Voorouderlijst Van de Goor Joannes

 

Van de/n Goor, Van de Ghoor, Van der Goor(e), Van den Ghoer, Van Gor, Go(o)rman(s), Go(o)remans, Gorremans

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Goor, waterig gebied, moeras. Zeer verspreid.

 


 

XIII - Vande Goore alias Daelderke Joannes (S4796), ca. 1580, x met Van Nuffel Catharina (S4797).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van de Goor Joannes, XII (S2398),

 

Van de Goor Adrianus, wonend 1647 Boechout,

 

Van de Goor Abraham,  () (niet K, H, R, Rot, B, S, W!, Bet, Ber, Beer, P, Bon, Wes, I, Mui, Hev, Wez, Heist, Kamp,  ), + Werchter 12-09-1693, x 1 Werchter op 26.06.1641 (g. Joannes Van Mere en Joannes Van de Goor) met Anna Bernaer(d)ts, () (niet K, R, W, ...). Hij x 2 Werchter 14.08.1668 ( Joannes Boschmans en Petrus Weerix) met Bos(ch)mans Anna Elisabeth (kinderloos), fa Cornelis, + Werchter 09.11.1669, (+) Werchter 11.11.1669, x 3 Werchter 17.02.1670 (g. Franciscus Gallot en Cornelius Antonis) met Verwoest Maria, () Werchter 02.02.1643 (g. Van Nuffel ... en Luijten Maria).

Leenregister Werchter 1681: met dank aan Paul Peeters,

1. Opden 20en. septemb. 1669 in absentie vanden heere s[t]adthoudere voor Aert Michiels ende Henrick Grootaerts, leenman., verheft Adriaen Michiels, sone des voors. Aerts, vuyt laste en. ten behoeve van Anna Boschmans ende Abraham Van Goor, gehuyssen, naer doode van Cornelis Boschmans, haeren vaeder, een boender, soo lant als bempt, gelegen ten Ninde onder Werchter inden Holsdonck, regen. die Deyle ter ir., d' erffgen. van. heere doctoir Van Hophem ter ijr., de Brock straete leydende naer het Zebrock ter iijr. en. het voors. Zebrock ter iiijr. sijden ende blijvende de selve Anna Boschmans sterffvre., heeft den voors. Adriaen Michiels als voorganger gedaen manschap, hulde en. eedt van trouwen.

Thergeweyde   11 - 0

2. Opden 22en. 9ber. 1669 voor jor. Jan Maximiliaen Baltijn, stadthoudere, sr. P. Gisbertus Van Schutteput en. Jan Bapta. Hoppenbrouwer, Grootaerts en. Vermeeren, leenman., compareren. Jeroen Van. Schrieck, meyer van Beerthem, vuyt crachte van onwederoepelijcke procuratie, hem gegeven bij Abraham Van Goor ende Elisabeth Boschmans, gehuyssen, inwoonderen van Werchter, gepasseert voorden nots. Grotaerts, residerende tot Haecht, ende seeckere getuygen opden 17en. septemb. lestleden, alhier gesien en. overgegeven en waer van den totalen inhoudt en. teneur wort gehouden alhier voor gerepiteert en. geinsereert, heeft opgedraegen in handen des voors. heere stadthouders ontrent een boender bempts, nu voor een deel lant, gelegen tot Werchter, genoempt Ten Inde, in den Holsdonck, regen. de Dijle ter ir. d' erffgen. wijlen doctoir Van Opphem ter ijr., de Brock straete naer t' Seghbrock ter iijr. en. tselve brock ter iiijr. sijden, item alnoch een derdendeel van een boender lants, hier achtervolgens gelegen, oock te Ninde onder Werchter, regen. sheeren straete ter ir., Peeter Van Houtvin ter ijr., Jacop Diericx ter iijr. en. Peeter Van Nuffelen ter iiijr. sijden, tot behoeff van Aert Michiels, schepen. van Werchter, ende Clara Wauters, gehuyssen, om daer op te teecken eene jaerelijcxe leenrente van achthien guldens vijffthien stuyvers ter saecke van eene somme van drije hondert gul. eens, bij de voors. constituanten deughdelijcken ontfangen vande voors. gehuyssen, daerinne begrepen een hondert gul., getelt van over jaer salvo justo volgens obligatie dijenaengaende, gepasseert voorden nots. mr. Aert Van Tongelen, die hier mede alsnu compt te cesseren, van welcke rente d' erste jaer innegegaen 17en. septemb. lestleden, date der selver procuratie ende d' eerste iaer van betaelinghe vallen sal opden 17en. septemb. vanden volgenden jaere xvic seventich, die sal moeten gedaen woorden ter woonplaetse vanden selven Aert Michiels, t' sij tot Werchter, Loven oft Mechelen, ende soo voorts van jaere te jaere totter reelder affquytinghe toe, die sal moghen geschieden in twee reysen, d' eene met hondert guls. ende d' ander met twee hondert guls., op conditie, voorts dat de voors. rentgelders sullen moeten draegen die oncosten van verheff en. constitutie deser rente, mede die hergeweyden ende andere rechten, t' elcken als sij sal te verheffen staen, welcken volgens den voors. opdraegere in sijne voors. quat. vuytte voors. partije van leenen ontgoyt en. ont erft sijnde, soo is daer inne als pant en. onderpant der selver rente en. niet voorders, mede inde selve rente gegoeyt en. geerft Jan Somers tot behoeff vanden voors. Aert Michiels ende Clara Wauters, mede hunder bijder kinderen, om tusschen der selver kinderen naer hunder bijder doodt egaelijcken sonder eenighe preverentie gedeylt te woorden, behoudel. nochtans aen hun gehuysscehn respective hun leven lanck gereserveert het geniet en. gebruyck, alles met alle solemniteyten naerden leenschen rechte gerequireert, blijvende Adriaen Michiels, jonxsten sone der voors. gehuyssen, sterffman der selver rente ende heeft den voors. Jan Somers als sijnen voorganger gedaen hulde, manschap en. eedt van trouwen.

Thergeweyde  18 - 15

     Uit dit huwelijk:

     1. Maria Van de Goor,  () Werchter 15.09.1644 (g. Joannes Van Waest en Maria Merx),

     Cornelius Van de Goor, () Werchter 16.06.1648 (g. Cornelius Wouters en Elisabeth Van Nuffelen),

     Egidius Van de Goor, () Werchter 22.02.1652 (g. Egidius Kleynhens en Anna Bel),

     Van de Ghoor Joanna, () Werchter 17.07.1657 (g. Van Hautvin Martinus en Coremans Joanna),

     Clara Van de Goor, () Werchter 17.07.1657 (g. Henricus Boschmans jr en Clara Wouters),

     3. Van de Goor Barbara, () Werchter 02.02.1671 (g. Cornelius Antonis en Barbara Goor),

      Van de Goor Arnoldus, () Werchter 03.12.1673 (g. Arnoldus Machiels en Petronella Verwaest),

     Van de Goor Sebastianus, () Werchter 14.03.1677 (g. Sebastianus Bosmans en Catharina Goris), + Werchter 12.07.1722,

     Van de Goor Abraham, () Werchter 15.11.1680 (g. Abraham Coemans en Maria Hoelaerts),

     Van de Goor Elisabeth, () Werchter 25.05.1684 (g. Cornelius Van Roost en Elisabeth Van Goir), + Werchter 28.05.1685,

     Van de Goor Maria, () Werchter 16.12.1686 (g. Guilielmus Van Nuffelen en Maria Crabbe).

     Vande Goore Catharina, () Werchter 24.05.1618 (g. Van Nuffel Petrus en ... Catharina).

 


 

XII - Van de Goor Joannes (S2398), ca. 1610, x Keerbergen 12.08.1635 (g. Verbinnen Adrianus en Vanden Eijnde Joannes) met Van Horick  - Van Horck Joanna, er is een vrij grote kans dat ze uit het Van Horick-gezin stamt; met als ouders Joannes x .... Adriana, getuigen leiden in die richting (niet K, R, W!, Mech, S, ).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Wer1849/ 2: Fo 96v: 2 dec 1659:
Margriete Van Tongelen we Peeter Spoelbergh met Peeter Van Tongelen haeren broeder x Elijsabeth Spoelbergh verkopen aan Jan Vandegoor x Jenneken Van Horick een blok land tot Nijnde als wijlen voors Peeter Spoelbergh voor de somme van 100 gl hun in zijn leven hadde vercocht.

KB1166: Fo 82: 26 jun 1647:
Adriaen Vandegoor Janssone in de wandelinge Rijns wonende tot Bouchout heeft verkocht aan Jan Van Rompaij x Margriete Van Geele seker erve aan de Cassestraete op hen verstorven van wijlen Adriaen De Witte Janssone ende Cathelijne Wagemans die deselve erve hebben vercregen bij donatie inter vivos van wijlen Cathelyne Stevens we wijlen Jan Gielen Hendriksone .
AVT2: 2 mei 1670:
Adriaen Janssens uit Heijst x Magdalena Vandegoor Jansdochter, mr Gielis Hoijlaerts x Maria Vandegoor, Wouter Mirocx x Antonetta Vandegoor ende Hendrik Vandegoor 22 jr, kinderen wijlen Jan Vandegoor x Joanna Van Horick in presentie van Jan Vandegoor broeder nu woonachtig in Vlaanderen bij Dendermonde zijn overeengekomen hoeveel hun voors moeder mag lichten om te betalen .
 

 

Uit dit huwelijk: geen fii K, H, S, Wak,

 

1. Van de Goor Magdalena, x Heist14.04.1665 (g.  Cornelius Janssens en Nicolaus Guldentops) met Adriaen Janssens, geen fii Heist, S, W,

 

Van de Goor Maria, XI (S1199),

 

Van de Goor Antonette, x (niet Bet, W, ) met Wouter Mirocx, geen fii Bet, W,

 

Van de Goor Hendrik,

 

Van de Goor Joannes, () Werchter 07.02.1644 (g. Van Rumpa ... en Van Nuffel Maria), wonend regio Dendermonde,

 

Van de Goor Gummarus, () Werchter 02.09.1649 (g. Lavaerts Gummarus en De Roes Maria).

 


 

XI - Hoelaers Egidius (S1198), () Keerbergen 04.01.1639 (g. Egidius Jacobs en Joanna Van Stryp), x 1 Keerbergen 14.01.1659 (g. Jan Serneels en Jan Van de Valgaeren) met Maria Van Dijck, x 2 ? met Antonia Melis, x 3 Werchter 10.02.1662 (g. Joannes Van Goor en Abraham Van de Goor)met Van de Goor Maria (S1199), ca. 1639.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hoolaerts Maria, () Keerbergen 13.03.1659 (g. Bosmans Joannes en Hoolaerts Maria),

 

2. Hoolaerts Antonia, () Keerbergen 29.08.1661 ill. (g. Van den Plas Antonius en Verhoeven Maria n. Van Joanna),

 

3. Hoelaerts Magdalena, () Werchter 19.01.1662 (g. Joannes Van Rompa en Magdalena Van de Goor),

 

Hoelaerts Jacobus, () Werchter 18.08.1663 (g. Jacobus Backers en Anna Van den Eynde),

 

Hoolaerts Maria, () Werchter 09.04.1665 (g. Henricus Beckers en Maria Van Caster), + Werchter 17.04.1700, x Werchter 13.05.1687 (g. Van Roost Cornelius en Egidius Hoolaerts) met Daniel Van Espen, + Werchter 19.03.1731,

     Uit dit huwelijk:

     Van Espen Catharina, () Werchter 28.01.1688 (g. Egidius Hoolarts en Catharina Van Espen n. Catharina Van Hoegaerden),

     Van Espen Petrus, () Werchter 20.11.1689 (g. Petrus Van Espen n. Hoylaerts Egidius en Margaretha Forda n. Maria Van de Goor),

     Van Espen Joannes, () Werchter 02.04.1692 (g. Joannes Van Hoegaerden en Maria Van de Goor), + Werchter 16.05.1693,

     Van Espen Maria, () Werchter 21.03.1695 (g. Arnoldus Van Gorp en Maria Van de Goor),

     Van Espen Arnoldus, () Werchter 09.06.1698 (g. Arnoldus Hoilaerts n. Arnoldus Wouters en Catharina Hoilaerts),

 

Hoolaerts Catharina, () Werchter 24.05.1669 (g. Michael Lemmerechts en Joanna Ghijns nomine Catharina Adriaens),

 

Hoelaerts Joanna, () Werchter 07.07.1671 (g. Joannes Van Hoegaerden en Joanna Van der Meeren),

 

Hoelaerts Adrianus, () Werchter 08.02.1674 (g. Michael Van Casteren en Anna Hoolaerts),

 

Hoolaerts Anna, () Werchter 02.12.1678 (g . Cornelius Van Roost nomine Henricus Vermeylen en Anna Van Nin), + voor 5/1681,

 

Hoeylaerts Anna, () Werchter 13.05.1681 (g. Cornelius Van Roost en Anna Wauters),

 

Hoeylaerts Catharina, X (S599), () Werchter 03.08.1684 (g. Jacobus Van Tongelen en Catharina Hoeylaerts).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom