Voorouderlijst Van Vlasselaer Joannes

 

(van) Vlasselaer, Van Vlasselaere, Van Vlaslaer, Vlasselaer(t)s, Flasselaer(t)s, Vla(i)sloir

Familienaam uit de plaatsnaam Vlasselaar in Nieuwrode en Wezemaal.

 


 

XIV - Van Vlasselaer Joannes (S11202), x met Anna Verstammen (S11203).

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van wijlen Joannes Van Vlasselaer en Anna Verstammen. Verder maakt men ook melding van Joannes Vanden Zijpe (Vanden Sijpe) en zijn vrouw Anna Van Vlasselaer. Waarschijnlijk is er wel een familieverband tussen Anna Van Vlasselaer en Joannes Van Vlasselaer. Misschien was het wel een tot nu toe ongekende dochter, vermits er sprake is van een half bunder land, dat Anna verkregen had bij scheiding en deling van de goederen van Joannes Van Vlasselaer, verleden voor de meier en schepenen van Berg op 25.02.1631.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 177r., akte dd. 13 maart 1634.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers, schepen(en) van Loven ende eyghenghenooten naerghen(oempt) ghestaen Anna Van Vlaslaer huysv(rouw)e Jans Van(den) Zijpe, met consente, wille en(de) overstaen des v(oir)s(chreven) Jans, haers mans, woonen(de) onder de prochie van Berghen bij Campenhoudt, bij maenisse des v(oir)s(chreven) meyers, etc(etera), heeft opghedraeghen met behoorlijcke v(er)thijden(isse) en(de) met resche en(de) rijse een halff boen(der) lanths, eygen goet, gheleghen onder Berghen v(oir)s(chreven) opden Couther, reghen(oten) derffghen(aemen) Franchois Van Espen ter eenre, derffghen(aemen) Andries Schoevaerts ter tweedere en(de) derffghen(aemen) Daniels Verboemen ter derdder zijden, haer opdragersse v(er)storven en(de) aenghecomen midts der doot en(de) afflijvicheyt Jans wijlen Van Vlasselaer en(de) van Anna V(er)sta(m)men, ghehuysschen als zij leeffden, en(de) haer in deylinghe ghevallen en(de) ghebleven teghen haere medeerffghen(aemen) voir meyer en(de) schepen(en) van Berghen v(oir)s(chreven) opd(en) xxven. febr(uar)y 1631 inghevolghe van(de) bescheede dairaff zijn(de), ond(er)teeckent R. Van Van Velthem, secret(aris) tot Berghen, alh(ier) v(er)thoont en(de) ghesien, exp(osito) en(de) Jan Van Halle sone wijlen Ingels, woonen(de) te Campenhout, dairinne gheghoet en(de) gheerft zijn(de) bij maenisse des v(oir)s(chrven) meyers, etc(etera), heeft die v(oir)s(chreven) Jan Van Halle tv(oir)s(chreven) halff boen(der) lanths den v(oir)ghen(oempde) ghehuyshen, opdraeghren, wederom overghegheven om dat ten eyghen(en) en(de) erffel(ijcken) recht te hebben, te houden en(de) te besitten op een voirtdaen(e) rente van sesse r(ins)g(uldens) erffel(ijck), alle jaere op den xiiien. dach van meerte te betaelen en(de) te leveren, den v(oir)s(chreven) Jannen Van Halle en(de) zijn(e) naercomel(ingen) los en(de) vrije van allen lasten, beden en(de) impositien, hoedanich die souden moghen zijn, mede oyck van xe., xxe., ce., minde(re) en(de) meerde(re) pen(ningen), erffel(ijck) in toecomen(de) tijden, telcken termijn(e) als schult met recht v(er)wonnen, et satis die v(oir)s(chreve) ghehuysschen ind(ivisi)m oblig(ando) et submitten(do) hunne p(er)soonen en(de) alle hunne goederen, rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecomen(de), et waras voir vrij, eyghen goet en(de) voir ombelast, ende om den v(oir)s(chreven) Jan Van Halle van(de) v(oir)s(chreve) rente noch beter te v(er)zekeren, soo gheloven midts des(en) die v(oir)ghen(oempde) ghehuysscen ind(ivisi)m et in solidu(m) de zelve rente van sesse r(ins)g(uldens) erffel(ijck) alle jaere ten tijde en(de) t(er)mijn(e) v(oir)s(chreven) wel en(de) loffelijck te betaelen en(de) te leveren, los en(de) vrij als boven, telcken t(er)mijn als schult met recht v(er)wonnen, oblig(ando) et submitten(do) se et su ut sup(ra) met conditie dat die v(oir)s(chreve) ghehuyss(chen) de v(oir)s(chreve) rente sullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijd(en) alst hen ghelieven sal teen(der) reys(en) teghen den pen(ninck) xvi ende) met volle rente, coram De Vroey, Willemarts, martii xiii., 1634.

 

Uit dit huwelijk: geen aanvullende info Per, Kamp, Berg, Neder, Til, Buk, Steen,

 

Van Vlasselaer Barbara, XIII (S5601),

 

Van Vlesselaer Nicolaus, x Kampenhout 11.10.1629 (g. Servatius De Coninck en Christophorus Peeters) met De Custer Elisabeth,

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Nicolaus Van Vlasselaer en zijn vrouw Elisabetha Custers (De Custer), inwoners van Berg, enerzijds en Anna sKeysers, weduwe van Joannes Servrancx en inwoonster van Nederokkerzeel, anderzijds.

Anna sKeysers staat een jaarlijkse en erffelijke rente van 6 rijnse guldens toe aan Nicolaus Van Vlasselaer en Elisabetha Custers (De Custer), inwoners van Berg, waarvoor deze laatsten een huis met toebehoren onder Berg in pand stelden. In de marge staat een niet oninteressante vermelding. Op 21.06.1666 verschijnt Anthonius Tael als inwoner van Leuven voor de schepenen van dezelfde stad, die verklaart dat de rente van 6 guldens werd vefffend door de erfgenamen van Nicolaus Van Vlasselaer. Vermoedelijk is deze Anthonius de zoon van Joannes Tael en Maria t' Servrancx en kleinzoon van Joannes t' Servrancx en Joanna Haesaerts. Dit laat vermoeden dat de rente na het overlijden van Anna sKeysers op de een of andere manier in handen kwam van Anthonius Tael.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 457r., akte dd. 5 mei 1631.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Niclaes Van Vlasselaer ende Elisabeth Custers, wettige gehuysschen, woonende tot Berghen bij Campenhoudt, ende hebben opgedragen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenissen huys ende hoff metten toebehoorten, groot met sijn begrijp een boender, soet gestaen en(de) gelegen is tot Bergen v(oor)s(chreven), daer inne sij opdrageren tegenwoirdel(ijck) zijn inne woonen(de), regenooten tGemeyn t' Dorpbroeck ter ier., mijn heere Nicolay ter iier. en(de) iiier. ende de straete ter iiiier. sijden, expositis ende Anna sKeysers weduwe wijlen Jan Servrancx, woonen(de) tot Neerockerseel, per mo(nitionem) iure hereditario imposita eadem reddidit opde lasten daer op vuytgaen(de), te weten twee blancken tot het doene van een jaergetijt sonder meer, daer op die v(oor)s(chreve) opdrageren tselve sijn warandere(de) ende voorts meer op eene voortaene rente van sesse rinsguldens tsiaers te xx stuyvers den gulden en(de) den stuyver te drije plecken Brabants gerekent, loopen(de) munte, erffelijcke rente alle jaere op date deser te v(er)schijnen, waer van den iersten termijn van betaelin(ge) vallen en(de) v(er)schijnen sal den vijffden dach van may anno sesthien hondert tweendertich ende soe voorts van jaere te jaere, gelovende die v(oor)s(chreve) gehuysschen tsamen voor tgeheel ende een voor al onder obligatie ende sub(missie) van hunlieden respective p(er)soonen ende goeden, beyde meuble en(de) immeuble, present ende toeco(m)mende, waer met renunciatie der privileg(ien) van v(er)scheyden v(er)obligeerden en(de) de vrouwe persoone der constitut(ie) s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) et authent(ica) si qua mulier ende anderen in forma, de v(oor)s(chreve) rente jaerel(ijcx) ten valdaege w v(oor)s(chreven) wel, loffelijck ende personnelijck te betaelen ende te leveren ten behoeve als voor binnen der stadts wissel van Loven, alles los ende vrije van xe., xxe., xle., ce., mindere oft meerdere penningen, impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, mede van pontpenningen in futurum, t' elcken termijne v(oor)s(chreven) als schult met recht v(er)wonnen, et casu quo alia et tantum prout, met conditie dat die v(oor)s(chreve) rentgelderen de v(oor)s(chreve) rente sullen moegen quyten alst hen gelieven sal t' eender reyse tegen den penninck sesthiene ende met volle rente, al losgelts, coram Daniels, Leunckens, maii quinta, 1631.

            In de marge.

Op heden desen xxien. juny 1666 compareren(de) Anthoen Tael, borger deser stadt, heeft bekent de capitaele penningen van dese tegenstaende rente van ses gul(dens) t' jaers ontfangen te hebben mette verloopen van dijen vuyt handen van d' erffgen(aemen) Niclaes Van Vlasselaer, consenteren(de) oversulcx inde cassatie der selver.

            Antoen Tael.

     Uit dit huwelijk:

     Van Vlasselaer Petrus, () Berg 06.01.1631 (g. Petrus Cool en Anna Verstammen),

     Van Vlasselaer Maria, () Berg 23.03.1633 (g. Antonius Servrancx en Maria Custer),

     Van Vlasselaer Barbara, () Berg 06.02.1636 (g. Joannes Rijdans en Barbara Van Vlasselaer).

 


 

XIII - Servranckx Antonius (S5600), Nederokkerzeel 1590, + Leuven St.-Gertrudis 07.01.1668 (Antonius t'Servranckx van Nederokkerzel, vaeder van de smit van Herent, de welcke om de soldaten hier gevlucht zijnde is gestorven), x (niet  Berg, Perk,) met Barbara Van Vlasselaer (S5601), Berg ca. 1589, + Leuven St.-Gertrudis 22.06.1669.

 

Uit dit huwelijk:

 

Servranckx Daniel, ca. 1627, x met Anna Gevels, gezin te Boortmeerbeek,

     Uit dit huwelijk:

     Servranckx Clara, () Mechelen Han 18.01.1659 (g...),

     Servranckx Joanna, () Mechelen Han 18.01.1659 (g...),

     Servranckx Adrianus, () Mechelen Han 18.01.1659 (g...), waarschijnlijk van verschillende geboortedata, maar samen gedoopt,

     Servranckx Gillis, Boortmeerbeek, x met Elisabeth Van Haecht, x 2 met Cornelius Mommens, fii te Boort,

     Servranckx Petrus, Boortmeerbeek, x met Catharina Dox, deze x 2 met Joos Verrijt,

     Servranckx Maria, innocent,

 

Servranckx Joannes, XII (S2800), Nederokkerzeel 1618,

 

Servranckx Petrus, ca. 1631, x 1 met Catharina Keyaerts, x 2 met Jenneken Wauters, x 3 met Margareta Van Hove,

     Uit dit huwelijk:

     1. Servranckx Antonius, ca. 1660, x Leefdaal 15.12.1685 met Maria Van Bressem,

     Servranckx Elisabeth, x met Manten Verdeyen, stroeydekker, hebben 6 kinderen,

     Servranckx Catharina, x met Petrus Wouters, zie Erps,

     Servranckx Maria, x 1 met Petrus Hazaerts, x 2 met Nicolaus Blockmans,

     2. Servranckx Joannes, jongman in 1706, x met Anna De Cafmeyer, fii te Neder,

     Servranckx Rombout, ca. 1681, paardenhoefsmid, + Nederokkerzeel 08.05.1758, x met Joanna Schoovaerts,

     + Nederokkerzeel 22.02.1750, fa Petrus en Gudula Van Hove ex Kwerps, fii te Neder,

     Servranckx Daniel, ca. 1683, + Nederokkerzeel 27.01.1766, x 1 met Maria Van Espen, () Berg 12.05.1684,

     fa Petrus en Catharina Imbrechts, x 2 met Elisabeth Sergijsels, fa Petrus en Anna Imbrechts, fii te Neder,

     3. Servranckx Guilielmus, ca. 1686, x met Joanna Vande Rivieren, fa Joannes en Catharina Boschmans,

     Servranckx Joanna, x met Abraham Verrijdt,

     Servranckx Petrus, gareelmaker, x 1 Nederokkerzeel 28.01.1723 (g. Joannes Servrancx en Petrus Waeyenberghs)

     met Petronilla Wayenbergh, meer info daar, x 2 Perk 03.07.1738 (g. Jan Servrancx en Jacobus Lesage) met Anna Le Sage,

 

Servranckx Anthoon,

 

Servranckx Catharina, ca. 1624, + Everberg 04.09.1693, x met Michael De Becker, + Everberg 08.06.1686,

     Uit dit huwelijk:

     De Becker Catharina, () Everberg 24.06.1647 (g. Joannes Servrancx en Catharina Huenaerts),

     De Becker Antonius, () Everberg 14.06.1648 (g. Anthonius Servrancx en Anna Conincx),

     De Becker Michael, () Everberg 09.08.1654 (g. Michael Van Meerbeeck en Elisabeth Huenaerts),

     De Becker Barbara, () Everberg 28.07.1658 (g. Henri De Wit en Barbara Verhoeven),

     De Becker Martinus, () Everberg 24.02.1661 (g. Joannes t'Servrancx en Martina Steenbeckeliers), + Ever 10.05.1687,

     De Becker Catharina, () Everberg 04.03.1664 (g. Daniel t'Servrancx en Catharina Layens), x Everberg 20.02.1691 (g. Ludovicus Cloots pater en Michael De Becker frater) met Jan Cloots,

     De Becker Elisabeth, () Everberg 21.03.1667 (g. Jan Hofmans en Elisabeth De Wandelaer),

 

Servranckx Anna, ca. 1619, x 1641 met Carolus Bogaerts, geen fii te Neder.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom