Voorouderlijst Van Wesenbeeck Adrianus

 

Wezenbeek Van, Van Wesembeeck, Van Wesembeke, Van Weesenbeeck, (van) Wesenbee(c)k, Wezenbeek

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Wezembeek in Vlaams-Brabant.

 


 

XIII - Van Wesenbeeck Adrianus (S4446), x Haacht 04.05.1604 met Fierens Anna (S4447), + Haacht 29.11.1648.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Wesenbeeck Gomarus, () Haacht 08.04.1605,

 

Van Wesenbeeck Catharina, () Haacht ...1607,

 

Van Wesenbeeck Adrianus, () Haacht 31.12.1608, x Rijmenam 25.09.1640 (g. Adrianus Van Wesenbeeck en Christophorus Janssens) met Janssens Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Van Wesebeeck Franciscus, () Haacht 05.10.1642,

     Van Wesbeck Anna, () Haacht 17.04.1645,

     Van Wesenbeec Egidius, () Haacht 31.05.1648,

     Van Wesenbeec Joannes, () Haacht 31.05.1648,

 

Van Wesenbeeck Anna, XII (S2223), () Haacht 21.01.1611,

 

Van Weesbeeck Franciscus, () Haacht 29.09.1614, x Haacht 25.02.1645 met Verswijver Anna,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van de niet nader genoemde wezen van Franciscus Van Weesbeeck en Anna Verswijver, waarbij de gelijknamige Franciscus Van Weesbeeck uit Haacht en Franciscus Tkindt uit Werchter optreden als voogden.

Als ik de volgende passage uit de akte goed begrijp "Francois Van Weesbeecque ende Anna Xswijver., gehuyschen, ende respectiven oom van. voors. iersten comparant", dan is momboir Franciscus Van Weesbeeck de zoon van Adrianus en Elisabeth Janssens die gedoopt werd te Haacht op 05.10.1642.

Franciscus Tkindt was gehuwd met Maria Verswijver (allicht de zuster van Anna Verswijver), waarvan 8 kinderen te Werchter werden gedoopt. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7930 fol. 219r.

Inde tegenwoordicheyt der heere schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Van Limborch om tgene naerbes. staet, te vernieuwen ende herkennen, geconstitueert sijnde bij procuratie hier onder geinsereert, ende heeft tselve gedaen als volcht.

Op heden desen xxien. febry. 1678 comparerende voor mij openbaer notaris, present die getuygen hier onder te noemen, Franchois Van Weesbeecque, innegesetene der heerlijckheyt van Haecht, ende Francois Tkindt, innegesetene der heerlijckheyt van Werchter, beyde geede momboiren vande onbejaerde kinderen ende erffgenaemen van wijlen Francois Van Weesbeecque ende Anna Xswijver., gehuyschen, ende respectiven oom van. voors. iersten comparant, de welcke tsamen der hant in de voors. qualiteyt ingevolge vande authorisatie aen hen Xleent. ende gedepecheert bij de schepenen der vs. heerlijckheyt van Haecht date den ix. september lestleden, onderteekent Van Hamme, alhier in originali gesien en. gebleeken, wel ende deugdel. bekennen te hebben ontfangen vuyt handen van Adriaen Timmermans ende Maria Gee[r]ts, gehuyschen ende innegesetene der voors. stadt Loven, de somme van twee hondert guldens eens, ten respecte van welcke somme die voors. acceptanten jaerlijcx ten behoeve vanden voors. Adriaen Timmermans ende Maria Geerts, gehuyschen, gelooven te betaelen eene erffel. rente van xij r. x s. tsiaers, te quyten tegen den penninck sesthien, welcke voors. rente haeren cours sal beginnen te nemen op heden date deser ende soo voorts totte quytinge toe, de welcke sal moegen geschieden teender reyse met volle rente volgens sijne mats. placcaerten ende tot naerdere asseurantie vande capitaelen ende verloopen van dijen, soo verobligeren die voors. acceptanten henne respective persoonen ende goederen, present ende toecomende, met renunciatie in forma, ende naementlijcken seeckeren bempt, groot ontrent die drije dachmaelen, genoempt die Bluckens, gelegen binnen de voors. heerlijckheyt van Haecht, regenooten die Heydonckstraete ter ie., Dionijs Strobants ter ije. ende die kisten van Mechelen ter iije. sijden, vrije ende onbelast vuytwijsens de requeste, waerop is gevolcht die voors. authorisatie in date als voor, consenterende daer over indt slaen van mainmise ende indt decreet ende herdecreet der heeren schepenen van Loven sonder voorgaende dagement, constituerende ten effecte van dijen den clercq Van Limborch ende een ider thoonder deser om desen contracte te doen en. laeten vernieuwen, tsij voor meyer ende schepenen van Loven ofte elders, ende aldaer te consenteren in volontaire condemnatie, gelovende, etha., onder gelijcke obligatie, submissie ende renunciatie als voor.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daeghe, maende ende jaere voors., present Anthoen Vrolijcx ende Pauwel Briffaert, als getuygen tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben de voorschreve comparanten de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, mij pnt. als notaris, ende was onderteckent E. Vanden Zande.

Aldus vernieuwt ende herkent bij den voors. geconstitueerden, coram Dormael, De Ridder, xxiij february 1678.

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij quittantie dat dese rente van - 12 - 10 stuy. tsjaers is gequeten waer van den teneur hier naer is volgen.

Den onderges. bekent ontfanghen te hebben van Jan Van Wesenbeeck twee hondert guls. voor de capitaele penninghen der rente, in dese constitutie brieff vermelt, mede vande verloopen voldaen te sijn, dienen. dese voor quittantie, consenteren. oversulcx in de cassatie, xiij february 1699, signatum Daniel Geets, pbrum. welle  (?), quare sic vacat, actum xiij feruary 1699, quod attestor, G. Foncius (?), clerck.

     Uit dit huwelijk:

     Van Weesbeeck Arnoldus, () Haacht 18.02.1646,

     Van Wesenbeec Joannes, () Haacht 12.01.1648,

     Van Wesenbeec Catharina, () Haacht 23.11.1649,

     Van Wesenbeeck Joannes, () Haacht 19.12.1651,

     Van Wesenbeec Petrus, () Haacht 27.01.1655,

     Van Wesebeeck Petrus, () Haacht 07.11.1658,

     Van Wesenbeeck Franciscus, () Haacht 26.12.1661,

     Van Wesenbeeck Egidius, () Haacht 19.03.1665.

 


 

XII - Bauweleers - Bouweleers - Baveleers Franciscus (S2222), () Haacht 14.07.1591, + Haacht 12.10.1676, x 1 (niet H, Wes, K, ) met Derboven Catharina, x 2 Haacht 24.05.1636 met Van Wesenbeec(k) - Van Weesbee(c)k Anna (S2223), () Haacht 21.01.1611, + Haacht 06.05.1691.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Bauweleers - Bouweleers - Baveleers Franciscus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bauweleers Egidius, () Haacht 07.04.1631,

 

Bouwelers Petrus, () Haacht 07.07.1632, x 1 Haacht 19.02.1661 met Peeters Catharina, x 2 met Van Adorp Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Bauweleers Franciscus, () Haacht 01.07.1667,

     Bauweleers Petronella, () Haacht 18.02.1670,

     2. Bauweleers Joannes, () Haacht 14.07.1676,

 

2. Bauwelers Catharina, () Haacht 26.08.1638,

 

Baveleers Barbara, () Haacht 04.04.1640, x Haacht 22.01.1667 met De Grauw - Grauwen Jacobus,

     Uit dit huwelijk:

     Grauwen Anna, () Haacht 11.11.1667,

     Grauwen Catharina Angelina, () Haacht 14.03.1670,

     Grauwen Henricus, () Haacht 05.05.1674,

     Grouwen Hieronimus, () Haacht 04.07.1679,

     Gromben Elisabeth, () Haacht 02.04.1681,

     Grauwen Joanna, () Haacht 10.07.1683,

    

Bauwelaers - Nuelaers Joannes, () Haacht 02.09.1643,

 

Baveleers Joannes, () Haacht 23.04.1645, x Haacht 14.01.1672 met Peeters Magdalena,

     Uit dit huwelijk:

     Bauweleers Joanna, () Haacht 19.12.1672,

     Bauweleers Franciscus, () Haacht 03.11.1675, x Haacht 25.06.1708 met Gasparina Van Langendonk,

     Bauweleers Barbara, () Haacht 13.11.1678,

     Bombeleer Maria, () Haacht 17.06.1680, x Haacht met De Smedt Guilielmus, ex Perk, schoolmeester te Haacht -drankzuchtig,

     Bouweleers Franciscus, () Haacht 10.02.1683,

     Bauweleers Elisabeth, () Haacht 30.04.1686 (g. Zegers Joannes en Bouweleers Elisabeth),

     Bouweleers Petrus, () Haacht 28.12.1688 (g. Tijs Petrus en Peeters Barbara),

     Bouweleers Catharina, () Haacht 14.03.1692 (g. Bloeckmans Gaspar en Thijs Catharina),

 

Bauwelers Elisabeth, () Haacht 01.12.1647,

 

Bauweleers Franciscus, () Haacht 28.08.1650, x Haacht 05.01.1677 met Van Adorp Magdalena, x 2 Haacht 23.07.1689 met Anna Maria Bruyndonckx,

     Uit dit huwelijk:

     1. Bauweler Joannes, () Haacht 16.02.1679,

     Bawelers Anna, () Haacht 26.01.1683,

     Bouweleers Servatius, () Haacht 21.01.1686 (g. Vloebergh Servatius en Van Langendonck Catharina),

     Bauweleers Barbara, () Haacht 06.07.1688 (g. Van Langendonck Henricus en Van Aerscot Barbara n. Wouters Anna).

     2. Bouweleers Catharina, en + Haacht 03.05.1691 (g. Franciscus Thijs en Catharina Bruijnincx),

     Bouweleers Andreas, () Haacht 30.11.1693 (g. Brendonckx Andreas en Bouweleers Barbara),

     Bombeleers Catharina, () Haacht 03.05.1697 (g. Thijs Franciscus en Bruijnincx Catharina),

     Bauweleers Maria, () Haacht 17.03.1697 (g. Bruyndonckx Lambertus en Grouwen Maria),

     Bouweleers Elizabeth, () Haacht 25.01.1700 (g. Verhoeven Henricus en Van Boerkerken Elizabeth),

     Bauweleers Catharina, () Haacht 25.10.1702 (g. Gummarus Bruyndonckx en Catharina Tijss),

     Bauweleers Barbara, () Haacht 04.03.1705 (g. Bruijndonckx Gummarus n. Bruijndonckx Petrus en Bauweleers Barbara),

     Bauweleers Elisabeth Francisca, () Haacht 11.12.1709 (g. Bauweleers Franciscus en Bauweleers Elizabeth).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom