Voorouderlijst Van Loosfelt Hendrik

 

Loosvel(d)t, Loosveld, Van Loosveldt, Van Loofsvelt, Loosvel, Loos(e)velde, Loosfelt, Loosfeld(t), Losfels, Losfel(d)t, Losfvelst

Familienaam uit de plaatsnaam Loosvelt (uit lauha + velde) (o.a. in Rumbeke).

en

Walrave, Walraven(s), Walraeve(n)s, Walrawens, Waraeve, Wal(l)raf(f), Waldraff, Wallrabe, Waltraevens, Walgrave, Walg(g)raeve, Walgraef, Walgraff(e)

Patroniem uit de Germaanse voornaam walh-hrabn: Waal-raaf.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVII - XVIII - XIX - XX - Van Loosfelt Hendrik (S + N + M), ° ca. 1440, x met ...

 

- 28 aug 1495: Merten Van Loossen Hendriksone heeft ontvangen na de dood van Lijsbetten Van Vileer, die huijsvrouw was van Jan Thys, zynder swagerinne een half bonder land gelegen op ten Colcke ‎(Philips wijlen Vandenheetvelde).‎
 

Uit dit huwelijk:

 

Van Loosfelt Merten, XVI - XVII - XVIII - XIX. 

 


 

XVI - XVII - XVIII - XIX -Van Loosfelt Merten (S + N + M), ° ca. 1470, x met ... Van Vileer. Deze heeft een zus Lijsbetten Van Vileer x met Jan Thys.

 

- 17 okt 1496: Aert Wouters diemen heet Mechelmans heeft na de dood van Goort Wouters wijlen zijn vader ontvangen een half bonder beempt gelegen te Werchter in den Ham ‎(Peeter Goorts).
- 30 apr 1510: Goort Wouters alias Mechelmans zone wijlen Aerts 18 jr oud, heeft ontvangen voor hem en voor Daneel, Hendrik en Lijsbeth wouters zijn bruederen en suster, een half bonder bempt in den Ham.
- 6 jun 1537: Hendrik Wouters alias Mechelmans zone wijlen Aerts heeft gederft aan Peeter Van Loossen voor hem en voor de kinderen van Merten Van Loossen.
- 12 aug 1538: Peeter Van Loossen zone wijlen Mertens heeft het half bunder beemt in den Haenwijck bij titele van naderschap gederft aan Daneel Wouters.
- 18 mrt 1552: Hendrik Wouters alias Van Mechelen heeft na de dood van Marie Van Houthem huijsvrouwe Daneel Wouters zijns vaders ontvangen een half bonder bempt in de Haenwijck.
- 18 mrt 1552: Daneel Wouters heeft de tocht int voors half bonder bempt opegdragen aan Hendrik Wouters zijn zone zodat Hendrik tvoors half bunder beempt kan verkopen aan mr Aert Van Goorop, met noch onderhalf bunder soe bempt soe lant te Haenewijck gelegen toebehorende voor deen hellicht Goorden Wouters ende voor dander hellicht den voors Daneel ende Hendrik Wouters.
- 26 jun 1553: mr Art Goorop heeft het voors half bunder gederft aan Merten Van Loossen Mertensone bij naderschap.
- 28 sep 1556: Augustyn Van Loossen voor hem en voor zijn broer Henneken heeft ontvangen na de dood van Merten Van Loossen een half bunder beempt in Haenewijck – Peeter Van Loossen zijn momboir heeft de eed gedaan behoudelijck Marie Peeters moeder desselfs Augustyn, hier inne heur tocht, ende Jan Verpaelt x Kathelyne Verloossen die tocht in de hellicht die den voors peeter Van Loossen met die voors Marie Peeters …
- 27 mei 1596: Hendrik Goris alias Bruers m+m Maijcken Van Loossen dochter wijlen Augustyn daer moeder af was Barbara Van Haecht, wonende te Beverdonck, Betekom, heeft na dood van Augustyn haer vader te leen ontvangen tot behoef van zijne vs huijsvrouwe en van Anna Van Loossen haer suster…
- 19 mei 1631: Jan Michiels na de dood van Marie Van Loossene verkoopt aan Peeter Wauters sone Aerts, ende Anna Verhagen.
- 5 mei 1632: Hendrik Goris als wesende bloot gewant van wijlen Maijcken Van Loossen sijne ierste huijsvrouwe ende Jan Michiels van wegen Anna Van Loossen sijne huijsvrouwe presenteren naerderschap
.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Loossen Hendrik, ° ca. 1492, x met ...

Christoffel Verstraten zone wijlen Steven met proc van Haacht om te doen bij Janne Van Coelpit & Peeter Vanderschippen momboirs van de wesen wijlen Adriaen Van Coelpit gegeven en verleent mede ook bij Adriaen samen erfgen testamentaire van wijlen Hendrik Van Loossen ... verkopen een blok land met een bempdeken in Wakkerzeel een bonder groot aan Hendrik Dries zone wijlen Jans x Barbara Moons woonende tot Haacht.
Wer1847: Fo 124v: 31 jan 1595:
Michiel Lints x Martyn Verloossen dochter wijlen Hendrik dmaw Marie . . .  ende we wijlen Francois Vandeneijnde, Margriet Vandeneijnde dochter des voors Martyne x Francois Vandeneijnde ten overstaen van Merten Mertens haren m+m voor de erfelijkheid.
Verkopen huis en hof met alle toebehoorten gelegen ten Eijnde aan Joos Troijen x Anna Goris.

Wer1847: Fo 128v: 28 mei 1596:
Willem De Clerk in de naam van Martijn Van Loossen x Machiel Lints ende Merten Walraevens als erfgenamen van wijlen Cathlijn Van Loossen alias Walravens dochter Peeters verkopen een stuk land in het Blaesbroeck aan Willem Rogmans x Anna Van Haecht.

        Uit dit huwelijk:

     Van Loossens Martijnken,  x 1 met Francois Vandeneijnde, x 2 met Michiel Lints,  fs Jan,

In de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Michael Lincx (Lints) en Martina Van Loeffen, inwoners van Haacht. Uit de akte blijkt dat Michael de zoon is van Jan. In de akte maakt men ook melding van de handbooggilde en de school (koraalschool ?) van Haacht als aanpalende van eigendommen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 7r., akte dd. 1 jul i 1609.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Michiel Lincx soen wijlen Jans en(de) Martijne Van Loeffen, zijn(e) huysvrouwe, woenen(de) tot Haecht, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse drije dachmaelen lants, geleghen opt Kerckevelt onder Haecht voirs(creven), regenoot den doel van(den) hantboghe gulde aldaer ter ie., Frederick Van Hove ter iie., m(eeste)r Jan Schelckens ter iiie., de kercke aldaer ter iiiie. zijden, item noch een huys en(de) hoff, groot ontrent een dachmael, geleghen tot Haecht voirs(creven) aen(de) kercke, regenoot de schole van Haecht ter ie., de pastorije goeden aldaer ter iie., Mertten Cleymans ter iiie. zijden, item noch drije dachmaelen bempts, geleghen opde Dijle aldaer, regenoot Adriaen Van Malder in twee zijden, den Grooten H(eylighen) Gheest van Loven ter iiie., de Dijle ter iiiie. zijden, exp(osito) ende die v(oir)s(creven) m(eeste)r Jan Schelckens inden naem en(de) tot behoeff van het goidtshuys van S(in)te Cleren bynnen Loven, imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t den v(oir)s(creven) opdragheren om tselve goet te hebben, te houden en(de) te besitten opt recht en(de) commer daer te voeren op vuytgaende), te weten de v(oir)s(creve) drije dachmael lants op xv (mij)ten chijns en(de) tvoirs(creven) huys en(de) hoff mette drije dachmael bempts voer ombelast, waerop die v(oir)s(creven) opdrageren tselve zijn waranderen(de) ende voer meer op eene voertaene rinte van twelff carolusgul(dens) ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brabants stuck, erffel(ijcke) rinte,  jaerl(ijcx) vallende en(de) verschijnende opden iersten dach july en(de) bynnen deser stadt wissele van Loven te leveren, den v(oir)s(creven) goidtshuyse los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futuru(m), quolibet ass(ecu)t(um) et tantu(m) obligan(do) ac renuntian(do) in forma, met conditie dat de v(oir)s(creve) gehuysschen de voors(creven) rinte van twelff carolusgul(dens) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken gulden erffel(ijck) met sesthien gel(ijcke) carolusgul(dens) loopende munte ac cum, coram Schoere, Broeck, julii prima 1609.

Senten(tiatum) per Erasmu(m) Van Goidschoven tanq(uam) procuratorii, etc(etera), coram Voorst, Greve, martii xxii., 1621.

 

Hierbij weer een akte met vermelding van Michael Lincx (Lints) en zijn vrouw Maria Van Loeffen, inwoners van Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 92v., akte dd. 01 juli 1609.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Michiel Lincx sone wijlen Jans en(de) Martijne Van Loeffen, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Haecht, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorlijcke v(er)thijden(isse) drije dachm(aelen) landts, gelegen opt Kerckevelt onder Haecht voirs(chreven), regen(oten) den doel van(den) handtboghe gulde aldaer ter ie., Fredrick Van Hove ter iie., m(eeste)r Jan Schelckens ter iiie., die kercke aldaer ter iiiie. zijden, item noch een huys en(de) hoff, groot ontrent een dachmael, gelegen tot Haecht voors(chreven) aen(de) kercke, regen(oten) die schole van Haecht ter ie., die pastorije goeden aldaer ter iie., Mertten Cleymans ter iiiie. zijden, item noch drije dachm(aelen) bempts, gelegen opde Dijle aldaer, regen(oten) Adriaen Van Malder in ii zijden, den Grooten H(eyligen) Geest van Loven ter iiie., die Dijle ter iiiie. zijden, exp(osito) ende de voors(chreven) m(eeste)r Jan Schelckens ind(en) naem en(de) tot behoeff van het goidtshuys van S(in)te Cleren bynnen Loven, imp(ositus) p(er) mo(nitionem) red redd(idi)t die voors(chreven) opdraege(re) om tsel(ve) goet te hebben, te houden en(de) te besitten opt recht en(de) commer daer te voeren op vuytgaen(de), te weten die voors(chreve) drije dachm(aelen) landts op xv (mij)ten chijns en(de) tvoors(chreven) huys en(de) hoff met drije dachm(aelen) bempts voor onbelast, waerop die voors(chreve) opdraegeren tsel(ve) zijn waranderen(de) ende voorts meer op een(e) voortaene rinte van twelff carol(us) g(uldens) ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden iersten dach july en(de) bynnen des(er stadt wissele van Loven te leveren den voors(chreven) goidtshuyse, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce., en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutu(m) et tantu(m), obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat die voors(chreve) gehuysschen die voors(chreve) rinte van twelff carol(us) gul(den)s erffel(ijck) zullen mogen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) met sesthien gel(ijcke) carol(us) gul(den)s, loopen(de) munte, ac cum, coram Schore, Broecke, julii prima, 1609.

Senten(tiatum) per Erasmu(m) Van Goidschoven tanquam procuratorem, etc(etera), coram Vorst, Greve, martii xxiia., 1621.

 

Hierbij een akte met vermelding van Michael Lincx (Lints) zone Joannes en zijn vrouw Martina Van Loeffen (Van Loofvelt), inwoners van Haacht. Zij moeten al een aanzienlijke ouderdom gehad hebben.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 250r., akte dd. 26 november 1608.

Item in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Michiel Lincx sone wijlen Jans en(de) Martijne Van Loeffen, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Haecht, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff boend(er) besloten bempts, gelegen tot Haecht ind(en) Aerdtspoel, geheeten de Seven Moutoenen, regen(oten) den H(eyligen) Geest van Haecht ter ie., Peeter Molemans ter iie., de leybeeck ter iiie. en(de) den Puttekens Bempt ter iiiie. zijd(en), item noch drije dachm(aelen) bempts, geleghen int Schoubroeck ond(er) Haecht, regen(oten) Henrick Ricx ter ie., den H(eyligen) Geest aldaer ter iie., Jenneken Hobocx ter iiie. en(de) die goeden van(de) kercke van Wespelaer ter iiiie. zijd(en), exp(osito) en(de) Mertten Coosmans ind(en) naem en(de) tot behoeff van(de) cappelle van Ons(er) L(iever) Voruwen Ginderbuytten imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t de voors(chreve) opdraege(ren) om tsel(ve) goet te hebben, te houden en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten, daer te voren op vuytgaen(de), te weten sh(ee)ren chijns, bedraegen(de) xv (mij)t(en) ts(iae)rs op elck parcheel sond(er) meer, waerop de voors(chreve) opdraege(ren) tsel(ve) zijn waranderen(de) ende voorts meer op een(e) voortaen(e) rinte van vijff rinsg(u)l(dens) ts(iae)rs te x st(uyvers) Brabants tstuck erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) opden xxvie. novemb(ris) en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van allen impositien oft exactien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et tantum obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, geloven(de) voorts die voors(chreve) gehuysschen indivis(im) ond(er) die voors(chreve) obliga(ti)e, submissie ende renun(tiatie) de voors(chreve) rente van vijff rinsg(u)l(dens) erffel(ijck), jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije, etc(etera), in futur(um) quolibet assecut(um), met conditie dat die voors(chreve) bekinders oft henne naercomelin(gen) die voors(chreve) erffrinte van vijff carol(us) gul(den)s erffel(ijck) sullen moghen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken carol(us) guld(en) erffel(ijck) met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopen(de) munte, ac cum, coram Vlierden, Ophem, novemb(ris) xxvia., 1608.

Item is te weten dat die penn(ingen), daermede dese rinte es gecreert, zijn gecomen van(den) affquytten van eene rente van vier rinsg(u)l(dens) erffel(ijck), bij Christiaen Robbrech geredimeert en(de) trestant bijd(en) rentm(eeste)r toegevuecht vuyt zijn(en) ontfanck, coram Vlierden, Ophem, novemb(ris) xvia., 1608.

 

Hierbij een akte met vermelding van Michael Lindts zone Joannes en zijn vrouw Martina Van Loosfelt (Van Lossin), inwoners van Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7497, folio 126v., akte dd. 19 februari 1605.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Michiel Lindts sone wijlen Jans en(de) Marttijn Van Lossin, sijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Haecht, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff boend(e'r) landts, gelegen onder Haecht inde Neelsheystrate tusschen Anthonis Imbrechts in deen(e), Geert Bloems ter iie., m(eeste)r Jan Schelckens ter iii. en(de) sh(ee)ren straete ter iiiie. zijden, exp(osito) imp(ositus) est Jacq(ues) De Vos en(de) Anna Bresijp, zijn(e) huysv(rouw)e, woonen(de) tot Haecht, p(er) mo(nitionem) et sat(is) ind(ivisim) et war(as) op een veertel corens aen Petronella Keteleers en(de) op twee capp(uynen) aen(de) kercke van Wespelaer en(de) een(en) capp(uyn) aen(de) kercke van Haecht en(de) op een(en) hal(ven) stuyver aen s(hee)ren chijns van(den) gronde, te weten aen(den) hertoghe van Aerschot, tanqua(m) prout iure, coram Vorst, Rivieren, feb(rua)rii xixa., 1605.

          Uit dit huwelijk:

         1. Vandeneijnde Margriet,

 

Van Loossens alias Walravens Peeter, XVI - XVII - XVIII (S + N), ° ca. 1495,

 

Van Loossen Jan,

 

Van Loossen Maria, ° ca. 1503, x met Merten Vranckx,

     Uit dit huwelijk:

     Vranckx Hendrik,

 

Van Loossen Margriet, XVII (M), ° ca. 1505,

 

Van Loossen Cathlijn, ° ca. 1508, x met Jan Verpaelt,

Deijlinge voor Willem Van Langendonck zone wijlen Jans als erfgen wijlen Catherijn Van Loossene x Jan Verpaelt.
Michiel Lints x Martijn Van Loossene ter een zijde, Willem Van Langendonck x Cathelijn Van Haecht ter tweede zijde, Christiaen Imbrechts x Elisabeth De Clerck ter derde zijde, ende Jan Van Loossen erfgenamen te weten Merten Waelravens alias van Loossens Janssone met zijn zusters ter vierder zijden.

S+D Erfgenamen Cathlijn Loossens huijsvrouwe was van Jan Verpaelt zaliger
- Jan Van Langendonck Jacopsone,
- Christiaen Imbrechts x Elisabeth De Clerck alias Mertens ende
- Hendrik Vranckx.

 

Van Loossen Geertruijt, ° ca. 1510, x met Willem De Clerck,

Wer1846: Fo 45: 14 feb 1563:
Jan ende Willem De Clerck gebroeders kinderen wijlen Willem De Clerk x Geertruit Van Loossen
Lijsbeth De Clerck suster des voors gebroeders
Katherijn De Clerck we Mathys Eggers als tochteresse welkce tocht metter erfelijkheijt vergadert zijnde
Sijn comen Peeter Van Langendonck ende Lodewijck Gijsens als momboirs van Philips Eggers sone wijlen de voors Mathijs Eggers ende Katherijne De Clerck
Ende Marie De Clerck suster des voors gebroeders ende suster met Peeter Van Loossen ende Janne De Clerck wijlen Jansone huere wettige gesworen momboir
Alle wettige kinderen en kintskinderen wijlen Willem De Clerk x Geertruijt Van Loossen
Verkopen aan Barbele Paeps we Jan Van IJsche een bunder land opt groot Terwelant ‎(wijlen Ingelbert Storms).‎

wer1847: Fo 144: 17 nov 1598
Lijsbeth Sclercx dochter wijlen Willems ierst tot des naerbeschreven es te doene bij ons schepenen voer zoe veele in ons is geauthoriseert zijnde, midts haeren soberen staet, aermoede, ouderdom ende verlaeten zijnde van haeren man buijtenslants zijnde ende Hendrik Vranckx zone wijlen Mertens tsamen erfgen van wijlen Peeter Van Loossene, ende Cathlijn Van Loossene sijne dochtere huijsvrouwe was wijlen Michiel Poortmans hebben opgedragen hun actie paert en deel na de aflijvigheid van de voors Peeter Van Loossene ende Cathlijn Van Loossene aan Willem Mertens alias De Clerck x Willemijn Fortus.

     Uit dit huwelijk:

     De Clerck Jan,

     De Clerck alias Mertens Willem, x met Willemijn Fortus,

     De Clerck Lijsbeth, x met Christiaen Imbrechts,

     De Clerck Kathelijne, x met Mathys Eggers,      

     De Clerck Marie,

 

Van Loossens Elisabeth,° ca. 1512,  

 

Van Loossens alias Walravens Merten, XV (S). 

 


 

XVI - XVII - XVIII - Van Loossens alias Walravens Peeter, ° ca. 1495, x met De Rijck Cathlijn.

 

Wer1846: Fo 141: 25 jun 1567:
Willem Paeps alias Van Eijcken x Marie Aerts zijn schuldig aan Peeter Van Loossen x Kathelijne De Rijcke een erfelijke rente.
.

Willem Van Langendonck voor hem en als momboir van de kinderen wijlen Peeter Van Langendonck, Machiel Lints x Martijn Van Loossen alias Walraevens, Rombout Vandenhoute x Lijsbeth Van Langendonck Jansdochter, Hendrik Vranckx zone wijlen Mertens daer moeder af was Marie Van Loosen alias Walraevens, deze C hen ook sterk makende voor Hendrik Van Haecht alias Meijkens x Margriet Van Langendonck Jacopsdochter en samen ook Peeter Van langendonck Jacopsone
Ook sterk makende voor derfgen Jan Van Loossen alias Walraevens ende . . .  en ook Gielis Govaerts x Marie Verhoeven Willems dochter daer moeder af was Marie Van Langendonck
Ook vervangende voor Christiaen Imbrechts x Elisabeth Sclercx en Jan en Willem De Clerck
Jacop De Rijcke, Philips en Pauwel De Rijcke, Beijcken,
Alle erfgen Peeter Van loossen alias Walravens x Cathlijn De Rijcke verkopen aan
Ghijsbrecht Smets x Francisca Cuens/ Cuers? zeker erfe daer een huijsplach op te staen gelegen aan de kerke te Werchter.

H835: Fo 34: 12 jul 1589:
Deijlinge voor Willem Van Langendonck zone wijlen Jans als erfgen wijlen Catherijn Van Loossene x Jan Verpaelt.
Michiel Lints x Martijn Van Loossene ter een zijde, Willem Van Langendonck x Cathelijn Van Haecht ter tweede zijde, Christiaen Imbrechts x Elisabeth Dirix ter derde zijde, ende Jan Van Loossen erfgenamen te weten Merten Waelravens alias Van Loossens Janssone met zijn zusters ter vierder zijden.
Fo 34v:
Deijlinge voor erfgen van wijlen Jan Van Loossen te weten Merten Van Loosen alias Walravens, Adriaen Steveren x Anna Taij dochter wijlen Peeternelle Van Loossen suster van voors Merten, Rombout Tay broeders des voors Anna & Clara Van Loosen x Roelant Verhuenen.
Fo 35: deijlinge Christiaen Imbrechts x Elisabeth Dirix
Fo 35: deijlinge Michiel Lints x Martijn an Loossens ...

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Loossen Jan, +,

    

Van Loossens Catlijn, XV - XVI - XVII. 

 

 

 

Van Loossen Jan, ° ca. 1500, x met Marie Scoenen.

 

Wer1847: Fo 128: 28 mei 1596:
Merten Waelraevens woonende tot Aarschot zone wijlen Jans verkoopt recht actie en paert in zijn erfgoederen te Werchter na de dood van wijlen Peeter Van Loossen ende wijlen Cathlijn Van Loossen zijn dochter was … aan Willem Mertens x Willemijn Fortus.

Hendrik Schellekens x Barbele Scoenen, Katheryne Scoenen x Gielis Vertruyen ‎(?)‎, Marie Scoenen x Jan Van Loossen, Lijsbeth Scoenen x Cornelis Van Gaesbeke, Margriete ende Philippote Scoenen verkopen samen aan Margriete Van Loossen we Jan Van Langendonck een bunder bempt in doude Aa ‎(wijlen Jan Van Langendonck)‎ .

 

Uit dit huwelijk:

 

Waelraevens Merten, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Van Loossen Peeter,

     Van Loossen Cathlijn,

    

Van Loossen Jan.

 

 

 

XVII - Van Langendonck Jan, ° ca. 1505, x met Van Loossen Margriet.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Langendonck Jan.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Langendonck Philips, 

    

Van Langendonck Peeter,

    

Van Langendonck Jacobus,

    

Van Langendonck Merten,

    

Van Langendonck Jan,

    

Van Langendonck Antoon,

    

Van Langendonck Willem, XVI (M36718),

    

Van Langendonck Maria.    

 

 

 

XV - Van Loossens alias Walravens Merten (S), ° ca. 1510, x met Peeters Maria (S), deze x 2 met Hendrik Dries.

    

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

Wer1846: Fo 139v: 10 jun 1567:
Peeter Van Loossen en Peeter Van Langendonck als mombors van Augustyne ende Janne Van Loossen, kinderen wijlen Merten Van Loossen met Marie Peeters, geven quiting aan Claes Cluppels
Wer1864: Fo 162: 6 dec 1568:
Peeter Van Loossen alias Walravens, Peeter Van Langendonck, Goirt Peeters ende Jan Verpaelt als momboirs van Augustyn ende Jan Van Loossen kinderen wijlen Merten Van Loosen x Marie Peeters verkopen aan Hendrik Van Roost x Marie Verthiers een hofstadt gelegen in de Varentstraat ‎(Jan Timmermans, erfgen Jacop Schrijns).‎

Maeijcken Walravens dochter Mertens we Reijnier Crijters‎ en haar suster Catharina Walravens heeft verkocht aen Mathijs De Keijser alias Verhoest een erfelijke rente van 8 gl ende 4 st uit een meerdere rente gehypothekeert op seker huijs en hof mette lande eusele ende zijne toebehoorten groot een boender onder den heere van Bruggen, item noch op het Ingelvelt groot drij dm onder rivieren etc . . .

 

Uit dit huwelijk: de oudste fii hebben mogelijk een andere moeder,

 

Walravens Cornelis, + Amsterdam,

 

Walravens Cathelijne,

 

Van Loossens alias Walravens Jan,

WRT1875 fo 565:
- 7 feb 1608: Jan Walravens sone wijlen Mertens heeft opgedragen alls recht en actie hem competerende in thien en een half bonder bempts geheeten den Hooghen en den Leeghen Donck ende Tolbroeck als pant van een rente die hij heeft bekent aen Pauweleijn Cremers om naer haer doot bij haere kinderen te weten Jan en Willem Verloo gelijckelijk gedeylt te worden, blijvende Jan Verloo haeren zone oudt 22 jr sterfman van deze leenrente doende Everaert Verloo eedt van trouw
- rente gecasseert door Everaert Verloo op 28 feb 1613.
WRT1875 fo 564:
- 27 sep 1604: Barbara Vanderheergracht dochter wijlen Willems x Philips Caulier verkoopt aen Merten Walravens
- 17 feb 1606: Reijnier Creyters x Maria Walravens dochter wijlen Mertens stellende als sterfvrouw Anna Walravens
- 7 feb 1608: Everaert Verloo x Anna Walravens heeft naer doode voors Reijnier gedaen den eedt
- 18 feb 1613: Jan ende Marie Walravens x Jan Timmermans ende Everaert Verloo met proc dd 15 okt 1612 in Aerschot van Catlijn Walravens vercoopen tien dm bempt bij Duitsch Gebergte aen Adriaen Briers x Catlijn Poortmans
- 9 nov 1613: Adriaen Briers x Catlijn Poortmans hebben bij titele van naederschap opgedraegen den voors beempt aen Henrick Goris alias Briers x Maria Van Loossen.

 

Walravens Maria, x 1 met Crijters Reijnier, x 2 met Jan Timmermans,

     Uit dit huwelijk:

     Crijters Maria, + Betekom 10.10.1660, x met Henrick Mirocx, (x) 2 Betekom 05.11.1635 (g. Mirocx Gregorius en Van Indt Arnoldus) met Wouter Stroomans,

     deze x 2 Betekom 03.07.1661 (g. Geerts Joannes, Colebunders Cornelius en Vanden Loock Adrianus) met Elisabeth Geerts,

     deze x 1 Betekom 31.05.1633 (g. Geerts Joannes sr en jr, Vanden Water Joannes en Aerts Jasparus) met Coelbonders Egidius, gezin bij Coelbonders,

 

Van Loossen - Van Loosvelt Augustyn, XIV (S).

 


 

XV - XVI - XVII - Poortmans Michiel, ° ca. 1515, x met Cathlijn Van Loossen, fa Peeter x Cathlijn De Rijck.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Poortmans Michiel.

 

Uit dit huwelijk: deze twee zussen hebben wellicht nog een nicht Catharina x Bries Adriaen. Of is het een twee x van Catharina.

 

Poortmans Anna, XIV,

 

Poortmans Catharina, XIV - XV - XVI,

 

Poortmans Willem, XIV - XV, ° ca. 1540. 

 

 

 

Van Loossen Jan, ° ca. 1525, x met Anna Vandeneijnde.

- 19 jun 1503: Cathlijn Sbruijnen dochter wijlen Henricx heeft ontvangen na de dood van haar vader een dm eusels aan den Dongelbergh ‎(Wouter Van Puttegem)‎
- 27 apr 1506: Peeter De Bruijne zone wijlen Henricx heeft na de dood van Kathlijn De Bruijn zijn suster het voors dm verheven
- 15 nov 1546: Peeter De Bruine zone wijlen Peeter
- 15 okt 1555: Peeter De Bruine derft aan Jan Verloossen ‎(Jansone?)‎ ‎(erfgen Peeter Vandenberghe)‎
- 27 jan 1566: Remeijs Van Loossen, 10 jr, zone wijlen Jan heeft verheven voor hem en voor Janne, Kathelijne en Lijsbette Van Loosse zijn broers en zussen, kinderen Jan Van Loossen x Anna Vandeneijnde ‎(goeden Thomas Vandenberge)‎, Remeijs Van Loossen woonende te Haacht,  Jooris Vandeputte legt eed af
- 22 jan 1594: het goed wordt verkocht en komt op 25 juli 1648 voor drie vierden in handen van Rombout De Lange.

 

- 22 mei 1559: Magdalena Brants x Andries Cleren ontving onderhalf dm bempt te Haacht int Schoubroeck
- en verkoopt aan Jan Van Loossen wijlen Janssone
- 27 jan 1566 St Br: Remeijs Van Loossen 10 jr zone wijlen Jan heeft ontvangen voor hem en voor Janne, Catherijne & Lijsbette Van Loossen broers en zussen kinderen Jan Van Loossen x Anna Vandeneijnde onderhalf dm bempt, Jooris Vandeputte bezetsman
- 18 nov 1595: mr Wouter Remigij als gemachtigd bij Cathlijne Van Loossene we Peeter Vereijcken na dood van Remeijs Van Loossen haar broeder, sterfman Jan Verijecken 17 jr

- 11 mr 1613: Jan Vereijcken verkoopt aan mMichiel Van Langendonck x Cathelijne Verhulst etc ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Loossen Kathelijne, ° ca. 1550, x met Peter Vereijcken,

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Petrus Vereycken en zijn vrouw Catharina (Kathelijne) Van Loffen (Van Loovelt) met hun kinderen Joannes en Anna Vereycken. Zoon Joannes was gehuwd Elisabetha Van Hove dochter Nicasius. Dochter Anna was gehuwd met Walterius Lauwers.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 42v., akte dd. 19 december 1609.

Item in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Jan V(er)eycken soen wijlen Peeters en(de) E(lisa)b(e)th Van Hove zij dochter Nicasius, zijn(e) huysvrouwe, woenende tot Haecht, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraghen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenissen een(en) bempt, geleghen tot Haecht voirs(creven) achter den Homberch, groot drije dachmaelen, met noch een dachmael daerbij geleghen, regenoot de leygracht ter ie., jo(ncker) Christoffel Mardine ter iie., Hans Vanden Berghe ter iiie. ende Jan Van Haecht ter iiiie. zijden, item noch een boender, soo bempt als lant, oyck geleghen achter den Homberch, regen(oot) de Schepe straet ter ie., en(de) de voirs(creven) jo(ncker) Mardine ter iie. en(de) iiie. en(de) Hans Van Haecht ter iiiie. zijden, gel(ijck) die voirs(creven) Jan V(er)eycken de selve goeden in deylinghe gevallen sijn teghen zijne sustere Anneken V(er)eycken huysvr(ouwe) m(eeste)r Wouter Lauwers voer meyer en(de) schepen(en) van Haecht voirs(creven) opden ve. decemb(ris) 1609 lestleden, gecomen van zijn(e) ouders Peeter V(er)eycken en(de) Catthelijn Van Loffen en(de) gel(ijck) tselve de voirs(creve) Catthelijn es aengedeylt geweest voer meyer en(d)e schepenen van Haecht opden xixen. octob(ris) xvc. lxx, blijckende bijde deylin(ge), geteeckent Thomas Van Haecht en(de) Peeter Van Langhen, exp(osito) ende hee(re) ende m(eeste)r Jan Morus, p(res)b(yte)r en(de) cappellaen van S(in)te Peeters kercke bynnen Loven imp(ositus) p(er) mo(nitionem) red(didi)t om de selve goeden bijden voirs(creven) opdrageren te hebben, te houden en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten daer te voeren op vuytgaen(de), te weten dierste p(ar)ceel op een(en) Hongerschen gulden aen het goidtshuys van Perck, vijff pont payem(ent)s aen(den) H(eylighen) Gheest van Haecht voirs(creven) ende eenen peeter erffel(ijck aen(de) kinderen Jans V(er)haeghen, item tvoirs(creven) boender, soo lant als bempt, op een halster even en(de) vijff penn(ingen) Lovens aen inde ghichte van Matthijs Van Ouder Aa, tanquam prout iure, ende waerop de v(oir)s(creve) opdragheren tselve zijn waranderen(de) ende voerts meer op eene voertaene rente van achtien carolusguldens ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck ende vijffthien gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) den xixe. decembris, ende in deser stadt wissele van Loven aen(den) voirs(creven) hee(re) Morus oft zijns actie hebben(de), te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., ce. ende van alle andere impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futuru(m) quolibet ass(ecu)t(um) et tantu(m) et satis die voirs(creven) opdrage(re) indivisim obligan(do), submitten(do) ac rennuntian(do) in forma et war(as) ut supra, geloven(de) voerts die voirs(creve) gehuyss(chen) indivisim et insolidum de voirs(creve) rinte van achtien carolusguldens en(de) xv st(uyvers) tsiaers, jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voer, los en(de) vrije, etc(etera), quolibet ass(ecu)t(um) obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do), besundere de voirs(creve) E(lisa)b(e)th p(ri)vilegio senat(us) cons(ulti) vel(leiani) autent(ica) si qua mulier de eo certiorata ac aliis quibuscumq(ue) in forma et casu quo pignora ad mo(nitionem) alia p(res)tare, met conditie dat de voirs(creve) opdragheren de voirs(creve) rinte van achtien carolusguldens en(de) vijffthien st(uyvers) erffel(ijck) sullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken gulden erffel(ijck) met sesthien gel(ijcke) carolusgul(dens) loopende munte ten tijde vand(er) quytinghe ende met volle rinte, ende sullen staen tot last van(de) voirs(creve) gehuysschen int opdraghen en(de) quiteren de pontpenn(ingen) ter causen van deser belastin(ge) oft toe(comen)de quytinghe te gerijsen, met oyck allen anderen ongelde daertoe staen(de), eisd(em).

Item de voirs(creve) p(ar)tijen opdrageren v(er)claeren desen last oft rinte te halen om mette pen(ningen) van dijen te betaelen aen Jan Van Haecht de so(mm)e van twee hondert rins(guldens) eens, die Catthelijn Van Loovelt, moeder des v(oir)s(creven) Jans V(er)eycken aen(den) selven ontleent hadde, eisd(em).

            In de marge.

De quitan(tie) van dese xviii r(insguldens) xv st(uyvers) habet(u)r decembris iii., 1612, in hac camera et sic vacat.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Vereycken en zijn vrouw Catharina Van Lo(e)ffen met hun kinderen Joannes Vereycken x Elisabetha Van Hove en Anna Vereycken x Walterus Lauwers (meester). Volgens de akte is Elisabetha Van Hove de dochter van Nicolaus (maar het lijkt me niet uitgesloten dat het vergissing is van de griffier en dat het inderdad Nicasius moet zijn).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 178r., akte dd. 18 december 1609.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Jan V(er)eycken sone wijlen Peeters en(de) E(lisa)b(e)th Van Hove dochter Niclas(en), zijn(e) huyvr(ouw)e, woonen(de) tot Haecht, p(er) mo(nitionem), hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een(en) bempt, gelegen tot Haecht voors(chreven) achter den Homberch, groot drije dachm(aelen), met noch een dachm(ael) daerbij gelegen, regen(oten) die leygracht ter ie., jo(ncke)r Christoffel Mardine ter ie., Hans Van(den) Berghe ter iiie. en(de) Jan Van Haecht ter iiiie. zijden, item noch een boend(er), soo bempt als landt, oock gelegen achter den Homberch, regen(oten) die Schepestraete ter ie., de voors(chreven) jo(ncke)r Mardine ter iie. en(de) iiie. en(de) Hans Van Haecht ter iiiie. zijden, gel(ijck) die voors(chreven) Jan V(er)eycken die sel(ve) goeden in deylinge gevallen zijn tegen zijne sustere Anneken V(er)eycken, huysvr(ouw)e m(eeste)r Wouter Lauwers, voor meyer en(de) schepen(en) van Haecht voors(chreven) opden ve. decemb(ris) 1609 lestled(en), gecomen van zijne ouders Peeter V(er)eycken en(de) Cathelijn Van Loffen en(de) gel(ijck) tsel(ve) de voors(chreve) Cathelijn es aengedeylt geweest voor meyer en(de) schepen(en) van Haecht opden xixe. octob(ris) 1570, blijcken(de) bijde deylin(ge), geteeckent Thomaes Van Haecht en(de) Peeter Van Langhen, exp(osito) ende heere en(de) m(eeste)r Jan Morus, p(res)b(yte)r en(de) cappellaen van Sinte Peeters kercke bynnen Loven imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t om die sel(ve) goeden bijd(en) voors(chreven) opdraege(re) te hebben, te houden en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten daer te voeren op vuytgaen(de), te weten dierste parcheel op een(en) Hongerschen gulden aen het goidtshuys van Perck, vijff pont payem(ent)s aen(den) H(eyligen) Geest van Haecht voors(chreven) en(de) een(en) peeter erffel(ijck) aen(de) kinderen Jans V(er)haeghen, item tvoors(chreven) boend(er), soo landt als bempt, op een halster even en(de) vijff penn(ingen) Lovens inde ghichte van Matthijs Van (!) Van(der) Aa, tanqu(am) prout iure, ende waerop de voors(chreve) opdraegeren tsel(ve) zijn waranderen(de) ende voorts meer op een(e) voortaene rinte van achthien carol(us) g(u)l(dens) ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck en(de) xv gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) den xixe. decemb(ris) en(de) in des(er) stadts wissele van Loven aen(den) voors(chreven) h(eer) Morus oft zijns actie hebben(de), te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et tantum et sat(is) die voors(chreven) opdraege(re) indivis(im) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et war(as) ut supra, geloven(de) voerts die voors(chreve) gehuysschen indivis(im) et insolidu(m) die voors(chreve) rinte van xviii carol(us) g(u)l(dens) en(de) xv st(uyvers) ts(iae)rs jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije, etc(etera), quolibet assecut(um) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando), besundere de voors(chreve) E(lisa)b(e)th privilegio s(enatus) c(onsulti) vell(eiani) autent(ica) si qua mulier, de eo certiorata ac aliis quibuscumq(ue) in forma, et casu quo pignora ad mo(nitionem) alia prestare, met conditie dat die voors(chreve) opdrageren die voors(chreve) rinte van xviii carol(us) gul(den)s en(de) xv st(uyvers) erffel(ijck)  sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijd(en) alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) met xvie. gel(ijcke) carol(us) g(u)l(dens) loopen(de) munte ten tijde van(de) quyttin(ge) ende met volle rente, ende sullen staen tot last van(de) voors(chreve) gehuysschen int opdraeghen en(de) quiteren die pontpenn(ingen) ter causen van des(er) belastinge oft toe(comen)de quytin(ge) te gerijsen, met oock allen anderen ongelde, daertoe staende, eisd(em).

Item die voors(chreve) partijen opdrageren v(er)claren des(er) last oft rinte te haelen om mette penn(ingen) van dijen te betaelen aen Jan Van Haecht die so(mm)e van twee hondert rinsg(u)l(dens) eens, die Cathelijn Van Loovelt, moeder des voors(chreven) Jan V(er)eycken, aen(de) sel(ve) ontleent hadde, eisd(em).

 

            In de marge.

 

De quitan(tie) van dese xviii rinsg(u)l(dens) xv st(uyvers), h(abetu)r decemb(ris) iii., 1612, in hac ca(mer)a et sic vacat.

     Uit dit huwelijk:

    Vereycken Joannes, x met Elisabeth Van Hove, fs Nicasius,

     Vereycken Anna, x met Walterius Lauwers, 

 

Van Loossen Remeijs, ° ca. 1556,

 

Van Loossen Jan, ° ca. 1565, x met Anna Cluppels, ° ca. 1580.

S+D van achtergelaten goeden van Jacob Cluppels bij doot & afflijvigheijt van Anna Cluppels getrouwt hebbende Jan Loosen verstorven en gedevolveert op hunne kinderen te weten Merten Loosen, Elisabeth Loosen ende Maeijcken Loosen.
Wer1849/ 1: Fo 87: 3 feb 1632:
Merten Loosen sone Jans verkoopt drije dm bempt in Wakkerzeel genoempt Kerselaerenhof ‎(derfgen Cornelis Verpaelt, derfgen Jans van Langendonck sone Jans)‎ aan Jan Van Langendonck x Maeijcken Cluppels .

Uit dit huwelijk:

Loosen Merten, ° ca. 1600,

Loosen Elisabeth, ° ca. 1605,

Loosen Maria, ° ca. 1605.

Van Loossens Lijsbeth, ° ca. 1660, x met Aert Verhulst.

Accoort ts we Remeijs Verpaelt ende Aert Verhulst
Alsoo ... geresen ts wijlen Remeijs Verpaelt ende nu zijn we ter eenre ende Aert Verhulst als wn Elisabeth Van Loossen ende Cathlijn Verloossens we Peeter Vereijcken ter andere zijden.

 

 

 

 

XIV - Van Loossen - Van Loosvelt Augustyn (S13942 + S19850 + S20286), ° ca. 1540, x met Barbara Van Haecht fa Mr. Hendrik (S13943 + S19851 + S20287), deze x 2 met Lauwers alias Donckers Anthonis (S10236 + S11064 + S11688 + S11724 + S19288 + S40544), deze x 1 met Anna Yev(n)en (S10237 + S11065 +  S11689 + S11725 + S19289 + S40544), x 2 met Cathlijn Van Hove (S + N), haar gezin bij Van Hove.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Lauwers alias Donckers Anthonis.

 

Onderstaande aktes en commentaar met dank aan Paul Peeters

Hierondervolgen twee schepenakten. De akten geven een heleboel informatie over familiale relaties weer. Uit de eerste akte blijkt dat Barbara Van Haecht (x Augustijn Van Loffenen) overleed te Mechelen in het jaar 1584 op één van de quatertemper dagen voor Kerstmis. Na het overlijden van Barbara Van Haecht moest Willem Rogmans instaan voor de opvoeding van haar twee kinderen die zij had behouden van Augustijn Van Loffenen. Inzake zijn voogdij over de twee kinderen gaf hij op 25.04.1588 rekenschap aan de weesmeesters van Leuven. Willem Rogmans had het financieel echter zwaar, want hij had met betrekking tot zijn voogdij 199 gulden, 4 stuivers en 15 mijten meer uitgegeven dan ontfangen, dit terwijl het graan en andere zaken (zoals lakens, linnen, kousen, schoenen, enz.) erg duur waren en de goederen van de 2 wezen grotendeels onverhuurd en desolaat bleven liggen. Hij vroeg dan ook de toelating om enkele goederen van de wezen te mogen verkopen, doch omdat de slechte tijd niet aangewezen was om te verkopen, waren de burgemeesters, schepenen en de weesmeesters van oordeel dat het beter was de goederen van de wezen wegens de meeruitgave van 199 guldens, 4 stuivers en 15 mijten (afgerond op 200 guldens) te belasten met een rente van 12 guldens en 10 stuivers. Langs vaderszijde was Daniel Peeters medevoogd van de achtergelaten kinderen.

Op 30.05.1604 bevestigde Hendrik Brugmans, man van Elisabeth Rogmans en schoonzoon van wijlen Willem Rogmans, dat de rente van 12 guldens en 10 stuivers op 24.0.1604 werd gekweten door Hendrik Goris alias Bruers (x Maria Van Loosfelt/Van Loffenen).

De tekst van de akten is vrij complex en ik sluit niet uit dat hier en daar de plaatsing van komma's niet helemaal correct is, maar als dit geen familiegeschiedenis is !

Ter info : quatertemper (volgens Verdam) : de vier bepaalde tijden in het jaar en wel ééne week in ieder kerkelijk vierendeeljaars, waarop door de kerk vasten was voorgeschreven. In de akte worden de woensdag, de vrijdag en de zaterdag na de 3e zondag van de Advent bedoeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7868 fol. 240r°, akte dd. 06.05.1588.

Alzoe Willem Rogmans, man en(de) momboir van Anna Van Haecht dochter wijlen meester Henricx, den heeren weesmeesteren der stadt van Loeven(en) te kinne(n) hadde gegeve(n) hoe dat Barbara Van Haecht, zuster der voerscreve Anna, in haren leven ten houwelijcke gealieneert is geweest met wijle(n) Augustijn(en) Van Loffen(en), haeren iersten man doen zij leeffde(n), hebbende de voerscreve Barbara overleeft den voerscreve(n) Augustijn, haeren iersten man, welcke gehuysschen, geprocreert ende achtergelaeten hebben Anneken en(de) Mayken Van Loeffen, haere kindere(n) ende gemerct de voerscreve Barbara oyck naer haer voerscreve(n) iersten man inde quatertemper daegen voer Kersmisse a(n)no xvc. viere(n)tachte(n)tich deser werelt binne(n) der stadt van Mechele(n) overleden is, heeft de voerscreve suppliant de voerscreve twee kindere(n) moeten aenveerden en(de) den cost geve(n) en(de) van nootelijcke cleederkens en(de) anderssints onderhouden, gelijck tselve al naerder is gebleecke(n) bijd(er) rekenin(ge) bijd(en) voescreve(n) suppliant daeraff gedaen en(de) voirde heere(n) weesmeestere(n) alhier opden vijffve(n)twintichste(n) aprilis lestleden gepasseert en(de) geteeckendt, bij welcker reeckeninge bevonden is den voerscreve(n) suppliant goet te comen als meer vuytgegeve(n) dan ontfange(n) te hebben de somme van hondert neghen(en)neghentich rinsguld(en) vier stuyvers vijfthien mijten, welcke somme den voerscreven suppliant zeer swaer en(de) lastich gevallen is te verleggen en(de) verschiete(n), zoe overmidts den dieren tijt van graen(en) ende andere dierten, zoe laken, lijwaert, cousen, schoene(n) als anderssints, overmidts den sobere(n) en(de) cleyne(n) ontfanck vand(er) voers(creve) kinderen weghen gehadt, gemerct dat de goeden en(de) gronden van erffve(n) der voers(creve) kindere(n) den meestendeel onverhuert en(de) desolaet alnoch liggen, sulcx dat geschapen is noch in zeeckere(n) jaeren nyet vele proffijts vande selve te come(n), soe dat de voers(creve) suppl(ian)t doer dijen dat de voerscreve goeden zeer weynich proffijts zullen bij bringe(n), emmers zoe te beduchten is nyet soe vele als de voerscreve kindere(n) noch jaerlijcx sulle(n) costen tonderhouden van costen, cleeren en(de) ter schole(n) te houden als oyck de verschene leenen tot vier oft vijffve(n) te verheffen, de huysinge(n) te repareren als anderssints zijn(en) voers(creve) reste en(de) pennin(gen) van(de) voers(creve) slote van reeckenin(ge) noch geschapen soude wesen langen tijt te moeten te buyte(n) staene, dwelck tegen alle redelijckheyt zijn soude, ten waere dat de heeren hem suppl(ian)t gelieffden taccordere(n) eenige gronden van erffve(n) der voers(creve) kindere(n) te laeten vercoope(n) om hem suppl(ian)t metten pennin(gen) daeraff comende te co(n)tentere(n) en(de) betaelen oft zoe verre de heeren weesmeesteren beter geraden, dochte der voerscreve kinderen goeden met rente(n) te belasten, zoude te vreden wesen, datme(n) hem suppl(ian)t bekende een erffelijcke rente tegen den penninck zesthien(e), versuecken(de) en(de) bidden(de) dat den heeren weesm(eeste)ren gelieve(n) wilde totten bekenne der selver, taucthorisere(n) Danielen Peeters, der voerscreve kinderen vaderlijck mede momboir oft m(eeste)ren) Willem(en) De Vos oft Phlipse Van Haecht tsame(n) oft elcken van hen besundere om te compareren voer weth alhier oft tot Werchter om de voerscreve bekintenisse over en(de) ind(en) naem der voerscreve kinderen te doene ende nae dijen de voerscreve weesmeesteren bij apostille marginael opde requeste des suppliants geordineert en(de) gestelt hadden, dat in dijen daer eenich parcheel waere der weese, zoe zeer nyet previdiciabel en(de) tzelve zijn weerde mochte gelden als int jaer lxxvii, in welcken gevalle zouden zij den suppliant mogen accorderen dezelve parcheelen op hoogen te vercoopen, maer wandt den zelve(n) weesm(eeste)ren, zoe bij verclere(n) der momboirs ende andere, daerop gehoirt is gecertioreert dat de selve goeden omme en(de) op een derdendeel nu zoe vele nyet en zouden gelden als ten tijde voers(creven) en(de) voer sulcx den raide deser stadt van alles raport gedaen, soe eest dat borgemeestere(n), schepen(en), raedt ende weesmeestere(n) tsamenderhandt hebbe(n) expedient gevonden, de weesen ende henne goeden voerde voerscreve tachterheyt van hondert neghenentnegentich rinsguld(en) iiii stuvers xv mijte(n) met noch eenige debourseme(n)te(n) tzedert bijd(en) voerscreve suppl(ian)t als hij v(er)claerde gedaen te hebben te belasten met twelff rinsgulden thien stuvers erffelijck, te redimeren tegen den penninck zesthien(e), comen(de) tot twee hondert guldens eens als zulcx beter vindende gedaen dan te procederen totten vercoope en(de) alsoe den voerscreve(n) Daniele(n) Peeters te co(m)mitteren en(de) taucthorizere(n) gelijck zij doen bij desen, om de voerscreve rente valide te constituere(n) opde selve weesen en(de) goeden tot hender minster cost ende lesie jaerlijcx te verschijne(n) op dato der constitutie(n), behalve(n) hij suppl(ian)t zal gehouden zijn de voerscreve weesen en(de) haer goeden voirts te regeren en(de) gadeslage(n) als behoirt, aldus gedaen en(de) geresolveert opden vi. dach mey a(n)no xvc. lxxxviii, daerbij over en(de) p(rese)nt waere(n) jonch(eer) Jan van Schore ende Gooris Loomans, borgem(eeste)ren Duffle, Luenis, Liebrechts, schepen(en), Vrancx Edelheer, Duffle, Goirdts, Zurple, Vekemans, raiden.

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7868 fol. 242r°, akte dd. 09.05.1588.

Item Daniel Peeters als een vande momboirs der ombeiaerde kindere(n) wijle(n) Augustijns Van Loeffen(en) ende van Barbara Van Haecht, wijlen gehuysschen, tot des naebescreven staet te doen, behoirlijck bijde(n) raide en(de) weesm(eeste)ren deser stadt opd(en) vi. dach deser tegenwoirdiger maendt geconstitueert zijnde volgen(de) dacte daerop gedepescheert, daeraff den teneur hier naer is volgen(de) et inseratur uti folio precedenti, beginnen(de).

Alzoe Willem Rogmans, etc(etera), in p(rese)ntia, heeft bekindt en(de) bekinde midts desen schuldich te zijn(e) Willem(en) Rogmans twelff carolus gulden te xx stuvers stuck en(de) thien gelijcke stuvers, mu(n)te in Brabant cours en(de) loop hebben(de), erffelijcke rente, alle jaere opd(en) xixen. mey te betaelen en(de) inde stadt wissele va(n) Loven(en) los en(de) vrij, oyck van x., xx., c. en(de) alle andere pennin(gen) te levere(n) assecutu(m) et ad mo(bilia) pignus valens duplu(m) et tantu(m) met conditie dat de voerscreve wees de selve rente van xii rinsguld(ens) x st(uvers) erffelijck zullen moge(n) lossen en(de) quyte(n) talle(n) tijden alst hen gelieve(n) sal teenre, iie. oft derde reysen, elcken penninck daer aff met xvi gelijcke pennin(gen), mu(n)te voerscreve(n) ac cum s(e)c(un)d(u)m ratum dequitation(ibus), daervoere obligeren(de) de p(er)soon(en) en goede(n) der voers(creve) weess(e) in forma, ende es te weten dat dit bekin wordt gedaen in voldoeninge van(de) slote van reeckeningen, gepasseert voer weesm(eeste)ren deser stadt opd(en) xxv. aprilis lestleden, de welcke de weese(n) den voerscreve(n) Rogmans ten achter zijn gebleve(n) volgen(de) de voerscreve acte, coram Duffle, Luenos, maii ixa., 1588.

In de marge.

Item Henrick Brugmans als man en(de) momboir van El(i)z(abe)t Rogmans dochtere wijlen Willems, zoo in dijer qua(litey)t in sijn(en) eygen naem alsmede van wegen de ande(re) kinderen des v(oor)s(creve) wijlen Willems, daer voere hij hem in dese is sterckmaken(de), heeft v(er)claert bekent en(de) geleden, v(er)claert, kent en(de) lijt mits desen dat Henr(ick) Gooris al(ia)s Bruers aen(den) v(oor)s(creven) wijlen Willem opd(en) 24. meert 1604 vuyt dese rente van xii r(insgulden) x st(uvers) es gequeten, heeft drije rinsg(ulden) ii ½ st(uvers), gel(ijck) zij ts(elv)e gescreven vinden bijd(e) hant des v(oor)s(creven) wijlen Willems op sijn manuael c(on)senteren(de) alsoo inde cassatie van desen, voer zoo vele de v(oo)rs(creve) iii r(insgulden) ii ½ st(uvers) aengaen et sic vacat, act(um) 30. maii 1616.

Henrick Brugmans.

De quitan(tie) van(de) iii r(insgulden) ii ½ st(uvers) vuyt dese rente van xii ½ r(insgulden) gedaen aen(de) collegie van Dieven bij Henrick Gooris, h(abetu)r maii ixa. a(nn)o 1616 in hac camera.

 

Hieronder nog een schepenakte in het Latijn met de vermelding van Augustinus Verloeffen (Van Loofvelt), zoon van wijlen Martinus en wonende te Werchter.  Bondig samengevat : hij erkent aan Joannes Schellekens (zoon van wijlen Arnoldus) uit Leuven een jaarlijkse rente van 5 karolusguldens schuldig te zijn, telkenmale te verschijnen op 2 januari.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7860, fol. 162v°, akte dd. 2 januari 1576.

Item Augustinus V(er)loeffen f(ilius) q(uon)d(am) Martini commor(ans), in Werchtr(is), obliga(...) et submitt(en...) recog(novi)t se debere Joh(annis) Schellekens f(ilii) q(uon)d(am) Arnoldi in Lovanio quinque flor(enos) car(oli) te xx st(uferos) mon(ete) curr(entis) tstuck hered(itari...) redd(itu)s singulis annis ad iiam. ja(nua)rii p(er)solven(dis) et in cambio quite et libere quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(bilia) pignus val(ens) dupl(um) et t(antu)m et p(oteri)t red(imer)e q(ue)m vol(veri)t queml(ibe)t flor(enos) car(oli) exin(de) med(iante)s xvi flor(enos) car(oli) p(re)d(icti)s cons(imilibu)s ac cum secundum rat(um) t(em)p(or)is, cor(am) Grave, Winde, iia. januarii.

 

Hierbij een akte met vermelding van Augustinus Van Looffelt (Van Loffin) en zijn vrouw Barbara Van Haecht. Beiden waren op dat ogenblik reeds overleden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7495, folio 147r., akte dd. 24 maart 1604.

Item Willem Rogmans sone wijlen Anthonis, woonen(de) te Loven, in p(rese)ntie, heeft gecedeert en(de) getransporteert, gel(ijck) hij cedeert en(de) transporteert midts desen, m(eeste)r Gregoris Otten als rentm(eeste)r van(de) collegie, gefundeert bij wijlen Gregoris Van Dieven, p(rese)nt en(de) accepteren(de) midts desen ind(en) naeme en(de) tot behoeff der selver collegie neghen rinsg(u)l(dens) vii ½ st(uyvers) ts(iae)rs erffel(ijck) vuyt en(de) van xii rinsg(u)l(dens) x st(uyvers) erffel(ijck), bekindt bij voor schepen(en) van Loven den ixen. meye 1588 in media bij Daniel Peeters als tuteur en(de) momboir van(de) onbejaerde kinderen wijlen Augustins Van Loffin en(de) Barbara Van Haecht, gehuysschen als zij leeffden, al naerder blijcken(de) bijde acte van authorisatie daeraff zijn(de) in date voors(chreven), ond(erteecken)t H. Cloet, alhier gesien en(de) gebleken, et sat(is) et war(as) voor eene goede, ongealieneerde en(de) ombelaste rente prout, cederen(de) de voors(chreven) Rogmans den voors(chreven) m(eeste)r Gregoris ind(en) naeme en(de) tot behoeff voors(chreven) derffbrieven daeraff zijn(de) metten geloften daerinne begrepen, overe ten sel(ven) rechte prout, item is te weten dat die penn(ingen) daermede dese rente is gecocht, zijn gecomen van het affleggen van een rente van xlv rinsg(u)l(dens) erffel(ijck), bij s(ieu)r Jean Bap(tis)te Van(den) Berghe, reecke[n]m(eeste)r van(de) camere van Brabant, coram Duffle, Beringhen, martii xxiiiia., 1604.

Die quitan(tie) van drije rinsg(u)l(dens) ii ½ st(uyvers) vuyt dese neghen rinsg(u)l(dens) en(de) vii ½ st(uyvers) erffel(ijck) gedaen bij Henrick Gooris aen h(ee)r Laureys Soenen, president van(de) Collegie van Dieven, staet maii nona, 1616, in media et sic vacat soo vele de voors(chreve) drije rinsg(u)l(dens) ii ½ st(uyvers) aengaet, voorder nyet, act(um) maii xxxa., 1616.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Loosvelt Maria, XIII (S9925 + S10143),

 

Van Loossen Anna, XIII (S6971).

 

2. Lauwers alias Donckers Laurentius, x met De Wortelaer Lisken, schipper en eigenaar van 'De Wildeman', een mooi huis gelegen in de Brabantstraat.

     Uit dit huwelijk:

     Lauwers Catharina, (°) Haacht 11.01.1589,

     Lauwers Jan, (°) Haacht 16.04.1591, schipper, x Haacht 19.10.1614 met Ingels Anna,

          Uit dit huwelijk:

          ...

          Lauwers Joannes, (°) Werchter 07.10.1618 (g. Van Hoegaerden Joannes ex Leuven en Lauwarts Petronilla),

          Lauwers Anthonius, (°) Werchter 16.02.1620 (g. Dauw Anthonius en Verhulst Catharina),

          Lauwers Joannes, (°) Werchter 18.08.1621 (g. De Worteleer Joannes en Meutters Maria),

          Lauwers Petrus, (°) Werchter 18.08.1621 (g. Lauwers Petrus en Verhulst Catharina uxor Stoop),

          Lauwers Petrus, (°) Werchter 28.09.1622 (g. Lauwers Petrus (nauta: schipper) en De Wortelaer Elijsabeth ex Haacht),

          Lauwers Carolus, (°) Werchter 10.12.1624 (g. Verbeke Carolus en Van Putteghem Emerantiana n. Verscuren Magdalena uxor Petrus dixit Droogen Peter),

     Lauwers Anna, (°) Haacht 16.01.1594,

     Lauwers Petronella, (°) Haacht 21.07.1596, x (niet Rot, H, ) met Dauwen Antonius,

          Uit dit huwelijk: geen andere fii Mech, H, W, Rot, Wez, K,

          Dauwen Joannes,

          Dauwen Anna, (°) Rotselaar 04.10.1620 (g. Dauwen Joannes sr en Ingels Anna),

          Dauwen Catharina, (°) Rotselaar 06.04.1622 (g. Vanden Berge Henricus en Goor Catharina),

          Dauwen Oliverius, (°) Rotselaar 30.12.1635 (g. Wijbrechts Oliverius en De Cael Gudula),

    

Lauwers Lucia, ° ca. 1555, x met Cornelis Verbeeck,

 

Lauwers Elisabeth, x met Hendrick Van Dijcke, geen gegevens in W, H,

 

Lauwarts Peeter, XIII - XIV - XV (S5532 + S5118 + S5844 + S5862 + S9644 + S20272).

 


 

XIII - XIV - Goris alias Bruers Hendrick (S9924 + S10142), x 1 met Maria Van Loosvelt (S9925 + S10143), x 2 Leuven Geertrui 03.11.1626 metCatharina Poortmans (S4461 + M9485 + S10141), deze x 1 met Briers alias Vandenberghe Adriaen (S4460 + M9484 + S10140).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Goris alias Bruers Hendrick.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Briers Libertus,

 

Briers Adrianus, + Rotselaar 22.04.1633, x Rotselaar 18.10.1620 (g. Adrianus Briers en Anna Vanden Panhuyze) met Anna Vanden Panhuijs,(°) Rotselaar 1602, fa Joannes Van den Panhuijs en Dympna Aurocx, meer info daar,

   Uit dit huwelijk:

     Briers Anna, (°) Rotselaar 02.12.1621 (g. Henricus Briers n. Petrus Briers en Anna Aurogge),

     Bries Emerantiana, x Rotselaar 16.10.1644 (g. Vanden Panhuijsse Joannes en Dnus Vanden Panhuijsse Henricus) metDe Brul Carolus - De Brier Carel,

     Bries Helena, (°) Rotselaar 25.01.1628 (g. Henricus Goris en Helena Vanden Panhuijsen), x metWalterus Van Inthoud, fs Dionisius en Aleijdis Keijsers,

     twee boeiende aktes van dit gezin vind je onder de KLIK, bij 3, met dank aan Paul Peeters,

     Van Inthout Catharina, (°) Wezemaal 06.6.1627 (g. Keijsers Franciscus en Vudincx Catharina), x (niet Wez, ) metGuilielmus Joossens sone Guilliams,zij wonen te Antwerpen,

     meer boeiende info over dit gezin met dank aan Paul Peeters onder de KLIK, bij 4 en 5,

     Briers Maria, x 1 met Joris Van den Eynde, x 2 Rotselaar 21.01.1653 disp. 3 gr. (g. Vanden Panhuijsen Gregorius en Goris Petrus) metFoblets Joannes,fii te Rot,

Briers Hendrick,x 1 Rotselaar 19.02.1623 (g. Petrus Bries en Adrianus Bries) met Paeps Maria, deze 2 Rotselaar 25.01.1628 (g. Paeps Petrus en Bries Libertus) met Wouter - Gualterus Van Aerschot,

deze x 2 Rotselaar 20.02.1635 (g. Van Aerschot Arnoldus en Van Aerschot Henricus) met Foblets Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     2. Van Aerschot Adriaen,  

     3. Van Aerschot Barbara, (°) Rotselaar 22.01.1637 (g. Van Aerschot Gerardus en De Brier Barbara),

     Van Aerschot Catharina, (°) Rotselaar 18.09.1639 (g. De Neuter Henricus  en Vanden Bos Catharina),

     Van Aerschot Ioannes, (°) Rotselaar ...03.1642 (g. Verlinden Joannes en Verlinden Catharina),

     Van Aerschot Henricus, (°) Rotselaar 06.06.1644 (g. De Bries Henricus en Henricx Elisabeth),

     Van Aerschot Petrus, (°) Rotselaar 19.08.1646 (g. Paeps Petrus en Briers Margareta),

     Van Aerschot Maria, (°) Rotselaar 06.12.1648 (g. Huygens Nicolaus en Meeus Maria), 

     Van Aerschot Daniel, (°) Rotselaar 20.08.1651 (g. Vercouteren Daniel en Vanden Eijnde Anna),

     Van Aerschot Gregorius, (°) Rotselaar 21.12.1653 (g. De Pelsmaecker Gregorius en Vander Beken Maria),

     Van Aerschot Joannes, (°) Rotselaar 07.02.1657 (g. De Neuter Joannes en Bols Maria),

     Van Arschot Anna, (°) Rotselaar 23.06.1658 (g. Claes Anna n. Joannes De Jonge en Van Hemelen Maria),

     Van Arschot Elizabeth, (°) Rotselaar 20.09.1661 (g. Goris Petrus en Rombauts Elizabeth), 

 

Bries Martinus, XIII (S5070),

 

Bries Gielielmus, XII - XIII (S2230 + M4742),

 

Briers Maria,

 

2. Goris Maria, + Leuven Geertrui 11.08.1679, x met Jan Dauwen, schipper, + Leuven Geertrui 12.11.1675

     Uit dit huwelijk:

     Dauwe Anna, (°) Leuven Geertrui 20.04.1639,

     Dauwe Joanna, (°) Leuven Geertrui 20.11.1641,

     Dauwe Joannes, (°) Leuven Geertrui 07.08.1646,

 

? Goris alias Bruers Joannes, XIII (S4962), of is het een zoon uit een ander gezin ... hij behoort wellicht toch bij deze grote Goris-familie,

 

Goris Catharina, XIII (S5071),

 

Goris Margareta, x 1 Wakkerzeel 27...1630 (g. Langendonck Guilielmus en Vande Put Petrus) met Ingelborchs Guilielmus, (°) Wakkerzeel 20.11.1603 (g. Van Langendondonck Guilielmus en Gorts Catharina), zij x 2 Werchter 20.10.1642 (g. Goris Henricus en Van Tongelen Arnoldus) met Joannes Van Leemputten, x 3 Werchter 11.11.1653 (g. Verstraeten Joannes en Van Tongelen Arnoldus) met Willem De Wortelaer,

     Uit dit huwelijk:

       1. Ingelborchs Catharina, x Werchter 14.06.1655 (g. Van Tongelen Petrus en Arnoldus) met Lauwers Petrus, fii in W,

       Ingelborchs Levinus, (°) Werchter 14.10.1641 (g. Doxs Guilielmus n. Segers Levinus en Van Essche Barbara), 

       2. Van Leemputten Henricus, (°) Werchter 02.04.1644 (g. Van Tongelen Arnoldus n. Stroobants Henricus en Van Esch Barbara n. Goris Anna),

       Van Leemputten Maria, (°) Werchter 26.05.1647 (g. Brugmans Adrianus en Ingelborchs Maria),

 

Goris Elisabeth, ° ca. 1608, x Mechelen Rom 23.02.1637 (g. De Mares Peeter en Steemans Jan) met Rombout Demares - Des Mares,

   Uit dit huwelijk:

     Des Mares Henricus, (°) Mechelen Rom 25.02.1637 (g. Des Mares Jan n. Gooris Henricus en Vanden Dijck Maria),

     Des Mares Catharina, (°) Mechelen Rom 29.08.1638 (g. Des Mares Peeter en Poortmans Cathelijn),

     Des Mares Simon, (°) Mechelen Rom 08.06.1640 (g. Des Mares Simon en Molcman Elisabeth),

     Des Marez Nicolaes, (°) Mechelen Rom 10.07.1642 (g. Des Marez Nicolaes en Vanden Eijke Maria n. Branes Jenneken), 

     Des Mares Maria, (°) Mechelen Rom 21.04.1644 (g. Des Mares Jan en Gooris Maria),

     Des Mares Rumoldus, (°) Mechelen Rom 24.08.1645 (g. Bouwens Remi n. Bries Marten en Des Mares Anna), 

     Des Marez Petrus, (°) Mechelen Rom 28.10.1646 (g. Des Marez Peeter n. Lauwers Petrus en Des Marez Maria), 

     Dez Mares Barbara, (°) Mechelen Rom 26.09.1649 (g. Des Mares Jan en Vanden Dijck Maria n. Vanden Essche Barbara), 

     Des Mares Anna, (°) Mechelen Rom 05.09.1651 (g. Vermeulen Cornelius n. Van Leemput Joannes en Van Horick Anna), 

     Des Mares Maria Anna, (°) Mechelen Rom 06.09.1653 (g. Bouwens Remi n. Des Mares Antonius en Vanden Dijck Maria n. Gooris Anna), 

     Des Mares Gerardus, (°) Mechelen Rom 24.02.1656 (g. De Mares Gerardus pr en Molckmans Elisabeth n. Gooris Margareta), 

     Des Mares Elisabeth, (°) Mechelen Rom 31.01.1659 (g. Des Mares Gerardus pr n. Michiels Adrianus (pastoor Strijpen) en Des Mares Catharina), 

 

Goris Anna, ° ca. 1610, x Werchter 23.11.1643 (g. Goris Henricus en Van Meerbeeck Christophorus) met Joannes Janssens alias Pavie, deze x 1 Rotselaar 10.08.1631 (g. Vanden Panhuijsse Joannes sr en Janssens Petrus/Foblets  Guilielmus) met Foblets Maria,

     Uit dit huwelijk:

      1. Janssens Anna, (°) Rotselaar 18.09.1636 (g. Molemans Guilielmus en Grietens Anna),

      Janssens alias Pavie Christophorus, (°) Rotselaar 14.11.1638 (g. Van Meerbeeck Christophorus en Kerckmans Catharina),

      Janssens Jacoba, (°) Rotselaar 09.03.1640 (g. Foblets Wilhelmus en Panhuijsen Jacoba).

 

 

 

XIII - XIV - Michiels Joannes (S), ° ca. 1570, x met Anna Van Looffen.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Michiels Joannes.

    

Uit dit huwelijk:

 

Michiels alias Pallo Nicolaus, XII (S2348).

 

Michiels Anna, XIII (S4287),

    

Michiels Elizabeth, XII (S3485),

 

Michiels Catharina.

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom