Voorouderlijst Van Vlasselaer Jan

 

(van) Vlasselaer, Van Vlasselaere, Van Vlaslaer, Vlasselaer(t)s, Flasselaer(t)s, Vla(i)sloir

Familienaam uit de plaatsnaam Vlasselaar in Nieuwrode en Wezemaal.

 


Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat.

 

XIII - XIV - Van Vlasselaer Jan (S), ° ca. 1535, x met Heijlwich Kempeneers.

 

WZM21.432 fo 141: 25 jan 1501 st br:
Jan en Mathijs Van Vlasselaer, gebroederen ende Else Van Vlasselaer suster der zelven gebroeders x Janne De Witte hebben verkocht een dm bempt gelegen op doude Demere tussen de goeden Joes Absaloens ende Hendrick Van Vlasselaer goeden aen Jan Van Wesere tot behoef van de kercke van Wesemaele.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Vlasselaer Nicolaus, x met ...

Aarschot 6887/2 Betekom/Baal: 26 apr 1618:
Jan Van Vlasselaer Claessone met zijn broeder Willem Van Vlasselaer heeft verkocht aen Matheus Peeters een dm lant gelegen tot Moorsum, want soo t’ schijnt dat hen vercoopers soude verstorven sijn van hunnen grootvader Aert Van Vlasselaer ((over)grootvader?).
 

 

Akte met dank aan Paul Peeters. Hierbij een akte waarin Joannes (x Anna Van Vlasselaer) en Guilielmus Van Vlasselaer werden vermeld, beiden zonen van wijlen Nicolaus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 206v., akte dd. 14 mei 1618.

Transcriptie.

Item in tegenwoordicheydt des meyers, etc(etera), ghestaen

Guill(am)e Van Vlasselaer sone wijlen Niclaes, heeft opged(raeg)en

met wettighe verthijdenisse huys en(de) hoff, groot ontrent een dachm(ael),

regen(oten) de strate in drije sijden, belast met ses guld(ens) aenden Heyl(igen) Geest

aldaer, item een dachmael landts, geleghen inde Rijstrate tot

Betecum, regen(oten) Jan Muesens, Gommar Custer en(de) Jan Meyers,

belast met een ort chijns, item een dachm(ael) landts, geleghen te Putten-

berghe onder Rivieren, regen(oten) Jan Thijs, Jan Wouters ende Henrick

Vervarent, belast met een ort, expos(ito) impos(itus) Jan Van Vlasse-

laer, broeder des voors(chreven) opdragers, non satis nec waras,

coram eisdem.

     Uit dit huwelijk:

     Van Vlasselaer Joannes, (x) Betekom 10.04.1616 (g. Vlaslaer Joannes fs Joannes/Vertruijen Joannes en Vervoert Lenaert/Vlaslaer Wilhelmus)

     met Anna Van Vlasselaer, fa Guilielmus,  zie verder onder, + Betekom 09.11.1652,

In de akte (met dank aan Paul) wordt melding gemaakt van Joannes Van Vlasselaer, zoon van Nicolaus en inwoner van Betekom. Ik veronderstel dat het hier gaat om Joannes Van Vlasselaer, die huwde met Anna Van Vlasselaer.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7533, fol. 161r., akte dd. 26 september 1644.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en. schepen. van Loven naerbes. gestaen sr. Michiel Crabbeels sone wijlen sr. Aerts, tegenwoordich schepen. deser stadt Loven, per mo. heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijden. een boender heyde, in twee stucken gelegen tot Bethecom achter den Baelenberch onder den heere van Rivieren, regen. t' clooster van Roosendael tot Mechelen ter ie., d' erffgen. van Adriaen Viskens ter iie., Jan Hoelaers ter iiie., d' erffgen. van Peeter Michiels, Jooris Scharis ende d' erffgenaemen van Henrick Huysmans ter andere sijden, expos. impositus est Jan Van Vlasselaer sone Niclaes, woonende tot Bethecom voors., per mo. et satis et waras op sheeren chijns van. gronde en. op eenen peerdtskeur aen. voors. heere van Rivieren tanquam prout jure, item partijen vercleren den rechtveerdigen prijs van. coop te wesen om en. voor de some. van achtendertich guldens los gelts eens, coram Dielbeecke, Broeck, 7bris. xxvi., 1644. 

 

In de volgende akte maakt men melding van Joannes Van Vlasselaer en zijn vrouw Anna Van Vlasselaer, inwoners van Betekom. De gegevens in de akte bevestigen dat Joannes de zoon is van Nicolaus en dat zijn vrouw Anna de dochter is van Guilielmus (NIEUW). De akte bevestigt ook dat Joannes Van Vlasselaer nog een broer Guilielmus had.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 29v., akte dd. 3 februari 1631.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerghen(oempt) ghestaen Jan Van Vlaslaer sone wijlen Nicolaes ende Anna Van Vlaslaer dochtere wijlen Willems, zijn(e) huysvrouwe, woonen(de) te Bethekom, p(er) mo(nitionem) hebben opghedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) de goeden hier naer ghespecificeert, te weeten ierst een boender lanths, ghelegen te Bethekom onder Rivieren, reghen(oten) sheeren strate ter ire., Jan Dielis ter tweede(re), Willem Vischers ter der (!) derder, Henrick V(er)varent ter vierder en(de) Jan Van Vlaslaer en(de) Henr(ick) Mathijs tsamen ter vijffder zijden, belast met vi r(ins)g(uldens) erffel(ijck) aen Jannen Wouters en(de) noch met shee(re)n chijs, bij hen ghebruyct, v(er)creghen voir meyer en(de) schepen(en) van Loven opd(en) iien. 9bris. a(nn)o 1621 in tertia, item noch een boen(der) lants, in twee stucken gelegen, dairaff dopdraghers nu een stuck hebben ghemaect, regen(oten) sheeren strate in drij zijden en(de) Adriaen De Meyer en(de) Henrick Thijs ts(ame)n ter vierder zijd(en), alleennel(ijck) belast met sheeren chijs, oyck gheleghen onder den heere van Rivieren, item noch huys en(de) hoff, groot ontrent een dach(mael), gheleghen te Bethekom onder den heere van(der) Brugghen, reghen(oten) sheeren strate in drije sijden, belast met vier gul(dens) erffel(ijck) aen(den) Heyl(ighen) Gheest van Bethekom, noch een dachmael lanths, gheleghen onder den v(oir)s(chreven) heere van(der) Bruggen inde Rijstrate tot Bethekom, regen(oten) Go(m)mar De Koster ter eenre en(de) tweede(re) en(de) Adriaen De Meyer ter derde(re) en(de) sheeren strate ter iiii. zijd(en), belast alleennel(ijck) met sheeren chijs, item noch een dach(mael) lanths, ghelegen te Putteberghe onder Rivieren, reghen(oten) Henrick Thijs, Jan Wouters en(de) Henrick V(er)varent, belast met een oirt chijs aen(den) heere van Revieren v(oir)s(chreven), bij hem opdraege(re) v(er)creghen van Guill(aum)e Van Vlaslaer, zijn(en) broede(re), voer meyere en(de) schepen(en) van Loven opden xiiiien. may 1618, item alnoch de naerbes(chreve)n goederen der voirghen(oempde) Anna Van Vlaslaer, in deylinghe ghevallen en(de) ghebleven teghen haere medeerffghen(aemen) voor schepen(en) van Bethekom opden viiien. january anno 163 1629, te weeten een schuere metten stalle, alsoo die ghestaen is tot Balen onder Bethekom teghen over het huys Henr(icx) Lijfftochts noerden ter eenre, Jan Smets oogst ter ande(re) en(de) de strate suyden, groot ontrent een dach(mael), belast met een halff hinne chijs aen(den) heere van Rivieren, noch een halff boen(der) lanths, gheheeten den V(er)loren Cost, gheleghen onder den hertoge vna Aersschot onder Baelen, reghen(oten) Magdaleen Claes Van Vlaslaer ter eenre, sheeren strate ten twee ande(re) zijd(en), item noch een dachmael lanths, gheleghen onder Gheelrode, reghen(oten) sheeren strate in drij zijden, Cornelis De Rijcke ter iiiier., ghen(oempt den Mennens Berch, exp(osito) ende Gooris Loomans, Martten Waghemans ende Aert Martten Coosma(n)s, alle als huysarmeesters inden naem en(de) tot behoeff van(de) huysarmen van Sinte Peet(ers) prochie bynnen Loven, dair inne gheghoeyt en(de) gheerft sijn(de) bij maenisse des v(oir)s(chreven) meyers, etc(etera), hebben alle die v(oir)s(chreve) goeden den voirghen(oempden) ghehuysschen opdraegheren wederom overghegheven om die ten erffel(ijcken) rechte te hebben, te houden en(de) te besitten opten co(m)mere voirgaen(de) co(m)mer d(aer)op vuytgaen(de) en(de) hiervoiren ghespecificeert, al ten behoorl(ijcken) en(de) ghewoonnel(ijcken) tijd(en) en(de) termijn(e) te betaelen ende voirts meer op thien carolus gul(dens) te twintich st(uyvers) tstuck en(de) zeven en(de) een(en) halven gel(ijcke) st(uyvers) erffel(ijcke) rente, alle jaere opden iiien. dach der maendt van februario te betaelen en(de) inder stadtwissele van Loven, los en(de) vrij van allen lasten, beden en(de) impositien, hoedanich die souden moghen wesen, mede oyck van xe., xxe., hondertste, minde(re) en(de) meerdere pen(ninghen), te leveren, den v(oir)ghen(oempde) huysarmen erffel(ijck) in toecomen(de) tijden telcken termijn als schult met recht v(er)wonnen jure, etc(etera), et satis die v(oir)s(chreve) ghehuysschen indivisim obligan(do) et submitten(do) nec no(n) dicta Anna renu(n)cian(do) p(ri)vilegio sen(atus) cons(ulti) velleiani de eo certiorata en(de) sat om den v(oir)s(chreven) huysarmen van(de) v(oir)s(chreve) rente en(de) van(de) jaerl(ijcxe) betaelinghe der zelver noch bat te v(er)zeke(re)n, soe hebben die v(oir)s(chreven) Jan Van Vlaslaer en(de) Anna, zijn huysv(rouw)e ind(ivisi)m et insolidu(m) onder obligatie, submissie en(de) renunciatie als voir gheloeft, zoo zij gheloven bij des(en) de voirs(chreve) rente van thien carol(us) guld(ens) erffel(ijck) alle jaere ten tijde en(de) termijn(e) v(oir)s(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij als voer te leveren den v(oir)s(chreven) huysarmen erffel(ijck) in toecomen(de) tijd(en) telcken termijn(e) als schult metten rechte v(er)wonnen, met conditien dat sij de zelve rente sullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hen ghelieven sal teen(der) reys(e), te weeten elcken p guld(en) erffel(ijck) dairaff met zesthien gel(ijcke) gul(dens) en(de) met volle rente ende is te weten zoo die v(oir)s(chreve) huysarm(eest)er verclaerden dat de pen(ninghen) d(aer)mede dese rente aengheleet is vuyt de pen(ninghen) oft legaten der v(oir)ghen(oempde) huysarmen, ghelegateert en(de) ghemaect bijden testamente van wijlen jo(uffrouwe) Catharina Van Haecht, huysvr(ouw)e was van wijlen Jan Maes, coram Lievens, Roelofs, februarii iiia., a(n)no 1631.

 

In de akte maakt men melding van Joannes Van Vlasselaer en zijn vrouw Anna Van Vlasselaer, inwoners van Betekom. De vermelding “sijnen tegenwoirdighe huysvrouwe” laat vermoeden dat Anna Van Vlasselaer niet zijn eerste vrouw was. Uit de akte venemen we dat Joannes de zoon is van Nicolaus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7898, folio 8v., akte dd. 12 juli 1632.

Item in tegenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven naergenoempt gestaen Willem Van(den) Nin sone wijlen Anthonis Jan Van Vlasselaer sone wijlen Claes, woonen(de) te Betecom, hem in desen sterckmaecke[nde] voor Anna Van Vlasselaer, sijne tegenwoirdighe huysvrouwe, geloevende de selve indyen te hebben, dat sij tghene des naerbeschr(even) staet, voorde voors(chreve) schepen(en) sal comen lauderen, ratificeren ende approberen, heeft bekent ende geleden ontfangen te hebben vuyt handen van Willem Van(den) Eynde sone wijlen Anthonis, woonende te Gelroy, de somme van hondert vijfftich carolusguldens te xx stuyvers tstuck eens, overmidts welcken ontfanck den voorghen(oemden) Jan Van Vlasselaer heeft bekent ende geleden wel ende deuchdelijcken schuldich te sijn den voorgenoemden Willem, p(rese)nt ende tselve accepterende, soo voor hem selven als inden naem ende tot behoeff van Anna Vrancken, sijne tegenwoirdichge huysvrouwe, negen carolusguldens te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours en(de) loop hebbende, ende seven eenen halffven gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xxiiiien. juny te betaelen ende waer van dierste jaere verscheynen sal den xxiiiien. juny anno 1633 ende inder stadts wissele van Loven, los ende vrije van allen beden, lasten ende impositien, ons genadichs heeren shertogen van Brabant, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, oock van(den) xe., xxe., ce. en(de) alle andere, mindere ende meerdere penninghen, hoedanich die soude moeghen wesen oft genoenoempt (!) woorden, te leveren ten behoeve van(de) voors(chreve) Willem, sijne gehuyschen, hennen erffven ende naercomel(ingen) oft actie daer van hebbende, erffel(ijck) in toecomenden tijden, telcken termijn als schult met rechte verwonnen, daer voor den voors(chreven) bekendere verbindende ende submitteren(de) sijnen persoon ende alle sijne goederen, ruerende ende onruerende, teghenwoirdighe ende toecomende, egheene vuytgesundert noch gereserveert, geloev(en)de den voors(chreven) Jan Van Vlasselaer de selve rente ter manisse te besetten en(de) thypoticeren op goede, loffel(ijcke) en(de) suffisante panden ende gronden van erffven binnen der banmijle ende jurisdictie van Loven gelegen, boven alle voorgen(oemde) commeren en(de) lasten daerop vuytgaende, dobbel rente werdt sijnde ende voorts meer soo vele te doen dat de voors(chrreven) rentheffere erffel(ijck) in toecomenden tijden sal moeghen genoech sijn ende om den voors(chreven) Willem Van(den) Eynde en(de) sijne huysvrouwe vande voors(chreve) rente van negen gul(dens) seven eenen halffven stuyvers erffel(ijck) ende jaerl(ijcxe) betael(inge) der selver noch naerder te verseckeren, soo heeft den voors(chreven) bekendere geconsenteert ende consenteert bij desen int maecken van beleyde ende mainmise op ende over alle sijne goederen, ruerende ende onrueren(de), teghenwoirdighe ende toecomen(de), en(de) naementlijcken ierst een boender lants te Betecom, onder den heere van Riviren gelegen opde Reystraete, regenooten de selve straete ter ie., Hans Delis ter iie., derffgena(m)en Willem Viskens ter iiie. en(de) den voors(chreven) bekendere met Henrick Thijs ter iiiie. sijden, item een dachmael lants daer bij gelegen aenden Puttenberch, reg(enoo)ten Henrick Vervarent ter ie., de Putteberchstraete ter iie., Henrick Thijs ter iiie. en(de) tvoors(chreven) bunder lants ter iiiie. sijden, belast alleenel(ijck) met sheeren chijns ende vier gul(dens) erffel(ijck) aen Jan Wauters, consenteren(de) oock mede int decret, bij schepen(en) van Loven daerop te geven, sonder daer toe geroepen oft gedaecht te moeten woirden, met conditien dat den voorgenoemden Jan Van Vlasselaer de selve rente sal moegen lossen ende affquyten tallen tijden hen gelievende teender reyse, elcken gulden daeraff met xvie. gelijcke guldens ende met volle rente, coram Van Assche, Cruyninghen, julii xii., anno 1632.

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Joannes Van Vlasselaer en zijn vrouw Anna Van Vlasselaer.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8248, folio 384r., akte dd. 2 november 1621.

Item in p(rese)ntie des meyers, etc(etera), gestaen Jan Wouters, hem sterckmaecken(de) voer El(i)z(abe)t Stevens, sijne huysvr(ouw)e, heeft ten erve vuytgegeven Jan Van Vlasselaer en(de) Anna Van Vlasselaer, gehuyschen, die voer hen, henlieden erfgen(aemen) en(de) naecom(elingen) bekennen ten erve aenveert te hebben een boen(der) lants, gelegen te Betecum onder Rivieren, regen(oten) shee(ren) straete ter ie., Jan Delis ter ii., Willem Vischers ter iii., Henrick Vervarent ter iiiie., Jan Van Vlasselaer en(de) Henrick Mathijs ter v. sijden, erfel(ijck) te houden op sheeren rechte van(den) gronde en(de) voert meer op ses guld(ens) tot xx st(uyvers) den g(ulden), loop(ende) munte, vallen(de) iaerl(ijcx) S(in)t Jans(mis)se, d(aer)af diersten iaere vallen sal Sint Jans(mis)se 1622, los en(de) vrij van x., xxe., meerde(re) en(de) minde(re) impo(siti)en, erfel(ijck) in toecom(ende) tijden, telcken iaere als schult met rechte verwo(n)nen, et satis obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renunt(ierende) in for(m)a, et waras als boven, voerts geloven de voergen(oempde) gehuyschen erfnemeren en(de) iegel(ijcken) besondere dese ses guld(ens) iaerl(ijcx) loffel(ijck) en(de) personel(ijck) te betaelen onder gel(ijcke) ob(ligatie), sub(missie) en(de) renunt(iatie) als boven, merckel(ijck) s(enatusconsult)i v(elleian)i en(de) auth(entica) si qua mul(ier), d(aer)af ondericht sijn(de), op condi(ti)e van dese vi r(insguldens) te mogen lossen teen(der) reyse, elcken pen(ninck) met xvi gel(ijcke) pen(ningen) en(de) met volle rente, los en(de) vrij van pontpen(ningen) en(de) diergel(ijcke) boven den lijcoop van xxv st(uyvers) en(de) eenen doeck van xxv st(uyvers) voer den doeck van El(i)z(abe)t Stevens, cora(m) Borchgreve, Beringen, den tweeden novemb(ris) 1621.

            In de marge.

Op heden desen 22. novemb(ris) 1638 gestaen Jan Wouters, heeft bekendt ende geleden te vollen vernueght ende gecontenteert te sijn vande rente van sess g(uldens) erffel(ijck), int witte van desen begrepen, mette v(er)loopen van dien ende dat vuyt handen van Jan Van Vlasselaer, gelovende alsoo niet meer te heyschen oft te pretenderen, quare vacat, hic presens contractus.

Dit is het hand  +  teeken van Jan Wouters.

Quod attestor, J. Schellekens.

 

De vorige akte wordt onmiddellijk gevolgd door de volgende akte van dezelfde datum, waarin Joannes Van Vlasselaer en Anna Van Vlasselaer eveneens werden vermeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8248, folio 384v., akte dd. 2 november 1621.

Item in p(rese)ntie van scep(enen), etc(etera), gestaen Jan Van Vlasselaer en(de) Anna Van Vlasselaer, gehuyschen, obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renunt(ierende) indivisim in for(m)a, merckel(ijck) s(enatusconsult)i vel(leiani) en(de) auth(entica) si qua mul(ier), d(aer)af ondericht sijn(de), hebben bekent Jan(nen) Wouters en(de) El(i)z(abe)t Stevens, gehuyschen, ses guld(ens) x st(uyvers) tot xx st(uyvers) den gulden en(de) drij plecken den st(uyver), loop(ende) munte, vallen(de) iaerl(ijcx) den xv. aug(us)ti, d(aer)af dierste iaer vallen sal xv. aug(us)ti naestcoem(ende), los en(de) vrij van x., xxe. en(de) allen ande(re) impo(siti)en, erfel(ijck) in toecom(ende) tijden, telcken iae(re) als schult met rechte verwo(n)nen, geloven(de) ter maenisse pandt te stellen, weerdt sijn(de) boven allen lasten dobbele rente, en(de) soe vele, etc(etera), dat de voergen(oempde) rentheffere en(de) actie hebben(de) in toecom(ende) tijden genoch sal sijn en(de) sal dese vi r(insguldens) x st(uyvers) mogen lossen teen(der) reysen, elcken pen(ninck) met xvi gel(ijcke) pen(ningen) en(de) met volle rente, los en(de) vrij van allen oncosten en(de) lossen(de) voer Ba(m)isse naestcom(ende) en(de) sal egeen interest betaelt wordden, coram Borchgreve, Beringen, novemb(ris) twee, 1621.

            In de marge.

Jan Wouters bekent van Jan Van Vlasselaer ontfangen te hebben de capitale penn(ingen) van drij gulden erfel(ijk) vuyt dese vi r(insguldens) x st(uyvers) erfel(ijk), t' oirconden, dit geteeket den 30. novemb(ris) 1622.

Dit is het  +  marck van Jan Wouters.

Jan Wouters bekent van Jan Vlasselaer ontfangen te hebben de capitale pen(ningen) van(de) resteren(de) ses guld(ens) x st(uyvers) erfel(ijck), consenteren(de) inde cassa(ti)e, actum den naestlesten octob(ris) 1623.

Dit is  +  het marck Jans Wouters.

          Uit dit huwelijk:

          Van Vlaslaer Wilhelmus, (°) Betekom 02.03.1619 (g. Van Vlaslaer Wilhelmus en Van Lients Joanna),

          Van Vlaslaer Elizabeth, (°) Betekom 26.09.1621 (g. Meulemans Joannes en Peeters Elizabeth),

          Van Vlaslaer Anna, (°) Betekom 03.02.1625 (g. Smets Adrianus  fs Henricus en Claes Anna fa Antonius),

          Van Vlasselaer Joannes, (°) Betekom 28.08.1628 (g. Vande Loock Joannes en Smits Susanna), 

     Van Vlasselaer Willem,  

 

Van Vlasselaer Joannes, XII - XIII,

 

Van Vlasselaer Willem, ° ca. 1570, x met ...

Aarschot 6911 fo 27: cijnsboek Rivieren 1577:

Nu Willems Van Vlasselaer
Bertelmeus Claes van eenen vuijtvanck gelegen te Baerle tegen de voors Bertelmeus wooninge.
Aarschot 6911 fo 29: cijnsboek Rivieren 1577:
Nu Willem Van Vlasselaer
Bartolomeus Claes van ontrent drij malen erfs gelegen te Baerle daer een huijs op staet.
Aarschot 6912 Baal: ‎(1640)‎:
Wilm Van Vlasselaer Janssone & Jan Wouters tevoren Peeter Thijs met een half boender lants Gent die schaeff te voren Peeter Lijftochts ende Henrick Luijten.
Aarschot 6912 Baal: ‎(1640):‎
Fo 61: Jan Claes bij houwelijck: Wilm Van Vlasselaer van een utvanck te Baerle gelegen.

     Uit dit huwelijk:

     Van Vlasselaer Anna,  gegevens verder hierboven, x Van Vlasselaer Joannes,  fs Nicolaes,

     Van Vlasselaer Magdalena, x Betekom 25.05.1633 (g. Van Vlasselaer Joannes, Claes Laurentius, Holaerts Godefridus en Boxthuijns Adrianus) met Claes Joannes,

          Uit dit huwelijk:

          Claes Joannes, (°) Betekom 02.07.1634 (onder Aarschot) (g. Van Vlasselaer Joannes en Vergauwen Anna).

 


 

XII - XIII - Van Vlasselaer Jan (S2568 + S3848 + S3992 + S4452), ° ca. 1565, x met Elisabeth Gielemans - Ghielmans.

 

Aarschot 2 fo 311: 22 mei 1589:
Jan Van Vlasselaer x Lijsbeth Ghielmans in deze vervangende Jan Van Vlasselaer den ouden x Heijlwich Skempenaers vader en moeder des voors Jans en Jenneken Gielemans we Jan De Hooghe ‎()‎ Henrick Douwen & Michiel Huijts inden naem en als kerkmrs van Betekom twee rinsgl elck .

Aarschot 6912: Betekom 1639:
Nu JanVan Looct bij deijlinge: Cathlijn Van Vlasselaer van een hoffstadt dachm landt gelegen opt Sollevelt en van eene straet ingehouden daer aen gelegen reysen.
 

 

Joannes Van Vlasselaer, zoon van Joannes en inwoner van Betekom,  (met dank aan Paul Peeters) emancipeert zijn kinderen Joannes, Guilielmus , Henricus, Adrianus, Catharina en Elisabetha.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7502, folio 45r., akte dd. 6 september 1611.

Transcriptie.

Item Jo(hann)es Van Vlasselaer filius quond(am) Jo(hann)is, commoran(s)

apud Betecom, in p(rese)ntia, eman(cipavit) Jo(hann)em, Wilhelmu(m),

Henricu(m), Adrianu(m), Catharina(m) et Elisabeta(m) Van

Vlasselaer, suas proles, a pane suo modo debito et

consueto, quo facto N. Cranenbroeck recond(uxi)t, coram

Rijcke, Van(der) Borcht, septemb(ris) via., 1611.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Vlasselaer Catharina, ° ca. 1595, + Betekom 20.08.1646, x 1 met Van Loock Joannes, x 2 Betekom 12.06.1636 (g. Van Vlasselaer Joannes pater en Mertens Michael pater) met Mertens Joannes,

20. Laureijs Vervarent Hendriksone is als gichtdrager van Haeckershoeve gelegen ten Kerckhove
Hendrik Van Looct Janssone daer moeder af was Cathlijn Van Vlasselaer out ontrent acht jaeren is naer de doot Laureijs Vervarent gichtdrager dd 14 feb 1640 te Betecom
.

     Uit dit huwelijk: 

     1. Van Loock Barbara, (°) Betekom 12.03.1620 (g. Van Vlasselaer Guilielmus en Smits Barbara),

     Van Loock Maria, (°) Betekom 01.09.1625 (g. Van Loock Arnoldus en Van Vlaslaer Anna), moeder Elizabeth, 

     Vande Loeck Henricus, (°) Betekom 10.11.1631 (g. Smits Henricus en Van Vlasselaer Elizabeth), 

     2. Mertens Petrus, (°) Betekom 24.09.1639 (g. Peeters Petrus en Schuijters Maria),

     Mertens Elizabeth, (°) Betekom 12.08.1642 (g. Van Vlasselaer Elizabeth),

     Mertens Joanna, (°) Betekom 18.08.1645 (g. Lijftoch Joannes en Lambrechts Joanna),

     Mertens Joannes, (°) Betekom 31.03.1648 (g. Claes Joannes en Jooris Susanna),

     Mertens Anthonius, (°) Betekom 16.11.1650 (g. Vander Loock Adrianus n. Joris Anthonius),

     Mertens Henricus, (°) Betekom 25.08.1653 (g. Van Vlasselaer Henricus en Leijftochs Joanna), + Betekom 06.05.1656, 

 

Van Vlasselaer Adrianus, x Betekom 19.04.1626 (g. Petrus Aerts en Joannes Vlaslaer n. Van Vlaslaer Guilielmus) met Elisabeth A(e)rts, fa Petrus,

In verband met dochters Petronilla en Barbara, (lees intro - met dank aan Paul Peeters) vind je aktes en info onder de KLIK bij 8.

     Uit dit huwelijk:

     Van Vlasselaer Maria, (°) Betekom 04.02.1627 (g. Aerts Adrianus en Claes Maria alias Timmermans),

     Van Vlasselaer Petronilla, (°) Betekom 28.09.1628 (g. Aerts Joannes en Viskens Petronilla),

     x Betekom 09.02.1649 (g. Henricus De Wijngaert en Adrianus Van Loock) met Mieroc(k)x Petrus, geen fii in Bet,

     Van Vlasselaer Barbara, (°) Betekom 15.09.1633 (g. Peeters Adrianus en Serneels Barbara),

     x Betekom 25.02.1659 (g. Cornelius Goians, Franciscus Luyten, Anthonius ? Van Meerbeeck en Hubertus Van Ninthaut) met

     Van Inthout Nicolaus, fa in Betekom,

 

Van Vlasselaer Joannes, XI (S1284 + S1924 + S1996 + S2226),

 

Van Vlasselaer Guilielmus,

 

Van Vlasselaer Elisabeth, ° ca. 1598, x Betekom 18.10.1620 (g. Brugmans Joannes en Van Vlasselaer Guilielmus) met Smits Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Smits Henricus, (°) Betekom onder Aarschot 03.11.1627 (g. Van Vlasselaer Henricus en Viskens Anna). 

 


 

XI - XII - Van Vlasselaer Joannes (S1284 + S1924 + S1996 + S2226), ° ca. 1590, x Betekom 21.05.1617 (g. Petrus Brugmans en Joannes Viskens) met Anna Viskens (S1285 + S1925 + S1997 + S2227).

 

Aarschot 6912: peertskeuren onder Betekom 1639-1640:
19. Peeter Peeters Adriaensone daer moeder af is Jenneken Coene out 10 jr dd 19 jan 1634 is gichtdrager vande Valvekens hoeve
- nu Jan Van Looct van versterf: Jan Van Vlasselaer Janssone bij coop 1603 over Peeter Claes Janssone bij houwelijck met 2 dm lants .

 

Hieronder (met dank aan Pail Peeters) een akte met vermelding van Jan Van Vlasselaer (den ouden) en Anna Viskens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8262 fol. 382r°.

In tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Franchois Scheys als geconstitueert ende gemachticht met procuratie, hem gegeven bij ende van wegen sr. Carel Carels en. joe. Marie Van Horenbeeck, gehuysschen, gepasseert den xxv. meert 1660 voor den nots. M. Van Torre ende sekere getuygen, die heeren schepen bij copije authentiecq gesien ende gebleken, heeft opgedraegen met behoorlijcke vertijdenisse drij dachmaelen heyde, gelegen tot Bael, regen. ... [n.v.], expos. impos. mr. Lucas Mispelter inden naem ende tot behoeff van Jan Van Vlasselaer den ouden ende Anna Viskens, gehuysscen, et satis den voors. opdraegere et waras voor vrij, eygen ende onbelast goet, alles achtervolgens den voors. contracte, obligan., submitten. ac renuntiando in forma, coram Silvio, De Ridder, marty xv 1660.

J. Van Espen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Vlasselaer Franciscus, X (S998),

 

Van Vlasselaer Jan, (°) Betekom 02.01.1624 (g. Joannes Holemans en Catharina Schrijns), x Werchter 30.04.1671 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Van Hoegarden Petrus) met Van Hoegaerden Margaretha,

     Uit dit huwelijk:

     Van Vlasselaer Joannes, (°) Werchter 05.02.1672 (g. Van Hoegarden Joannes en Van Vlasselaer Maria),

     Van Vlasselaer Adrianus, (°) Werchter 30.09.1674 (g. Van Vlasselaer Adrianus en Van Hoegaerden Gasparina),

     x Werchter 11.04.1677 met Margarita Geeraerts,

     Van Vlasselaer Anna, (°) Werchter 12.09.1677 (g. Van Roost Cornelius n. Van Vlasselaer Franciscus en Van Hougaerden Anna),

     Van Vlasselaer Guilielmus, (°) Werchter 27.11.1678 (g. De Wijgaerde Guilielmus en Serneels Catharina),

     Van Vlasselaer Carolus, (°) Werchter 27.04.1683 (g. De Wijgaert Carolus en Van Geel Maria),

     x Baal 14.02.1706 (g. Petrus Neijs en Joannes Verstraeten) met Aldegondis Verstraten, fii te W,

 

Van Vlasselaer Anna, (°) Betekom 03.02.1625 (g. Adrianus ... en Anna Claes),

 

Van Vlasselaer Maria, XI (S1113), (°) Betekom 03.04.1627 (g. Adrianus Peters en Maria Crijters),

 

Van Vlasselaer Carolus, (°) Betekom 02.12.1629 (g. Gielis Petrus n. Hinckaert en Dnus de Bruggen Carolus en Elisabeth Roggemans),

 

Van Vlasselaer Magdalena, (°) Betekom 22.05.1631 (g. Joannes Van Vlasselaer en Magdalena Van Vlasselaer),

 

Van Vlasselaer Elisabeth, (°) Betekom 05.07.1633 (g. Gerardus Viskens en Elisabeth Van Vlasselaer),

 

Van Vlasselaer Petrus, wonen Baal, (°) Betekom 01.02.1636 (g. Adrianus Van Vlasselaer n. Petrus Lauwers en Elisabeth Aerts/Staes), x Werchter 21.10.1664 (g. Abraham Rix en Franciscus Van Vlasselaer) met Anna Rix - Ricx - Rits - Ridts, (°) Wakkerzeel 24.09.1636 (g. Batholomeus Rix en Petronella Stoeps), fa Abraham en Maria Languendonxs.

Schepenakte Aarschot d.d. 27.06.1671 (SG Vlaams-Brabant reg. 10, fol 75 verso): Petrus Van Vlasselaer x Anna Rickx, fs Anna Viskens.

Meer info over het gezin Rix onder KLIK (met dank voor akte en bewijsvoering aan Paul Peeters)

Aldus Paul Peeters:

1. Van Jan kon ik geen doopakte vinden, wel van haar broer Abraham die gedoopt werd te Werchter op 18.11.1639 in aanwezigheid van de doopheffers Joannes Van Langendonck nomine Abraham Grieten en Maria Van den Bosch.  Jan Rix moet geboren zijn omstreeks 1634, want in 1680 was hij ca. 46 jaar oud. 

Haar broer Jan wordt op 19.11.1654 wel als sterfman aangesteld van een half bunder beemd te Werchter in het Werchterbroek.  De akte van verhef luidt als volgt (bron : K.U.L., Arenbergarchief, nr. 2181, Leenregister van Werchter, door J.F. van Buggenhout, 2e deel).

 

Opden 19en. october 1654 voor heer Theodor

Mantels, stadthr., sr. P.A. Mantels ende Albert

de Robaucx, leenman., verheft Abraham Ricx

naer doode Jan Van Langendonck een halff boender

bempts, gelegen tot Werchter aen Werchterbrock,

regen. het selve brock ter ir., Abraham Ricx ter ijr.

jor. Brumeur ter iijr., de Brock straete ter iiijr. ende

Anthoen Van Dijck ter vr. sijden ende dat tot be-

hoeff van Jan Ricx sone Abrahams voors., waer

van den voors. Jan Van Langendonck, grootvader

was, daer inne Maria Cluppels voors., sijne

grootmoeder, gereserveert haere tochte ende

blijvende Jan Ricx voors. sterffman, heeft den

voors. Abraham Ricx als sijnen voorganger ge-

daen manschap, hulde ende eedt van trouwen.

     Thergeweyde             10 - 0

 

Haar moeder Maria (Maeycken) Van Langendonck overleed te Wercher op 21.11.1639 en werd de dag nadien begraven in de kerk.  Haar vader Abraham huwde waarschijnlijk nadien een tweede maal te Werchter op 29.06.1642 met Elisabeth Van den Panhuysen (get. : Bartholomeus Rixs en Joannes Van Langendonck).  Abraham Rix en Elisabetha Van den Panhuysen lieten volgende kinderen dopen :

-   Henricus Rixs, ged. Werchter 22.03.1643 (ss. : Henricus Van den Panhuysen en Maria Cluppels).

-   Petrus Rixs, ged. Werchter 01.08.1644 (ss. : Georgius Van Panhuysen nomine Henricus De Brier en Elisabetha Verhagen).

-   Clara Ricx, ged. Werchter 03.01.1646 (ss. : Cornelius De Brier en Anna Ricx nomine Clara Serneels).

-   Joanna Rix, ged. Werchter 17.12.1647 (ss. : Godefridus Van den Panhuysen en Anna Rix nomine Joanna De Groot).

-   Maria Rix, ged. Werchter 28.10.1649 (ss. : Christophorus Van Meerbeeck en Maria Holemans).

-   Elisabetha Rix, ged. 19.03.1651 (ss. : Petrus Stop en Elisabetha Verstraeten).

-   Guilielmus Rix, ged. 10.05.1653 (ss. : Guilielmus De Witte en Catharina Van der Straeten).

-   Clara Ricks, ged. 21.04.1655 (ss. : Joannes Tijs en Clara Wouters).

-   Catharina Ricx, ged. 01.11.1656 (ss. : Joannes De Keyser nomine Gerardus Librechts).

-   Jacoba Ricx, ged. 12.02.1658 (ss. : Petrus Stoop nomine Walterus Wauters en Anna Ricx nomine Jacoba Wauters).

-   Carolus Ricx, ged. 17.06.1659 (ss. : Petrus Stoop nomine Carolus Ricx en Anna Lembrechts).

-   David Rix, ged. 01.11.1660 (ss. : David Vrancx en domicella Catharina Brigitta De Troch).

 

Anna Rix was langs moederszijde de kleindochter van Jan Van Langendonck en Maria Cluppels (overl. Werchter 18.09.1659 en begr. in de kerk op 20.09.1659.

 

Petrus Van Vlasselaer en Anna Rix leenden op 18.07.1670 een bedrag van 200 guldens van Aleydis Jespers (Jespars), weduwe van Philip Huens, waarvoor zij beloofden een jaarlijkse rente van 12 guldens te betalen.  Deze acte werd verleden voor notaris Peter Wauthy te Leuven en vernieuwd voor de schepenen van Leuven op 21.07.1670 (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 6299, fol. 24verso).  Zij woonden op dat ogenblik te Baal.  De integrale schepenacte volgt hierna.

 

In presentie der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Joannes Baptista Caulants, clerck inde ierste schijffcamer der stadt Loven vuyt crachte ende naer vermoghen vande procuratie, hem als thoonder gegeven sijnde om den naervolgen. notarialen instrumente in alle sijne poincten te vernyeuwen ende te herkennen, heeft t' selve geeffectuert inder naervolghende maniere.

Op heden desen xviija. july 1670 comparerende voor mij als openbaer notaris ende ter presentie vande getuyghen naergenoempt Peeter Van Vlasselaer ende Anna Ridts dochter wijlen Abraham Ridts ende Maeycken Van Langendonck, waer vaeder van was Jan Van Langendonck, woonende tot Baelen onder Aerschot, de welcke hebben bekent ende geleden, gelijck sij bekennen ende leyden midts desen ontfanghen te hebben vuyt handen van jouffe. Aleydis Jespars wede. wijlen sr. Philips Huens die somme van twee hondert guldens eens permissie gelt, waer voore sij jaerlijckx geloven te betaelen ende te gelden eene rente van twelff guldens ende thien stuyvers erffel., waer van d' ierste jaer van betaelinghe vallen ende verscheynen den xviijen. july 1671 ende soo voorts van jaere tot jaere tot de quytinghe toe der selver, de welcke sal moeten geschieden t' eender rijse met volle rente, gelovende de voors. rente alle jaeren wel ende loffelijck binnen deser stadts wissele te betaelen, los ende vrij van alle beden ende subsidien ende impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen, onder obligatie, submissie ende renunciatie van hunne persoonen ende goederen in forma ende om te comen tot naerdere vasticheyt der selver rente, soo consenteren sij comparanten int slaen van beleyde ende mainmise over alle hunne goederen, meubelen ende immeubelen, present en. toecomende, ende int decreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder voorgaende daegement, ende signantelijck de voors. Anna Ridts, geassisteert met haeren voors. man, over die naerbeschreve goederen, ierst over een halff bunder landts op Kepsel Velt onder Wackeseel, regenoten Peeter Van Reymenant ter eendere, d' erffgenaemen Jan Berbiers in twee sijden, item noch een halff boender landts, geleghen op t' selve velt tusschen die goederen Philipts Gordts ter eendere, d' erffgenaemen Heetvelde ter tweendere (!) ende d' erffgenaemen Peeter Ferinx ter vierdere, item drij vierendeelen landts, geleghen tot Wackerseel op Laecksken, regenooten de Laecken ter eendre, d' erffgenaemen wijlen jouffe. Botnea ter tweedere, d' erffgenaemen Aert Schreynmaeckers ter derdere, aende voors. Anna Ridts bij scheydinghe ende deylinghe gevallen teghen Jan en. Abraham Ridts, haere broeders, gepasseert voor de wethouderen van Werchter den xviijen. 7bris. vanden jaere 1668, verclaerende de voors.gehuysschen de voors. goederen nijet te sijn belast noch veronvertiert ten waere met s' heeren clijnen cheyns, constituerende een ieder thoonder deser in solidum om de voors. mainmise voor meyer ende schepenen van Loven te vernyeuwen ende te herkennen ende aldaer te consenteren in condemnatie voluntair promittentes ratum et gratum, obligan., submittendo ac renunciando in forma.  Aldus gedaen ten daeghe, maende ende jaere als voren, ter presentie van Lowies Claes ende Aert De Coninck als getuyghen, hier toe geroepen ende gebeden, ende is de minute deser bij de compten. beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor ende was onderteeckent P. Wauthy, nots.

Aldus vernyeuwt ende herkent bij den voors. geconstitueerden, eensaementlijck vuyt crachte sijnder procuratie geconsenteert in slaen van beleyde en. mainmise over alle ende iegewelcke goederen, naerder hier boven gespecificeert ende int decreet der heeren schepenen daer toe te geven.  Actum den xxien. july 1670, coram eisdem.

 

2. Abraham Rix (Ricx, Rickx) overleed te Werchter op 16.04.1668 als echtgenoot van Elisabeth Van den Panhuysen.  Dezelfde dag nog werd hij aldaar in de kerk begraven.  Op 27.02.1640, toen hij heilige geestmeester van Werchter was, deed hij na het overlijden van Peter Van den Hove alias Thijs het leenverhef van anderhalf dagmaal eussel, gelegen te Werchter in het Demerbroek .  Hieronder volgt de akte van leenverhef (K.U.L., Tabularium, Arenbergarchief, nr. 2182, Leenregister Wercher).

 

Op den xxvijen. february 1640 voor heeren de mr. Theodor Mantels, licentiaet inde rechten, stadthoudere, Jan Van Landtrop, meyer tot

Werchter, ende Frederick Heymselmans, leen., heeft Abraham Ricx als H. Geestmr. van Werchter, te leene verheven naer doode Peeter Van den Hove alias Thijs onderhalff dachm. eussel, geleghen tot Werchter int Demerbroeck, regen. de Demerbroeckstraete ter ie., d' abdije van Villeers ter ije. ende iije., de erffghen. Huybrecht De Cock met de erffgen. Jan Auroghs ter iiije. end den selven H. Geest ter ve. sijden, ende heeft den voors. Abraham

Ricxs als sterffman gedaen hulde, manschap  ende eedt van trauwen.

                Thergewijde                                                     2 - 0

De goederen van Abraham Rix en Elisabetha Van den Panhuysen werd verdeeld op 18.05.1669 voor de schepenen van Werchter.  Gezien er tussen het overlijden van Abraham Rix en de datum van de verdeling van de goederen geen enkele Elisabeth Van den Panhuysen overleed te Werchter, mag aangenomen worden dat zij wellicht elders overleed (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7559, fol. 51r°).

     Uit dit huwelijk: dit gezin met dank aan Paul Peeters, geen andere fii te S, W, Heist, mogelijk Aarschot,

     Van Vlasselaer Catharina, (°) Betekom 27.07.1665 (g. Rieckx Joannes en Holemans Catharina),

     Van Vlasselaer Petrus, (°) Betekom 25.07.1667 (g. Luyten Joannes n. Rix Petrus en Peeters Lucia),

     Van Vlasselaer Elisabeth, (°) Betekom 05.11.1673 (g. .... Joannes en Vellemans Elisabeth),

     Van Vlasselaer Abraham, (°) Betekom 01.11.1679 (g. Rics Abraham en Vlasselaer Petronella),

 

Van Vlasselaer Adrianus, X (S642 + S962), (°) Betekom 10.04.1640 (g. Adrianus Meijs en Anna Peters).

 


 

X - Van Vlasselaer Franciscus (S998), (°) ca. 1634, (niet W, Bet, Rot, H, S, K, P, Beer, Wez, Heist, Kamp, Berg, Perk, Wak, ), x 1 Betekom 02.07.1645 (g. Van Vlasselaer Joannes en Verreijt Michael) met Luijten Catharina, (°) Betekom 22.01.1623, fa Georgius x Catharina Crab, x 2 Werchter 23.10.1666 (g. Michiels Joannes en Crab Petrus) met Van Geel Maria (S999), (°) Werchter 21.05.1645 (g. Willems Theodoricus en Roeffs Catarina).

 

Aarschot 6887: Bruggen 1632:
Derfgen Francois Vande Casteele over Jan Van Aerschot tevoren Henrick ‎(Leerse)‎ Vanderhofstadt wijlen Jan Parijs
nu: Francen Van Vlasselaer.

Betekom 6912: peertskeuren onder Betekom 1639-1640:

46. Francen Van Vlasselaer Janssone daer moeder af is Anna Viskens out 5 jaeren is gichtdrager van goeden gelegen ten Bosche dd 6 jul 1627
- Jan Van Vlasselaer Janssone met insgelijckx twee en een half dm bosch.
Aarschot 6887: Bruggen 1632:
22 mrt 1669: Merten Viskens & Francois Van Vlasselaer schepenen hebben geconsenteert Francois Van Vlasselaer sone Jans te mogen nemen alsulcke erve tegen comparanten wouwer.

27 mei 1672: Adriaen en Francois Van Vlasselaer gebroeders uit Tremelo sijn samen geldenden een erfelijke rente van 10 gl sjaers ten behoeve van Margriete Smets begijnken tot Antwerpen ende van vorens ten laste van Jan Van Vlasselaer tot Betekom broeder van Adriaen en Francois.
AVT3: 4 april 1683:
Francois Van Vlasselaer x Maeijcken Van Geel ende Hendrik Verstreken x Jenneken Van Geel bij forme van mangelinge
Peeter Storms bekent over twee jaeren ontvangen te hebben van Hendrik Verstrekken zijn zwager de som van 25 gl bij hem versterft van Paschijne Holemans van wegens Catlijn Van Geel sijne huijsvrouwe
moet aan Peeter Van Vloessem betalen 25 gl als gevolg van de mangelinge
 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Vlasselaer Joanna, (°) Betekom 30.09.1646 (g. Van Vlasselaer Joannes en Van Vlasselaer Maria n. Hinckaerts Joanna dna de Brugge), x 1 Leuven 01.03.1676 met Van Tolhuysen Joannes (deze x 1 (niet Rot, ) met Verbeeck Maria, x 2 Rotselaar 15.05.1672 (g. dnus Vaes Petrus en Landinixs Leonardus) met Barbara Van Salm - Falus), x 2 Rotselaar 02.12.1685 (g. Van Crieckinge Joannes en Vincx Joannes) met Gijselincx Joannes (deze x 2 (niet H, Bet, ) met Joanna Van Meerbeeck), (°) Haacht 01.03.1662,

Deze aktes (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Joannes Van Tolhuysen (x Joanna Van Vlasselaer). Joannes Grietens gaat bij Joannes Van Tolhuysen, molenaar te Rotselaar, een lening van 400 guldens aan, waarvoor hij een beemd in de Berendonghen te Haacht in pand wordt gesteld. Zou de familienaam Van Berendonck hiervan afgeleid zijn ?

Te noteren valt nog dat de initiële akte op 15.06.1676 werd verleden voor notaris Rumoldus Jacobus Wetz te Aarschot. Het archief van deze notaris is echter volledig verloren gegaan.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7937, folio 145v., akte dd. 25 januari 1685.

Inde teghenwoordigheyt der heeren scepenen van Loven naergenoempt gestaen den notaris ende clerck Jan Baptista Snijers naer vermoeghen van sijne procuratie, hem gegeven om den naervolgen(den) contracte notariael wettelijck te vernieuwen ende te herkennen, heeft tselve gedaen inder maniere naervolgende, luydende den teneur van woorde tot woorde aldus.

Op heden den 15. juny 1676 compareerde voor mij R.J. Wets als openbaer notaris, bij den coninc in sijnen Raide van Brabant geadmitteert, tot Arschot residerende, ende inde presentie vande ghetuygen naerghenoempt den eersaemen Abraham Gritens, innewoinder vanden dorpe van Haeght, den welcken bekendt ende beleydt, ghelijck hij bekent ende beleydt bij ende mits dese deughdelijcke ontfanghen te hebben vuyt handen van Jan Van Tolhuyssen, molder van Rotselaer, de somme van vier hondert guldens eens, belovende daervore jaerelijcx te betaelen eene rente van achtien guldens, welcke haeren cours ghenomen heeft den iersten mey van desen loopenden jaere 1676 ende den iersten valdagh wesen sal den iersten mey vanden toecomenden jaere xvic. sevenenseventigh ende soo voirts totte reele ende effective quytinghe der voorscreve capitale penninghen, die altijt sal moeghen gescieden als dit hem rendtgever geliven sal met twee hondert guldens seffens ende interest naer rate der quytteringhe der capitale somme ende met costen van dijen, ghelovende precies tsijnen valdagh de jaerelijcxe betalinghe te doen als scult met recht overwonnen, onder obligatie van sijnen persoon ende goederen, submissie ende renuntiatie als naer rechte, specialijck daer vore verobligerende seeckeren bempt, ghelegen inde Berendonghen tot Haeght, groot ontrent seven daghmaelen een halff, regenotende Jan Derboven ter eendre, jo(ncke)r De Buel ter iie., jouffrauwe Maria Smets, begijncken, ter iiie., seeckeren bos ter iiii. sijden ende den Bergh van Roost, verclarende niet voirder belast te wesen als met sijnen heerelijcken chijns ende een halster coren aende pastorije van Haeght, gelovende in alle ghevalle waerschap, constituerende voirts ten breederen effecte voorschreve onwederoepel(ijck) ... [n.v.] tot Loven ende alle thoinders deser om het ghene voorschreven is, [te] herkennen ende renouvelleren voor heeren wedthouderen van Loven ende den voorschreven pant wettelijcken aldaer met de voors(chreve) capitale penningen ende interest van dijen taffecteren, consenterende voirts in het maeken ende slaen van beleyde ende mainmise, mede int decreet der heeren meyer ende scepenen van Loven daerover te gheven, userende daer inne alle solemniteyten vanden rechte daertoe gherequireert sonder voorgaende daghement, promittens ratum ac gratum, sub(mittendo) ac renunciando pro ut moris et styli, hier waeren over Peeter Molemans ende Gillis Vloeberghs, ghetuygen, ende was de minute deser bijden comparant beneffens mij not(ari)s behoorelijck onderteeckent, onderstont testor, signatum R.J. Wets, not(ariu)s pub(li)cus.

Den voorschreven geconstitueerden naer vermoeghen van sijne voorschreve procuratie heeft den inhouden der selver alhier vernieuwt ende herkent, eentsaementlijck gheconsenteert int slaen van mainmise over de goederen, inden bovens(cheven) contracte tussen de regenoten breeder ghementioneert, obligando, submittendo ac renuntiando, coram eisdem eodem. 

 

Van dezelfde datum nog een akte met vermelding van molenaar Joannes Van Tolhuysen (x Joanna Van Vlasselaer).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7937, folio 146v., akte dd. 25 januari 1685.

Inde teghenwoordighheyt der heeren scepenen van Loven naerghenoempt gestaen den notaris ende clerck m(eeste)r Jan Baptista Snijers naer vermoeghen van sijne procuratie, hem ghegeven om den naervolgende contracte notariael wettelijck te verniuwen ende te herkennen, heeft tselve gedaen inder vughen ende maniere naervolgende, luydende den teneur van woorde tot woorde aldus.

Op heden den 15. juny 1676 compareerde voor mij R.J. Wets als openbaer notaris, bij den coninck in sijnen Raeve van Brabant gheadmitteert, tot Arschot residerende, ende inde presentie vande ghetuygen naerghenoempt, den eersamen Jan Docx, inwoonder van Haeght, den welcken bekendt ende beleyt, gelijck hij bekent ende beleyt bij ende mits desen deughdelijck ontfanghen te hebben vuyt handen van Jan Van Tolhuysse eene rente (teghens den penninck 20) van dertigh guldens tjaers, welcke haeren cours ende beginne heeft ghenomen den iersten juny van desen loopenden jaere xvic. sesenseventigh ende den iersten valdagh wesen den iersten juny naestcomen(de) vanden jaere xvic. ende sevenenseventigh ende dat totte reele quyttinghe ende afflegginghe vande cappitaele penninghen, die welcke altijt met tweehondert guldens seffens sal moegen gescieden, verloopen ende costen van dijen te rijsen int slaen van mainmise ende hypotisatie als anderssints, ter concurrentie vande voorscreve capitale somme, belovende jaerelijcx precies tsijnen valdaege de betalinge te doen als scult met recht overwonnen, onder verbandt van sijnen persoon ende goederen, present ende toecomende, specialijcken daer vore verobligerende ende tot pant ende hypoteque stellende huys ende hoff ende block daer aen ghelegen, groot ontrent vijff daghmaelen, gestaen ende ghelegen ten Eycken onder Haeght, regenotende Peeter Van Langendonck ter eendre, die heyde ter iie., Jan Van Adorp ter iiie. ende de strate ter iiii. sijden, verclaerende niet meerder belast te wesen als met elff molevaten coren aenden Heyligen Gheest van Haeght, ingevalle daer meerder aen ofte den pant van insufficientie naermaels bevonden wirde, waerscap ende naerdere verseeckeringe te doen, constituerende ten breederen effecte voorscreven onwederoepel(ijck) s(ieu)r Cornelis Van Moockenborgh binnen Loven ende alle thoinders deser om dese acte voor wedthouderen te renouvelleren ende verniuwen ende de voorschreve panden behoorelijck te affecteren met de capitale penninghen ende interest van dijen, consenterende voirts int slaen ende maeken van beleyde van mainmise, mede int decreet vande heeren meyer en(de) scepenen van Loven daer over te gheven, daer toe userende alle solemniteyten van rechte versocht ende dat sonder voorgaende dagemente, promittens ratum ac gratum, sub(mittendo) ac renuntiando pro ut moris et styli, hier waeren over Abraham Gritens ende Peeter Molemans, getuyghen, ende is de minute deser bijde comparante beneffens mij notaris behoorelijck onderteeckent, onderstont testor, signatum, R.J. Wets, not(ariu)s pub(licu)s.

Den voorscreven geconstitueerden naer vermoegen van sijne voorscreve procuratie, heeft den inhouden der selver punctuelijck alhier vernieuwt ende herkent, eentsamentlijc geconsenteert int slaen van mainmise over den pant inden voorscreven contracte, tusschen de regenoten breeder gespecificeert, obligando, submittendo ac renuntiando, coram eisdem eodem. 

 

De akte maakt melding van Joannes Gijselincx en zijn respectievelijke vrouwen Joanna Van Vlasselaer en Anna Van Meerbeeck, alsmede van wijlen zijn dochter Margaretha Theresia die hij verwekte met Joanna Van Vlasselaer.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7948, folio 273v., akte dd.  14 mei 1696.

Inde tegenwoordigheyt der heeren schepenen van Loven naergenoemt gestaen Ingelbert Loncin, vuyt crache en(de) naer vermoeghen van seeckere procuratie om den naervolgen(de) contracte notariael wettelijcken te moeghen doen vernieuwen en(de) herkennen, hem gegeven, heeft t' selven gedaen in der manieren naervolgen(de), waer van den teneur van woorde tot woorde luydt aldus.

Op heden den vierden may xvic. sessentnegentigh compareerdden voor mij onderges(chreven) notaris ende in de presentie van(de) getuygen naer te noemen, d' eersaeme Jan Gijselincx en(de) Anna Van Meerbeeck, gehuysschen, innegesetenen van Rotzelaer, de welcke hebben bekent ende bekennen bij dese ontfangen te hebben van jouff(rouwe) Magdalena Steens, wed(uw)e van wijlen s(ieu)r Gregoir Van Cantelbeeck, in sijnen leven s(ecreta)ris der stadt Aerschot, eene somme van duysent guldens in specie van ducatons, pattacons met eenige schellingen ende blamuysers volgens de tegenwoordige evaluatie, ter cause van welcke somme die voors(chreve) gehuysschen jaerlijcx op heden date deser geloven te gelden en(de) te betaelen eene erffelijcke renthe van vijfftich guldens en(de) alsoo tegens den penninck xx[t]ich., waer van oversulcx d' eerste jaer van betaelinge vallen ende verschijnen sal den vierden may van(den) toecomenden jaere 1697 en(de) soo voorts van jaere tot jaere tot die quytinge toe, gelovende die voors(chreve) comp(aran)ten gehuysschen de voors(chreve) rente jaerlijcx wel en(de) loffelijck te betaelen binnen de stadt Aerschot oft elders aen de gene haers actie hebbende, los en(de) vrij van alle lasten, soo van xe., xxe., ce., meerere en(de) mindere penningen, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, daer voren verobligeren(de) hunne persoonen en(de) goederen, meubelen en(de) immeubelen, present en(de) toecomende, met submissie en(de) renuntiatie in forma, en(de) namentlijck verobligeren sij comparanten, soo voor de voors(chreve) capitale somme als jaerlijcxe verloopen der selve, seecker huys, hoff, schure, et(ce)t(er)a, soo en(de) gelijck t' selve gestaen is tot Rotzelaer ten Eynde, regenoten sheerenstraet noordt, oost en(de) zuydt, de cappelrije van Rotzelaer west, welck huys op den voors(chreven) Jan Gijselincx ten deele verstorven is bij doode van sijne doghter Margareta Theresia Gijselincx, verweckt bij wijlen Johanna Van Vlasselaer.

Item verobligeren sij comp(aran)ten drije daghmaelen en(de) sessendertigh roeden landts, gelegen tot Rotzelaer ontrent de Naugangen (?), regen(oten) d' erffgen(aemen) van wijlen den heer baron Spange oost, jo(ncke)r Cranevelt suyt, den wegh west, de pastorey van Rotzelaer noordt.

Item een daghmael landt, int Rotzelaerevelt gelegen aen de Dievestraet, regen(oten) de selve straet west, d' erffgen(aemen) van(den) heere baron Spange noordt, de wed(uw)e Isack Vanden Panhuysen oost, Jan Verhaegen suyt.

Item een boinder bempts, onder Rotselaer gelegen aen de Weve, regen(oten) de Broeckstraet oost, de wed(uw)e De Neuter west, t' clooster van Bethleem noordt.

Item twee daghmaelen een halff landt, gelegen tot Rotzelaer aende Molengraght, regen(oten) de selve Molengracht west, sijn ex(cellen)tie den hertoge van Aerschot oost ende noordt, sheerenstraet suyt.

Item drije daghmaelen landts, oock gelegen tot Rotzelaer bij de Molenstaet, regen(oten) de selve straet oost, de pastorey aldaer suyt, mijnheer Vander Straeten west, mijnheer Hoppenbrauwer noordt.

Item een daghmael landts, gelegen over den molen tot Rotzelaer opt Broecksken, regen(oten) sijn ex(cellen)cie den hertoge van Aerschot noordt, de cappelrije oft S(in)te Annen authaer west, den comp(aran)ten in twee andere sijden.

Item een daghmael broeckx springhbempt, gelegen int Helghterbroeck, regen(oten) d' erffgen(aemen) Carel De Brier west, den Demer noordt, Hendrick Gijselincx suyt, de comp(aran)ten oost.

Item drij daghmaelen bempts, gelegen onder Werchter, geheeten t' Laeckeussel, regen(oten) den heere baron de Dongelberge erffgenamen noordt en(de) west, d' erffgen(aemen) Peeter Wauters oost, de Clijn Laeck suyt.

Item vijff veerdeelen int Helghterbroeck onder Rotzelaer, gelegen in twee parceelen, regen(oten) Hendrick Gijselincx west, Jan Van Criecken suyt, Jan Van(den) Eynde oost, d' erffgen(aemen) Carel De Brier west, den Demer noordt, constituerende die voors(chreve) gehuysschen comp(aran)ten onwederroepelijck mij notaris en(de) een ieder thoonder deser om te compareren voor de heeren meyer ende schepenen der stadt Loven en(de) aldaer t' gene voors(chreven) is, te doen en(de) laeten vernieuwen ende herkennen onder condemnatie voluntaire, mitsgaders te consenteren int slaen van beleyde en(de) mainmise, mede int decreet bij de voors(chreve) heeren meyer en(de) schepenen daerover te geven sonder voorgaende daegement, gelovende, verbindende ende renuntierende als naer reghte, aldus gedaen binnen Aerschot ten teyde voors(chreven) ter presentie van Balthasar Van Calster, woonende tot Schrieck, ende Paulus Vander Loock, woonende tot Bael, als getuygen, de welcke de minute deser neffens de comparanten ende mij notaris hebben onderteeckent, onder stont quod attestor, signatum M. Daels, not(ariu)s, 1696.

Aldus vernieuwt door den voors(chreven) geconstitueerden, obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, coram Peeters, Wimmers, hac xiiiia. maii 1696.

            In de marge.

Is gebleken bij acte notariael, gepasseert voor den notaris J.J. Vloebergh, binnen Aerschot residerende, de date 22. april 1744, dat de neffens staende rente van duysent guldens capitaels is gequeten met de verloopen dijer door de wed(uw)e Hendrick Gijselincx ende Guilliam Gijselincx, Jacobus Bols ende de wed(uw)e Peeter Reyers aen s(ieu)r Samuel Van Cantelbeeck als erffgenaem van sijnen vader Gregor Van Cantelbeeck, quare vacat, hac 27. april 1744.

J.J. Wirix, off(iciae)l, 1744.

Nog een akte bij Van Ballaer.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Tolhuijs Adrianus, (°) Rotselaar 02.06.1665 (g. Vloeberg Egidius n. RD Adrianus Michiels en Wauters Clara),

     Van Tolhuijs Nicolaus, (°) Rotselaar 17.05.1667 (g. Raijmaeckers Nicolaus en Docx Maria), 

     Van Tolhuijse Abrahamus, (°) Rotselaar 02.12.1669 (g. Grietens Abraham en Spets Maria),

     Van Tolhuijsen Abraham, (°) Rotselaar 07.12.1670 (g. Vanden Panhuijsen Abraham en Van Varenbergh Margareta),  

      2. Van Tolhuijsen Joanna, (°) Rotselaar 17.03.1673 (g. Molemans Petrus en De Witte Catharina n. Joanna Van Tongerloo),

     Van Tolhuijsen Guilhelmus, (°) Rotselaar 22.08.1674 (g. Bets Petrus n. Guilhelmus De Witte en De Witte Catharina),

     3. Van Tolhuijse Servatius, (°) Rotselaar 07.07.1679 (g. Vloeberghs Servatius en Gooris Anna),

     Van Tolhuijse Catharina, (°) Rotselaar 09.03.1682 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Van Langendonck Catharina),

     Van Tolhuijsen Anna Barbara, (°) Rotselaar15.05.1685 (g. Van Schoelandt Walterus en Van Vlaslaer Anna),

     4. Gijselincks Margarita Theresia, (°) Rotselaar 11.02.1688 (g. Gijselincks Petrus en Van Vlaslaer Anna n. Smets Margarita),  

     5. Gijselincx Johanna Theresia, (°) Rotselaar 08.02.1697 (g. Claues Anthonius en Wouters Joanna),

     Gijselincx Henricus, (°) Rotselaar 07.05.1698 (g. Gijselincx Henricus en Van Meerbeeck Johanna),

 

Van Vlasselaer Anna, (°) Betekom 21.02.1649 (g. Peeters Adrianus en Bloems Adriana),

 

Van Vlasselaer Petrus, (°) Betekom 06.09.1651 (g. Van Vlasselaer Petrus en Van Inthout Elizabeth),

 

Van Vlasselaer Gregorius, (°) Betekom 20.12.1655 (g. Vanden Velde Gregorius en Claes Maria n. Holemans Paschasia),

 

Van Vlasselaer Joannes, (°) Betekom 11.08.1658 (g. Jansens Joannes en Claes Elizabeth),

 

Van Vlasselaer Adrianus, (°) Betekom 18.05.1664 (g. Van Langendonck Adrianus en De Koen Joanna),

 

2. Van Vlasselaer Anna, IX (S499), (°) Werchter (sub conditione) 19.04.1667 (g. Van Geel Joannes en Goris Anna),

 

Van Vlasselaer Cornelius, (°) Werchter 14.10.1669 (g. Van Geel Cornelius en Van Geel Joanna).

 

 

 

XI - Henricus De Wijngaert (S1112), (°) Werchter 29.08.1618 (g. Petrus Stoop senior en Maria Van Lantrop), x (niet Bet, W,  ) met Maria Van Vlasselaer (S1113), woonden Geetsvondel, (°) Betekom 03.04.1627 (g. Adrianus Peters en Maria Cayters).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Henricus De Wijngaert.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wijngaert Catharina, ongehuwd,

 

Wilhelmus De Wijngaert, (°) Werchter 29.03.1652  (g. Wilhelmus De Worteleer en Maria Holemans), x (niet W, ) > 1679 met Catharina Maria Holemans, + Werchter 26.01.1683, x 2 met De Pelsmaker Clara,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Wijgaert Henricus, (°) Werchter 16.08.1679 (g. Henricus De Wijgaert en Joanna Rix),

     De Wijngaert Guilielmus, (°) Werchter 09.04.1681 (g. Guilielmus ... en Lucia De Wijngaert),

 

Lucia De Wijngaert, (°) Werchter 29.07.1654  (g. Theodorus De Roover en Margaretha De Wijngaert), x 1 Werchter 07.02.1673 (g. Henricus De Wijngaerde en Joannes Serneels) met Adrianus Serneels, + Betekom 15.05.1688, x 2 Betekom 20.06.1689 (g. Petrus Troye en Gommarus Bruyninckx) met Peter Lauwers,

     Uit dit huwelijk:

     1. Serniels Maria, (°) Betekom 28.10.1676 (g. Guilielmus De Weygaert en Maria Len...s?),

     Serniels Guilielmus, (°) Betekom 11.08.1678 (g. Guilielmus Antonis n. Guilielmus De Wijngaert en Maria Heyns ?), 

     Serneels Catharina, x met Petrus De Raeymaecker, 

     Serneels Maria, (°) Betekom 20.05.1683 (g. Adrianus Ywans en Maria De Wijngaert),

     Serneels Joannes, (°) Betekom 22.07.1685 (g. Joannes De Wijngaert en Maria Van Geel), x (niet W, Bet, ) met Catharina De Meyer, fii in Werchter,

     Serneels Joanna, (°) Betekom 02.09.1687 (g. Petrus Kerseler en Joanna De Wijngaert), x met Arnoldus Van der Veken,

     2. Lauwers Petrus, (°) Betekom 01.03.1690 (g. Petrus Bries en Elisabeth Bries ?),

     Lauwens Adrianus, (°) Betekom 14.09.1691 (g. Adrianus De Wijngaert en Maria Lauwens),

     Lauens Henricus, (°) Betekom 10.02.1695 (g. Henricus Librechts en Anna Lauens),

     Lauwens Andreas, (°) Betekom ...06.1698 (g. Andreas Lauwens en Maria De Wijngaert), 

 

Carolus De Wijngaert, X (S556), (°) Werchter 07.12.1656 (g. Carolus Janssens en Anna Van Bosstraeten),

 

Elisabeth De Wijngaert, (°) Werchter 03.09.1659 (g. Petrus Boets en Elisabeth Van Bosstraeten), x Werchter 04.03.1687 (g. De Keijser Joannes en De Weijgaert Henricus) met Cornelius Gerardus De Keyser, (°) Werchter 01.06.1659 (g. Gerardus Librechts n. Van Nuffelen ... en Maria De Keyser), fs Joannes en Maria Van Aerschot,

     Uit dit huwelijk:

     De Keyser Catharina, (°) Werchter 26.01.1686 (g. Petrus De Keyser en Catharina De Wijgaert),

     De Keyser Henricus, (°) Werchter 04.12.1687 (g. Egidius Hoelaerts n. De Keyser ... en Maria De Weygaert),

     x (niet W, ) > 1716 met Elisabeth Van Tongelen,

     De Kijser Lucia, (°) Werchter 07.10.1689 (g. Egidius Van Avont en Catharina De Wijgaert n. De Wijgae...),

     De Keijser Joannes, (°) Werchter 03.11.1691 (g. Joannes De Wijgaert en Maria De Worteleer),

     De Kaiser Adrianus, (°) Werchter 14.11.1692 (g. Adrianus De Wijgaert en Joanna De Kaijser),

     De Keijser Lucia, (°) Werchter 14.12.1695 (g. Carolus De Wijgaert en Lucia De Wijgaert),

     + Werchter 13.11.1754, x (niet W, ) > 1716 met Judocus Goris, + Werchter 13.10.1759,

     De Kijser Joannes, (°) Werchter 29.07.1697 (g. Joannes De Rijck en Adriana Van Adorp),

     De Keijser Petrus, (°) Werchter 03.02.1699 (g. Petrus Lauwens en Elisabeth Boets),

     De Kijser Elisabeth, (°) werchter 09.12.1700 (g. Henricus Librechs en Elisabeth De Kijser),

     (+) Rotselaar 26.11.1730, x Werchter 07.05.1729 met Adrianus Van Hoegaerden, (°) Rotselaar 22.04.1691

     (g. Adrianus Van Hoegaerden en  Maria Fobelets), fs Anthonius en Barbara Foblets),

     De Keijser Maria, (°) Werchter 23.01.1706 (g. Henricus Van Avont en Maria Serneels),

 

Joanna De Wijngaert, (°) Werchter 22.07.1665 (g. Joannes De Wijngaert en Joanna Schrijns), x (niet W, ) met Mr Hendrik De Ka, geen fii in Werchter,

 

Maria De Wijngaerde,  (°) Werchter 26.11.1666 (g. Arnoldus Van Tongelen en Maria Holemans),

 

Joannes De Wijngaert (°) Werchter 12.04.1668 (g. Joannes Van Vlasselaer en Catharina Van Arschot), x Werchter 15.01.1695 disp bloedv. 3 de en 4 de gr. (g. De Worteleers Guilielmus en Van Vlasselaer Franciscus) met Anna De Worteleer, (°) Werchter 10.05.1666 (g. Guilielmus Fobelets en Anna Rix), fa Guilielmus Worteleers en Anna Fobelets),

     Uit dit huwelijk:

     De Wijgaert Joannes, (°) Werchter 08.12.1698 (g. Joannes Michiels en Catharina Foblet),

     De Wijngaerde Guilielmus, (°) Werchter 03.04.1701 (g. Guilielmus Michiels en Anna Michiels),

     De Wijngaerde Maria, (°) Werchter 03.04.1701 (g. Joannes Wouters en Maria De Wortelaer),

     De Wijgaert Elisabeth, (°) Werchter 21.03.1703 (g. Joannes Bruijninckx en Elysabeth Boets),

     + Werchter 30.05.1747,  x Werchter 21.10.1729 met Joannes Van Ermengeen, ex Haacht, + Werchter  27 08.1772,

     De Wijgaert Petrus, (°) Werchter 06.12.1705 (g. Guilielmus De Wortelaer en Elysabeth De Wijgaert), + Werchter 13.04.1751,

     De Wijgaert Lucia, (°) Werchter 30.07.1708 (g. Guilielmus De Wortelaer en Lucia De Wijgaert),

     + Werchter 12.10.1777, x Werchter 18.02.1734 met Hijligen Henricus, (°) Werchter 25.11.1703

     (g. Henricus Geens en Adriana Van Essche), fs Michael en Joanna Meulemans,

 

De Wijngaert Adrianus, (°) Werchter 25.09.1670, x Baal 12.05.1695 (g. Guilielmus Bols en Gerardus De Keijser) met Van Adorp Adriaan,

     Uit dit huwelijk:

     De Wijgaert Guilielmus, (°) Werchter 30.03.1696 (g. Guilielmus Bols en Catharina De Wijgaert),

     De Wijgaert Catharina, (°) Werchter 14.05.1698 (g. Remigius Schrijns en Catharina Boets),

     De Wijgaerde Elisabeth, (°) Werchter 20.07.1701 (g. Gerardus De Keijser en Elisabeth Boets),

     De Wijgaert Joannes, (°) Werchter 29.10.1704 (g. Joannes Wijgaert en Catharina Scrijns),

     De Wijgaerts Henricus, (°) Werchter 18.01.1706 (g. Henricus B... en Catharina De Wijgaert),

     De Wijgaerde Henricus, (°) Werchter 10.04.1707 (g. Henricus Bols en Catharina De Wijgaerde),

     x Baal 21.07.1731 (g. Adrianus De Wijgaert en Adrianus Coremans) met Anna Coremans,

      (°) Baal 30.12.1703 (g. Hendericus Miroeckx en Anna Vermeijlen), fa Carolus en Judoca Pauwels,

     De Wijngaerden Joannes, (°) Werchter 01.07.1709 (g. Joannes Serniels en Maria De Brier),

     De Wijgaert Petrus, (°) Werchter 28.07.1713 (g. Petrus Bols en Lucia De Kijser),

     + Werchter 25.08.1765, x 1 Betekom 15.08.1745 bloedv. 3 de gr. (g. De Wijngaert Joannes en Tielemans Henricus)

     met Anna Barbara Van Adorp, ex Aerschot,

     + Werchter 15.06.1759, x 2 Werchter 09.09.1760 met Anna Elisabeth De Groof, ex Haacht,

     De Wijgaert Adrianus Ferdinandus, (°) Werchter 25.07.1716 (g. RD Adrianus Ferdinandus Helsen

     pastor in Bael  en Elisabeth Van Bael).

 

 

  

X - Van Vlasselaer Adrianus (S642 + S962), (°) Betekom 10.04.1640 (g. Adrianus Claes en Maria Peters), x 1 Werchter 03.03.1666 (g. De Wijngarde Henricus en Van Vlasselaer Franciscus) met Geens Anna (S643 + S963), (°) Werchter 19.03.1642 (g. Nauroxs Dimphna nomine mariti Van Meerbeeck Christophorus en Vertennen Anna), x 2 Werchter 17.10.1679 (g. Van Roost Cornelius en De Winter Martinus) met De Winter Catharina.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Vlasselaer Joannes, (°) Werchter 10.11.1667 (g. Van Vlasselaer Joannes en Van Es Anna),

 

Van Vlasselaer Hendricus, (°) Werchter 06.01.1669 (g. Van Avont Hendricus en Van Geel Maria nomine Gobelens Anna),

 

Van Vlasselaer Wilhelmus, (°) Werchter 23.10.1670 (g. Van Loo Wilhelmus en Luijmoij Catarina),

 

Van Vlasselaer Cornelius, (°) Werchter 14.05.1673 (g. Luijmoij Cornelius en Vanden Avont Margareta),

 

Van Vlasselaer Maria, IX (S321 + S481), (°) Werchter 21.01.1675 (g. De Wijngarde Maria),

 

Van Vlasselaer Hendricus, (°) Werchter 25.11.1676 (g. Van Roost Cornelius nomine Peeters Hendricus en Dirix Barbara),

 

2. Van Vlasselaer Anna, (°) Werchter 18.01.1681 (g. De Winter Martinus en Schrijns Maria),

 

Van Vlasselaer Huberta, (°) Werchter 18.08.1683 (g. Goens Arnoldus en Vertennen Huberta).

 


 

IX - Wouters Joannes (S498), (°) Werchter 27.08.1647 (g. Verhaegen Joannes Dnus en Wauters Catharina), x 1 Werchter 04.07.1691 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Hoilaerts Egidius) met Anna Van Vlasselaer (S499), (°) Werchter (sub conditione) 19.04.1667 (g. Van Geel Joannes en Goris Anna), + Werchter 29.08.1695, x 2 Schriek 24.10.1696 (g. Peter Van Hove en Frans Bellens) met Elisabeth Van Loye, (°) Schriek 21.03.1671, + Werchter 24.10.1746, fa Joannes x Vercalsteren Elisabeth.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Wouters Anna, VIII (S249), (°) Werchter 09.06.1692 (g. Anna Fobelets nomine Anna Wouters en Franciscus Van Vlaslaer),

 

Wouters Maria, (°) Werchter 21.08.1695 (g. Petrus De Keyser en Maria Van Geel),

 

2. Wouters Petrus, (°) Werchter 22.03.1698 (g. Petrus Vercalster en Anna De Keyser), (+) Werchter 17.01.1758, x 1 Werchter 11.02.1725 (g. Joannes Wouters en Joannes Van Loye) met Catharina Van Loye (Van Loo), x 2 Werchter 26.04.1733 met Barbara Van de Putte,

     Uit dit huwelijk:

     1. Wauters Elisabeth, (°) Werchter 23.11.1725 (g. Joannes Van Loije en Elisabeth Van Loije), + Werchter 15.04.1783,

     x 1 Werchter 04.07.1751 met Henricus Van Geel, (°) Werchter 29.10.1707 (g. Henricus Van de Velde en Maria Van Geel),

     fs Guilielmus en Catharina Viskens, x 2 Werchter 26.05.1760 met Carolus Van Vlasselaer, ° Meerbeek,

     (°) Werchter 31.12.1723 (g. Carolus Coeremans en Barbara Van de Vorde), fs Joannes en Catharina Coremans,

Hieronder(met dank aan Paul Peeters) een akte van donation inter vivos of donatie onder levenden (schenking) tussen Carolus Van Vlasselaer, weduwnaar van Elisabeth Wouters (Wauters) enerzijds en zijn schoonzoon en dochter Petrus Van Vlasselaer en Anna Maria Van Vlasselaer.  Zijn dochter was dus ook met een Van Vlasselaer gehuwd.

Bron : R.A.L., Notariaat Henricus Verstraeten, akte nr. 66 dd. 22 juni 1794.

Op heden den 22. juny 1700 vier en negentig compareerde voor mij ondergeschreven als openbaer notaris, geadmitteert bij Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, present de naergenoemde getuygen, in persoon Carolus Van Vlasselaer, weduwenaer van wijlen Elisabeth Wouters, ter eenre, ende sijnen schoon-sone ende dogter Petrus Van Vlasselaer ende Anna Maria Van Vlasselaer, sijne huysvrouwe, ter andere zijden, alle ingesetenen van Werchter, welken eersten comparant heeft verklaert onwederroepelijk gegeven, gecedeert ende gedonateert te hebben bij donatie onder de levende ende alvolgens met warmender hand, soo hij doet mits desen, aen ende ten behoeve der tweede comparanten, alhier dese gifte danckelijk accepterende, te weten alle sijns eerste comparant meubiliaire ende haeffelijke effecten, hoorne beesten, peerd, hooy, strooy, graenen, soo gedorssen, ongedorssen, als te velde staende, met allen 't gene volgens de costuymen der stad Loven alhier locael voor meubel word gereputeert, hem alleenelijk reserverende sijne liggende penningen en. sijne kleederen ende lijnwaerd, het gene tot sijnen lijve is dienende, welke donatie ende acceptatie sijn gedaen onder conditie dat de acceptanten donatarissen hunnen voorse. schoon-vader ende vaeder sijn leven gedurende sullen moeten onderhouden van kost ende dranck, soo siek als gesond, van kleederen ende lijnwaerd, hem verleenen eene behoorelijke slaeppaetse ende voorts het gene van eene goede alimentatie afhangt, ende naer sijne aflijvigheyd sijn dood lichaem te laeten begraeven ter geweyde aerde met een eerelijk uytvaerd volgens staet ende conditie.

Voorders verklaert den eersten comparant aen de tweede comparanten, alhier eensgelijkx accepterende, over te laeten het gebruyk van een bunder lands ende van drij dagmaelen bemds, respective gelegen in de Varentstraet onder Werchter, die den eersten comparant actuelijk in huere is hebbende, mits dat de tweede comparaten sive acceptanten geduerende hun gebruyk sullen moeten draegen ende betaelen alle de konings ende dorps-lasten daer op uytgaende, ende tot dien alle jaeren promptelijk te betaelen de huere aen de eygenaers der voorse. goederen.

Ende ofte het geviele dat den eersten comparant niet en konde overeenkomen in het huys-houden met de tweede comparanten ofte van zin was sijne vertrek elders te nemen, in dusdanig geval sullen de tweede comparanten gehuysschen gehouden sijn in plaetse van onderhoudent ofte alimentatie, te betaelen aen hunnen schoon-vaeder ende vaeder, eersten comparant, de somme van sestig guldens courant geld s' jaers, cours ende ingang te nemen op den dag van sijn vertrek ofte scheyden, met welkers dood de voorse. betaelinge sal komen te cesseren, dood ende te niet te sijn.

Mits welke verklaert den eersten comparant tot de voorse. gecedeerde meubiliaire ende haeffelijke effecten geen recht, actie nogte pretentie meer te hebben ofte te behouden, directelijk nogte indirectelijk, dan de voorse. tweede comparanten acceptanten van alsnu voor alsdan te surrogeren in sijne plaetse ende stede met vollen rechte.

Naer allen t' gene voorschreve geloven partijen wederzijts hun te sullen reguleren ende allen 't selve exactelijk te sullen volbrengen ende achtervolgen onder verband van hunnen respectiven persoon ende goederen, have ende erve, present ende toekomende, constituerende N.N. ende alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authe. om in hunnen naem ende van hunnen twegen te gaen ende te compareren in Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, voor heeren meyer ende schepenen der stad Loven ende alomme elders des noodig om aldaer in cas van gebruyk gebrek den inhoud deser vernieuwende ende herkennende, den gebrekkelijken van hun in 't gene voorschreve gewilliglijk te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende dagement, gelovende ende verbindende, etc.

Gedaen ende gepasseert binnen Werchter ten tijde voorse. ter presentie van Joannes Baptista Uytterhoeven ende van Petrus Fonderie, als getuygen hier toe aensogt, in welkers presentie is alhier nog geconditioneert dat de tweede comparanten met consent ende interventie van Petrus Van Vlasselaer Geel ende, Joannes Baptista Van Vlasselaer, Joannes Baptista ende Franciscus Van Vlasselaer sullen hebben het gebruyk voor een jaer, eerst van seker huys ende erve annex, groot ses vierendeelen, item van ses vierendeelen lands ende tot dien het gebruyk van ses vierendeelen bemds, alle gestaen ende gelegen tot Werchter, ingang te nemen met den eersten St. Andries-misse ende half meert naer de dood van den eersten comparant, mits voor het selve jaer gebruyk te betaelen eene somme van vijf en veertig guldens courant geld ende daer en boven te draegen de konings ende dorps-lasten daer op uytgaende, verklaerende den eersten comparant het geheel import deser niet t' excederen de weerde van vijf hondert guldens.

Carel Van Vlasselaer.

Peeter Van Vlasselaer.

Dit is het  +  handmerk van Anna Maria Van Vlasselaer, verklaerende niet te konnen schrijven.

Peeter Van Geel.

Joannes Baptista Van Vlasselaer.

Joannes Baptista Van Vlasselaer.

Dit is het hand  +  merk van Franciscus Van Vlasselaer, verklaerende niet te konnen schrijven.

J.B. Uytterhoeven.

P. Fonderie.

H. Verstraeten, nots.

Wauters Petrus, (°) Werchter 03.01.1728 (g. Petrus De Kijser en Catharina Van Loije),

     x Werchter 02.07.1758 met Anna Verstraeten, (°) Werchter 12.10.1725 (g. Petrus De Kijser en Anna Van Roest), fa Arnoldus x Maria De Wijgaert,

     Wouters Maria, (°) Werchter 02.03.1730 (g. Joannes Wouters en Maria Loo), + Werchter 28.09.1805,

     x Werchter 25.07.1751 met Joannes Geeraets, (°) Werchter 02.05.1729 (g. Joannes Bosmans en Anna Jacobs), fs Joannes en Maria Verbinnen,

     2. Wouters Guilielmus, (°) Werchter 04.02.1734 (g. Arnoldus Van Roost n. Guilielmus Wouters en Elisabeth Van Aerschot),

      Wouters Guilielmus, (°) Werchter 23.06.1735 (g. Guilielmus Wouters en Joanna Bruijnincx),

     Wouters Henricus, (°) Werchter 28.12.1738 (g. Henricus Van Avont en Anna Van Gheel),

     Wouters Henricus, (°) Werchter 11.01.1740 (g. Henricus Wouters en Anna Wouters), + Werchter 14.11.1808,

     x 1 Werchter 11.07.1786 (g. Guilielmus Wouters en Cornelis Goris) met Anna Catharina Bauwmans, (°) Werchter 01.07.1753

     (g. Petrus Wauters l. Henricus Bouwmans en Catharina Vangeel), fa Joannes Franciscus en Lucia Van Geel,

     x 2 Werchter 17.11.1789 (g. Guilielmus Wouters en Petrus Van Houtvin) met Anna Maria Van Vlasselaer,

     (°) Werchter 31.01.1766 (g. Petrus Franciscus Derboven en Maria Elisabeth Vanvlasselaer), fa Joannes en Petronilla Derboven,

     Wauters Catharina, (°) Werchter 19.08.1744 (g. Egidius Van Avont en Catharina Van Geel),

     Wauters fs: (°) en + Werchter 01.04.1749, 

    

Wouters Elisabeth, (°) Werchter 20.03.1700 (g. Jacobus Van Loo en Anna De Worteleer),

 

Wouters Joanna, (°) Werchter 06.01.1702 (g. Joannes Bruys en Joanna Janssens),

 

Wouters Joannes, (°) Werchter 12.03.1704 (g. Joannes De Wijgaert en Maria Van Geel),

 

Wouters Guilielmus, (°) Werchter 31.01.1706 (g. Petrus De Keyser en Maria Worteleers),Wouters Joanna Maria, (°) Werchter 30.06.1708 (g. Guilielmus De Worteleer en Joanna Rix),

 

Wouters Catharina, (°) Werchter 20.12.1710 (g. Norbertus Van Gorp en Catharina De Rock),

 

 Wouters Henricus, (°) Werchter 20.11.1712 (g. Henricus Van Langendonck en Joanna Eggers), + Werchter 15.10.1776, moeder Verbeeck, x Werchter 30.09.1747 met Janssens Elisabeth, zij hebben 8 fii waarvan 4 na doop door de vrvr overlijden.

 

 

 

IX - Jacobs Adrianus (S320 + S480), (°) Betecom 12.07.1666 (g. Adrianus Lijftocx en Anna Verheyen), + Werchter 07.11.1747, x Werchter 23.01.1697 (g. Van Roost Arnoldus en Van Vlasselaer Adrianus) met Van Vlasselaer Maria (S321 + S481), (°) Werchter 21.01.1675 (g. ... en De Wijngarde Maria).

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs Elisabeth, (°) Werchter 22.01.1697 (g. Van Vlasselaer Cornelius en Lijftox Elisabeth),

 

Jacobs Clara, (°) Werchter 29.03.1699 (g. Geens Joannes nomine Geens Henricus en Michiels Clara),

 

Jacobs Joannes, (°) Werchter 13.02.1701 (g. Joannes De Wijngaert en Huberta Van Vlasselaer nomine Anna Van Vlasselaer),

 

Jacobs Barbara, (°) Werchter 29.10.1702 (g. Remigius Schrijns en Barbara Dirix),

 

Jacobs Joannes, (°) Werchter 13.03.1704 (g. Joannes De Wijngaert en Clara Wauters nomine Anna Van Vlasselaer),

 

Jacobs Petrus, (°) Werchter 09.03.1706 (g. Petrus Buldermans en Huberta Van Vlasselaer),

 

Jacobs Anna, (°) Werchter 06.03.1707 (g. Joannes Gobelens en Anna Wortelaer),

 

Jacobs Petrus, VIII (S160 + S240), (°) Werchter 17.12.1710 (g. Petrus De Kaij en Catharina Michiels),

 

Jacobs Catharina, (°) Werchter 28.02.1713 (g. Dionisius Vertennen en Catharina Jacobs), x (niet W, ) met Meerkens Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Meerkens Clara, (°) Werchter 15.02.1742 (g. Henricus Jacobs en Clara Sch...),

     Meerkens Anna Maria, (°) Werchter 05.10.1743 (g. Philippus Van Vlasslaer en Maria Jacobs),

     Meirkens Clara, (°) Werchter 02.02.1745 (g. Philippus Van Vlasselaer en Clara Jacobs),

     Meerkens Petrus, (°) Werchter 31.05.1747 (g. Petrus Jacobs en Maria Raets), + Werchter 28.09.1748,

     Meerkens Anna Maria, (°) Werchter 08.09.1749 (g. Henricus Krabbe en Maria De Pape),

     Meerkens Petrus, (°) Werchter 07.04.1752 (g. Petrus Degroot en Petronilla Meerkens), x > 1779 met Anna Maria Thijs ex Keerbergen,

     Mierkens Joannes, (°) Werchter 07.11.1755 (g. Joannes Bosmans en Catharina Jacobs), + Werchter 31.10.1756,

 

Jacobs Henricus, (°) Werchter 03.02.1716 (g. Henricus Van Avont en Gummara Van Vlaslaer), + Werchter 08.08.1769, x Werchter 22.01.1747 (g...) met Raets Maria, (°) Werchter 27.02.1726 (g. Carolus Van Aarschot en Maria Wagemans), + Werchter 11.11.1779, fa Joannes en Joanna Crab,

     Uit dit huwelijk:

     Jacobs Joanna, (°) Werchter 17.12.1747 (g. Petrus L'enfant en Joanna Verelst), + Werchter 11.03.1752,

     Jacobs Clara, (°) Werchter 11.03.1750 (g. Petrus Cornelius Bosmans en Clara Jacobs), + Werchter 10.04.1750,

     Jacobs Anna Maria, (°) Werchter 19.03.1752 (g. Cornelius Bosmans en Anna Maria Raets),

     Jacobs Petrus, (°) Werchter 15.01.1754 (g. Petrus Vandijck en Catharina Lambert),

     Jacobs Elizabeth, (°) Werchter 24.09.1755 (g. Petrus Jacobs en Elizabeth Van Vlasselaer), + Werchter 10.02.1759,

     Jacobs Anna Catharina, (°) Werchter 03.08.1757 (g. Gummarus Dewinter en Anna Catharina Jacobs),

     Jacobs Elizabeth, (°) Werchter 31.08.1759 (g. Henricus Van Eijcken en Elizabeth Vermijlen),

     Jacobs Joanna, (°) Werchter 28.07.1762 (g. Michael Van Woensel en Anna Raets),

     Jacops Joannes Baptist, (°) Keerbergen 20.02.1764 (g. Verheijen Joannes Baptiste en Smets Maria), 

     x (niet R, K, W, ) met Geens Joanna, ex Rijmenam, fii in Keerbergen,

     Jacobs Joannes Franciscus, (°) Werchter 14.08.1767 (g. Joannes Baptist Geeraerts en Clara Jacobs),

     Jacobs Maria Catharina, (°) Werchter 21.08.1737 (g. Henricus Guens en Maria Jacobs), x Werchter 26.02.1762 met Guilielmus Van Eijcken,

     (°) Werchter 10.08.1737 (g. Guilielmus Van Gorp en Elisabeth Bruijninckx), fs Petrus en Anna Van Avont,

     Jacobs Catharina, (°) Werchter 20.10.1738 (g. Guilielmus Lambert en Catharina Guens),

 

Jacobs Joanna, (°) Werchter 22.10.1717 (g. Philippus Van Vlaslaer en Maria Van Vlasselaer),

 

Jacobs Clara, (°) Werchter 29.03.1720 (g. Joannes De Wijngaert en Clara Wauters).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom