Voorouderlijst Van Puddegem Hendrik                      

 

Van Puddegem

Verdwenen familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Haacht (Vlaams-Brabant). Nu bekend als Puttekomheide.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVIII - XIX - XX - XXI - XXII - XIV - Van Puddegem Hendrik (S + N + M), ca. 1380, x met ...

 

Samen met de familie Van Haecht en de familie Van Langendonck is de familie Van Puddeghem de oudste Haachtse familie. Puddeghem ligt te Haacht-West, Haacht vormt het centrum en de Langendonk ligt te Haacht-Oost: drie toponiemen, drie oude woonkernen en drie familienamen.

In het cijnsboek van 1473 worden 6 Van Puddeghems vermeld. Ze zijn:
1. Wouter: "op een block... inde Moesdonck"
2. Geert: "van eenen stuck lans... aen Schoeckant metter syden aent vinneken"
3. "Willem Van Puddeghem kindere op een eusel... in de Wouwestraat"
4. Jan: "van een halven dachmael lans... opden Steenacker... ende van eenen halven bunder land op Gysevijn"
5. Henric: "op een huys ende hoff op Puddegemheide ende noch... op 3 dachmael lans... op die Boxeycke"
6. Sanne: "op een stuc lans daer men te Kennens wert gaet".

De familie Van Puddeghem woonde op "Den Houte". Van 1573 tot 1597 worden te Haacht en op "Den Houte" acht van Puddeghems vermeld:
- derffg. van Alyten Van Puddeghem
- Henrich Van Puddeghem
- derffg. Jans Van Puddeghem
- Elisabeth Van Puddeghem, dochter van Henricus
- Willem Van Puddeghem, schepen in 1595 en H.-Geestmeester
- Jan Van Puddeghem, Goertsoone,
- Zanne Van Puddeghem, en
- Hendrick van Puddeghem, zoon van Wouter
De bezitttingen, geerfd of gehuurd, lagen:
"Achter die Loembaerden aenden Moersdonck, aent vinneken, aende Royestraete ‎(te Rode)‎, aenden hooghen wech, aent Hultervelt ende Wouwerstraete, opt Dongelken inden Eyckenen beemp, opt Crabbeloo, ... aende Donckerstraete, int Bullestraete geleghen tusschen die Dele int Goerbroeck, 3 dachm. broecklans commende aende Cluysestraetken, op de Gote, eenen eussele tUuhaecht, aent Cluysebroecken, op Stampendonck, inden Coerebempt, opt Goorbroeck, het Vekeneussele, aende dElsen vondele, aent veeweyde opt Nieuwenhoff, aende Uuythaeghe, aenden Hoydonckstraete ende van een broeck gelegen aende Pepeleers"
"Het Voerspele block, 4 dachm. beempts int Schoubroeck in het Hooghvelt,... lans in de Twee stappen, den Dingelbroeck aende Hoydonckstraete, een eusele geleghen in de Hoydonck, opt het Hultervelt ende het Ghysevinne; Wouter van Puddeghem van eenen huyse ende hove indie Smetstraet ende Aert van Puddeghem te Rode"
In 1635-1636 woedde de pest in Haacht. 120 mensen stierven aan de vreselijke ziekte. De familie van Puddeghem verloor zes leden en verdween uit de geschiedenis. Emerentiana Van Puddeghem stierf op 26 maart 1636, 40 jaar oud aan de pest. Haar man, Remeys Smets was reeds op 21 oktober 1635 aan de ziekte overleden.
De laatste van het geslacht is Suzanna van Puddeghem. Zij trouwde in 1639.
De Frankische plaatsnaam Pud-inga-heim ligt aan de oorsprong van Puddeghem. Puddeghem werd voor het eerst vermeld in 1259: ... dimidium bunuarium terre quod jacet in villa nostra de haxht in loco qui dicitur Puddenghem ‎("een halve bunder land gelegen in ons dorp Haacht ter plaatse geheten Puddenghen", oorkonden van de Abdij van Park)‎. Vanaf de 14de eeuw schreef men ook over de Puddeghem-Heide en in 1590 noteerden de scribenten: "Pittecumheye" of later "Puttekens Heide".
Hendrik Van de Berghe was eigenaar van een " block ... aende Putteghenheyde, van huys ende hoff in de Heystraet en een euzele aent putteken....".
Het Haachts kerkarchief bevat een lijst van oude testamenten waaronder het verloren gegane testament van Hendrick Van Puddeghem en zijn vrouw Margaretha Van Hellegate; de "scheidinghe ende deylinge voor Peeter Van Puddeghem als man ende momboir van Anneken Van Langendonck ‎(zonder datum)‎, en het testament van Peeter van Puddeghem. Hij woonde "op de Paeltheyde".
Drie huwelijken hebben in de 16de eeuw de betekenis en het aanzien van de familie verhoogd:
1) het huwelijk van Catlijn met Jan Verhagen, schepen te Rijmenam;
2) het huwelijk van Elisabeth, dochter Jans, met Jan Mertens, de vader van Petrus, de stichter van de koraalschool
3) het huwelijk van Catlijn, een zuster van Elisabeth met de Mechelse Jan Savoets.

H3051 a1473: Item Hendrik Van Puddegem heeft gemaeckt den heijligen geest van Haecht eene gulden ‎(peis)‎ sjaers op een huys en hof gelegen op de Puddegemheyde tussen Claes Noels goet in die een sijde ende Machiel Van Haecht in de andere sijde en noch op een huys en hof gelegen in de plaetse tusschen min joffr ‎(Joseph?)‎ Winricx goet ende Andries Camers ende noch op drij dm lants gelegen op de Boxeijcke ‎(opmerking in de marge)‎ ‎(nu Willem Paelmans)‎.
H3051 a1473: Item Sanne Van Puddegem Jans wijf Van Puddegem was heeft gemaeckt den heyligen geest van Haecht eenen capuyn op een stuc lant daer men te kenes wert gaet en desen capuyn geeft Jan De Roye Aerts De Royen sone ‎(nu Jan De Roye/Jan Danijs tAntwerpen).
H3051 a1473: Item Goert Van Puddeghem van een stuc lant gelegen aen Saenbroec kant tusschen Henric Hoens goeden in die een sijde ende Wout Vekemans in die andere sijde met sijde aent Vinneken ‎(nu Coster Van Langendonck).
H3051 a1473: Item Jan Van Puddegem ende Marie sijn moeder van een half dm gelegen op de Steenacker tusschen Henric Keymps ‎(nu H Geest)‎ goet in deen sijde en Jan De Roije in dander sijde mette inde aenden weech.‎

COO mechelen 7784: 12 mei 1474:
De graaf van Salm vermaakt een half dagwant bemd in het Goorbroeck onder Haecht aen Hendrik Van Puddegem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Puddegem Aert, XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XIII (S + N + M),

 

Van Puddegem alias Brants Jan, ca. 1410, x met Lijsbeth Van Langendonck, fa Laureijs,

RTS1628 fo 80:
- 29 april 1514: Jan Van Puttegem zone wijlen Henriq x Lijsbeth Van Langendonck dochter wijlen Laureijs Van Langendonck, heeft ontvangen onderhalf dm en 17 roeden
- 17 sept 1568: de voors Jan Van Langendonck heeft nog te lene ontvangen bij doode wijlen Lijsbeth Van Langendonck zijnder moeije ende des voors Aerts Van Langendonck zijns vaders ende volgens S+D onderhalf dm en 18 roeden opt Ruijtersevelt.
H851: Fo 357:
- 17 sep 1506: Lijsbeth Geerts dr wijlen Loijck heeft ontvangen onderhalf dm bempt aan de Weewijde
- 10 feb 1521: JanVan Puttegem zone wijlen Hendrik heeft ontvangen onderhalf dm aan de Weewijde.

     Uit dit huwelijk:

     Van Puddegem Laureijs, 

 

Van Puddegem Cathlijn, x met Jan Valckenborgh,

HCT851 fo 212:
- 5 mrt 1480: Cathelijn Van Puttegem we Jan Valckenborgh voor de tocht en Jan haeren zone als erfman derven onderhalf bunder eusels aent Groot Beringenblock aan Hendrik Van Santberghe Hendriksone.

     Uit dit huwelijk:

     Valckenborgh Jan. 

 


 

XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XXIII - Van Puddegem Aert (S + N + M), ca. 1405, x met Barbara Van Haesdonck.

 

Wij schepenen van Haecht Hent Van Overbeeck heeft verkocht aan Hendrick Vanderpaelt een chijs op een huijs aan de Puddeghemehijde tusschen Aert Van Puddeghem ende Hendrick Van Overbeeck ‎(12 juli 1408)‎.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Puddegem Hendrik, XVI - XVII - XVIII - XIX - XX  - XII (S + N + M). 

 


 

XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXII - Van Puddegem Hendrik (S + N + M), ca. 1430, x met Margareta Van Hellegate, deze x 1 met XVI - XVII  - XVIII - XIX - Van Elsbroeck Jan (S + N), deze x 1 met Petronella Van Hoegaerden.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Elsbroeck alias Vuijterhellicht Jan.

 

De eerste vrouw die aan de familie veel aanzien heeft geschonken was Margareta Van Hellegate. Het Haachts kerkarchief bevat een lijst van oude testamenten waaronder het verloren gegane testament van Hendrick Van Puddeghem en zijn vrouw Margaretha Van Hellegate en het testament van Peter Van Puddeghem en Anneken Van Langendonck.

KA Haacht 22.700: het jaargetyde van Henricus Van Puddegem x Margareta Van Hellegaeten (nog in 1725!).

 

? Wez21432: Fo 134 ‎(28 nov 1504):‎
Cathlijne Cleijmans x Janne Van Puddeghem ende Mechtelt Cleijmans hebben opgedragen als dochters wijlen Henricq Cleijmans etc eenen beempt van zeven dm gelegen onder Werchter geheeten Thandblock
Jan Van Puddegem x Cathlyn Clymans: dochters
Catlijn Van Puddeghem x Jan Savoets
Elisabeth Van Puddeghem x Jan Mertens.

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Van Elsbroeck Petronella, XV - XVI - XVII - XVIII,

    

3. Van Puddegem Jan, XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XXI (S  + N + M),

    

Van Puddegem Hendrik, ca. 1470,  x met Maria Geerts,

     Uit dit huwelijk:

     Van Puddegem alias Brants Elisabeth, x met Jan Palmaerts, 

     Van Puddegem alias Brants Jan, x met Jenneken Hobbouts,

     Van Puddegem Heinken/Hendrick, ca. 1520, x ? met Anna Vandenberge, hun afstammelingen mogelijk in de andere Van Puddeghem-lijn, of uit een tweede x,

     Van Puddegem Willem

     Van Puddegem Joanna, x met Daneel Van Horick. 

 


 

XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XXI - Van Puddegem Jan (S  + N + M), ca. 1460, x met Van Horick Berbel.

 

HCT851 fo 192:
- 7 nov 1496: Jan Van Puddegem zone wijlen Hendrik heeft ontvangen een dm bempt aan de Uithaege aen de straete
- 14 dec 1523: Jan Van Puddegem zone Hendrik derft een dm bempt aen de Uithage tussen derfgen Vrancken Van Haecht ende Peeter Vandenberghe aan Heijnken Van Puttegem zone wijlen Henricx, doende Jan Van Bierbeke Goortsone den eed voor den minderjarige Heijnken
- 25 sep 1589: Willem Van Puttegem zone wijlen Hendricx bij doode des selfs Henricx heeft ontvangen tot behoef van Hansken Van Puttegem zone wijlen Hendricx een dm bempt regt Aert Van Haecht, doende Willem Van Puttegem als voorganger den eedt.
WRT1874 fo 503:
- 26 okt 1528: Jan Vanderhagen zone wijlen Jans na de dood van Berbele Van Horick dochter wijlen Jans ende huijsvr Jan Van Putteghem heeft ontvangen vijf gouden ryders erfelijck staende bepand op ses bonderen bempt onder Werchter.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Puddegem Cathlyn, XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XX (S + N + M),

 

Van Puddegem Elisabeth, x met Mertens Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Peter,  

 

Van Puddegem Willem.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XX - Verhaegen Jan (S + N + M), schepen Hof Van Befferen,  ca. 1480, x met Van Puddeghem Cathlyn,. Ze hertrouwde met Jan Versteveren - Verstueren.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verhaegen Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verhaegen Cecilia, x met Laurys De Preter,

 

Verhaegen Barbara, x met Jan Verhoeven,

 

Verhaegen Anna, XIV - XV - XVI - XVII (S + N  + M),

 

Verhaegen Catharina, XIV - XV,

 

Verhaegen Jan, XIII - XIV - XV - XVI (S + N + M),

   

2. Verstueren Elisabeth, x met Bernaert Coremans,

     Uit dit huwelijk:

     Coremans Gielis. 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom