Voorouderlijst Van Nuffel Joos

 

Van Huffel, Van Huffe(e)len, Van Hufel, Van Hoffelen, Van Uffel(en), Van Offel(en), Van Offeren, Van Oeffel(en), Van Nuf(f)el, Van Nuffel(l)e(n), Wanuf(f)el, Wanufelle

Familienaam uit de plaatsnaam Huffel: heuvel. Op heel wat plaatsen in Belgi.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVII - XVIII - Van Nuffel Joos (S + N + M), ca. 1480, x met Margriet Hobbouts.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Nuffel Adolph, XIV - XVI - XVII.

 


 

XIV - XVI - XVII - Van Nuffel alias Van Heffen alias Van Hoffen Adolph (S + N +M), ca. 1500, x met ...

 

HCT851 fo 288:
- 19 jul 1484: Remeijs Vanderhulst zone wijlen Willems heeft gederft twee en half dm land tussen Peeter Ruwiers ende Peeter Vandeneijnde aan Aert Hobbouts Frericxsone
- 22 nov 1520: Adolph Van Hoffen zone wijlen Joos na de doot van Margriet Hobbouts zijn moeder ontvangt twee en een half dm
- 21 apr 1541: Simon Van Hoffen/Heffen nae doode van zijn vader Adolph heeft ontfangen tot zijn behoef en tot behoef van zijn broederen en zusteren twee en half dm
- 12 sep 1547: Paesquier Van Heffen zone wijlen Adolph oudt zijnde 25 jaer heeft gederft aan zijn broer Simon het derdedeel hem competerende inde voors twee en een half dm
- 6 feb 1558: Peeter Van Adorp als m+m van nn ende tot behoef van de onbejaerde kinderen Anthonijne Van Adorp we Simons Van Heffen heeft ontvangen twee en half dm lants
dezelven dag heeft Peeter Van Adorp met consente van Peeter Moons zijnen medemomboir vande voors kinderen gederft aan Peeter Van Langendonck zone wijlen Jans
- 14 nov 1575: Willem Van Langendonck als oom in den naam en tot behoef van Willem, Jan, Peeter, Adriaen, Jaspaer, Remeijs, Marie ende Anna Van Langendonck kinderen des voors wijlen Peeters x Kathlijn Van Rode, na de dood van hun vader, heeft ontfangen voors twee en half dm lants, stellende als sterfman Willem Van Langendonck Peetersone
- 29 mrt 1612: Jan Van Langendonck heeft te leen ontfangen na de dood van Willem zijn neef heeft ontvangen twee ende een half dm lants, ende want hunnen vader tselve niet en heeft verheven dobbel hergeweyde
- 20 feb 1617: Jan Van Uffen sone Symons heeft ontvangen twee en half dm lants ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Nuffel Simon, XIII - XV - XVI,

 

Van Nuffel Paschijn.

 


 

XIII - XV - XVI - Van Nuffel Simon (S + N + M), ca. 1530, x met Antonijne Van Dorp.

 

H851: Fo 254:
- 25 jun 1503: Hendrik Van Adorp zon wijlen Jans tot behoef van hem en van Aert, Marien & Katlijnen Van Adorp zijn broer en zusters heeft na de dood van Kathlijn Elewijs hunne moedere ontvangen onderhalf mudde rogs erfpacht dat die voors hunne moeder heffende was op huis en hof aldaer de wintmolen plach op te staen
- 28 mei 1538: Hendrik Van Adorp zone wijlen Jans derft die sesse halsteren cooren erfpacht uit twelf halsteren waervan dander sesse competeren aan Jan en Peter Van Adorp gebroeders kinderen wijlen Jans staen bepant etc aan die voors Jan Van Adorp voor hem en voor Peeter Van Adorp zijn broer
- 22 nov 1538: Claes Van Adorp met consente van Peeter Van Adorp mits de dood van zijn vader Jan Van Adorp heeft ontvangen voor hem en de andere kinderen van den voors Jan Van Adorp voor deen helleicht en tot behoef Peeters Van Adorp broeders des voors wijlen Jan voor dander hellicht
- 15 jan 1591: Jan Van Uffel zone wijlen Simons daer moeder af was Anthonijne Van Adorp bij doode des voors Claes heeft te lene ontvangen voor hem en voor de onbejaarde kinderen van Wouter Lipkens x wijlen Magdalena Van Uffel die voors ses halsteren rog
- id: Jan Van Uffel derft aan Remeijs Van Haecht zone wijlen Michiels ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Uffel Jan, XII - XIV - XV (N2108 + S13216 + M26640),

 

Van Nuffelen Margaretha, ca. 1560, x met Wouter Lupkens,

Aktes bij Lupkens.

     Uit dit huwelijk:

     Lupkens Elisabeth, x met Cornelis Bouwens,

     Lupkens Marie.

 


 

XII - XIV -  XV - Van Nuffel alias Moorskens Jan (N2108 + S13216 + M26640), H+, ca. 1565, x met Van Horick Elisabeth (N2109 + S13217 + M26641).

 

HCT835 fo 64: 15 mei 1591:
Jan Van Nuffele sone wijlen Sijmon als een van de erfgen wijlen Peeter Clauwens ‎(alias Wants nvdr?)‎ Peetersone verkoopt aan Remeijs Lanaerts zeker hellicht ende paert hem competerende in een hofstede gelegen aan Neelsheijde.
SAL 6340: bedezetting haacht 1597:
69. Jan Van Nuffelen huerlinck ende landtbouwer van huijs & hof groot dat dan een dagmael ende ontrent drij bunderen een dm lants ende zes en half bunderen weije daeraf so sij leen es, eenen ploegh, twee peerden, drij coijen, ..
HCT835 fo 43v: 5 dec 1597:
Remeijs Verpaelt x Anna Cretsaerts verkopen een dm land regt derfgen Paulijn Smets, Jacop Van Haecht aan Jan Van Nuffelen alias Moorskens zone wijlen Sijmons.
HCT835 fo 58v: 12 feb 1598:
Jan Van Nuffele sone wijlen Sijmons daer moeder af was Antoinette Van Adorp voor hem en voor Cornelis Bouwens x Elisabeth Lupkens ende Marie Lupkens Woutersdochter aut 28 jr, suster des vs Elisabeth geasst met Matheeusen Vandenbrande, dochtere des vs wijlen Wouters daer moeder af was Margriete Van Nuffelen blijckende proc gepasseert voor schepenen van Werchter, Machiel Lints sone wijlen Jans als dactie ende transport hebbende van zeker deel van de goeden nagelaten door Wouter Lupkens zone wijlen Adolph ende alzoo allen als erfgen van Peeter Van Adorp ende dat voor het achtste paert in een bempde genaemt het Cluijseneusel en in een blocke van een half dm land aan de Rossevoirtstraete hebben opgedragen ten behoeve van Elisabeth Van Puddeghem dochter wijlen Henrickx.

Wer1849/2: Fo 8 (13 feb 1654):
Jan Van Nuffelen doude voor de tochte, Jan Van Nuffelen de jongen, met Balthazar Van Nuffelen sijnen broeder soo voor hun selven als wel den voors Jan Van Nuffelen den jongen als wettig momboir ten overstaen van Cornelis Van Nuffel als toesiender van Maeijcken Van Nuffelen zijne alnoch minderjarige sustere als kinderen des vs Jans Van Nuffelen doude daer moeder aff was Elijsabeth Van Horck, voor de prpryet, verkopen aan Adriaen Van Nuffelen die hellicht van vijf dm lants waervan dander hellicht is competerende Peeter Van Nuffelen, gelegen tot Nijnde ‎(met een rente zie verder)‎
‎(noot in de marge: op 3 maart 1672 compareerde Maria Van Nuffel alnoch jonge dochter 27 jaar out verklaarde ontvangen te hebben uit handen van Peeter Van Nuffel het capitael van de rente van 6 gl vijf st en dankt hem voor de goede betaling)‎.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Nuffel Bathazar,

 

? Van Nuffel Maeijcken,

 

Van Uffel Jan, XI - XIII (N1054 + S6608),

 

Van Uffel Gertrudis, () Haacht ...05.1589, x Haacht 03.03.1615 met De Witte Antonius,

     Uit dit huwelijk:

     De Witte Adriana, () Haacht 18.10.1615,

     De Witte Anna, () Haacht 26.02.1617,

     De Witte Petrus, () Haacht 13.01.1619,

     De Witte Michael, () Haacht 07.03.1621,

     De Witte Guilielmus, () Haacht 11.08.1622,

     De Witte Jan, () Haacht 03.03.1625,

     De Witte Catharina, () Haacht 11.06.1627,

     De Wit Joanna, () Haacht 23.12.1629,

 

Van Uffel Joanna, () Haacht 28.08.1592,

 

Van Uffel Thomas, () Haacht  30.08.1592,

 

Van Uffel Petrus, XIV (M13320), () Haacht 15.08.1594.

 


 

XI - XIII - Van Nuffel Joannes (N1054 + S6608), , K+, x Haacht 08.10.1606 met Anna Cops (N1055 + S6609), , H+.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Uffel Jan, () Haacht 07.08.1607,

 

Van Nuffel Petrus, XII (S3296), () Keerbergen 26.06.1610 (g. Petrus Rams en Gertrudis Van Nuffel),

 

Van Nuffel Maria, X (N527), () Keerbergen 17.12.1612 (g. Joannes Van Deyck en Maria Bosmans),

 

Van Nuffel Jacobus, () Keerbergen 21.09.1615 (g. Jacobus en Adriana Janssens),

 

Van Nuffel Walter, () Keerbergen 21.09.1618 (g. Walter Guens en Elisabeth Verschueren),

 

Van Nuffel Joanna, () Keerbergen 24.08.1621 (g. Gommarus Van Plas en Joanna Bosmans),

 

Van Nuffel Antonius, () Keerbergen 23.03.1624 (g. Antonius De Wit en Catharina Van Roost).

 

 

 

XIV - Van Uffel Petrus (M13320), () Haacht 15.08.1594, x Haacht 28.02.1623  met Vranc(k)x (Vranxs) Margareta (M13321), () Haacht 18.01.1604.

 

Onderstaande aktes en commentaar met dank aan Paul Peeters

In deze akte de vermelding van David Van (N)uffel en Elisabeth Verlinden. Deze David werd wellicht gedoopt te Haacht op 14.07.1641 als zoon van Peter en van Margareta Vranckx. Als dit correct is, dan huwde hij op 22-jarige leeftijd te Haacht op 20.02.1664 met Elisabeth Verlinden, dochter van Rumoldus (Rombout) en van Maria Smets. Zij hadden volgens de klappers volgende kinderen:

- Anna, gedoopt te Haacht op 14.12.1664.

- Petrus, gedopt te Haacht op 15.07.1666.

- Joanna, gedoopt te Haacht op 12.01.1670.

Rumoldus Verlinden - Van Linden en Maria Smets huwden te Haacht op 26.09.1627. Zij lieten volgens de klappers volgende kinderen na:

- Elisabeth, gedoopt te Haacht 23.09.1630,

- Joannes, gedoopt te Haacht 23.02.1633,

- Guilielmus, gedoopt te Haacht op 21.09.1635.

- Adrianus, gedoopt te Haacht 01.11.1637,

- Anna, gedoopt te Haacht op 25.09.1640.

- Joanna, gedoopt te Haacht op 23.12.1643.

- Maria, gedoopt te Haacht op 10.02.1650.

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 404v.

Item inde tegenwoordicheyt der heere schepenen van Loven naerbes. gestaen mr. Wijnant Van Limborch, clercq inde middelschrijffcamere der stadthuyse van Loven als tot tgene naerbes. staet validelijcken te mogen doen en. Xnieuwen., geconstitueert sijnde bij de procuratie hier onder geinsereert, ende heeft tselve gedaen inder vuegen als volcht.

Op den viije. augusti 1665 voor mij notaris ende getuygen onder te noemen is gecompareert David Van Uffele soone Peeters, inwoonder van Haecht, den welcken heeft Xclaert. deughdelijcken ontfangen te hebben vuyt handen van mr. Laureys Lissens ende sr. Henrick De Waersegere, vaderlijcke oomen ende in dijer qualiteyt momboiren over Jan Franchois Van Langendonck, achtergelaetene weese van Jan Van Langendonck ende Jenneken Beeckmans, gehuyschen waeren, de somme van hondert ende vijfftich guldens eens in permissie gelde, daer voor den selven comparant heeft gelooft te betaelen ten behoeve vande voors. weese eene erffelijcke rente van negen guldens seven stuyvers eenen halven tsiaers, waer van dierste jaer sal beginnen cours te nemen op heden date deser ende comen te Xschijnen. op den achtsten augusti vanden toecomenden jaere xvic. lxvitich. ende soo voorts van jaere tot jaere totte deelder affquytinge toe die sal mogen geschieden tallen tijde met gelijcke somme van hondert ende vijfftich gulden[s] eens ende verloopen met volle rente, voor wel. voors. capitaele somme ende rente den voors. comparant (soo in sijnen eygen naeme als inden naeme van Elisabeth Verlinden, sijne huysvre., ingevolge haere speciaele procuratie, aen hem gegeven opden vije. july lestleden, gepasseert voor mij notaris ende seekere getuygen, alhier gebleken) heeft Xobligeert. henne respectieve persoonen ende goederen, present ende toecomende, haeve ende erffve, en. naementlijck het derde paert in sijn huys ende hoff, gelegen aende Houtheyde, groot een boinder, item in huys ende hoff, gestaen ende gelegen aende Puttegem Heyde ten Eycken, groot een halff boinder, item eenen bempt, groot sesse dachmaelen, coomende aende Hoyedonck straete, item van een halff boinder lants, gelegen ontrent den Hoyenberch, regenooten Peeter Van Langendonck ter ie., den Heyligen Geest van Haecht ter ije. ende derffgenamen Aert Van Haecht ter iije. sijden, item in een dachmael lants ende twee halff dachmaelen indt Hulsteren Velt, item in een boinder broeckbempt indt Grootbroeck, alles wesende het kintsgedeelte van des voors. comparants huysvrouwe, op haer alreede gedevolveert bij doode wijlen Rombauts Xlinden., haeren vader, ende te devolveeren bij doode van Maeyken Smets, haere moedere, consenterende den voors. comparant quate. qua supra indt slaegen vande volontaire mainmise deser stadt Loven op de voors. respectieve derde paerten der goederen, alhier gespecificeert sonder voorgaende dagement en. heeft geconstitueert alle thoonders dese indt particulier om tgene voors. staet, voor meyer ende schepenen der stadt Loven te vernieuwen ende herkennen met gerequireerde solemniteyten, geloovende te houden voor goet ende onverbreekel. van weerden, tgene sijnen geconstitueerden ten regaerde voors. sal hebben gedaen en. genegotieert onder obligatie als voor ende heeft den comparant ten effecte voors. gerenuncieert van alle privilegien ende beneficien van rechten desen eenichsints ter contrarien, naementlijcken van. regule dicterende dat generale renunciae. van geender weerden en is ten sij speciale voorgaet.

Aldus gedaen, gepasseert ende gestipuleert binnen Loven inde Gulde Sonne ter pntie. van sr. Guilliam Thielemans ende mr. Aert Thiel[e]mans als getuygen, hier toe geroepen ende gebeden, ende heeft den voors. comparant de minute deser beneffens mij notario onderteekent, onderstont quod attestor, ende was onderteekent H. Grootaerts, nots., den voors. Van Limborich, comparant ende geconstitueerde, d' innehouden vanden bovenges. contracte alhier in alle sijne poincten ende clausulen vernieuwt ende herkent hebbende, heeft dijenvolgens vigore quo supra bekent, gelooft, Xbonden. ende geconsenteert, alles pro ut latius in dicto procuratorio coram St. Victor, Crabeels, augusti xxij, 1665.  M. Peeters.

Hier naer volcht den teneur vande procuratie, gegeven bij de huysvre. des voors. Van Uffele.

Voor mij notaris ende getuygen ondergenoempt gecompareert Elisabeth Verlinden dochtere wijlen Rombauts ende van Maeyken Smets, de welcke comparante heeft geauthoriseert ende machtich gemaeckt, soo sij machtich maecken ende authoriseren bij desen David Van Uffelen, haeren tegenwoordigen man, alhier present ende consenterende om ter laste ende ter rente te haelen de somme van hondert ende vijfftich guldens eens ende deselve somme ter rente te doen bepanden ende hypoteckeren op haer kintsgedeelte, gelegen alhier binnen Haecht, alreede op haer gedevolveert bij de doot wijlen haeren vader voors. als te devolveren naerde doot van haere moedere ende dat bij forme van Lovense mainmise te slaen opt selve haer kintsgedeelte oft wel bij forme van opdraecht ende affectatie voor meyer ende schepenen van Haecht voors., alles mette solemniteyten naer behooren, te weten op haer paert ende deel van huys ende hoff, gelegen aende Houtheyde, groot een boinder, item van huys ende hoff, gestaen ende gelegen aende Puttegem Heyde ten Eycken, groot een halff boinder, item van eenen bempt, groot sesse dachmaelen, comende aende Hoydonckstraete, item van een halff boinder lants, gelegen ontrent den Hoyenberch, regenooten Peeter Van Langendonck ter ie., den H. Geest van Haecht ter ije., derffgenamen Aert Van Haecht ter iij. sijden, item van een dachmael lants ende twee halff dachmaelen indt Hulsteren Velt, item van een boinder broeckbempt indt Grootbroeck, gelooven. te houden voor goet ende van weerden tgene den voors. haeren man aengaen. tgene voorschreven is gedaen sal worden onder obligatie ende renunciatie pro ut in forma ende naementlijcken van het beneficie senatus consult. velleiani authentica si qua mulier de eo certiorata.

Aldus gedaen, geauthoriseert ende gestipuleert binnen Haecht ten huyse mijns notaris ter presentie van Peeter Gatens ende Peeter Rassaerts, getuygen, haer toe geroepen ende gebeden, ende heeft de compnte. de minute deser beneffens mij notario onderteekent desen xxvije. july 1665, ende was ondert. H. Grootaerts.

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Margaretha Vrancx (x Peter Van Uffelen) en haar kinderen Peter, Jan, David en Abraham Van Uffelen, allen uit Haacht. Uit de akte blijkt dat Peter Van (N)uffelen reeds overleden was op 18.02.1668. Slechts op 27.06.1791, dus meer dan 100 jaar later, werd 150 guldens van de rente gekweten door Francis Symons en Maria Van Haecht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7920 fol. 195v.

Item [inde] tegenwoordicheyt der heere schepenen van Loven naerbeschreven ghestaen mr. Peeter Van Cotthem, procur., etha., om tgene naerbeschreven staet, validelijcken te moegen Xnieuwen. ende herkennen, geconstitueert sijnde bij de procuratie hier onder geinsereert, ende heeft tselve gedaen inder vuegen naervolgende.

Op heden desen xviij. february 1668 comparerende voor mij openbaer notario, present die getuygen naertenoemen Margriet Vrancx weduwe wijlen Peeter Van Uffelen, geassisteert met Peeter, Jan David ende Abraham Van Uffelen, haere kinderen, alle meerderjaerich, innegesetenen van Haecht, alhier mede comparerende, welcke voors. comparanten ider van hun indt particulier bekennen ontfangen te hebben, soo sij doen bij desen, vuyt handen van jouffvrouw Maria Kosters, begijnken opden Cleynen Begijnhove alhier, de somme van twee hondert guldens permissie gelt, daer voor sij mits desen hebben gelooft te betaelen eene erffeljcke rente van xij r. x s. tsiaers, den penninck sesthien, alle jaeren vallende ende Xschijnen. datum deser ende voorsulcx voorden iersten termijn te verschijnen ende te vallen den xviij. feb. 1669 ende soo voorts van jaere tot jaere totte expiratie deser ofte reele affquytinge toe, die sal moegen gebeuren alst de voors. compten. gelieven sal teender reyse ende met volle rente, geloovende ondertuschen de selve compten. ende ider van hun besundert de voors. rente alle jaeren tsijnen valdach voors. wel, loffelijcken ende personelijcken te betaelen ende ten behoeve vande voors. jouffe. Costers oft haer actie hebbende, te leveren los ende vrije binnen deser stadts wissele van Loven, van alle beden ende impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stelen, elcken jaere ende termijne voors. als schult metten recht Xwonnen., obligantes, submittentes ac renuncian. in forma, ende om de voorschreve rentheffersse vande voors. rente ende jaerl. betaelinge der selver noch beeter te Xseekeren., soo hebben de vs. comparanten geconsenteert indt maeken van belijde ende mainmise, mede indt decreet der heeren schepen van Loven daer over te geven sonder dagement te derven doen, ten dijen eynde is de voors. ierste compnte. alhier renuncierende van haere tochte, soo sij alnoch doet bij desen, die sij aent naerbes. goet is hebbende, naementlijcken over huys ende hoff, groot tsamen een halff dachmael, gelegen onder Haecht, regenooten tsheere straete aldaer ter ie., de Wolput ter tweedere, de leybeeke ter iije. ende het Vroenken ter iiije. sijden, welcke voors. goet aen. vier andere compten. is competerende de proprieteyt, geloovende deselve ende ider van hun indt besundert voorde deughdelijckheyt der capitaele penningen vs. metten interest van dijen, altijt innetestaen ende goet te doen onder obligatie, submissie ende renuntiatie in forma, consenterende van nu voor alsdan in cas van noode indt maeken van mainmise sonder dagement als boven ende indt decreet daer over te geven over alle hunne goederen, meubelen ende immeubelen, present en. toecomende, constituerende allen deselve compten. een ider thoonder deser in particulier om tgene vs. staet, voor meyer en. schepenen van Loven te Xnieuwen. in behoorel. forme, super quibus promittentes semper ratum et gratum, ob., sub. ac ren. ut supra.

Actum binnen Loven present mr. Jan Van Bueren ende Remigius Peeters als getuygen, tot desen gebeden, ende hebben de voors. compten. de minute deser beneffens mij notario ondertekent, onderstont mij present als nots., quod attestor W. Van Limborch.

Aldus vernieuwt, herkent ende andermael gerepeteert bijden bovengeschreven geconstitueerden coram Cranevelt, De Ridder, xxiij february 1668.  Jan De Ridder.

N.B. : In de rand werd volgende tekst vermeld.

Gebleken bij acte coram noto. Heyligen 27 juny 1791 dat uyt dese rente is gequeten door Francis Symons ende Maria Van Hacht hondert vijftig guldens courant gelt. J.B. Bisschp, 1791, offl.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Uffel Anna, () Haacht 21.07.1624,

    

Van Uffel Peter, XIII (M6660), () Haacht 18.04.1628, () als Moons ?,

    

Van Uffel Jan, () Haacht 18.02.1631, x ? Haacht 02.02.1655 met Jacobs Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Nuffelen Joannes, () Haacht 24.11.1655,

     Van Nuffel Catharina, () Haacht 26.11.1656,

     Van Nuffel Barbara, () Haacht 18.03.1660, 

     Van Nuffel Maria, () Haacht 20.02.1664,

     Van Nuffel Anna, () Haacht 19.09.1669, 

    

Van Uffel Henricus, () Haacht 07.05.1634,

    

Van Nuffel Jacobus, () Haacht 15.03.1638,

    

Van Nuffel Adriaen, () Haacht 02.04.1640,

    

Van Nuffelen David, () Haacht 14.07.1641, x 1 Haacht 20.02.1664 met Verlinden Elisabeth, () Haacht 23.09.1630, + Haacht 05.03.1671, x 2 Werchter 07.07.1671 (g. Mr Thijs Joannes chirurgus en Rix Joannes) met Meertens - Meert Barbara, () Keerbergen 30.01.1650 (g. Petrus De Becker en Barbara De Roeck),

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Nuffel Anna, () Haacht 14.12.1664,

     Van Nuffel Petrus, () Haacht 15.07.1666,

     Van Nuffel Joanna, () Haacht 12.01.1670,  

     2. Van Nuffelen Maria, () Werchter 19.04.1672 (g. Vander Veken Adrianus en Fijn Catharina n. Smets Maria),

     Van Nuffelen Joannes, () Werchter 02.02.1675 (g. Van Aertvinck Joannes en Meertens Anna), 

     Van Nuffelen Adriana, () Werchter 12.06.1676 (g. Van Woonsel Adrianus en Claes Catharina), 

     Van Uffelen Henricus, () Werchter 17.01.1678 (g. Holemans Henricus en Vertennen Margareta),

 

Van Uffelen Abraham, () Haacht 11.09.1644.

 


 

XII - Van Nuffel Petrus (S3304), () Keerbergen 26.06.1610 (g. Petrus Rams en Gertrudis Van Nuffel), x Keerbergen 23.08.1634 (g. Walter Yvens en Martinus De Roye) met Joanna Guens (S3305), () Schriek 26.04.1613 (g. Jan Van Orshagen en Catharina Vermeulen).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Nuffel Cornelius, () Keerbergen 04.02.1636 (g. Cornelius Feret en Barbara Wouters),

 

Van Nuffel Petrus, () Keerbergen 10.11.1640 (g. Petrus Geens en Joanna Van Nuffel),

 

Van Nuffel Anna, () Keerbergen 21.11.1642 (g. Walterus Van Nuffel en Anna Verbinnen), x ? met Joannes De Preter,

     Uit deze relatie: meer info bij De Preter,

    Guilielmus De Preter, (uit incest), () Keerbergen 19 september 1677 (g. Guilielmus Van den Eynde en Joanna Gynes).

 

Van Nuffel Adrianus, XI (S1648), () Keerbergen 15.01.1645 (g. Adrianus Van Hove en Anna Vincx),

 

Van Nuffel Jacobus, () Keerbergen 21.04.1647 (g. Arnoldus Coun en Anna Ven),

 

Van Nuffel Joanna, () Keerbergen 29.09.1649 (g. Joannes Guens en Joanna Van Hove),

 

Van Nuffel Egidius, () Keerbergen 25.07.1651 (g. Adrianus Guens en Barbara Verswijver).

 

 

 

X - Goris alias Pot Vet Arnoldus (N526), () ca. 1614, x Werchter 08.05.1639 (g. Van Roost Petrus en Mostmans Guielmus) met Van Nuffelen (Meeus - Van Uffel) Maria (N527), () Keerbergen 17.12.1612 (g. Joannes Van Deyck en Maria Bosmans).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Goris alias Pot Vet Arnoldus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Goris alias Pot Vet Hubertus, () Werchter ca. 1638, x Werchter 20.05.1657 (g. Goris Arnoldus en Elsen Henricus) met Gertrudis Elsen,

     Uit dit huwelijk:

     Goris Aleydis, () Werchter 29.07.1658 (g. Henricus Elsen en Catharina Vliegh),

     Goris Joannes, () Werchter 14.03.1662 (g. Joannes Van Loo en Maria Van Nuffelen n. Adriana Holemans),

     Goris Franciscus, () Werchter 01.09.1663 (g. Cornelius Van Roost l. Franciscus Galot en Barbara Goris),

     Goris Maria, () Werchter 08.07.1665 (g. Joannes Verbinnen en Maria Camps),

     Goris Wilhelmus, () Werchter 29.09.1669 (g. Wilhelmus Troy en Margaretha Van Esch),

     Goris Catharina, () Werchter 06.03.1673 (g. Barbara Van Nynde n. mariti en Catharina Raeps),

     Goris Joannes, () Werchter 04.05.1676 (g. Joannes Verbeeck en Elisabeth De Neeff),

 

Goris Petrus, () Keerbergen 18.02.1639 (g. Petrus Van Uffel en Maria Goris),

 

Goris alias Pot Vet Joanna Anna, () Werchter 27.06.1640 (g. Joanna Jansens en Maria Hermans), x Werchter 29.11.1662 (g. Goris Arnoldus en Van Tongelen Arnoldus) met Cornelius Antheunis, uitbater herberg St.-Joris in Cruys, + Werchter 24.09.1693, (+) Werchter 25.09.1693, deze x 2 Rotselaar 22.04.1676 (g. Vande Broeck Joannes en Van Bets Isaacus) met Van Bets Maria,

     Uit dit huwelijk:

    1. Antonis Catharina, () Werchter 25.01.1663 (g. Robertus Due en Catharina Aerts), x Werchter 15.02.1684 (g. Van Roost Cornelius en Antonis Cornelius)

     met Van Tongelen Joannes, deze x 1 (niet W, ) met Boschmans Francisca,

          Uit dit huwelijk:

          1. Van Tongelen Adriana, () Werchter 01.11.1678 (g. Jacobus Van Tongelen en Adriana Paeps),

          Van Tongelen Joanna Maria, () Werchter 01.07.1680 (g. Cornelius Hainsmans n. Ge.... Godts),

          Van Tongelen Joannes, () Werchter 17.10.1683 (g. Joannes De Wijgaert en Dymphna Teu....),

          2. Van Tongelen Cornelia, () Werchter 21.07.1685 (g. Cornelius Antonis en Anna Van Tongelen),

          Van Tonghelen Maria, () Werchter 29.12.1686 (g. Joannes Goossens en Maria Van Bets),

          Van Tonghelen Anna, () Werchter 21.06.1689 (g. Adrianus Wouters en Anna Van Tonghelen),

          Van Tongelen Cornelius, () Werchter 30.06.1691 (g. Cornelius .... en Maria Van Nuffelen), + Rotselaar 16.05.1780, x > 1719 (niet W, ) met Catharina Van Espen,

          Van Tongelen Joanna, () Werchter 14.12.1701 (g. Joannes De Worteleer en Joanna Anthonis),

          Van Tongelen Petrus, () Werchter 11.05.1704 (g. Petrus Michiels en Maria Mangelscot),

     Antonis Maria, () Werchter 12.03.1665 (g. Henricus Goris en Maria Janssens),

     Anteunis Anna, () Werchter 04.09.1667 (g. Joannes Storms en Anna Van Tongelen),

     Anthonis Barbara, () Werchter 02.09.1671 (g. Joannes Van Es en Barbara Goris), x Werchter 17.02.1694 (g. Joannes Van Tongelen en Egidius Hoylaerts)

     met Petrus Machiels, () Werchter 08.05.1666 (g. Petrus Wouters en Margaretha Bruynincx), fs Joannes en Margaretha Bruynincx,

     Anthonis Henricus, () Werchter 01.06.1673 (g. Henricus Goris en Barbara Bogaerts),

     2. Anthonis Maria, () Werchter 17.07.1677 (g. Machiels Joannes en Van Meerbeeck Maria),

     Antoni Petrus, () Werchter 31.07.1679 (g. Van Bets Petrus en Vanderstraeten Catharina),

     Antonis Elisabeth, () Werchter 14.07.1681 (g. Van Bets Isaac n. Bets Petrus en Meulemans Elisabeth),

     Anthonis Joanna, () Werchter 17.06.1683 (g. De Wijngaert Joannes en Aerts Lucia),

     Antonis Cornelius, () Werchter 26.08.1685 (g. Verbeeck Cornelius en Vanden Eijnde Joannes),

 

Goris Petrus, () Werchter 10.07.1642 (g. Petrus Van den Roest en Maria Van den Leemput),

 

Goris Henricus, () Werchter 26.02.1645 (g. Henricus Bosmans en Elisabetha ...), x (niet W, S, Wak, K, H, Bet, ) met Margaretha Docx, deze x 2 (niet W, K, H, Bet, ) met Van Dijck Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gooris Petronella, () Werchter 21.01.1680 (g. Gooris Petrus en Dox Elisabeth),

     Gooris Barbara, () Werchter 29.03.1681 (g. Gooris Petrus en Gooris Barbara n. Van Hove Joanna),

     Goiris Henricus, () Werchter 05.06.1682 (g. Vermijlen Henricus en Jansens Joanna Maria),

     2. Van Dijck Elisabeth, () Werchter 18.01.1685 (g. Van Dijck Joannes en Dox Elisabeth),

     Van Dijck Maria, () Werchter 15.12.1686 (g. Van Dijck Alexandrus n. Mertens Theodoricus en Van Langendonck Maria),

     Van Dijck Joanna, () Werchter 13.03.1689 (g. Michiels Joannes en Van Houtvin Elijzabeth n. De Clar Joanna),

 

Goris Barbara, IX (N263), () Werchter 02.06.1647 (g. Cornelius Wouters en Barbara Van Essche),

 

Goris Cornelius, () Werchter 21.12.1649 (moedersnaam Meeus Maria), (g. Van der Veken Arnoldus en Goris Elisabeth nomine Holemans Adriana),

 

Goris Maria, () Werchter 17.11.1652 (g. Joannes Van den Goer en Maria Boschmans),

 

Goris Elisabeth, () Werchter 28.05.1656 (g. Arnoldus Van Hove en Elisabetha Van Bostraeten), x Keerbergen 05.06.1680 (g. Vermijlen Joannes en Goris Petrus) met Vermijlen Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Joannes, () Keerbergen 21.07.1681 (g. Vermijlen Joannes en Van Rompa Maria),

     Vermijlen Joanna, () Keerbergen 23.12.1683 (g. De Grove Joannes fs Guilielmus en Goris Petronella),

     Vermijlen Petrus, () Keerbergen 13.09.1686 (g. Goris Petrus en Vermijlen Catharina),

     Vermijlen Guilielmus, () Keerbergen 18.12.1689 (g. Vermijlen Guilielmus en Claes Anna),

     Vermijlen Andreas, () Keerbergen 21.06.1693 (g. Guens Andreas en Goris Barbara),

     Vermijlen Maria, () Keerbergen 21.01.1696 (g. Van Horick Henricus en Goris Barbara n. Goris Maria),

     Vermijlen Cornelius, () Keerbergen 03.11.1697 (g. Vanden Eijnde Adrianus en Guens Barbara),

 

Goris Petrus, () Werchter 15.03.1659 (g. Petrus Van Nuffelen en Joanna De Witte).

 

 

 

XIII - Van Uffel Peter (M6660), () Haacht 18.04.1628, () als Moons ?, x Haacht 24.03.1652 met Luijtens Barbara (M6661), () Putte 21.12.1624 (g. Petrus Kalys en Barbara Nysens).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Nuffel Petrus, XII (M3330), () Haacht 28.12.1652,

 

Van Nuffel Cornelius, () Haacht 16.12.1658,

 

Van Nuffel Henricus, () Haacht 09.07.1662,  x Haacht 14.01.1687 met Bastiaens Maria, () Kampenhout 24.02.1657 (g. Guilielmus Cox en Maria Servrancx), deze x 2 (niet H, K, ) met Huijbrechts Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Uffel Maria, () Haacht 25.07.1688 (g. Bastiaens Arnoldus en Van Uffel Maria),

     Van Nuffel Anna, () Haacht 19.05.1691 (g. Van Nuffel David en Crommen Anna),

     Van Nuffel Barbara, () Haacht 20.12.1695 (g. Luijtens Cornelius en Luijtens Barbara),

     2. Huijbrechts Joannes, () Haacht 24.05.1701 (g. Vranckx Joannes en Smiets Anna),

 

Van Nuffel Maria, () Haacht 19.07.1652,

 

Van Nuffelen David, () Haacht 15.07.1668.

 


 

XI - Van Nuffel Adrianus (S1652), () Keerbergen 15.01.1645 (g. Adrianus Van Hove en Anna Vincx), x Keerbergen 12.07.1664 (g. Michael Boets en Jan Valgarens) met Van de Sande (Versande) Clara (S1653), () Keerbergen 22.11.1643 (g. Joannes Lents en Clara Van Reymenam).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Nuffel Barbara, () Keerbergen 08.10.1665 (g. Joannes Geens en Barbara Van de Sande),

 

Van Nuffel Joannes, () Keerbergen 18.08.1668 (g. Joannes Op de Beke en Maria Vermijten), x Keerbergen 09.09.1698 (g. Gillis Van Nuffel en Gommaar Schoovaerts) met Catharina De Bruyn,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, P, O, R, Bon, W, Heist, H,

     Van Nuffel Joanna, () Keerbergen 04.01.1699 (g. Aegidius Van Nuffel en Joanna Van de Zande),

 

Van Nuffel Egidius, X (S824), () Keerbergen 23.10.1671 (g. Egidius Vermuyten en Joanna Van Nuffel),

 

Van Nuffel Gerardus, () Keerbergen 14.09.1674 (g. Gerardus Boets en Catharina Verbraken nomine Elisabeth Lens),

 

Van Nuffel Martina, () Keerbergen 29.09.1677 (g. Petrus De Roey en Martina Van Avont),

 

Van Nuffel Maria, () Keerbergen 07.01.1681 (g. Martinus Van Rillaer en Maria Claes),

 

Van Nuffel Joanna, () Keerbergen 11.06.1684 (g. Andreas Lens en Joanna Versande),

 

Van Nuffel Gerardus, () Keerbergen 16.08.1687 (g. Joannes De Preter nomine Gerardus De Preter en Maria Wellens),

 

Van Nuffel Nicolaus, () Keerbergen 16.03.1690 (g. Nicolaus Op de Beke en Elisabeth De Roey).

 

 

 

XII - Van Nuffel(en) Petrus (M3330), () Haacht 28.12.1652, x Werchter 15.01.1675 (g. Vranx David en Van Roost Cornelius) en Anna Meert(ens) (M3331), () Keerbergen ...12.1652 ill. (g. Martinus Verstraten en Anna Cornelis).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Nuffel Clara, () Haacht 02.12.1675,

 

Van Nuffel Barbara, XI (M1665), () Haacht 16.10.1679,

 

Van Nuffelen Catharina, () Haacht 13.09.1682,

 

Van Musselen Francisca, () Haacht 25.07.1685 (g. Lijtens Cornelis en Verstreken Francisca), x Haacht 12.05.1714 met De Groeve - De Groof(f) Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     De Grooff Joannes, () Haacht 21.10.1714 (g. Huybreghts Joannes en De Grooff Joanna),

     De Grooff Joannes, () Haacht 03.12.1715 (g. Van Haesbroeck Joannes en De Grooff Joanna),

     De Grooff Philippus, () Haacht 30.12.1717 (g. De Grooff Augustinus en Van Uffel Barbara), 

 

Van Nuffel David, () Haacht 28.06.1689 (g. Van Nuffel David en Van Nuffel Maria).

 


 

X - Van Nuffel Egidius (S826), () Keerbergen 23.10.1671 (g. Egidius Vermuyten en Joanna Van Nuffel), x Putte 28.01.1700 met Vermeulen Elisabeth (S827), () Putte 30.08.1671 (g. Joannes Meulemans en Elisabeth Verworst), + Schriek 14.03.1719.

 

Not. Swiggers 28.01.1700: Elisabeth Vermeulen (echtg. Gilis Van Uffel) verklaart dat haar oom Jan Vermeulen haar momberdije eerlijk heeft voldaan.

Not. Swiggers 12.04.1700: Anna Raps (echtg. Gilis Goosens), haar zuster Petronella v.o. en broeder Adriaen (op 02.04.1702 meerderjarig) verkopen voor 62 gd (te betalen aan Elisabeth Vermeulen x Gilis Van Uffel als cassatie) hun deel (120 roeden) in een grond te Heist-Achterhei aan Adriaen Rijmenams.

Not. Swiggers 28.06.1700: Elisabeth Vermeulen x Gilis Van Uffel van Putte lenen 200 gd 5 % van hun zwager Jan Van Noten. Op 27.03.1742 wordt 100 gd afgelegd en op 17.01.1749 volledige cassatie;

Not. Swiggers 23/23.06.1707: Liesbet Vermeulen (echtg. Gilis Van Uffel) cedeert aan haar zuster Catlijn (echt. Jan Van Noten) een obligatie van 58 pattacons, die ze erfde van haar vader Gommer Vermeulen, welke ze op 04.04.1682 verwierf van Andries Smits ten laste van Adriaen Raps Adriaenssone van Heist-Spek d.d. 04.05.1672.

Not. Swiggers 80/10.07.1717: Gilis Van Uffel van Schriek leent 100 gd 5 % van zijn zwager Jan Van Noten van Putte.

Not. Swiggers 85/24.07.1719: Gilis Van Uffel (wr. Elisabeth Vermeulen) van Schriek en de mmk lenen 50 gd 5 % van Giliam Van Noten.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Nuffel Michiel, () Schriek 14.01.1702 (g. Michiel Van Oosterwijck en Martina Van Nuffel),

 

Van Nuffel Jan, () Schriek 29.01.1703 (g. Jan Van Noten en Joanna Melis),

 

Van Nuffel Peter, () Schriek 18.03.1706 (g. Peter Serneels en Anna Goossens),

 

Van Nuffel Gommer, () Schriek 24.08.1710 (g. Gommer Schoovaerts en Elisabeth Van der Auwera), + Schriek 01.09.1710,

 

Van Nuffel Maria, IX (S413), () Schriek 08.12.1712 (g. Jan Van Noten en Maria Van Tongel),

 

Van Nuffel Theresia, () Schriek 24.08.1717 (g. Willem Van Noten en Theresia Vervloet), + Schriek 16.09.1720.

 

 

 

XI - Piot(t) Michael (M1664), () Leuven Sint-Geertrui 05.04.1672, + Haacht 21.05.1748, x (niet H, DD, ) met Barbara Van Nuffel(en) (M1665), () Haacht 16.10.1679, + Haacht 03.08.1750.

 

Uit dit huwelijk:

 

Piot Guilielmus, () Leuven St.-Pieter 28.01.1702 (g. Guilielmus Piot en Joanna Piot), x 1 ? met Piot (?) Maria (wellicht is dit Walraven Maria), x 2 (niet H, DD, ) met Walraven Maria, x 3 Haacht 08.06.1734 met Geets Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     1. Piot Petrus, () Haacht 19.01.1730 ill. protest. (g. Piot Petrus en Van Hove Anna), 

     2. Piot Guilielmus, () Haacht 03.05.1731 (g. Derkom Guilielmus en Meerkens Maria),

     3. Piot Joannes Baptist, () Haacht 14.07.1739 (g. Piot Joannes en Van Vaeck Catharina),

     Piot Petrus, () Haacht 18.04.1742 (g. De Groof Petrus en Van Uffel Barbara), 

 

Piot Maria, () Leuven St.-Pieter 24.11.1704 (g. Oliverius Piot en Maria Crijters), x Haacht 25.07.1730 met Coddaer Martinus, geen fii in H, DD,

 

Piot Joannes, () Leuven St.-Jacob 20.07.1707 (g. Joannes Ruldus en Catharina Van Uffelen),

 

Piott Petrus, X (M832), () Haacht 07.09.1711 (g. Luijtens Petrus en Van Neffellen Francisca).

 


 

IX - Van Roosbroeck Joannes (S412), () Putte 17.12.1703, + Putte 23.03.1776, x Putte 06.02.1740 met Maria Van Nuffel (S413), () Schriek 08.12.1712 (g. Jan Van Noten en Maria Van Tongel), + Putte 04.08.1772.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Roosbroeck Elisabeth, () Putte 19.11.1740, + Putte 22.10.1766,

 

Van Roosbroeck Franciscus, VIII (S206), () Putte 27.02.1743,

 

Van Roosbroeck Joannes, () Putte 11.01.1745, x 1 Keerbergen 27.02.1770 disp. 3 de gr. (g. Henricus Schoovaerts en Joannes Van Roosbroeck) met Schoovaerts Maria, fa Henricus en Van der Auwera Joanna, + Schriek 17.10.1787, x 2 Beerzel 22.06.1790 (g. Geens Joannes en Van Roosbroeck Franciscus) met Claes Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Roosbroeck Joanna Maria, () Schriek 22.01.1771 (g. Jan Van Roosbroeck en Joanna Van der Auwera),

     + Putte 24.11.1847, x Putte 04.10.1791 (g. Joannes Franciscus Op de Beeck en Joannes Van Roosbroeck)

     met Volckaerts Joannes Franciscus, fs Egidius en Torfs Joanna,

     Van Roosbroeck Hendrik, () Schriek 29.06.1773 (g. Hendrik Schoovaerts en Anna Van Roosbroeck),

     x Putte 23.04.1814 met Van der Auwera Maria Elisabeth, fa Philip Norbertus en Torfs Joanna Elisabeth,

     Van Roosbroeck Jan Frans, () Schriek 25.12.1775 (g. Frans Van Roosbroeck en Joanna Catharina Roelants),

     Van Roosbroeck Gommer, () Schriek 29.12.1777 (g. Gommer Van Roosbroeck en Magdalena Schoovaerts), x met Marien Elisabeth,

     Van Roosbroeck Elisabeth, () Schriek 24.01.1780 (g. Jan Baptist Schoovaerts en Elisabeth Suetens),

     x Putte 28.11.1807 met Goelen Joannes Franciscus, fs Antonius en Geens Anna,

     Van Roosbroeck Adriaen, () Schriek 12.04.1783 (g. Adriaen Van Roosbroeck ex R en Anna Catharina Vertommen),

     x Putte 02.11.1810 met Borremans Anna, fs Borremans Maria

     2. Van Roosbroeck Joanna, () Schriek 16.03.1791 (g. Adriaen Huybrechts en Jennemie Wouters),

     Van Roosbroeck Anna, () Schriek 17.03.1793 (g. Henri Van Roosbroeck en Anna Elisabeth Claes),

     Van Roosbroeck Maria, () Schriek 06.10.1797 (g. Jan Frans Volckaerts en Anna Catharina Claes),

 

Van Roosbroeck Anna, () Putte 19.08.1747, + Putte 11.03.1795, x Putte 01.10.1771 (g. Gommarus Huijberechts en Joanna Van Roosbroeck) met Huijberechts Adrianus, () Putte 01.10.1735, fs Gummarus en Joanna Haverhals), + Putte 12.04.1803,

     Uit dit huwelijk:

     Huyberechts Anna Maria, () Putte  11.11.1771 (g. Gummarus Huijberechts en Maria Van Nuffel),

     Huyberechts Elisabeth, () Putte 19.08.1773 (g. Joannes Van Roosbroeck en Elisabeth Huybrechts),

     Huyberechts Joannes, () Putte 03.03.1775 (g. Joannes Huijbrechts en Maria Schoovaerts),

     Huyberechts Barbara, () Putte 14.09.1776 (g. Joannes Antonius Verret en Maria Van Nuffel),

     Huyberechts Petrus, () Putte 04.02.1778 (g. Joannes Van Roosbroeck en Anna Catharina De Belder),

     Huyberechts Joannes Baptista, () Putte 03.02.1780 (g. Joannes Huijbrechts en Anna Catharina De Belder),

     Huyberechts Anna, () Putte 22.02.1783 (g. Franciscus Van Roosbroeck en Anna Catharina Vertommen),

     Huyberechts Catharina, () Putte 05.11.1784 (g. Adrianus Van Roosbroeck en Elisabeth Peeters),

     Huyberechts Gummarus, () Putte 09.02.1787 (g. Gommarus Van Roosbroeck en Anna Maria Jacobs),

     Huyberechts Cornelius, () Putte 12.06.1791 (g. Joannes Huijbrechts en Anna Maria Jacobs),

 

Van Roosbroeck Franciscus, () Putte 31.01.1751 (g. Franciscus Peeters en Catharina Neijs),

 

Van Roosbroeck Gummarus, () Putte 19.03.1754 (g. Gummarus Huijbrechts en Catharina Van Boeckel), + Putte 10.05.1756,

 

Van Roosbroeck Gummarus, () Putte 04.05.1756 (g. Gummarus Huijbrechts en Catharina Van Boeckel), + Putte 31.05.1817, x Putte 26.02.1781 (g. Joannes Van Roosbroeck ex Schriek en Joannes Vertommen ex Putte) met Vertommen Anna Catharina, () Putte 27.04.1761, fa Joannes en Anna Gijsemans, + Putte 06.08.1808,

     Uit dit huwelijk:

     Van Roosbroeck Joannes Baptista, () Putte 06.05.1781 (g. Joannes Vertommen en Anna Van Roosbroeck),

     Van Roosbroeck Anna Maria, () Putte 18.04.1785 (g. Adrianus Huybrechts en Anna Maria Van Itterbeeck),

     Van Roosbroeck Franciscus, () Putte 19.04.1789 (g. Franciscus Van Roosbroeck en Joanna Vertommen),

     x 1 Putte 22.04.1819 met Michiels Clara, () Putte 16.09.1794, fa Jacobus en Catharina Van Roosbroeck, + Putte 05.02.1820,

     x 2 Putte 27.04.1831 met Joanna Van Uijtven, x 3 Keerbergen 1847 met Maria Van Roosbroeck,

     Van Roosbroeck Maria, () Putte 27.09.1792 (g. Adrianus Van Roosbroeck en Anna Maria Vertommen),

     Van Roosbroeck Joannes, () Putte 23.05.1795,

     Van Roosbroeck Cornelius, () Putte 08.02.1796,

     Van Roosbroeck Barbara, () Putte 17.10.1799,

 

Van Roosbroeck Adrianus, () Putte 07.05.1760 (g. Adrianus Huijberechts en Elisabeth Mathees), x Putte 11.02.1795 (g. Adrianus Huijberechts en Joannes Franciscus Goovaerts) met Vertommen Anna Maria ex Rijmenam), geen fii R, P, O.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom