Voorouderlijst Van Loo alias Beeckmans Petrus

 

Plaatsnaam afkomstig van Lo. Lo: open plaats in het bos, bos, open land, weide, bosje.

Deze naam ontstond op heel wat plaatsen.

 


 

XIV - XV - Van Loo alias Beeckmans Hendrik, fs Petrus (S10052 + S25444), x met Van Aerschot Catharina (S10053 + S25445), + >  06.05.1623. 

 

KBG1164 fo 23v: 14 nov 1612:
Lambrecht Hollemans Janssone heeft vercocht aan Hendrik Verloo x Cathelijne Van Aerschot zeker hof met een hoenenbuer daeraen gelegen soo gelijck als Ambrosius Van Balen dat in huringe heeft.
 

 06.05. 

 

In de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Henricus Verloo (Van Loo alias Beeckmans) en zijn kinderen Anna, Barbara (Beycken) en Paulina, die hij behouden heeft van wijlen zijn vrouw Catharina Van Aerschot.

Ik merk hier nog het volgende op m.b.t. de volgende vermeldibg op voornoemde link.

Lambrecht Hollemans Janssone heeft vercocht aan Hendrik Verloo x Cathelijne Van Aerschot zeker hof met een hoenenbuer daeraen gelegen soo gelijck als Ambrosius Van Balen dat in huringe heeft.

Hoenenbuer is een foutieve lezing. Dit moet "hoevenbuer" zijn. Een hoevenbuer/hovenbuer/ovenbuer is een ander woord voor ovenhuis of bakhuis. Een foutieve lezing is begrijpelijk, vermits tussen de letters 'n' en 'v' in oude teksten dikwijls weinig of geen verschil is.  Een ovenbuur is een oud woord dat in onbruik is geraakt, terwijl een bakhuis de meeste mensen nog begrijpen. Als men een oud woord niet begrijpt, is een correcte lezing uiteraard zeer moeilijk.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7893, folio 519v., akte dd. 6 mei 1623.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naerbeschreven ghestaen Lambrecht Holemans zone wijlen Jans bij manisse des v(oir)s(chreven) meyers, etc(etera), heeft opghedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdeniss(e) een huys en(de) hoff met een(en) bempt daeraen gheleghen en(de) alle zijn(e) toebehoorten, houden(de) in alles omtrent zess(e) dachmaelen ombegrepen der preciser mathen, ghestaen en(de) gheleghen te Grootloo onder de p(ro)chie van Keerberghen, reghen(ooten) sheeren strate oigst, noorde[n] en(de) zuyden, Cornelis Vincx en(de) Jan Holemans ter vierder zijden, hem opdraghere verstorven en(de) ghesuccedeert bijder doot en(de) afflijvicheyt des v(oir)s(chreven) wijlen Jans, zijns vaders, zoo hij v(er)claerde, exposit(o), soo is dair inne gheghoeyt en(de) gheerft ten erffel(ijcken) rechte Henrick Verloo zone wijlen Peeters ende dat inden naem en(de) tot behoeff van zijne kinderen, bij hem behouden van wijlen Cathlijne Van Aerschot, te weten Anneken, Beycken en(de) Paulyne Van Lo V(er)loo, ende dat bij titule van wettighen coop, aengheghaen en(de) ghemaeckt om en(de) voir die somme van zesse hondert en(de) lxxv car(olus) guldens eens, p(er) mo(nitionem) iure, etc(etera), et satis die voirschreven opdraeghere obligan(do) et submitten(do) zijn(en) p(er)soon en(de) goeden, et waras die v(oir)s(chreve) goeden ierst op zeven guldens en(de) thien stuyvers erffel(ijck), te quyten den pen(ninck) xvie., item noch neghen guldens zeven en(de) een(en) halven stuyvers erffel(ijck) aen tclooster van(de) Augustijnen binnen Mechelen, te quyten staen(de) met hondert en(de) vijfftich guldens eens, welcke v(oir)s(creve) twee renten den coopere sal moghen cortten aen (de) cooppen(ninghen) van(de) v(oir)s(chreve) goeden, en(de) voirts meer opt sheeren chijns van(den) gronde, bedraeghen(de) jaerl(ijcx) ontrent xxxvi st(uyvers) als op allen het recht en(de) co(m)mere daerop vuytgaen(de) zonder meer, op conditie dat die v(oir)s(chreven) coopere de v(oir)s(chreve) twee renten midts des(en) gheloeft alle jaere aen(de) heffers der zelver zoo in tijts te betaelen dat die v(oir)s(chreven) Lambrecht Holemans ter caus(en) van dijen nyet en sal wordden ghemaendt, ghepraempt noch eenichs(int)s beschadicht, soo hij coopere oyck bij des(en) gheloeft den v(oir)gen(oempden) Lambrechten Holemans op te leggen en(de) te betaelen inde naestcomen(de) weke sonder langher, de resteren(de) cooppen(inghen) dier sullen resteren te betaelen boven de hootpen(ninghen) van(de) v(oir)s(chreve) twee renten, alles als schult met recht v(er)wonnen, d(aer)voir midts dezen v(er)binden(de) en(de) submitteren(de) zijn(en) p(er)soon en(de) goederen, rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecomen(de), coram Borchgraeff, Beringhen, maii vi., 1623.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens te S, Beer, P!, W!, Wak, K, Heist,

 

Verloo (Verlee) Catharina, XIII - XIV (S5027 + S12723),

 

Verlee Dymphna, x Schriek 10.09.1624 (g. Hendrik Verlee en Hendrik Strommens) met Strommens Jacob, + Schriek 25.03.1625, geen fii te S,

 

Verlee Jan,

 

Van Loo Anna, () Schriek 05.11.1606 (g. Roland Cuypers en Maria Camps),

 

Van Loo Barbara, () Schriek 28.04.1611 (g. Jan Schroyens en Jacomina Liekens), + Schriek 28.05.1659, x Schriek 14.02.1639 (g. Gummer Lins en Hendrik Somers) met Elen Ludovicus - Ludo, + Schriek 15.04.1659,

Van 1636 koster 48 gd/j, gedurende 20 jaar koster.

     Uit dit huwelijk:

     Elen Maria, () Schriek 17.01.1640 (g. Peter Claes en Maria Verbruggen),

     Elen Catharina, () Schriek 11.11.1641 (g. Willem Bogaerts en Catharina Serneels),

     Elen Jan, () Schriek 19.03.1644 (g. Jan Holemans en Maria Van Aerschot),

     Elen Elisabet, () Schriek 13.06.1647 (g. Egidius Wouters en Elisabeth Claes),

     x 2 Keerbergen 10.01.1670 (g. Vande Valgaren Joannes en Claes Egidius) met Claes Christophorus, deze x 1 en gezin bij Bosmans,

     Elen Joanna, () Schriek 25.01.1654 (g. Adriaen Tuytgans en Elisabeth Vermijlen),

 

Van Loo Paulina.

 


 

XIII - XIV - Claes Jan (S5026 + S12722), x 1 Schriek 24.08.1621  (g. Hendrik Verlee en Jan Claes) met Verloo (Verlee) Catharina (S5027 + S12723), x 2 Schriek 16.06.1626 (g. Jan Verleer en Antoon Claes) met Van Vlasselaer Elisabeth.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Claes Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Catharina, XII - XIII (S2513 + S6361), () Schriek 07.07.1622 (g. Jan De Roeck en Catharina Van Aerschot),

 

2. Claes Anna, () Schriek 28.02.1628 (g. Jan Vincx en Anna Everaerts),

 

Claes Willem, () Schriek 22.02.1632 (g. Gommer Verbiest en Catharina Claes),

 

Claes Maria, () Schriek 30.07.1635 (g. Jan Van den Broeck en Maria Vincx).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom