Voorouderlijst Van Meerbeeck alias Nielens Peter

 

Meerbee(c)k Van, Van Meerbeke, Van Meerbeck, Meerbeekx, Van Merbeeck

Familienaam uit de plaatsnaam Meerbeek (Vlaams-Brabant), Meerbeke (Oost-Vlaanderen) of Meerbeek in Assent (Vlaams-Brabant).

 


 

XIII - XIV - Van Meerbeeck alias Nielens Peter (S5150 + S7710 ), fs Cornelis ?, ca. 1540, x met Margriet De Colvere (S5151 + S7711).

 

Aktes met dank aan Christine Savat

Wer1875: Fo 292:

- 24 jan 1508: Peeter Imbrechts alias Hove derft een dm en 18 roeden eusels in de Cansblock aan Willem De Colmer Willemssone oudt ontrent 7 jaeren

- 5 apr 1563: Peter De Colmere oudt 43 jr zone wijlen Willems heeft ontvangen bij doode van zijn vader een dm en 18 r

- 1 mrt 1621: Margriete Van Meerbeeck dochter wijlen Peeters ende De Colmere heeft ontvangen na de dood van Peeter voors

- 13 feb 1637: Lodewijck Geens x Cathlijn Gobeleijns na dood van Hendrik Gobelijns vader des vs > Cathelijne het voors dm en 18 r gelegen te Rotselaer

- 21 mei 1688: Hendrik Geens na de dood van Cathelijne Gobbeleijns sijn moeder

- 29 apr 1726: Hendrik De Wortelaer met commissie van Gillis Van Avont momboir de kinderen van Gillis Geens na de dood van Hendrik Geens heeft ontvangen sterfman Michiel Geens sone Gillis oudt 15 jr.

Wer1874 fo 420:
. . .
- 28 feb 1605: Jacop Wautiers met proc van Willem De Gottere schipper verkoopt een bonder bempt aan de Demerstraet aan Jacomijn Van Meerbeeke dochter Peeters we wijlen Willem Verhulst voor haer en voor Jan en Margriet Van Meerbeke, met haer beijder kinderen tegenwoordigh en toecomstig - Hendrik Gobeleijns voorganger
- 14 jan 1619: Hendrik Gobeleijns x Margriete Van Meerbeke en Jan Van Meerbeke hebben na de dood van Jacomijne Van Meerbeke te leen ontvangen hunne suster en swagerinne een bonder bempt
- 13 feb 1637: Cornelis Luijmoije x Maijken Gobelijns voor deen hellicht en Magdalena Goris we Jan Van Meerbeeck sone des voors Jans voor dander hellicht hebben te lene verheven
.
 

 

Hierbij een akte van scheiding en deling (met dank aan Paul Peeters) van de roerende en onroerende goederen van Petrus Van Meerbeeck en Margaretha De Colver onder hun kinderen Joannes en Margaretha, deze laatste als vrouw van Henricus Gobbelijns. De familienaam van moeder Margaretha is De Colver.

Soms heeft men een beetje fantasie nodig om namen te herkennen. Zo is Van Kriekege in werkelijkheid Van Krieckingen. Ballen is waarschijnlijk de volkse naam van Balthazar (of misschien van Balduinus > Bouwewijn).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7501, folio 157r., akte dd 11 april 1611.

Eene scheydin(ge) en(de) deylin(ge), bij keuse daeromme gedaen tusschen Jan Van Meerbeke zone wijlen Peeters ter ie. ende Hendrick Gobbelijns als man en(de) momboir van Marg(rie)te Van Meerbeke, suster des voors(chreven) Jans, ter ande(re) zijden, en(de) dat van(de) erffgoeden en(de) rinten, achtergelaeten bij wijlen Peeter Van Meerbeke en(de) Marg(rie)te Cuelvers, gehuysschen als sij leeffden, te deylen.

Sijn bleven en(de) gevallen den voors(chreven) Jan Van Meerbeke die goeden naerbes(chreven), eenen bempt, gelegen onder Rotselaer, groot ontrent drije dachm(aelen), regen(oten) het cappelrije goet tot Rotselaer ter eenre, derffgen(aemen) Huybrecht Van Kriekege ter ande(re), de wed(uw)e en(de) erffgen(aemen) van Ballen van Kaelen ter iiie. zijden, en(de) die straete ter iiiie. zijden, belast opden last van vii spint evene aen(den) h(ee)re van Rotselaer en(de) noch op thien st(uyvers) aen(de) cappelrije tot Rotselaer.

Item opt Cleyn Veldeken onderhalff dachm(ael) lants tusschen Aert Van Langendonck goet ter ie., den H(eyligen) Geest van Wackerzeel ter iie. en(de) sh(ee)ren straete in dander ii zijden, belast met sh(ee)ren chijns.

Item een halff boen(der) landts eygen goet, gelegen opt Cruens Velt, regen(oten) derffgen(aemen) Van(der) Meren ter ie., derffgen(aemen) van Margriete Van(den) Campe ter iie. en(de) derffgen(aemen) Antonis Van(der) Linde ter iiie. zijden.

Item i dach(mael) landts, gelegen opt Groot Kelstervelt, regen(oten) derffgen(aemen) van jo(ncke)r Peeter Van Grieken ter ie., het goidtshuys van(der) Banckt goet ter ande(re), Jan Bloms goet ter iiie., op tsh(ee)ren chijns van(den) gronde ende noch op een rente van vier rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) aen derffgen(aemen) Peeters Van(den) Broeck, te quyttene naer inhout der constitutie daeraff zijn(de).

Item onderhalff dach(mael) lants, gelegen onder Tieldonck opt Groot Daeldervelt tusschen derffgen(aemen) Van(den) Heetvelde in ii zijden, derffgen(aemen) m(eeste)r Goirt Reynders ter iiie. en(de) die straete ter iiiie. zijden, opden last van ii d(enieren) boon, een quart en(de) drij spint aen den h(ee)re van den Lauwerdriessche.

Item een dach(mael) landts, gelegen opden Cleynen Boemutter onder Tieldonck, tusschen het goet van tgoidtshuys van(der) Banckt ter ie., derffgen(aemen) Vanden Heetvelde ter ande(re), derffgen(aemen) Huybrechts Van Overbeke ter iiie. zijden, opden last van een(en) ouden grooten grontchijs en(de) een mol(evat) rogx aenden H(eyligen) Geest van Tieldonck.

Item noch een dachm(ael) landts, gelegen opt Cleyn Kelfstervelt ond(er) Tieldonck tusschen het H(eyligen) Geest goet ter ie., derffgen(aemen) Jacops Cluppels ter ande(re), Geert Van Surpel ter iiie. en(de) het Groot Kelfster Velt ter iiiie. zijden, opden last van s(hee)ren chijs.

Item onderhalff dachm(ael) landts, gelegen opt Bloemersvelt erffhellichtwi[n]ni[n]ghe, regen(oten) derffgen(aemen) Jans De Lewater Leeuwe ter ie. en(de) derffgen(aemen) Anthonis Van Mechelen en(de) Clara Gorts ter ande(re) zijden, opden last van(den) chijns van Kelfs en(de) sh(ee)ren hellichtwi[n]ni[n]ghe.

Item een halff dach(mae) landts, gelegen opt sel(ve) velt, oock erffhellichtwi[n]ni[n]ghe, regen(oten) derffgen(aemen) Peeters Van(den) Broecke ter ie., m(eeste)r Coenrart Sylvius ter iie., derffgen(aemen) Adriaens Van Ermegheem ter iiie. zijden, comen(de) aen(den) wech op den last van(den) chijns van Kelfs en(de) sh(ee)ren hellichtwi[n]ni[n]ge, sulcx dat dese voors(chcreve) twee leste p(ar)cheelen voor de voors(chreve) erffhellichtwi[n]ni[n]ge moeten draegen en(de) betalen die helft van xvii mol(evaten) aen(den) h(ee)re van Rotselaer.

Item een dach(mael) landts, gelegen opt Bloemersvelt tusschen Claes Gorts goet ter ie., Jan Van(den) Daele goet ter ande(re), Willem Van Langendonck tot Loven ter iii. zijden, opden heerlijcken chijs van Kelffs en(de) op onderhalff mol(evat) rogge aen het gasthuys bynnen Loven.

Item noch drije vieren(deelen) landts, gelegen opt Groot Kelfstervelt opden heerl(ijcken) chijns van Kelfs ende voorts op een(e) rente van xxxii st(uyvers) ts(iae)rs aen die cappellanen van S(in)te Michiels, Jan Maerschalcx goet ter eenre, derffgen(aemen) Van(den) Heetvelde en(de) tclooster van(der) Banckt ter andere.

Item een halff boen(der) lants, gelegen onder Tieldonck opden Meers, belast met die helft van i capp(uyn en(de) vi d(enieren) Loven aen(den) heere van Herent en(de) op zijn paert en(de) contingent, dwel(ck) die infirmerije van(den) bagijnhove daerop trecken(de) is.

Item een dachm(ael) landts, gelegen opt Bloemersvelt tusschen Claes Gorts ter ie., Jan Van(den) Daele goet ter ande(re), Willem Van Langendonck ter iiie. zijden, belast met heerlijcken chijns van Kelffs en(de) op i mol(evat) rocx aen het gasthuys bynnen Loven.

Sijn bleven en(de) gevallen den voors(chreven) Hendrick Gobbelijns in zijne deylin(ge) de goeden naerbes(chreven), eenen bempt, gelegen inde prochie van Wackerseel onder Kelffs tusschen die goeden van Clementie Colvers ter ie., Jan Maerschalcx ter ande(re) en(de) die Voirderstraete ter iiie. zijden, belast opden last van drij stuyvers boon(e) aen(den) cappittel van S(in)te Peeters tot Loven en(de) het halff boen(der) van den voors(chreven) bempt op vijftich st(uyvers) payem(en)ts aen den goidtshuyse van(der) Banckt als h(ee)ren chijns en(de) noch op drij pont payements en(de) xv st(uyvers) payements en(de) xvi stuyvers ts(iae)rs aen(de) kercke van Wackerseel.

Item een bempdeken, groot ontrint een dachm(ael), gelegen onder Rotselaer tusschen Peeters De Conincx goet ter ie., het Lammersvelt ter ande(re) en(de) de wed(uw)e Loyck Smets ter iiie. zijden, op sh(ee)ren chijs indyen daer eenighen bevond(en) wort.

Item een besloten tstuck landts, groot ontrent i dach(mae) tusschen Willems V(er)hulst goet ter ie., het Groot Kelfstervelt ter ande(re), Vranck Stuckens ter iiie. en(de) sh(ee)ren straete ter iiiie. zijden, op den h(ee)ren chijns van Kelffs en(de) daertoe op xx st(uyvers) ts(iae)rs aen die kercke van Wackerseel, te quyttene naer inhoudt der constitutie daeraff zijn(de).

Item drije vieren(deelen) land landts opt Cleyn Kelfstervelt, regen(oten) Peeter De Coninck ter ie., Willem Van Langendonck ter iie. ende Claes Gorts ter iiie. zijd(en) op sh(ee)ren chijs van Kelfs.

Item noch vijff vieren(deelen) landts, oock gelegen opt Bloemersvelt ond(er) die heerlijckh(eyt) van Kelfs, regen(oten) die goeden van(den) Grooten H(eyligen) Geest bynnen Loven ter ie., derffgen(aemen) van Anthonis Van Mechelen ter iie. en(de) den H(eyligen) Geest van Werchtere ter iiie., op sh(ee)ren chijns van(den) gronde.

Item noch drije dach(maelen) en(de) een halff vieren(deelen) landts, gelegen tot Wackerseel opden Winckel tusschen Jan Maerschalcx goet ter ie., den Winckel gracht ter ande(re), Aert Van Langendonck ter iiie. zijden, wesen(de) ombelast.

Item een dachm(ael) landts, gelegen opt Bloemersvelt tusschen derffgen(aemen) Adriaens Van Ermegeem ter ie., derffgen(aemen) van Cath(lij)ne sWijngaerders ter ande(re), comen(de) aen(den) voetwech, opd(en) last van(den) chijs van Kelffs.

Item noch een halff dachm(ael) landts, gelegen opt Blommersvelt, erffhellichtwinni[n]ghe, regen(oten) derffgen(aemen) Henricx Van Langendonck Janso(ne) ter ie., Niclaes Gorts ter iie. en(de) ter iiie. en(de) die straete ter iiiie. zijden, op sh(ee)ren chijns.

Item noch drije vieren(deelen) landts opt sel(ve) velt, erffhellichtwinni[n]ghe, regen(oten) derffgen(aemen) Jans De Le[e]uw ter ie., Jan Van Dalum ter iie., Claes Gorts ter iiie., belast opden last van(den) chijs van Kelfs.

Item drije vieren(deelen) landts, gelegen opt sel(ve) velt, erffhellichtwinni[n]ge, regen(oten) Claes Gorts ter ie., derffgen(aemen) Adriaens Van Ermegeem ter ande(re), derffgen(aemen) Merttens Van Malcot ter iiie., opden last van sh(ee)ren chijs voors(chreven) en(de) sh(ee)ren helftwin[n]i[n]ghe, sal d sulcx dat dese drije leste parcheelen voor die erffhellichtwin[n]i[n]ghe moeten draegen en(de) betaelen, die hellicht van(de) xvii mol(evaten rocx aen(den) h(ee)re van Rotselaer.

Item drije vieren(deelen) landts, gelegen opt Bloemersvelt, derffgen(aemen) Jans De Le[eu]w ter ie., den H(eyligen) Geest van Wackerseel ter ande(re), derffgen(aemen) Vander Linden ter iiie. zijden, op sh(ee)ren chijs van Kelffs.

Item noch een dachm(ael) landts, gelegen onder Tieldonck op die Balsgracht, m(eeste)r Jasp(aer) De Leeuw ter ie., de leybeke ter ande(re) en(de) haer selffs goet ter iiie., opden last van zijn paert en(de) contingent aen die infirmerije van(den) Grooten Bagijnhove daerop vuytgaen(de), als pande dese twee leste parcheelen.

Item noch een dachm(ael) aen het voors(chreven) dach(mael), gelegen tusschen die sel(ve) regen(oten), op sh(ee)ren chijns, ist datter eenighen bevonden wort op vuyt te gaen.

Item een dachm(ael) erffhellichtwin[n]i[n]ghe inde Linderbempden, geheeten den Caterberch, Claes Gorts in ii zijden en(de) die leybeke ter ande(re).

Item een halff dachm(ael), daeraen gelegen metten een(en) eynde, Claes Gorts ter ande(re), comen(de) over de leybeke aen Jan Maerschalcx goet.

Item noch een bempdeken, groot ontrint een dachm(ael), gelegen in die Craenbroecken tusschen derffgen(aemen) Jans De Leeuw ter ie., derffgen(aemen) m(eeste)r Henrickx Van Diependael ter ande(re), die wed(uw)e Willem Peeters ter iiie. zijden, opden last van het derdendeel van een mol(evat) raepsaet aen(de) kercke van Wackerseel en(de) een(en) cleyn(en) chijns.

Item noch drije vieren(deelen) landts, gelegen opt Groot Kelfstervelt, belast met heerlijcken chijs van Kelfs.

Ende voorts op een rinte van xxxii st(uyvers) ts(iae)rs aen(de) cappellaenen van S(in)te Michiels kercke alhier, regen(oten) Jan Maerschalcx goet ter eenre, derffgen(aemen) Van(den) Heetvelde ter iie. en(de) het clooster van(der) Banck ter ande(re), hanc quoque, et satis obligan(do) et submitten(do), coram Schore, Maes, april(is) xia., 1611.

Op conditien dat elck der voors(chreve) p(ar)tijen sijn(e) rinten en(de) chijnsen, hen metter voor(chreve) goeden ten laste gestelt, alsoe in tijts jaerl(ijcx) sal moeten betaelen dat dander p(ar)tije daer doer nyet en wordde gemolesteert oft beschadicht, eisd(em).

Item es conditie dat elck mette voors(chreve) p(ar)tijen van goeden, hem te deele gevallen, sal moeten te vreden houden sond(er) eenighe precise maete van malckanderen te pretenderen, eisd(em).

Item soo verre op de voors(chreve) goeden meer co(m)mers oft lasten namaels bevonden wordden vuyttegaen(e), bedragen(de) op elcx gedeelte vijff st(uyvers) ts(iae)rs oft daerover, dat die voors(chreve) deylgenooten malcanderen daeraff sullen recompenseren.

Ende sullen der voors(chreve) partijen tsamen gehouden zijn te betaelen de v(er)loopen van(de) renten en(de) chijnsen, tot datum van heden v(er)schen(en), eisd(em).

Item die voors(chreve) p(ar)tijen hebben alle de voors(chreve) conditien voor schepen(en) voors(chreven) malcanderen geloeft en(de) geloven midts desen tonderhouden en(de) te volbringhen onder die v(er)binten(isse) en(de) submissie van hunne p(er)soonen en(de) goeden, etc(etera), eisd(em).

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Van Meerbeeck alias Nielens, weduwnaar van Margaretha Colvers (De Colvere).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7497, folio 21v., akte dd. 20 juli 1604.

Condt zij een(en) iegel(ijcken) dat voor ons schepen(en) onders(chreven) comen en(de) geco(m)pareert zijn Christoffel Vande Veecken en(de) Gheeraert Van Ham, schepen(en) des dorps van Herent, verclaren(de) en(de) certificeren(de) hoe dat zij ter instantie van h(ee)r Jan Van Ee, h(ee)re van Herent voors(chreven), hadden bego(n)st te dagen opden xxii. april(is) 1602 op een pleck bempts, groet o(m)trent vijff dachm(aelen), geleghen onder Herent, geheeten de Mere, regen(ooten) den Grooten H(eyligen) Geest bynnen Loven ter ie., derffgen(aemen) jo(ncke)r Anthonis Van(der) Linden ter iie. en(de) die beecke ter iiie. zijden, toebehooren(de) Peeter Van Meerbeeck al(ia)s Nielens van weghen Margriet Colvers, wijlen zijn(e) huysvr(ouw)e, over Willem De Colvere voor gebreck van betaelinghe van sesse penninghen Lovens ende die selve dageme(n)ten naer costuyme en(de) usantie aldaer behoorl(ijck) vervolght hebbende totte volcomen evictie toe, is voor hen gecomen m(eeste)r Willem De Vos inden naem en(de) van weghen vande voors(chreve) groote taeffel vanden H(eyligen) Geest, presenteren(de) den voors(chreven) h(ee)re van Herent van zijn(en) voors(chreven) chijns te doen hantvullinghe en(de) te betaelen die costen van(de) voors(chreve) vuytdagementen, soo hij al tsel(ve) oock heeft geeffectueert om te presenteren drije Geldersche rijders erffel(ijck), daermen jaerl(ijcx) voor betaelt ... [n.v.], v(er)schenen van diverssche jaeren, soo dat dijen volgende die voors(chreve) vijff dachmaelen bempts den voors(chreven) m(eeste)r Willem ind(en) naem van(de) voors(chreve) groote taeffel van(den) H(eyligen) Geest zijn in handen gestelt om tselve bijd(en) sel(ven) ind(er) qua(litey)t voors(chreven) eeuwel(ijck) en(de) erffelijck beseten en(de) gebruyckt te wordden, alsoo naer recht behoort, opden chijns en(de) last voors(chreven), biddende ons schepen(en) onderges(chreven), etc(etera), quod faciunt Duffel, Vorst, julii xxa., 1604.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Meerbeeck Jacomijne, x met Willem Verhulst;

 

Van Meerbeeck Joannes, x 1 met Maria Wiggers, x 2 Rotselaar 21.12.1604 (g. Van Meerbeeck Petrus en Gobelijns Henricus) met Heijlwigis-Helena Wouters, fa Joannes,

S+D erfgen Jan Van Meerbeeck x Maria Wiggers
- Christoffel Van Meerbeeck x Digna Aurogge
- Peeter Van Meerbeeck
- kinderen wijlen Jan Van Meerbeeck x Magdaleena Goris te weten Maeijcken ende Merten Van Meerbeeck met nogh eenen posthumus
? ten overstaen van Antoon Goris momboir ders selven ter andere sijden.
R1607 fo 64: 11 maart 1648:
S+D der erfgen en kinderen Jans Van Meerbeke en Heijlcken Wouters
- Joanna Van Aerschot we wijlen Maerten Van Meerbeke voor de tochte ende geasst met Guilliam Van Aerschot als moederlijck momboir beneffens Wilm Vandenbosch als vaderlijck momboir van haere kinderen behouden van wijlen Merten Van Meerbeek
- Francen Van Meerbeeck
- Meijncken Van Meerbeeck wwe wijlen Jan Bols ten overstaen van Isacq Van Bets Jacques sone haeren tegenwoordigen man ter asstie van Jacques Bols als vaderlijk momboir beneffens Wilm Molemans als moederlijck momboir over haere minderjarige kinderen.
 
 

 

Ik heb hier een akte (dank Paul Peeters voor akte en commentaar) met vermelding van Helena Wouters, dochter van wijlen Joannes en weduwe van Joannes Van Meerbeeck. Ik vermoed dat het hier over het gaat over Joannes Van Meerbeeck en Heylwigis Wouters te meer omdat in de akte ook melding wordt gemaakt van hun zoon Martinus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7525, folio 35r., akte dd. 26 februari 1637.

Item Henrick Boyennans, clerck der ierste scrijffcamer der stadt van Loven, vuyt crachte en(de) naer vermoegen van sekere procuratie speciael en(de) onwederroepelijck bevel, hem gegeven bij Helena Wouthers dochter wijlen Jans, weduwe wijlen Jans Van Meerbeeck, woonen(de) tot Rotselaer, voer H. Van Roost als openbaer notaris ende sekere getuygen, op heden datum des(er) gepasseert, alhier gesien en(de) gebleken, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), etc(etera), gestaen die voirs(chreven) geconstitueerde, heeft bekindt gel(ijck) hij inder voirs(chreve) qualiteyt bekindt midts desen, ontfangen te hebben vuyt handen van Jenneken Crabbe weduwe wijlen Willems Van Hoppenbrouwer de somme van tweehondert guldens eens, waervore de v(oi)rs(chreven) geconstitueerde heeft bekindt, gelijck hij doet mits des(en), deuchdelijck schuldich te sijn aen(de) voirge(noempde) Johanna Crabbe twelff carolus gul(dens) te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) thien gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden date des(er) te betaelen en(de) binnen des(er) stadts wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede en(de) van alle andere impositien, alreede innegestelt oft inne te stellen, ten behoeve der v(oir)s(chreve) Johanna in toecomen(de) tijden telcken jaere en(de) termijn(e) als schult met rechte verwonnen, obligan(do) et submitten(do) personam et bona praedictae constituen(tis) ac renuncian(do) en(de) besundere van het beneficie senatus consulti vel(leiani) et auct(hentica) si qua mulier, haer daeraff ierst onderricht sijn(de) en(de) van alle andere in behoirl(ijcke) formen, met conditie dat de v(oir)s(chreve) bekindersse de v(oir)s(chreve) rente van xii gul(dens) en(de) x st(uyvers) erfel(ijck) sullen moegen affquyten tallen tijden alst haer gelieven sal teender reysen, elcken gul(den) erfel(ijck) d(aer)aff met sesthien gel(ijcke) gul(dens) loopen(de) munte ende met volle rente, ende om der v(oir)s(chreve) Johanna Crabbe te bat te v(er)sekeren, compareren(de) de v(oir)s(chreven) geconstitueerde, bijde sel(ve) procuratie insgel(ijcx) onwederroepel(ijck) geconstitueert sijn(de) bij Merten Van Meerbeeck, sone der v(oir)s(chreve) Helena, heeft hem gestelt cautionaris en(de) borge als principael, soo voer het capitael der v(oir)s(chreve) rente als jaerlijcxe betaelinge der sel(ve), obligan(do) et submitten(do), etc(etera), ende heeft daerenboven tot wettigen onderpandt gestelt he de proprieteyt in het vierde paert in seker huys ende hoff, groot tsaem(en) een dachm(ael), gelegen tot Rotselaer bijde brugge, regenooten de Dijle ter eenre, Gielis Froenhoven ter tweeder, sheeren straete ter derdere sijd(en), item noch het vierdepaert in twee bunderen landts, deen gelegen opt Rotselaeren en(de) dander opt Ruetersvelt tusschen hen(ne) regenooten aldaer, belast met een halff mudde corens aen(de) infirmerije alhier en(de) sheeren cleyn(en) chijns sonder meer, van welcke borchtochte geloeft de v(oir)s(chreven) geconstitueerde inden naem(e) der v(oir)s(chreve) Helena Wouters haeren sone als cautionaris van alles costeloos en(de) schaedeloos tontheffen en(de) tindemneren onder desel(ve) obligatie ende submissie, coram Borghreeff, Loomans, febr(uary) xxvi., 1637. 

 

In de akte wordt melding gemaakt van jonker Leo(n) de Bournoille (x Barbara Meulemans) als inwoner van Rotselaar enerzijds en Joannes Van Meerbeeck en zijn vrouw Helena Wouters anderzijds. Ook hier wordt weer Helena vermeld en niet Helwigis.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7506, folio 267r., akte dd. 9 mei 1616.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), etc(etera), gestaen jo(ncke)r Leon de Bournoille, woonen(de) te Rotzelaer, heeft bekindt, gel(ijck) hij bekindt midts desen, bij Jan Van Meerbeke en(de) Helena Wouthers, gehuysschen, midts seecker so(mm)e van penn(ingen), bedraegende xxviii rinsg(u)l(dens) eens los gelts, de qua satis gelost, gequeten en(de) affgeleeght te zijn(e) alsulcke recht van(den) vierden schoof als de voors(creven) Leon de Bournoille jaerl(ijcx) was trecken(de) op seeckere haerl(ieder) twee stucken landts, groot deen drije vierendeel en(de) dander een halff dachmael, gelegen opt Rotselaeren Velt, eertijts toebehoort gehadt hebben(de) Nicolaes Goerts, bijden voors(creven) gehuysschen o[n]lancx v(er)cregen voor schepen(en) van Loven in tertia, schellen(de) alsoo die voors(creven) Bournoille den sel(ven) gehuysschen daeraff volcomel(ijck) quytte, promitten(tes) nullatenus alloqui sed semp(er) satis erga quoscunq(ue) obligan(do) et submitten(do), coram Thommen, Greve, maii ixa., 1616.77

 

In de volgende akte maakt men melding van Joannes Van Meerbeeck en zijn vrouw Helena (Helwigis) Wouters, pachters te Rotselaar. Het lijkt me een nogal rommelige akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8248, folio 12v., akte dd. 5 september 1620.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt is gecompareert heere ende m(eeste)r Anthonis De Leuze, pr(es)b(yte)re, als in den naeme ende van wegen Barbara Stourdeau, als dactie hebbende van Barbara de Marcy, bijde selve ten overstaene van Gisleyn Stourdeau ende Marie Thielmans, gehuysschen, haere ouders, gemechticht ende geauthorizeert om het gene naebes(chreven) staet te mogen doen met volcomen procuratie, hem onwederroepelijck gegeven gegeven voor Jannen Hermans als notaris ende zekere getuygen den iiii. dach may nu lestleden, den heeren schepenen alhier verthoont ende volcomelijck gebleken, ende heeft die voors(chreven) heere comparant van weghen ende vuyt crachte als voore opgedragen met wettighe verthijdenisse die actie ende gerechticheyt, aende voors(chreve) constituante competerende, en(de) haer gereserveert met die om te mogen purgeren die hellicht van sekere ledige erffve, daer voortijden huysingen hebben opgestaen metten halven dijck, liggende tot Rotselaer bijde brugge, houdende int geheel omtrent vijff vierendeelen ombegrepen, nochtans eenige maete, regenoten waervan dandere hellicht regenoten van het geheel parceel Jan De Craen, nu Gillis Van Vroonhoven ter i. en(de) ii., sheeren straete ter iii. ende iiii. zijden., welck parceel is ge vercocht geweest bij Bastita als rentm(eeste)r des herthoge van Aersschot voor tgebreck der betalinge vanden heerlijcken chijnsen aen Gillis Van Vroonhove, op conditie ende met reserve dat den proprietaris tselve soude mogen purgeren mits opleggende eerst ende voor al allen die verloopen chijnsen, daer hijt eerst heeft voor laeten liggen ende die penningen bij den cooper daervoor betaelt sijnde volgens seker extract vuyter coopcedulle, bijden voors(chreven) Bastita den heere opdragere gelevert, waervan blijct dat den bovengennoempden Vroonhoven dese vijff dit parceel heeft gecocht gehadt voor een hondert guld(ens) eens ende acht hooghen, elcke hooghe doende thien stuyvers, ende den slach twintich st(uyvers) halff ende halff, exposit(o) impositus imposit(us) est iure hereditario Heyltken Wouters met advoye Jans Van Mierbeke, pachter tot Rotselaer, haers mans, bij overlaeten Jans Vanden Panhuyse, leste verdierdere en(de) hoogere geweest hebbende van ende over dactie voors(chreven) van die hellicht van(den) voors(chreven) parceele te mogen purgeren sonder meer, per monit(ionem) et non satis den voors(chreven) opdragere neque waras, maer neempt den voors(chreven) Mierbeke tot sijnen laste allen den commere, op dese hellicht vuytgaende, ende oock tot sijnen coste die selve purgatie te moeten doen, ende dijen halven moet aen den heere opdraegere ten prouffijte sijnder constituante opleggen en(de) betaelen, gelijck hij dat geloeft te doen mits desen de somme van vijffenveertich gul(dens) eens boven slach, wijn en(de) hoochgelt en(de) andere oncosten, allen dwelck hij Mierbeke neempt tot sijnen laste, ende blijft die heere opdraghere geheel voor een ander vierden paert inde voors(chreve) erffve, welcke hij vermeyndt vuyt advys van rechtsgeleerden alnoch te competeren aen sijne committente volgens die dispositie van wijlen Barbara de Marcq, coram Winge, Greve, septembris v., 1620.

 

In de volgende akte maakt men weer melding van Joannes Van Meerbeeck en zijn vrouw Helena (Helwigis) Wouters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8248, folio 53r., akte dd. 1 februari 1621.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt is gecompareert Gyelis Van Froonhoven heeft opgedragen drije vierendeelen inde Hellicht van sekere ledige erffve, daer voortijden huysinghen hebben opgestaen, metten halven dijck, liggende tot Rotselaer bijde brugge, houdende int geheel omtrent vijff vierendeelen, ombegrepen nochtans eenige maete, regenoten van het geheel parceel den voors(chreven) opdragere over Jan Craen ter i. ende ii., sheeren straete ter iii. en(de) iiii. zijden, daervan het resterende vierendeel inde selve Hellicht, mede oock die geheele wederhellicht competeert aen Heyltken Wouters, als daerinne gegoeyt sijnde met consente haers mans Jans Van Merbeke, haers mans, voor schepenen alhier den v. septemb(ris) 1620 ende competer bij opdraechte van heere Anthoine De Leuze van weghen Barbara Stourdeau, als dactie hebbende van Barbara de Marcq ende van welcken parceele de drije vierendeelen inde selve Hellicht desen opdragere competeren den ... [n.v.] in ia., exposit(o) impositus iure hereditario die voors(chreven) Heyltken Wouters met consente en(de) advoy Jans Van Merbeke voorgeroert, per monit(ionem) et satis et waras opde chijnsen daervuyt gaende, waervan de voors(chreve) gehuysschen verclairden volcomelijck onderricht te wesen ende daer voorts daervoor dat hem opdragere competeert libere dispositie vande voors(chreve) drije vierendeelen inde Hellicht, als in desen opgedraghen, oblig(ando) et submitt(endo) ac renunc(iando) prout in forma, voorts heeft oock den voors(chreven) opdrageren aende voorseeghde Heyltken overgegeven alsulcken gerechticheyt als hem mach competeren tot die voors(chreve) geheele erffve vuyt sekere goedinge, hem gedaen bij Bastita als rentm(eeste)r des herthoghe van Aerschot voor schepenen van Rotselaer den 10. decembris 1618, verclairende partijen den rechtveerdigen prijs te gedragen negenendertich guld(ens) eens, losgelts, aen(den) opdragere te betaelen in gereeden gelde, coram Vorst, Broeck, febr(uary) i., 1621.

     Uit dit huwelijk:

      1. Van Meerbeeck Petrus, ca. 1600,

     Van Meerbeeck Christophorus, ca. 1604, + Rotselaar 01.07.1658, x met Digna Aurogge, fii daar,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van de gebroeders Christophorus Van Meerbeeck (x Dymphna Aurogge) en Joannes Van Meerbeeck (x Magdalena Goris), alsmede Martinus, Petrus en Maria Van Meerbeeck, kinderen van voornoemde Joannes en Magdalena Goris. Uit de raadpleging van de parochieregisters van Rotselaar blijkt dat Petrus Van Meerbeeck werd gedoopt te Rotselaar op 09.04.1637 als posthume zoon van Joannes en Magdalena Go(o)ris (get. : Petrus Van Meerbeeck en Digna Aurogge). Zijn vader overleed te Rotselaar op 29.08.1636. Christophorus Van Meerbeeck overleed of werd begraven te Rotselaar op 01.07.1658.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8261 fol. 424r.

In tegenwoordicheyt der heeren meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen Magdalena Bournoille, heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse een dachmael maeybempt, gelegen tot Rotselaer int Hellichterbroeck, regen. den Demer ter ie., jor. van Grave ter ije., Willem Vanden Bosch ter iije. ende ... [n.v.] ter iiije. sijden, expos. impos. Cristoffel Van Meerbeeck tot behoef van Merten, Peeter ende Maeycken Van Meerbeeck kinderen Jans, sijnen broeder, behoudende nochtans den voors. Cristoffel sijne vrije dispositie et satis die voors. opdraegersse et waras op sheeren chijns aen sijne excellentie den hertoge van Aerschot sonder meer, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram De Ridder, Hoppenbrouwer, 10. aprilis 1656.

     Van Meerbeeck Joannes, ca. 1603, + Rotselaar 29.08.1636, x Rotselaar 05.08.1631 (g. Anthonius Gooris en Joannes Van Meerbeeck) met Magdalena Goris,

     deze x 1 Rotselaar 15.02.1626 (g. Anthonius Gooris, Gerardus Van Aerschot en Henricus Van Hove) met Cornelius Van Aerschot,

     x 2 Rotselaar 27.03.1629 (g. Anthonius Gooris en Guilielmus Fobelets) met Joannes Fobelets,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes Van Meerbeeck en Magdalena Goris en hun zoon Martinus.  Joannes Van Meerbeeck en Magdalena Goris huwden te Rotselaar op 05.08.1631 (get. : Anthonius Gooris en Joannes Van Meerbeeck).  Zij lieten dus minstens 2 kinderen na :

-     Petrus Van Meerbeeck, gedoopt Rotselaar 09.04.1637

-     Martinus Van Meerbeeck.

Volgens de website van Wim Vandersloten

http://vandersloten.be/wrw/wc01/wc01_248.htm

huwde Magdalena Goris een eerste maal te Rotselaar op 15.02.1626 (get. : Anthonius Gooris, Gerardus Van Aerschot en Henricus Van Hoeve) met Cornelius Van Aerschot (geen kinderen gekend) en een tweede maal te Rotselaar op 27.03.1629 (get. : Anthonius Gooris en Guilielmus Foblets) met Joannes Fobelets, waarvan een zoon is gekend, met name Joannes Fobelets (x Anna Verstraeten).

Bron :S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8262 fol. 148r.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen Guilliam Charliers, als geconstitueert met procuratie, waer van den teneur hier is volgende van woorde [tot woorde].

Op heden desen xv. meert 1658 comparerende voor mij openbaer notaris ter presentie vande getuygen naer te noemen Magdaleen Gooris, wed. van wijlen Jan Van Meerbeeck, ende Merten Van Meerbeeck, haeren sone, hebben bekendt ende geleden wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen d' heere Jaecques Van Espen, secretaris deser stadt, eene erffelijcke rente van negen guldens ende seven stuyvers en halven tsiaers, den gulden tot xx s. ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, ter saeken van hondert ende vijfftich guldens, ten dancke bijde voors. comparanten ontfanghen, gelovende alsoo de voors. rente allen jaere date deser wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wisselle van Loven te leveren ende te betaelen, los ende vrije, soo van xe., xxe., ce., meerdere ende mindere penningen als van alle andere impositien ende subventien, alreede ingestelt oft alnoch inne te stellen, daer voor verbindende henne persoonen ende goederen, tsaemen ende besondert, present en. toecomende, met renuntiatie in forma, ende om den voors. heere rentheffer noch meerder te versekeren van sijne voors. rente van ix ghuls. ende vij st. tsiaers mette verloopen van dien, soo hebben de voors. comparanten geconsenteert int maecken van mamise over alle henne goederen, mede int decreet van d' een sonder daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden, ende naementlijck over een derdendeel in huys ende hoff met schuere ende andere sijne toebehoerten, groot int geheel sess dachmaelen, gestaen ende gelegen tot Werchter, regen. sheeren heyde ter ie. ende ije., s' heeren straete ter iije. sijden, item een derdendeel in vijff dachmaelen landts, genoempt het Groot Landt, regen. s' heeren straete ter ie., ... [n.v.], competerende de voors. Magdaleen Gooris, item een vijffde paert in eenen bempt, groot vijff dachmaelen onder Rotselaer tot Nerum, regen. d' erffgen. Paulus Vanden Berghe in twee sijden, het clooster van Bethleem ter iije. ende de Broeckstraet loopende naer de Vreve (?) ter iiije. sijden, item het vijffde paert in drij dachmaelen ende 75 royen landts, genoempt de Streke, gelegen opt d' Iever Velt, regenoten jor. Raes van Grave ter ie., Willem Brugmans ter ije., Andries De Pelsmaecker ter iije. sijden, met conditie vande selve rente te mogen lossen alst die rentgelders gelieven sal tegen den penninck sesthien t' eender reysen ende met volle rente, constituerende tot versekerheyt van tgene voors. is, een yeder thoonder deser om tselve voor schepenen van Loven te vernieuwen ende te herkennen, gelovende allen tgene bij hennen geconstitueerden hier inne sal wesen gedaen, altijdt voor goet en. vande weerden te houden onder gelijcke obligatie, submissie ende renuntiatie in forma ut supra.

Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van sr. Joachim Kints ende Jan Van Dungen, als getuygen tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben die voors. comparanten de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor, ende was onderteeckent J. Schellekens, nots., naer vermogen van welcke procuratie soo heeft den voors. geconstitueerden den voors. contracte notariael ende innehouden desselffs in alle ende yegelijcke sijne poincten herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijck geconsenteert int maecken van mamise over alle henne constituanten goederen, mede int decreet van dien sonder daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram St. Victoir, Greve, 18. meert 1658.

 

Deze akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Magdalena Go(o)ris, weduwe van Joannes Van Meerbeeck, met haar zoon Petrus, posthuum gedoopt te Rotselaar op 09.04.1637 (get. : Petrus Van Meerbeeck en Anna Aurogge).  Joannes Van Meerbeeck overleed allicht te Rotselaar op 29.08.1636 (vermelding : Joes. Va(n) Meerbeeck filius Jois.) of op 04.09.1636 (vermelding : Joes. Va(n) Meerbeeck senior- submersus = verdronken).  Beide overlijdens staan na elkaar.   

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8264 fol. 15v.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen Henrick Huens als geconstitueert met procuratie, waer van den teneur hier is volgende van woorde tot woorde.

Op heden desen 4. juny 1663 comparerende voor mij openbaer nots. ter presentie vande getuygen naer te noemen Magdaleen Gooris, weduwe van wijlen Jan Van Meerbeeck, ende Peeter Van Meerbeeck, haeren sone, woonende tot Rotselaer, hebben bekendt ende geleden wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen d' heere Jaecques Van Espen, secretaris deser stadt van Loven, eene erffelijcke rente van sess guldens ende vijff st. tsiaers, den gulden tot xx stuyvers ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, ter saeken van hondert gelijcke guldens, ten dancke bij de voors. comparanten ontfangen, gelovende alsoo de selve rente allen jaeren date deser wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wissele van Loven te leveren, los en. vrije, soo van xen., xxen., cen., meerdere ende mindere penningen als van alle andere impositien ende subventien, alreede ingestelt oft alnoch inne te stellen, daer voor verbindende henne persoonen ende goederen, tsaemen ende besondert, present ende toecomende, met renuntiatie in forma, consenterende tot meerdere vasticheyt int maecken van mamise over henne goederen, mede int decreet van dien sonder daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden ende naementlijck over vijff dachmaelen bemps tot Rotselaer, regen. meester Paulus Vanden Berge in twee sijden, het clooster van Bethleem ter iije. ende die Broeckstraet loopende naer de Weeff ter iiije. sijden, onbelast met conditie vande selve rente te mogen lossen met gelijcke hondert guldens in gevalueerden gelde, constituerende een yeder thoonder deser om tselve voor schepenen van Loven te vernieuwen ende te herkennen, gelovende allen tgene bij henne geconstitueerden hier inne sal wesen gedaen, altijdt voor goet ende van weerden te houden onder gelijcke obligatie, submissie ende renuntiatie in forma.

Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van Anthoen Leenens ende Herman Berckmans, als getuygen tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben die voors. comparanten de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor, ende was onderteeckent J. Schellekens, nots., naer vermogen van welcke procuratie soo heeft den voors. geconstitueerden den voors. contracte notariael ende innehauden desselffs in alle ende yegelijcke sijne pointen herkendt ende vernieuwt, mede eentsaementlijck geconsenteert int maecken van mamise over die goederen hier voor gespecificeert, mede int decreet van dien sonder daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram Sylvio, De Greve, 11. juny 1663.

En nog deze akte met vermelding van Christophorus Van Meerbeeck (x Dympha Aurogge), die een erfelijke en jaarlijkse lening van 25 guldens aangaat bij de Celbroeders in Leuven. Gregorius (Goris) Van den Panhuysen, die gehuwd was met Jacoba Goris, stelt zich borg voor de lening. Jacoba Goris is de zuster van Magdalena Goris, echtgenote van Joannes Van Meerbeeck, broer van Christophorus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8261 fol. 440r.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen Mattheus De Prince als geconstitueert met procuratie, waer van den teneur hier is volgende van woorde tot woorde.

Op heden desen 8. aprilis 1656 comparerende voor mij openbaer nots. ter pntie. vande getuygen naer te noemen, Cristoffel Van Meerbeeck, woonende tot Rotselaer, heeft bekendt ende geleden wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen broeder Joos Snep, pater vande Cellebroeders binnen deser stadt van Loven, eene erffelijcke rente van vijffentwintich guldens tsiaers, den gulden tot xx stuyvers ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, ter saeken van vier hondert gelijcke guldens ten dancke bij den voors. comparant ontfangen, gelovende alsoo de selve rente allen jaere date deser wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wisselle van Loven te leveren, los ende vrije, soo van xe., xxe., ce., meerder[e] ende mindere penningen als van alle andere impositien ende subventien, alreede ingestelt oft alnoch inne te stellen, daer voor verbindende sijnen persoon ende goederen, present ende toecomende, met renuntiatie in forma, consenterende tot meerdere vasticheyt der voors. rente ende iaerlijcxe betaelinge van dien, int maecken van mamise over sijne goederen, mede int decreet van dien sonder daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden ende naementlijck over huys ende hoff met de stallinge ende andere sijne toebehoorten, soo tselve gestaen ende gelegen is tot Rotselaer voors. tusschen beyde de bruggen, regen. de Dijle ende de Molengracht, ende comparerende Goris Vanden Panhuyse, insgelijcx woonen. tot Rotselaer voors., heeft hem gestelt als borge ende cautionaris principael voor de voors. rente ende iaerlijcxe betaelinge van dien met gelofte van daer voor altijdt inne te staen onder obligatie, submissie ende renuntiatie in forma ut ante, des geloeft den voors. Cristoffel Van Meerbeeck sijne borge in desen costeloos ende schadeloos te garranderen ende indempneren onder gelijcke obligatie, submissie ende renuntiatie als boven, constituerende tot versekerheyt van tgene voors. is, mr. Cornelis Oliviers ende een yeder thoonder deser om tselve voor meyer ende schepenen van Loven te vernieuwen ende te herkennen, gelovende allen tgene bij hennen geconstitueerden hier inne sal wesen gedaen, altijdt voor goet ende van weerden te houden onder obligatie, etc., met conditie vande selve rente te mogen lossen tegen den penn. sesthien t' eender reysen ende met volle rente in permissie gelde.

Aldus gedaen en. gepasseert ter presentie van Matthijs Peeters ende Gommaer Van Dinant, als getuygen tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben die voors. comparanten de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor, ende was onderteeckent J. Schellekens, nots., naer vermogen van welcke procuratie soo heeft den voors. geconstitueerden den voors. contracte notariael ende innehouden desselfs in alle ende iegelijcke sijne poincten herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijck geconsenteert int maecken van mamise over de goederen, hier voor gespecificeert, mede int decreet van dien sonder daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram Daniels, Malcot, xx. may 1656.

 

In deze akte wordt melding gemaakt van Martinus Van Meerbeeck, Henricus Van Meerbeeck, Franciscus Van Meerbeeck en Maria Van Meerbeeck (x Joannes Bols), allen kinderen van wijlen Joannes en de nog in leven zijnde Aleydis Wouters. In de parochieregisters wordt Aleydis echter steevast Helwigis genoemd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7903, fol. 53r., akte dd. 2 januari 1644.

Item inde teghenw(oirdicheyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven en(de) eygenoeten van Loven naerbeschreven gestaen Merten Van Meerbeck, Henr(ick) Van Meerbeck, Francois Van Meerbeck en(de) Jan Bols als man en(de) momboir van Marie Van Meerbeck, d(aer)voor hij hem in desen is sterckmaecken(de), alle kinderen van wijlen Jan Van Meerbecke, hun altesaemen sterckmaecken(de) voor Alijdt Wouters, hunne moedere, dat sij dit teghenwoirdich contract sal commen lauderen en(de) approberen tallen tijden des v(er)socht sijnde, hebben tsaemen opgedragen met behoirel(ijcke) v(er)thijdenisse een halff dachmale lants, soe de plecke geleghen [is] int Rotselaeren Velt, reghen(oeten) Jan Reyniers ter eenre, Jan Janssens ter andere en(de) den wech in twee andere sijden, loopen(de) naer de Drije Lynden, expos(ito) impos(itus) Dirich Maerschalck en(de) Cathelijn Van Linden, gehuysschen, woenen(de) tot Rotselaer, p(er) mo(nitionem) jure allodiali, hier waeren over jo(ncke)r Jan Van Pulle en(de) Henr(ick) Lunckens, schepen(en) en(de) eygenoeten van Loven, voir de welcke de v(oir)s(chreve) comparanten het v(oir)s(chreven) goet waranderen voir vrije eygen goet, daer vorens sij v(er)obligeren hunne respective p(er)soon en(de) goederen met renunt(iatie) in forma, item s(ieu)r Michiel Pannus, lieut(enant) meyers van Loven, en(de) Guill(am) Huyghe, insgel(ijcx) eygenoet tot Loeven, voir die welcke schepen(en) sij tuychen allen tgheene v(oir)s(chreven) is, alsoe geschieden(de), gewesen, bidden dat sij schepen(en) tselve voirts willden tuyghen, tgheene sij geerne alsoe deden, ac(tum) ii. januarii 1644.

 

Hierbij een akte van emancipatie van de kinderen van Joannes Van Meerbeeck. Hij is de zoon van Petrus (en voor zover ik meen van zijn tweede vrouw Heylwigis Wouters). De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de vorige akte. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 291r., akte dd. 10 maart 1634

Transcriptie.

Item Jo(hann)es Van Meerbeeck filius quondam Petri, commorans in Rotselaer,

in p(rese)ntia, etc(eter)a, emancipavit Petrum, Henricum, Franciscum, Annam

et Mariam Van Meerbeeck, suas proles, a pane suo modo debito et consueto,

quo facto Ph(i)l(ippu)s Hollandts reconduxit, coram eisdem.

 2. Van Meerbeeck Martinus, () Rotselaar19.011605 (g. Martinus Hendricx en Catharina Aerts), x met Joanna Van Aerschot,

Van Meerbeeck Jacobus, () Rotselaar 02.05.1607 (g. Jacobus Wouters en Anna Vranx),

     Van Meerbeeck Henricus, () Rotselaar 25.09.1609 (g. Henricus Gobblins en Clementia Van Maelcoth), 

     Van Meerbeeck Anna, () Rotselaar 08.01.1612 (g. Hendricx Anthoon en Van Zulpe Anna),

     Van Meerbeeck Maria, () Rotselaar 02.04.1614 (g. Verdeijen Henricus en Meeus Maria), x 1 Rotselaar 05.03.1639 (g. Van Meerbeeck Christophorus

     en Van Meerbeeck Martinus) met Bols Joannes, x 2 (niet Rot, ) met Isaac Van Bets, x 3 Rotselaar 20.01.1654 (g. Franciscus Van Meerbeeck

     en Petrus Van Bostraten) met Jan Van den Broeck, fii bij Bols,

     Van Meerbeeck Guielmus, () Rotselaar 27.09.1616 (g. Van Arschot Guielmus en Van Meerbeeck Margareta),

     Van Meerbeeck Franciscus, () Rotselaar 27.10.1619 (g. Hyezen Franciscus en Diricx Elizabeth), 

    

Van Meerbeeck Margaretha, XII - XIII (S2575 + S3855).

 


 

XII - XIII - Gobeleyns - Gobbelens - Goblens ... alias Wouters Henricus (S2574 + S2794 + S3606 + S3854), ca. 1570,  Werchter 1634, x 1 met Joanna Van Hove (S2795 + S3607), x 2 met Margaretha Van Meerbeeck (S2575 + S3855).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Gobeleyns alias Wouters Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gobelijns Anna, XI (S1397),

 

Gobelijns Maria, XII (S1803),

 

2. Gobeleijns (Gobeleijs - Gobelens - Goblijns) Catharina, XI (S1287 + S1927).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom