Voorouderlijst Van Nuffel Wilhelmus

 

Van Huffel, Van Huffe(e)len, Van Hufel, Van Hoffelen, Van Uffel(en), Van Offel(en), Van Offeren, Van Oeffel(en), Van Nuf(f)el, Van Nuffel(l)e(n), Wanuf(f)el, Wanufelle

Familienaam uit de plaatsnaam Huffel: heuvel. Op heel wat plaatsen in België.

 


 

XIII - XIV - Van Nuffel Wilhelmus, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Nuffel Petrus alias Van Loo, ° ca. 1575, x (niet H, ) met Geens Anna,

Aktes met dank aan Christine Savat

Fo 18v: 30 sept 1606:

Peeter Van Nuffel x Anneken Guens met Hendrik Vermijlen Gielissone als momboir vande kinderen Henrick Geens daer moeder af is Cristynen   Keyaerts Put ende hebben de voors renunciatie vernient ende bekende tvoors contract van weerde te houden dwelck zij op den 9 meert ll hebben veraccordeert tegens Hendrick Breugelmans ende Cristyne. Vandenbroeck.

KB1166: Fo 195: 3 mrt 1655:

Cornelis, Adriaen, Peeter Van Nuffelen, Elisabeth Van Nuffelen x Cornelis Bernaerts, Margriete Van Nuffelen we Jacques Fontenelle hun sterk makende over Jan Van Nuffelen alle kinderen wijlen Peeters daer moeder af was Anna Geens, (voor notaris Panhuijs in Werchter), Joanna Vandermeren we Jan Van Tongelen ende Cornelis Van Nuffelen haeren tegenwoordigen man, ende Peeter Van Tongelen Aertssone met Jan Vandermeren beijde wettige momboirs van de kinderen van den voors wijlen Jan Van Tongelen, haeren eersten man was,

Heeft den voors comparant bekendt dat wijlen Peeter Van Nuffelen der constituanten vader was hadde vercocht aan Cornelis Bosmans x Beijcken Ven een half bunder land in den Loosen hoeck – waerop een rente stond van 300 gl capitael aande kinderen ende erfgen wijlen Daniel Van Meerbeke tot Loven.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Van Nuffelen zone Guilielmus en zijn vrouw Anna G(h)eens, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio  8v., akte dd. 7 juli 1621.

Item Peeter Van Nuffele sone Willems en(de) Anna Gheens, gehuysschen, woonen(de) tot Werchtere, in p(rese)ntie, etc(etera), obligan(tes), submitten(tes) ac renun(tiantes) in forma, hebben bekint, gel(ijck) zij bekinnen midts desen, indivis(im) schuldich te zijn(e) h(ee)ren en(de) m(eeste)rs Guilhelmus Van Tzestich, pastoir van Sinte Quintens bynen des(er) stadt Loven, en(de) Steven De Man, p(res)b(yte)r en(de) canonick van S(in)te Anthoen, xxvtich. carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers) Brabants tstuck erffel(ijcke) rente, alle jaere op date des(er) te v(er)schijnen en(de) in des(er) stadt wissele van Loven te leveren tot behoeff eend(er) daegelijcxsche misse, gefundeert inde voors(creve) kercke bijde edele vrouwe marcqgravinne van Aerschot, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle ande(er), minde(re) oft meerde(re) penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et ad mo(nitionem) pig(nora) infra leucam valens duplum et tantu(m) obligan(do), etc(etera), in forma, met conditie dat die voors(creve) bekinderen, henne erffven en(de) naercomelin(gen) die voors(creve) rente van xxv carol(us) gul(den)s erffel(ijck) sullen moghen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) daeraff met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopende munte en(de) met volle rente, op conditie, in desen merckel(ijck) ondersproken, dat die voors(creve) bekinderen, soo wanneer zij die voors(creve) rente van xxv rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) sullen willen affquytten, schuldich en(de) gehouden sullen wesen drije maenden te vorens, te weten voorden valdach dadvertentie te doen aen(den) voorschr(even) oft ten tijde zijn(de) op pene dat die sel(ve) rente sal haeren cours blijven houden ende om den voorchr(ev)en ind(er) qua(liteyt) als voor te bat te v(er)seeckeren, hebben die voors(creve) bekinderen geconsenteert, gel(ijck) sij consenteren midts desen, int maecken van mainmise over alle henne goeden, soo waer die geleghen zijn en(de) int decreet der sel(ve) sonder daertoe te dorven gedaeght oft geroepen te zijn, constitueren(de) die voors(creve) bekinderen onwederroepel(ijck) Leunis, Brugmans, Leunckens en(de) andere thoender deser om alle die panden en(de) mainmise, geattacheert voor meyer en(de) schepen(en) des(er) stadt Loven oft elders daert van noode wesen sal, voor de voors(creve) rente van xxv rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) op te draghen en(de) v(er)obligeren met alle en(de) iegewel(cke) geloeften en(de) conditien, daertoe noodich en(de) gerequireert, geloven(de) te houden voor goet, vast, gestentich en(de) van weerden al tgene in des voors(creven) is bijde voors(creven) geconstitueerde en(de) elck van hun int besundere gedaen en(de) gehandelt sal worden, obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, coram Borgreve, Beringhen, julii viia., 1621.

            In de forma.

Op heden den xviiien. aprilis 1633 soe heeft h(ee)r en(de) m(eeste)r Steven De Man, priester en(de) canonick, etc(etera), van(den) v(oor)s(creven) Peeter Van Nuffel ontfanghen te hebben de capitale penninghen v(an) dese xxv r(insguldens) erffelijck mette v(er)loopen van dijen, consenteren(de) alsoo in(de) cassatie der selver, promitten(tes) nullatenus alloqui sed semp(er) satis et waras erga quoscunque oobligan(do), etc(etera), in forma, act(um) ut supra.

 

Petrus Van Nuffelen, zoon van Guilielmus (en Anna Geens), inwoner van Werchter, emancipeert zijn kinderen Joannes, Cornelius, Adrianus, Petrus, Elisabetha en Margaretha Van Nuffel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 42v., akte dd. 23 augustus 1621.

Transcriptie.

Item Petrus Van Nuffel filius Wilhelmi,

commoran(s) sub parochia de Werchtere, in presen(tia),

etc(etera), eman(cipavit) Jo(hann)em, Corneliu(m), Adrianu(m), Petrum,

E(lisa)b(e)th(am) et Margaretam Van Nuffel, suas proles,

a pane suo modo debito et consueto, quo facto Ph(i)l(ippu)s

Hollandts recond(uxi)t, coram eisd(em).

 

Met betrekking tot dezelfde link in de email van deze morgen volgt hier weer een akte met vermelding van Petrus Van Nuffel(en) en Anna Geens, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 45v., akte dd. 10 september 1621.

Item Merten Van Hove sone wijlen Huybrechts, woonen(de) tot Keerberghen, in presen(tia), etc(etera), heeft gecedeert, getransporteert en(de) overgeven, gel(ijck) hij cedeert, transporteert en(de) geeft over midts desen, h(ee)r en(de) m(eeste)r Steven De Man, p(res)b(yte)r en(de) canonick van Authoven, p(rese)nt en(de) tselve accepteren(de) inden naem en(de) tot behoeff van(de) ombejaerde kinderen wijlen Jans Van Boedeghem alsul(cke) neghen carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers) tstuck en(de) vii ˝ st(uyvers) erffel(ijcke) rente, als hij opdraege(re) personnel(ijck) is trecken(de) op Anna Geens en(de) Peeter Van Nuffel, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, volgen(de) die brieven daeraff zijnde in date maii xiiii., 1621, in prima, en(de) daernaer bij mainmise geaffecteert op zeeckere der gehuysschen goeden, gelegen onder Werchtere, p(er) mo(nitionem) et sat(is) die voors(creven) opdraegere obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et war(as) voor eene goede, ombelaste en(de) onv(er)thierde rente, geloven(de) voerde deucht der selver rente inne te staen prout, cederen(de), transporteren(de) en(de) geven(de) voorts over tot behoeff als voor derffbrieven daeraff zijn(de) in date voors(creven), mitsgaeders de mainmise, hier voren v(er)melt, met alle en(de) iegewel(cke) geloeften en(de) conditien daerinne begrepen, metten loopen(de) jaere ten selven rechte, coram eisd(em).

     Uit dit huwelijk:

     Van Nuffel Hieronimus, (°) Haacht 31.01.1602,

     Van Nuffel Maria, (°) Haacht 06.06.1604,

     Van Nuffel Catharina, (°) Haacht 17.10.1606,

     Van Nuffel Cornelius, x 1 met Paeps Elisabeth, (deze x 1 met Willem Spoelbergh,), x 2 Werchter 09.01.1654 (g. Van Tongelen Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met

     Joanna Vander Meren, deze x 1 Tildonk ...03.1645 (g. Michael Hensmans, Joannes Vander Meren en Egidius Limbosch) met Joannes Van Tongelen, het complexe gezin bij Paeps,

       Akte met dank aan Christine Savat

       NGB 14378 - 20/1/1654:

       "Joanna Van Meeren, weduwe geweest van Jan van Tongelen saliger memorie, nu geassisteerd met Cornelis Van Nuffelen haeren

       tegenwoordigen man ende momboir, en Peeter Goosens x Catlijn van Tongelen, Adriaan van Looy x Elisa van Tongelen, Geeraert van

       Crieckinge x Anneken van Tongelen en Maaiken van Tongelen met Aert van Tongelen haar oom, kinderen van Jan van Tongelen x

       Anneken Vermijlen, delen de goederen ..."

     Van Nuffel Margareta, x Werchter 25.02.1645 (g. Van Nuffel Petrus en Van Nuffel Wilhelmus) met Jacobus Fontenelle,

     Van Nuffel Jan, zie Cornelius,

     Van Nuffel Elisabeth, x (niet W, Wak, H, ) > 1639 met Bernaerts Cornelius,

          Uit dit huwelijk:

          Bernaerts Gasparina, ° ca. 1638,

          Bernaerts Catarina, (°) Werchter 29.03.1639 (g. Van Nuffel Guielmus en Caiaerts Christina),

          Bernaerts Joanna, (°) Werchter 20.05.1641 (g. Schot Joannes en Van Essche Margareta),

          Bernaerts Margareta, (°) Werchter 12.07.1642 (g. Van Loy Cornelius en Van Nuffel Margareta),

     Van Nuffel Petrus,

     Van Nuffel Adrianus, 

     Van Nuffel Anna, (°) Werchter 19.07.1620 (g. Boschmans Anna n. Costers Catharina),

 

Van Nuffel Wilhelmus jr, XII (S2808 + S5202 + S7794),

 

Van Nuffel Catharina, XIII (S4797).

 


 

XII - Van Nuffel Wilhelmus jr (S2808 + S5202 + S7794), x met Verbeke Maria (S2809 + S5203 + S7795).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Nuffel Antonetta - Antonina - Antonia, XII (S2601 + S3897),

 

Van Nuffelen Adrianus, XI (S1404),

 

Van Nuffelen Petrus, x (niet W, K, R, H, Bet, ) met Vander Loock Catharina,

     Uit dit huwelijk: geen andere fs te W, H, K, Rot,

     Van Uffele Anna Susanna, (°) Betekom 20.03.1645 (g. Vander Loock Hubertus en Vander Loock Anna),

     Van Nuffelen Guilielmus, (°) Werchter 11.08.1647 (g. Van Nuffelen Guilielmus en Holemans Catharina),

     Van Nuffelen Petrus, (°) Werchter 26.08.1649 (g. Van Tongelen Joannes en Peeters Jacoba), x Werchter 04.03.1685 (g. Van Nuffelen Petrus en Peeters Joannes) met Peeters Anna,

 

Van Nuffel Christina, (°) Werchter 09.05.1619 (g. Lauwarts Petrus nauta (=schipper) en Vermijlen Christina),

 

Van Nuffel Joannes, (°) Werchter 07.01.1624 (g. Lauwers Petrus en Geens Anna).

 

 

 

XIII - Vande Goore alias Daelderke Joannes (S4796), x (niet W!, ) met Van Nuffel Catharina (S4797).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van de Goor Abraham, XII (S2398),

 

Vande Goore Catharina, (°) Werchter 24.05.1618 (g. Van Nuffel Petrus en ... Catharina).

 


 

XII - De Iongh(e) Thomas (S2600 + S3896), (°) Mechelen OLV 02.06.1613 (g. Hac Thomas en Huijsmans Maeijcken),, x Werchter 25.06.1642 (g. Spoelberchs Petrus en Van Houtvin Martinus) met Van Nuffel Antonetta - Antonina - Antonia (S2601 + S3897), (°) (niet W!, K, Heist, H, P!, I!, Bon!, Wez, Wes, Bet, R, Beer, Duf, Kes, Huls, Wiek!, Ges, Bev, WMB, Nijl, O, Ber, Rot, Berg, Perk, ), deze x 2 Werchter 17.10.1647 (g. Van Tongelen Arnoldus en Vermijlen Martinus) met Coomans vulgo Alpherez Cornelius, mogelijk zoon van militair.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Iongh(e) Thomas.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Iongh Anna, (°) Werchter 23.11.1642 (g. Van Hautvin Joannes en Goris Anna),

 

De Iongh Joannes XI (S1300 + S1948), (°) Werchter 20.11.1644 (g. Hamels Joannes en Van Geel Barbara),

 

2. Coomans Barbara, (°) Werchter 23.09.1648 (g. Jodens Michael en Mergaels Barbara),

 

Coomans Norbertus, (°) Werchter 17.03.1651 (g. Van Hautvin Martinus en ... Jacoba uxor Van Nuffelen Petrus),

 

Comans Abraham, (°) Werchter 27.01.1656 (g. Vandeghoor Abraham en Smidts Elijsabeth), x Werchter 06.07.1683 (g. Michael Bosmans en Joannes Peeters) met Van Houtvin Anna, x 2 Werchter 08.07.1698 (g. Coemans Adrianus en De Jonge Joannes) met Peeters Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Coemans Barbara, (°) Werchter 26.10.1684 (g. Coemans Adrianus en Van Hautvin Barbara),

     Coomans Guielmus, (°) Werchter 25.07.1686 (g. Coomans Guilielmus en Peeters Lucia),

     Coemans Joannes, (°) Werchter 20.08.1688 (g. Janssens Joannes en Gooris Catharina),

     Coemans Catharina, (°) Werchter 23.03.1691 (g. Van Uijtven Arnoldus en Fobelets Catharina),

     Coemans Henricus, (°) Werchter 05.03.1695 (g. Janssens Henricus en Van Gestel Maria), 

 

Coomans Guilielmus, (°) Werchter 04.04.1658 (g. Van Looij Guilielmus en Vander Loock Catharina,

 

Coomans Adrianus, (°) Werchter 07.04.1661 (g. Diericx Adrianus en Verswijver Elisabeth), x (niet W, Wak, ) met Pete Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     Coomans Adrianus, (°) Werchter 18.08.1686 (g. Coomans Cornelius n. Pete Adrianus en Van Houtven Anna),

     Coomans Maria, (°) Werchter 15.05.1689 (g. Coomans Guilielmus en Pete Maria),

     Coemans Cornelius, (°) Werchter 01.04.1695 (g. Boschmans Cornelius en Coemans Anna),

     Coemans Anna, (°) Werchter 11.07.1700 (g. Egrix Adrianus n. Van Gestel Henricus en Peeters Anna).

 

 

 

XI - Van Nuffelen Adrianus (S1404), (°) (niet W!, Rot, S, H, K, R, P!, I!, Beer, Bet, Wez, Heist, Wes, Ber, Kamp, Berg, Perk, Wak, Wez,  ), x Werchter 28.04.1642 (g. Van Nuffel Guielmus en Van Houtvin Martinus) met Verwaest Elisabeth (S1405), (°) Schriek 11.02.1617 (g. Gommer Melis en Elisabeth Verwaest).

 

Onderstaande info en logica met dank aan Paul Peeters:

Uit de onderstaende schepenakte (S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7556 fol. 6r°) blijkt dat er nog een zevende kind was, nl. Eloy (Eligius).  Het is niet onmogelijk dat hij werd geboren tussen Guilielmus en Joanna. Tussen de laatste 2 kinderen zit bijna 7 jaar.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. Adriaen Van Uffelen en. Lijsbeth Van Waest, gehuysschen, ingesetenen van Werchter, die welcken hebben behoorel. vuyt hunnen broode gedaen Jan, Eloy, Guilliam, Jacquemijne en. Jenneken Van Uffelen, henne kinderen a pane suo modo debito et consueto quo facto P. Van Roost reconduxit, coram Dielbeeck, Van. Veken, iija. july 1669.

Ute/uut  sinen/zinen  broode/broede doen : wettelijk voor mondig of meerderjarig verklaren (volgens Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek - Supplement, 1983).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Nuffel Cornelius, (°) Werchter 11.12.1642 (g. Vermijlen Cornelius en Goris Elisabeth),

 

Van Nuffel Joannes, X (S702), (°) Werchter 25.03.1645 (g. Schuermans Joannes en Van Hove Barbara),

 

Van Nuffelen Ludovicus, (°) Werchter 26.12.1647 (g. Geens Ludovicus en Boschmans Anna),

 

Van Nuffelen Jacoba, (°) Werchter 16.04.1651 (g. Van Nuffelen Petrus en Preters Jacoba), x Werchter 03.12.1677 (g. Ballien Guillielmus en Fontenel Petrus) met Vermuijten Egidius, x 2 Werchter 25.09.1697 (g. Goris Franciscus en Mommens Petrus) met De Kelper Jan, dit laatste kinderloos of elders,

     Uit dit huwelijk:

     Vermijten Guilielmus, (°) Werchter 19.12.1678 (g. Van Nuffelen Guilielmus en Brues Catharina),

     Vermijten Joannes, (°) Werchter 24.11.1681 (g. Van Nuffel Joannes en Hamels Elisabeth),

     Vermijten Catharina, (°) Werchter 24.06.1690 (g. Janssens Joannes en Holemans Catharina),

     Vermijten Francisca, (°) Werchter 12.10.1693 (g. Van Nuffelen Joanna n. Goris Franciscus en Vermeulen Joanna),

     Vermijten Henricus, (°) Werchter 12.10.1693 (g. Verkeren Henricus en De Worteleer Maria),

 

Van Nuffele Guilielmus, (°) Werchter 01.11.1654 (g. Boschmans Joannes en Van Hurck Joanna), x 1 Werchter 05.02.1687 (g. Van Haecht Rumoldus en Van Nuffelen Joannes) met Van Haeght Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Nuffelen Joannes, (°) Werchter 30.01.1688 (g. Bries Joannes en Crabbe Maria n. Crabbe Dymphna),

     Van Nuffelen Andreas, (°) Werchter 03.01.1690 (g. Peeters Andreas en Crabbe Maria),

     Van Nuffele Maria, (°) Werchter 19.05.1691 (g. Van Esche Joannes n. Van Haeght Joannes en Crab Maria),

 

Van Uffelen Eloy - Eligius,

 

Van Nuffelen Joanna, (°) Werchter 21.07.1661 (g. Diericx Guilielmus nomine patris sui Joannes en Beurremans Joanna), x Werchter 29.05.1686 (g. Gooris Adrianus en Vermeijlen Egidius) met Goris Franciscus, (°) Werchter 30.12.1664 (g. Vermost Franciscus en Goris Maria),

     Uit dit huwelijk:

     Goris Maria, (°) Werchter 08.04.1687 (g. Goris Adrianus en Crabbe Maria),

     Goris Jacoba, (°) Werchter 30.11.1689 (g. Vermoest Joannes en Van Nuffele Jacoba),

     Goris Joanna, (°) Werchter 27.03.1691 (g. Van Nuffelen Joannes en Van Nuffelen Jacoba),

     Goris Gerardus, (°) Werchter 18.07.1693 (g. Uijterhoeven Gerardus en Serneels Catharina),

     Goris Anna, (°) Werchter 18.07.1695 (g. Peeters Joannes en Goris Anna).

 


 

X - Van Nuffelen Joannes (S702), (°) Werchter 25.03.1645 (g. Schuermans Joannes en Van Hove Barbara), x 1 Werchter 17.04.1695 (g. Volckaerts Angelus en Van Roost Arnoldus) met Lavaerts Joanna (S595 + S703), (°) Haacht 04.05.1666, + Werchter 05.07.1734. Deze laatste huwde (x) 2 Werchter 1706 met Nijs Adrianus (S594).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Nuffel Catharina, IX (S351), (°) Werchter 05.02.1696 (g. Lauvots Henricus en Lauvots Catharina),

 

Van Nuffelen Anna, (°) Werchter 28.12.1697 (g. Geerts Joannes en De Worteleer Anna), + Werchter 12.07.1746, x Werchter 05.02.1725 (derde gr. verw.) met Van Nuffelen Petrus, + Werchter 22.05.1733, x 2 Werchter 19.07.1733 met Boschmans Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Nuffelen Adrianus, (°) Werchter 08.02.1725 (g. Adrianus Nijs en Catharina Van Nuffelen),

     Van Nuffelen Petrus, (°) Werchter 01.05.1726 (g. Pet... Peeters en Elisabeth Nijs),

     Van Nuffelen Joanna, (°) Werchter 27.10.1727 (g. Arnoldus Van Hautvinck en Joanna Lavons),

     Van Nuffelen Adrianus, (°) Werchter 03.10.1729 (g. Adrianus Nijs en Catharina Van Nuffelen),

     Van Nuffelen Joanna, (°) Werchter 09.02.1731 (g. Petrus Meert en Joanna La Wens), + Werchter 18.02.1763, x Werchter 11.11.1750 met Petrus Somers, ex Boom,

     Van Nuffelen Catharina, (°) Werchter 02.05.1733 (g. Joannes Nijs en Catharina Van Nuffelen),

     2. Boschmans Joannes Baptista, (°) Werchter 01.11.1734 (g. Joannes Boschmans en Elisabeth Nijs),

     Boschmans Adrianus, (°) Werchter 18.03.1736 (g. Adrianus Nijs en Anna Stoerps),

     Boschmans Joannes Baptista, (°) Werchter 29.08.1737 (g. Joannes Boschmans en Maria Van Houtvin),

     Boschmans Petrus, (°) Werchter 09.04.1739 (g. Petrus Van Houtvinck en Anna Van Eijcken),

 

Van Nuffel Joanna, (°) Werchter 27.08.1700 (g. Diricx Joannes en Vanden Elsken Maria),

 

Van Uffel Joannes, (°) Werchter 25.09.1703 (g. Egrix Adrianus nomine De Kelper Joannes en Van Haeght Joanna),

 

2. Nijs Elisabeth, IX (S297), (°) Werchter 04.11.1706 (g. Van de Loeck Paulus en Nijs Elisabeth),

 

Nijs Petrus, (°) Werchter 29.12.1708 (g. Petrus Nijs en Catharina Lavaerts),

 

Nijs Joannes, (°) Werchter 15.01.1711 (g. Joannes Janssens en Maria Vervoert).

 


 

IX - Servranckx Egidius (S350), (°) Werchter 12.03.1700 (g. Faiaerts Egidius en Crabbe Anna), x (niet W, H, Wak, Rot, Mech, ) met Van Nuffelen Catharina (S351), (°) Werchter 05.02.1696 (g. Lauvots Henricus en Lauvots Catharina).

 

Uit dit huwelijk:

 

Servranckx Joannes, (°) Werchter 22.03.1723 (g. Joannes Servranckx en Joanna Lavaerts), + voor 7/1730,

 

S'ervranckx Maria, VIII (S175), (°) Werchter 08.11.1724 (g. Adrianus Nijs en Maria Van Nuffel),

 

Servranckx Elisabetha, (°) Werchter 13.09.1726 (g. Joannes Servranckx en Elisabeth Crab), + Werchter 21.11.1806, x Werchter 12.01.1750 met Rumoldus Van Mol, (°) Rijmenam 06.12.1766,

     Uit dit huwelijk:

     Van Mol Petrus, (°) Werchter 21.03.1750 (g. Petrus Van Mol en Catharina Van Nuffelen), + Werchter 23.05.1810,

     x Werchter 27.06.1769 met Anna Catharina Van Loo, (°) Werchter 19.05.1739, fa Joannes en Maria Van de Goor,

     Van Mol Joanna Maria, (°) Werchter 10.02.1752 (g. Joannes Servranckx en Maria Borghlevens), + Werchter 23.10.1753,

     Van Mol Joannes, (°) Werchter 07.03.1754 (g. Joannes t'Servranckx en Anna Lambrechs),

     x Werchter 10.09.1774 met Barbara Vervloessem, (°) Werchter 10.06.1751, fa Cornelius en Maria Van der Veken,

     Van Molle Anna Maria, (°) Werchter 01.03.1756 (g. Jacobus Van Molle en Maria Borghlevens), x Werchter 29.05.1787

     (g. Cornelius Van Houtvin en Joannes Baptista Vervloessem) met Joannes Baptista Van Houtvin, fs Cornelius en Brigitta Van Woensel,

     Van Mol Adrianus, (°) Werchter 23.09.1758 (g. Adrianus t'Servranckx en Anna Maria Vandenbroeck),

     Van Mol Clara, (°) Werchter 17.01.1761 (g. Petrus Goovaerts en Clara Van Langendonck), + Werchter 23.10.1787,

     x Werchter 11.07.1787 (g. Petrus t'Servranckx en Joannes Baptista Van Houtvin) met Petrus Franciscus Eggers, ex Heist, 

     Van Mol Joanna, (°) Werchter 03.06.1763 (g. Henricus Vanden Broeck en Joanna Anthonis), + Werchter 30.04.1765,

     Van Mol Joannes Franciscus, (°) Werchter 01.04.1766 (g. Joannes Franciscus t'Serneels en Maria Faijaerts), + W 20.08.1780,

 

Servranckx Lambertus, (°) Werchter 14.01.1728 (g. Lambertus Du Viviere en Joanna Crab),

 

't Serfranckx Joannes, (°) Werchter 10.07.1730 (g. Joannes Nijs en Maria Van Leemputten), + voor 02.1734,

 

Servrancx Guilielmus, (°) Werchter 29.11.1731 (g. Guilielmus Van Meerbeeck en Elisabeth Nijs),

 

Servrancx Joannes Baptist, (°) Werchter 05.02.1734 (g. Joannes Baptist Verstraeten en Elisabeth Bloems), + Werchter 31.05.1806, x 1 Werchter 03.10.1757, met Borghlevens Maria, ex Werchter, + Werchter 31.10.1775, fa Adrianus en Elisabeth Peeters, 2 x Werchter 16.04.1776 met Anna Brughmans, (°) Werchter 19.02.1745, + Werchter 31.01.1803, fa Guilielmus en Anna Cath. Kestens,

     Uit dit huwelijk:

     1. t'Servranckx Anna Catharina, (°) Werchter 15.03.1758 (g. Egidius Borghlevens en Catharina Vannuffelen),

     x Werchter 19.10.1784 (g. Cornelius Helsen en Michael Verbeeck) met Egidius Lambreghts, ex Schriek,

     t'Servranckx Petrus, (°) Werchter 11.08.1761 (g. Petrus Goovaerts en Anna Catharina Anthonis), + Werchter 08.07.1762,

     t'Servranckx Petrus, (°) Werchter 30.09.1763 (g. Petrus Goovaerts en Anna Catharina Anthonis),

     t'Servranckx Joannes Franciscus, (°) Werchter 22.10.1767 (g. Joannes Geens en Maria Faijaerts), + Werchter 26.10.1767,

     t'Servranckx Anna Maria, (°) Werchter 31.05.1770 (g. Egidius Borghlevens n. Petrus Borghlevens en Anna Maria t'Servranckx), + Werchter 15.06.1770,

     2. t'Servranckx Guilielmus, (°) Werchter 30.10.1776 (g. Guilielmus Brughmans en Anna Catharina t'Servranckx), + W 03.07.1851,

     x Werchter 16.04.1806 (g. Egidius Smets en Petrus Franciscus Wouters) met Barbara Maria Smits, (°) Werchter 17.07.1781,

     + Werchter 18.06.1830, fa Egidius Smets en Anna Maria Vincx,

     t'Servranckx Cornelius, (°) Werchter 30.12.1777 (g. Cornelius Brughmans en Elisabeth t'Servranckx), + Werchter 11.05.1847,

     x 1 Wilsele 08.02.1803 (g. Guilielmus Huygens en Guilielmus Bollens) met Anna Maria Rosseels, ° Wilsele ca. 1775,

     + Werchter 06.08.1823, x 2 Werchter 14.11.1828 (g. Guilielmus Van Roost en Joannes Baptista Bruyninckx) met

     Catharina Theresia De Roij, (°) Rotselaar 17.08.1791, + Werchter 02.06.1829, fa Josephus De Roy en

     Maria Catharina Van Schauwbroeck, x 3 Werchter 30.01.1838 (g. Henri Joannes Bries en Petrus Bosmans) met Joanna De Werdt, ex Keerbergen,

     t'Servranckx Anna Elisabeth Guielmina, ° Werchter 09.12.1779 (g. Guilielmus Wouters en Elisabeth Eggers),

     x Werchter 25.06.1804 (g. Guilielmus t'Servranckx en Guilielmus Van Leemputten) met Petrus Franciscus Wouters,

     (°) Werchter 19.11.1770, fs Henricus Fredericus Josephus Wauters en Maria Anna Versweijveren,

     t'Servranckx Catharina Theresia, ° Werchter 19.03.1781 (g. Arnoldus Bols en Catharina Brughmans),

     x Werchter 10.06.1807 (g. Petrus Bruyninckx en Guilielmus t'Servranckx) met Joannes Baptist Bruijninckx,

     ° Werchter 02.02.1786, fs Petrus Bruijninckx en Anna Maria Van Leemputten),

     t'Servranckx Laurentius Josephus, ° Werchter 25.09.1782 (g. Laurentius Lauwens en Anna Catharina Wouters), + W 19.05.1859,

     x Werchter 23.02.1808 (g. Joannes Baptist Wouters en Petrus Franciscus Wouters) met Anna Catharina Wouters,

     ° Werchter 23.06.1785, fa Joannes Baptist en Joanna Van Leemputten,

     t'Servranckx Anna Maria, ° Werchter 26.10.1784 (g. Joannes Baptist Helssen en Anna Maria Wouters),

     t'Servranckx Elisabeth, ° Werchter 17.11.1786 (g. Egidius Lambrechts en Elisabeth Boels),

 

Servrancx Franciscus, (°) Werchter 01.11.1736 (g. Franciscus Servrancx en Cathrina Uijtterhoeven),

 

Servrancx Adrianus, (°) Werchter 09.03.1740 (g. Adrianus De Vorster en Catharina Gelders), + Werchter 10.10.1783, x 1 Werchter 07.01.1772 met Anna Catharina Smets, (°) Werchter 27.04.1736, + Werchter 17.06.1780, fa Joannes Smets en Maria Wellens, x 2 Werchter 30.07.1780 (g. Cornelius Vervloessen en Guilielmus Janssens) met Barbara Vervloesem, (°) Werchter 18.01.1734, + Werchter 30.09.1807, fa Henricus en Catharina Vermijlen,

     Uit dit huwelijk:

     1. t'Servranckx Joannes Baptista, (°) Werchter 28.11.1772 (g. Joannes Baptista Wellens en Maria Borghlevens),

     t'Servranckx Anna Catharina, (°) Werchter 17.07.1774 (g. Joannes Vanmol en Anna Catharina t'Servranckx),

     x Rotselaar 01.03.1802 met Hieronimus Van Craesbeek, (°) Rotselaar 04.01.1778, + Rotselaar 15.07.1850, fs Guilielmus en Elisabeth Verhaegen,

     t'Servranckx Maria Guilielmina, (°) Werchter 28.12.1776 (g. Guilielmus De Vadder en Anna Maria Van Molle),

     t'Servranckx Anna Maria, ° Werchter 16.06.1779 (g. Cornelius De Vadder en Anna Maria Paeps alias Van Yecken), + Werchter 04.05.1783.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom