Voorouderlijst Van Ouwenhove Corijn

 

De plaatsnaam Oudenhove (wat zoveel betekent als 'oude hoeve') komt o.a. voor in Menen, Passendale, Steenvoorde, Steenwerk, Broekburg, Godewaardsvelde.
De familienaam is afgeleid van één van die plaatsnamen.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - XV - Van Ouwenhove Corijn, ex Boortmeerbeek ?, ° ca. 1520, x met Elisabeth Cremers, deze laatste x 1 met Cornelius Van Rompaey.

 

KB1164: Fo 135-136v: 4 okt 1616:

Anthoon Van Oudenhove woonende binnen de prochie van Erps ... momboir van de vijf kinderen van Appolonia Van Oudenhove ende van wijlen Hendrik Van Horick ende daerbij hem is geordonneert dachtergelaten goederen des voors Van Horick taenveerden ende tadministreren ... met Michiel Van Hove als toesiender

Verkopen aan Jan Boschmans de jongen x Barbara Wijchmans een aantal goeden waaronder drij bunderen land genaampt de Rode Leeuw.

KB1164: Fo 136v: 4 okt 1616:

Anthoon Van Oudenhove woonende binnen de prochie van Erps ... momboir van de vijf kinderen van Appolonia Van Oudenhove ende van wijlen Hendrik Van Horick ende daerbij hem is geordonneert dachtergelaten goederen des voors Van Horick taenveerden ende tadministreren ... met Michiel Van Hove als toesiender

verkopen aan Wouter Ievens x Barbara Van Rillaer een half stede in de Cassestraet.

 

Merten Van Ouwerhoven x Marie Van Rompeij, Elisabeth Van Rompaeij tochteresse we wijlen Jan Haneberghs nu met mr Jan Coeck ende weesen wijlen Jans ter eenre, ‎(kinderen wijlen Cornelis Van Rompaeij)‎, Elisabeth Creemers ‎(we Cornelis Van Rompaeij)‎ met mr Merten Van Ouwerhoven, welcke voors Elisabeth moeder is en die voors Van Ouwerhoven momboir van Plonie Van Ouwerhoven dochter wijlen ‎(Corijns)‎ Van Ouwerhoven ter andere zijden zijn veraccordeert over de schulden als die voorn we wijlen ‎(Cornelis Van Rompaeij)‎ behouden heeft na de doot haers mans
- eerst worden de schulden afbetaald
- daarna wordt half om half gedeeld.
Op 01-06-1611 verkrijgen Eustasius Mechaus ‎(schoenmaker, rentmeester van de OLV-Kerk van Vilvoorde (1630-1643)‎, x Margriet Terwaerts van Appolonia van Oudenhoven, vrouw van Hendrick van den Horicke, wonende te Keerbergen ‎(met procuratie d.d. 21-05-1611, gepasseerd voor notaris Adolff van den Venne)‎, alle rechten e.d. in alzulke gronden van erven, beemden, renten of anderszins, die Appolonia en haar man zijn toegekomen door het overlijden van Anthoen Farge en diens vrouw ‎(Anna van Lier, zoals blijkt uit een schepenbrief van de bank van Zaventem d.d. 01-04-1620; zie opmerkingen bij Margriete Terwaerts)‎, zoals deze gelegen zijn in Brabant, en in het bijzonder 3 bunders land te Erps of daaromtrent en 6 bunders in de omgeving van de parochie van Zaventem. Eustaes en zijn vrouw hebben deze landen ‎(of rechten daarin)‎ gekocht voor een zekere som geld, met dien verstande dat indien zij niet ‎(volledig)‎ van die landen kunnen profiteren, ze niets hoeven betalen. Tevens belooft de verkoopster om hen wettelijk te goeden en te erven voor "heren en hoven" alwaar zulks behoort. ‎(bron: Schepengriffies Vlaams-Brabant, inv.nr. 7335 (Vilvoorde)‎, folio 138v).
BMB239: 19 jun 1612
Appolonia Van Horick x Cornelis Verhaegen verkopen aan Christoffel Paridaens x Geertruyt Stoffels een half bunder bos gelegen aende Groote Loobeke.
KB1164: Fo 67: 10 jun 1614
Appolonia Van Oudenhove we Henrik Van Horick, mr Francois Vanden Bruele woonende tot Haecht als momboir van haar kinderen bij den voors Henrik Van Horick met Antoon Van Oudenhoven zijn medemomboir hebben verkocht aan Gillis Van Triest x Adriana Van Boeckel een huis en hof met gronde ende toebehoorten in de plaetse aldaer geheeten den Bonten Os door wijlen Hendrik Van Horick x Appolonia Van Oudenhoven eertyds gecocht van
Christoffel Verheyden.
Op 11 okt 1613 heeft de voors we van wijlen Mathijs Van Boeckel ontvangen en overgelaten aan Adriana Van Boeckel x Gillis Van Triest.
KB1164: Fo 75v: 3 mrt 1614
Appolonia Van Oudenhove we Henrik Van Horick, Gilis Bosmans met Joanna Van Horick sijne ende Jans Van Horick als hebbende alle de goeden gelegen alhier onder Keerbergen, Itegem ten behoeve van huns vaders wijlen sterfhuijs om daermede betaelt te worden sijn achtergelaten schulden, mee soo heeft de voors Appolonia versworen aan haar voors tochte ten behoeve van haer onbejaerde wesen en dragen de helft van een stuk bempt geheten den Honsconten op aan Guillaum De Somer.
KB1164: Fo 79: 4 okt 1616
Francois Vandenbruel als sequester gestelt vande kinderen wijlen Hendrik Van Horick daer moeder af is Appolonia Van Oudenhove heeft verkocht aan Jakop Van Horick wijlen Lembrechtssone x Elisabeth De Roije opden 23 okt 1623 ende daerinne opden 3 mrt 1614 behoorlijk gegoed ende daernaer bij Anthonij Van Oudenhove ende Michiel Van Hove als momboirs over deselve kinderen.
BMB240 fo 141: 25 jun 1619
Apolonia Van Horick x Cornelis Verhaegen verkopen aan Aert Moerlants x Elisabeth Thijssens seker half bunder land.
KB1165: Fo 20: 24 mrt 1621
S+D van de goederen achtergelaten door wijlen Henrick & Anneken Van Horick al gelegen in Keerbergen
- Peeter Venne x Jenneken Van Avondt Jansdochter voor een derde paert erft huijs in de Cassestraet waertoe nog eenen hof
- Wouter Yewens de twee deelen in coope vercregen van Appolonia Van Oudenhove mitsgaders van Anthoni Van Oudenhove & Michiel Van Hove als momboirs vande kinderen desselfs Appolonia behouden van wijlen Hendrik Van Hove ende het resterende vierde paert insgelijckx in coope vercregen hebbende van Jan Valgaren x Marie Van Avondt des voors Jenneken susters.
BMB241 fo 73: 20 jun 1623
Appolonia Van Horick x Cornelis Verhaegen tot behoef van Urbaen De Meijer rentmeester vande domeijnen der con maj drij dagwant lant int Borrebroeck.
BMB241 fo 73v: 20 jun 1623
‎(Jan Van Sichem meijer)‎ Apolonia Van Horick x Cornelis Verhaegen hebben opgedragen een rente van 18 gl 15 st sjaers heffende op de hofstede van Aert Moerlants.
KB1165: Fo 154: 18 feb 1632
Mr Jan Briers procureur gemachtigt van Guilliam De Somer out schepen van Mechelen bekend verkocht te hebben aan Peeter Ven x Johanna Van Avont een bunder bempt gemeijnelijk geheeten den Honsconte gelegen aende Dijle tegenover den godshuijs van Grimbergen goederen door De Somer vercregen in twee copen voor deen helft van Anthonis Haneberghs en voor dander hellicht van Appolonia Van Oudenhove we wijlen Hendrik Van Horick. 


Roelant Van Ouwenhove wn Martyne Bols dochter wijlen Hendrik Bols ende Jan Bols broeder voors Martyne momboir van voors Martyne kinde Hanske Van Ouwenhove verkopen aan Hendrik Van Beethoven x Cathelijne Boevenbeke een bloxken lant eertyts huis en hof plach op te staen ende vuytbringende was St Hubrecht groot ontrent een half bunder. 
Anthoon Van Oudenhove woonende binnen de prochie van Erps ... momboir van de vijf kinderen van Appolonia Van Oudenhove ende van wijlen Hendrik Van Horick ende daerbij hem is geordonneert dachtergelaten goederen des voors Van Horick taenveerden ende tadministreren ... met Michiel Van Hove als toesiender
Verkopen aan Jan Boschmans de jongen x Barbara Wijchmans een aantal goeden waaronder drij bunderen land genaampt de Rode Leeuw. 

 

Elisabeth & Maricken Van Rompaeij kinderen en erfgen wijlen Cornelis Van Rompaeij, die voors Mariken x Merten Vanderouwerhoven verkopen aan Jan Neefs huidevetter alsulcke schorse metten sister als die zelve comparanten binnen desen jaere van 1579 sullen blecken of doen blecken van hunne bosschen gelegen tot Putte oft Schriek. 

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Rompaey Maria, x met Merten Van Ouwenhoven,

 

Van Rompaey Elisabeth, ° ca. 1540, x 1 met Jan Haneberghs, x 2 met Augustijn Van Vuijthem,

BMB237 fo 39v: 3 okt 1579
Augustyn Van Vuythem x Elisabeth Van Rompaeij met haer kinderen behouden van wijlen Jan Haneberghs als tochteresse met mr Jan Coeck en Jan Van Zellaer als momboirs van voors kinderen verkopen aan ‎(Rombout)‎ Van Vuijthem broeder woonende tot Mechelen x Elisabeth Van Haesten een bunder land opt Putteken.
BMB237 fo 84: 3 okt 1579
Jan Coeck als momboir vande kinderen wijlen Jan Haneberghs x Elisabeth Van Rompaeij verkopen aan Pauwels Van Vuijthem brouwer tot Mechelen x Elisabeth Van Haesten een bunder.
BMB238 fo 162: 4 mei 1586
Elisabeth Van Rompaeij met mr Jan Coeck haeren vremden momboir en als momboir van haer kinderen daer vader af was Jan Haneberghs ten bijzijne van Anthonis Hanebergh out 20 jr, zijn heffende een rente aen een huis etc geheeten doude croone toebehorende Joachim De Keersmaecker.
BMB239 fo 13: 16 dec 1603
Elisabeth Van Rompaeij we Jan Haneberghs heeft opgedragen aan Anthonis Haneberghs haeren zone haer tochte in een stuck bempt ende lant groot drij dm genoemt het Bieseusel om te verkopen aan Jan Vanderhofstadt x Barbara Huens, item noch een half bunder lants opt Grootvelt.
BMB239: fo 145v
Anthonis Haneberghs hem sterkmakende voor Elisabeth Van Rompaeij we Jan Haneberghs sijn moeder mitsgaders Philips Haneberghs ende de kinderen Daniel Haneberghs.
 

     Uit dit huwelijk:

     Haneberghs Daniel,  

     Haneberghs Anthonis, ° ca. 1570,

     Haneberghs Philips,

 

2. Van Oudenhove Anthonius, koster, + Erps 14.04.1622, x met Van Loy Philippina, + Erps 16.12.1639, deze laatste x 2 (niet Erps, ) met Guilielmus De Vleeshouwer,

Not. Philippus Verschueren Kortenberg, akte 148 en 308:

I. blz 680 Philippina Van Loy maakt testament 1645,

II blz 567 12 & 13 januari 1646: uitverkoop van wijlen Philipette Van Loy we Guilielmus De Vleeshouwer en Antonius Van Oudenhove,

III. blz 690 de erfgenamen verkopen hun deel aan hun broer Guilielmus Van Oudenhove.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Oudenhove Agnes, x 1 ca. 1615 (niet Erps, ) met Joannes Van Ophem, x 2 ca. 1635, (niet Erps, ) met Guilielmus Groenegras, fii in Erps,

     Van Oudenhove Martinus, koster, + Erps 03.05.1671, x ca. 1624 (niet Erps, ) met Catharina Van Vlasselaer, + Erps 17.03.1663,

     we in eerste x ca. 1608 (niet Erps, ) met Hieronimus Grietens, fii in Erps,

     Van Oudenhove Joannes, pastoor in Sevencote,

     Van Oudenhove Barbara, x (niet Erps, ) met Lambrecht De Welde, geen fii in Erps,

     Van Oudenhove Anna, x (niet Erps, ) met Peeter Lens, geen fii in Erps,

     Van Oudenhove Catharina, (°) Erps 26.06.1602 (g. Abraham Mommaerts en Catharina Van Winckele), x (niet Erps, ) met Gillis Van Messem, geen fii in Erps,

     Van Oudenhove Maria, (°) Erps 29.09.1603 (g. Guilielmus Van Overvelde en Anna Wauters),

     Van Oudenhove Maria, (°) Erps 12.09.1604 (g. Judocus Van Oudenhove en Maria Tibaut),

     Van Oudenhove Antonius, (°) Erps 29.09.1607 (g. Antonius Schelckens en Barbara Van Velthem),

     Van Oudenhove Guilielmus, (°) Erps 19.05.1610 (g. Guilielmus Wasteel en Elisabeth Mommaerts),

     Van Oudenhove Philippina, (°) Erps 14.01.1613 (g. Dnus Adrianus Van Bausel en Catharina Cats),

 

Van Ouwenhoven (Van Horck alias Van Auwenhove) Appolonia, XII - XIII - XIV (S2631 + N2843 + N3071 + S3911 + S6139 + S6767 + N7719 + N7743 + S12651 + S12823).

 


 

XII - XIII - XIV - Van Horick (Horck - Horckmans - Van Sichen) Henricus (S2630 + N2842 + N3070 + S3910 + S6138 + S6766 + N7718 + N7742 + S12650 + S12822), x met Van Ouwenhoven (Van Horck alias Van Auwenhove) Appolonia (S2631 + N2843 + N3071 + S3911 + S6139 + S6767 + N7719 + N7743 + S12651 + S12823), ° ca. 1560, deze x 2 Haacht 9.11.1614 met Daniel VandenBruel.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Horick Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Horick Joanna,  x 1 Keerbergen 26.06.1607 (g. Jan Bosmans en Henricus Van Horick) met Egidius Bosmans, x 2 Keerbergen 05.10.1628 (g. Jan Bosmans en Petrus Rams) met Verstraeten Balthazar. Deze laatste x 1 Keerbergen 30.10.1615 (g. Jan Cleynhens en Jacob Van Horick) met Cleynhens Anna.

     Uit dit huwelijk:

     1. Bosmans Catharina, (°) Keerbergen 13.12.1609 (g. Hubertus Van Horick en Catharina Haneberch),

     Bosmans Barbara, (°) Keerbergen 13.09.1611 (g. Henricus en Barbara Bosmans),

     Bosmans Anna, (°) Keerbergen 04.06.1614 (g. Jan Voecx en Elisabeth Van Horick),

     Bosmans Maria, (°) Keerbergen 20.11.1616 (g. Petrus Van Rompay en Maria Vergouwen),

     Bosmans Joanna, (°) Keerbergen 22.04.1619 (g. Petrus Firens en Barbara Van Mechelen),

     Bosmans Guilielmus, (°) Keerbergen 13.10.1620 (g. Wilhelmus Hoelaerts en Joanna Bosmans),

     Bosmans Catharina, (°) Keerbergen 09.03.1623 (g. Jan Bosmans en Catharina Holaerts),

     Bosmans Egidius, (°) Keerbergen 15.01.1626 (g. Egidius Keulemans en Elisabeth Verheyden),

     2. Verstraten Catharina, (°) Keerbergen 02.09.1620 (g. Walter Guens en Catharina Cleynhens),

     Verstraten Anna, (°) Keerbergen 05.03.1624 (g. Joannes Valgaets en Anna Verstraten),

     3. Verstraten Henricus, (°) Keerbergen 16.05.1629 (g. Egidius Haverals en Magdalena Van Horick),

     Verstraten Joanna, (°) Keerbergen 29.06.1631 (g. Nicolaus Verstraten en Barbara Van de Heregracht),

     Verstraten Franciscus, (°) Keerbergen 06.11.1633 (g. Franciscus De Becker en Elisabeth De Grove),

 

Van Horick Hendrick,

 

Van Horick Joannes, x (niet Mech, R, ) met ... Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     Van Horick Elisabeth, (°) Keerbergen 12.03.1613 (g. Joannes Poncelet en Elisabeth Van Horick),

     Van Horick Jan, (°) Keerbergen 21.03.1615 (g. Jan Poucle en Joanna Ramps),

     Van Horick Magdalena, (°) Keerbergen 03.09.1617 (g. Daniel Van den Buyl en Magdalena Van Trist),

     x Keerbergen 26.02.1649 (g. Van Hove Henricus en Van Horick Joannes) met Wouters Guilielmus,

          Uit dit huwelijk:

          Wouters Henricus, (°) Keerbergen 27.08.1651 (g. Vandenroost Henricus en Verbinnen Maria),

          Wouters Petrus, (°) Keerbergen 06.05.1654 (g. De Preter Petrus en Ven Elizabeth),

          Wouters Joannes, (°) Keerbergen 01.10.1656 (g. Wouters Martinus en Haverhals Joanna),

 

Van Horick ..., (°) Mechelen OLV 12.09.1588 (g. Jan Van Hove en In de Kerre Joanna),

 

Van Horick Anna, XI - XII - XIII (S1315 + N1421 + N1535 + S1955 + S3069 + S3383 + N3859 + S3871 + S6325 + S6411), ° ca. 1595,

 

Van Horick Jacobus,

 

Van Horick Elisabeth, (°) Haacht  02.09.1593, x Haacht 11.06.1615 met Lavaerts Jacobus,

     Uit dit huwelijk:

     Lavaerts Theodorus, (°) Haacht 14.10.1615,

     Lavaerts Philippus, (°) Haacht 01.05.1618,

     Lavaerts Petrus, (°) Haacht 02.07.1619,

     Lavaerts Gommarus, (°) Haacht 18.11.1621,

     Lavaerts Jan, (°) Haacht 14.04.1624,

     Lavaerts Anna, (°) Haacht 06.04.1627,

     Lavaerts Maria, (°) Haacht  22.10.1630,

 

Van Horck - Van Horick - Van Ooricx - Van Horck Magdalena, (°) Rijmenam 20.11.1604 (g. Jan Van Neckerspoel en Jouffr. Magdalena Van Gerven), x Keerbergen 20.02.1629 (g. Daems Joannes en Van Roost Petrus) met Bosmans Joannes sr,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii K, R, W, S,

     Bosmans Rumoldus, (°) Keerbergen 10.02.1630 (g. Bosmans Rumoldus en Firens Joanna),

     Bosmans Wilhelmus, (°) Keerbergen 23.02.1632 (g. Holaerts Wilhelmus en Van Deijck Joanna),

     Bosmans Henricus, (°) Keerbergen 07.04.1635 (g. Vander Roost Henricus en Van Hergracht Barbara),

     Bosmans Adrianus, (°) Keerbergen 05.10.1639 (g. Van Ooten Adrianus en Navet Christina),

     Bosmans Egidius, (°) Keerbergen 02.05.1647 (g. Vanden Berge Egidius en ... Joanna),

 

Van Horick fs, (°) Keerbergen 22.04.1607 (g. Jacobus Horick en Jacoba Balens),

 

Van Horick Clara, (°) Keerbergen 09.05.1610 (g. Wilhelmus Claes en Clara Van Mechte),

 

2. Vandenbruel Daniel, (°) Haacht 16.11.1614.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom