Voorouderlijst Van Tongelen Petrus

 

Tongel(e) Van, Van Tongelen

1. Familienaam uit de plaatsnaam Tongerlo (Antwerpen), naar de lokale uitspraak.

2. Variant van Van Tongeren (Limburg), naar de gelijknamige plaatsnaam.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - XV - XVI - Van Tongelen Petrus (S + N + M), ° ca. 1520, x met ...

 

Hierbij twee opeenvolgende akten (met dank aan Paul Peeters) van dezelfde datum met betrekking op Petrus Van Tongelen (Van Tongeren). De eerste akte betreft de verhuring van twee percelen beemd onder Werchter door de Scholieren van het Groot Begijnhof te Leuven aan Petrus Van Tongelen, inwoner van Werchter. De eerste akte laat niet toe te zeggen over welke Petrus Van Tongelen het hier gaat. Bij de tweede akte emancipeert Petrus Van Tongelen zijn zoon Petrus. Uit die tweede akte blijkt dat Petrus op zijn beurt de zoon is van Petrus Van Tongelen en aan de hand hiervan kunnen we de drie opeenvolgende generaties met zekerheid als volgt identificeren :

-     Petrus Van Tongelen x N.N.

-     Petrus Van Tongelen x Maria Timmermans (emancipant).

-     Petrus Van Tongelen x Joanna Smets (geëmancipeerde).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7891, folio 249v., akte dd. 30 januari 1617.

Condt sij eenenieghelijcken als dat in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naebeschreven ghestaen Charles Vander Noodt als rentm(eeste)r vande Scholieren vanden Grooten Beggijnhove alhier heeft in hueringhe uytghegeven, gelijck hij doet midts desen, aen Peeter Van Tongeren, alhier present, die welcke midts desen bekent vanden voorschreven Vander Noodt in hueringhe genomen ende aenveert te hebben voor eenen tijt ende termijn van ses jaeren, d' een d' andere sonder middel vervolgen(de), innegaende nu ter tijdt halff meert naest(comen)de en(de) waeraff den eersten termijn van betalinge vallen ende verscheynen zal S(in)te Mertensmisse daer naer volghende ende zoo voorts van jaere te jaere ende van termijn(e) te termijn(e) drij dachmalen bemps, geleghen ter Varent onder Werchtere, regen(oten) een straetken gaende naer de Quaye Eussels ter eenre, Hans Van Bostraten ter tweedere, Jan Van Eycken ter derder, de Varenstraet ter vierder zijden, d' erffghenaemen Henrick Van Roost ter vijffder ende sesder zijden, om ende voor vier rinsguldens thien stuyvers t' sjaers boven den heeren chijns, opden voorschreven bempt uytgaende, die hij jaerlijcx zal ghehouden zijn zoo in tijdts te betalen, dat de voorschreve uytgheveren daer door niet en worden beschadicht, ende dat al sonder cortinghe aende voorschreve huere, item alnoch een halff boender ende lxxiiii roeden bemps, die voorschreven Scholieren cum suis toebehoorende, geleghen te Perre, regenoten Jeronymus Van Caversom ende jo(ncker) Martijne Van Middelborgh ter eenre, Peeter Michielssens ter tweedere, de Groote Laecke ter derdere,  Van Tongheren en(de) Peeter Van Eycken ter vierder ende vijffdere zijden, om ende voor elff rinsguldens t' sjaers, welcke voorschreve twee hueringhe[n] den voorschreven Peeter geloeft jaerelijcx wel en(de) loffelijck te betalen, los ende vrij als schult met recht verwonnen, obligan(do) et submitten(do) in forma, op conditien oyck dat den voorschreven Peeter de voorschreve twee parceelen van bempde sal schuldich ende ghehouden sijn wel ende loffelijck te reynighen, cuysschen, riolen, vermaken, de straete ende laecke t' onderhouden zoo dat behoort, coram Duffle, Roeloffs, die xxxa. januarii 1617.

Item is te weten, zoo die voorschreven partijen contrahent(en) verclaeren, de voors(chreve) twee parceelen van bempde behoorelijcke ghemeten te zijn bij Guilliam Roy, gheswooren landtmeter, ter presentien van meyer ende schepenen van Loven Werchtere naevolgende de metinghe daer van sijnde, alhier ghesien ende waer aff den teneur hier naer is volgende ende luydende aldus. Ick onderschreven gheswooren landtmeter der stadt Loven, certificere midts desen te hebben ghemeten ter instantien van rentm(eeste)re N. Vander Noodt, dese twee parceelen bemps, geleghen onder Werchtere, ende ter presentien Jans Van Landrop, meyer, Henrick Gobleyns ende Peeter Michiels als schepen(en) aldaer, die welcke mij oock hebben verclaert de regenoten alsoo hier naer volght, waer inne wel ghebesoigneert worden hebben, soo is d' eene groot bevonden twee dachmaelen een halff ende vierentwintich roeden, geleghen te Perre, regenoten Jeronymus Van Caversom ende joffrouwe Marthijn Van Middelborgh ter eenre, Peeter Machielssen ter tweedere, de Groote Laecke ter derdere, Peeter Van Tongheren ende Peeter Van Eycken ter vierder ende vijffder zijden, item noch drije dachmaelen bemps, gelegen ter Varent, regenooten ter Varent een een straetken gaende naer de Quaye Eussels ter eenre, Hans Van Bostraten ter tweedere, Jan Van Eycken ter derder ende Varenstraete ter vierder, d' erffghenaemen Henrick Van Roost ter vijffder ende sester zijden, Peeter Van Tongheren als huerlinck vande voorschreve bempden, heeft hier verclaert van in presentie vanden voorschreven meyer ende schepenen dat sij die selve bempden heeft ghebruyckt nu ontrent achtentwintich jaeren lanck voor de Scholieren vanden Grooten Begghijnhove binnen Loven, oock desghelijcken daer sijns eersten huyssvrouwe ouders hebben dese bempden ghebruyckt voor de voorschreve Scholieren, actum tot Werchtere viia. july 1616, onderstont aldus, id quod attestor, Guilliam Roy, geometra, cora(m) eisdem.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7891, folio 252r., akte dd. 30 januari 1617.

Item Petrus Van Tongheren filius quondam Petri, commorans in Werchtere, in praesentia, emancipavit Petrum Van Tongheren, suum filium, à pane suo modo debito, quo facto Schutteput reconduxit, coram Duffle, Roeloffs, januarii xxxa., anno 1617.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Tongelen Petrus, XII - XIIII - XIV - XV (S2584 + S3864 + S3972 + S4012 + S4600 + S5534 + S5846 + N6332 + S20274),

 

Van Tongelen Arnoldus - Aert, XIII (S4548 + S4780 + S4812 + S4844 + M7708). 

 


 

XII - XIII - XIV - XV - Van Tongelen Peeter (S2584 + S3864 + S3972 + S4012 + S4600 + S5534 + S5846 + N6332 + S20274), x 1 met Timmermans Maeijcken (S4589 + S5535 + S5847 + S5857 + N6325 + S9647 + S20275), (deze x 1 met XIV - XV - Vermijlen Willem (S4588 + S5856 + N6324), x 2 met IJda Van Hezen (S2585 + S3865 + S3973 + S4013 + S4601 + N5017 + N6333 + S7225 + S9929 + S10128), deze x 1 met XIII - XIV - De Raeymaecker Jasper (N5016 + S7224 + S9928 + S10128).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vermijlen Willem en in het parenteel Roeffs Christiaen.

 

Voor de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Petrus Van Tongelen zone Petrus, inwoner van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 50r., akte dd. 12 november 1607.

Item Peeter Van Tongeren sone wijlen Peeters, woonen(de) tot Werchtere, in p(rese)ntia, etc(etera), heeft gecedeert, getransporteert en(de) overgegeven, cedeert, transporteert en(de) geeft overe midts desen, h(ee)r en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licen(tiaet) ind(en) rechten, p(rese)nt en(de) accepteren(de), eene rente van een mudde corens, staen(de) te quytten met xxxiii carol(us) gul(den)s volgen(de) die brieven daeraff zijn(de) in daete maii iia., 1548, gepass(eer)t voor schepen(en) van Loven, ond(erteecken)t du Pretz, die nu zijn geldende derffgen(aemen) Jan Schrijns tot Werchter, item alnoch i ½ mudde corens, waeraff het vierde deel van dijen es gequeten, staen(de) te quytten met vierenvijftich rinsg(u)l(dens) eens, jaerl(ijcx) vallen(de) xxiie. marty volgen(de) die brieffven daeraff zijn(de) in daete 1545 in media, die nu zijn gelden(de) die voors(chreve) erffgen(aemen) Jans Scrijns, cederen(de), transporteren(de) en(de) geven(de) voorts overe den voors(chreven) De Greve derffbrieven daeraff zijn(de), met allen conditien en(de) voorweerden daer inne begrepen, mede oock het v(er)loop van twee jaeren, daeraff open en(de) ombetaelt staen(de) ten sel(ven) rechte, prout eisd(em). 

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Van Tongelen (Van Tongeren) zone wijlen Petrus en zijn vrouw Ida Van Heze, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 84r., akte dd. 11 februari 1608.

Item Peeter Van Tongeren sone wijlen Peeters en(de) Yda Van Hezen, zijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchter, in presentia, etc(etera), hebben bekindt en(de) bekinnen midts desen ind(ivisim) en(de) insolid(um) schuldich te zijne Janne Maes, tegenwoordich borgem(eeste)r des(er) stadt Loven, en(de) m(eeste)r Govaert Boels als geconstitueerde momboirs der weeskinderen Jans Van Haecht, daer moeder aff was wijlen Jaquemijne Vos, tot behoeff der sel(ve) negen carol(us) g(u)l(dens) te xx st(uyvers) Brabants stuck, erffel(ijcke) rente, alle jae(re) opden xie. feb(rua)ry te betaelen en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) ande(re), minde(re) oft meerde(re) penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futuru(m), te leveren quolibet assecut(um) ad mo(nitionem) pignus valens duplu(m) et tantum obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando), besunde(re) de voors(chreve) Yda het privilegie s(enatus) c(onsulti) vell(eiani), daeraff gecertioreert zijn(de), ac aliis quibuscunq(ue) in forma, met conditie dat de voors(chreve) bekinders oft hennen naercomelin(gen) de voors(chreve) erffrinte van negen carol(us) guld(ens) zullen mogen lossen en(de) affqquytten tallen tijde alst hen gelieven sal teend(er) reyse, elcken guld(en) erffel(ijck) daeraff met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopende munte en(de) met volle rente, coram Loomans, Leunckens, feb(rua)rii xi., 1608.

            In de marge.

Op hed(en) d(en) xxiiiien. septembris 1640 soe heeft m(eeste)r Peeter Van Haecht als erffgen(aem) van Josijne Van Haecht bekendt ontfanghen te hebben vuyt handen van Peeter Van Tongeren soene Peeters de capitale poenningen van dese neghen r(insguldens) erffel(ijck), consenteren(de) voor sulcx inde cassatie der selver, promitten(tes), etc(etera), et obligan(do) in forma, act(um) ut supra.

Peeter Van Haecht.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Van Tongelen (Van Tongeren) zone wijlen Petrus en zijn vrouw Ida Van Hezen, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7497, folio 140r., akte dd. 8 maart 1605.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Carel De Beghijnemaecker, hebben(de) om des naerbes(chreven) staet te doene, procura(ti)e speciael en(de) irrevocabel, hem gegeven opden viie. meert 1605, gepass(eer)t voorden not(ari)s G. Boels, alhier gesien ende gebleken, bij Peeter Van Tongeren sone wijlen Peeters en(de) Yda Van Hesen, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenissen een boend(er) landts, gelegen tot Werchtere voors(chreven), regen(ooten) de Lauwstraete ter ie., Jan Van Langendonck ter iie., derffgen(aemen) Willem De Clercx ter iiie. en(de) de voors(chreven) Peeter Van Tongeren ter iiiie. zijd(en), item noch een halff boend(er) bempts vuyt een boend(er), gelegen ind(en) Aelmoetter, regen(ooten) de kercke van Werchtere ter ie., derffgen(aemen) Jan Viskens ter iie. en(de) de Groote Laecke ter iiie. zijden, item noch een halff boend(er) besloten bempts, geleghen inde Wijgaert straete, de sel(ve) straete ter ie., Jan De Worteleer ter iie., Jan Appelmans erffgen(aemen) ter iiie. en(de) Henrick Gobbeleyns ter iiiie. zijd(en), exp(osito) ende m(eeste)r Willem De Vos imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t de voors(chreven) opdraege(re) om diesel(ve) goeden te houden en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten daer te voren vuytgaende, te weten op sh(ee)ren chijns sond(er) meer, waerop de sel(ve) opdraegeren tsel(ve) zijn waranderen(de) ende voorts meer op eene voortaen(e) rente van twelff carol(us) gul(den)s en(de) x st(uyvers) ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brab(an)ts stuck, erffel(ijcke) rente, alle jaere opden viie. meert te betaelen en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, den voors(cheven) m(eeste)r Willem, zijn(e) erffven en(de) naercomelin(gen) te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle ande(re) impositien en(de) lasten, innegestelt oft naemaels inne te stellen, quolibet assecut(um) obligan(do), submitten(do) p(er)sonas et bona suoru(m), constituen(tium) debita renun(tiando) in forma, geloven(de) voorts die voors(chreven) Begijnemaecker ind(en) naem der voors(chreve) constituanten indivis(im) ende insolidu(m) de voors(chreve) rente van xii rinsg(u)l(dens) en(de) x st(uyvers) erffel(ijck) jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije, quolibet assecut(um), obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat die voors(chreve) bekinders oft henne naercomelinghen de voors(chreve) erffrente van xii rinsg(u)l(dens) x st(uyvers) sullen moghen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hen gelieven sal teend(er) reysen, elcken carol(us) guld(en) erffel(ijck) met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopen(de) munte, ac cum, coram Beringe, Liebrechts, martii viii., 1605.

Item de voors(chreve) bekinders hebben gewilt en(de) begeert, willen en(de) begeren midts desen, dat de lancxtlevende van hen beyden die voors(chreve) rente van xii rinsg(u)l(dens) en(de) x st(uyvers) erffel(ijck) sal schuldich zijn te draeghen en(de) betaelen, nyettegenstaen(de) zij die sel(ve) hebben gehipothiceert en(de) de sel(ve) daer vore opgedraeghen panden te ontlasten, dwelck zij oock midts desen geloven te doene ond(er) obliga(ti)e, submissie en(de) renun(tiatie) voors(chreven), coram eisd(em).

 

            In de marge.

 

De quictan(tie) van dese xii g(uldens) x st(uyvers) h(abe)tur viii. feb(ruarii) a(nn)o 1628 in media et sica vacat.

 

Uit dit huwelijk:

 

1a. De Raymaeker Joannes alias Hansken Neef, XII - XIII (N2508 + S3612 + S4964 + S5064),

 

1b. Vermijlen Egidius, XII (S2294 + S2928 + N3162), 

 

1c. Van Tongelen Maria, XII - XIII - XIV (S2767 + S2923 + S10137),

 

2. Van Tongelen Petrus, XI - XII (S1292 + S1932 + S1986 + S2006 + S2300 + N3166). 

 

 

 

XIII - Van Tongelen Arnoldus (S4548 + S4780 + S4812 + S4844 + M7708), ° ca. 1550, fs Aert, x met Roefs Catharina (S4549 + S4781 + S4813 + S4845 + M7709).

 

Wer1875: Fo 260:

- 12 nov 1574: fam Absaloens verkoopt negen dm uit een stuk van 14 dm geheeten Theyden eusel aan Aert ende Peeter Wouters gebroeders kinderen wijlen Peeters x Marie Van Deurne

- 25 aug 1586: Peeter Wouters na de dood van Aert Wouters sijn broeder heeft ontvangen die voers negen dm bempt  in den naem en tot behoef van Aerde, Peeter, Magdaleen ende Maijcken Wouters kinderen des voors Aert Wouters ende broeder des voers Peeters – Aert Wouters sterfman zijn oom Peeter besetman

- verkopen aan De Leeuw …

-              …

- 29 mei 1618: Aert Van Tongelen x Cathelijne Roefs kopen negen dm bempt

- 26 jun 1624: Aert Van Tongelen x Cathelijne Roefs verkopen aan Jan Van Hove sone wijlen Hendrix x Maijcken Roefs

- 6 okt 1636: Peeter Wauters x Maijcken Van Hove na de dood van Jan Van Hove haeren vader voor haar Maijcken en voor Aert en Anneken Van Hove B+Z

- 19 sep 1671: een helft van het leen ten behoeve van Jenneken Van Hove met Peter Van Hove als voorganer en een helft door Jan Van Hove ten behoeve van sijn suster Maijcken

- 6 aug 1692: Guilliam Van Hoegaerden x Jenneke Van Hove na de dood van Peter Van Hove heeft eed verniewt over de helft van negen dagwant bempt

- 23 jul 1717: Martinus Feyaerts x Catharina Van Hoegaerden dochter Guilliam x Jenneken Van Hove

- 15 nov 1723: Simon Van Leemputten x Anna Maria Michiels

Wer1849/2: Fo 13: 23 sept 1654:

S+D kinderen Aert Van Tongelen x Catharina Roefs

- Peeter Goossens x Cathlijn Van Tongelen

- Adriaen Van Loije x Elijsabeth Van Tongelen

- Geeraert Van Criekinge x Anna Van Tongelen

- Carel Thijs ende Maeijcken Van Tongelen,

kinderen er erfgen wijlen Jans Van Tongelen (x Anna Vermijlen) ter jre

- Peeter Van Tongelen ter ijre

- mr Aert Van Tongelen gemachtigt door mr Guilliam Van Tongelen zijnen broeder notaris (in Mechelen?) ter iijre

- Aert Van Tongelen in eigen naam, ter vierdere

- en vanwege Matheus De Costere als vader en momboir beneffens den vrs Guilliam Van Tongelen als medemomboir van Jan ende Clara De Coster, sijne kinderen behouden van wijlen Maeijcken Van Tongelen, ter vijfdere

- Jan Vermijlen x Adriana Van Tongelen

- Jan Van Aerschot x Elisabeth Van Tongelen.

Wer 1849/ 2: Fo 84v: 6 mei 1659
Peeter en mr Aart Van Tongelen in eigen naam en in de naam van mr Guiliam Van Tongelen hunnen broeder, voor Jan Vermijlen wn Adriana Van Tongelen hunne sustere mette kinderen voor vier seventse paerten
Jan Van Aerschot x Elijsabeth Van Tongelen voor het vijfde paert
Peeter Goossens met Cathijn Van Tongelen voor zesde paert
Adriaen Van Loije x Anneken Van Tongelen hun ook sterkmakende voor Carel Thys x mMaeijcken Van Tongelen, hunnen resp swager ende sustere, kinderen wijlen Jans Vantongelen voor het zevende paert
Jan De Keuster zone Matheus hem mede sterkmakende voor Clara De Keustere zijne sustere daer moeder aff was Maria Van Tongelen voor het resterende zevenste paert ‎(sic)‎
Alle als kinderen en erfgen van wijlen Aert Van Tongelen x Catherina Roefs verkopen samen aan de paters Patroijsen van Lier alle trecht ende actie d'welck wijlen den vs hunnen resp vaedere & grootvadere, moedere & grootmoedere hebben vercregen tegens die gemeijne ingesetenen van Werchter tot het gebruijck ende genut van het waeter van sekeren vijffver oft vinne alhier tot Tremeloo genoempt het cClfs vin soo en gelijck hetzelfde water hen is competr& & tot nochtoe is gebruijckt geweest sonder daervoor nochtans enige particuliere te mogen beschadigen oft interesseren ... dat de voors ingesetenen van Werchter in tselve venne altijdt te mogen planten, hacken, ‎(vischen?)‎ ende pasteuren oft weijden met hunne bestialen.
 

 

In de aktes (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Arnoldus Van Tongelen en Catharina Roeffs uit Werchter en hun kinderen Joannes, Arnoldus en Petrus Van Tongelen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534, folio 227r., akte dd. 6 mei 1646.

Ph(i)l(ip)s Hollandts om dese approbatie te vernyeuwen, als thoonder geconstitueert ende in presen(tia), etc(etera), heeft de selve vernyeuwt inder maneieren als volcht.

Comparerende op heden desen naestlesten octobris xvic. vijffenviertich voor mij notario ende de getuyghen naerbeschreven Jan ende Aert Van Tongelen sonen wijlen Aerts ende van Cathelijn Roeffs, innegesetenen van Werchter, de welcke hen sterckmaeckende voor henne broeders ende susteren, hebben ten overstaen ende mette selve henne moedere om te verseeckeren heer ende m(eeste)r Peeter De Greve over die twee renten, d' eene van sevenendertich guldens thien st(uyvers), bijde voorschreven henne auders bekent voor schepenen deser stadt opden xxviien. octobris xvic. vijffentwintwintich (!) in tertia, ende d' andere van vijffentwintich guldens s' jaers opden tweentwintichsten octobris xvic. negenentwintich in prima, respectivelijck ten behoeffve des voors(chreven) heere De Greve, geconsenteert ende consenteren bij desen int maecken van mainmise ende decreet sonder daghement over allen die goederen, bijde voorschreven henne auders achtergelaeten, namentlijcken over huys, hoff, schuere ende allen andere sijne toebehoirtten met een boinder bempts en(de) ontrent twee boinderen lants daer van dependerende, alleenelijcken belast met sheeren chijns, geleghen tot Werchter voorscheven voorschreven, waer inne teghenwoirdelijck is woonende Peeter Van Tongelen, broeder der comparanten, regenoiten vanden voors(chreven) huyse, s' heeren straete ter eenre, de weduwe Jan Van Boschstraeten ter iie., Jan Van Eycken ter iiire. ende de Cleyne Laecke ter vierdere zijden, item over vijff boinderen vijver, geleghen onder Werchter tot Tremelo, geheeten het Calleven, regenoiten de gemeyne heyde ende d' erffgenaemen Anthoin Gooris, constiuerende de voorschreven) comparanten Hollandts ende een ieder thoonder deser om den bovengheschreven hennen consent, voor soo veele des noot sij te vernieuwen voor meyer ende schepenen deser stadt in behoirelijcke forme, promittentes ratum in forma, actum tot Loven ter presentien vanden heere advocaet Loesen ende van Matthijs Berthijn als ghetuyghen, hiertoe geroepen, hebbende de voorschreven comp(aran)ten mette voorschreven henne moedere de minute deser gheteeckent.

Mij present als not(ari)s, D. Legius.

Sic renovat(um) p(er) predict(um) constitut(um), cor(am) Dilbeeck, Winghe, maii vi., 1646.

 

Hierbij drie opeenvolgende akten van dezelfde datum, waarbij melding wordt gemaakt van Arnoldus Van Tongelen (en zijn vrouw Catharina Roefs) uit Werchter. Zij moeten toen al een respectabele leeftijd gehad hebben. Ik heb de drie akten maar onder dit echtpaar geklasseerd, want in de eerste akte komt zowat het hele bestuur van Werchter ter sprake. De eerste en tweede akte is op toponymisch en lokaal historisch vlak vrij interessant. De gemeente van Werchter draagt vijvers of vinnen op de gemene heide onder Tremelo over aan Arnoldus Van  Tongelen en Catharina Roefs voor een som van 182 guldens en 17 ½ stuivers. Van zodra de vijvers of vinnen uitgedroogd zullen zijn, mogen de ingezetenen van Werchter er vrij turf steken zoals zij dat van ouds deden. Volgens de tweede akte wordt er nog een vin of vijver, met name de Calfsvinnen, eveneens gelegen op de heide onder Tremelo overgedragen aan Arnoldus Van Tongelen voor 545 guldens. Inde derde akte gaat Arnoldus Van Tongelen een lening van 1200 guldens aan bij Henricus Brants en Magdalena Vanden Dam uit Mechelen, waarschijnlijk om zijn aankopen te financieren, maar ook uit hoofde van geleverde voedingswaren (zoals kaas en vis). Voor de lening stelt hij het huis den Drijvoet in de Schipstraat te Leuven in pand. Blijkbaar waren Arnold Van Tongelen en Catharina Roefs toch niet zo onbemiddeld. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 277r., akte dd. 27 februari 1634.

Item in teghenwoordicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Henrick Van Roost, clerck der eerster schrijffcamere der stadt van Loven, vuyt crachte en(de) naer v(er)moghen van sekere procuratie speciael ende onwederoepel(ijck) bevel, hem gegeven respectivel(ijck) bij Jan Van Lantrop, meyer, Peeter Michiels, Jan Lerbeyls, Jan Van Hove, Henrick Gobbleyns, Peeter Van Tongeren, Liebrecht Van Essche, schepen(en) van Werchter, Jeroen Van Hove, Willem Peeters, dorpm(eeste)ren, Jan Lauwers en(de) Peeter Stoop den ouden, kerckm(eeste)ren, Peeter Verstraeten en(de) Jan De Crijter, h(eylige) geestm(eeste)ren, Jan Bruynincx, Loyck Vervoort, Henrick Goris, Henrick Boschmans en(de) veel meer en(de) diversche andere van(de) gemeynte, volgen(de) henne signatueren en(de) gewoonl(ijcke) marckten, tot t' gene naerbes(chreven) staet te doen, geconsenteert ende geaccordeert, representeren(de) alsoo het geheel en(de) gemeyn corpus van Werchter, van(der) daet martii vii., a(nn)o 1619, ondert(eeckent) A. Van Schutteput, secretaris aldaer, alhier gesien en(de) gebleken, per mo(nitionem), heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse seker vinne oft vijvere, met noch een dellinghe, daer het water van(de) voors(chreve) vinne oft vijvere moet door affwateren, toebehoort gehadt hebben(de) tot noch den gemeynte v(oor)s(chreven) des dorps van Werchter, geleghen tot Tremeloy opde heyde van Werchter in drije sijden, item noch een vinne oft vijvere, geleghen in(de) voors(chreve) heyde, gen(oemp)t gemeynl(ijck) Doeldomme Vinne, gelijck t' selve tot noch toe bij de voors(chreve) gemeynte in sijne grootte v(er)huert is geweest, regen(oten) die v(oor)s(chreve) gemeyn heyde in alle sijden, item noch een gelijcke vinne met het Berchvinne, loopen(de) de selve twee vinnen in malcanderen en(de) voorts affwateren in(den) loop van S(in)te Galijns Vinne, geleghen opde selve heyde, regen(oten) de selve heyde in alle sijden, item noch een vinne oft vijverken, gelegen opde selve heyde tegenover Gielis Vermijlen Willems sone, regen(oten) de herbaene loopen(de) naerden Tremeloy meulen oft Aerschot en(de) de voors(chreve) heyde in alle andere sijden, affwaterende naerde bempden, geheeten de Sluysdonghen, toebehoorende jo(ncke)r Aert De Rijcke, expos(ito) impos(itus) est Aert Van Tongeren, soo tot behoeff van sij selven als oock tot behoeff van Cathlijn Roeffs, sijne huysvrouwe, woonende tot Werchter, per mo(nitionem) et satis, etc(eter)a, et waras voor onbelast, met conditie en(de) is merckel(ijck) ondersproken dat soo wanneer de selve getransporteerde vinnen sullen comen vuyt te drooghen oft als die sullen affgelaeten worden, dat alsdan die gemeyne innegesetenen aldaer vrijel(ijck) sullen moghen torff steken en(de) hacken, gelijck sij hiervorens van oudts altijdt hebben gedaen, item partijen v(er)cleiren den rechtveerdighen coop te wesen om en(de) voor de somme van hondert en(de) tweeentachentich guldens xvii ½ st(uyvers) eens, coram Vorst, Rivieren, feb(rua)rii xxvii., 1634.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, fol. 277v., akte dd. 27 februari 1634.

Item in tegenwoordicheyt als voore de s(elv)e geconstitueerde per mo(nitionem) heeft alnoch opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse seker vinne oft vijvere, geleghen opde s(elv)e heyde, gen(oemp)t gemeynl(ijck) de Calfsvinnen, in(der) vueghen gel(ijck) deselve tot noch toe altijdt sijn v(er)huert geweest, regen(oten) de wech loopen(de) naerden Tremeloy meulen oft Aerschot ter ie., der herwech loopen(de) tusschen t' huys en(de) hoff van Antonis Goris ter iie. en(de) de gemeyn heyde in alle andere sijden, expos(ito) impos(iti) sunt Jeroen Van Hove ende Aert Van Tongeren, et satis, etc(etera), et waras voor onbelast, v(er)claeren partijen den rechtveerdighen coop te wesen om en(de) voorde so(mm)e van vijff hondert en(de) xlv g(uldens) eens, eisdem.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522 fol. 278r., akte dd. 27 februari 1634.

Item Aert Van Tongeren, woonende tot Werchter, vuyt crachte en(de) naer v(er)moghen van sekere procura(ti)e speciael en(de) onwederoepel(ijck) bevel, hem gegeven bij Peeter Van Arenberch sone wijlen Andries en(de) Margriete De Witte, gehuysschen, woonende te Loven, voor H. Van Roost als openbaer not(ari)s en(de) sekere getuyghen, opden xxven. feb(rua)ry) lestleden gepasseert, alhier gesien en(de) gebleken, in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen de v(oor)s(chreven) geconstitueerde, heeft in(de) voors(chreve) qua(litey)t bekendt schuldich te sijn aen Henr(ick) Brants en(de) Magdalena Van(den) Dam, gehuysschen, woonende tot Mechelen, de somme van tweilff hondert guldens eens, spruytende ter saecken van geleverden visch, kaese en(de) anderssins, waervore de selve geconstitueerde heeft bekendt eene rente van vijffentseventich rinsg(uldens) erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) te v(er)schijnen op heden date deser en(de) binnen deser stadts wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede en(de) van alle andere impositien, etc(etera), quolibet assecutum ob(ligando) et indivisim sub(mittendo) personas et bona predictorum constit(uen)tium ac ren(untian)do in forma, consenteren(de) voorts tot meerdere asseurantie int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle en(de) yegewelcke der voors(chreve) consti(tuan)ten goeden en(de) int decreet der schepen(en) van Loven sonder daertoe te derfven gedaeght oft geroepen te worden, ende naementl(ijck) op seker huys, gen(oemp)t den Drijvoet, gestaen alhier in(de) Schipstraete, regen(oten) Andries Neuckens ter ie. en(de) d' erffgen(aemen) Guilliam Hapers ter andere sijden, des is in desen ondersproken dat de voors(chreve) consti(tuan)ten egeen interest van(de) drije eerste toecomende jaeren en sullen betaelen en(de) allen t' gene sij sullen hierop comen te betaelen, sal dienen op affcortinghe der voors(chreve) rente van lxxv g(uldens) erfffel(ijck), d(aer)aff den eersten termijn van betaelinghe vallen en(de) verschijnen sal den xxven. feb(rua)ry 1638, met conditie dat sijl(ieden) oft heurl(ieden) naercomelinghen de voors(chreve) rente sullen moghen affquyten t' allen tijden alst hun gelieven sal ten sesse reysen oft wel met twee hondert guldens smaels en(de) met volle rente, coram Vorst, Rivieren, feb(rua)rii xxvii., 1634.

Senten(tiatum) p(er) Ph(i)l(ipp)um De Kerridder tanquam procuratorem predicti Henrici Brants monente praetore, coram eisdem.

Beleyde, geslaegen ter instantie Henricx Brants opde meuble en(de) immeuble goeden der voors(chreve) consti(tuan)ten ende naementl(ijck) opt v(oor)s(chreven) huys, in(den) contracte hiervorens naerder v(er)melt, om te comen tot vasticheyt der v(oor)s(chreve) rente van lxxv g(uldens) erffel(ijck), eisdem.

 

In de akte maakt men melding van Arnoldus Van Tongel(en) zone Petrus en zijn vrouw Catharina Roefs, inwoners van Werchter. Merkwaardig dat Catharina in de akte werd vermeld als Roers (i.p.v. Roefs).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 62r., akte dd. 22 oktober 1629.

Item Aert Van Tongel sone wijlen Peeters en(de) Cathlijn Roers, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, in p(rese)ntia, et(ceter)a, hebben indivisim en(de) insolidum, bekendt deuchdelijck schuldich te sijn aen heer en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licentiaet in beyde rechten, en(de) jo(uffrouw)e Adriana Van Hougaerden, sijne huysv(rouw)e, woonen(de) tot Loven, vijffentwintich carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants tstuck, erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xxiien. octobris te v(er)schijnen en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede en(de) van alle andere impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum ten behoeve v(oors)(chreven) quolibet assecutum, consenteren(de) de voors(chreve) bekenders int maecken van mainmise over henne goeden, alwaer die gelegen sijn en(de) bevonden sullen worden en(de) int decreet der schepen(en) van Loven sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen te worden t' hennen coste met conditie dat de voors(chreve) bekenders oft henne naercomelinghen de v(oor)s(chreve) rente van xxv r(insguldens) erffelijcx sullen moghen lossen en(de) affquyten erffel(ijck) daeraff met xvi gelijcke guldens loopende munte en(de) met volle rente, coram Assche, Grave, octobris xxii., a(nn)o 1629.

            In de marge.

Op den viien. may 1675 heeft jo(ncke)r Jan De Greve, oudt schepene en(de) tegenwoordich raedt deser stadt bekent ontfangen te hebben die capitaele penningen met allen de v(er)loopen van(de) rente van xxv gul(dens) erffel(ijck), int witte deser begrepen, consenterende voorsulcx inde cassatie der selver, promittens, etc(etera), actum ut supra.

J. De Greve.

 

Arnoldus Van Tongelen (x Catharina Roefs) emancipeert zijn kinderen Joannes, Petrus, Christianus, Guilielmus, Maria en Adriana. De andere kinderen, waarvan je melding maakte, werden geboren na de datum van deze akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 112r., akte dd. 19 december 1611.

Transcriptie.

Item Arnoldus Van Tongeren filius quond(am) Petri, co(m)moran(s)

apud Werchtere, in p(rese)ntia, etc(etera), eman(cipavit) Jo(hann)em, Petrum,

Christianu(m), Guillermu(m), Mariam et Adriana(m) Van Tongeren,

suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo

facto H. Van Roost recond(uxit), coram Schore, Impens,

decembris xixa., 1611.

In de volgende akte maakt men melding van Arnoldus Van Tongelen en Catharina Roeffs, inwoners van Werchter. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7506, folio 294r., akte dd. 9 juni 1616.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(creven) gestaen Guill(am)e Van Emelen zone wijlen wijlen Huybrechts, woonen(de) bynnen der stadt van Loven, met manisse heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) drije dach(maelen) bempt, gelegen te Pair onder Werchtere, regen(oten) die goeden van het goidtshuys van Perck ter ie., derffgen(aemen) Jaspars Van Aerschot ter iie., Henrick Paeps ter iiie. en(de) de Laecke ter iiiie zijden, exp(osito) imp(ositus) Aert Van Tongel, zoo tot behoeff van hem sel(ven) als oock tot behoeff van Cathelijn Roeffs, sijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere, et satis die voors(creven) opdraegere obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma et waras op vijff molevaten even(e) en(de) vier schellin(gen) paris(is) oft arthois heeren chijns, tanquam prout iure, coram Thommen, Nijverseel Greve, junii nona, anno 1616.

Item partijen v(er)cleeren den rechtveerdigen coop te wesen om en(de) voor die so(mm)e van drije hondert en(de) xcv rinsg(u)l(dens) eens los gelts volgen(de) die conditie daer van gehouden, coram eisd(em).

 

Aan de hand van de onderstaande akte komen we te weten dat Arnoldus Van Tongelen (Van Tongeren) en zijn vrouw Catharina Roeffs dochtere Christianus minstens tijdelijk in Bertem hebben gewoond. Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er geen kinderen van dit echtpaar geboren te Bertem.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7508, folio 302r., akte dd. 29 mei 1618.

Item in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Aerdt Van Tongeren en(de) Cathelijn Roeffs dochter wijlen Christiaens, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Berthem, hebben bekendt, gelijck sij bekennen midts desen, indivisim schuldich te zijn aen heer en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licentiaet inden rechten, en(de) jo(uffrouw)e Adriana Van Hougaerden, zijne huysvr(ouw)e, woonen(de) binnen deser stadt Loven, hondert sesse carolus guldens v st(uyvers) ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brabants tstuck, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden xxixen. dach may en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futurum quolibet ass(ecu)t(um) ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens dupl(um) et tant(um), obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando), besundere de voors(creve) Cath(elij)ne beneficio s(enatus) c(onsulti) vel(leiani) de eo certiorata ac aliis quibuscumq(ue) in forma, consenteren(de) voorts die voors(creve) bekinderen tot meerdere vasticheyt en(de) betere verseeckerheyt de voors(creve) rente en(de) jaerl(ijcxe) betaelinge van dijen int maecken van mainmise oft beleyde over alle henne goeden, soo meuble als immeuble, soo waer die gelegen zijn daeraff die voors(creve) gehuysschen aen(den) voors(creven) De Greve de specifica(ti)e van(de) goeden hebben overgegeven ende int decreet van dijen zonder daertoe geroepen te worden, met conditie dat die voors(creve) bekinderen oft henne naercomelingen die voors(creve) rente van hondert sesse carolus gul(den)s vijff st(uyvers) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hen gelieven sal in drije reysen, te weten deerste reyse met vijff hondert rinsgul(den)s en(de) de tweede reyse met vijff hondert vijftich rinsgul(den)s en(de) de derde reyse t' restant tegen den penn(inck) xvie. eens loopende munte, en(de) met volle rente, ende es te weten dat de penn(ingen) van(de) voors(creve) rente sijn bijde voors(creve) bekinderen geimployeert totter betaelinghe van(den) coop van vijff boenderen bempts, gelegen tot Wechter, bij hen gecocht en(de) daerinne zij op heden voor stadthoudere en(de) leenmannen des heeren hertoghe van Aerschot zijn gegoet en(de) geerft, die welcke sij altijt ter manisse voorden selven heere voerde voors(creve) rente geloeven te v(er)obligeren en(de) v(er)binden onder obliga(ti)e en(de) submissie voors(creven), coram Schore, Beringhen, maii xxixa., anno 1618.

            In de marge.

De quitantie van dese hondert sesse carolus guldens en(de) vijff stuyvers erffel(ijck), h(abetu)r novembris nona, 1626 et sic vacat.

 

Hierbij een akte met vermelding van Arnoldus Van Tongelen (Van Tongeren) en Catharina Roefs, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 49v., akte dd. 12 november 1607.

Item in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Aerdt Van Tongeren en(de) Cathelijne Roeffs, gehuysschen, woonen(de) tot Werchtere, hebben bekint en(de) bekinnen midts desen indivis(im) schuldich te zijn h(ee)r en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licen(tiaet) ind(en) rechten, twelff carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers) tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijen(de) opden xiie. novemb(ris) en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen, quolibet assecut(um) et tantum obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat die voors(chreve) bekinders oft heure naercomelin(gen) die voors(chreve) rinte van xii carol(us) g(u)l(dens) erffel(ijck) sullen moghen lossen en(de) affquytten tallen tijd(en) alst hen gelieven sal teender reysen, elcken gulden met xvie. gel(ijcke) carol(us) guldens, loopen(de) munte, ac cum, consenteren(de) die voors(chreve) bekinders den voors(chreven) De Greve dat hij tot hennen coste sal moghen doen maecken beleydt oft mainmise op henne goeden, soo meubele als immeubele, geleghen onder Werchter, om bij dijen middele ingevalle van eenich gebreck van betaelinge oft anderssints daer aen te verhaelen, coram Pulle, Leunckens, novemb(ris) xiia., 1607.

            In de marge.

Op hed(en) d(en) xien. 9bris. 1626, soo heeft heer en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licentiaet, etc(etera), bekindt vuyt hand(en) van And Jan Van Hove en(de) Maycken Roefs, gehuyschen, ontfanghen te hebben de capitale penninghen van dese twelff rinsg(uldens) erffel(ijck) mette v(er)loopen van dijen, consenteren(de) inde cassatie van desen, promitten(tes) nullatenus alloqui sed semp(er) satis et waras ergo quoscumque, obligan(do), etc(etera), act(um) ut supra.

P. De Greve, 1626.

 

Hierbij een akte met vermelding van Arnoldus Van Tongelen zone Petrus en zijn vrouw Catharina Roefs dochter Christianus, inwoners van Werchter. In de randvermelding werd Maria Roefs met haar man Joannes Van Hove geciteerd. Maria Roefs is de zuster van Catharina.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, registr nr. 7499, folio 275r., akte dd. 5 januari 1609.

Item Aerdt Van Tongeren sone wijlen Peeters en(de) Cath(elij)ne Roeffs dochter wijlen Christiaens, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchter, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben bekint en(de) bekinnen midts desen indivis(im) schuldich te zijn h(ee)re en(de) m(eeste)r Peeter De Greve en(de) jo(uffrouw)e Adriana Van Hougaerden, zijn(e) huyvr(ouw)e, twelff carol(us) g(u)l(dens) ts(iae)rs x te xx st(uyvers) Brabants tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) ende v(er)schijnen(de) opden ve. dach january en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven, te leveren den voors(chreven) De Greve en(de) zijn(e) huysvr(ouw)e, los en(de) vrije van allen impositien oft exactien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et ad mo(nitionem) pignus valens duplu(m) et tantu(m) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando), besundere die voors(chreve) Cath(elij)ne van het benefitie s(enatus) c(onsulti) vell(eiani) ac aliis quibuscunque in forma, met conditie dat die voors(chreve) bekinderen oft henne naercomelin(gen) die voors(chreve) rinte van xii carol(us) g(u)l(dens) erffel(ijck) sullen moghen lossen ende affquytten tallen tijd(en) alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken carol(us) guld(en) erffel(ijck) met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(dens) loopen(de) munte, ac cum, coram Asscha, Vlierden, januarii va., 1609.

            In de marge.

Op heden d(en) 10en. 9bris. 1626, soe heeft h(ee)r en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licen(tiaet), etc(etera), bekindt vuyt hand(en) van Jan Van Hove en(de) Maycken Roeffs, gehuyschen, ontfanghen te hebben de capitale pen(ningen) van dese xii r(insguldens) erffel(ijck) mette v(er)loopen van dijen, consenteren(de) oversulcx inde cassatie van desen, promitten(tes) nullatenus alloqui sed semper satis et waras ergo quoscunque, obligan(do), etc(etera), act(um) ut supra.

 

Hierbij een akte met vermelding van Arnoldus Van Tongelen zone Petrus met zijn vrouw Catharina Roefs, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7498, folio 107v., akte dd. 22 januari 1606.

Item in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Aerdt Van Tongel sone wijlen Peeters en(de) Cath(elij)ne Roeffs, zijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchter, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een huys metten hoff, lande en(de) bempde, daerbij en(de) aen geleghen, groot ontrent drij boend(er), gelegen tot Werchter voors(chreven), ter plaetsen geheeten te Paer, regen(oten) die Cleyn Laeck ter ie., Huybrecht Van Hougaerden ter iie., Peeter Van Eycken ter iiie. en(de) die vroente aldaer ter iiiie. zijd(en), exp(osito) en(de) Niclaes Van Opstal, woonen(de bynnen des(er) stadt Loven, imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t den voors(chreven) opdraege(re) om tselve goet te houden, te hebben en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten daerop vuytgaen(de), te weten xvii rinsg(u)l(dens ts(iae)rs aen diverssche persoonen en(de) opden chijns vanden gronde, soo verre nochtans men naemaels bevinden sal daerop yet vuyt te gaen, ende waerop die voors(chreven) opdraege(re) tsel(ve) zijn warans ende voorts meer op een(e) voortaen(e) rente van ses rinsg(u)l(dens) en(de) v st(uyvers) ts(iae)rs erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xxii. january te betaelen en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven, los en(de) vrije, oock van xe., xxe., etc(etera), penn(ingen) te leveren quolibet assecut(um) obligan(do) et submitten(do), etc(etera), gelovende voorts die voors(chreve) opdraegeren indivis(im) de voors(chreve) rente van ses rinsg(u)l(dens) en(de) v st(uyvers) jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor los en(de) vrije, etc(etera), obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat zij die voors(chreve) rente van ses rinsg(u)l(dens) en(de) v st(uyvers) sullen moghen lossen tallen tijden alst hen gelieven sal teend(er) reysen met hondert rinsg(u)l(dens) eens, ac cum, coram eisd(em).

Op heden den xii. january 1615 heeft Peeter Van Opstal sone wijlen Niclaes bekent die capitaele penn(ingen) van dese ses g(u)l(dens) v st(uyvers) mette volle v(er)loopen ontfanghen te hebben vuyt handen van Aerdt Van Tongel, consenteren(de) alsoo inde cassa(ti)e en(de) is hem voorde sel(ve) penn(ingen) sterckmaecken(de), geloven(de) daervoor inne te staen tegen eenen iegel(ijcken), waermede die voors(chreven) Aerdt hem is te vreden houden(de), et sic vacat, oircond(en), etc(etera), ond(erteecken)t Peeter Van Opstal

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Tongel Joannes, XII (S2274),

 

Van Tongelen Judocus,

 

Van Tongelen Maria,

 

Van Tongelen Petrus, XII (M3854),

 

Van Tongel Arnoldus XII (S2390 + S2406 + S2422),

 

Van Tongelen Guilielmus, notaris in Mechelen, x Mechelen OLV 24.12.1639 (g. Wauters Lucas en Van de Schelde Bartholomeus) met Vercammen Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Tongerlo Maria, (°) Mechelen OLV 19.12.1639 (g. Craesbeecke Maria),

     Van Tongelen Anna Birgitta, (°) Mechelen OLV 05.06.1641 (g. De Costere Matheus en Van Hanswijck Anna),

     Van Tongerloo Arnoldus, (°) Mechelen OLV 23.06.1642 (g. Van Tongerloo Arnoldus en Snijers Anneken),

     Van Tongerloo Sara, (°) Mechelen OLV 16.08.1643 (g. Verpoorten David en Van de Mael Sara),

     Van Tongelen Franciscus, (°) Mechelen OLV 06.12.1644 (g. De Puis Franciscus en Van Everslaeghen Elijsabeth),

     Van Tongelen Josina, (°) Mechelen OLV 16.01.1646 (g. Van Laer Josina),

     Van Tongelen Joannes, (°) Mechelen OLV 04.06.1648 (g. De Coster Matheus, Van Tongelen Joannes en Van Hanswijck Anna),

 

Van Tongelen Christianus,

 

Van Tongelen Adriana, x ca 1640 (niet W, ) met Vermijlen Joannes,

Wer1849/2: Fo 17v: 23 sept 1654:

Een erfelijke rente ten behoeve van Catharina Wouters.

Jan Vermijlen, landtman, x Adriana Van Tongelen heeft ontvangen van Jan Verhaegen als toesiender ende curateur van Catharina Wouters jonge dochtere innocente, ... schuldig te wesen ten behoeve van de voors Catharina een rente van 43 gl 15st sjaers met als borg drij dm land tot Veldonck in coope vercregen tegen Carel Thijs x Maeijcken Van Tongelen, poorter des stadt Mechelen; item van sekere vinne genoempt het Perrevinne groot een boender – deselve syne huijsvrouwe hebben bij S+D gemaeckt met haere medeerfgen over de goederen wijlen Aert Van Tongelen x Catharina Roefs; item van het paert en kintsgedeelte hem competerende van Gielis Vermijlen zijnen vader tot deser present synde x wijlen Maeijcken De Meuttere.

Wer1849/2: Fo 209v: 17 maart 1664:

Jan Vermijlen wn wijlen Adriana Van Tongelen ten overstaen van Librecht Vermijlen ende Peeter Van Tongelen als wettige momboirs van zijne minderjarige kinderen behouden van de voors Adriana Van Tongelen zij ierste huijsvrouwe was verkoopt drij dm land te Veldonck aan Adriaen Theunis.

Wer1849/2: Fo 213v (6 mei 1664):

Adriaen Theunis heeft opgedragen bij titel van vernaerderinge aan Wilm Willems x Barbara Vermijlen drij dm lands tot Veldonck als den voors transportant op 17 maart ll vercregen had tegen Jan Vermijlen wn Adriana Van Tongelen ten overstaen van Libecht Vermijlen met Peeter Van Tongelen als momboirs van sijne kinderen behouden van sijne huijsvrouwe saliger ...

Wer1849/2: Fo 216: 23 sept 1664:

Jan Vermijlen wn Adriana Van Tongelen met Librecht Vermijlen ende Peeter Van Tongelen als wettige momboirs van zijne minderjarige kinderen, verkoopt aan Adriaen Antheunis huis en hof tot Veldonck groot een dm (met een rente aan Antoon Van Langendonck tot Rotselaer).

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Matheus, (°) Werchter 11.11.1640 (g. Claes Joannes en Matthijs Elisabeth),

     Vermijlen Petrus, (°) Werchter 20.11.1641 (g. Van Tongelen Petrus en Vermijlen Barbara,

     Vermijlen Adriana, (°) Werchter 19.03.1643 (g. Vermijlen Libertus en Paeps Adriana),

     Vermijlen Barbara, (°) Werchter 06.12.1646 (g. De Coster Joannes n. Van Bael Christianus en Willems Barbara),

     Vermijlen Catharina, (°) Werchter 06.01.1646 (g. Wauters Petrus en Van Bresen Catharina).

    

Van Tongel Henricus, (°) Werchter 24.11.1619 (g. Vermijlen Henricus (Cruijs) en Van Espen Catharina),

 

Van Tongel Elisabetha, (°) Werchter 23.07.1620 (g. Van Gestel Egidius en Elisabeth Van Balen),

    

Van Tongel Elijsabeth, (°) Werchter 08.08.1621 (g. Paeps alias Van Eijken Joannes en Van Balen Elijsabeth fa. Baptista), x (niet W, ) Van Aerschot Joannes, fs Joannes x De Meutter Catharina,

Onderstaand een schepenakte (met dank aan Paul Peeters) met de vermelding van Joannes Van Aerschot en Elisabeth Van Tongelen.

 Ter verduidelijking :

- nementl. : namentlijck.

- Ballo onder Keerbergen : Bollo. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 379v°.

Item inde tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen mr. Peeter Van Cotthem, pr., etha., om tgene narbes. staet te Xnieuwen., als daer toe geconstitueert sijnde bij procuratie, die hier onder van woorde tot woorde wort geinsereert, ende heeft tselve gedaen inder vuegen naervolgende.

Op heden desen xxi. mey 1664 compareerde voor mij openbaer notaris present die getuygen naertenoemen Adriaen De Becker, hem sterckmaekende voor Anna Bosmans, sijne tegenwoordige huysvrouwe, van dat sij tgene naerbes. staet, sal comen lauderen ende approberen, den welcken bekent als nu te hebben ontfangen vuyt handen van Peeter de Caumon en. Anna De Waersegere, gehuyschen, de somme van twee hondert guldens in permissie gelt, daer voor hij heeft ghelooft te betaelen, soo hij is geloovende bij desen, eene erffel. rente van twelff guldens ende thien stuyvers tsiaers, den pen[n]inck sesthien, alle jaeren vallende ende Xschijnende. datum deser ende oversulcx voor den iersten valdach te vallen ende te Xschijnen. den xxi. mey vanden naestcomenden jaere 1665 ende soo voorts van jaere tot jaere tot quytinge toe, die sal mogen gebeuren alst den voors. comparant gelieven sal teender reyse ende met volle rente, geloovende ondertuschen den voors. comparant de voors. rente alle jaeren tsijnen valdach voors. wel ende loffel. te betaelen ende binnen deser stadts wissele van Loven te leveren, los ende vrije van alle beden ende impositien, alreede inneghestelt oft naermaels inne te stellen, elcken jaere ende termijne voorschreven als schult metten rechte Xwonnen., ob, sub. ac renunciando in forma ende om de voors. renthefferen oft hens actie hebbende, noch bat te Xseekeren. vande voors. rente ende jaerl. betaelinge van dijen, soo heeft den voors. comparant geconsenteert indt maeken van belijde ende mainmise, mitsgaders indt decreet der schepenen van Loven daer over te geven sonder daegement te derven doen ende nementl. over een halff boinder lants onbegrepen der maete, gelegen inde Laet van Ballo onder Keerbergen, regenoten Cornelis Bosmans ter eenre, de wede. ende kinderen van wijlen Adriaen Peeters ter ije., Henrick Hollemans ter iije. ende de voors. weduwe Adriaen Peeters ter iiije. sijden, Xcregen. bij hem compnt. tegens Jan Van Arschot ende Elisabeth Van Tongeren, gehuyschen, den 21. 9ber. 1663 voorde wethren. van Keerbergen, item alnoch een halff boinder lants onbegrepen der maete, gelegen onder Schrieck, regenooten tsheeren straet ter eenre, Adriaen Verloo ter ije., Jan Vermeylen ter derdere ende Machiel N.N. ter iiije. sijden, constituerende een ider thoonder deser in solidum, om tgene voorschreven staet voor meyer ende schepenen van Loven te vernieuwen in behoorelijcker forme, consenterende inde volontaire condemnatie de et super quibus promittens semper ratum et gratum, ob., sub. ac ren. ut supra, actum binnen Loven ter presentie van mr. Thomas Staes ende Geraert Oetens als getuygen, tot desen gebeden, ende heeft den voors. comparant de minute beneffens mij notario onderteeckent, onderstont quod attestor, en. was ondert. W. Van Limborch, den voors. Van Cotthem, comparant, vuyt crachte sijnder voors. procuratie, hem bij den voorgenoemden constituant gegeven, d' innehouden vanden bovengeschreven instrumente notariael alhier andermael Xnieuwt., herkent en. gereitereert hebbende, heeft dijenvolgens vigore quo supra inden naeme der voors. constituants bekent, gelooft, Xbonden. ende geconsenteert alles pro ut latius in dicto procuratorio, obligans, sub. ac ren. in forma, coram de Pleyn, Willemars, 16 july 1664.  Chares de Pleines.

 

In de onderstaande akte is dan weer sprake van Joannes Van Aerschot en Elisabeth Van Tongelen en hun zoon Petrus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7930 fol. 91r°.

In tegenwoordicheyt der heeren lieutenant meyer ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clerck Lijfftoch vuyt crachte ende naer Xmoghen. van sekere onwederoepelijcke procurae. om desen naervolgende contracte validelijck te moghen doen vernyeuwen ende passeren, hem gegeven, heeft t' selve gedaen inder manieren naervolgen., waervan den teneur luydt als volght.

Compareren. op heden desen ix. febry. 1671 voor mij notario ende die getuyghen naer te noemen Jan Van Aerschot ende Elisabeth Van Tongelen, wettighe gehuysschen innegesetene van Wercher, de welcke t' saemen ende ieder int particulier hebben gelooft, gelijck sij geloven mits desen, t' allen tijde t' ontheffen ende ontlasten mr. Aert [Van] Tongelen, notaris, oock innegesetene ende schepene van Werchter voors., over alsulcke acte van cautie oft borchtochte als den selven hem voor den iersten compnt. heeft gestelt aen ende ten behoeve van Elisabeth Van. Brande over het lichten van eene rente van twee hondert guls. cappitaels op den xxviijen. aprilis 1646 voor den nots. Jacobs ende sekere getuyghen volghens die copije authentycq, onderteeckent bij den notaris Van Deurne, daer voor verobligerende henne persoonen ende goederen, present ende toecomende, ende daer daer voor signantelijcken dat den voors. cautionaris voor die voors. rente, t' sij cappitaelen ofte verloopen, noeynt en sal worden aengesproken ofte gemolesteert in egheender hande manieren, nu noch naermaels, hebbende tot dijen mits desen verobligeert een stuck bempts, groot drey dachmaelen, genaempt Grietens Eussel, gelijck den selven gelegen is tot Tremelooy onder Werchter, regenoten die leygrechte in ij sijden, Jan Heylighen ter iije., den heere Vanden Cruyce ter iiije. ende s' heeren straete ter vijffdere sijden, waranderende het selve op den gerechtighen heeren chijns sonder meer, behoudelijck twee hondert guls. daer ede belast bij Peeter Van Aerschot, hennen comparants sone, bij de selve gelicht vuyt handen van Jan Corbijn, borgher deser stadt Mechelen, welcke rente den voors. Peeter Van Aerschot verobligeert is aff te leggen ende te quyten tusschen den tijt van ontrent die twee ofte drey jaeren naer date vande passeringhe ofte bekentenisse volghens die acte daer van sijnde, gepasseert voor den voors. mr. Aert Van Tongelen ende sekere getuygen, constituerende tot meerder vasticheyt den clerck Limborch, Willemaers ende ieder thoonder deser ten eynde om tghene voors. is ende dese acte te doen ende laeten vernyeuwen voor schepenen van Werchter ende alomme elders daer het noodich wesen sal ende aldaer te consenteren in volontaire condemnatie sonder voorgaende daegement, mede den voors. mr. Aert Van Tongelen oft sijns actie hebbende, inden voors. bempt behoorlijcken te gichten ende goeden met alle solemnitijten daer toe gerequireert om daer aen te verhaelen sijn guarrandt des noodt sijnde, alles onder obligatie, submissie ende renunciatie aen alle privilegien en. exceptien, waermede die compten. hen hier teghens eenichsints souden willen ofte connen behelpen en. signantelijck het privilegie van militie ende alle anere, egheene gereserveert.

Actum binnen Loven ter presentien van mr. Peeter De Raeymaecker ende mr. Peeter Mornea, getuyghen, tot desen geroepen, hebbende die compten. die minute geteeckent, onderstondt quod attestor als nots., sigantum M. Keyens.

Dijenvolgens den voors. geconstitueerde vuyt crachte sijnder voors. procuratie heeft den bovenges. contracte in allen sijne poincten, claus[ul]en ende conditien, daer inne breeder vermelt, alhier vernyeuwt, herkent ende gereitereert, gelovende ende consenteren. prout latius inden selven, mitsgaeders heeft opgedraegen met behoorlijcke verthijdenisse drij dachmaelen bempts, hier voorens in sijne regenoten breeder gespecificeert, exposito impositus den nots. Willemaers, alhier present ende t' selve accepteren. inden naeme ende tot behoeve vande wede. wijlen mr. Aert Van Tongelen ofte haere actie hebbende om in cas van noode daer aen te verhaelen haer guarrandt, per mon. jure et satis den voors. opdraegere vuyt crachte sijnder voors. procuratie, obligando, submittendo ac renunciando in forma, et waras prout in procuratorio, coram jor. Schore, De Ridder, hac xxv septemb. 1677.

Jan De Ridder, 1677.

     Uit dit huwelijk:

     Van Aerschot Elisabeth, (°) Werchter 28.10.1641 (g. Van Tongelen Arnoldus sr en Lauwers Elisabeth),

     Van Aerschot Maria, (°) Werchter 21.06.1643 (g. Lauwens Petrus en Van Casteren Maria),

     Van Aerschot Petrus, (°) Werchter 25.09.1644 (g. Van Houtvinne Petrus en Geeraerts Margareta),

     AVT1: 3 juli 1668:

     Peeter Van Aerschot Janssone heeft verklaard schuldig te zijn aan derfgen van Anneken Schrens van twee jaeren

     huis en lanthuere die somme van 43 gl en thien st een oort

     memorie van tgene Peeter Van Aerschot betaelt heeft op costinge van de twee jaren huringe van huis tot Tremelo

     - gegeven voor Ioncker tot Cornelis Van Nuffelen van zijn ghelach

     - nogh gegeven ten huijse van Jacques Verstraeten

     - noch gegeven aen Joncker soo hij naer Loven gonk

     - aan Giliam Troij voor tarrest van schuere

     - Joos Schrens heeft een keijre leem gehaelt van mij daer voor 6 st want ick hadde selver gekocht daer was wat

     aen den hoven te doen want ten was maer rechts te vooren eer hij verhuijsten...

     - noch voor Jonker ten huijse van Cornelis Anthonis.

     Van Aerschot Guilielmus, (°) Werchter 05.02.1647 (g. Van Aerschot Catharina n. De Wijngaerde Guilielmus mariti en Roefs Catharina),

     Van Aerschot Joannes, (°) Werchter 27.04.1648 (g. Van Tongelen Arnoldus n. Goris Joannes en Smets Joanna),

     Van Aerschot Catharina, (°) Werchter 19.03.1650 (g. Troijen Wilhelmus en Roofs Catharina),

     Van Arschot Henricus, (°) Werchter 28.11.1652 (g. Peeters Henricus en Vandermeeren Joanna), moeder ... Elijsabeth,

     Van Aerschot Adriana, (°) Werchter 23.05.1656 (g. De Wit Margareta n. Paeps Adrianus),

     Van Aerschot Cornelius, (°) Werchter 24.05.1656 (g. Van der Veken Cornelius en Van Tongelen Catharina),

     Cornelis Van Aerschot diender in Werchter ter jre ende Jan Willems dienende als knecht bij Geraert Janssens ...

     welken iersten C heeft verklaard ten verzoeke van de heer rentmeester Van Hove heeft opden jaergedinge

     1681 gemeten alle die haver ende erne … deselven Van Hove alsdan heeft ontvangen inde naeme van de hertogh

     etc... opden solder des meijers van Werchter  ende welcke metinge verklaert dat hij heeft onthouden dat

     Cornelis Anthonis van die lathe uit Keerbergen heeft gelevert ende hij declarant gemeten seven molevaten haver

     voor denselven onder soo (hage?) de selve metinge was gedaen attesteert daervan beneden in de camer

     gecomen zijnde des vs meijers aldaer aengeseyt tegen de vs heer Van Hove dat hij gemeten hadde seven

     molevaten inden naeme vanden vs Anthonis gelevert ende insgelijcks voor Geraert Jansens attesteert den

     tweeden declarant Jan Willems dat hij in de vs metinge is bij ende present geweest & alles wel te weten …

     Van Aerschot Gerardus Libertus, (°) Werchter 25.06.1659 (g. Van Kriekingen Gerardus n. Boeckstaeijns Libertus en Van Tongelen Margareta),

     Van Aerschot Elisabeth, (°) Werchter 08.06.1662 (g. Vervoort Sebastianus n. filius sui Wilhelmus en Van Tongelen Elijsabeth),

     Van Aerschot Magdalena, (°) Werchter 28.05.1665 (g. Van Avont Hendricus en Keens Magdalena),

    

Van Tongel Michael, (°) Werchter 29.03.1623 (g. Van Langendonck Michael en Geerarts Margaretha).

 


 

XII - XIII - XIV - Lauwers Petrus (S2766 + S2922 + S10136), x met Van Tongel Maria (S2767 + S2923 + S10137).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Lauwers Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Lauwens Petrus, XIII (S5068),

Lauwers Maria,

Lauwers Anna,

 

Lauwarts Joannes, (°) Werchter 03.03.1619 (g. Van Lantrop Joannes en Lauwarts Anna ex Haacht),

 

Lauwers Elijsabeth, XI - XII (S1383 + S1461), (°) Werchter 05.05.1621 (g. Lauwers Anthonius en Lauwers Elijsabeth),

 

Lauwers Anthonius, (°) Werchter 07.09.1623 (g. Dauwen Anthonius (Rotselaar) en Holemans Maria),

 

Lauwers Catharina, (°) Werchter 02.03.1627 (g. Goris alias Bruers Henricus en Goris Catharina fa Henricus).

 

 

 

XI - XII - Van Tongelen Petrus (S1292 + S1932 + S1986 + S2006 + S2300 + N3166), meyer van Werchter (1665), ° ca. 1604, x ca. 1625 (niet W, H, Wak, ) met Smets Joanna (S1293 + S1933 + S1987 + S2007 + S2301 + N3167), + Werchter 07.08.1682.

 

AVT1: 6 feb 1668:

Peeter Van Tongelen meijer van Werchter oudt 64 jaar ende Abraham Ricx schepen hebben verclaert dat zij hebben gekend de persoon van Hendrik Bosmans woonende tot Ninde x Pauwelijn Vandeneynde die hebben achtergelaten Cornelis Bosmans  nog levende, Cathelijn Bosmans x Aert Wouters nu enige jaren overleden en twee zonen achtergelaten te weten Peter ende Cornelis Wouters, ende Anneken Bosmans getrouwt geweest x Jan Geens ende over lange jaren gestorven ende achtergelaten Jan Lucas Elisabeth ende Cathlijn Geens

alle kinderen en kleinkinderen nu woonachtig binnen Wechter en Keerbergen.

Peeter Van Tongelen out meijer van Werchter begeert zijn tochte af te staan van alle zijn goederen op hem gedevolveert vanwege zijne huisvrouwe Joanna Smets bestaande in diverse percelen binnen Werchter aen en ten behoeve van zijn zoon Rombout Van Tongelen vermits dezelfde Rombout hunne zoude lichten op zijn kintsgedeelte een som van 50 gl capitaels.

Na de dood van Joosken Vandendijcke is de partij in dese gicht liggende gecosen Peeter Van Tongelen out wesende acht jaeren gelijck den voors Peeter Van Tongelen heeft verclaert op den 21 dec 1644 voor Arnoult Van Tongelen stadthoudere van Peeter Lauwers alias Donckers.
Wer1849/ 1: Fo 84: 3 jan 1632:
Hendrik Van Dijck voor zijn tocht, Jan Van Dijck sone des voors Hendrik, Cathlijn Van Dijck x Jan Van Loosvelt, Lijsebeth Van Dijck x Jan Michiels, Berbel Van Dijck x Willem ... voor de erfelijkcheijt verkopen een dm land tot Winbraecken aan Peeter Van Tongeren x Joanna Smets.
Wer 5844: ca 1637:
- item noch naer Breda geweest met Peeter Van Tongelen doen Jan Bruijnincx gevangen was vijf dagen
- item noch naer Heyst geweest met Peeter Van Tongelen om een attestatie te doen maecken.
Wer5844: Item op dit lijstken soo sijn vuijtgetrocken allen die behoorelijcke fouten ende cortselen van die conincx bede verschenen kersmisse 1639
- item noch uitgegeven aan Peeter Wouters dorpsmeester in presentie Peeter Van Tongelen schepen van Werchter
- item noch uitgegeven aen Vandecouter ende soo op cortinge van verteercosten tot Loven in seker herberge genaempt de Sonne die de raetsheren van Brussel hebben verteert tot last van het dorp van Werchter in presentie van Jan Van Lantrop meijer ende Peeter Van Tongelen, Peeter Van Rijmenant, meer anderen de somme van 19 gl vier st.

Wer1866: 17 okt 1684: in novis: mr Antoon Van Dijck rentmr etc tegen de dekens van tschiptreckersambacht ten Eynde de gedaegden sullen worden geordoneert aende aenleggere op te leggen & betaelen de somme van 28 gl vier st ter saecke & als reste van diversche jaeren verloop eender rente van twee gl jaerlijckx de welcke den h geest van Wackerzeel is heffende ten laste van het schiptreckersambacht alhier verachtert totte jaere 1677 incluis
in novis: de dekens & gemeyne supposten van het schiptreckersambacht alhier in materie van guarant aenleggere tegen d’erfgen wijlen sr Peeter Van Tongelen in sijn leven meijer deser heerlijkheid ten Eynde den voors gedaegde op d’aenleggere hebben af te draegen alsulcken conlusie als mr Anthoon Van Dijck op heden alhier thunnen laste heeft genomen.
Wer1866: 14 nov 1684: Derfgen wijlen Peeter Van Tongelen in materie van achtergarant tegen Jacques Smets & Guilliam Van Loije als momboirs over Peeter Van Loije weese wijlen Cornelis Van Loije x Margriet Smets.
Wer1876/ 2: 1703: Fo 37: Jacobus Van Tongelen bij successie over Rombout Van Tongelen, te vorens Peeter Van Tongelen wijlen Adolph Verbeeck eertyts Wouter Vangenelle van huis en hof en block groot drij dm gelegen tot Perre.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) volgt een akte van emancipatie, waarbij de kinderen van Petrus Van Tongelen (Van Tongeren) en Joanna Smets uit Werchter werden ontvoogd. Uit de akte blijkt dat zij onder hun kinderen ook een Petrus en een Margaretha telden. Door het gekrabbel is de exacte datum van de akte met enige voorbehoud

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8257, fol. 450v., akte dd. 6 juni 1641.

Transcriptie.

Item in presentie der heeren schepen(en) gestaen

Peeter Van Tongeren, woonende tot Werchter,

dye welcke heeft behoorel(ijck) geemancipeert

Rombaut, Jan, Peeter, Anna, Margriet en(de) Marie

Van Tongeren, alle sijne wettige kynderen,

verweckt vuytten lichaeme van Jenneken Smets,

quo facto Oliviers recunduxit ab igne et

aqua, coram Corselius, Begijnemaecker, junii vi.

 

In de akte maakt men melding van Petrus Van Tongelen en Joanna Smets uit Werchter. Aan de hand van de voorgaande akte dient de voorschreve geconstitueerde als Jacques Van Schoonderhaghen geidentificeerd te worden en is de akte van 04.06.1646.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534, folio 263v., akte dd. 3 juli 1646.

Item in presentie der schepen(en) van Loven naerbeschreven compareren(de)die voors(chreve) geconstitueerde vuyt crachte van seckere speciale procuratie, hem als thoonder gegeven bij s(ieu)r Peeter Van Tongelen, meyer van Werchter, en(de) Johanna Smets, gehuyschen, voorden notaris Van(den) Panhuyse, resideren(de) te Rotselaer, en(de) seckere getuyghen opden xxiiiien. dach aprilis 1646, alhier gesien en(de) geblecken, heeft inder voors(chreven) qualiteyt bekendt wel en(de) deuchdelijck schuldich te sijne aen Ph(i)l(ip)s Hollandts, present en(de) accepteren(de) inden naem en(de) ten behoeve van Jacques De Jonghe, schipper van sijnen styl, woonen(de) te Mechelen, twelff carolus guldens tot twintich stuyvers Brabant tstuck en(de) thien gelijcke stuyvers, erffel(ijcke) rente, alle jaer opd(en) iersten dach july te v(er)scheynen en(de) te betaelen, daer aff dierste jaer v(er)schenen is den iersten july 1646 ende inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce., en(de) van alle andere mindere oft meerdere penninghen ende impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen, in futur(um) quolibet termino tanq(uam) debitum assecutum et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens dupl(um) et tant(um), obligan(do) et submitten(do) ac ren(unciando) in forma, verobligeren(de) tot naerder vasticheyt drije dachmael, soo landt als boomgaert, iertijts betimmert geweest sijnde, gheleghen onder die heerlijckheyt van Werchter tot Perre, regenoot sheeren straete ter ier., Joos Roeffs ter iier., Peeter Lauwers ter iiier. en(de) iiiier. sijd(en), midts conditie dat die voors(chreve) constituanten die voors(chreve) rente altijts sullen moeghen lossen en(de) affquyten alst h(en) gelieven en(de) goetduncken sal teender reyse met twee hondert guldens eens en(de) met volle verloopen van dijen, coram eisd(em).

Senten(tiatium) p(er) predictum constitutum monente praetore eod(em) eisd(em).

            In de marge.

Op heden desen vierden july 1672 is gebleken bij notariale quinctantie, in date tertia gepasseert voor den notaris ende seeckere getuyghen, de capitaele penninghen mette verloopen van dijen ontfanghen te sijn bij Franchois De Jonge sone Jaecques, et sic vacat.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Van Tongelen zone wijlen Petrus en zijn vrouw Joanna Smets. De griffier was nog niet begonnen aan de akte of hij vergiste zich al (persentie i.p.v. presentie / de meyer was niet aanwezig).

Verder werd in de akte melding gemaakt van Guilielmus Peeters zone wijlen Daniel en zijn vrouw Catharina Roghmans. Catharina werd begraven te Leuven (Sint-Geertrui) in het Onze-Lieve-Vrouw-koor op 21.01.1629. Zij overleed in de wijnpers van Sint-Geertruiden (NIEUW).

Den 21. january

begraven Catharina Rogmans,

huysvrouw van Wilem Peeters,

gestorven op S(in)te Gertruyen pers,

sij leete in O.L.V. choor - 7 gul(dens) 4 st(uyvers).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 62v., akte dd. 12 december 1628.

Item in persentie (!) des meyers en(de) der heeren schepenen van Loven naebes(chreven) gestaen Peeter Van Tongelen soene wijlen Peeters, woonende tot Werchter, met consente, wille en(de) wete van Jenneken Smets, sijne huysvr(ouwe), gelovende deselve in dijen te hebben om d' innehouden deser bijde selve sijn(e) huysvr(ouwe) te doen lauderen ende approberen, des v(er)socht zijn(de), die welcke midts eene so(m)me van pennin(gen), hem ten dancke voldaen bij Willem Peeters soene wijlen Daniels ende Cathlijne Roghmans, gehuysschen heef innegeseten(en) deser stadt, heeft gekent en(de) geleden, soe hij kent en(de) lijdt bij desen, wel en(de) deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen Jan(nen) Woutelers, tselve accepteren(de) ten behoeve der v(oor)s(chreve) gehuysschen eene erffeliijcke rente van vier carolusguldens tsiaers, den gul(den) te xx st(uyvers) en(de) den st(uyver) te drije plecken Brabants gerekent in gepermitteerden gelde, jaerelijcx vallende en(de) v(er)schijnende te Sinte Jansmisse, waer van den iersten termijn van betaelinghe vallen en(de) v(er)schijnen sal te Sinte Jans(mis)se 1629, ende soe voorts van jaere te jaere totter affquytin(ge) toe, de welcke alst die v(oor)s(chreve) rentgelders ende naercomelin(gen) best gelieven sal t' eender reyse tegen den penninck xvie. en(de) met volle rente, gelovende onder ob(ligatie) en(de) sub(missie) van sijn(en) persoone en(de) goederen met renuncia(ti)e in forma, signanter van(den) regel van rechte dicteren(de) dat generaele renunciatie van geender weerden en is ten sij dat speciale voorgaet et aliis in forma, de v(oor)s(chreve) rente jaerel(ijcx) ten v(oor)s(chreven) valdage wel, loffelijck en(de) personnel(ijck) te betaelen en(de) ten behoeve der v(oor)s(chreve) gehuysschen en(de) naercomelingen te leveren binnen deser stadts wissel van Loven jaerel(ijcx) los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce., mindere oft meerdere pennin(gen), impositien ofte exactien, alreede inngestelt oft naermaels inne te stellen(e) in futur(um), telcken termijne en(de) jaere als schult met recht v(er)wonnen, geloven(de) voorts deselve rente ter manisse te bepanden op goeden en(de) sufficiente panden onder den beschrijff van Loven, weert zijnde boven allen voorcommeren dobbel rente, en(de) voorts soe vele te doene dat den v(oor)s(chreven) renthefferen sal moegen genoech wesen, consenteren(de) sonder p(re)judicie van des v(oor)s(chreven) is, int maecken van beleyde en(de) mainmise en(de) inden decrete der selver sonder daer toe te derven gedaecht oft geroepen te worden, alwaert dat dese waeren overjaert, over allen ende yegewelcke sijn(e) en(de) sijns huysvr(ouwe) goederen, beyde meuble en(de) immeuble, haeve en(de) erve, v(er)cregen en(de) te v(er)crijgene, waer en(de) tot wat plaetssen die gelegen oft bevonden sullen moegen worden, coram Van Grave, Berckel, decembris xii., anno 1628.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Tongel Anna, X (S993 + S1003), (°) Werchter 16.11.1625 (g. Petrus Lauwers en Anna Vermijlen),

 

Van Tongel Rumoldus, X - XI (S646 + S966 + S1150), (°) Werchter 11.04.1627 (g. Rumoldus De Clerck en Catharina Coremans),

 

Van Tongelen Petrus,

 

Van Tongelen Margaretha,

 

Van Tongelen Arnoldus, (°) Werchter 09.11.1639 (g. Arnoldus Van Tongelen sr. en Maria Van Langendonck),

 

Van Tongelen Maria, XI (N1583), (°) Werchter 20.01.1641 (g. Hubertus Smets en Maria Taverniers),

 

Van Tongelen Lucia, (°) Werchter 07.04.1643 (g. Arnoldus Van Hove en Lucia Worteleers),

 

Van Tongelen Jacobus, meier te Werchter, (°) Werchter 27.03.1645 (g. Joannes Van Eyken n. J(acobus) De Jonge en Margaretha Van den Broeck), x Werchter 03.06.1679 (g. Van Tongelen Petrus en Van Roost Cornelius) met Maria Van Tongelen, fa Arnoldus en Adriana Paeps,

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Maria Van Tongelen, weduwe van Jacobus Van Tongelen, meier van Werchter. De akte leert ons dat zij hun testament verleden op 27.08.1687.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7948, folio 125r., akte dd. 6 december 1695.

Inde tegenwoordigheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen m(eeste)r Egidius de Wambresy, clercq vande middelste schrijffcaemer der voors(chreve) stadt, vuyt crachte ende naer vermogen van speciaele ende onwederoepelijcke procuratie omden naervolgenden contraecte notariael wettelijcken te vernieuwen en(de) herkennen, hem gegeven, als thoonder dijer heeft het selve gedaen inder vuegen naervolgende, luydende aldus.

Comparerende voor mij m(eeste)r Anthonius Staes, als openbaer notaris geadmitteert bij sijne con(incklijcke) maj(estij)ts Souverijnen Raede, geordonneert in Brabant, binnen die heerelijckheyt van Werchter residerende, ende inde presentie vande ghetuygen naer te noemen, in propren persoonen d' ersaeme Maria Van Tongelen wed(uw)e wijlen m(eeste)r Jaecqus Van Tongelen, in sijn leven meyer alhier, de welcke vuyt crachte ende naer vermoegen van seeckeren testamente, gemaeckt tusschen haer comparante ende wijlen haeren v(oor)s(chreven) man, bijde onder hunne signaturen in dathe den 27en. augusti 1687, alhier in originali gesien ende geblecken, midts welcken verclaert de selve comparante vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben, alsoo sij is doende midts desen, aen en(de) ten behoeve van Hendrick Van Leemputte ende Maria Van Langendonck, sijne wettighe huysvr(ouw)e, innegesetenen alhier, present ende in coop accepterende, dats te wetene drij daghmaelen lants onbegrepen der maete, gelegen alhier te Berghen, regen(oten) jouff(rouw)e Catharina Van Tongelen ter ire., die reviere de Deyle ter iire., d' erffgen(aemen) Sebastiaen Vermeylen ter iiire. ende het cappittel van Aerschot ter iiiire. seyden, opden last van eenen gicht, den cooper bekent, sijnde den selven coop geschiet om ende midts de somme van drij hondert t' seventich gul(dens) eens permissien gelde, te weten den pattacon tegen twee guldens acht stuyvers ende sesse eenen schellinck tegens sesse stuyvers ende soo voorts alle andere specien naer advenant, beken(nen)de de voors(chreve) transportante vande voornoempde coopsomme ten vollen voldaen te wesen, inder vuegen dese is dienende voor absolute quittantie, hebbende sij voors(chreve) comparante de selve goederen vercregen van hunne ouders saliger bij lotinge, scheydinge ende deylinge tusschen haer ende haere mede consorten, aengegaen voor meyer ende schepenen alhier in dathe den ... [n.v.] ende onderteeckent ... [n.v.], belovende sij comparante daer aff waerschap ende alteyts genoch te doen oft datter naermaels iet aen gebraecke, alles onder obligatie, submissie ende renuntiatie als naer recht pro ut in forma amplissima, hebbende de voors(chreve) transportante voorders gerenuntieert, d' ordres sen(atus) consult(i) vell(eani authenti(ca) si qua mulier ende den effecte van dijen als door mij notario daer van al vooren onderricht sijnde, constituerende voorts die voornoempde comparante ende transportanten onwederoepelijck allen ende een ieder thoonder deser alhier int witte te stellen ... [n.v.] om te gaen ende te sprecken compareren voor meyer ende schepenen deser voors(chreve) heerlijckheyt van Werchter ende allomme elders daer des behooren ende van noode soude moegen wesen ende aldaer den gheheelen innehaude deser te doen ende laeten vernieuwen ende herkennen ende haer transportante vuytte voors(chreve) goederen te doen ende laeten ontgoeden ende onterffven ende daer inne te doen goeden, gichten ende erffven den voors(chreven) Hendrick Van Leenputte met sijne voors(chreve) huysvr(ouw)e met alle ende iegewelcke solemniteyten van rechte gerequireert, alles op schot, loth den heere ende iegelijcken sijnen goeden rechte, alteyt in alle dingen daer toe staende, actum binnen Loven Werchter ten huyse vande voors(chreve) comparante desen eenentwintichsten marty sesthien hondert vijffennegentich ter presentie van m(eeste)r Aert Van Roost ende Eustatius Van Van Woensel, als ghetuyghen hier over gheroepen ende gebeden, ende heeft de voors(chreve) comparante ende acceptante de minute deser beneffens mij notaris onderteeckent, onderstondt quod attestor, ende was onderteeckent A. Staes, notaris publ(icu)s.

Dijenvolgens den voors(chreven) geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors(chreve) procuratie heeft den bovengeschreven contracte notariael in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen ende articulen vernieuwt, herkent ende gereitereert, midtsgaeders bij manisse des voors(chreven) heere meyers heeft opgedraegen met behoorelijcke verteydenisse ende renuntiatie de voors(chreve) drij daghmaelen lants onbegrepen der maete, hier boven breeder in henne regen(oten) gespecificeert ende vuytgedruckt, op den last van eenen gicht, et(ce)t(era), den voors(chreven) opdraegere daer vuyt ontgoyt en(de) onterfft sijnde, soo is daer inne gegoyt ende geerft den clercq Lache, alhier present ende accepterende inden naem ende ten behoeve van s(ieu)r Hendrick Van Leenputte ende Maria Van Langendonck, sijne wettige huysvr(ouw)e, met alle solemniteyten van rechten daer toe gerequireert, per mo(nitionem) jure et satis den voors(chreven) opdraegere op den vermelden last et waras obligando, submittendo ac renuntian(do) in forma, coram jo(ncke)r Sylvius et Thielemans, hac 6en. xbris. 1695.

     Uit dit huwelijk:

     Van Tongelen Adriana, (°) Werchter ...01.1680 (g. Paeps Adriana en Van Tongeren Petrus),

     Van Tongelen Petrus, (°) Werchter 27.03.1681 (g. Petrus Van Tongelen en Adriana Paps),

     Van Tongelen Cornelius, (°) Werchter 16.09.1683 (g. Cornelius Van Roost en Adriana Paeps nomine Lucia Van Tongelen),

     Van Tongelen Joannes, (°) Werchter 22.05.1686 (g. Van Roost Cornelius nomine Smets Joannes en Gilis Maria nomine Paeps Anna),

     Van Tongelen Guilielmus, (°) Werchter 14.01.1689 (g. Van Tonghelen Hubertus Dnus en Van Tonghelen Anna nomine Van Tonghelen Ida),

     Van Tongelen Ida, (°) Werchter 25.11.1690 (g. Cornelius Van Roost nomine Van Tongelen Hubertus en Anna Van Tongelen nomine Ida Van Tongelen),

Hieronder een akte (met dank aan Paul Peeters) van 03.10.1711, waaruit blijkt dat Ida Van Tongelen, dochter van Jacobus en Maria Van Tongelen, begijn was op het Groot Begijnhof te Leuven.  Zij overleed te Leuven op 06.09.1765 en werd de dag nadien aldaar op het begijnhof begraven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7596, fol. 50r°, akte dd. 3 oktober 1711.

In tegenwoordigheyt der heeren meyer ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den officiael Croons om die naervolgende acte van vercoop, alhier te vernieuwen ende realiseren, als thoonder vande selve geconstitueert volgens die procuratie daerinne gheinsereert, heeft dat geeffectueert in vugen als volght, luydende aldus.

Op heden den iien. october 1711 compareerde voor mij notario, binnen Loven residerende, present die getuygen naergenoempt jouff(rouw)e Ida Van Tongelen, begijncken opt Groot Begijnhoff binnen Loven, verclaerde bij desen te hebben vercocht aen s(ieu)r Jan Van Leemputte, meyer der heerelijckheyt van Werchter, present ende in coop accepterende, een vischvijverken, gelegen onder Werchter inde Tremerlooheyde, groot der maten onbegrepen een dachmael, regenoten Guilliam Storms ter ie., de Tremerlooheyde in drije sijden, den cooper bekent als hij verclaerde, guarranderende het selve voor onbelast, de jo(uffrouw)e comp(aran)te toebehoorende vuytten hooffde ende als erffgenaem van wijlen Jacobus Van Tongelen ende Maria Van Tongelen, gehuyschen, haere ouders waeren, belovende altijt satis et waras, ingevalle heden oft morgen daer op iet wierde gepretendeert, verclaerende tot het selve geen recht oft actie meer te hebben, directelijck oft indirectel(ijck), surrogerende den acceptant in haere plaetse ende recht, geschiedende dese cessie voor acht pistoolen in specie, oock bij de comparante ontfangen, dienende dese voor voldoeninge, belovende van woorden te houden t' gene voors(chreven) is, onder obligatie, submissie ende renunciatie van haeren persoon ende goederen, constitueren(de) ieder thoonder deser om t' gene voors(creven) voor alle hoven ende wetten te vernieuwen ende realiseren in ordine van ontgoedenisse ende goedenisse in debita forma, consenterende tot volbrengen van dien inde condemnatie volontair ende parate ex(ecuti)e ten laste vanden gebreckelijcken, alles sonder voorgaende daegement, te geschieden voor den Souverainen Raede van Brabant, gepasseert binnen Loven, present h(ee)re Peeter Van Roost ende Bartholomeus Gijsens, getuygen ten desen aensocht, hebbende de voors(chreve) comp(aran)te ende acceptant de minute deser beschreven op segel van drije stuy(ver)s beneffens mij not(ari)o ondert(eeckent), quod attestor, signatum H. Van Roost, not(ari)s, 1711, aldus vernieuwt ende gerealiseert bij den voorn(oemp)den geconstitueerden in alle ende iegewelcken poincten en(de) clausulen, die voorseyde acte van vercoop consenterende als in de selve, welcken volgens heeft ter manisse der heere meyer ende bij voorgaende wijsdomme der naerbes(chreve) heeren schepenen van Loven naergenoempt behoorelijck met alle sijne gerequireerde solemnitijten van rechte opgedraegen ende vercocht het selve vijverken, groot een daghmael, naerder hier voorens in sijne regenoten gespecificeert, exposito est den not(ari)s Van Roost, alhier present ende het selve ten behoeve van s(ieu)r Jan Van Leemputte ende Maria Michiels, gehuyschen, accepterende, et satis et waras prout latius in dicto procuratorio, coram d(omi)no Van Grave et Corthout, 8bris. iiia., 1711.

 

Van Tongelen Ida (Eijken), (°) Werchter 14.07.1647 (g. Cornelius De Raeymaeker en Maria Holemans),

 

Van Tongelen Guilielmus, (°) Werchter 18.04.1650 (g. Wilhelmus Schrijns en Elisabeth Lauwers).

 

 

 

XII - Van Tongel Joannes (S2274), x met Vermijlen Anna (S2275).

 

Onderstaand met dank aan Wim Vandersloten.

NGB 14378 - 20/1/1654:

“Joanna Van Meeren, weduwe geweest van Jan van Tongelen saliger memorie, nu geassisteerd met Cornelis Van Nuffelen haeren tegenwoordigen man ende momboir, en Peeter Goosens x Catlijn van Tongelen, Adriaan van Looy x Elisa van Tongelen, Geeraert van Crieckinge x Anneken van Tongelen en Maaiken van Tongelen met Aert van Tongelen haar oom, kinderen van Jan van Tongelen x Anneken Vermijlen, delen de goederen ...”2.

NGB 14278 - 7/1/1654 :
Henri Goris wederom aan de weduwe van Jans Van Tongelen te overstaan van Cornelis Van Nuffelen, haren tegenwoordigen bruidegom, het woonhuis genoemd "de Moriaen" met den boomgaart, schuere en stal met de brouwerije op conditie maar te mogen brouwen voor zijn gebruik en anderen die daer zouden brouwen sal wesen tot profijt van de verhuurder en dat voor een termijn van drij naestcomende jaeren, jaerlijks voor 70 gld los geld vanaf half meert 1655 tot expiratie van de 3 jaer met conditie dat Cornelis zal moeten aerde oft savel voeren so veel als inde stalle sal nodig zijn en oock den hof vermaken op sijnen cost voorts met de huerman betalen sijnen last die 5 gld 12 st. op huis en boomgaert.
Voorts is besproken dat Henri voor hem zal mogen houden de perstal ten waere dat de huerman dijen van doen hadde om vremde peerden of beesten te stallen, dwelck Henri Goris belooft toe te laten als van node zijn.
Item sal den huerman het lant te weten het boender bij den Hooghen wegh met het dagm. op den Hooghenweg te gedelte zaaien en te geven aan de verhuurder van vijf hoopen die twee... en die in de schuer te voeren, te dorsen en te wannen, waar de huerman zal hebben het stroot caf, dan also Jan van Hove voor dit lopende jaer omtrent een half bunder land zal besaien op het voors. boender, so en sal Cornelis van Nuffelen maar besaien het resterende half bunder voor dit lopende jaer...

 

KB1189: Fo 130: 25 sep 1669:

Henrick Vermijlen, Rombout Van Tongelen, Geraert Van Criekingen cs ter eenre Hendrik Vandenbrande daervan geresumeert bij Anne Claes zijn we ter andere zijden – condemneren aen de aantoonder opt te leggen ende te betalen de somme van 255 gl als reste van 700 gl bij faulte van non bewijs van het emploij van …geprocedeert van het stuck lants ten processe gevoert.

AVT1: 3 nov 1669:

Hendrik Vermijlen Gielissone (schoonvader) ende Rombout Van Tongelen x Maria Vermijlen hen sterk makende voor Jan en Peeter Vermijlen mede ook voor Godefrooij Vanhet Hof x Adriana Vermijlen alle kinderen van Gielis Vermijlen x Elisabeth Van Baelen saliger (schoonbroer), ende Cathelijn Van Tongelen, Adriaen Van Looije x Elisabeth Van Tongelen, Geraert Van Criekinge x Anna Van Tongelen, en Carel Thys x Maria Van Tongelen alle kinderen van wijlen Jan Van Tongelen x Anneken Vermijlen autoriseren Rombout Van Tongelen en Geraert Van Criekinge om te compareren voor de schepenen van Keerbergen om uit hunnen resp name te gichten ende goeden Cornelis Geens Adriaensone in een huis en hof met de lande daaraan gelegen in twee percelen groot samen een boender gelegen onder Keerbergen door hen samen verkocht.

KB1168: Fo 43: 20 nov 1669:

Henrik, Jan en Peeter Vermijlen, Rombout Van Tongelen x Maeijcken Vermijlen gemachtigt voor mr Aert Van Tongelen, hem sterkmakende voor Adriana Vermijlen x Godefroij Vandenhof, alle kinderen wijlen Gillis Vermijlen daer moeder af is Elisabeth Van Bael voor d’een helft, item Adriaen Van Lo, Geraert Van Criekinge en Carel Thys met Elisabeth, Anna en Maijcken Van Tongelen hunne huijsvrouwen, dezelfde Rombout Van Tongelen ende Geraert Van Criekinge gemachtigt van Cathelijne Van Tongelen we wijlen Peeter Goossens ende deselve Anna Van Tongelen, alle kinderen wijlen Jan Van Tongelen x Anna Vermijlen voor d’ander hellicht hebben publiek verkocht aan Cornelis Geens x Appolonia Van Hove seker huijs hof lande daer aene mette toebehoorten groot tsamen ontrent een half bunder gestaen aende heijde, item een stuk land metten houtwasch daer inne ook groot tsamen ontrent een half bunder ...

AVT2: 18 mei 1671:

Jan Vermijlen, Rombout Van Tongelen, Peeter Vermijlen alle kinderen van wijlen Gielis Vermijlen ende Elisabeth Van Bael ter eenre ende

Geraert Van Criekinge x Anna Van Tongelen

Kathelijn Van Tongelen we Peeter Goossens

Elisabeth Van Tongelen we Adriaen Van Looije

+ Thijs als momboir etc (iin de marge toegevoegd)

kinderen wijlen Jan Van Tongelen x Anneken Vermijlen

hebben ontvangen van Adriaen Viskens Mertensoone uit Betekom de som van 100 gl eens wesende het cap van een rente .. sodat de obligatie van 200 gl nu ten volle betaalt is.

Wer1849ter: 23 maart 1675:

Voor notaris Guilliam Van Tongelen tot Mechelen residerende: Jan en Hendrik Vermijlen gebroeders wijlen Gilis kinderen mistgaders Rombout Van Tongelen x Maria Vermijlen (suster), Geeraert Van Criekingen x Anna Van Tongelen wijlen Jansdochter daer moeder af was Anna Vermijlen hem sterkmakende over Catharina ende Elisabeth Van Tongelen oock Jansdochters ende den voors Anna VT susters, verkopen aan sr Ludovicus Cleijmans greffier van sijne majestyts leenhove van Mechelen x Elisabeth De Meijer een half bunder bempt int Zegbroeck onder het gehucht van Ninde

op dezelfde dag compareerde Rombout Van Tongelen met procuratie van Anna Van Tongelen x Gerard Van Criekinge Cath Van Tongelen we Peeter Goossens, Maria Vermeijlen huijsvrouwe van comp, Lijsbeth Van Tongelen we Adriaen Van Loije haeren iersten man was met Joos Van Loije haeren outsten sone verkopen aan sr Ludovicus Cleymans (zie hoger) als voor ...

AVT2: 17 april 1675:

Anna Van Tongelen x Geraert Van Criekinge, Catharina Van Tongelen we Peeter Goossens, ende Maria Vermijlen x Rombout Van Tongelen hebben geapprobeert de verkoop van een half boender bempt gelegen int Zegbroeck tot Ninde als Jan ende Hendrik Vermijlen, mitsgaders Rombout Van Tongelen Geraert Van Criekinge opde 23ste maart 1675 compareerden voor notaris Guilliam Van Tongelen in Mechelen ten behoeve van sr Ludovicus Cleijmans. 

 

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Joannes Van Tongelen sone Arnoldus en zijn vrouw Anna Vermijlen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8258, folio 466v., akte dd. 15 juli 1643.

In tegenwoirdicheyt des meyers en(de) den schepenen der stadt van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Woutelers, not(ari)s, inden naeme van Jan Van Tongelen Aerts zoene en(de) van Anna V(er)mijlen, gehuysschen, woonen(de) onder Werchter, bij deselve tot des naerbes(chreven) staet, valide te moegen doen(e), behoorel(ijck) gemachticht met procura(ti)e, gepasseert voor m(eeste)r Jan Van Crieckinge als not(ari)s openbaer, tot Rotselaer resideren(de), opden xien. juny 1644 lestleden, den heeren meyer en(de) schepen(en) alsnu gebleken ende ten eyn(de) deser geregistreert, naer v(er)mogen van welcken heeft die v(oor)s(chreven) gemachtichde tot last van zijn(e) v(oor)s(chreve) co(mm)ittenten bekent en(de) herkent, gelijck hij dat doet bij desen tot behoeff van heer en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licentiaet in(de) rechten, etc(etera), p(rese)nt en(de) accepteren(de), de rente van sesthien gulden erffelijck, jaerel(ijcx) te vallen en(de) v(er)schijnen(de) in aprili, daer van dierste jaer van betaelin(ge) v(er)schijn(en) zal in aprili xvic. vijffenviertich en(de) soe v(er)volgens van jaere te jaere totter quytinge toe de welcke sal moeghen geschieden tegen den penninck sesthiene en(de) altijt met volle rente, los en(de) vrije van allen impositien, hoedaenich die souden moeghen wesen, egeen(e) vuytgesondert, gelovende die gemachtichde in(den) naeme sijnder co(mm)ittenten deselve rente van sesthien r(insguldens) erffel(ijck) jaerel(ijcx) ten valdaege precies wel, loffel(ijck) en(de) p(er)sonnel(ijck) te betaelen en(de) te leveren tot behoeff als voor, actie te hebben(e) oft rep(rese)nterende, los en(de) vrije van xe., xxe., ce., mindere oft meerdere pen(ningen), impositien oft exactien, alreede ingestelt oft naermaels inne te stellen(e), telcken v(er)schijndage als schult met recht v(er)wonnen, obligan(do) et submitten(do) p(er)sonas ac bona constituen(tis) indivisim et renuncian(do) prout in fo(rm)a, consenteren(de) over alle in(de) voluntaire c(on)dempna(ti)e, consenteren(de) mede over allen de goederen der constituan(ten) int maecken van beleyt en(de) mainmise en(de) in(den) decrete bij dheeren schepen(en) van Loven daer over te geven sonder voorgaen(de insinua(ti)e, nament(lijck) over de naerbeschreven sesse zeven dach(mae)len vijvers en(de) bosch, hebben(de) voorts die gemachtichde virtute suae co(mm)issio(n)is tot noch naerdere v(er)seecerheyt der v(oor)s(chreve) sesthien r(insguldens) erffelijck ter manisse opgedraegen en(de) getransporteert, draeght op en(de) transporteert bij desen zeven dachmaelen vischwouwers en(de) bosch onbegrepen der maten, gelegen onder Werchter inde Varenstraete inde Meutters, regen(ooten) Coenraert Coens ter ier., Henrick Gooris ter iier., Willem V(er)thiers ter iiier., den v(oor)s(chreven) Henrick Gooris met huys en(de) hoff ter vierdere zijden, exposit(us) et imposito die v(oor)s(chreven) heeren en(de) m(eeste)r Peeter De Greve per mo(nitionem) idem reddidit en(de) voorts meer tot wettighen pandt der v(oor)s(chreve) rente van sesthien r(insgulden) erffel(ijck) om in cas van noode daeraen te v(er)haelen allen wettich gebreck metten costen, et sub hisce satis et waras die v(oor)s(chreven) gemachtichde no(min)e quo supra obligan(do), sub(mittendo) ac renuncian(do) ut in forma, actum coram Pulle, Leunckens, scab(inis) Lovanien(sis), mo(nente) praetore 15. july 1644.

Hier volght den teneur der v(oor)s(chreve) procuratie de v(er)bo ad v(er)bum.

Comparerende op heden desen elffsten juny sesthien hondert vierenviertich voor mij Jan Van Crieckinge, openbaer not(ari)s, en(de) den getuyghen naer te noemen Jan Van Tongelen Aerts zoene en(de) Anneken V(er)mijlen, gehuysschen inwoonderen van Werchter, hebben bekent, gel(ijck) zij bekennen midts desen, schuldich te zijn aen heer en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licentiaet, etc(etera), tot Loven, de zo(m)me van sesthien guldens erffel(ijcke) rente, vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) alle jaeren inden may april, te lossen(e) en(de) quyten(e) tegen den penninck sesthien met volle rente, los en(de) vrije van allen impositien, hoedanich die souden mogen wesen, egeen(e) vuytgesondert, welcke sesthien gulden erffel(ijck) zij comparanten voor hen en(de) henne naercomelin(gen) altijt geloven te betaelen tallen valdagen precies als schult met recht v(er)wonnen, hun submitteren(de) onder c(on)dempna(ti)e voluntaire voor schepen(en) van Loven bedwanckbaer, alles onder v(er)bintenisse van hunne comp(aran)ten p(er)soonen en(de) goederen, namentl(ijck) ontrent zeven dach(mae)len vischwouwers en(de) bosch onbegrepen der maeten, gelegen inde Varenstraete onder Werchter inde Meutter, regen(ooten) Coenraert Coens ter ier. Henrick Gooris ter iier., Willem V(er)thiers ter iiier., den v(oor)s(chreven) Henrick Gooris met huys ende hoff ter iiiier. zijden, en(de) tot meerder v(er)seeckerheyt soe hebben sij comp(aran)ten hinc inde irrevocabiliter geconstitueert midts desen den v(oor)s(chreven) heer en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licentiaet, etc(etera), en(de) J. Woutelers en(de) yeder een thoonder deser, int witte van desen te stellen, om te gaen voor wethouderen der stadt Loven en(de) aldaer in hun constituanten naeme de v(oor)s(chreve) erffel(ijcke) rente van sesthien r(insguldens) in hun constituanten naeme aldaer te herkennen en(de) de v(oor)s(chreve) seven dach(mae)len vijvers en(de) bosch voor de v(oor)s(chreve) erffel(ijcke) rente ten onderpandt te stellen, consenteren(de) mede midts desen dat de geconstitueerde op het v(oor)s(chreven) parcheel erffve tot v(er)seeckerheyt der v(oor)s(cheve) rente sullen moegen doen en(de) slaen beleyde van mainmise en(de) alles voorder daer inne te doene tot v(er)seeckerheyt der selver rente, wes naer den rechte behooren zal, aloft sij constituanten daer selver bij, voer en(de) p(rese)nt wesende, geloven(de) altijt voor goet en(de) van weerden te houden allen tgene v(oor)s(chreven) staet, alwaert oyck alsoe dat de zaecke speciaelder bevel behoeffden, renunciantes, submittentes ac obligantes prout in forma, consenteren(de) zij constituanten tot dijen eynde gemaeckt te worden van mij notaris dese tegenwoirdige acte in forma, oircon(den) hebben zij comp(aran)ten en(de) constituan(ten) de minute deser beneffens Peeter Paeps en(de) Cristophel Verbeeck als getuygen, tot desen geroepen en(de) gebeden, beneffens mij notario onderteeckent ten dage, maen(de) en(de) jaere, onder stont aldus accordeert met het orginele, mede met de rasuere des xvien. en(de) xviien. regels des ierste blat met het boven geschreven desselffs, quod attestor, te Rotselaer resideren(de), signatu(m) J. V. Crieckinge, notaris, 1644.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Tongel Catharina, XI (S1137), (°) Werchter 17.07.1618 (g. Petrus Geens adolescens en Catharina Huys),

 

Van Tongel Elisabetha, (°) Werchter 23.07.1620 (g. Van Gestel Egidius en Elisabeth Van Balen), x Werchter 07.07.1652 (g. Van Tongelen Joannes en Mr Schellekens Joannes) met Van Loo Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Loo Judocus, (°) Werchter 23.03.1653 (g. Judocus Roofs en Jacoba Vermijlen),

     Van Loo Joannes, (°) Werchter 21.12.1657 (g. Joannes Van Langendonck en Lucia Van Tongelen n. sororis Margareta),

     Van Loij Catharina, (°) Werchter 21.09.1661 (g. Cornelius Van Roijst en Catharina Van Vlasselaer),

 

Van Tongel Anna, (°) Werchter 10.12.1623 (g. Joannes Van Hove en Anna Brauwiers), x Rotselaar 08.07.1646 (g. Van Crickinge Laurentius en Van Tongelen Arnoldus) met Gerardus Van Criekinghe, militis, (°) Rotselaar 09.02.1620 (g. Joannes Coepers en Anna Verstrepen), fs Laurentius en Maria Baten,

AVT3: 4 juli 1679

Geraert Van Criekinge verhuurt aan Gielis Vermijlen huis en hof met lande annex gelegen tot Perre.

     Uit dit huwelijk:

     Van Crieckinghe Joannes, (°) Rotselaar 03.11.1647 (g. Van Aerschot Joannes en Van Crieckinghe Emerantiana),

      Van Crieckinghe Maria, ° Rotselaar 07.05.1649, (°) Rotselaar 09.05.1649 (g. Van Tongelen Joannes en Van Crieckinghen Emerantiana),

      Van Crieckinghen Egidius, (°) Rotselaar 05.11.1651 (g. Vermijlen Egidius en Van Crieckinghe Judoca),

      Van Crieckinghe Zegerus, (°) Rotselaar 12.07.1655 (g. Van Elsen Zegerus en Brugmans Elisabeth n. Anna Van Tongelen),

      Van Crieckinghe Cornelius, (°) Werchter 01.02.1659 (g. Cornelius Van Nuffelen en Anna Van Tongelen fa Petrus),

      Van Crieckinghe Adriana, (°) Werchter 29.11.1661 (g. Cornelius Van Roijst magister en Adriana Storms),

      Van Crieckinghe Petrus, (°) Werchter 06.03.1664 (g. Andreas Van Crieckinghe en Catharina Roefs),

 

Van Tongel Joannes, (°) Werchter 01.11.1626 (g. Joannes Georgy en Anna Smeulders), x Tildonk ...03.1645 (g. Michael Hensmans, Joannes Vander Meren en Egidius Limbosch) met Joanna Van der Meeren, zij x 2 Werchter 09.01.1654 (g. Van Tongelen Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Uffelen Cornelius, deze x 2 met Paeps Elisabeth, deze x 1 met Spoelbergh Willem,

Henri Goris wederom aan de weduwe van Jans Van Tongelen te overstaan van Cornelis Van Nuffelenen, haren tegenwoordigen bruidegom, het woonhuis genoemd "de Moriaen" met den boomgaart, schuere en stal met de brouwerije op conditie maar te mogen brouwen voor zijn gebruik en anderen die daer zouden brouwen sal wesen tot profijt van de verhuurder en dat voor een termijn van drij naestcomende jaeren, jaerlijks voor 70 gld los geld vanaf half meert 1655 tot expiratie van de 3 jaer met conditie dat Cornelis zal moeten aerde oft savel voeren so veel als inde stalle sal nodig zijn en oock den hof vermaken op sijnen cost voorts met de huerman betalen sijnen last die 5 gld 12 st. op huis en boomgaert.
Voorts is besproken dat Henri voor hem zal mogen houden de perstal ten waere dat de huerman dijen van doen hadde om vremde peerden of beesten te stallen, dwelck Henri Goris belooft toe te laten als van node zijn.
Item sal den huerman het lant te weten het boender bij den Hooghen wegh met het dagm. op den Hooghenweg te gedelte zaaien en te geven aan de verhuurder van vijf hoopen die twee... en die in de schuer te voeren, te dorsen en te wannen, waar de huerman zal hebben het stroot caf, dan also Jan van Hove voor dit lopende jaer omtrent een half bunder land zal besaien op het voors. boender, so en sal Cornlis van Nuffelen maar besaien het resterende half bunder voor dit lopende jaer...

     Uit dit huwelijk:

     1. Spoelbergh Joanna, ° ca. 1620, 

     Spoelbergh Petrus, (°) Werchter 29.02.1624 (g. Michiels Petrus sr en Paeps Margareta), 

     Spoelbergh Elisabeth, ° ca. 1627, 

     2. Van Nuffel Anna, (°) Werchter 22.04.1641 (g. Verstraten Joannes en Paeps Anna),

     3. Van Tonghelen Petrus, (°) Werchter 06.05.1646 (g. Joannes Vander Meeren en Petrus Lauwens),

     Van Tongel Joannes, (°) Werchter 06.02.1648 (g. Arnoldus Van Tongelen custos en Barbara Van Leempoel), vader Arnoldus,

     Van Tongel Henricus, (°) Werchter 29.11.1650 (g. Henricus Goris en Barbara Vandermeren),

     Van Tongel Joannes, (°) Werchter 22.06.1653 (g. Joannes Van Beneden en Maria Wauters),

     4. Van Nuffele Elisabeth, (°) Werchter 01.08.1655 (g. De Cock Hubertus en Paeps Adriana n. Spoelbergs Elisabeth),

     Van Uffelen Hieronimus, (°) Werchter 16.10.1657 (g. De Worteleers Guilielmus en Van Haecht Elisabeth), 

     Van Nuffelen Maria Francisca, (°) Werchter 04.05.1660 (g. Mag. Van Roost Cornelius n. De Geurter Franciscus en Holemans Maria), 

     Van Nuffelen Adriana, (°) Werchter 26.03.1663 (g. Heijnsmans ... en Paeps Adriana),

     Van Nuffelen Cornelius, (°) Werchter 26.03.1663 (g. Van Roijst Cornelius en Vander Straten Catharina),

     Van Nuffelen Cornelius, (°) Werchter 03.09.1665 (g. Van Tongelen Petrus en Paeps Adriana n. Van Tongelen Elijsabeth),

 

Van Tongelen Maria, x met Carolus Thijs, poorter van Mechelen, geen geg. in W, S, P, Bet, H, Rot, Beer, Wak, K, Wez, Heist, Mech.

 

 

 

XII - Van Tongelen Petrus (M3854), x Mechelen Rom 26.03.1638 (g...) met Matthijs - Theijs Elisabeth (M3855), (°) (niet Sav+, W!, H, Wak, S, Wez, Rot, K, Bet, ), + Werchter 18.03.1674.

 

AVT2: 16 jan 1673
Peeter Van Tongelen mijnen broeder ‎(van Aert)‎ heeft in juni 1671 ontvangen van Jo Anna Boogaerts begijnken de som van 100 gl in handen getelt van Peeter Van Gorp schoonzone van mijnen voors broeder ende deselve somme overgetelt aen den voors zijnen schoonvader, voor welcke somme ick Aert Van Tongelen ben borge gebleven waervoor mijn broeder heeft belooft te geven een rente.
AVT3: 25 juni 1679
Jan Luijten sone Adriaens is schuldig aan Peeter Van Tongelen Aertsone de som van 75 gl ‎(uitkoop)‎ waeromme den vs Van Tongelen aan Jan Luijten zijn schoonzoon x Anneken Van tongelen, zijn dochter, een rente ...
AVT3: 8 juli 1682
Peeter Van Tongelen Aertsone en Peeter Van Gorp x wijlen Maeijcken Van Tongelen, Jan Luijten x Anneken Van Tongelen, Rombout Van Haecht x Elisabeth Van Tongelen verkopen aan Merten Wouters uit Haacht ... ende ten behoeve van Rombout Lens, Jan ende Peeter Lens, hun sterk makende voor hunnen absenten broeder alle kinderen wijlen Guilliams ... drij dm bempst gelegen alhier.
  

AVT3: 3 feb 1683
Peeter Van Gorp wn wijlen Maeijcken Van Tongelen, Rombout Van Haecht x Elisabeth Van Tongelen, Jan Luijten x Anneken Van Tongelen zijn veraccordeert nopende tegen hun comparanten is achtergelaten bij wijlen Peeter Van Tongelen hunnen schoonvader te weten dat de voors Peeter Van Gorp en Rombout Van Haecht sullen promptelijk aanveerden alle ende gelijcke de goeden bij deselven achtergelaten te weten seker bosch venne ende landt gelegen inden Thieswinckel groot een half boender + sal den ieersten C alnoch betalen de begrafenis des vs Peeter Van Tongelen met alle hetgeen aan de Sint Jooris gilde moet gegeven worden van rechte als en tonne bier etc...

 

De onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) dd. 01.08.1695 voor de meier en schepenen van Leuven is de vernieuwing van de akte dd. 08.07.1682 die voor notaris Jacobus Van Tongelen te Werchter werd verleden en die in het kort reeds was weergegeven onder AVT3: 8 juli 1682 . In elk geval gaat hier de integrale weergave van de akte voor de meier en schepen van Leuven. In de akte wordt melding gemaakt van Petrus Van Tongelen en zijn dochters Maria, Anna en Elisabetha Van Tongelen, respectievelijk zoon en kleindochters van Arnoldus (en Roefs Catharina). Wijlen Maria Van Tongelen was gehuwd met Petrus Van Gorp, terwijl Anna Van Tongelen gehuwd was met Joannes Luyten en Elisabetha Van Tongelen met Rumoldus Van Haeght.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7948, folio 21v., akte dd. 1 augustus 1695.

Inde tegenwoordigheyt des heere meyers en(de) schepenen van Loven naergenoemt gestaen den clerck Vanden Broeck vuyt crachte en(de) naer v(er)moghen van seeckere procuratie om den naervolgen(den) contracte notariael wettelijcen te moeghen doen v(er)nieuwen en(de) passeren, hem gegeven, heeft t' selven gedaen in der manieren naervolgen(de), waer van den teneur luydt aldus.

Comparerende op heden desen achtsten july sesthien hondert tweentachentich voor mij onderges(chreven) notario, tot Werchter residerende, ende ter presentie vande getuyghen naer te noemen, Peeter Van Tongelen Aertssone, Peeter Van Gorp als momboir van sijne kinderen, behouden van wijlent Maycken Van Tonghelen, sijne huysvr(ouw)e was, Jan Luyten als man en(de) momboir van Elisabeth Van Tonghelen, de selve mede present, de welcke comparanten hebben verclaert onwederroepelijcken gecedeert en(de) getransporteert, gelijck de selve cederen en(de) transporteren mits desen, aen en(de) ten behoeffve van Merten Wauters, innegesetenen van Haeght, voor d' eene hellicht en(de) partagie vande goederen teghens malcanderen gestelt, en(de) ten behoeffve van Rombaut Lens, Jan en(de) Peeter Lens, hun sterckmaeckende voor hunnen absenten broeder, alle kinderen wijlent Guilliams ter iie., ierst een stuck bempts, groot ontrent die drije dachmalen, geleghen alhier, regenoten het goidtshuys van Perck ter eendere, Pieter Briers ter iie., d' erffgenamen Jan Van Aerschot ter iiie. en(de) die Clijne Laecke ter vierdere sijden, waranderende den voors(chreven) bempt op vijff molevaten evene aen sijne ex(cellen)tie den hertoge van Arenberch en(de) Aerschot, etc(etera), met drije schellinghen artois aen den selven, welcken bempt ende partagie is aenvierdende promptel(ijck) den voornoemden Merten Wauters voor sijn eyghen proper goet op conditie dat voor het derffven vanden voorseyden bempt den selven Wauters sal casseren ende dooden alsulcke vier hondert guldens capitaels mette verloopen van dijen tot dato deser verschenen, als den selven is heffende op de generale goederen des voornoemden Pieter Van Tonghelen, hem acquirant eertijts gedevolveert van weghens s(ieu)r Johannes Verhagen, sijns vercrijghers oom was tot Mechelen, item soo blijft aen de derde comparanten seker stuck lants ende bempts, een bunder, daer eertijts een huys plaeght op te staen, geleghen alhier te Perre, regenoten de Clijne Laecke ter eendere, derffgen(aemen) Pieters Van Eycken ter iie., d' erffgenamen Gerts Van Crieckinge ter iiie. ende die pleyn met t' sheeren straete noortwaerts, op den last vanden commer daerop vuytgaende, te weten op eene gichte met sijne mede parcheelen aen den heere baron van Dongelberghe sonder meer, op de voorwaerde dat de voorschreve derde ende leste comp(aran)ten sullen op hen nemen ende aen hu sullen quyten en(de) casseren sekere rente van twee hondert guldens capitaels, te voeren gedevolveert vanden voorschreven Johannes Verhagen, hun respectiven oom was, nu aen(de) voorseyde leste comparanten, mitsg(aede)rs sullen de selve alnoch op hen nemen en(de) den voors(chreven) Van Tonghelen ontlasten en(de) ontheffen van eene rente, ierst van een hondert guldens capitaels metten intreste van dijen ten behoeffve van jouff(rouw)e Anna Bogaerts, begijncken, aengeleyt, mede haere erffgenamen, woonende tot Loven in den Wolsack, item eene rente van een hondert guldens capitaels metten intrest van dijen als S(in)te Anthonis capelle tot Loven was hebben(de) tot laste des voorseyden Peeter Van Tonghelen, aenveerdende het voors(chreve) stuck landts voor hun eygen proper goet, vermits sullen aen den voors(chreven) Wauters moeten geven promptel(ijck) de somme van dertich guldens eens voor beternisse, waer mede de voornoemde vercrijgeren verclaren den voorschreven Van Tonghelen t' ontlasten ten eeuwighen daghen met te claren alle verloopen intresten sonder laste der ierste comparanten, waeromme en(de) tot validiteyt van dijen hebben de voors(chreve) ierste comparanten onwederoepel(ijck) geconstitueert alle en(de) een ider thoonder deser ... [n.v.], alhier int witte te stellen, om te compareren voor heer en(de) hoff competent en(de) aldaer opdracht te doen ende de vercrijgheren daer inne te gichten en(de) erffven mette solemnitijten van rechte gerequireert met geloefte in forma van waras et satis als naer rechte, aldus gedaen en(de) gepasseert ten huyse mijns notaris ter presentie van Peeter Storms ende Hendrick V(er)keiren, als getuygen hier toe geroepen en(de) gebeden, en(de) de voorschreven comparanten respectivel(ijck) beneffens wijlent den notaris meester Jaecques Van Tongelen de menute (!) deser onderteeckent en(de) was ondert(eeckent) Jan Luyten, Peeter Van Gorp, Rombaut Van Haeght met seker merck, Merten Wauters, Jan Lens, Rombaut Lens, Peeter Lens en(de) Lisken Van Tonghelen.

Dijenvolgen(de) den voors(chreven) geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors(chreve) procuratie, heeft den bovenges(chreen) contracte in alle en(de) iegewelcke sijne poincten, clausulen en(de) ar(ticu)len, daerinne breeder v(er)melt, alhier vernieuwt, herkent en(de) gereitereert, mitsgaeders bij manisse des voors(chreven) heere meyers heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie een stuck bempts, groot ontrent die drije daghmaelen, hier voorens tusschen die regenoten breeder gespecificeert, expos(ito) impos(itus) est Ingelbert Loncin, not(ari)s, alhier present en(de) accepterende in den naeme en(de) ten behoeve van Merten Wauters op de lasten ende conditien, hier voorens breeder geruert, per monitionem jure et satis den voors(chreven) opdraeghere vuyt crachte als vooren, obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma, et waras ut supra, coram jo(ncke)r Vanden Driesch, Wimmers, hac ia. augusti 1695.

 

Uit dit huwelijk:

    

Van Tongelen Anna, (°) Werchter 22.03.1639 (g.Van Tongelen Cornelius en Vermijlen Anna), x Werchter 11.04.1673 (g. Van Tongelen Petrus en Crab Petrus) met Jan Luijten,

     Uit dit huwelijk:

     Luijten Joanna, (°) Werchter 06.04.1675 (g. Van Geele Joannes en Van Tongelen Maria),

     Luijten Joannes, (°) Werchter 13.06.1678 (g. De Wijgaert Joannes en Van Leempoel Barbara n. Van Tongelen Anna),

 

Van Tongelen Maria, (°) Werchter 11.09.1641 (g. Van Hove Arnoldus en Van Tongel Adriana n. Van Hove Maria), + Werchter 10.04.1678, (+) Werchter 12.04.1678, x Werchter 27.01.1665 (g. Van Gorp Walterus en Van Tongelen Arnoldus) met Peeter Van Gorp, fs Walter x Barbara Vervoort, deze x 1 Werchter 11.01.1679 (g. Van Roost Cornelius en Gerardts Mattheus) met  Wouters Catharina, (°) Werchter 06.01.1650 (g. Bosmans Joannes en Bosmans Catharina),

     Uit dit huwelijk:

     Van Gorp Joannes, (°)  Werchter 22.07.1666 (g. Joannes Van Gorp en Anna Van Tongelen) ,

     Van Gorp Elijsabeth, (°) Werchter 29.04.1668 (g. Vervoort Martinus en Van Tongelen Elijsabeth), x Werchter 04.07.1690 (g. Van Gorp Joannes en Van Roost Cornelius) met Franciscus Quadens,

     Van Gorp Arnoldus, (°) Werchter 06.12.1670 (g. Goossens Arnoldus en Van Tongelen Anna), x Werchter 25.01.1695 (g. Huens Rumoldus en Langendonck Guilielmus) met Christina Verbeeck,

     Van Gorp Matthias, (°) Werchter 30.11.1672 (g. Geeraerts Matthias en Van Tongelen Elisabeth),

     Van Gorp Joanna, (°) Werchter 21.01.1675 (g. Van Gorp Walterus en Vanderhoeven Joanna),

     Van Gorp Petrus, (°) Werchter 08.02.1677 (g. Van Tongelen Petrus en Vande Put Elisabeth),

     Van Gorp Petrus, (°) Werchter 10.04.1678 (g. De Keijser Petrus en Paeps Adriana),

     Van Gorp Henricus, (°) Werchter 10.04.1678 (g. Van Haecht Rumoldus n. Van Gorp Henricus en Vervoort Anna), 

     2. Van Gorp Adriana, (°) Werchter 28.02.1680 (g. Van Gorp Henricus en Wouters Adriana),

  Van Gorp Rumoldus, (°) Werchter 20.02.1682 (g. Rumoldus Van Haeght en Clara Wouters), 

     Van Gorp Hermelindis, (°) Werchter 31.01.1685 (g. Wauters Petrus en Van den Putte Hermelindis), 

 

Van Tongelen Elisabeth, XI (M1927), (°) Werchter 02.04.1643 (g. Van Langendonck Joannes en Van Tongelen Elisabeth).

 

 

 

XII - Van Tongelen Arnoldus (S2390 + S2406 + S2422), + Werchter 27.06.1674, x ca. 1639  (niet W, Wak, Til, ) met Adriana Paeps (S2391 + S2407 + S2423), (°) Werchter 14.01.1618 (g. Van Langendonck Wilhelmus en Vander Meeren Adrianus).

 

Aktes en commentaar met dank aan Paul Peeters

Arnoldus Van Tongelen was niet alleen notaris, maar ook schepen en koster te Werchter.  Hij overleed te Werchter op 27.06.1674 en werd 2 dagen nadien in de kerk begraven.  In zijn overlijdensakte werd "custos" (koster) vermeld. Hij maakte zijn testament op 09.02.1671 voor notaris Marcus Keyens te Leuven.  De akten van deze notaris zijn nog bewaard in het Rijksarchief te Leuven.

In de onderstaande akte gaan zijn weduwe Adriana Paeps en haar schoonzoon Cornelius Van Roost (x Anna Van Tongelen) een lening van 200 guldens aan bij Jan Hoppenbrauwer, schepen te Leuven.  Cornelius Van Roost was eveneens koster te Werchter.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7932 fol. 175v°.

Inde tegenwoordigheyt des heeren scepenen van Loven naergenoempt gestaen den bode Rauvoet naer vermoegen van sijne procuratie, hem gegeven, om de naervolgende bekentenisse wettelijck te vernieuwen ende herkennen, heeft tselve gedaen als volght.

Comparerende op heden desen xxvijen. november anno 1679 voor mij openbaer notaris ende inde presentie vande getuygen naergenoempt, Adriana Paeps wede. wijlen mr. Aert Van Tongelen, insgelijcx notaris, in desen gebruyckende die cracht ende macht, haer gelaten bij den voorscreven haeren man met sijn testament, gepasseert voorden notaris mr. Marcus Keyens, binnen Loven residerende, ende seeckere getuygen, in dathe den ix. february anno xvic. eenenseventigh, die welcke beneffens mr. Cornelis Van Roost, haeren scoonsone, hebben bekent ontfangen te hebben tsamen ende elck in solidum vuyt handen van sr. Jan Hoppenbrauwer, tegenwoordigh scepen. der stadt Loven, de somme van tweehondert guldens permissie gelt, ter saecken van welcke die voorscreve comparanten geloven te betaelen eene jaerelijcxe rente van twelff guldens thien stuyvers tsjaers den penninck sesthiene met conditie van precise betaelinge binnen een maendt naerden valdagh, dat de selve sullen betaelen tegens den penninck xx, welcke rente sal beginnen haeren cours te nemen op dathe deser ende voor dierste jaer van betaelinge vallen ende verscijnen sal op den xxvijen. november vanden toecomenden jaere xvic. tachentigh ende alsoo voorts binnen stats wissele van Loven te leveren, vrije ende exempt van xe., xxe. ende andere lasten, alreede innegestelt ofte naermaels innetestellen, totte quytinge toe, die sal moegen gescieden als die rentgelders geliven sal teender reyse, munte als boven ende met volle rente mits advertensie van ses weken te vorens onder obligatie van hunne respective persoonen ende goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, ende tot naerdere vastigheyt vande voorschreve rente ende jaerelijcxe betaelinge der selver, soo verobligeren de comparanten een boinder lants onbegrepen der mate, gelegen onder Werchter, regenotende die Deyle ter eendre, derffgenaemen Bastiaen Vermijlen ter ije., derffgenaemen Jan Van Lantrop ter iije. ende Jan Van Zeunen ter vierdere sijden, vrije ende onbelast, gelovende, verbindende ende renuntierende in forma, constituerende tot desen effecte onwederoepelijck een ider thoinder deser, tsaemen ende int besundert, om dese bekentenisse voor die heeren meyer ende scepenen van Loven te vernieuwen ende herkennen, consenterende aldaer int slaen van mainmise, mitsgaeders int decreet der heeren voorscreven sonder voorgaende dagement, promittentes semper ratum et gratum, de et supra quibus, ettca.

Actum ut supra ter presentien van Geerarert Boits, borger der stadt Loven, ende Jan De Neuter, getuygen, tot dese geroepen ende gebeden, sijnde d' originele minute deser bij de comparante beneffens mij notaris onderteeckent, onder stont quod attestor, J.B. Snijers, nots.

Aldus vernieuwt ende herkent door den voorscreven geconstitueerden obligando, submittendo ac renuntiando coram Dielbeeck, De Vos, eodem.

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij quitte., onderteeckent Joanna Maria Baudewijns, dat d' capitalen en. interesten dijer van die tegenstaende rente is gequeten, quare sic vacat, hac 21 9bre. 1736.  J.J. Wirix, offl.

 

Uit de onderstaande akte blijkt dat Arnoldus Van Tongelen, koster en notaris, zich borg stelde voor Jan Bosmans en Elisabeth Verbeeck, die een lening aangingen bij de abdis van het klooster van Sint-Clara te Leuven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8269 fol. 148r°.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen den clercq Coecx ingevolge van sijne procuratie, hem als thoonder deser gegeven om den naervolghenden contracte behoorelijck te vernieuwen ende te herkennen, waer van den teneur is volghende van woorde tot woorde.

Op heden den negensten september sesthien hondert tseventich compareerden voor mij openbaer notaris ende die getuygen naer te noemen den eersaemen Jan Boschmans ende Elisabeth Verbeke, gehuysschen, de welcke hebben bekent wel ende deughdelijck ontfanghen te hebben vuyt handen vande eerw. moeder abdisse van Ste. Clara binnen Loven de somme van twee hondert guldens eens in goet ende gevalueert gelt, ter saecke van welcke somme de voors. gehuysschen aende voors. eerw. moeder oft haer clooster sijn bekennende eene jaerelijcksche rente van thien guldens, vallen. jaerelijckx op date deser, waer van oversulcx d' eerste jaer van betaelinge vallen ende verschijnen sal sal (!) den negensten september sesthien hondert eenentseventich ende soo vervolgens van jaere tot jaere totte quytinge toe, de welcke sal moghen geschieden als het de voors. gehuysschen gelieven ende te passe comen sal t' eender reyse ende met volle rente in munte als voor, gelovende de voors. gehuysschen de voors. rente jaerelijckx wel ende loffelijck te betaelen als schuldt met recht verwonnen, daer voor verobligerende hunne persoonen ende goederen, present ende toecomende, ende naementlijck een huys ende hoff, soo tselve gelegen is te Ninde onder Werchter, groot ontrent een dachmael, regenoten oost Jan Peeters, zuydt de straete, de Deyle west, joe. Anna Vander Linden, begijnken opt Groot Begijnhoff noordt, item een halff boinder landts, geheeten den Dots, regen. de Heyde van Werchter oost, Willem Van Roost cum suis zuydt, Ste. Barbelen cappelle west, Cornelis Wauter[s] noordt, belast met drije guldens s' jaers ten behoeve van Jan Van Langendonck, anderssints voor los ende vrije goet van heerl. chijns, item alnoch een halff boinder bempdts int Seghbroeck, regenoten sr. Guilliam Cleymans oost ende west, de leybeke aldaer ter iije. sijden, consenterende over alle de selve goederen te slaen mainmise, constituerende alle brengeren deser om dese bekentenisse voor meyer ende schepenen van Loven ende elders daer het van noode soude moghen wesen, te vernieuwen ende herkennen met condemnatie voluntair ende tot meerder vasticheyt van tgene voors. is, soo heeft mr. Aerdt Van Tongelen, custer van Werchter ende notaris publicq, hem voor de voors. gehuysschen in cas de panden niet suffisant en waeren, gestelt als borge ende cautionaris ende geloeft inden gevalle als voor, voor de voors. rente ende verloopen der selver altijdt inne te staen, hebbende nochtans de voors. gehuysschen geloeft binnen voors. borge altijdt costeloos ende schadeloos te indemneren onder obligatie als boven, renuntierende de voors. gehuysschen ende den voors. borge aen alle privilegien ende exceptien desen eenichsints contrarierende.

Aldus gedaen binnen den voors. clooster ten tijde voors. ter presentie vanden eerw. heere Antonius Le Petit, licentiaet in beyde de rechten ende canonick van Ste. Peeters kercke alhier, ende van mr. Jan Francquenberch, als getuygen tot desen geroepen ende gebeden, hebbende die voors. compten. de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, onderstont quod attestor, ende was onderteeckent Guill. De Lieuwe, nots., ingevolge vande voors. procuratie, soo heeft den voors. geconstitueerden den bovenges. contracte notariael herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijck geconsenteert in het slaen vande mainmise over alle de voors. goederen, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram jor. Spoelberch, sr. Hoppenbrauwer, xijen. septembris 1670.  Jan Hoppenbrauwer.

En ook nog deze: 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8269 fol. 537v°.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen H. Smets, clercq in tertia, vuyt crachte ende naer vermogen van zijne onwederroepelijcke procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waervan den teneur hiernaer van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden den xxiijen. meye 1671 comparerende voor mij als openbaer nots., bijden Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuygen hieronder genoempt, Jan Vermijlen, ingesetenen van Werchter, die welcke heeft bekent ende bekent bij desen ontfangen te hebben vuyt handen van jouffe. Anna Bogaerts, begijnken op het Groot Begijnhoff alhier, de somme van drije hondert gul. eens in permissien gelde, waervoor den voors. compt. ten behoeve vande voors. jouffe. Boogaerts oft haers actie hebbende, beloeft te betaelen eene erffelijcke rente van vijffthien gul. sjaers den penninck twintich, daervan den iersten valdach sal wesen den xxiijen. meye 1672 ende soo voorts vervolgens van jaere te jaere totte quytinge toe, welcke sal mogen geschieden als den voors. compt. gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente in munte als voor, gelovende deselve rente jaerlijcx wel, loffelijck ende personelijck te betaelen ende in stadts wissele van Loven te leveren, los ende vrije van alle impositien oft exactien, innegestelt ende alnoch innetestellen als schult met recht verwonnen, daervoor verbindende zijnen persoon ende alle zijne goederen, meuble ende immeuble, present en. toecomende, ende naementlijck ierst drije dachmaelen bempts, gelegen onder Werchter bij Veldonck, regenootten de Laecke ter ie., t' cloister van Perck ter ije., Merten Briers ter iije. ende het Gemeyn Broeck ter iiije. zijden.

Item noch een dachmael bempts vuyt een halff boender int Perlinck Broeck, regenootten Joos Bruynincx ter ie., d' erffgen. Peeter Van Eycken ter iije. (!), Peeter Claes erffgen. ter iiije. ende mijn heere Van. Cruyce ter ve. zijden.

Consenterende over de voors. goeederen int maecken van beleyde en. mainmise ende int decreet ende herdecreet van dijen sonder daertoe geroepen oft gedaeght te zijn, ende tot meerdere vasticheyt ende jaerlijcxe betaelinge der selver, soo zijn hiermede gecompareert mr. Aert Van Tongelen ende Adriana Paeps, gehuysschen, oock woonende tot Werchter, den welcken hen daervoor hebben gestelt borghen ende cautionarissen als principael onder gelijcke obligatie van hunne persoonen ende goederen, present ende toecomende, ende naementlijck een halff boender lants, gelegen onder Werchter voors. ter Heyden, regenootten Anna Ricx ter ie., sheeren straete ter ije. ende iije., d' erffgen. Guillam Van Langendonck ter iiije. zijden, consenterende insgelijcx daerover int maecken van beleyde en. mainmise ende decreet dat de twee andere panden ierst sullen moeten geevinceert worden aleer dese te moghen worden aengetast in cas van geene voldoeninge van dese rente, des geloeft den voors. compt. de voors. gehuysschen altijt costeloos ende schadeloos t' garranderen ende indemneren, constituerende voorts den voors. compt. ende zijne borghen onwederroepelijck een ieder thoonder deser om dese bekentenisse ende borchtochte voor meyer ende schepenen van Loven ende alle hoff ende heer competent te vernyeuwen ende te herkennen, consenterende in volontaire condemnatie sonder voorgaen. daegement, promittentes ratum, etc., renuntierende voorts de voors. compten. van alle privilegien ende exceptien van rechte desen eenichsints contrarierende, naementlijck ord. excuss. ende de voors. vrouwe persoone privil. sen. cons. vell. et autent. si qua mulier daervan onderricht zijnde ende alle andere.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter presentie van Philippe Jenny ende Hugo Smets, getuygen, tot dese geroepen ende gebeden, en. hebben de compten. ende getuygen de minute deser neffens mij noto. onderteeckent, onderstaet quod attestor ende is onderteeckent A. Van Heusden, nots.

Den voorschreven geconstitueerden vuyt crachte als voor heeft dit contract alhier vernyeuwt, herkent ende gereitereert, gelovende en. consenterende prout latius inden selven, obligando, submittendo ac renu. in forma, coram jor. De Busschere, sr. Cuypers, hac xxiija. may 1671.  N. De Buschere.

            N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij acte, gepasseert voor den notaris P.J.M. Wirix den 22. januar 1770, dat dese nevenstaende rente van drij hondert guldens wisselgelt is gequeten, quare cessat, hac 24. january 1770.  Ita est, J.B. Bisschop, 1770, offl.

En nog eentje met vermelding van Arnoldus Van Tongelen als schepen van Werchter.  Op genealogisch vlak heeft deze akte weinig belang gezien er geen familierelaties worden weergegeven, maar niettemin is de akte interessant op lokaal historisch vlak.  Uit de akte blijkt immers dat de heerlijkheid van Werchter uit hoofde van een lening van 500 guldens een jaarlijkse rente van 31 guldens en 5 stuivers verschuldigd was aan de huisarmen van de Sint-Michielskerk te Leuven.  Arnoldus (Aert) Van Tongelen werd in zijn hoedanigheid van schepen door de andere schepenen, de meier en de burgemeester gemachtigd om de lening aan te gaan.  In de volmacht, die volgt op de eigenlijke akte, vernemen we dat voornoemde som moest dienen om de aankoop van bomen te financieren, die gekocht werden bij de erfgenamen Van Eetvelde.  De bomen moesten dienen voor het opmaken van de kerktoren van Werchter.  Als eerste getuige trad Eustachius de Pomereux du Sart (geb. Sart in Henegouwen), pastoor te Wakkerzeel van 1636 tot 1665, op.  Zijn naam werd echter zeer merkwaardig geschreven in de akte.  Over zijn leven als pastoor van Wakkerzeel kan verwezen worden naar de boek van AERTS A., Wakkerzeel, het stille dorp, Werchter 2005, pp. 66-67.

Tot slot merk ik op dat men in de akte 'Wechter' i.p.v. 'Werchter' schreef, zoals in de volksmond nu nog steeds wordt gezegd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8264 fol. 82r°.

In tegenwoordicheyt des heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Fran. Scheys als geconstitueert met procuratie tot het gene naerbeschreven staet, valide te moegen doen, waervan den teneur hier aff is volgende van woorde tot woorde.

Op heden den sevenentwintichsten october anno xvic. drijensestich comparerende ende voor mij openbaere nots., bij den Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie van. getuygen hier onder genoemt, mr. Aert Van Tongelen, schepene der heerlijckheyt van Werchter, soo in sijnen eygen naem als oock procuratie hebbende van Peeter Van Tongelen, Abram Ricx, Aert Michiels en. Jan Serneels, respective meyer, schepenen en. borgemr. der voors. heerlijckheyt van Wechter en. alsoo representerende ende hun sterck maeckende voor hen geheel corpus van hetselve dorp van Wechter volgens dacte scabinael, gepasseert opden vijffentwintichsten deser loopender maent, onderteeckent H. V. Panhuysen, alhier in originele gesien ende gebleken, den welcken in dijer qualiteyt voors. heeft bekent ende bekent bij desen ontfangen te hebben vuyt handen van. heere doctoor Bernardus Van Dorne, als rentmr. vande huysarmen van Ste. Michiels kercke alhier ten overstaen en. bij ordonnancie van. eerw. heer Petrus Marcelis, pastoor der voors. kercke, de somme van vijffhondert guldens eens in goeden en. geevalueerde gelde volgens t' placcart van Sijne Con. Mat., ter saecke van welcke somme den voors. comparant inden naeme van t' voors. dorp heeft geloeft en. geloeft bij desen te geven en. te betaelen jaerlijcx op date deser aen ende ten behoefve vande voors. huysarmen van Ste. Michiels eene rente van eenendertich guldens vijff stuyvers erffelijck den penninck sesthien, waervan den iersten termijn van betaelinge vallen en. verschijnen sal den sesentwintichsten 8ber. anno xvic. vierensestich en. soo voorts vervolgens van jaere tot jaere totte quytinge, welcke sal moegen geschieden als den voors. iersten comparant gelieven sal t' eender reyse en. met volle rente in munte als voor, gelovende deselve rente jaerlijcx wel en. loffelijck te betaelen en. in stadts wissel van Loven te leveren, los ende vrije van alle impositien en. exactien, alreede innegestelt ende alnoch inne te stellen, erffelijck in toecomende tijden t' elcken jaere ende termijne voors. als schult met recht verwonnen, daer voor verbindende sijnen persoon als van sijne constituanten en. alle hunne goederen, meubelen en. immeubelen, present ende toecomende, soo divisim als conjunctim, ende in solidim en. naementlijck den voors. comparant ierst een halff boinder lants ter Heyden onder Werchter voors., regenoten Anna Ricx ter ie., sheere straete ter ije. en. iije. en. d' erffgen. Guilliams Van Langendonck ter iiije. zijden, belast met s' heeren chijns sonder meer, item vijff dachmaelen lants, gelegen tot Perre, oock onder Wechter, regenoten Jan Castermans ter ie., Jan Vischkens en. Henrick Van Hoogaerden ter ije., den H. Geest van Wechter ter iije. en. d' weechstraetken loopen. naer Piercolens Vonder ter iiije. zijden, oock alleenlijck belast met s' heeren chijns, consenterende over deselve goederen int maecken van beleyde en. mainmise en. int decreet en. herdecreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder daer toe geroepen oft gedaeght te moeten sijn, hem gevende van nu voor als dan voor gedaeght, constituerende daer beneffens onwederoepelijck een ieder thoonder deser om dese bekentenisse voor meyer en. schepenen van Loven en. alle hoff en. heer competent te vernieuwen ende te herkennen, consenterende in voluntaire condemnatie promittens ratum, etha.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende en. jaere als boven ter presentie vanden eerw. heere Eustachius de Pomtrucx du Sart, pastoir van Wackerseel, en. Hermannus Marcelis, canonick van Ste. Peeters tot Luyck, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, en. heeft den voors. comparant de minute deser neffens mij notario onderteeckent, quod attestor ende was onderteeckent S. d' Enne, nots., naer vermoegen van welcke bovegeschreve procuratie soo heeft den voors. geconstitueerde deselve in alle en. iegelijcke haere poincten herkent en. vernieuwt, coram De Greve, Caverson, 8bris. xxix., 1663.  J. De Greve, J. Van Espen.

     Sequitur tenor procuratory.

Wij Peeter Van Tongelen, meyer, Abram Rickx en. Aert Michiels, schepenen, ende Jan Serneels, borgemr., en. in dijer qualiteyt als representerende en. ons sterck maecken. voor het geheel corpus der heerlijckheyt van Wechter, verclaeren en. lijden midts desen volcomentlijcken gemachticht ende geconstitueert te hebben mr. Aert Van Tongelen, onse medeschepenen, om in onse naemen en. van onser gemeynten twegen op te nemen en. ten laste te haelen aen alsulcken persoon oft persoonen alst hem goet oft geraeden duncken sal die somme van vijffhondert guldens eens om daer mede te betaelen alsulcke boomen als den selven tot d' opmaeken van onser kercken toren heeft gecocht gehadt vande heeren erffgenaemen vanden Eedtvelde en. daer voor en. voor de jaerlijcxe betaelinge vanden intrest van dijen wettelijcken op te draegen ende te verobligeren, soo sijne als onse privative persoonen ende goederen, haeve als erffve, omnium et singulorum tam divisim quam conjunctim et in solidum, mede tot meerdere vasticheyt van dijen daer over te consenteren in het maecken, slaen ende decreteren van mainmise voor de heeren wethouderen der stadt Loven ende ten dijen fine te substitueren unum et plures sonder voorgaen. daegement, geloovende altijt te houden voor goet, vast, gestadich ende van weerde tgene bij onsen geconstitueerden oft gesubstitueerden daer over sal wesen gedaen en. deselve daer over altijt costeloos en. schaedeloos te garranderen en. indemneren onder verbandt van onse privative persoonen en. goederen als boven met renuntiatie van alle privilegien en. exceptien dese ter contrarien ende bijsondere beneficum ordinis divisionis et excussionis et auth. presente coi. de fidejuss. vande effecten der selver geinformeert geinformeert (!) sijnde ende des toirconde, etha., den vijffentwintichsten octob. xvic. drijensestich, opde sijde stont eenen zegel ende was onderteeckent H. V. Panhuysen.

            N.B. : De aanvankelijke akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij quittantie in date den xviijen. octob. 1666, ondert. B. Van Doren, date de rente van xxxi gul. vs. mette Xloopen. van dijen vs. int rechte (?) van desen begrepen, sijn gequeten, quare si vacat, present ... (?) en. B. Marcelis, pastoir.

AVT3: jan 1680, Memorie:

We Aert Van Tongelen ter presentie van Cornelis Van Roost haeren schoonzoon en Aert Van Bael hem sterkmakende voor Adriaen Van Bael zijnen broeder mede voor de kinderen Jans Peeters x Maria Van Bael, item Adriaen Goris x (Catharina)Willems mede voor de minderjarige kinderen van Willem Willems x Barbara Vermijlen.

AVT3: 9 jan 1680:

Adriaen Van Bael, Aert Van Bael met Adriaen Goris x Cathlijn Willems hen sterkmakende voor de erfg. en kinderen Jan ende Peeter Van Bael (+ nog namen in de marge cfr hierboven?) en alle die recht hebben in deze zaak zijn overeengekomen met we Aert Van Tongelen ter presentie van Cornelis Van Roost haeren schoonzoon .. dat alsoo aen die tweede C wijlen mr Aert Van Tongelen is bij testamente gemaeckt vanwegen Jan Vermijlen hunder vs ierste C oome was selven vystaet oft Vinne geheeten het Peyre vinne om diversche oirsaken – was een onderpant bij een lening bij jouffr Anneken Boogaerts begijnken tot Loven van 300 gl – komen overeen over de aflossing van de rente

Memorie:

We Aert Van Tongelen ter presentie van Cornelis Van Roost haeren schoonzoon en Aert Van Bael hem sterkmakende voor Adriaen Van Bael zijnen broeder mede voor de kinderen Jans Peeters x Maria Van Bael, item Adriaen Goris x .. Willems mede voor de minderjarige kinderen van Willem Willems x Barbara Vermijlen. 

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Tongelen Anna, (°) Werchter 02.10.1639 (g. Cornelius Van Nuffel en Anna Vermijlen), x Werchter 16.11.1659 (g. Mr Van Tongelen Arnoldus en Van Roost Guilielmus) met Cornelius Van Roost (custos 1683-magister 1660),

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een schepenakte met vermelding van Anna Van Tongelen als weduwe van Cornelius Van Roost met haar zoon Arnoldus Van Roost, die op 20 december 1706 een vierendeel blekbos te Baal overdroeg aan de kapelanen van de Sint-Pieterskerk te Leuven tegen een som van 220 guldens.  De goedenisakte werd voor de schepenen van Leuven geregistreerd op 23 oktober 1710.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7595, fol. 113r°, akte dd. 23 oktober 1710).

In tegenwoordigheyt der heeren meyer ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den officiael Croons om die naervolgende acte van vercoop alhier te vernieuwen en. realiseren, als thoonder van. selve geconstitueert sijnde volgens die procuratie daerinne geinsereert, heeft dat geeffectueert als volght, luydende aldus.

Comparerende op heden desen xxen. xbris. 1706 voor mij openbaer nots., bij den Souverainen Raede van Brabant geadmitteert, binnen Loven residerende, ende inde presentie van. getuygen naergenoempt Anna Van Tongelen wede. wijlen Cornelis Van Roost, de welcke haer sterckmaeckende voor haere kinderen, heeft verclaert te hebben gecedeert ende getransporteert bij wettigen coop tot behoeve vande heeren cappellanen van Ste. Peeters kercke alhier, d' welck wordt in coop geaccepteert bij de heeren distributie mrs. der goederen van. voors. heeren cappellaenen het vierdedeel van een boender bleckbosch, waer van de hellicht is competeren. a. voors. heeren cappellaenen, soo den selven bosch is gelegen onder Bael, regenooten Aert Michiels, ende dat voor de somme van tweehondert twintigh guls. courant gelt, welcke somme de voors. compte. bekendt mits desen in contante penningen te hebben ontfangen, dienende dese voor quitantie, warranderende het voors. bleckbosch voor vrije ende onbelaste, ende comparerende Aert Van Roost, sone der voors. comparante, den welcken heeft verclaert sich te stellen borge ende cautionaris als principael voor den vercochten en. getransporteerden bosch, bij sijne voors. moeder gedaen, soo voor hem als voor sijne mede erffgen., daer voor mette voors. compte. verobligerende ende verbindende hunne goederen persoonen ende goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, met renunciatie pro ut in coi. forma, constitueren. een ieder thoonder en. brenger deser ofte copije authentiecq om allen t' gene voors. is, voor de heeren meyer ende schepenen der stadt Loven ende allomme elders daer des van noode wesen sal, te vernieuwen ende te herkennen met condemnatie volontair ende parate exe. sonder daegement te moeten geschieden en. aldaer de goedenisse en. ontgoedenisse van het voors. goet naer recht te laeten passeren, aldus gedaen binnen Loven ten daege voors. ter presentie van Wauter Mellaert ende Guilliam Mellart, als getuygen hier toe gebeden, en. is d' originele minute deser ondert. met het hantteken van Anna Van Tongelen, Aert Van Roost, J.F. Gobbaert, M. Hannemans, J.B. Somers en. van mij nots., quod attestor signatum M. Fro[i]dmont, nots.

Aldus vernieut, herkent ende gerealiseert den voors. geconstitueerden de voorseyde acte van vercoop in alle en. iegewelcke sijne pointen, clausulen, obligatien ende arlen., consenteren. als inde selve, welcken volgens heeft ter manisse des heere meyers en. bij wijsdomme der naerbes. heeren schepenen opgedraegen ende getransporteert met alle behoorelijcke solemnitijten van rechte daer toe gerequireert, het vierdendeel van een boinder bleckbosch, gelegen onder Bael, naerder hiervoorens in sijne regenooten gespecificeert, expositis impositus est den notaris Van Roost, alhier present en. het selve ten behoeve van. heeren distributie mrs. der goederen van. heeren cappellanen der collegiale kercke van Ste. Peeters binnen Loven accepterende, et satis et waras pro ut latius in dicto procuratorio, soo ten opsichte van. wede. Van Roost als haeren sone Aert Van Roost, borge ppael., tot asseurantie van. voors. coop, coram d. van Winge et Caels, octobris xxiii, 1710.

     Uit dit huwelijk:

     Van Roost Adriana, (°) Werchter 03.05.1660 (g. Cornelius Baudewijns en Adriana Paeps),

     Van Royst Guilielmus, (°) Werchter 24.07.1661 (g. Wilhelmus Van Royst en Joanna Van der Meeren n. Van der M...),

     Van Roost Elisabeth, (°) Werchter 09.01.1664 (g. Petrus Van Tongelen en Elisabeth Van Tongelen),

     Van Roost Anna, (°) Werchter 19.08.1666 (g. Gerardus Van Krieckinge en Anna Paeps), + Werchter 16.04.1741 in ecclesia,

     x Werchter 23.03.1686 (g. Van Roest Cornelius en Vander Haghen Joannes) met Verstraeten Joannes,

     Van Royst Arnoldus, (°) Werchter 07.01.1669 (g. Arnoldus Van Tongelen en Elisabeth Mommaerts),

     Van Royst Maria, (°) Werchter 05.05.1671 (g. Cornelius Van der Veken en Adriana Van Tongelen n. Van ... Ma...),

     Van Roost Elisabeth, (°) Werchter 30.09.1673 (g. Petrus Van Goorp en Catharina Van Tongelen),

     Van Roost Joanna, (°) Werchter 28.02.1676 (g. Jacobus Van Tongelen en Joanna Van der Veken),

     Van Roost Catharina, (°) Werchter 06.09.1677 (g. Joannes De Wijgaert en Adriana Paeps n. Catharina Van Tongeren),

     + Werchter 05.05.1772, x Werchter/Mechelen 05.06.1699 (g. Van Roost Arnoldus en Costenoble R.P. minoriet)

     met Verstraeten Henricus, (°) Werchter 10.01.1657 (g. Henricus De Worteleers en Paschasia Aerts), fs Joannes en Lucia De Wortelaer,

     Van Roost Clara, (°) Werchter 26.02.1680 (g. Petrus De Kijser en Clara Wouters),

     Van Roost Joannes, (°) Werchter 24.06.1683 (g. Joannes Michiels en Maria Van Tongelen uxor maijeris),

 

Van Tongelen Petrus, (°) Werchter 02.03.1642 (g. Van Tongelen Petrus en Margaretha Rogmans), (meier van Wesemael), x (niet W, ) Spoelbergs Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Van Tongelen Joanna Maria, (°) Werchter 08.11.1659 (g. Arnoldus Van Tongelen magister en Maria Stoop n. Joanna Van der Vorst), 

     Van Tongelen Cornelius, (°) Werchter 28.09.1661 (g. Cornelius Van Royst en Maria Van Tongelen),

     Van Tongelen Lucia, (°) Werchter 09.09.1663 (g. Joannes Verbeeck en Lucia Van Tongelen),

      Van Tongelen Elisabeth, (°) Werchter 09.09.1663 (g. Henricus Bries en Elisabeth Van Tongelen),

      Van Tongelen Anna, (°) Werchter 18.10.1665 (g. Maria Smets n. mariti sui Joannes Verbeeck en Anna Van Tongelen),

     Van Tongelen Jacobus Philippus, (°) Werchter 03.05.1668 (g. Jacobus Van Tongelen en Margaretha Van Tongelen),

     + Werchter 19.04.1716, x 1 Werchter 13.02.1697 (g. Van Roost Arnoldus en Van Eijken Gerardus) met Maria Nijs, x 2 (niet W, ) > 1704 met Smets Joanna,

     Van Tongelen Franciscus, (°) Wezemaal 14.03.1670 (g. 14.03.1670 (g. Franciscus Willems en Catharina Montens),

     Van Tongelen Ida, (°) Wezemaal 20.02.1673 (g. Adrianus De Neuter en Ida Van Tongelen),

     Van Tonghelen Adriana, (°) Wezemaal 22.04.1676 (g. Petrus Van Tonghelen pater en Maria Wiggers n. Adriana Paeps),

     Van Tongelen Franciscus Hubertus, (°) Wezemaal 15.10.1679 (g. Hendricus Hennes n. Hubertus Kamps en Helena Crab n. Anna Van Tongelen),

     x Wezemaal 09.03.1709 (g. Guilielmus Geeraerts en Petrus Van Hove) met Anna Reniers, (°) Wezemaal 28.10.1683 (g. Petrus Coremans en Anna De Becker), fa Petrus Rijniers en Maria Beckers,

 

Van Tongelen Joannes, (°) Werchter 19.07.1644 (g. Joannes Verstraeten en Maria Paeps), x 1 (niet W, Wak, Til, ) met Boschmans Francisca en x 2 Werchter 15.02.1684 (g. Van Roost Cornelius en Antonis Cornelius) met Antonis Catharina, (°) Werchter 25.01.1663,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Tongelen Adriana, (°) Werchter 01.11.1678 (g. Jacobus Van Tongelen en Adriana Paeps),

     Van Tongelen Joanna Maria, (°) Werchter 01.07.1680 (g. Cornelius Hainsmans n. Ge... Godts),

     Van Tongelen Joannes, (°) Werchter 17.10.1683 (g. Joannes De Wijgaert en Dymphna Teuv...),

     2. Van Tongelen Cornelia, (°) Werchter 21.07.1685 (g. Cornelius Antonis en Anna Van Tongelen),

     Van Tonghelen Maria, (°) Werchter 29.12.1686 (g. Joannes Goossens en Maria Van Bets),

     Van Tonghelen Anna, (°) Werchter 21.06.1689 (g. Adrianus Wouters en Anna Van Tonghelen),

     Van Tongelen Cornelius, (°) Werchter 30.06.1691 (g. Cornelius ... en Maria Van Nuffelen), + Rotselaar 16.05.1780, x > 1719 (niet W, ) met Catharina Van Espen,

     Van Tongelen Elisabeth, (°) Werchter 31.10.1694 (g. Vanden Einde Paulus en Anthonis Anna n. Goris Elisabeth),

     Van Tongelen Barbara, (°) Werchter 07.04.1697 (g. Jansens Joanna en Antonij Barbara),

     Van Tongelen Arnoldus, (°) Werchter 12.10.1699 (g. Van Roost Arnoldus en De Wals Anna),
     Van Tongelen Joanna, (°) Werchter 14.12.1701 (g. Joannes De Worteleer en Joanna Anthonis),

     Van Tongelen Petrus, (°) Werchter 11.05.1704 (g. Petrus Michiels en Maria Mangelscot),

 

Van Tongelen Elisabetha, XI (S1195 + S1203 + S1211), (°) Werchter 13.03.1647 (g. Judocus Roefs en Elisabeth Van Eyken),

 

Van Tongelen Catharina, (°) Werchter 17.10.1649 (g. Walterus Van Aerschot en Catharina Beckers), + voor 02.1655,

 

Van Tongelen Arnoldus, (°) Werchter 02.07.1652 (g. Arnoldus De Cock),

 

Van Tongelen Catharina, (°) Werchter 18.02.1655 (g. Martinus Bries en Catharina Willems),

 

Van Tongelen Guilielmus, (°) Werchter 29.04.1658 (g. Guilielmus Schrijns en Maria Wauters),

 

Van Tongelen Maria, (°) Werchter 06.04.1661 (g. Petrus Van Tongelen en Joanna Van der Meeren nomine Van Tong...), x Werchter 30.06.1679 (g. Van Tongelen Petrus en Van Roost Cornelius) met Jacobus Van Tongelen (meier van Werchter),

     Uit dit huwelijk:

     Van Tongelen Adriana, (°) Werchter ...01.1680 (g. Paeps Adriana en Van Tongeren Petrus),

     Van Tongelen Petrus, (°) Werchter 27.03.1681 (g. Petrus Van Tongelen en Adriana Paps),

     Van Tongelen Cornelius, (°) Werchter 16.09.1683 (g. Cornelius Van Roost en Adriana Paeps nomine Lucia Van Tongelen),

     Van Tongelen Joannes, (°) Werchter 22.05.1686 (g. Van Roost Cornelius nomine Smets Joannes en Gilis Maria nomine Paeps Anna),

     Van Tongelen Guilielmus, (°) Werchter 14.01.1689 (g. Van Tonghelen Hubertus Dnus en Van Tonghelen Anna nomine Van Tonghelen Ida),

     Van Tongelen Ida, (°) Werchter 25.11.1690 (g. Cornelius Van Roost nomine Van Tongelen Hubertus en Anna Van Tongelen nomine Ida Van Tongelen).

 


 

X - De Worteleer Remigius (S992 + S1002), (°) ca 1615 (niet W, H, K, R, S, Bet,  ), x 1 ongehuwd met Anna Vermeulen, x 2 Werchter 25.07.1649 (g. Petrus Van Tongelen en Wilhelmus De Worteleer) met Van Tongel Anna (S993 + S1003), (°) Werchter 16.11.1625 (g. Petrus Lauwers en Anna Vermijlen).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Worteleer Remigius.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Wortelaer Barbara, onwettig, (°) Werchter 30.06.1648 (g. Petrus Lauwens en Barbara Geens),

 

2. De Worteleer Wilhelmus, (°) Werchter 24.08.1650 (g. Wilhelmus De Worteleer en Margaretha Van Tongelen), x Werchter 17.05.1684 (g. Van Roost Cornelius en Worteler Remigius) met Maria Coens, fa Henricus en Catharina Vermijlen, fa Henricus en Catharina Vermijlen, deze x 1 Werchter 06.08.1677 (g. Coenens Arnoldus en Kint Franciscus) met Joannes Brugmans,

     Uit dit huwelijk:

     1. Brugmans Adriana, (°) Werchter 15.12.1678 (g. Guilielmus Koens en Adriana Brugmans), x ca. 1703 met Petrus Van Haeght, + Werchter 14.05.1737,

     Brugmans Joannes, (°) Werchter 12.11.1680 (g. Joannes Coenens en Maria Van Hoegaerden),

     Brugmans Anna, (°) Werchter 12.03.1683 (g. Andreas Paschiers en Anna Vermalen),

     2. De Worteleer Joannes, (°) Werchter 04.03.1686 (g. Joannes De Worteler en Barbara Van den Eynde),

     Wortelers Maria, (°) Werchter 18.09.1687 (g. Michael Kestens n. ... Van Roost en Maria De Worteler),

     De Worteleer Elisabeth, (°) Werchter 25.02.1690 (g. Cornelius Van Geel en Elisabeth De Worteler),

 

Worteleers Joannes, IX (S496), (°) Werchter 02.01.1652 (g. Joannes Verstraten en Maria Lauwens),

 

Worteleers Maria, (°) Werchter 05.11.1653 (g. Petrus Bostraeten en Maria Janssens), x Werchter 24.09.1681 (g. Mr Van Roost Cornelius en De Worteler Remigius) met De Kijser Henricus, (°) Werchter 11.04.1649 (g. Henricus Briers en Margaretha Goris), + Werchter 27.12.1693 (ook wn van Schrijns Petronella), fs Joannes De Keyser en Maria Van Aerschot, meer info bij Worteleers,

     Uit dit huwelijk:

     De Keyser Joannes, (°) Werchter 06.07.1682 (g. Joannes De Wortelaer en Joanna De Keyser), hij was primus te Leuven, filosoof te Lillo,

     De Keyser Anna, (°) Werchter 14.01.1684 (g. Petrus De Wijgaert en Anna De Worteler),

     De Keyser Maria, (°) Werchter 23.05.1686 (g. Egidius Van Avont en Maria Coens),

     De Keyser Petrus, (°) Werchter 18.08.1688 (g. Petrus De Worteler en Elisabeth De Wijgaert),

     De Keyser Anna, (°) Werchter 14.09.1690 (g. Petrus Van Bael en Anna Wouters),

     De Keyser Margareta, (°) Werchter 12.01.1693 (g. Gerardus De Keyser en Margareta De Worteleer), + Werchter 03.02.1693,

     De Keijser Henricus, (°) Werchter 09.04.1694 posthumus (g. Henricus Verstraeten en Elisabeth De Worteler n. Ida Van Tongelen), 

 

Worteleers Rumoldus, (°) Werchter 09.01.1656 (g. Rumoldus Van Tongelen en Maria Verstraeten),

 

De Worteleere Jacobus, (°) Werchter 05.10.1657 (g. Jacobus De Jonghe en domicella Maria Van de Casteelen),

 

Worteleers Lucia, (°) Werchter 05.08.1659 (g. Joannes Worteleers en Lucia Worteleers), x ca. 1685 (niet W, ) met Joannes De Pelsmaeker, (°) Rotselaar 25.04.1660 (g. Joannes Vanden Panhuijsen en Margareta Rondas), fs Godifridus en Elisabeth De Brier),

     Uit dit huwelijk:

     De Pelsmaecker Petrus, ° Rotselaar 27.12.1685, (°) Rotselaar 28.12.1685 (g. Petrus Worteleers en Margareta Rondas),

     De Pelsmaecker Andreas, (°) Rotselaar 26.05.1687 (g. Andreas De Ceuster en Maria De Werteler),

     De Pelsmaecker Henricus, (°) Rotselaar 29.10.1689 (g. Henricus De Pelsmaecker en Elisabet De Worteleer),

     + Rotselaar 02.01.1750, x Rotselaar 23.11.1723 (g. Henricus De Pelsmaker en Adrianus Janssens) met Maria Janssens, (°) Rotselaar 29.03.1697 (g. Gregorius Van Aerschot en Maria Janssens),

     De Pelsmaecker Anna, (°) Rotselaar 04.12.1692 (g. Petrus De Worteleer en Anna De Neuter),

 

Worteleers Margaretha, (°) Werchter 26.09.1661 (g. Wilhelmus Schrijns en Margaretha Goris),

 

De Worteleer Anna, IX (S501), (°) Werchter 12.08.1663 (g. Arnoldus Van Tongelen en Anna Rix),

 

De Worteleer Petrus, (°) Werchter 30.08.1665 (g. Petrus Van Tongelen meyer en Maria Van Tongelen), + Werchter 23.12.1753, x Werchter 05.02.1696 bloedv. 4 de gr. (g. De Kock Egidius en Van Tongelen Jacobus) met Catharina De Koq, (°) Werchter 24.04.1675 (g. Petrus Van Tongelen en Catharina Michiels), fa Egidius De Cock en Maria Lauwers,

     Uit dit huwelijk:

     De Wortelaer Maria, (°) Werchter 14.03.1697 (g. Remigius De Worteleere en Maria Lauwens),

     De Wortelaer Joannes, (°) Werchter 02.04.1699 (g. Joannes De Worteleer en Maria De Wijgaert),

     De Wortelaer Catharina, (°) Werchter 18.04.1701 (g. Cornelius Tombeur en Catharina Schrens),

     De Wortelaer Petrus, (°) Werchter 02.01.1704 (g. Petrus De Worteleer en Anna Van Roest),

     De Wortelaer Egidius, (°) Werchter 10.10.1706 (g. Egidius De Cocq en Dijmphna Kestens),

     De Wortelaer Anna, (°) Werchter 08.02.1709 (g. Anthonius De Kock en Anna De Wortelaer),

     De Wortelaer Henricus, (°) Werchter 14.03.1712 (g. Henricus De Worteleer en Catharina Schrens),

     De Wortelaer Cornelius, (°) Werchter 25.11.1715 (g. Cornelius Van Tongelen en Margaretha De Wortelaer),

     De Wortelaer Elisabeth, (°) Werchter 15.04.1718 (g. Joannes Mertens en Elisabeth Van Tongelen),

 

De Worteleer Remigius, (°) Werchter 18.11.1666 (g. Lucia De Worteleer nomine Guilielmi Schrijns eius mariti en Anna Van Bosstraeten),

 

Worteleers Elisabeth, (°) Werchter 21.09.1668 (g. Henricus De Wijngaert en Elisabeth Spoelberch).

 

 

 

X - XI - Van Tongel Rumoldus (S646 + S966 + S1550), (°) Werchter 11.04.1627 (g. Rumoldus De Clerck en Catharina Coremans), x Werchter 09.11.1655 (g. Petrus Van Tongelen en Cornelius Van Veke) met Maria (Anna) Vermijlen (S647 + S967 + S1551 + S1741), (°) Werchter 02.04.1625 (g. Roeffs Judocus en Vermijlen Anna). Deze x 1 Werchter 30.01.1652 (g. Dnus Bossuijt Joannes Baptista en Schellekens Joanna Margareta) met Van Langendonck Wilhelmus (S1740).

 

AVT2: 6 nov 1671:

Lauwereijs Wouters x Adriaenken Peeters verkopen aan Rombout Van Tongelen twee dm land in Perre

(derfgen Willem VL, derfgen Guilliam De Wijngaert, derfgen Guilliam VL Michielsone, Jan VL Willemsone met Jan Rix).

KB1189: Fo 159: 18 mrt 1675:

Andries Lens x Anna Claes we Hendrik Vandenbrande tegen Hendrik Vermijlen, Rombout Van Tongelen en Geraert Van Criekingen cs.

AVT4: 1680:

Alsoo proces tussen Rombout Van Tongelen ende Guilliam VL Willemssone over datte genoemde Van Tongelen hadde vercocht selve half boender lants met Maeijcken Vermijlen sijne huijsvrouwe moeder des geseyden Guilliam Van Langendonck gelegen onder Keerbergen & vercregen bij Francois Tkint erffdele was des voorseyden Maeijcken Vermijlen den qualijcken vermits aende recht gelijck men sustineerde, soo ist dat denselven Van Tongelen ... resterende het vernoempde verkoop, heeft tselve bij forme van acoort gestelt ... te weten all hunne geschillen hiermede te nederleggen ... dat deselve Van Tongelen heeft gecedeert drije dm lants aenden voornoemden Guilliam Van Langendonck gelegen te Vosbergen genoempt Lauwkens lant off Croonevelt.

AVT3: 14 feb 1680:

Rombout Van Tongelen x Maria Vermijlen hebben ontvangen van Maria Van Perre begijnken de somme van 50 gl eens.

Wer1681: 2 dec 1681:

In novis: Cornelis Boudewijns aenre tegen Rombout Van Tongelen x Maria Vermijlen te voren we Guilliam Van Langendonck: mastel voor den aenre concluderende contenderende ten eynde den gedaegde aen hem aenre sal hebben af te leggen & te quiteren alsuclken rente van 600 gl cap met interest als den aenre aen voors wijlen Guilliam Van Langendonck des gedaegden voorsaet gedaen heeft op 12 okt 1647 oft andersints hem aenre t’assureren met goede suffisante panden.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Langendonck Wilhelmus, X (S870), (°) Werchter 16.11.1653 (g. Troij Guilielmus en Paeps Maria),

 

2. Van Tongelen Margaretha, (°) Werchter 26.10.1656 (g. Petrus Lauwens senior en Margaretha Van Tongelen),

 

Van Tongelen Anna, (°) Werchter 02.02.1659 (g. Petrus Lauwens en Anna Verhulst),

 

Van Tongelen Remigius, (°) Werchter 21.08.1661 (g. Remigius De Worteleer en Anna Van Tongelen), Van Tongelen Maria, (°) Werchter 15.04.1664 (g. Cornelius Van Roost en Maria Van Tongelen), x Werchter 05.05.1688 (g. Ludovicus Artoos en Rumoldus Buscum) met Henricus Vermijlen, (°) Werchter 07.10.1655, fs Martinus en Maria Merx,

Wer1867:

Op heden 26 nov 1720: eed van momboir door Adriaen Eggericx en Jan van Tongelen over de kinderen wijlen Hendrik Vermijlen x Maria Van Tongelen.

Wer1867: 28 apr 1722:

IN Guilliam De Wijngaert tegen Adriaen Eggerix als momboir van de kinderen van wijlen Hendrik Vermijlen: den aenre Vermijlen seght dat sijn huijsvrouwe Joanna De Keijser in haeren iersten howuelijck is getrout geweest met Jan Bries den welcken is comen aflijvigh te worden achterlaetende een huijs met ontrent een half bunder daer aen gelegen annex & alnoch drije daghmaelen lants onder Haecht vanwelck huijs ende landt competeert de tocht aen den aenleggers huijsvrouwe, want nochtans Adriaen Eggericx als momboir vande kinderen Hendrik Vermijlen getrocken heeft de huere van het voors goedt voor een jaer huijs huere ende twee jaer landhuere.

Fo 103v: 27 juni 1723:

S+D wijlen Maria Van Tongelen x Hendrick Vermijlen

- Anna Vermijlen x Michiel Vervoort

- Peter Van Langendonck x Anna Vermeijlen

- Elisabeth Vermijlen x Cornelis Geeraerts

- Guilliam Vermijlen bejaerde jongman

- minderjarige dochter Maria Vermijlen

- minderjarige dochter Catharina Vermijlen.

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Joanna, (°) Werchter 12.02.1689 (g. Joannes Briers en Maria De Wijngaert n. Maria Merckx),

     Vermijlen Margaretha, (°) Werchter 01.01.1691 (g. Egidius Hoolots n. Joannes Van Tongelen en Margareta Vermijlen),

     Vermijlen Joannes, (°) Werchter 26.02.1702 (g. Joannes Bosmans en Maria Mangelschots),

     Vermijlen Catharina, (°) Werchter 27.10.1705 (g. Petrus Bruyninckx en Catharina Teunis),

 

Van Tongelen Jacobus, (°) Werchter 08.08.1666 (g. Jacobus Van Tongelen en Anna Van Hove),

 

Van Tongelen Elisabeth, X (S323 + S483 + S575), (°) Werchter 11.05.1670 (g. Margaretha Van Tongelen nomine mariti sui en Elisabeth Van Bael),

 

Van Tongelen Joannes, (°) Werchter 19.11.1673 (g. Joannes De Worteleer en Anna Hoolaerts).

 

 

 

XI - Van den Berghe Arnoldus (N1582), (°) Haacht 22.04.1620, x Werchter 04.09.1658 (g. Van Tongelen Petrus pater en Mr Van Roost Cornelius) met Van Tongelen Maria (N1583), (°) Werchter 20.01.1641 (g. Hubertus Smets en Maria Taverniers).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van den Berghe Arnoldus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Berghe Joannes, (°) Werchter 12.09.1659 (g. Joannes Stroobants en Catharina Cerneels),

 

Van den Berghe Maria, X (N791), (°) Werchter 30.09.1660 (g. Adrianus Van den Berghe en Maria Van den Berghe),

 

Van den Berghe Elisabeth, (°) Werchter 22.11.1662 (g. Anna Van den Berghe nomine marti sui en Elisabeth Van Tongelen),

 

Van den Berghe Petrus, (°) Werchter 28.08.1664 (g. Petronella Smets),

 

Van den Bergen Joannes, (°) Werchter 17.08.1666 (g. Joannes Van Tongelen en Anna Van Tongelen),

 

Van den Berch Jacobus, (°) Werchter 30.03.1669 (g. Jacobus Van Tongelen en Catharina Jansens),

 

Van den Bergen Joanna, (°) Werchter 14.01.1672 (g. De Worteler Guilielmus en Joanna Schrijns),

 

Van den Berchen Lucia, (°) Werchter 08.10.1674 (g. Joannes Verseunen en Anna Van Tongelen nomine ... Van Tongelen), x 1 Werchter 06.02.1701 (g. De Wortelaere Joannes, Vinxs Adrianus, Van Roost Arnoldus en Vanden Berghen Joannes) met De Muijs Joannes, x 2 (niet W, ) met Lathe Arnoldus,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Meijs Petrus, (°) Werchter 07.02.1702 (g. Verbeeck Petrus en Viskens Anna),

     De Muijs Maria, (°) Werchter 27.12.1703 (g. De Muijs Joannes en Van den Bergen Maria),

     De Muijs Joannes, (°) Werchter 28.10.1705 (g. Koenis Joannes en Viskens Catharina),

     2. De The Margareta, (°) Werchter 14.12.1713 (g. De The Petrus en Van Langendonck Maria),

     Lathe Lucia, (°) Werchter 25.12.1716 (g. Coenens Guilielmus en Coenens Lucia),

 

Van den Berghe Arnoldus, (°) Werchter 13.03.1680 (g. Petrus Van Tongeren en Maria Van Tongeren),

 

Van den Berghe Cornelius, (°) Werchter 13.03.1680 (g. Cornelius Van Tongeren en Anna Van Tongeren nomine Adriana Paeps).

 

 

 

XI - Goossens Petrus (S1136), (°) Schriek 08.12.1622 (g. Peter Schroyens en Maria Dox), x Werchter 07.02.1641 (g. Van Tongelen Arnoldus en Goossens Cornelius) met Van Tongel Catharina (S1137), (°) Werchter 17.07.1618 (g. Petrus Geens adolescens en Catharina Huys).

 

AVT2: 7 dec 1670:

Jan De Keijser is schuldig aan Cathlijn Van Tongelen we Peeter Goossens de som van 75 gl ende dat op cortinge van de penningen … van Cathelijn Vermijlen haeren moeijcken aen Jan De Keijser geassigneert te betalen aan de voors we vanwege Hendrik Boschmans dienaer te Ninde en dat over sekere lanthure die Jan De Keijser in huringe is houdende van Hendrik Boschmans.

 

Uit dit huwelijk:

 

Goossens Arnoldus, X (S568), (°) Werchter 17.11.1641 (g. Arnoldus Van Tongelen en Catharina Van Biesen),

 

Goossens Petrus, (°) Werchter 31.12.1643 (g. Petrus Vermijlen en Anna Petri nomine Joannae Goossens),

 

Goossens Elisabetha, (°) Werchter ...10.1646 (g. Egidius Van Geel en Elisabetha Van Bael),

 

Goossens Joannes, wonend Laet, (°) Werchter 07.07.1649 (g. Joannes Van Aerschot en Catharina Peeters), x Werchter 28.07.1676 (g. Van Tongelen Petrus sr en Van Tongelen Petrus jr) met Anna Van Tongelen,

     Uit dit huwelijk:

      Goosens Anna, (°) Werchter 31.05.1677 (g. Joannes Van Tongelen en Anna Claes),

     Goosens Elisabeth, (°) Werchter 28.12.1679 (g. Petrus Van Tongelen en Elisabeth Goosens),

     Goesels Joanna, (°) Werchter 16.01.1682 (g. Joannes Ver... en Joanna Goesels), x Werchter 22.06.1705 (g. Joannes Goossens en Arnoldus Van Roost) met Guilielmus Van Rillaert,

     Goessens Catharina, (°) Werchter 29.02.1684 (g. Joannes Vermijlen en Catharina Antonis),

     Goossens Maria, (°) Werchter 07.12.1686 (g. Petrus Van Tonghelen n. Hoola... en Maria Van Tonghelen), x (niet W, S, ) > 1714 met Joannes Coenens,

     Goossens Petrus, (°) Werchter Laet 23.12.1689 (g. Judocus Van Loo en Maria Van Tongelen),

     Goosens Lucia, (°) Werchter 30.05.1691 (g. Cornelius Van Roost n. Ghens ? en Anna Imbreghts),

     Goosens Catharina, (°) Werchter 12.11.1676 (g. Jacobus Verhulst en Catharina Machils), x (niet W, S, ) x > 1704 met Anthonius Bosmans.

 

 

 

XI - Van Haecht Rumoldus (M1926), (°) Haacht 13.01.1644, x Werchter 10.02.1671 (g. Van Roost Cornelius en Antonis Cornelius) met Van Tongelen Elisabeth (M1927), (°) Werchter 02.04.1643 (g. Van Langendonck Joannes en Van Tongelen Elisabeth).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haecht Magdalena, (°) Werchter 15.11.1671 (g. Van Gorp Petrus en Smets Magdalena),

 

Van Haecht Anna, (°) Werchter 05.01.1673 (g. Van Tongelen Arnoldus fs Joannes en Van Tongelen Anna),

 

Van Haecht Petrus, (°) Werchter 11.05.1675 (g. Van Tongelen Petrus en Elisabeth n. Van Haecht Catharina),

 

Van Haecht Maria, (°) Werchter 17.04.1678 (g. De Wijngaerde Joannes en Maria),

 

Van Haecht Maria, (°) Werchter 07.09.1681 (g. Luijten Joannes en Van Langendonck Maria n. Van Leempoel Barbara),

 

Van Haecht Joanna, X (M963), (°) Werchter 06.08.1684 (g. Van Tongelen Jacobus en Van Haecht Anna),

 

Van Haecht Joannes, (°) Werchter 19.01.1686 (g. Langerickx Joannes n. Van Tongelen Arnoldus en Van Tongelen Anna).

 

 

 

XI - De Wijngaert Joannes (S1194 + S1202 + S1202), (°) Werchter 22.05.1643 (g. Joannes De Keyser en Margaretha De Wijngaert), x 1 Werchter 16.11.1665 (g. De Wijngaerde Wilhelmus en Van Tongelen Arnoldus) met Van Tongelen Elisabetha (S1195 + S1203 + S1211), (°) Werchter 13.03.1647 (g. Judocus Roefs en Elisabeth Van Eyken), x 2 Werchter 20.05.1674 (g. Ilious Jacobus chirurgijn en Van Langendonck Guilielmus) met Anna De Meyer.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Wijngaert Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Wijngarde Maria, X (S597 + S601 + S605), (°) Werchter 26.11.1666 (g. Arnoldus Van Tongelen en Maria Holemans),

 

De Wijngaerden Guilielmus, (°) Werchter 08.09.1668 (g. Guilielmus De Wijngaerder en Adriana Paeps), x Werchter 01.02.1696 bloedv. 3 de gr. (g. De Keijser Petrus en Van Roest Arnoldus) met Joanna De Keijser, (°) Werchter 07.04.1672 (g. Arnoldus Wauters en Joanna De Keyser), + Werchter 03.10.1762, fs Petrus en Anna Maria Wouters,

     Uit dit huwelijk:

     De Wijgaert Guilielmus, (°) Werchter 08.07.1697 (g. Guilielmus De Worteleer en Anna Van Tongelen), x > 1735 met Anna Claes, ex Keerbergen, + Werchter 03.02.1759,

     De Wijgaert Maria, (°) Werchter 01.01.1700 (g. Petrus De Keijser en Maria De Wijgaert), + Werchter 15.01.1789, x (niet W, ) > 1752 met Arnoldus Verstraeten, + Werchter 16.05.1745 in ecclesia,

     De Wijngaert Arnoldus, (°) Werchter 08.08.1702 (g. Arnoldus De Wijngaert en Maria Bries),

     De Wijgaert Catharina, (°) Werchter 20.05.1705 (g. Joannes Bries en Catharina De Wijgaert),

     De Wijgaerde Anna, (°) Werchter 22.03.1707 (g. Adrianus De Wijgaerde en Anna De Kijser),

     De Wijgaert Petrus, (°) Werchter 24.01.1710 (g. Petrus De Kijser en Joanna De Wijgaert),

     De Wijgaert Petrus, (°) Werchter 05.12.1713 (g. Petrus De Kijser en Joanna De Wijgaert), x Werchter 04.08.1742 met Barbara Lauwens,

 

De Wijngarde Henricus, (°) Werchter 09.12.1670 (g. Henricus De Wijngarde en Maria Van Aerschot),

 

De Wijngarde Adrianus, (°) Werchter 15.04.1673 (g. Adrianus Coenraerts en Maria De Wijngarde), + Werchter 16.11.1765, x Werchter 27.06.1696 (g. De Wijgaert Adrianus en Bries Joannes) met Bries Joanna, (°) Werchter 11.06.1677 (g. Joannes Vleminx en Joanna Van Langendonck, + Werchter 21.05.1738, fs Petrus en Catharina Van Langendonck,

     Uit dit huwelijk:

     De Wijgaert Joannes, (°) Werchter 05.03.1697 (g. Joannes De Wijgaert en Catharina Van Langendonck),

     De Wijgaert Petrus, (°) Werchter 01.01.1698 (g. Petrus Bries en Maria De Wijgaert),

     De Wijgaert Petrus, (°) Werchter 17.03.1699 (g. Petrus Bries en Maria De Wijgaert), + Werchter 06.10.1741,

     x Werchter 21.06.1729 met Anna Van Meerbeeck, (°) Werchter 16.11.1706 (g. Arnoldus Van Gorp en Anna Van Gorp), + Werchter 21.02.1770, fa Martinus en Maria Van Geel,

     De Wijngaerde Arnoldus, (°) Werchter 28.05.1701 (g. Arnoldus Van Malcot en Anna Bries),

     De Wijgaert Catharina, (°) Werchter 02.10.1702 (g. Arnoldus Van Malcot en Catharina Bries),

     De Wijgaert Arnoldus, (°) Werchter 17.12.1703 (g. Arnoldus De Wijgaert en Catharina Bries, + Werchter 19.01.1789, x Werchter 23.07.1742 met Maria Michiels,

     Weygaerts Maria, (°) Werchter 05.02.1706 (g. Arnoldus Van Roost en Maria Bries),

     De Wijgaerde Maria, (°) Werchter 10.06.1707 (g. Arnoldus Van Roest en Maria Bries, + Werchter 24.06.1795,

     x (niet W, ) > 1748 met Henricus Brugmans, (°) Werchter 18.12.1713 (g. Gaspar Brughmans en Maria Van den Sanden), + Werchter 15.01.1789, fs Petrus en Joanna Van Haren,

     De Wijgaert Catharina, (°) Werchter 16.03.1709 (g. Adrianus Egrix en Catharina Van Langendonck),

     De Wijgaert Joannes, (°) Werchter 11.03.1711 (g. Joannes Van Tongelen en Anna Van Eijken),

     De Wijgaert Joanna, (°) Werchter 29.11.1712 (g. Henricus De Wortelaer en Joanna De Kijser),

     De Wijgaert Maria Barbara, (°) Werchter 04.12.1714 (g. Joannes Van Tongelen en Maria Van Essche),

     De Wijgaert Henricus, (°) Werchter 08.10.1716 (g. Henricus De Wijgaert en Catharina Van Roest),

     De Wijgaert Joannes, (°) Werchter 24.11.1717 (g. Joannes Van Tongelen en Catharina Van Roest),

     De Wijgaert Anna, (°) Werchter 14.11.1719 (g. Nicolaus Vertruijen n. Petrus Bols en Anna Van Tongelen), + W 18.06.1753,

     x Werchter 17.04.1741 met Franciscus Naets, (°) Werchter 24.05.1713 (g. Livinus Van der Linden n. Cornelius Wauters

     en Joanna De Wijgaert), + Werchter 27.07.1756, fs Henricus en Magdalena Egrix,

 

2. De Wijngaert Joanna, (°) Werchter 16.09.1674 (g. Arnoldus Van Tongelen nomine ? en Joanna De Maier), x Werchter 02.03.1699 (g. De Wijgaert Joannes en Hugo Joachim) met Egerix Adrianus, (°) Werchter 06.02.1676 (g. Petrus Bries n. Adrianus Machiels en Catharina Crispijen), fs Laurentius Eggerix en Barbara Van Hoegaerden,

     Uit dit huwelijk:

     Egrix Arnoldus, (°) Werchter 01.03.1700 (g. Arnoldus De Wijgaert en Maria De Wijgaert), x (niet W, ) > 1724 met De Maijer Clara,

     (°) Werchter 17.03.1702, + Werchter 25.11.1775, fa Joanna De Maijer en Maria Godts,

     Egrix Maria, (°) Werchter 30.01.1702 (g. Christianus Van Hoegaerden en Maria De Wijgaert),

     Egrix Guilielmus, (°) Werchter 04.04.1704 (g. Guilielmus Van Langendonck en Joanna De Kijser),

     Egerix Cornelius, (°) Werchter 09.03.1706 (g. Cornelius De Meijer en Catharina Wijgaerts), x 1 (niet W, ) > 1734 met Anna Van Gheel, x 2 Werchter 11.12.1737 met Maria Serneels,

     Egrix Joanna, (°) Werchter 28.05.1708 (g. Nicolaus Bols ? en Joanna De Kijser),

     Egrix Guilielmus, (°) Werchter 15.11.1709 (g. Guilielmus Van Langendonck en Joanna Bries),

     Egrix Guilielmus, (°) Werchter 29.03.1712 (g. Guilielmus Van Langendonck en Maria Van den Broeck),

     Egrix Elisabeth, (°) Werchter 29.03.1712 (g. Henricus Naets en Elisabeth Segers),

     Egrix Henricus, (°) Werchter 06.07.1715 (g. Henricus De Wijgaert en Anna De Wijgaert),

     Egrix Catharina, (°) Werchter 06.07.1715 (g. Adrianus Van Hoegaerde en Maria Michiels n. Catharina De Wijgaert),

 

De Wijngaerden Michael, (°) Werchter 06.03.1677 (g. Henricus Van Leemput nomine De Ra... en Anna De Keyser), + voor 03.1678,

 

De Wijngaerde Michael, (°) Werchter 09.03.1678 (g. Guilielmus Van Langendonck nomine D... en Anna De Keyser),

 

De Wijgaert Joannes, (°) Werchter 12.05.1680 (g. Joannes Mertens en Maria De Wijngaert nomine L... De Wijngaert),

 

De Wijngaert Henricus, (°) Werchter 27.07.1681 (g. Van Lemputte ... en Lucia De Wijngaert), x (niet W, ) met Elisabeth Zegers,

     Uit dit huwelijk:

     De Wijgaert Petrus, (°) Werchter 06.06.1709 (g. Petrus Wilms en Joanna De Kijser), + Werchter 26.11.1781,

     x 1 Werchter 26.03.1748 met Elisabeth Grootaerts, ex Haacht, + Werchter 02.06.1766, x 2 Haacht 25.08.1766 met Barbara Van Inthout, ex Haacht,

     De Wijgaert Egidius, (°) Werchter 09.08.1711 (g. Arnoldus Van Roest n. Egidius Segers en Petronella Willems),

     De Wijgaert Maria, (°) Werchter 24.12.1713 (g. Adrianus Egrix en Maria Wilms),

     De Wijgaert Michael, (°) Werchter 16.10.1715 (g. Adrianus Egrix en Joanna Peeters),

     De Wijgaert Joannes Henricus, (°) Baal 12.02.1719 (g. Joannes Molevoets en Elisabeth De Weijgaert), (+) Baal 21.10.1723,

 

Weygaers Catharina, (°) Werchter 22.04.1683 (g. Joannes De Wijngaert en Anna De Meyer),

 

De Wijgaert Gerardus, (°) Werchter 20.04.1685 (g. Paeps alias Van Eyken en Elisabeth De Maier nomine Willems ?),

 

De Wijngaert Elisabetha, (°) Werchter 15.06.1687 (g. Petrus De Wijngaert en Elisabeth De Keyser), + Werchter 03.01.1765, x (niet W, Heist, ) met Joannes Baptist Helsen,

     Uit dit huwelijk:

     Helsen Catharina Ursula, (°) Werchter 21.10.1719 (g. Joannes Elsen en Catharina De Wijgaert),

     Helsen Joanna, (°) Werchter 20.12.1721 (g. Adrianus De Wijgaert en Joanna De Wijgaert),

     Helsen Petrus, (°) Werchter 22.10.1723 (g. Petrus De Kijser en Anna Catharina Wauters),

     Helsen Maria Joanna, (°) Werchter 02.07.1724 (g. Adrianus Egrix en Joanna Lerin),

     Helsen Cornelius, (°) Werchter 20.09.1727 (g. Cornelius Egrix en Anna Dewijgaert), + Werchter 03.12.1801,

     x Werchter 08.01.1755 met Joanna Maria Brughmans, (°) Werchter 28.02.1732 (g. Petrus Brughmans en Joanna Bruijnincx), + Werchter 20.07.1790, fa Guilielmus en Anna Catharina Kestens,

     Helsen Joannes Baptista, (°) Werchter 18.12.1729 (g. Joannes Van Leemput en Catharina De Wijgaert), + Werchter 17.01.1802,

     x Werchter 08.09.1766 met Theresia Elisabeth Michiels, (°) Betekom 22.08.1730 (g. Joannes Uytterhoeven en Elisabeth Claes), + Werchter 16.04.1778, fa Petrus en Theresia Claes.

 


 

IX - X - Geens (Giens - Guens) Franciscus (S322 + S482 + S574), (°) Werchter 24.07.1667 (g. Franciscus Verbeeck en Maria Silis), x (niet W, Wak, ) met Van Tongelen Elisabeth (S323 + S483 + S575), (°) Werchter 11.05.1670 (g. Margaretha Van Tongelen nomine mariti sui en Elisabeth Van Bael).

 

Uit dit huwelijk:

 

Geens Maria, IX (S287), (°) Werchter 01.10.1697 (g. Van Tongelen Joannes en Meijs Maria),

 

Guens Petrus, (°) Werchter 17.04.1699 (g. De Wortelaers Petrus en Peeters Anna nomine Silis Elisabeth),

 

Geens Joannes, (°) Werchter 08.04.1701 (g. De Wortelaer Joannes en Geens Paschasia),

 

Geens Guilielmus, (°) Werchter 17.07.1703 (g. Van Langendonck Guilielmus en Smets Joanna),

 

Geens Franciscus, (°) Werchter 06.10.1704 (g. Gooris Franciscus en Peeters Anna), x Werchter 06.10.1731 met Lambert Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Guens Guilielmus, (°) Werchter 01.03.1735 (g. Lambert Guilielmus en Guens Anna),

     Guens Maria, (°) Werchter 09.07.1737 (g. Jacobs Petrus en Guens Maria),

     Guens Barbara, (°) Werchter 30.09.1738 (g. Guens Henricus en Janssens Barbara),

 

Giens Elisabeth, (°) Werchter 16.01.1707 (g. Van Tongelen Jacobus en Wortelaer Elisabeth),

 

Geens Henricus, (°) Werchter 24.03.1712 (g. Van Langendonck Henricus en Van Langendock Maria),

 

Geens Anna, VIII (S161 + S241), ° ca. 1715,

 

Geens Catharina, (°) Werchter 26.10.1715 (g. Viskens Petrus en De Cock Catharina).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom