Voorouderlijst Van Potsuynbergh Machiel                      

 

Van Potsuynberg en varianten

Verdwenen familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam of variant uit Pottelberg (Vlaamse Ardennen en Waasland).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - XVII - XVIII - Van Potsuynbergh Machiel (S + N), 1420, x met ...

 

Aarschot 145 fo 132:

- 29 jan 1446: Joncker Anthonis Van Rotselaer heeft ontfangen den chijns van Lobbeke met drij dm bempt na doode heere Wouters Van Winge zijns oude vaders
- op deselfden dag heeft joncker Anthonis opgedragen tot behoef van Machiel Van Potsuijnberghe die voors drij dm bempt
- 1 apr 1494 nae paeschen: Jan Van Potsuijnberge na de doot van Machiel zijns vaders ontvangt drij dm bempt gelegen t'Arschot in de Langebempde
- 8 nov 1507: Machiel Vandenborch sone Lodewijck Vandenborch ontvangt 17 roeden bempt als daer Janne Van Potsuijnberge sijnen oom uitgestorven es gelegen ts Janne IJsermans en Janne Leerse
- 25 apr 1524: heer Michiel Vanderborch priester sone wijlen Lodewijck derft 17 roeden ‎(regt we Claes Van Potsuijnberg)‎ aen Magdalena Heselmans dochter wijlen Jans
- 9 nov 1603: gaat naar het kapitel van Aerschot
.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Potsuynbergh Jan, ca. 1450,  x met jonkvr. Marie Vandenborch, fa Lodewijck,

R1628 fo 22:
- 20 nov 1503: Lowijck Vandenborch ‎(of Vandenbosch?)‎ heeft ontvangen tot behoef van Johannen Van Potsuijnberghe wijlen Jans dochter, daer moeder aff is jonkvr Marie Vandenborch, des voors Lowijckx dochter een dm en 40r land opde Colleberg ‎(Jan wijlen Smeets geheeten in den Haze
?).‎

     Uit dit huwelijk:

     Van Potsuynberghe Johanna, 

 

Van Potsuynbergh Cathlijn, x met Lodewijk Vanderborcht,

     Uit dit huwelijk:

     Vanderborcht Machiel, priester,  

     Vanderborcht Maria, 

 

Van Potsuynbergh Claes, XV - XVI - XVII, ca. 1465.

 


 

XV - XVI - XVII - Van Potsuynbergh Claes, ca. 1465, x met Barbara Van Helmont.

 

- 18 jan 1489: Willem De Colmer heeft ontvangen het derdendeel van eenen halven bonder ende 30r gelegen opt Rotselaerenvelt aende Geverstraete ‎(Claes Van Potsijnberghen)‎ - wordt gesplitst
- 5 april 1545: Lijsbeth Colmers dochter wijlen Willems x Jan De Schrijnmaker heeft gederft de helft van een derdendeel van een half bunder en dertich roeden opt Rotselaerenvelt ‎(wijlen Claes Van Potsuijnberghe, Thomas Ingels, Machiel Van Potsuijnberghe te vooren Geert wijlen Vandenberghen& nu den voors Thomas)‎ aan Bartholomeus Ingels en Thomas Ingels zijn vader.
R1628/ 2: Fo 277:
- 5 april 1545: Machiel Van Potsuijnberge zone wijlen Nicolaes derft een half bunder en 24 roeden land opt Rotselaerenvelt ‎(Jan De Scrijnmaker alias Leukens)‎ aan Bartholomeus Ingels x Aleijt Zeggens,
 Thomas Ingels sterfman
- 25 aug 1576: heer Bartholomeus Ingels priester heeft na de dood van Thomas Ingels zijn vader te lene ontvangen voor hem en voor zijn broer Hendrik een half bonder en 24 r land ‎(Hendrick Aurogge)‎
R1628/ 2: Fo 273: Janne sone wijlen Claes, Machiel Van Potsuijnberge.

Nicolaus Daems x Marie Verstraeten verkopen aan Lijsbeth Van Kelfs alias Vandendijcke een huijs ende hof tot Rotselaer inde plaetse ‎(erfgen Michiel Van Potsuijnsberghe)‎. In Fo 61 belooft Lijsbeth Van Kelfs te betalen. ?

RTS1628 fo 268:
- 3 mrt 1492: Claes Potsuijnberge sone wijlen Machiels heeft ontfangen huijs ende hof metten Diepeneusel ende met andere perceelen van leene
- 6 okt 1505: Claes Van Potsuijnberge sone wijlen Machiels heeft ontfangen bij doode wijlen Jenneken Van Potsuijnberge sijne nichte tderdedeel van huijs en hove gelegen te ganspoele metten diepeneusel, denselven noch tderdedeel vanden grooten reetbeempt houdende ses dagmaelen gelegen tsamen alle beijde metten cleijnen Reetbeempden houdende drij dm, item noch tderdedeel vanden Boickenbrade houdende seven dm, item noch tderdedeel vanden Quellenberg houdende vijf dm, item noch tderdedeel van 24 roeden lants, item noch tderdedeel vande groote goote houdende drij dm beempt, item noch terdedeel vande cleijn Goote houdende een half dm beempt, item noch tderdedeel van een half dm lant opt Hamelvelt, item noch tderdedeel van drij vd lants, item tderdedeel van een dm beempt in den Gever, item tderdedeel van 40 roeden beempt in den Gever, item tderdendeel van den Diepeneusel houdende drij vd, item tderdedeel van 10 roeden aldaer gelegen, item tderdedeel van een halfboender en 24 roeden opt Rotselaerenvelt
- 13 okt 1505: Machiel Vanderborgh Loijwijckssone heeft ontfangen bij doode joufr Jehanne Van Potsmijnberge Jansdochter het derdedeel van alle voors parcelen
op denselven dag heeft Margriet Van Potsijnberge we Peeter Vanderhoeven ontfangen het derdedeel van alle voors goeden ende Govaert Vanderstraeten haeren besetman heeft den eedt gedaen
- 4 mei 1506: Margriete Van Potswijnberge we Peeter Vanderhoeven ter eenre & joufr Cathelijne Potsuijnberge x Loijck Vandenborgh als vader & moeder Machiel Vandenborgh huns soons onder zijn jaeren zijnde hebben gederft al hun recht, actie etc als zij hadden hen aengecomen ende verstorven bij doode joufr Jehanne Van Potsuijnberge Jansdochter van alle die voors goeden tot behoef van Claes Potsuijnberge
- 3 sep 1521: Machiel Van Potsuijnberge mits de doot van Claes sijns vaders ontfanck huijs en hof gelegen te ganspoel
op dezelfden dag ontvangt joufr Berbera Van Helmont haer tocht in alle voors goeden ende meester Lambrecht Joerdens als haer voorganger heeft den eedt gedaen
- 17 feb 1534: Jan Van Potsuijnberge heeft nae doode wijlen Claes zijn vader ontfangen uijt crachte vande deijlinge tussen hem ende Machiel ende Goorden Van Potsuijnberge sijne broederen voor schepenen van Loven anno 1531 gedaen de voors beschreven goeden
- 9 feb 1557: Jan Vranckx zone wijlen Jans heeft ontfangen in naam en tot behoef van hemzelf en van Marie en Berberen zijn zusters na de dood van Jan Van Potsuijnberge zijn grootvader ende wijlen Marie Van Potsuijnberge zijn moeder de goeden hiernaerbeschreven te weten ierst huis en hof op Ganzepoel, etc
voor twee heergeweyden deen verschenen bijde doot vande voors wijlen joufr Marie Van Potsuijnberge, maer want mijnheer den hertog van Aerschot der selver wijlen joufr huijsvrouwe was Peters Van Croij het hergeweijde verschenen bij de doot vanden voors Janne Van Potsuijnberge heuren vader heeft quijt gegeven blijcken bij zijn brieven dd 22 jul 64 ende naederhant oijck het ander hergeweijde blijckende zijn brieven dd 24 sep anno 71
- 7 juli 1623: Jan Vranckx sone Jans heeft ontfangen naer doode sijns vaders tvoors huijs en hof ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Potsuynbergh Goort,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Goort Van Potsuynberge, zoon van wijlen Nicolaus en wonende te Leuven.  Als hij inderdaad omstreeks 1500 geboren is, dan had hij alleszins in 1575 voor die tijd een respectabele leeftijd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 244r., akte dd. 28 november 1575.

Item Goerdt Van Potsuynberge sone wijlen Claes, woonen(de) te Loven(e), in presentia, heeft bekindt ende bekindt midts des(en) aen hem bij Anthonis De Becke(re) als rintm(eeste)re des goidtsh(uys) van Vrouwenpercke gelost, gequeten en(de) affgeleght te zijn(e) alsulcke zess rinsg(ulden) erffelijcke rinte vuyt eene rinte van twelff rinsg(ulden) erffelijck, daeraff dande(re) zess rinsg(ulden) opd(en) xen. maii a(nn)o xvc. xxxiiii zijn gequetenn, daerinne tvoers(creve) goidtshuys met hu(n)ne brieven onder hu(n)nen zegele zijn verobligeert aende ouders des voers(creven) Potsuynberge en(de) welcke rinte hem in zijn(e) deylin(ge) gevallen es opd(en) ... [n.v.] decembris a(nn)o xvc. xxxi., staen(de) geregistreert in 3a. camera, scheldende alsoe tvoers(creven) goidtsh(uys) ende goeden daer voe(re) verbonden, volcomelijck quyte, promitt(entes) nullatenus alloqui sed semp(er) sat(is) erga quoscu(m)q(ue) prout, geloven(de) die voers(creven) Goerdt Potsuynberge, soe haest als hij de brieven van obligatie voers(creven), die welcke, alsoe hij verclaerde, misleght te hebben(e), te restitueren aend(en) rintm(eeste)re oft goidtsh(uyse) ende de selve te casseren, gelijck hij de selve midts des(en) casseert, bekennende hem daeraen(e) gheen recht meer te competeren(e) prout in forma, coram Winde, Maelcote, novembris xxviiia., a(nn)o xvc. lxxv.

 

Van Potsuynbergh Jan,

R1628/ 2 fo 284:
- 27 april 1535: Jan Van Potsijnberge zone wijlen Claes heeft verkocht aan mr Janne Van Raveschot zone wijlen Joos een erfrente

- 23 feb 1557: Kaerle Van Raveschot na de dood van zijn vader Jan

R1604: Fo 67: 4 juli 1570:
Pauwels De Witte x Marie Wijngaerders verkopen aan Peeter De Witte x Lijsbette Meeus ierst een stuck land int Helmbroeck groot een dm en 30r ‎(wijlen Peeter Vandenbroeck)‎ noch een stuck lants groot een dm ende 34r int selve broeck ende noch een stuck lant van een dm ende 42r int voors broeck ‎(wijlen Jans Van Potsuijnberghe, Aert De Pelsmaker)‎
.

     Uit dit huwelijk: 

Van Potsuynbergh Maria, ca. 1525, x met Jan Vranckx,

- 9 feb 1557: Jan Vranckx zone wijlen Jan in naam en tot behoef van hemzelf en van Marie en Berberen zijn zusters na de dood van Jan Van Potsuijnberge zijn grootvader ende wijlen Marie Van Postijnberge zijn moeder: huis en hof op Ganzepoel
- juli 1623: Jan Vranckx sone Jans..

     Uit dit huwelijk:

     Vranckx Jan,

     Vranckx Marie,

     Vranckx Berbele, 

 

Van Potsuynbergh Michiel,, XIV - XV - XVI, ca. 1500.

 


 

XIV - XV - XVI - Van Potsuynberg Michiel, ca. 1495, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Potsuynbergh Willem, XIII - XIV - XV, ca. 1525,

 

Van Potsuynberge Cornelia, x met Nicolaus Vander Beken.

 XIII - XIV - XV - Van Potsuynbergh Willem, ca. 1525, x met ...


Jan Vandeninde uit Hoboken x MariaVrancx in naam van Jan Vrancx haar broeder en van Barbara Van Potsunberg we Jan Spoelberg zijn voldaen van Barbara Van Quaerebbe we Steven Tservrancx & Hendrik Van Geyte/ Gestel & Jan Servrancx haer twee sonen uit twee bedden.

Wez21432 fo 113:
Item Janne De Pelsmaker vrs Willem Van Potsuijnberghe gehuert eenen bempt gelegen te Rotselaerenvelt.
R1604 fo 22v: 14 jan 1567:
Meester Lambecht De Berthoz rentmeester van de hertoge van Aarschot in het land van Rotselaar verkoopt ‎(bij speciale machte)‎ aan Jan Van Lantrop een huijs ende hof gestaen tot Rotselaer ‎(Willem Van Potsuijnberge, Geert Van Boeschot)‎.


Uit dit huwelijk:

 

Van Potsuynbergh Margriet, XII - XIII - XIV, ca. 1555.

 


 

XII - XIII - XIV - Goris Aert, ca. 1555, x met Margriet Van Potsuynbergh, fa Willem, zij x 1 met Michiel Vanderveken, alias Brasbier, fs Joannes, (x 2 met Anna Vercouteren ?).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Goris Aert.

 

En ook hieronder met dank aan Paul Peeters

Hieronder drie opeenvolgende akten.  In de derde akte wordt melding gemaakt van Michael Vanden Vekene, die getrouwd was met Margaretha Van Potsuynberge, dochter van Guilielmus.  De eerste twee akten staan er bij omdat men in de derde akte naar die akten verwijst.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8226 fol. 200v, akte dd. 10 februari 1580.

Item Cathlijn van Vlasselaer dochter wijlen Jans, wed(uw)e Andries Vuedincx, woenende nutertijt tot Mechelen en(de) eertijts tot Wesemael gewoent hebben(de), cu(m) tutore, oblig(antes), submitt(entes) ac renu(n)c(iantes) privilegio senatusconsulti velliani heeft bekyndt Jannen Van(den) Berge ende Marie Van Kriecking(en), sijn huysvrouwe, een rente van vier carolusg(ulden) te xx st(uyvers) tstuck en(de) thien gelijcke stuyvers, alle jaere opten xen. februarii te betalen et in cambio los en(de) vrij van xe., xxe., ce. pen(ningen) en(de) alle andere lasten, geimponeert en(de) te imponeren, te leveren infuturu(m) assecutum en(de) ter manissen pant te stellen(e), dobbel rente weert sijn(de), des sal die voirs(creve) Cathlijn die selve rente moegen lossen den pen(ninck) xvi., tallen tijden alst haer gelieven zal met gelde ten tijde van(de) quytinge cours hebben(de) en(de) met vollen pacht, cor(am) Liedekercke, Termonde, februarii xa.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8226, fol. 201r, akte dd. 10 februari 1580.

Item die voirs(creve) Cathlijn geloeft alnoch den voirs(creven) Jannen Vanden Berge te betalen de so(m)me van lxii rins(gulden)s te xx st(uyvers) tstuck eens tusschen dit en(de) Paesschen naestcomen(de) tanq(uam) debitum assecutum, cor(am) eisdem.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8226, fol. 201r, akte dd. 10 februari 1580.

Item es te wetene dat tvoirs(creve) bekin van(de) voirs(creve) rente van iiii carolus(gulden)s erffelijck en(de) oyck die voirs(creve) geloefte van betalinge bijde voirs(creve) Cathlijn aen(den) voirs(creven) Jannen Van(den) Berge en(de) sijn huysvrouwe o(m)me te voldoen alsulcken appoinctem(ente) accord(eer)t en(de) transactie als daer gedaen en(de) gemaeckt es tusschen den voirs(creven) Jannen Van(den) Berge ter ie. en(de) Machiel Van(den) Veken(e) als man en(de) momboir sijn(der) huysvrouwe, dochter wijlen Willems Van Potsuynbergen ter andere sijden, ter so(m)men van hondert xxxiiii rins(gulden)s ter causen van sekere pen(ningen), die welcke wijlen Jan Die Pelsmaker doude voer wijlen Willem Van Potsuynbergen, des voirs(creven) Michiels Van(den) Veken(e) huysvrouwe vadere, heeft betaelt van(de) xe. en(de) xxe. pen(ningen) aen onsen gena(digen) heer den co(ninck) oft sijn(en) rentm(eeste)ren int quartier van Loven(e) inden jaer lviii en(de) lix en(de) van(de) costen daero(m)me gedaen ende geleden ende is die voirsch(reve) Cathlijn tvoirs(creven) bekin van(de) voirs(creve) iiii gulden(en) erffel(ijck) en(de) van(de) voirs(creve) lxii gulden(en) eens voerd(en) voirs(creven) Michielen Van(den) Veken(e) en(de) sijn(der) huys(vrouw)e doende in minderinge van(de) so(m)me van hondert negen en(de) tachtentich gulden(en), die welcke sij Cathlijn voers(creven) den voirs(chreven) Michiel Van(den) Veken(en) ten achteren is van gecochten grond(en) van erffven, tegen den voirs(creven) Van(den) Veken(en) gecocht, gelegen tot Wesemael, geloven(de) die voirs(creven) Jan Van(den) Berge en(de) sijn huysvrouwe den voirs(creven) Michielen Van(den) Veken(e) noch sijn naecomeling(en) noch oyck sijn(en) borge Peeter Van(der) Beken ne(m)mermeer te molesteren in rechte oft buyten rechte ter causen boven verhaelt en(de) soe verre yemandt anders den voirs(creven) Michielen oft sijn naecomelingen ter causen van des voirs(creven) staet, naemaels wilde pramen oft molesteren ter oirsaken van des voirs(creven) staet, soe geloven die voirs(creven) Janne Vanden) Berge en(de) sijn(der) huysvrouwe daer voer te garranderen en(de) en(de) den voirs(creven) Michielen en(de) sijn huysvrouwe costel(oos) en(de) schadeloos te houden, daer voer hunne p(er)soon(en) en(de) goeden ind(ivisi)m verobligeren(de), cor(am) eisdem.

 

De 3 voorgaande akten worden nog gevolgd door een vierde akte, waaruit blijkt dat Michael Van den Vekene de zoon was van Joannes en dat hij een eerste maal gehuwd was met Anna Vercout(h)eren.

Soms volgt de ene interessante akte de andere op, soms moet men bij wijze van spreken een half register doorploegen om iets interessants te vinden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8226, fol. 201r, akte dd. 10 februari 1580.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers, etc(etera), gestaen Michiel Van(den) Veken(e) soene wijlen Jans vuyt crachte van testamente ende vuytersten wille wijlen Anna Vercoutheren, sijn(der) ierster huysvrouwe, gemaeckt opten xvien. dach der maendt decembris a(n)no xvc. lxxviii voerden notaris Adrianus de Mera en(de) sekere getuygen, heeft opgedragen met behoirlijcke verthijdenisse drije vierendeelen lants viertschooff, gelijck tselve gelegen es onder Wesemael, regenoten sheeren strate ter ie., tclooster van Ouwergem ter iir., expos(ito) impos(itus) est jure hered(itari)o Jan Reynckens en(de) El(isabe)t Meldaerts, sijn huysvrouwe, p(er) mo(nitionem) et sat(is) oblig(ando) et submitt(endo) et war(as) van dat tselve lant gheeft den vierden schooff aenden heere van Wesemale als grontheer terminis tanq(uam) prout jure aut, cor(am) Winde, Loenis, februarii xa.

 

Bij deze het vervolg (5e. akte). 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8226, fol. 201r, akte dd. 10 februari 1580.

Item de voirs(creven) Jan Reynckens soene wijlen Henricx, in p(rese)ntia, oblig(antes) et submitt(entes), heeft bekyndt den voirs(creven) Michielen Van(den) Veken(e) ende Margriete Van Potsuynbergen, sijn huysvrouwe, eenen carolusg(ulden) erffel(ijck) te xx st(uyvers) gerekent, jaerlijcx den xen. februarii te betalen et in cambio quite et libere te leveren in futurum assecutum ad mo(bilia) pignus valens duplum et tantu(m) et pot(eri)t redimere teender reysen met xvi gelijcke carolusg(ulden) inde weerde voirscreven ac cu(m), cor(am) eis(em). 

 

Hierbij een vrij interessante akte, omdat het gaat over een scheiding en deling van onroerende en roerende eigendommen van Michael Van Potsuynberge tussen :

-     enerzijds Margaretha Van Potsuynberghe dochter wijlen Guilielmus, geassisteert met Martinus Van Meensel die optrad als voogd van haar kinderen die zij behield van Arnoldus Goris en Michael Vander Veken en met haar (oudste) zoon Joannes (Hans).

-     anderzijds Petrus Vander Beken als vader en  voogd van Nicolaus Vander Beken, die hij behield van Cornelia Van Potsuynberge.

Deze Cornelia is een zuster van Guilielmus.

Merk op dat men nogal liederlijk omging met sommige familienamen, zoals Tommens (i.p.v. Vander Tommen) en Lantrops (i.p.v. Van Lantrop).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 87r., akte dd. 26 februari 1608.

Eene scheydinge en(de) deylinge bij keuse, daeromme gedaen en(de) geschiet zijn(de) tusschen Margriet Van Potsuynberghe dochter wijlen Willems, geassisteert met Mertten Van Meensele als momboir van(de) kinderen van Margriet voors(chreven), v(er)creghen en(de) behouden respective van Machiel Vand(er) Veecken en(de) Aert Gooris, met Hans Vand(er) Veecken, een vande sel(ve) kinderen, hem midts desen sterckmaecken(de) voor zijn mede broeders, dat sij dese deylinge sullen approberen, soo wanneer sij tot hunnen jaeren sullen gecomen zijn, ter eenre, ende Peeter Van(der) Beecken als vaeder en(de) momboir van Niclaes Van(der) Beecken, behouden van Cornelia Potsuynberge, suster des voors(chreven) Willems, ter andere zijd(en), van(de) goeden, rinten, pachten, achtergelaeten bij wijlen Michiel Van Potsuynberge, vader des voors(chreven) Willems en(de) Cornelia als hij leeffde, te deylene.

Sijn bleven en(de) gevallen de voors(chreve) Marg(rie)te Van Potsuynberge ind(er) qua(litey)t voors(chreven) de goeden naebes(chreven), ierst een blocxken landts, gelegen opden Wijngaert, geheeten Horcken, groot ontrent vijff vieren(deelen), gelegen tot Rotselaer opt Kerckhoffvelt, regen(oten) die h(ee)re Van Waterdijck ter ie. en(de) die straete ter ande(re) zijd(en), ombelast, item noch drije vierendeelen landts, gelegen opt sel(ve) velt, geheeten den Vogelensanck, regen(oten) Henrick De Keyser ter ie., Geert Van(den) Berghe ter iie. en(de) sh(ee)ren straete ter iiie., belast met een spinte gerste hee(ren) chijns, item noch veertich roeden landts opt selve velt achter ... [n.v.], regen(oten) jo(ncke)r Cornelis Van Grave ter ie., derffgen(aemen) Heetvelts ter iie., S(in)t Jobs tot Wesemael ter iiie. zijd(en), item noch vijff vierendeelen landts, gelegen opt Rotselaeren Velt, geheeten den Vijelijs Hoeck, regen(oten) Huybrecht Van Lantrop ter ie., derffgen(aemen) Tommens ter iie., het goidtshuys van Vrouwenperck ter iiie. zijd(en), item noch opt sel(ve) velt een halff dachm(ael) landts, geheeten dLanck Smal Stuck, regen(oten) m(eeste)r Jan De Prince ter ie., de kercke van Rotselaer ter iie. en(de) tvoors(chreven) goidtshuys van Vrouwenperck ter iiie. zijd(en), item alnoch een halff dachm(ael) lants opt sel(ve) velt bijde Schijthaege, regen(oten) den heere Van Waterdijck ter ie., Peeter Vogels ter iie., Henrick Rogmans ter iiie., S(in)te Cathelijnen autaer aldaer ter iiiie. zijd(en), item noch drije vieren(deelen) landts opt sel(ve) velt, regen(oten) die Lantrops ter ie., Henrick Die Witte ter iie., derffgen(aemen) Van(der) Tommen ter iiie., m(eeste)r Jan De Prince ter iiiie. zijd(en), item noch een halff dachm(ael) bempts ind(en) Wijen Gevere aen(den) Langhen Bempt, ombelast, hanc quoque et sat(is) obligan(do) et submitten(do), coram Roeloffs, Loomans, feb(rua)rii xxvia., 1608.

Sijn bleven en(de) gevallen den voors(chreven) Peeter Van(der) Beecken ierst een block landts, gelegen tot Rotselaer bijde kercke opt Kerckhoffvelt, regen(oten) den h(ee)re van Rotselaer ter ie., de Herberch straete ter iie. en(de) Willem Van Langendonck ter iiie. zijd(en), belast met sh(ee)ren chijns, item noch drije vieren(deelen) landts opt sel(ve) velt, geheeten den Beuckel, regen(oten) die kercke van Wesemael goet ter ie., tvoors(chreven) goidtshuys van Vrouwenperck ter ande(re) zijd(en), belast met een halster roghs aen(den) H(eyligen) Geest aldaer, item noch drije vieren(deelen) landts opt sel(ve) velt, regen(oten) Lantrops in twee zijd(en), derffgen(aemen) Van(der) Tommen ter iiie. en(de) tgoidtshuys van Vrouwenperck met Aerdt De Pelsmaecker en(de) m(eeste)r Jan De Prince ter iiiie. zijden, hanc quoq(ue) et sat(is) obligan(do), submitten(do), etc(etera), eisd(em).

Item is tusschen die voors(chreve) partijen geconditioneert dat alle de goeden, bijd(en) voors(chreven) Vand(er) Beecken v(er)cocht oft anderssints gealieneert, sullen v(er)cocht ende ghealieneert blijven sond(er) daeraff eenighe reeckeninge oft reliqua te derven doene, gelijck hij oock van gelijcken geene reeckenin(ge), bewijs oft reliqua en sal gehouden sijn te doen van tgebruyck van(de) sel(ve) goeden, behoudel(ijck) dat hij ter causen van dijen sal promptel(ijck gehouden zijn de voors(chreve) andere partije op te te leggen en(de) te betaelen die so(mm)e van twelff g(u)l(dens) eens en(de) daervore en(de) mede oock sal de voors(chreven) Vand(er) Beecken affgaen alle die pretensien die hij zoude connen gepretenderen, soe ter causen van processen ten respecte van(de) voors(chreve) goeden, gehadt als anderssints, eisd(em).

Item dat die voors(chreven) Peeter Vand(er) Beecken sal gehouden zijn alle de v(er)loopen te betaelen, opde sel(ve) goeden vuytgaen(de), totten daeghe van heden date des(er), eisd(em).

Item is alnoch geconditioneert dat soe verre naemaels meer geactioneerde oft erffgen(aemen) totte voor(chreve) goeden quaemen, diemen nu nyet en weet, dat dese deylinge sal nul en(de) van onweerden zijn, eisd(em).

Item oft naemaels meer commers opde voors(chreve) goeden bevonden wordde vuyttegaen dan voors(chreven) staet, bedraegen(de) inde jaerlijcxsche betaelin(ge) over de v st(uyvers), dat partijen deylgenootten malcanderen tsel(ve) sullen goet doen, eisd(em).

 

Hierbij een akte met vermelding van Margaretha Van Potsuynberghe als weduwe van Michael Vander Veken met haar zoon Joannes Vander Veken. Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van Guilielmus Brugmans en zijn vrouw Elisabetha Schellens, inwoners van Wijgmaal.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7496, folio 180v., akte dd. 14 februari 1605.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepenen van Loven(en) gestaen, Peeter Vander Beken, die welcke vuyt crachte van procuratie speciael ende irrevocabel, hem gegeven bij Margriete Potsuynberge weduwe Michiels Vander Veken ende Janne Vander Veken(e), haeren zone, opten xxvien. january a(nn)o xvic. vijff voer C. Rombouts, oepenbaer notaris, ende zeckere getuygen, den schepen(en) naerbeschreven verthoont ende gebleken, heeft opgedragen met behoirlijcke verthijdenisse een dachmael boomgaerts metter erfve, daer huys ende hoff plach op te staen, ende een bloxken daer aene gelegen, groot omtrent drije vierendeel, gelijck de zelve goeden gelegen sijn onder Rotzelaer te Gaespoel, regenooten sheeren straete in twee sijden, t' voirs(chreven) goet ter iiire., Robeert Wagemans ter iiiire. sijden, expos(ito) impos(itus) est iure haered(itari)o Willem Brugmans ende Elizabeth Schellens, gehuysschen, woonende tot Wijchmael, per mo(nitionem) et satis vigore ut supra et waras op sheeren chijns vanden gronde, zoe verre daer eenigen vuytgaet, ende op omtrent sestien stuyvers erffel(ijck) aen die van Vrouwenperck ende op last dat die voirs(chrev)e Willem Brugmans ende zijne huyssvrouwe den voirs(chrev)e constituanten, hunne goeden, erffven ende naecommelingen zullen schuldich sijn, gelijck sij mits desen sijn gelovende, costeloos ende schadeloos voirtaen te ontlasten ende indemneren van alsulcke rente van negen rinsguldens als t' godtshuys vande Predickheeren opde voirs(chrev)e constituanten jairl(ijcx) personel(ijck) zijn treckende met schepenen brieven van Loven in date xxa. januarii libro xvc. lxxv in media ende die voirs(chrev)e Predickheeren indyen te hebben, dat zij constituanten daer van zullen sijn ontlast ende ontslaegen ende tot dijen eynde opde voirs(chrev)e goeden van stonden aene te timmeren een huys, obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do), coram Liebrechts, Rivieren, februatrii xiiiia., 1605.

                  In de marge.

      Ten(atu)r xxv st(uyvers).

 

Ik verwijs naar de links in de voorgaande akte. In de akte, die volgt op de voorgaande, met dezelfde datum, wordt eveneens melding gemaakt van Guilielmus Brugmans en zijn vrouw Elisabetha Schellens, alsook van Michael Vander Veken (x Margaretha Van Potsuynberge). In deze akte vernemen we dat Michael een alias-naam heeft, met name Vander Veken alias Brasbier.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7496, folio 181r., akte dd. 14 februari 1605.

Item in p(rese)ntie des meyers die voirs(chreve) Willem Brugmans ende Elizabeth Schellens, gehuysschen, hebben opgedraegen met behoirl(ijcke) verthijdenisse alle die voirs(chrev)e goeden als voer gelegen, expos(ito) ende heer Willem Bosmans, procurator des godtshuys vande Predickheeren, inden name ende tot behoeff vanden selven godtshuys impos(itus) per mo(nitionem) reddidit terminis ende voirts meer op alsulcke rente van negen rinsguldens jaerlijcx den xxen. january te betaelen ende te quytene den penn(inck) achtien als t' voirs(chreven) godtshuys jairl(ijcx) treckende es personelijck op Michiel Vander Veken(e) alias Brasbrier met schepenen brieven van Loven in date xxa. januarii xvc. lxxv in media, ende het transport in date februarii xxix., libro voirs(chreven), oyck in media, et satis et waras op sheeren chijns vanden gronde ende op omtrent sestien stuyvers erffel(ijck) aen die van Vrouwenperck, promitten(tes) insuper personaliter indivisim persolvere et casu quo pignora ad mo(nitionem) alia vel redimere, d' welck die voirs(chrev)e bekinders zullen mogen doen naer inhoudt vande voirs(chrev)e constitutie brieven, gelovende daerenboven die voirs(chrev)e opdrageren opde voirs(chrev)e goeden van stonden aene te stellen een huys, cora(m) eisdem.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vanderveken Joannes, ca. 1580, x met Cathlijn Verbeeck,.
     Uit dit huwelijk:

     Vanderveken Cornelius, ca. 1612,  x 1 met Catharina Paeps, x 2 met Elisabeth Van Baelen, gezin hier,

     Vanderveken Maria, ca. 1614, x Keerbergen 23.01.1629 (g. Van Nuffel Wilhelmus en Wijnricxs Petrus) met

     Jan Fierens, fs Merten x Adriana Maria (Naenken) Raes, fs in Keerbergen,

     Vanderveken Lucia, ca. 1616, x Schriek 23.01.1656 (g. Jan De Hondt en Corneel Van der Veken) met Corneel De Hondt,

     Vanderveken Margareta, () Werchter 14.11.1618 (g. Meeus Margareta en Wouterdams Arnoldus),

     Vanderveken Christina, () Werchter 16.02.1621 (g. Van Roost Joannes en Vermijlen Christina),

     Vanderveken Barbara, () Werchter 14.04.1623 (g. Lauwers Joannes en Gommars Barbara),

     Vanderveken Joannes, () Werchter 05.04.1626 (g. Van Tongel Joannes en Wouters Clara),

     Vanderveken Anna, () Werchter 16.05.1628 (g. Spoelberch Petrus en Bosmans Anna), 

 

2. Goris Aert, ca. 1585,

 

Goris Magdalena, ca. 1587, x met Peeter Vandenr/vinck, wonen Antwerpen,

 

Goris alias Pot Vet Cornelius, XI - XII - XIII.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom