Voorouderlijst Van Meerbeeck Wouter

 

Meerbee(c)k Van, Van Meerbeke, Van Meerbeck, Meerbeekx, Van Merbeeck

Familienaam uit de plaatsnaam Meerbeek (Vlaams-Brabant), Meerbeke (Oost-Vlaanderen) of Meerbeek in Assent (Vlaams-Brabant).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

Van Meerbeeck Wouter (S), ° ca. 1485, x met ...

 

HCT851 fo 117:
- 21 mrt 1529: Peeter Van Bullestraeten zone wijlen Aerts heeft gederft een dm land aan Lodewijk Van Meerbeeck zone wijlen Wouters
- 8 mrt 1545: Jacop Van Meerbecke sone wijlen Lodewijck heeft mits de doot ende aflijvigheijt desselfes lodewijcx ontvangen een dm lant neven de heystraete
- 8 feb 1556: Remeijs iImbrechts sone Peeters heeft ontvangen tot behoef van zijn huijsvr Anna Van Meerbeeck nae doode van Lodewijck Van Meerbeeck een dm land in deijlinge gebleven tussen haar en haar broeder Kacop voor schepenen van Werchter op 15 nov 1545
- 26 apr 1557: Anna Van Meerbeke x Remeijs Imbrechts verkopen aan Jan Schelkens tot behoef van Jan Schelkens zijn zone ...
HCT852 fo 39:
- 3 okt 1503: Peeter Van Bullestraeten zone wijlen Aerts heeft ontvangen een bunder bempt int Hansbroeck in twee stucken ‎(Jan Van Haecht Woutersone)‎
- 30 sep 1529: Peeter Van Bullestraeten derft het stuk bempt ten behoeve van Loijck Van Meerbeeck
- 8 mrt 1548: na de dood van Loijck Van Meerbeeck Woutersone heeft Jacop Van Meerbeeck ontvangen twee stukken beempt
- 9 jan 1558: Jakob Van Meerbeeck derft twee en een half dm bempt gelegen te Haecht aen Jan Thielens tot behoef van mr Aelbrecht Bouwens, item als voors derft een half bunder broecklant gelegen onder Haecht.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Meerbeeck Lodewijck.

 


 

Van Meerbeeck Lodewijck, ° ca. 1505, x met ElisabethVerhoeven (?).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Meerbeeck Anna, x met Remeys Imbrechts, fs Peeter,

 

Van Meerbeeck Jacob.

 


 

Van Meerbeeck Jacob, ° ca. 1530, x met Maria De Bruijn - Sbruynen, ° ca. 1535, fa Jan.

 

Wer1846 fo 72: 22 jan 1564
Jacop Van Meerbeke zone wijlen Lodewijcks is schuldig aan Hendrik Opdenbergh en Merten Van Hove als momboirs van Anne Kathelijne en Marie Opdenbergh kinderen wijlen Jan ende Margriete Van Hove een erfelijke rente
‎(op heden 20 apr soo heeft Anna Van Leempollen uit krachte van proc gepasseert voor notaris Impens haer verleent bij Cathlijne Opdenbergh haere moeder gequeten van de rente bij Aert Paeps (Jan Van Hove, Peeter Michiels, Peeter Van Tongelen, Hendrik Gobelijn schepenen)‎ jaartal ontbreekt.
H851 fo 259:
- 9 okt 1503: ‎(Aert Wouters)‎: Peeter Van Bullestraeten Aertsone heeft ontvangen een dm bempt int Schoubroeck
- 24 mei 1531: Peeter Van Bullestraeten derft aan Lodewijck Van Meerbeeck zone wijlen Wouters
- 8 mrt 1545: Jacop Van Meerbeke zone wijlen Lodewijckx heeft het vs dm bempt ontvangen
- 14 okt 1553: Jacop Van Meerbeke derft aan Claes Van Adorp x Anna Peeters
- 5 okt 1573: Peeter Van Adorp zone wijlen Claes voor hem en voor Willem, Jan, Jacop & Kathlijne Van Adorp, broers en zussen
- 18 dec 1637: Jan Van Adorp na de dood van Peeter Van Adorp
- 8 okt 1737: daarna Goltfus.
 

HCT835 fo 10: 8 jun 1596:
Lodewijck Van Meerbeke zone wijlen Jakob & in dese vervangende de kinderen Jan Thijs daer moeder aff was Cathelijn Van Meerbeeke zijne sustere met den voors Jan Thijs als v+m van de voirs zijne kinderen als erfgen van wijlen Jan Haleman ende hebben samen met Marie Sbruijnen heurlieden resp moeder ende schoonmoeder verkocht aan Francois Derboven x Geetruijt Van Eertryck zeker dm uit een halven boender broeckbempt gelegen int achterste Schoubroeck.
Aarschot 6911: cijnsboek Rivieren 1577
Nu Lodewijck Van Meerbeecke bij coope 1601
nu Jan De Meijere
Jan Meusens ende erfgen Henrick Aerts van een dagwant bempts de selve noch van drij vd bempts.

R1605 fo 100: 13 sept 1605:
Lowies Van meerbeke x Cathelijne Meusens verkopen aan Fransen Dierickx x Cathelijne Boeschot een half bunder bosch ten gehuchte Beversluijs.
Aarschot 6887/2 Betekom/Baal: 9 dec 1617
Lowijs Van Meerbeeck x Cathlijn Moesens hebben opgedragen een Heythove groot drij dm gelegen tot Heetvelt onder Bruggen aen Jan Hendricx x Alijt Schalcx.
KBG1165 fo 33: 5 jun 1624:
Willem Van Nuffelen woonende onder Ninde jurisdictie van Werchter x Anna Nijs hebben verkocht aan Jan Hollemans Janssone x Jacquelijne Liekens drij dm bempt onder het laethof van Bollo, dezelfden bempt ongeveer 25 jaar geleden in coope vercregen van wijlen Marie Sbruynen ende Lowijs Van Meerbeeck heuren sone.
RTS1606 fo 24v: 1 juli 1626
Catharina Musens dochter wijlen Jan Musens x Lowijs Van Meerbeeck verkopen aan Hendrik Van Brussel x Marie Govaerts drije vd bempts gelegen int Bexembroeck, reg drije halfboenderen Sprinckbempt toebehoorende Wouter De Keijser, derfgen Antheunis Van Emelen.
Aarschot 6887/2 Betekom/Baal: 9 jan 1630:
Loijs Van Meerbeeck wn Kathlijn Mosens verkoopt een dm erve gelegen ten bosch onder Bruggen aen Jan Iwans x Berbel Holemans.

R1606 fo 146v: 9 mei 1635
Lowies Van Meerbeeck voor de tocht, Jan Van Meerbeeck, Huijbrecht Piaet hem sterk makende voor Marie Van Meerbeeck, Michiels Vurinc als vaderlijk momboir van sijne kinderen met wijlen Elisabeth Van Meerbeeck, Andries Janssens als momboir van Marie Wiggers daer moeder af was Anneken Van Meerbeeck & hem sterkmakende voor Anneken Wiggers sijne huijsvrouwe suster alnoch minderjarig.
Allen te samen sterkmakende voor Jacques Van Meerbeeck off sijne erffven ende voor Anthoon Van Meerbeeck ofte sijne erffven.
Alle kinderen en kinstkinderen van Lowies Van Meerbeeck x Cathlijn Meeskens verkopen drij vd lant int Sallakenbroeck, item alnoch een half boender bempt inden Geverbempden aan Peter Molemans x Cathlijn Vandenbosch.

Willem Van Nuffelen woonende onder Ninde jurisdictie van Werchter x Anna Nijs hebben verkocht aan Jan Hollemans Janssone x Jacquelijne Liekens drij dm bempt onder het Laethof van Bollo, dezelfden bempt ongeveer 25 jaar geleden in coope vercregen van wijlen Marie Struyven ende Lowijs Van Meerbeeck heuren sone. 

 

Hier (met dank aan Paul Peeters) een akte van mainmise of beleide (uitwinning) met vermelding van Jacob Van Meerbeeck.  Volgens de akte was hij gehuwd met een zekere Bruyne zonder dat de voornaam vermeld werd.  Het gaat ongetwijfeld om Maria De Bruyn/sBruynen.  Uit de akte kan afgeleid worden dat zij op de plaats (dorpplaats) van Haacht woonden.  Het lijkt me niet uitgesloten dat Elisabeth Verhoeven de moeder is van Jacob Van Meerbeeck.  Om de ambtelijke akte goed te kunnen begrijpen, kapt men deze best in verschillende zinnen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 8225, fol. 235v°, akte dd. 5 september 1577.

Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hooren lesen, wij Liedekercke, Linden, Berthijns, Maelcote, schepen(en) der stadt van Loeven(e), saluyt.

Alzoe Jacop Van Meerbeke, zoe inden name van hem zelven en(de) als man en(de) momboir van ... [n.v.] Bruyne, zijnd(er) huysvrouwen, met vo(n)nisse der schepen(en) deser voers(chreven) stadt van(der) daet des vierden augusti a(nn)o xvc. lxxvi gewesen en(de) geconde(m)pneert zijn te voldoene derffgen(aemen) Elizabeth V(er)hoeven van(den) heysch en(de) neghen molevaten rocx bij oft van weghen Henricx Van Hoircke, teghen de voirs(creve) Elizabeth ghenomen, souden schuldich zijn te indempneren costeloos en(de) schadeloos tontheffen metten costen daero(m)me ghedaen, daeraff die voirs(chreven) Van Meerbeke ende consorten in ghebreke zijn gebleven van voldoen(inge), soe heeft Barbele Storms weduwe Adolphs Van(der) Hoffstadt vuyt crachte van(de) voirs(creve) schepen(en) vonnisse ten eynde om tot voldoeninghe van dijen te comen met coste en(de) co(m)mere(n) d(aer)o(m)me gedaen en(de) te doen(e), v(er)socht assisten(tie) van rechte om haer ghebreck opde goeden des voirs(chreven) Van Meerbeke ende zijnder huysv(rouw)en te verhalen, waeromme der zelver wed(uw)en van deser stadt Loeven(e) weghen naervolgen(de) der provisien, bij onsen ge(nadigen) heeren als hertoghe van Brabant der stadt van Loeven(e) gegundt op dexecutie van schepen(en) brieven en(de) vonnissen zekere onse oepen(e) brieven van mai(n)mise oft beleyde, addresseren(de) aen(den) yersten deser stadt boden xxiiiien. decembris a(nn)o lxxvi geaccordeert en(de) verleent zijn gheweest op en(de) over alle de goeden des voer(chreven) wijlen Jacops ende zijnder huysv(rouw)en, zoe waer die bynnen den lande van Brabant buyten vrijen hooftsteden gheleghen waeren en(de) Willem Baets, ghesworen bode deser stadt, vuyt crachte der voirs(chreve) oepen(e) brieven opten xven. januarii xvc. lxxvii daer naer in zijne handen(e) tot behoeff der voers(chreve) Barbele als ons ge(nadigen) heeren en(de) des(er) stadt handen heeft ghenomen onder ande(re) goeden een huys en(de) hoff met alle ande(re) zijne toebehoirten, gestaen tot Haecht opde plaetsse, alwaer doentertijt innewoon(ende) was en(de) alnoch tegenwoirdel(ijck) woont die voers(chreven) Jacop en(de) zijn voers(chreve) huysv(rouw)e en(de) den voirs(chreven) Jacoppe aen(den) pers(oen), zijnd(er) huysv(rouw)en, dach bescheyden voer schepen(en) deser stadt teghen den xxiien. januarii lxxvii, alwaer die zelve voerts geroepen zijn(de), nyet en compareerde noch procureur van zijnen tweghen, zoe dat de voirs(chreven) Barbele over de voirs(chreve) goeden opten xxxien. ja(nua)rii lxxvii gheobtineert heeft gehadt decret, welcken volghen(de) der zelver Barbele Storms brieven van proclamatien en(de) executorien van deser stadt weghen verleent zijn gheweest ten eynde die voirs(chreve) goeden ter behoirl(ijcker) p(ro)clamatien en(de) kerckgeboden ghestelt souden wordden, die welcke brieven naer forme ende teneur der zelver ende der provisien deser stadt als voe(re) verleent bij Willem Baets, bode der zelver, ter behoirlijcke(r) executien bij diverse proclamatien ende kerckgeboden zijn ghestelt gheweest en(de) die cedullen opde kerckdore en(de) andere plaetssen respective geaffigeert en(de) diverse coopdaghen tot Haecht gehouden, den yersten opden xxiiien. maii lxxvii, den tweeden opden viien. dach junii daer naer, den derden opden lesten julii anno voers(chreven), welcken tweeden en(de) derden sitdaghen om de kersse te branden, zijn ten v(er)suecke des voirs(chreven) Jacops Van Meerbeke, als p(rese)nt gheweest hebben(de), gecontinueert gheweest totten vierden toe, diewelcke was xxiia. augusti lxxvii, soe dat dijen achtervolghen(de) tvoers(chreven) goet v(er)cocht en(de) ten vuytghaen(e) van(der) berrender keerssen ten selven vierden sitdaghe ghebleven is Francoysen Van(der) Hoffstadt voer ende o(m)me de so(m)me van tweehondert vijftich rinsg(ulden) eens, nae alle welcke exploicten zoe behoirl(ijck) gedaen zijn(de), zijn partijen aen(de) huysv(rouw)e des voirs(chreven) Jacops tot Haecht dach bescheyden, ten eynde om te sien en(de) hooren interponeren tdecreet op ende overe de voirs(chreve) vercochte erffgoeden oft alsdan daer teghen te seggen en(de) allegeren, reden(en) waero(m)me tselve nyet en soude behoiren te gheschieden met inthimatien, zoe verre zij nyet en quamen datmen hund(er) absen(tie) nyet teghenstaen(de) totter interpositien van(den) decrete des versocht wesen(de), voerts procederen soude ende teghen den selven daghe die voers(chreven) Franssen Van(der) Hoffstadt, coope(re) van(de) voers(chreve) goeden, ten eynde om die overleveren(de) van(de) penninghen der voers(chreve) vercochte goeden soude ghebleven ende den voirs(chreven) grondthee(re) van zijn(e) rechten ghecontenteert te wordden, tot welcken daghe compareerde de voirs(chreve) Barbele Storms ten eynde totter interpositien van(den) decrete van tvoirs(chreven) vercocht goet gheprocedeert wordden(de) ende partije voirts geroepen zijn(de) en is van weghen des voirs(chreven) Jacops noch ande(re) partijen nyemandt ghecompar(eer)t, welcken naervolghen(de) die voers(chreven) Franssen, coope(re), v(er)socht voirts gheprocedeert te wordden om tot behoirl(ijcker) guedinghe te comen, doen te weten dat oversien ende ghevisiteert bij ons schepen(en) van Loeven(e) wel en(de) int langhe die voers(chreve) scepen(en) brieven, den brieven van mai(n)mise ende beleyde, tvo(n)nisse van decrete daeroppe ghegeven, de brieven van proclamatien en(de) executorien daerop van weghen des imp(etran)ts gheimpetreert en(de) verworffven metten exploicten en(de) relatien bijden voers(chreven) bode en(de) executeur tachtervolghen(e) de voirs(chreve) brieven en(de) executorien, soe van conden als van daghementen en(de) anderss(in)ts om tselve, ons ghebleken zijn(de), ende gheconsidereert oyck dat de wed(er)partije ten voirs(chreven) daghe nyet en compareerde ende procederen(de) daero(m)me voirts totter interpositien van(de) voirs(chreven) decrete, hebben wij schepen(en) voers(chreven) ter manissen smeyers van Loeven(e), daer overstaen(de), van herheyden weghen van weghen ons ge(nadigen) heeren sconincx als hertoghe van Brabant bij onsen vonnisse gheauthorizeert ende authoriseren bij desen die voirschreven exploicten, kerckgeboden, proclamatien, vercoopdaghen dijen naegevolght ende alle tghene des in desen bijden voirs(chreven) bode en(de) exempteur vuyt crachte van zijn(der) co(m)missien, hen in desen ghegeven, ghedaen is geweest, ons decreet tot behoeff des voirs(chreven) Franssens meest voerde voers(chreve) goeden gheboden hebbende ende leste verdierdere d(aer)aff geweest zijn(de), hebben gheinterponeert en(de) interponeren mits desen om bijden selven zijn(der) erffgen(aemen) ende naecomelinghen oft sake van hen hebben(de), beseten en(de) ghebruyct te wordden(e) tot eeuwighen daghen, ghelijck zijne andere propre goeden, behalffven dat die voers(chreven) coope(re) gehouden sal zijn te contenteren den gronthee(re) van zijn(e) rechten, soe verre hem ter causen van desen eenighe competeren en(de) verschenen zijn ende is Barbele Storms bij consente des voirs(chreven) Franssen Vander Hoffstadt bijden voers(chreven) meye(re) van Loeven(e) van weghen als boven tot zijn(der) manissen en(de) onsen wijsdo(m)me inde voirs(chreve) goeden behoirl(ijck) gegoidt en(de) gheerft geweest met alle solempniteyten daer toe van rechts weghen gherequireert wesen(de), act(um) septembris va. 

 

Hieronder een akte met vermelding van Jacobus Van Meerbeke en zijn vrouw Maria sBruynen (De Bruyn) uit Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7464, fol. 7r., akte dd. 30 juni 1570.

Item in jegewoirdich(eyt) des meyers van Loeven(e) gestaen Marie sBruynen met consente, wille, weten(e) en(de) overstaen(e) Jacops Van Meerbeke, huers mans, woonen(de) te Haecht, de selve bij maniss(e) heeft opgedraghen met behoerl(ijcke) v(er)thieniss(e) een block wi(n)nens lants, groot omtrent seven dach(malen), gelegen inde prochie van Haecht aen Clopgat aldaer, de strate aldaer ter eenre, de zoe (?) ter iier., de goeden der erffgen(amen) Gielis Wouts t(er) iiie. en(de) de goeden Lijsbeths Van Hove t(er) iiiid(er) zijden, exp(osito) en(de) m(eeste)r Jan(ne) Van Couwenhoven imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t ende voerts meer op alzulcken vier carolusguld(en) te xx stuv(er)s tstuck, mu(n)te ons genadichs heeren des conincx gevalueert zijnde, erffel(ijcke) rinte, vallende den xxiien. octobris als Jacop Van Meerbeke met zijn(e) consorten Jan(ne) Van Couwenhoven xxii. octobr(is) a(nn)o xvc. vijftich p(er)sonel(ijck) heeft bekint gehadt vuyt een(e) meerde(re) rinte van twintich carolusguld(en), daeraff de reste gequeten is per mo(nitionem) et sat(is) ind(ivisi)m et war(as) op een halster even(e) en(de) sesse penn(ingen) Lovens, item Anneken Mertens een gichte tamq(uam) p(ro)ut jure, met c(on)ditien dat de voirs(creve) opdragersse de voirs(creve) rinte van vier carolusguld(en) sal moegen lossen en(de) quyten tallen tijde alst haer believen sal teenre reysen, elcken carolusguld(en) d(aer)aff met achtien(e) gel(ijcke) carolusguld(en) en(de) met volle rente, promitt(ens) p(er)solvere ind(ivisi)m et deliberare quite et libere utsup(ra), quolibet ass(ecu)t(um) et t(antu)m et casu quo pignora, cor(am) Roelofs, Kelft, junii ulti(m)a.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Meerbeeck Jacob, ° ca. 1560,

 

Van Meerbeeck Cathlijn, x met Jan Thijs,

 

Van Meerbeeck Ludovicus. 

 


 

XIII - Van Meerbeeck Ludovicus (S5884 + S5948), ° ca. 1560, x 1 met Muijses - Mesens -Muegens Catharina, x 2 Betekom 06.04.1632 (g. Van Meerbeeck Joannes, Franchois Petrus, Nijs Joannes en Janssens Joannes) met Lamberijn - Lamborée - Lambreije Margaretha. Deze x 1 Betekom 24.02.1629 (g. Joannes Segers, Petrus Fancois, De Raijmaker Guilielmus (miles in Rivieren) en Mareschal Andreas) met Cleijris Paulus (miles in Rivieren), x 3 Betekom 02.10.1635 (g. Mertens Matheus, Mag. Lorentops Joannes en  Van Meerbeeck Joannes) met Geerts Joannes.

 

Aert Van Aerschot heeft gekent als naerderlinck Hendrik Van Meerbeeck, ende Michiel D/Vuer/dinckx als vaderlijk momboir vande kinderen bij hem vercregen bij Elisabeth Van Meerbeeck sijn huijsvrwe ende dat totde hellicht van een half boender bemps daer vijff willigkes opden canten staen gelegen inde Geverbempde – gelijck den voors Aert Van Aerschot tselve heeft vercregen tegen Jan Van Hove Huijbrecht Van Hove & onbejaerde kinderen van Guilliam Van Hove bij name Jan ende Elisabeth, Philips Van Hove ende Frederick Van Hove alle kinderen wijlen Nicasius Van Hove x Elisabeth Meersens gehuisschen, deselve hunne moeder als erfgen van wijlen Gilies De Rouwe ende dat met allen vruchtig, bij hem off eenig andere genoten, tsij bij Clement Van Aerschot, off diergelijcke.
R1606 fo 164: 12 jan 1636
S+D erfgen Lowies Van Meerbeeck x Cathlijn Meeusens
- Matheus Mertens schepen van Betecum inde naem van Jan Smets de jongh als momboir van weeskinderen Jacqeus Van Meerbeeck ende Elisabeth Poortmans ten overstaen van Hendrik Van Meerbeeck als medemomboir der selven wesen, sijnde den vers Jacques den oudsten sone Lowies Van Meerbeeck saliger x Cathelijn Meensens, ter eendre
- Hendrick Van Meerbeeck als vaederl momboir van sijne kinderen bij hem verweckt vuijt Anneken Janssens ter ijre,
- Jan Van Meerbeeck & Maeijcken Aerts ter iijre,
- Andries Janssens x Maeijcken Wiggers mede als momboir van Anneken Wiggers ter iiijre,
- Michiel Vudinckx als vaderlijck momboir vande wesen bij hem verweckt bij Elijsabeth Van Meerbeeck ter vijfdere
- Huijbrecht Piaet x Maria Van Meerbeeck ter sesdere.
R1606 fo 214v: actum 7 okt 1634, overgebracht 1640
Hendrik Van Meerbeeck ende Michiel Vuedinckx verkopen aan Jan Spoelberghs x Sara Van Mael het derde paert van een dm maeijbempts gelegen int Sallakenbroeck ‎(reg derfgen Merten Briers, Geert Van Aerschot tot Gelrode.
R1606 fo 222: 8 mei 1641
Michiel Vuedinckx sone Ferrie verkoopt aan Michiel De Brier x Anna Vandenbroeck drije vd lants int Dievevelt.
R1607 fo 22v: 23 feb 1644
Jan Vudinkcx Ferdinandsone woonachtig te Houwaert verkoopt aan Machiel Vudincx zijnen halven broeder den hellicht van drije dm gelegen onder Rotselaer inde cleijn hellichtwinninge int Sallakenbroeck.
R1618/ 1: 12 mrt 1647
IN Christiaen Van Langenaken x Maria Wiggers vs Hendrik Van Meerbeeck & Machiel Vudincx
Den aenre concluderert de gedaegden momboirs geweest sijn des aenres huijsvrouwe sullen worden gecondemneert te doen rekeninge & bewijs.‎
 
 

 

Onderaan een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Ludovicus Van Meerbeeck en Catharina Muegens (Meugens/Muijses/Mesens), inwoners van Rotselaar. 

Met Rivieren werd het kasteel van Rivieren bedoeld. Dit kasteel is in werkelijkheid gelegen op het grondgebied van Gelrode (langs de steenweg van Betekom naar Zallaken). De heer van Rivieren en de heer van Bruggen stelden de schepenen in Betekom aan.

                21 martii 1632

Contraxerunt sponsalia in

facie eccl(esi)ae Ludovic(us) Meerbeck

et Margharita Lamboré, cora(m)

testib(us) Petro Franchois et

Joanne Janssens et aliis.

Op 21 maart 1632 hebben Ludovicus Meerbeck en Margharita Lamboré ten overstaan van onze kerk de huwelijksbeloften gegeven voor de getuigen Petrus Franchois et Joannes Janssens en anderen.

Huwelijk tussen Ludovicus Van Meerbeeck en Margaretha Lamborée te Betekom op 06.04.1632.

                6 aprilis 1632

Contraxerunt matrimoniu(m)

in facie eccl(esi)ae nostrae

Ludovicus Van Meerbeeck

et Margharita Lamborée,

coram testib(us) Joanne Meerbeeck

et Joanne Nijs et aliis.

Op 6 april 1632 hebben Ludovicus Van Meerbeeck en Margharita Lamborée ten overstaan van onze kerk een huwelijk gesloten voor de getuigen Joannes Meerbeeck en Joannes Nijs en anderen.

Trouwbeloften tussen Paulus Cleyris en Margaretha Lamberijn te Betekom op 18.06.1628.

                Junii 18, anno 1628.

Contraxerunt sponsalia in

facie ecclesiae nostrae Paulus

Cleyris, miles in Rivieren, et

Margareta Lamberijn, coram

testibus militibus item in

Rivieren, Guilielmo De Ray-

maker et Andrea Mareschal.

Op 18 juni 1628 hebben Paulus Cleyris, soldaat in Rivieren, en Margareta Lamberijn ten overstaan van onze kerk de huwelijksbeloften gegeven voor de getuigen, eveneens soldaten in Rivieren, Guilielmus De Raymaker en Andreas Mareschal.

Huwelijk tussen Paulus Cleyris en Margaretha Lamberijn te Betekom op 24.02.1629.

                Februarii 24. anno 1629.

Contraxerunt matrimonium

in facie ecclesiae nostrae Pau-

lus Cleyris, miles in Rivieren,

et Margareta Lamberijn,

coram testibus, militibus item

in Rivieren, Joanne Segers,

corporali in Rivieren, et Petro

Franchois.

Op 24 februari 1629 hebben Paulus Cleyris, soldaat in Rivieren, en Margareta Lamberijn, een huwelijk gesloten voor de getuigen, eveneens soldaten in Rivieren, Joannes Segers, korporaal in Rivieren, en Petrus Franchois.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 103r., akte dd. 10 december 1612.

Item Lowies Van Mirbeke en(de) Cath(lij)ne Muegens, gehuysschen, woonen(de) tot Rotselaer, hebben bekent schuldich te zijne, onbesundert en(de) onverscheyden, Geeraert Vrancx en(de) Anna Phaleys, gehuysschen, woonen(de) bynnen des(er) stadt Loven, vier carol(us) g(u)l(dens) te xx st(uyvers) tstuck, loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, alle jaer opden dach van heden datum des(er) te v(er)schijnen en(de) te leveren den voors(chreven) gehuysschen in des(er) stadt wissele van Loven, los en(de) vrije, etc(etera), in futur(um) quolibet assecutu(m) et tantum obligan(do), submitten(do) ac renun(cian)to in forma, met conditie dat die voors(chreve) bekinderen de sel(ve) rente sullen moegen lossen ende affquyten tallen tijden alst hen gelieven sal, elcken guld(den) carol(us) guld(en) daer van met xvi gel(ijcke) carol(us) g(u)l(dens) en(de) met volle rente et ad mo(nitionem) pignus infra leucam, et(cetera), coram Roeloffs, Glavimans, decemb(ris) xv xa., 1612.

Item Geeraert Vrancx heeft bekint vuyt handen van Louys Van Merbeke ontfangen te hebben die capitaele pe(n)nin(gen) metten v(er)loopen van dijen van dese rente van vier rinsg(u)l(dens) erffel(ijck), consenteren(de) alsoo inde cassatie, ond(erteecken)t Geeraert Francqz.

 

Hierbij een akte met vermelding van Ludovicus Van Meerbeeck en zijn vrouw Catharina Meusens.

Bron : S.A.L., Inventerus Cuvelier, register nr. 8245, folio 391r., akte dd. 13 juli 1615.

Item in p(rese)ntie des meyers, etc(etera), gestaen Laureys Michiels, behoirl(ijck) gemachticht bij Lamb(recht) Hermans et Cathlijne Dauwen, zijne huysvr(ouw)e, gepass(eer)t voer m(eeste)r Henrick Gielkens, openb(aer) not(ari)s, en(de) getuygen tot Hasselt opden 27. january a(nn)o 1615, alhier gesien en(de) v(er)thoont, heeft opged(ragen) met wettige v(er)thijdenisse een half dach(mae)l broecx, int Sallaecken Broeck onder Rotselar onbegrepen der maete gelegen, oist regen(oten) west Isacq Van(den) Panhuyse, oist des hee(ren) negen dach(mae)l, zuyden Peeter Ourog en(de) west tbegijnhof van Arschot, exposito impositi Loyck Van Meerbeke en(de) Catlijne Meusens, gehuyschen, per mo(nitionem) et waras voer op allen de lasten d(aer)op vuytgaen(de), d(aer)mede de cooper te vreden verclaeren(de) den coope te sijn de so(mm)e van thien rinsg(uldens) en(de) eenen guld(en) in lijcoope betaelt te sijn, cora(m) Nijverseel, Loenkens, julii xiii., a(nn)o 1615.

            In de marge.

De procura(ti)e is gerepeteert.

 

Hierbij een akte met vermelding van Ludovicus Van Meerbeeck en zijn vrouw Catharina Meusens, inwoners van Zallaken onder Rotselaar. Daarnaast wordt ook Claudius Masquelier als rentmeester van de kerk van Wezemaal vermeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 176v., akte dd. 7 juli 1608.

Item in tegenwoordich(eyt) der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Louys Van Meerbeke ende Cath(lij)ne Meusens, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Sallaecken onder Rotselaer, hebben indivis(im) bekindt en(de) bekinnen midts desen schuldich te zijn s(ieu)r Glaude Masquelier, rentm(eeste)r der kercke van Wesemael, tot behoeff dersel(ve) kercke vier carol(us) gul(den)s ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden viie. july ende bynnen ende bynnen (!) des(er) stadt wisselee van Loven te leeveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. ende van alle ande(re), minder[e] oft meerde(re) penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futuru(m) quolibet assecut(um) ad mo(nitionem) pignus valens duplu(m) et tantum obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat die voors(chreve) bekinders oft henne naercomelin(gen) die voors(chreve) rente van vier carol(us) g(u)l(dens) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken carol(us) g(u)l(den) erffel(ijck) met xvie. gel(ijcke) carol(us) g(u)l(dens) loopen(de) munte ac cum, coram Asscha, Van[den] Broecke, julii viia., 1608.

Item s(ieu)r Glaude Masquelier heeft bekindt en(de) bekindt midts desen aen hem gelost, affgeleeght en(de) gequeten te zijne bijd(e) voors(chreve) gehuysschen dese rente van vier g(u)l(dens) tot behoeff der kercke van Wesemael, consenteren(de) alsoo inde cassa(ti)e van dijen, actum xxviia. maii 1611, ond(erteecken)t G. Masquelier.

 

Hierbij een akte, waarbij Ludovicus Van Meerbeeck, zoon van Jacobus en inwoner van Betekom, zijn kinderen Jacobus, Henricus, Joannes, Anna, Elisabetha en Maria emancipeert. Elisabetha is NIEUW. In de emancipatieakte vernemen we ook dat Ludovicus afkomstig is van Haacht.

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7495, folio 10v., akte dd. 26 juli 1603.

Item Ludovicus Van Meerbeke filius quondam

Jacobi, oriundus ex Haecht, co(m)moran(s) apud Betekem,

in p(rese)ntia, eman(cipavit) Jacobu(m), Henricu(m), Jo(hann)em, Anna(m),

E(lisa)b(e)th(am) et Maria(m), suas proles, a pane suo modo

debito et consueto, quo facto G. Vos recond(uxi)t,

coram Vorst, Rivieren, julii xxvi., 1603.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Meerbeeck Jacobus, x (niet Rot, ) met Elisabeth Poortmans,

R1606 fo 206: 23 feb 1639
S+D Jacob Van Meerbeeck x Elijsabeth Vermost/ Poortmans
- Servaes Van Meerbeeck
- Cathlijn Van Meerbeeck
- Maeijcken Van Meerbeeck
- Anneken Van Meerbeeck
geasst bij Hendrik Van Meerbeeck als momboir door de heeren wethouderen van Aerschot gekozen.
 

     Uit dit huwelijk: fii wellicht in Aarschot (niet Rot, W, Bet, Wak, Wes, Til, H, ),

     Van Meerbeeck Servaes,

In de (met dank aan Paul Peeters) akte maakt men enerzijds melding van Servatius Van Meerbeeck, zoon van wijlen Jacobus en inwoner van Gelrode en anderzijds van Theodorus Van Vlasselaer, zoon van wijlen Seger en inwoner van Wezemaal.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7527, folio 376r., akte dd. 25 februari 1639.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Servaes Van Meerbeeck sone wijlen Jacques, woonen(de) tot Geelrode, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse seven vierendeelen weybempts, tot Sallaecken onder Rotselaer gelegen rontso(m)me in sijn(e) grachten, ombegrepen der maeten, regen(oten) de Broeckstraete ter eenre, Michiel Van Emelen ter tweedere, derfgen(aemen) wijlen Jan Cortens en(de) Anneken Van Meerbeeck ter vierdere sijden, hem opdraegere verstorven van wijlen Jacques Van Meerbeeck, sijns vaders, expos(ito) impos(itus) est Dierick Van Vlasselaer sone wijlen Zegers, woonen(de) tot Wesemael, per mo(nitionem) et satis, etc(etera), et waras op een ort oft halff bl(anck) heeren chijns aen(den) hertoge van Aerschot, tanquam prout jure, item partijen vercleeren den rechtveerdigen coop te wesen om en(de) voerde so(m)me van tweehondert en(de) lxxv gul(dens) eens los gelts eens en(de) sesse gul(dens) lijffcoop, die den transportant bekendt op nu ontfangen te hebben, coram Fusco, Begijnemaecker, februarii xxv., 1639.

     Van Meerbeeck Cathlijn,

     Van Meerbeeck Maeijcken,

     Van Meerbeeck Anneken,  

 

Van Meerbeeck Hendricus, XII (S2942 + S2974),

 

Van Meerbeeck Anna, + Rotselaar 04.11.1627 vv, x Rotselaar 17.07.1616 (g. Van Meerbeeck Ludovicus/Vuedinx Ferricus en Wiggers Joannes/Van Meerbeeck Henricus) met Wiggers Franciscus, fs Joannes,

Hierbij een akte met vermelding van Franciscus Wiggers en Anna Van Meerbeeck. Uit de akte blijkt dat Franciscus de zoon is van Joannes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 220r., akte dd. 31 mei 1618.

Item in tegenwoordicheydt, etc(etera), Jan Sloecx, hem sterckmaken(de) en(de) als momboir van Barbara Roekeloos weduwe Peeters Van Talen voorde tochte, Geertruydt Van Talen, hare dochtere, voorde proprieteyt ende erffelijckheydt, hebben opged(raeg)en met behoorel(ijcke) verthijden(isse) een halff boender boschs onbegrepen, geleghen tSallaken, prochie van Rotselaer, regen(oten) sheeren strate ter ire., den Wijngaerdtberch ter iire., t' Perdegat ter iiire., Anna Van Emelen ter iiiire. zijden, item noch een halff dachm(ael), geleghen tSallaken, regen(oten) Ferre (?) Vuedincx ter ire., die straete in twee sijden, Loyck Van Merbeke ter iiiire. zijden, expos(ito) en(de) tocht ende erffve vergadert zijnde, zoo zijn daer inne gegoeyt ende geerft ten erffel(ijcken rechten Francken Wiggers sone Jans en(de) Anna Van Merbeke, zijne huysv(rouwe), per mo(nitionem) et satis op sheeren rechte en(de) chijns, d(aer)aff den cooper die v(er)loopen t' zijnen laste nemt, tanquam prout iure, aut verclarende den rechtveerdighen prijs te wesen vierentwintich rinsg(uldens) eens, los ende vrije geldts, coram Vorst, Schore, maii xxxi., anno 1618.

     Uit dit huwelijk:

     Wiggers Maria, (°) Rotselaar 07.08.1619 (g. De Kyser Gregorius en Van Meerbeeck Elisabeth),

     Wiggers Anna, (°) Rotselaar 07.08.1619 (g. Diricx Michael en Janssens Anna),

     Wiggers Ludovicus, (°) Rotselaar 18.11.1621 (g. Van Meerbeeck Joannes en Lauwens Barbara),

 

Van Meerbeeck Elisabeth,

 

Van Meerbeeck Maria, x (niet Rot, ) met Huijbrecht Piaet, geen fii Rot, DD, Bet, Wak, Wes, Til, H,

 

Van Meerbeeck Joannes,  x1 Betekom 08.11.1626 (g. Van Meerbeke Ludovicus, Hobreen Henricus en Janssens Jacobus) met Aerts Maria, x 2 (x) Betekom 30.06.1641, x 2 Betekom ...08.1641 (g. Vande Velde Theodorus, Kerckmans Adrianus en Nuijts Henricus) met Petronilla Mercelis,

Betekom 5830: rekeningen 1632
- item met Jan Van Meerbeeck tot Loven gelt gedraghen aen Pauwels Inden Hage
- Jan Van Meerbeeck den iij meert eenen ruijter te voet, alsdoen bagagie tot Lier gevoert met een peert vacatie ij dagen, vande iiij c volcx bagagie tot Lier gevoert j peert, den 15 meij bagagie van Aerschot tot Llier gevoert met een peert voor de Italianen.
R1606 fo 146v: 9 mei 1635
Lowies Van Meerbeeck voor de tocht, Jan Van Meerbeeck, Huijbrecht Piaet hem sterk makende voor Marie Van Meerbeeck, Michiels Vurinc als vaderlijk momboir van sijne kinderen met wijlen Elisabeth Van Meerbeeck, Andries Janssens als momboir van Marie Wiggers daer moeder af was Anneken Van Meerbeeck & hem sterkmakende voor Anneken Wiggers sijne huijsvrouwe suster alnoch minderjarig
Allen te samen sterkmakende voor Jacques Van Meerbeeck off sijne erffven ende voor Anthoon Van Meerbeeck ofte sijne erffven
Alle kinderen en kinstkinderen van Lowies Van Meerbeeck x Cathlijn Meeskens verkopen drij vd lant int Sallakenbroeck, item alnoch een half boender bempt inden Geverbempden aan Peter Molemans x Cathlijn Vandenbosch.
R1606 fo 167: 12 jan 1636
Huijbrecht Piaet verkoopt uit de vorige S+D seker block lants gelegen tot Betecum bij het voors huijs ende hoff aen Jan Van Meerbeeck x Maeijcken Aerts.
 

 

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Joannes Van Meerbeeck sone Ludovicus en zijn vrouw Maria Aerts, inwoners van Betekom.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7526, folio 85r., akte dd. 3 augustus 1637.

Item in p(rese)ntie als vore gestaen Jan Van Meerbeeck sone wijlen Louys en(de) Marie Aerts, gehuysschen, woonen(de) tot Bethecom, hebben indivis(im) en(de) insolidum bekendt deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen Jacques Van Werrenborre als momboir van het weeskindt wijlen Symon De Munter twelff carolus gul(dens) te xx s(tuyvers) Brabants tstuck en(de) thien gel(ijck)e vijfthien carolus gulden te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) xii ½ gelijcke stuyvers, erfel(ijcke) rente, alle jaere op heden date deser te betaelen en(de) binnen des(er) stadtwissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, oock van xe., xxe., ce. ende van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen), impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, ten behoeve des v(oor)s(chreven) Symons De Munter in toecomen(de) tijden, t' elcken jaere en(de) termijn(e), als schult met rechte verwonnen, et tantum obligando et indivis(im) submitten(do) ac renuntian(do) prout in forma amplissima et tantum et ad mo(nitionem) pignus valens duplum, met conditie dat de voors(chreve) bekinders de v(oor)s(chreve) rente van vijfthien gul(dens) xii ½ st(uyvers) erfel(ijck), sullen moegen lossen ende affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal t' eender reysen, elcken gul(den) erfel(ijck) daeraff met sesthien gel(ijcke) guldens loopen(de) munte en(de) met volle rente ende tot beter vasticheyt der v(oor)s(chreve) rente hebben de v(oor)s(chreven) Jan Van Meerbeeck en(de) Marie Aerts, gehuysschen, geconsenteert int maecken van mainmise over alle hen(ne) meubelen en(de) immeubele goeden en(de) int decreet der schepen(en) van Loven sonder daertoe te derfven gedaeght oft geroepen te wordden then(nen) coste, ende specialijck over een huys en(de) hoff, gelegen tot Bethekem, groot een halff boender, regenoot Henrick Thijs ter eenre, de kercke goeden van Bethekem ter iie., tsheeren straete ter derdere en(de) den v(oor)s(chreven) Jan Van Meerbeeck ter vierdere sijd(en), belast met een(en) peerdtskeur onder den heer van Rivieren, item noch een block landts, groot ontrent onderhalff dachmael, geheeten het Biesblock, regenooten de Swaene ter eenre, Adriaen Peeters ter iie., Henrick Thijs ter derdere en(de) de Rijstraete ter iiiie. sijd(en), wesen(de) vrije, eygen goet, item noch een dachmael landts, geheeten het Beecxken, regen(oten) Adriaen Michiels ter eenre, Peeter Vissenaecken ter iie., de Beeckstraete ter iiie. en(de) den sel(ven) Vissenaecken ter iiiie. sijden, wesen(de) ombelast, item noch een halff boender landts, gelegen tot Bethekem, regen(oten) Jan Van Meerbeeck ter eenre ende tweedere, Adriaen Peeters ter derdere en(de) tgoidtshuys van S(int)e Geertruyden ter iiiie. sijd(en), belast met i ½ blanck heeren chijns, coram eisd(em).

      In de marge.

Ick onders(chreven) bekenne het capitael met van dese vijfthien carolus guldens en(de) xii ½ s(tuyvers) effel(ijck) met het verloop van dien ontfangen te hebben vuyt handen van Hendrick Van Meerbeeck als momboir vande kinderen wijlen Jans Van Meerbeeck en(de) Maria Aerts, consenterende oversulcx inde cassa(ti)e der selver, promittens nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumque, actum hac xiii. feb(ruarii) 1651.

Jan Van Avereys.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Van Meerbeeck sone Ludovicus en zijn vrouw Maria Aerts, inwoners van Betekom. Zij stelden goederen in pand voor een erfelijke en jaarlijkse rente van 12 karolusguldens en 10 stuivers. Op 13.02.1651 bevestigt Adrianus Vanden Zande, president van het College van de Arme Standonken te Leuven dat de rente werd vereffend door Henricus Van Meerbeeck, voogd van de kinderen van Joannes Van Meerbeeck en Maria Aerts. Beiden waren toen dus reeds overleden. Henricus Van Meerbeeck was de broer van Joannes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, akte dd. folio 378r., akte dd. 15 februari 1636.

Item in teghenwoordicheyt des meyers en(de) schep(enen) van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Van Meerbeeck soene Louis en(de) Maria Arts, gehuysschen, woenen(de) tot Betecum, hebben opgedraeghen met behoorelijcke v(er)thijden(isse) huys en(de) hooff met een bempdeken d(aer)aen, geleghen tot Betecum, groot ontrent twee en(de) een halff dachm(alen), reg(enoten) Huybrecht Piat ter eenre, tsheerenstaete ter iie., Henr(ick) Thijs [ter] iiie., die kercke van Betecum ter iiii. zijden, item alnoch een block lants, oock te Betecum, geheeten het Biesblock, groot ont[rent] seven vierendeelen, regen(oten) die Rijestraet ter ie., die herbaene ter iie., Adriaen Peeters ter iiie., onder eenen perdtkeur van(den) heer van Rievieren, alle beyde de v(oor)s(chreve) parceelen geschiet bij volghen(de) de schattinghe int het scheyden en(de) deylen van(de) v(oor)s(chreve) goeden met de mede erffg(enamen) der v(oor)s(chreve) opdraegheren gedaen, geteeckent J. Van(den) Paenhuysen, meyer aldaer, expos(ito) impos(itus) s(ieu)r Herman Hedinga ind(en) naeme en(de) ten behoeve van het Collegie van(de) Arme Standoncken alhier binnen Loven, p(er) mo(nitionem) redd(idi)t opden last, hiervoorens gespecificert, en(de) voorts meer op een voortaen(e) rente van tweelff carolus guld(ens) te xx st(uyvers) stuck en(de) thien gelijcke stuyvers, munte in Brabant cours en(de) loop hebben(de), erffel(ijcke) rente, allen jaeren op datum van heden te v(er)scheynen en(de) te betaellen en(de) leveren inde stadts wissel van Loven, los en(de) vrije van allen impositien, alreede innegestelt oft alnoch naermaels inne te stellen, oock van thienste, xx., cen. en(de) allen anderen, mindere en(de) meerdere pen[n]ing(en), telcken jaer en(de) t(er)mijn v(oor)s(chreven), alle als schult met recht v(er)wonnen, et satis de v(oor)s(chreve) transp(ortan)ten oblig(ando), submit(tendo) ac renun(tiando) in forma en(de) naementl(ijck) de v(oor)s(chreve) Marie Arts senat(us) cons(ulti) velleiani, etc(eter)a, en(de) om de v(oor)s(chreve) colleg(ie) noch beter te v(er)seckeren, soe geloeven de v(oor)s(chreve) transp(ortan)ten ind(ivisim) et insolid(um) de v(oor)s(chreve) rente wel en(de) looffel(ijck) te betaellen en(de) leveren, los en(de) vrije, en(de) ten behoeve als boven onder oblig(atie), submiss(ie) met renun(tiatie) ut sup(ra), met condit(ie) dat de rentgelders de v(oor)s(chreve) rente altoos sullen moghen lossen alst hun gelieven zal teender reyssen, elcken p(enninck) d(aer)aff met xvi gelijcke p(enningen), munte ten tijde van(de) quytin(ge) in Brabant cours en(de) loop hebben(de), los gelts, en(de) met volle rente, coram eisd(em).

            In de marge.

Op heden den xiii. february a(nn)o 1651 comparerende d' eerw(eerdigen) heere Adrianus Van(den) Zande, president van(de) Collegie Standonck alhier binnen Loven, heeft bekent ontfang(en) te hebben vuyt handen van Hendrick Van Meerbeeck als momboir vande kinderen van Jan Van Merbeeck en(de) Maria Aerts, gehuysschen, de capitale penningen van dese tegenstaende rente van twelff gul(den)s thien stuyvers mette verloopen van dijen, consenteren(de) oversulcx inde cassatie der selver, promitt(entes) non amplius alloqui sed semper satis et waras erga quoscumque et sic vacat, actum eodem.

A. Vanden Sande, pater in Standonck. 

 

In de volgende akte maakt men melding van Joannes Van Meerbeeck zone Ludovicus en zijn vrouw Maria Aerts, inwoners van Betekom. De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 417r., akte dd. 19 maart 1632.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Jan Van Meerbeeck sone Aert Loys ende Maria Aerts dochtere Aerts, gehuysschen, woonende te Betecom, hen in desen sterck[maeck]en(de) voorden voors(chreven) Loys Van Meerbeeck, geloev[en]de den selven indyen te hebben, dat hij, tghene des naerbeschreen staet, soo voor sijne tocht als proprieteyt, hem inde naerbesch(rev)en goeden eenichsints competeren(de), voorde voors(chreve) schepenen van Loven sal comen lauderen, ratificeren ende approberen, bij manisse des voors(chreven) meyers hebben opgedraegen met behoirlijcke vertijdenisse ierst een halff boender lants ombegrepen der maeten, gelegen tot Betecom onder den heere van Reviren, regenooten sheeren straete ter ie., Adriaen Peeters ter iie., Hendrick Thijs ter iiie. ende de Reystraete ter iiiie. sijden, belast met sheeren grontchijns sonder meer, item eene wouwere, groot ontrent een daechmael, gelegen aldaer, regenooten sheerenstraete de herbaene ter ie., de Beeckstraete ter iie., Aert Vand(en) Loock ten twee andere sijden, ende de voors(chreve) opdraegeren daervuyt ontgoet ende onterft sijnde ende Herman Hedinga ende jouffrouwe Anna Finia, gehuysschen, daerinne gegoet ende geerft sijnde bij manisse des voors(chreven) meyers, hebben de voorgenoemde gehuysschen de voors(chreve) opdraegeren de selve goeden wedero(mm)e overgegeven, die al ten erffel(ijcken) rechte te hauden, te besitten ende te possideren opde lasten ende commeren daer van oudts op vuytgaende, al ten behoirlijcken ende gewonnel(ijcken) tijde ende termijn te betaelen ende voorts meer op seven carolusguldens te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xixen. marty te betaelen en(de) in der stadts wissele van Loven, los ende vrij van allen beden, lasten ende impositien ons genadichs heeren shertogen van Brabant, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, oock van(de) xe., xxe., ce. ende alle andere, mindere ende meerdere penninghen, hoedanich die soude moegen wesen oft genoempt woirden, te leveren ten behoeve van(den) voors(chreven) Hedinga, sijne huysvrouwe, henne erffven ende naercomelingen oft actie daer van hebbende, erffel(ijck) in toecomenden tijden telcken termijn als schult met rechte verwonnen, per monitionem jure et satis die voors(chreve) gehuysschen opdraegeren obligan(do) et submitten(do) ac renuncian(do) in forma, et waras opde lasten voorschreven, ende de voors(chreve) gehuysschen vande voors(chreve) rente van seven guldens erffelijck ende jaerlijcxe betaelinghe der selver noch naerder te verseckeren, soo hebben die voors(chreve) gehuysschen opdraegeren indivisim et insolidum geloeft ende geloeven bij desen de selve rente alle jaere wel ende loffel(ijck) te betaelen ende inder stadts wissele van Loven, los ende vrij te leveren ten behoeve als boven, et casu quo pignora et tantum obligan(do) et submitten(do) ut supra, met conditien dat die voors(chreve) rentgelders de selve rente sal moegen lossen ende affquyten tallen tijden hen gelievende teender reyse, elcken gulden daeraff met xvie. guldens ende met volle rente, coram eisdem eodem.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Meerbeeck Antonius, (°) Betekom 20.09.1627 (g. Van Meerbeke Antonius en Aerts Elizabeth), x met Elisabeth Mertens,

     Van Meerbeeck Anna, (°) Betekom 07.11.1629 (g. Segers Joannes en Janssens Anna), x met Joannes Anthonis,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes Anthonis en Anna Van Meerbeeck uit Betekom.  In de akte wordt ook melding gemaakt van Jan Janssens sone Jacobs en Catharina Aerts uit Betekom, doch hier heb ik niet zo direct een connectie gevonden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8264 fol. 6r°.

In tegenwoordicheyt des heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Fran. Scheys als geconstitueert met procuratie tot het gene naerbeschreven is, valide te moegen doen, waer van den teneur hier aff is volgende van woorde tot woorde.

Comparerende op heden den achsten may 1663 voor mij notario ende die getuygen naerbeschreven, Jan Anthonis ende Anneken Van Meerbeeck, wettighe gehuysschen, innegesetenen van Betecum, de welcke midts desen bekennen deughdelijcken ontfangen te hebben vuyt handen van joe. Mechtildis Van. Vliet ende Maria Costers, begeynkens op het Cleyn Begijnhoff binnen die stadt Lvoen, die somme van hondert guldens eens in goede permissie gelde, waer voor die vs. comparanten geloven midts desen te betaelen eene jaerlijcxe en. erffelijcke rente van sesse guldens en. vijff stuyvers, ja[e]rlijcx te verschijnen op heden date deser en. voorsulcx voor het ierste jaer den viijen. may 1664 ende soo voorts van jaere tot jaere totte affquytinghe toe, dewelcke sal moegen gebeuren met gelijcke somme van hondert guldens eens in permissie gelde met volle rente ende teender reyse, gelovende deselve rente jaerlijcx wel en. loffelijcken te betaelen en. leveren binnen dese stadt wissele ten behoeve der vs. joen. begijnkens, tselve accepterende alle jaeren als schult metten rechte verwonnen, daer voor verobligeren. hennen persoonen en. goederen, present en. toecomende, ende tot meerdere vasticheyt der vs. rente en. jaerlijcxe betaelinghe der selver hebben die vs. compten. geconsenteert int slaen van beleyde ende mainmise over de selve henne goederen ende in het decreet en. herdecreet sonder daegement en. signantelijcken over een stuck lants, groot een halff boinder ofte daer ontrent, genaempt het Mulleken, gelegen inde Beeckstraete onder den heere graeve van Rivieren, regen. Usmarius Boon ter eenre, Peeter Van. Velde ter tweedere, sheere straete ter derdere, Henrick Verbulckt ter vierdere sijden, bijde vs. comparanten vercregen tegens Jan Janssens sone Jacobs en. Catlijn Aerts voor meyer en. schepenen van Betecum voors. opden achsten may 1663, constitueren. tot meerdere vasticheyt N. ende een ieder thoonder deser ten eynde om tgene vs. is, te vernieuwen voor meyer en. schepenen van Loven en. alomme daer des van noode soude moegen wesen ende aldaer te consenteren in voluntaire condemnatie sonder daegement, promittens irrevocabiliter ratum obligan., submitten. ac renuncian. in forma.

Actum tot Loven ter presentien van Anthoin Hely en. van Henrick Van Gindertaelen, getuygen, tot desen geroepen en. gebeden, hebbende die voors. comparanten de minute deser geteeckent, onderstont quod attestor als nots., inden Raede van Brabant geadmitteert, en. was onderteeckent M. Keyens, naer vermoegen van welcke procuratie soo heeft den vs. geconstitueerden dese bovengeschreve acte notariael in alle en. iegelijcke sijne poincten herkent ende vernieuwt, coram De Rijck, De Ridder, 22. may 1663.  J. Van Espen, Jan De Ridder.

     Van Meerbeeck Ludovicus, (°) Betekom 25.05.1631 (g. Meerbeeck Ludovicus sr en Aerts Catharina), x 1 met Barbara Vermeren,

     x 2 Werchter 07.02.1655 (g. Stoop Adrianus en Goris Hubertus) met Lamberta Aerts alias Van Mi(e)l, fii in Betekom,

     Van Meerbeeck Maria, (°) Betekom 24.04.1633 (g. Van Vlasselaer Joannes en Van Meerbeeck Maria),

     Van Meerbeeck Joannes, (°) Betekom 16.09.1634 (g. Janssens Joannes en Verbist Anna),

     Van Meerbeeck Petrus,

     Van Meerbeeck Henricus, (°) Betekom 19.01.1641 g. Nuijts Henricus en Van Vlasselaer Henricus),

     Van Meerbeeck Gregorius, 

     Van Meerbeeck Catharina, (°) Betekom 18.10.1643 (g. Peeters Petrus en Lijftochts Catharina),

     Van Meerbeeck Hubertus, (°) Betekom 17.01.1646 (g. Thijs Hubertus en Theunis Agnes),

     2. Van Meerbeeck Franciscus, (°) Betekom 01.04.1642 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Lambreije Margareta),

     Van Meerbeeck Maria, (°) Betekom 10.01.1649 (g. Van Langennakens Kersteanus en Van Meerbeeck Maria),

     Van Meerbeeck Ferdinandus, (°) Betekom 18.02.1653 (g. Olimaerts Ferdinandus en Goris Anna),

 

Van Malcot Henricus (M4746), + Rotselaar 28.07.1627, x 1 met Fobelets alias Roelants Anna, x 2 Rotselaar 18.11.1614 (g. Adrianus Hendrix en Joannes Fobleths) met Eva Hendricx (M4747), (+) Rotselaar 26.05.1672, zij x 2 Rotselaar 29.02.1628 (g. Antheunis Petrus en Meeus Adrianus) met Antheunis Adrianus, fs Petrus x Elisabeth Eelckens, deze x 3 Rotselaar 23.02.1631 (g. Eskens Guilhelmus en Van Boisschot Judocus) met Vuedinckx Michael, fs Ferdinandus x Magdalena Van Aerschot, deze dan weer x 1 Rotselaar 18.10.1626 (g. Van Meerbeeck Ludovicus/Van Meerbeeck Henricus en Van Thienen Michael/Vuedinckx Ferricus) met Van Meerbeeck Elizabeth, + Rotselaar 04.11.1627, en x 3 Betekom 26.10.1638 (g. Dnus Hilvoort Joannes en mag. Van Crieckinge Joannes) met Keenens Cecilia

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Malcot Henricus 

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Michael Vuelincx en zijn vrouw Elisabetha Van Meerbeeck.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 153r., akte dd. 17 januari 1628.

Item in presentie des meyers en(de) den heeren schepenen van Loven naebes(chreven) gestaen Jan Van Aersschot sone wijlen Vrancx, woonende tot Rotzelaer, heeft opgedraghen met behoirlijcke v(er)thijdenisse drije vierendeelen bempts, geleghen onder Rotzelaer voers(chreven) int Sallaecken Broeck, hellichtwinninghe, reghenooten den Demere ter ie., Martten Bries ter iie., Michiel Crabeels ter iiie., Michiel Vuelincx ter iiiie. zijden, exposito impositus est iure hereditario Michiel Vuelincx voers(chreven), soo voer hem selven als voer Elizabeth Van Meerbeke, sijne huysvrouwe, et satis den voer (!) voers(chreven) opdraghere obl(igans), submittens ac renuncians uti in forma et waras voer hellichtwinninghe uti supra, v(er)clarende partije den rechtverdigen coope te wesen die somme van vijfftich r(ins)g(uldens) eens, los gheldts, Van Schore, Daniels, januarii xvii., 1628.

Uit dit huwelijk

2. Van Malcot Maria, XII (M2373), (°) Rotselaar 27.09.1615 (g. Van Hoevelt Rogerus en Vercouteren Maria)

Van Molcot Joannes, (°) Rotselaar 11.09.1617 (g. Joannes Vande Broeck en ... Van ...)

Van Malcot Anna, (°) Rotselaar 08.03.1619 (g. Joannes Van Eijnde en Joanna Verhoeve)

Van Maelcot Catharina, (°) Rotselaar 02.08.1621 (g. Thomas De Neuter en Maria Van Hoovelde)

Van Maelcot Barbara, ° ca. 1627

2. Vudinckx Joannes, (°) Rotselaar 05.09.1627 (g. Van Mierbeeck Joannes en Janssens Anna)

3. Vuedincx Anna (°) Rotselaar 05.02.1637 ill. (g. Van Meerbeeck Hendricus en Van Horck Anna).

 

Van Meerbeeck Anthonius, (°) Rotselaar 02.10.1605 (g. Goris Anthonius en Vander Hauwen Emerantiana).

 


 

XII - Van Meerbeeck Hendricus (S2942 + S2974), x 1 Rotselaar 25.11.1612 (g. Van Meerbeeck Ludovicus/Janssens Henricus en Kerckmans Amandus) met Janssens Anna (S2943 + S2975), + Rotselaar 21.05.1634, x 2 Rotselaar 08.10.1634 (g. Meeus Adrianus en Bols Henricus) met Catharina Meeus, deze x 2 Rotselaar 02.05.1668 (g. Van Inthout Bartholomeus/Vrolijx Adrianus en Huens Petrus) met Huijbrecht Van Inthout.

 

Henrick Van Meerbeeck sone Lodewijcks is op dezen keur gestelt 25 nov 1596 oudt wesende vijf of sesse jaer present Hendrik Moons en Jan Storms schepenen.
R1606 fo 82: 1 mei 1631
Jan Gijbens x Anna Poortmans, dochter Jooris, woonende tot Aerschot verkopen aan Jooris Broeckmans x Marie Roijackers de hellicht van 80r bossch of heije gelegen int Sallaken, reg Jan Spoelberghs x de dochter van Anthoon Van Emelen, Bartholomeus Verschuren, Hendrik Van Meerbeeck, Louwes Van Meerbeeck, Sheerenstraete gen de Daemstraete, bij S+D tusschen derfgen van Jooris Poortmans ingesetene van Gelrooije, toegevoegt ende onverdeijlt de voors Anna Poortmans volgens het verclaeren van Jan Poortmans als momboir vande voorschreven Anna Poortmans geweest sijnde ten tijde van S+D.
S+D Henrick Van Meerbeke x Cathlijn Meeus
- Adriaen Van Meerbeke
- Guilliam Van Meerbeke
- Hendrik Ingels x Anna Van Meerbeke.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) volgt een foto en de transcriptie van een akte met de emancipatie van de kinderen van Henricus Van Meerbeeck zone Ludovicus. Er wordt in de akte niet vermeld of het kinderen zijn van zijn eerste vrouw Anna Janssens en/of tweede vrouw Catharina Meeus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7532, folio 309v., akte dd. 11 januari 1644.

Transcriptie.

Item Hendrick van Meerbeeck sone wijlen

Louys, woonen(de) onder Rotselaer, in presentia, etc.,

heeft vuyt sijnen broede gedaen Hendrick,

Andries, Anthoen, Adriaen, Cathelijne en(de)

Anna Van Meerbeeck, zijne kinderen, a pane

suo modo debito et consueto, quo facto

H. Boyennans recond(uxi)t, coram Cranevelt,

Beghijnemaecker, januarii xi., 1644.

 

In de volgende akte maakt men melding van Henricus Janssens zone Ludovicus en zijn vrouw Anna Janssens enerzijds en Anthonius Gooris met zijn vrouw Anna De Hooghe en hun dochter Anna anderzijds, allen inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 126r., akte dd. 21 januari 1613.

Item Henrick Van Meerbeeck sone Lodewijcx en(de) Anna Janssens, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Rotselaer, in p(rese)ntia, etc(etera), heeft bekint en(del bekint mits desen schuldich te zijn aen Anthonis Gooris ind(en) naem en(de) tot behoeff van Anna Gooris, zijn(e) dochtere, bij hem behouden van Anna De Hooghe, woonen(de) insgel(ijcx) tot Rotselaer, vier carol(us) g(u)l(den)s ts(iae)rs, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden xxien. dach january en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije, etc(etera), in toe(comen)de tijden quolibet assecutu(m) et ad mo(nitionem) pignus valens duplu(m), etc(etera), obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, met conditie dat die voors(chreve) gehuysschen oft henne naecomelin(gen) die voors(chreve) rinte van vier carol(us) gul(den)s erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) met xvi gelijcke carol(us) gul(den)s loopen(de) munte, ac cum, coram Roeloffs, Maes, januarii xxia., 1613.

 

Uit dit huwelijk:

     

1. Van Meerbeeck Joannes, (°) Rotselaar 03.06.1614 (g. Tijs Henricus en Van Meerbeeck Anna),

 

Van Meerbeeck Henricus, (°) Rotselaar 12.02.1617 (g. Janssens Henricus en Van Horick Anna),

 

Van Meerbeeck Catharina,, (°) Rotselaar 17.06.1620 (g. Wiggers Franciscus en Meeus Catharina), x Rotselaar 26.04.1644 (g. Van Meerbeeck Henricus en Vrolijcx Adrianus) met Peeters Guilhelmus,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een schepenakte met vermelding van Guilielmus Peeters en Catharina Van Meerbeeck, dochter van (Henricus en zijn tweede vrouw) Catharina Meeus.

M.b.t. de volgende doop van het jongste kind van Guilielmus Peeters en Catharina Van Meerbeeck, te weten

Peeters Guilhelmus, (°) Rotselaar 23.03.1658 (g. Van Raesdonck ? Guilhelmus en Van Meerbeeck Anna),

vermeldde je als doopheffer Van Raesdonck ? Guilhelmus.  Dit moet echter Van Sparendonck Guilhelmus zijn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7930 fol. 196v°.

Inde teghenwoordigheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naerghenoempt ghestaen den notaris ende clerck mr. Jan Baptist Snijers vuyt crachte ende naer vermoegen van sijne procuratie om den naervolgende contracte notariael wettelijck te doen vernieuwen ende herkennen, heeft tselve gedaen als volght.

Comparerende op heden den xx. 7ber. 1677 voor mij notario ende ghetuygen naerghenoempt Catlijn Van Meerbeeck, weduwe van wijlen Willem Peeters, inneghesetene van Rotselaer, die welcke in voldoeninge van seeckeren vonnisse, t' haeren laste ghewesen bij schepenen deser stadt Loven den xxiij. july lestleden ten voordeele van sr. Cornelis Vanden Kerckhoven, als getrauwt hebben. die weduwe van wijlen heer ende mr. Hendrick Vanden Panhuysen, waermede haer geordonneert is op te leggen ende te betaelen die verloopen der respective renten, t' saemen vuytbrengende seventhien guldens tsjaers, naerder bij den selven vonnisse vermelt, mede oock de selve rente wettelijck te bepanden, heeft bij desen sonder prejuditie van haere guarrant tot laste van Hendrick Ingelen ende andere ghelooft tusschen dathe deser ende vierthien toecomende daeghen te betaelen, tghene nogh soude moeghen resteren van costen der voorschreve procedure ende extie. daerop ghevolght met twee jaeren verloops der voorschreve renten ende nopende de voordere verloopen, d' een hellicht daer van tusschen dathe deser ende Onse Lieve Vrauwe Lichtdagh toecomende ende het restant tusschen dit ende Paesschen toecomende, ende tot assurantie vande voordere betaelinge der voorschreve renten, mede van het capitael der selver, heeft verobligeert ende te pande gestelt ierst een halff boinder lants onder Rotselaer tot Sallaeken aent Heyveecken, regenoten Andries Vuedricx1 oist ende west, tsheeren straete suyden ende Andries Van Bruggen cum suis noordt, voor los ende vrije goet, item drije virendeelen lants met ses virendeelen heye, aldaer aen malcanderen, regenotende die Wauwerloop oist, die Torffheyde suydt, den voorschreven Anthoen Van Meerbeeck oock west ende derffghenaemen Joris Brugmans noort, opden heerelijcken chijns van vijff molevaten evenen aen sijne excellentie den hertoghe van Arenbergh ende Arschodt, item eenen vijver aldaer, ghenoempt den Vlasselaeren Vijver, groodt die drije daghmaelen, reghenoten die Torffheyde in drije sijden, item eenen vijver aldaer, ghenoempt den Vuylen Wauwer, groot onderhalff daghmael, regenoten die Torffheyde oist ende suyden ende den voorschreven Anthoen Van Meerbeeck west ende noordt, die voors. twee vijvers tsaemen opden heerelijcken chijns van vier stuyvers aen sijne excellentie voors., item een halff daghmael lants, aldaer opt Tommeveldeken, reghenotende derffgenaemen Joris Broeckmans oist, Anthoen Van Meerbeeck suydt, Andries Vuedincx met Berthel Van Inthoudt west ende Andries Van Meerbeeck noordt, voor los ende vrije goet, item die hellicht van vijffenseventigh royen bempts tegen Catlijn Meeus onverdeylt vuyt ses virendeelen tegen den voorschreven Andries Van Meerbeeck aldaer, reghenoten sheeren straete oist, Jan Vermeulen suyt, derffghenaemen Anthoen Spoelberghs west ende seeckeren bemdt met wijlen hennen vader ghecoght met de voorschreve Catlijne Meeus, sijne tweede huysvrouwe ende weduwe, noort, voor los ende vrije goet, item t' vierde paert vuyt een halff daghmael bosch binnen Rotselaer, regenoten sheeren straete oist ende noordt ende sijnder voors. exe. bosschen suydt ende west, voor los ende vrije goet, consenterende daerover int maeken van mainmise, decreet ende herdecreet der heeren schepenen deser stadt Loven, mede oock in voluntaire condemnatie voor alle heeren ende hoven daer des van noode wesen sal, constituerende alle thoinderen deser om t' ghene voorschreven staet, te vernieuwen voor meyer ende schepenen deser stadt ende alomme elders sonder eenigh voorgaende daghement, allen dwelck den voorschreven Kerckhoven bij desen is accepterende, mits welcke de voorschreve questie sal comen te cesseren ende den voorschreven acceptant hem sal houden voor voldaen, gelovende tselve van wederseyden van weerden te houden ter presentie van Joachim Fredricx ende van Niclaes Van Arschodt als ghetuygen, hebbende de voors. comparante ende acceptant de minute dese gheteeckendt, onderstont mij present als notaris, signatum A. Vander Schrieck.

Aldus vernieuwt ende herkendt bij den voorschreven gheconstitueerden coram eisdem eodem.

Sententiatium monente pretore ter instantie van sr. Cornelis Vanden Kerckhoven, als ghetrauwt hebbende die weduwe van heer ende mr. Henricus Vanden Panhuysen, ende tot laste van. voorschreve Catlijn Van Meerbeeck weduwe wijlen Willem Peeters voor ghebreck der betaelinge vande verloopen der voorschreve respective renten, tsaemen bedraegende seventhien guldens tsjaers, idque mo. pretore coram eisdem eodem.

(1) Het betreft hier een verschrijving van Vuedincx.

Hieronder nog een schepenakte met vermelding van Catharina Van Meerbeeck, weduwe van Guilielmus Peeters en moeder van o.m. Anna en Joannes Peeters

Anna Peeters huwde met Petrus Govaerts.  Joannes, die niet vermeld werd , werd gedoopt te Rotselaar op 19.01.1661 (get. : Joannes Vanden Panhuysen en Elisabetha De Winter commissarium Catharinam Mertens).  Uit de doopregisters blijkt bovendien dat er nog een achtste kind was, met name Andreas Peeters, gedoopt te Rotselaar op 11.02.1645 (get. : Henricus Van Meerbeeck en Catharina Fobelets).

 Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8279 fol. 35r°.

In teghenwordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt comparerende den clerck Goemans om die naerbesch. acte notariael behoorel. te herkennen en. vernieuwen, daer toe gemachticht met procurae. daerinne geinsereert ende waer van den teneur hier naer is volgende, comparerende op heden desen tweeden augusti 1680 voor mij openbaer notaris en. inde presentie vande getuyghen naergenoempt Catharina Van Meerbeeck weduwe wijlen Guilliam Peeters, innegesetene van Rotselaer, die welcke gebruyckende die speciale procuratie en. consente van Peeter Govaerts ende Anna Peeters, gehuysschen, schoonsone en. dochtere respective der voors. compte., mede oock gebruyckende d' authorisatie van. weesheeren deser stadt Loven voor soo veele als aengaet, het paert ende deel van Jan Peeters, haeren minderjaerigen sone, in de naerbesch. goederen, zijnde die vs. authorisatie gedepescheert dathe deser, onderteeckent Goffart, ende het vs. consent ende procuratie van haere schoonsone en. dochtere, gepasseert op den eersten deser voor den heere advocaet ende notaris Vanden Scrieck, welcke respective acten sijn aen mij notario en. getuygen in originali gebleken, heeft bekendt, soo sij doet midts desen in comptante penningen te hebben ontfanghen vuyt handen vande eerw. vrouwe priorinne en. procuratersse van het clooster van. Wittevrouwen binnen derser stadt die somme van drije hondert guldens, voor welcke somme die voorsch. compte. naer vermoghen als boven heeft geloeft te betaelen eene voortaene rente van vijffthien guldens t' siaers, die welcke haeren cours sal beginnen te nemen op heden dathe deser ende daer van den eersten valdagh sal wesen op den tweeden augusti 1681 ende alsoo van jaere tot jaere totte quytinge toe der voorsch. rente, diewelcke sal moghen ghequeten worden als die vs. compte. sal believen teender reyse en. met volle rente, ghelovende die vs. rente alle jaeren wel ende loffelijcken te betaelen ende binnen deser stadt Loven vrije ende onbelast te leveren als schult met recht verwonnen, daer voor verbindende haeren persoon ende goederen, meubele en. immeubele, present ende toecomende, met renunciatie prout in communi forma, ende tot naerdere versekeringe van. Xsch. capitale penningen ende betaelinghe vanden intereste dijer die voorsch. compte. vuyt crachte als boven heeft ghestelt voor panden en. hypotheecque ierst een halff bunder landts, gelegen tot Rotselaer aen t' Heyveken, regenooten Huybrecht Van Inthout oost ende west, t' sheeren straete zuyden, Servaes Van Spaerendonck noorden.

Item een bunder bosch ende landt ter plaetse vs., regenooten oost Magdaleen Verschueren, t' sheeren heyde zuydt, west jouffre. Costers, begijnken, d' erffgen. Hendrick Ingelen noorden.

Item vijff vierendeelen landts, gelegen aldaer opde Herthaegen, regenooten oost t' sheeren heyde, zuydt t' sheeren straete, d' erffgen. Niclaes Huygens west, Hendrick Coppen noordt.

Item huys ende hoff, gelegen tot Rotselaer aenden Heykandt op het Cleyn Averest, groot t' samen drije vierendeelen, regenooten in twee sijden t' sheeren straete, Hendrick Foblets oost ter derdere, zuydt Peeter Langendonck ter vierdere sijden, waranderende allen die voors. goederen voor vrije en. onbelast, behalven dat het voorsch. bunder landts ende bosch is belast met vijff molenvaten even t' siaers sonder meer, consenterende over allen dieselve goederen int maecken van beleyde ende mainmise ende in het decreet der heeren schepenen van Loven daer over te gheven sonder daeromme gedaeght te moeten worden ende comparerende heer en. mr. Andreas Vanden Scrieck, advocaet, etc., denwelcken hem heeft gestelt borghe en. cautionaris voor allen t' ghene voorsch. is innegevalle van eenich gebreck ofte anderssints van insuffisantie vande voors. panden, daer voor verobligeren. sijnen persoon en. goederen als boven prout in forma ende heeft tot dijen eynde gerenuncieert aen het privilegie van het supposterije deser universiteyt ende van alle andere deser eenichsints contrarierende, constituerende die voors. compten. hinc inde den notaris en. clerck Goemans ende eenen ieder thoonder ende brenger deser om allen t' ghene voorschreven is, voor meyer ende schepenen van Loven ende allomme elders daer des van noode wesen sal, te vernieuwen en. te herkennen, consenterende inde condemnatie voluntaire ende parate executie promittentes semper ratum et gratum, etha.

Aldus ghedaen binnen Loven ten daeghe, maende ende jaere voorschreven ter presentie van Ferdinandus Van Nijverseel ende sr. Arnoldus Crabbeels, getuyghen, hier toe ghebeden en. hebben die voorsch. comparanten respective die minute deser beneffens mij notario onderteeckent, onderstondt en. van mij notaris ende was onderteeckent M. Froidmont, nots.

Inngevolge die procuratie hier voorens geinsereert als mede naer vermogen der ghene verleden bij Peeter Govaerts en. Anna Peeters, gehuysschen, voor den heere adt. Vanden Scrieck als nots. ende getuygen op den eersten deser, soo heeft den voorn. geconstitueerde den innehoude der selver respectivel. alhier herkendt ende vernieuwt, consenterende voorts prout latius, daerinne vermelt, obligan., submitten. ac renuncian. in forma, coram Fusco, Hoppenbrouwere, iija. augusti 1680.  M. Van Dieve, 1680.

            N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

 Is gebleken bij notariale quitte., gepasseert voorden nots. Immens opden 18. augusti 1692 dat dese tegenstaen. rente van xv gul. sjaers bij Catha. Van Meerbeeck wede. Guiliam Peeters met de Xloopen. dier is affgeleght aen. eerwe. vre. priorinne en. procuratersse vant clooster van Wittevrauwen, quare sic vacat, actum 11 july 1698.  Arn. Gilbert, clercq, 1698.

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Andreas, (°) Rotselaar 11.02.1645 (g. Henricus Van Meerbeeck en Catharina Fobelets), 

     Peeters Henricus, (°) Rotselaar 04.10.1646 (g. Van Meerbeeck Henricus en De Brier Barbara),

     Peeters Anna, (°) Rotselaar 03.10.1649 (g. Van Looij Henricus en Janssens Anna), x met Petrus Govaerts,

     Peeters Catharina, (°) Rotselaar 25.08.1652 (g. Huijgens Nicolaus en Meeus Catharina),

     Peeters Elizabeth, (°) Rotselaar 19.09.1655 (g. Janssens Guilielmus en Briers Elizabeth),

     Peeters Maria, (°) Rotselaar 03.12.1656 (g. Van Meerbeeck Adrianus en Wauters ? Maria),

     Peeters Guilhelmus, (°) Rotselaar 23.03.1658 (g. Van Raesdonck ? Guilhelmus en Van Meerbeeck Anna),

     Peeters Joannes, (°) Rotselaar 19.01.1661 (g. Joannes Vanden Panhuysen en Elisabeth De Winter c. Catharina Mertens), 

 

Van Meerbeeck Anna, XI (S1471 + S1487)

 

Van Meerbeeck Andreas,

 

2. Van Meerbeeck Maria, (°) Rotselaar 21.10.1635 (g. Bols Henricus en Wiggers Maria),

 

Van Meerbeeck Adrianus, (°) Rotselaar 07.11.1638 (g. Van Meerbeeck Catharina), x Rotselaar 20.01.1665 (g. Van Meerbeeck Andreas en Vrolijx Godefridus) met Vrolijx Catharina,

In onderstaande aktes over dit koppel (met dank aan Paul Peeters) wordt ook melding gemaakt van Anna en Guilielmus Van Meerbeeck, resp. zuster en broer van Adrianus. 

Verder blijkt daaruit dat zijn zuster Anna gehuwd was met Henricus Engelen.

Bron : S.A.L., register nr. 7621 fol. 294r°.

Item in de tegenwoordicheyt der heere schepenen van Loven naerbeschreven ghestaen mr. Peeter Van Cotthem, procureur, om tgene naerbeschreven staet, te vernieuwen ende herkennen, geconstitueert sijnde in procuratie hier onder geinsereert ende heeft tselve gedaen inder vuegen naervolgen.

Op heden desen v. april 1669 comparerende voor mij notario Adriaen Van Meerbeeck ende Catlijn Vrolijcx, gehuyschen, woonende onder Rotselaer, de welcke hebben bekent, soo sij doen bij desen ontfangen te hebben vuyt handen van jouffvrouwe Maria De Winter, woonende alhier binnen deser stadt Loven, de somme van vier hondert guldens eens permisie gelt, ter saecke van welcke somme de voors. comparanten ghelooven te betaelen eene erffelijcke rente van xxv r. tsiaers den penninck sesthien, alle jaeren vallende ende Xschijnende. datum deser ende voor sulcx voor den ersten jaere te Xschijnen. den V. april 1670 ende soo voorts van jaere tot jaere totte quytinge toe, die sal moegen gebeuren alst de vs. compten. gelieven sal teender reyse ende met volle rente, geloovende de selve rente alle jaeren tsijnen valdach te voldoen ende binnen deser stadts wissele van Loven te leveren de vs. rente, erffenisse oft haers actie hebbende, los ende vrije van alle beden ende impositien, alreede innegestelt oft naermaels innetestellen, elcken jaere en. termijn voors. als schult metten rechte Xwonnen., onder obligatie, submissie en. renuncie. in forma ende om de vs. jouffvrrouwe Maria De Winter vande vs. rente ende jaerlijcxsche betaelinghe der selver noch beeter te Xseekeren., soo hebben de voors. compten. verbonden ende verobligeert t' huys ende hoff, schuere ende stallinghe met sijne appendentien ende dependentien, groot ontrent sesse vierendelen, soo tselve gelegen is tot Sallaeken onder Rotselaer, regenooten tsheeren strate oist, west ende noort ende Jan Vudincx suyt, item eenen bempt tot Sallaeken, genoempt den Visput, groot ontrent sesse vierendelen, regenooten tsheere straete oist, den Torffbempt suyt, Adriaen Vrolijcx west ende Anthoon Spoelberch noort, item onder Geelroy eenen bosch van ontrent een halff dachmael, regenooten tsheere straete oist, den baenderheere van Wesemael suyt, Anthoon Spoelberch west ende N.N. noortwerts, aende voors. ierste compten. in deylinge gevallen tegen henne medecondividenten als blijckt bij de selve deylinghe, ghepasseert voor meyer en. schepenen van Rotselaer den ix. meert 1667, ende alhier mede comparerende Henrick Engelen ende Anna Van Meerbeeck, gehuyschen, hebben Xbonden. ende Xobligeert., soo oock is doende Guilliam Van Meerbeeck om te comen tot naerdere vasticheyt vande tweehondert ende vijfftich guldens capitaels metten interest van dijen vuytte voors. vierhondert guldens capitaels, voorder neyt, een halff boinder landt opt Helstervelt onder Rotselaer, regenooten ... [net vermeld], toebehoorende ende te deele ghevallen den voors. Henrick Ingelen inden naeme sijnder huysvre., item een halff dachmael landts onder Rotselaer, regenooten Anthoon Spoelberch ter ie., Andries Van Meerbeeck ter ije., Bertel Van Inthout ter iije. ende Andries Vuerincx ter iiije. sijden, toebehoorende Guilliam Van Meerbeeck, consenterende soo de ierste gehuyssen ende tweede compten. daer over indt maeken van belijde ende mainmise, mede indt decreet der heerre schepen. van Loven daer over te geven sonder daegement te derven doen, constituerende een ider thoonder oft brenger deser indt particulier om tgene vs. staet, voor meyer ende schepenen van Loven te Xnieuwen. ende herkennen in behoorelijcker forme, super quibus promittentes ratum et gratum, ob., sub. ac renunciantes in forma ende is mits desen oock geconditioneert dat de voors. ierste gehuyschen ende compten. den voors. Van Engelen en. Van Meerbeeck broeder ende swager, respective der selver gehuyschen, over henne panden tot asseurantie vande vors. tweehondert vijfftich guldens capitaels gestelt sullen moeten, onlasten bij aldijen deselve panden naer de afflijvicheyt van henne moedere, quaeme vercocht te worden, obligantes, sub. ac ren. ut supra, consenterende inde volontaire condemnatie, etha.

Aldus gepasseert binnen Loven ter presentie van Anthoon Willemaers ende Jan Smets, als getuygen tot desen gebeden ende hebben de voors. comparanten de minute deser onderteeckent, onderstont mij present als nots. ende was onderteeckent W. Van Limborch, nots.

Aldus vernieuwt ende herkent bijden voorschreven geconstitueerden, coram Eynatten, Vander Veeken, vi aprilis 1669.  De Ridder.

 

Hieronder een akte van evictie ten laste van Adriaen Van Meerbeeck en Catharina Vrolijcx, alsmede ten laste van hun borg Guilielmus Van Meerbeeck, omdat er niet kon voldaan worden aan de lening, aangegaan op 05.04.1669 en geregistreerd 06.04.1669.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7931 fol. 284v°.

Allen de gene die dese letteren sullen sien oft hooren leesen, wij Ketelboeter, De Vroy, Schutteput, Tsantels, schepenen der stadt van Loven, doen conde ende weete met kennisse der waerheyt, dat alsoo Adriaen Van Meerbeeck ende Catlijn Vrolijcx, gehuyschen, mede Guilliam Van Meerbeeck, met schepene brieven deser stadt in date vi aprilis 1669 in media verbonden ende Xobligeert. stonden aen jouffe. Maria De Winter in eene erffelijcke rente van xxv guldens tsiaers den penninck xvie., daer aff de voors. verobligeerde waeren in gebreken van vastichheyt ende de voors. impnte. om vande voors. rente ende jaerl. betaelinghe verseekert te sijn, ons Xsocht. heeft haer Xleent. te worden behoorlijcke provisie van mainmise, in desen dienen., addresserende aenden iersten boode hierop aensocht, de wel. oock aen haer op den viij. april 1669 daer naer sijn verleent geweest op ende tot alle ende igewelcke goederen der voorschreve verobligeerde, vuyt crachte van welcke brieven den boode Peeters op den xien. april 1669 volgens sijn relaes, in dorso vande selve brieven gestelt, hem heeft getransporteert binnen den dorpe van Rotselaer ende Geelroode ende aldaer in sijne als ons gen. heere ende deser stats handen tot behoeve der impetrante genomen heeft huys ende hoff, schuere ende stallinge met sijne appendentien ende dependentien van dijen, groot ontrent sesse vierendelen, gelegen tot Sallaecken onder Rotselaer, regenooten de straete oist, noort ende west ende Jan Vudincx suyt, item eenen bempt aldaer, genoempt den Visput, groot sesse vierendelen, regenooten tsheeren straete oist, den Torffbempt suyt, Adriaen Vrolijcx west ende Anthoen Spoelberch noort, item een halff dachmael landts onder Rotselaer voors., regenooten Anthoon Spoelberch, Andries Van Meerbeeck, Bertel Van Inthout ende Andries Vuerincx, item een halff dachmael bosch onder Geelroode, regenooten tsheeren straete oist, den heere van Wesemael suyt ende Anthoon Spoelberch west, hebbende de voors. impnte. totte selve oock behoorl. geleyt, allen het welck alsoo gedaen sijnde, sijn die voors. brieven van mainmise mits het volontair consent der vs. Xobligeerde. indt bekennen der voors. rente ghedraeghen op den xxen. april 1669 gedecreteert ende verclaert executoriael ende want de voors. Xobligeerde. in faute blijven van de voors. rente jaerlijcx te betaelen, soo is de voors. impnte. genootsaeckt geweest den voors. Adriaen Van Meerbeeck te doen daegen, Anna Van Meerbeeck als mede erffgename van Guilliam Van Meerbeeck, haeren broeder was, met contbrieven deser stadt door den boode Peeters ut hic retulit, ten eynde sij teenen seeckeren gelegen daege, inde selve brieven Xmelt., soude compareren alhier op den rolle voor schepenen van Loven om de voors. brieven van mainmise anderwerff te comen sien ende hooren decreteren ende Xclaeren. executoriael oft andersints daertegen te comen seggen, soo hennen raede gedraegen soude, met inthimatie soo verre sij nyet en compareerden, dat hender absentie nyettegenstaende de vs. mainmise soude worden anderwerff gedecreteert ende verclaert executoriael, dwelck oock op den xxxien. 10ber. 1678 is geschiet ende geeffectueert, vuyt crachte van welcken anderwerve decrete de voors. impnte. allen de voors. goederen heeft ter vente gestelt met affixie vande billetten door den boode Peeters ut ret. op de kercke doore van Rotselaer ende herberge aldaer, innehoudende specificatie vande panden, designatie vande plaetse, dach ende ure, wanneer men de selve Xcoopen. soude, inder vuegen dat daer over sijn gehouden twee behoorl. sitdaegen naer voorgaende affixie als voor, daer van lest en is geweest op den xix. january 1679, alswanneer de selve goederen metten vuytganck vande brandende kerse sijn vercocht ende gebleven als hoochsten ende lesten verdierdere aen Balthasar Peeters, boode deser stadt, voor hem oft imant ten tijde deser goedenisse te nomineren om ende voorde somme van drije hondert ende vijfftich gulens eens volgens de conditie, daer over gehouden door mr. Wijnant Van Limborch, geswooren clerck, alhier in originali gethoont ende gebleken, welcke exploitten en. besoignien alsoe gedaen sijnde, heeft de voors. impnte. ende executante de voors. geexecuteerde alhier voor meyer ende schepenen deser stadt Loven doen daegen teenen seekeren gelegen daege met contbrieven deser stadt door den voors. boode Peeters ut retulit om de goedenisse deser te comen sien doen en. de coopere inde selve sien wijsen oft andersints daertegen te comen seggen, soo hem dat goet duncken soude, met intimatie soo verre sij nyet en compareerden oft imanden in hennen naeme, dat men hender absentie nyettegenstaende totter interpositie vanden vs. decrete voorts procederen soude met behooren doen, alsoo te weeten dat bij ons schepenen voors. allen de voors. stucken ende bescheeden met des dijen aencleeft, indt lange oversien ende geexamineert, hebben wij naer dijen de vs. verobligeerde ende geexecuteerde alhier ter payen van desen stadthuyse noch eens voortsgeroepen sijnde, nyet en sijn gecompareert oft imanden in hennen naeme ter manisse des heere meyers ende onsen wijsdomme geauthoriseert ende authoriseren bij desen allen die voors. besoignien, proclamatien ende kerckgebooden , mede allen tgene vuyt crachte deser bijden voors. boode Peeters is gedaen ende gebesoigneert geweest ende tegen de voors. gede. ende geexecuteerde deffault ende contumacie gevende ende voort prouffijt van dijen hen van alsulcken recht, actie, pretentien als andersints als hem totte vs. Xsochte. goederen soude moegen competeren, heysen oft pretenderen, nu oft naermaels, versteeckende, hebben de selve aengewesen ende aenwijsen bij desen jouffvrouwe Maria De Winter, voorde welcke den vs. boode Peeters, alhier present, verclaert den coop gedaen te hebben om alle de selve te hebben, houden ende te besitten als haere andere ende propre goederen, ende is dijenvolgende de vs. jouffe. Maria De Winter ter manisse des vs. heere meyers ende onsen wijsdomme inde vs. goederen behoorl. gegoeyt en. geerft met alle solemniteyten van recht daer toe gerequireert, naer dijen den vs. heere meyer van sijn recht van naerschappe hadde gerenuncieert, actum xxij april 1679.

     Uit dit huwelijk:

     Van Meerbeeck Cornelius, (°) Rotselaar 21.03.1665 (g. Foblets Cornelius en Cortens Joanna),

     Van Meerbeeck Henricus, (°) Rotselaar 21.02.1667 (g. Van Meerbeeck Anna n. Henricus Engelen en Petri Anna),

     Van Meerbeeck Antonius, (°) Rotselaar 09.01.1672 (g. Vrolinx Antonius en Van Brussel Adriana),

 

Van Meerbeeck Anna, (°) Rotselaar 04.08.1641 (g. Meeus Petrus en Vanden Eynde Anna),

 

Van Meerbeeck Guilhelmus, (°) Rotselaar 07.05.1644 (g. Janssens Guilielmus en Wiggers Anna).

 


 

XI  Viskens Martinus (S1470 + S1486), (°) Betekom 31.12.1620 (g. Wilhelmus Brugmans en Maria Krijters), (x) Betekom 31.08.1649, xx 1 Wakkerzeel 03.03.1647 (g...) met Van Rijmenam Maria, fa Petrus x Barbara Smets, x 2 Betekom  01.02.1649 (g. Joannes Iwaens, Hendricus Van Meerbeck, Arnoldus Timmermans en Petrus Peeters) met Van Meerbeeck Anna (S1471 + S1487), (°) mogelijk Aarschot, deze x 2 Rotselaar 05.11.1665 (g. Adrianus Vrolijx en Engelbertus Vermolen) met Henricus Engelen.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Viskens Martinus .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Viskens Martinus,

 

2. Viskens Anna, X (S735 + S743), (°) Betekom 12.04.1651 (g. Henricus Van Meerbeeck en Anna Wiggers),

 

Viskens Maria, (°) Betekom 10.08.1653 (g. Andreas Van Meerbeeck en Maria Viskens), x Betekom 12.08.1681 (g. Martinus Viskens en Adrianus Van der Loock) met Adrianus Peeters,

     Uit dit huwelijk:

      Peeters Adrianus, (°) Baal 15.01.1682 (g. Viskens Adrianus en Cools Maria),

      Peeters Petrus, (°) Baal 12.09.1683 (g. Peeters Petrus en Viskens Elisabeth),

      Peeters Maria, (°) Baal 16.12.1685 (g. Viskens Gregorius en Luijten Maria),

      Peeters Anthonia, (°) Baal 07.07.1688 (g. Luijten Cornelius en Vanden Eijnden Anthonia),

      Peeters Catharina, (°) Baal 16.10.1689 (g. De Rijck Sebastianus en Van Dijck Catharina), 

 

Viskens Catharina, (°) Betekom 20.11.1655 (g. Franciscus Van Vlasselaer en Van Meerbeeck Catharina),

 

Viskens Elizabeth, (°) Betekom 27.03.1658 (g. Theodorus Sijpinxs en Anna Viskens), x Betekom 09.02.1687 (g. Viskens Martinus en Viskens Goris) met Jansens Gerardus,

     Uit dit huwelijk:

     Jansens Gerardus, (°) Betekom 13.02.1687 (g. Viskens Martinus en Schrijns Johanna),

     Jansens Barbara, (°) Betekom 27.06.1688 (g. Jansens Joannes en Naets Elisabeth n. Scrijns Barbara),

     Jansens Catharina, (°) Betekom 29.05.1691 (g. Viskens Georgius en Jansens Catharina),

     Jansens Margareta, (°) Betekom 29.05.1691 (g. Librechts Henricus en Vandevelde Margareta),

 

Viskens Gregorius, (°) Betekom 09.09.1660 (g. Gregorius Van de Velde en Lucia De Roover),

 

Viskens Maria, (°) Betekom 14.04.1664 (g. Martinus Verheijen en Maria Van den Broeck),

 

3. Enghelen Maria, (°) Rotselaar 08.06.1666 (g. Peeters Guilielmus en Meeus Maria),

 

Engelen Catharina, (°) Rotselaar 20.05.1668 (g. Adrianus Vrolijckx en Dymphna Meeus n. Catharina Meeus),

 

Engelen Anna, (°) Rotselaar 21.11.1670 (g. Van Meerbeeck Wilhelmus en Van Hemelen Maria n. Beijens Anna),

 

Engelen Petrus, (°) Rotselaar 05.02.1673 (g. Van Criecken Petrus en Huens ? Gertrudis),

 

Engelen Maria, (°) Rotselaar 03.10.1676 (g. Van Meerbeeck Adrianus en Vrolincx Maria).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom