Voorouderlijst Van Roost Seger

 

Roost Van (de), Van der Oost, Van der Oest, (van der) Roost, (van de(r)) Roest, Van der Rost, Van der Hoost, Van Droost, Vero(o)st, Verhoost(e), Verroest, Verroust, Verrosste, Verho(e)st, Verhoëst

Familienaam uit de plaatsnaam Roost/Roest: plaats waar veel riet groeit.

Er is een site Roost (met de heren van ...) in Haacht (Vlaams-Brabant). Roest in Noord-Brabant, Roost/Rosoux in Luxemburg en Rost in Nederlands-Limburg.

 


 

XIII - Van Roost Seger (S2856), ° ca. 1525, x met ....

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Roost Henricus de oude,

 

Van Roost Catharina, XII (S), 

 

? Van Roost Ludovicus, x met ...

     Uit dit huwelijk:

      Van Roost Catharina, x met Jan Sylvan,  

 


 

XII - Kerckmans Adrianus (S),  ° ca. 1550, x met Catharina Van Roost (fa Segerus), x 2 met Guilielmus Brouwers.

 

Hierbij een vrij interessante akte. In de akte worden volgende personen geciteerd :

-     Henricus Van Roost de oude, zoon van wijlen Seger.

      Het betreft hier de broer van Catharina Van Roost, die gehuwd was met Adrianus Kerckmans.

-     Laurentius, Guilielmus en Amandus Kerckmans.

      Het zijn kinderen van voornoemde Adrianus en Catharina Van Roost.

-     Guilielmus Timmermans, man van Elisabetha Kerckmans, wonende te Betekom.

      Elisabetha is eveneens dochter van voornoemde Adrianus en Catharina Van Roost.

-     Jan Sylvau, de man van Catharina Van Roost dochtere Ludovicus, wonende te Pellenberg.

      De relatie is hier minder duidelijk, maar mogelijk is Ludovicus Van Roost de broer van Henricus de oude en Catharina Van Roost en dus eveneens zoon van Seger.

-     Joannes Vermijlen en zijn vrouw Catharina Kerckmans.

      Ook hier is de famiale relatie niet duidelijk.

Verder wordt in de akte ook melding gemaakt van Joannes Reyniers en zijn vrouw Anna Aurocx. Dit echtpaar werd door de voornoemde familie in het bezit gesteld van de helft van een dagmaal bos, gelegen in de Dellewaetsche Hoeve onder Nieuwrode. De andere helft werd toegewezen aan Joannes Vermijlen en Catharina Kerckmans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 151v., akte dd. 20 feburari 1626.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), et(ceter)a, gestaen Guilleam Herts, gesworen bode deser stadt Loven, om tgene des naerbes(chreven) staet te mogen doen, als onwederroepel(ijck) geconstitueert sijnde respectivel(ijck) bij Henrick Van Roost d' oude sone wijlen Zegers ter ie., Laureys, Willem en(de) Manten Kerckmans, gebroeders, Willem Timmermans als man en(de) momboir van Elisabeth Kerckmans, sijne huysvr(ouw)e, suster der voors(chreve) gebroeders, woonen(de) tot Betekem, kinderen ende erffgen(aemen) van wijlen Cathlijne Van Roost, heurlieder moedere, ter iie. en(de) Jan Sylvau als man en(de) momboir van Cathlijne Van Roost dochter wijlen Louys, hem voorde selve sijne huysvr(ouw)e sterckmaecken(de), woonen(de) tot Pellenberge, ter zijd(en), ende gepasseert voor H. Van Roost als openbaer not(ari)s ende sekere getuygen vander daet xvi. feb(ruary) 1626 lestleden, alhier gesien en(de) gebleken, de selve geconstitueerde heeft in dier qualiteyt per mo(nitionem) opgedraegen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse een dachmael bosch, alsoo tselve gelegen is onder Nauwroy inde Dellewaetsche Hoeve, regenooten Jan Meynteneers ter eenre, Henrick Leerse ter iie. en(de) Jan Stevens alias Op d' Eyerhoeve ter iiie. zijd(en), expos(ito) impos(iti) sunt Jan Reyniers en(de) Anna Auroghs, sijne huysvr(ouw)e, voor d' eene hellicht en(de) Jan V(er)mijlen en(de) Cathlijne Kerckmans, gehuysschen, voor d' ander hellicht, alle woonen(de) tot Rotselaer, et satis, et(ceter)a, et waras op sheeren chijns, soo verre men bevindt daerop vuyt te gaen(e), coram Vorst, Greve, feb(ruarii) xxa., 1626.

Item partijen v(er)cleren den rechtveerdigen coop te wesen om en(de) voor de so(m)me van xlvi gul(dens) los gelts en(de) drije r(insguldens) lijffcoop, eisdem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Kerckmans Henricus, XI (S1426),

 

Kerckmans Amandus, x Betekom 16.06.1624 (g. Rd dignus Laurentius Kerckmans, Van Kijck Arnoldus, Kerkmans Henricus en Joannes Joris) met (S)Wiggers Anna,  deze x 1 met Van de Velde Michael  

     Uit dit huwelijk:

     Kerckmans Anna, (°) Betekom 26.02.1625 (g. Guilielmus Timmermans en Anna Van Luyck),

     Kerckmans Catharina, x ca. 1647 (niet Bet, ) met Van Brussel Joannes, fii in Bet,

 

Kerckmans Laurentius, x (niet Bet, Aars, ) met Anna Van Horck,

     Uit dit huwelijk:

     Kerckmans Francisca, (°) Betekom 06.05.1623 (g. Egidius Geraets en domicella Francisca Borchgrave orandet Arschot),

 

Kerckmans Joannes,

 

Kerckmans Guilielmus,

 

Kerckmans Adrianus,

 

Kerckmans Anna,

 

Kerckmans Elisabeth, x (niet Bet, ) met Timmermans Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Timmermans Amandus, (°) Betekom 11.04.1621 (g. Kerckmans Amandus en Waelravens Maria),

     Timmermans Jacobus, (°) Betekom 14.12.1623 (g. Viskens Jacobus en Van Heurck Anna),

     Timmermans Joannes, (°) Betekom 18.08.1625 (g. Kerckmans Catharina n. con. Vermijlen Joannes en Wigers Anna),

     Timmermans Anna, (°) Betekom 31.01.1627 (g. Timmermans Arnoldus en Kerckmans Anna),

     Timmermans Adrianus, (°) Betekom 26.04.1629 (g. Janssens Adrianus en Smekens Maria),

     Timmermans Guilielmus, (°) Betekom 05.12.1635 (g. Kerckmans Guilielmus en Claes Elisabeth).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom