Voorouderlijst Van Leempoel Petrus

 

Leempoel(s) (van), Leempoel

Familienaam uit de plaatsnaam Leempoel: poel in leemgrond.

 


 

XII - XIII - Van Leempoel Peeter  (S2374 + N2502 + M5746), ca. 1595, x met Kathelijne Optenbergh - Vanden Bergh, fa Jan, x met Margriet Van Hove.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

WRT1875 fo 712:
- 8 jan 1559: Margriet Van Hove we Jan Opten Bergh heeft na zijn dood ontvangen tot behoef van Anneken, Maijcken, Lincken ende Mariken Opten Bergh haer kinderen stellende hierop als sterfvrouw die voors Anna Optenbergh x Jan Van Maelcote
- 2 mei 1603: Kathelijne Optenbergh we Peeter Vanden Leempoel heeft na de dood van Anna Optenbergh haer suster ontvangen het voors half dm
- 23 feb 1613: mr Peeter Van Leempoel sone wijlen Peeter daer moeder af was Catharina Opdenbergh heeft ontvangen na de dood van voors Kathlijne Optenbergh sijn moeder
deselfde dag verkocht aan Adriaen Vincx voor derfelijkheid ende aen Barbara Van Mechelen zijn moeder voor de tocht.
WRT1848 fo 56: 20 april 1610:
Anna Van Leempoel dochter wijlen Peeters Van Leempoel daer moeder af es Cathlijne Opdenberg ‎(Loven)‎ heeft bekend dat Aert Paeps gequeten heeft een erfelijke rente ‎(cfr 22 jan 1564)‎.
  

 

Bijgaand een interessante akte (met dank aan Paul Peeters) met NIEUWE gegevens over de familie Van Leempoel. In de akte wordt melding gemaakt van Petrus Van Leempoel en Catharina Opden Bergh (Vanden Bergh). In de akte wordt eigenlijk bevestigd dat Catharina de dochter is van Joannes  en Margaretha Van Hove. Als kinderen van Petrus Van Leempoel en Catharina Opden Bergh had je al Elisabetha, Catharina, Henricus en Barbara. Uit de akte blijkt echter dat er ook een dochter Anna was, die huwde met Richardus (Rijckaert) Vander Bruggen, een Maria, die gehuwd was met een nader vermelde man (mogelijk met Joannes Berckmans), en tenslotte een Petrus, die werd vermeld als meester in een niet nader genoemde discipline.

  

Pittig detail : Richardus Vanderbruggen en Anna Van Leempoel werden beiden 's nachts begraven op het kerkhof te Leuven (Sint-Geertrui) op 14.10.1635. Zij overleden beiden aan de "haestige sieckte". In de jaren 1633, 1634 en 1635 woedde de pest in onze contreien in alle hevigheid.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7505, folio 105r., akte dd. 29 oktober 1614.

Item in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Rijckaert Van(der) Bruggen als man en(de) momboir van Anna Van Leempoele, hem voerde sel(ve) zijne huysvr(ouw)e sterckmaecken(de), mede voor Marie Van Leempoele en(de) haeren man ende momboir, en(de) m(eeste)r Peeter Van Leempoele, allen kinderen wijlen Cath(elij)ne Van(den) Berghe, huysvr(ouw)e was van Peeter Van Leempoele, geloven(de) allen desel(ve) in dijen te hebben, dat sij dit transport sullen approberen, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) seven vierendeelen bempts hellichtwinninghe, gelegen onder Rotselaer inde Linderbempden, regen(oten) die goeden des H(eyligen) Geest van Wackerzeel in twee zijden, die goeden Jaspars Van Horrick ter iiie. en(de) Jacop Van Horrick ter iiiie. zijden, gel(ijck) tsel(ve) goet op dopdraegeren v(er)storven is door dafflijvicheyt van henne voors(chreve) moedere, te vorens v(er)cregen bij Jan Opden Berch ende Margriete Van Hove, henne voerouderen, tegen Vranck Stuckens voor schepen(en) van Rotselaer opden viiien. feb(rua)ry anno xvc. xlv achtervolgen(de) den schepen(en) brieff daeraff zijn(de), exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Willem Van Caerel, woonen(de) onder Herent, voor hem als tot behoeff van Cath(elij)ne Leunis, sijn(e) huysvr(ouw)e, erffven ende naercomelin(gen) et satis die voors(chreven) opdraeger ind(er) qua(litey)t voors(chreven), obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et waras op sheeren hellichtwinninghe als op allent recht van oudts daerop vuytgaen(de), coram De Rijcke, Lievens, xxixa. octobris 1614.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Leempoel Anna, + Leuven Geertrui 14.10.1635, (x) 21.12.1606, x Leuven Geertrui 28.01.1607 (g. Leonardus Oliverii, Joannes Berckmans Henricus en Henricus (?) Vander Bruggen) met Richardus/Rijckaert Vander Bruggen, + Leuven Geertrui 14.10.1635,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Bruggen Elisabeth, () Leuven Geertrui 05.09.1607 (g. Hieronymus Wellens en Elisabeth Claes), vader Gisbertus,

     Vander Bruggen Petrus, () Leuven Geertrui 03.02.1609 (g. Petrus Van Leempoel en Maria Berckmans), 

     Van der Bruggen Adriana, () Leuven Geertrui 02.12.1611 (g. Guilielmus Rogge en Adriana Caversons),

     Vander Bruggen Joannes, () Leuven Geertrui 11.03.1614 (g. Joannes Van Nijverseel en Margareta Van Fonteyne), 

     Vander Buggen Henricus, () Leuven Geertrui 05.06.1616 (g. Thomas ... (Henricus De Waersegger doorgehaald) en Maria Stijls),

     Vander Bruggen Guilielmus, () Leuven Geertrui 04.11.1618 (g. Guilielmus Masius en Clara Hennis n. Clara Uterhellicht),

     Vander Bruggen  Lambertus, () Leuven Geertui  19.03.1621 (g. domicellus Lambertus De Haze en domicella Catharina Van Bockel),

     Vander Bruggen Catharina, () Leuven Geertrui 15.09.1623 (g. Ludovicus Schorebroot en Catharina Janssen),

     Vander Bruggen Philippus, () Leuven Geertrui 30.03.1629 (g. Joannes Machils en Martha Vander Riet), 

 

Van Leempoel Maria, (x ? met Joannes Berckmans),

 

Van Leempoel Petrus,

 

Van Leempoel Elisabeth, + Werchter 18.10.1680 vv, x Werchter 01.02.1650 (g. Van Langendonck Joannes en Van Tongelen Arnoldus) met Verbeeck Georgius, () Werchter 26.04.1618 (g. Michaelis alias pallo Nicolaes en Rogmans Catharina),

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Barbara, () Werchter 06.11.1650 (g. Bartholomeus Verstreken en Barbara Van Leempoel),

     Verbeeck Lucas, () Werchter 19.01.1653 (g. Lucas Mertens en Barbara Van Neck),

     Verbeeck Sebastianus, () Werchter 22.04.1655 (g. Sebastianus Vervoort en Anna Van Hove),

     Verbeeck Catharina, () Werchter 16.09.1657 (g. Joannes Bruynincx en Catharina Van Leempoel),

     Verbeeck Petrus, () Werchter 20.01.1666 (g. Petrus Wouters en Lucia Wortelers),

     Verbeeck Maria, () Werchter 06.01.1669 (g. Joannes Worteleers en Maria Verbeeck),

 

Van Leempoel Catharina, XII (M2873),

 

Van Leempoel Henricus, woont wellicht in Wilsele,

 

Van Leempoel (Leemputte) Barbara, XI (S1187 + N1251).

 


 

XII - Mertens Lucas jr (M2872), () Wakkerzeel 28.08.1629 ill. (g. Loesen Martinus en Gobbelijns Maria), + Wakkerzeel 07.04.1719, x Wakkerzeel 20.06.1651 (g. Fondri Antonius en Verpaelt Joannes) met Van Leenpoel - Van Leempoel Catharina (M2873), () (niet Wak, H, Mech, DD, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Mertens Catharina, () Wakkerzeel 16.04.1653 (g. Van Langendonck Guilielmus en Immerijcks Catharina),

 

Mertens Lucas, XI (M1436), () Wakkerzeel 24.02.1655 (g. Vander Beken nobilis dominus Alexander en Van Crochten Elisabeth),

 

Mertens Maria, () Wakkerzeel 29.12.1658 (g. Mertens Maria), + Wakkerzeel 02.05.1740, x 1 Wakkerzeel 02.12.1690 (g. Booms Adrianus en Mertens Lucas) met Crockaert Anthonius - Henricus, x 2 Wakkerzeel 07.02.1701 (g. Mertens Lucas en Auters Nicolaus) met Weltens Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Cockarts Anna, () Wakkerzeel 22.12.1692 (g. Mertens Lucas en Maerschalckx Anna), vader Henricus,

     2. Weltens Elijsabeth, () Wakkerzeel 20.02.1702 (g. Verbeeck Barbara n. Petrus Verbeeck en Martens Elijsabeth),

     Weltens Elijsabeth, () Wakkerzeel 15.03.1703 (g. Mertens Georgius en Mertens Elijsabeth),

 

Mertens Anthonius, () Wakkerzeel 30.09.1662 (g. Mertens Anthonius en Fondri Emerantiana),

 

Mertens Elisabeth, () Wakkerzeel 15.01.1664 (g. Mertens Theodoricus en Michiels Elisabeth), (+) Wakkerzeel 04.07.1739, x (niet Wak, W, ) met Van Gessel Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gessel Petrus, () Wakkerzeel 07.10.1698 (g. Vermylen Petrus en Mertens Maria),

     Van Gessel Guilielmus, () Wakkerzeel 30.12.1700 (g. Weltes Guilielmus en Van Gessel Catharina),

     Van Gessel Anthonius, () Wakkerzeel 12.02.1704 (g. Vanden Put Anthonius en Van Gessel Anna),

     Van Gessel Anna, () Wakkerzeel 23.02.1711 (g. Vanden Put Adamus en Krockarts Anna),

 

Mertens Anna, () Wakkerzeel 06.10.1668 (g. Booms Adrianus en De Witt Anna).

 

 

 

XI - Wouters alias De Weert Petrus, XI (S1186 + N1250), () Werchter 19.06.1625 (g. Petrus Wouters sr. en Maria Michiels fa Henricus) ), x Werchter 19.07.1652 (g. Verstraeten Joannes en De Maeijer Joannes) met Van Leempoel (Van Leemputte) Barbara (S1187 + N1251), 1625-1633 (niet K, R, W!, Wak!, Bet, Rot, S, P, H, Beer, Ber, VTBeg, Heist, Wez, Wes, I, Wiek, WMB, Huls, O, SKW, Bon, Kamp, Til, Buk, Wink?, Wil!, Herent!, Neder!, Berg, VetB, Mech,).

 

Uit dit huwelijk:

 

Wauters alias De Weert Maria, () Werchter 28.05.1653 (g. Maria Van Resem en Maria Joanna Schellekens nomine Georgy Verbeeck),

 

Wauters Catharina, () Werchter 17.08.1656 (g. Petrus Wouters en Catharina Serneels),

 

Wauters alias De Weert Elisabetha, X (S593 + N625), () Werchter 14.10.1657 (g. Cornelius Van Rost en Elisabetha Geens),

 

Wouters Joannes, () Werchter 03.02.1661 (g. Verschuren Joannes en Peeters Adriana),

 

Wauters Margaretha, () Werchter 14.02.1665 (g. Cornelius De Raymaeker en Margaretha Moons), + voor 02.1666,

 

Wouters Margaretha, () Werchter 08.02.1666 (g. Guilielmus Bosmans en Margaretha Bruynincx),

 

Wouters Henricus, () Werchter 16.06.1670 (g. Hendrikus Van Leempoel en Barbara Verbeeck), x Werchter 15.06.1700 (g. Faiaerts Egidius en Crabbe Anna) met Clara Crabbe, fa Arnold en Catharina Motkin,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Anna Catharina, () Werchter 29.03.1701 (g. Egidius Faijaerts en Anna Crabbe),

     Wouters Corneel, () Werchter 07.02.1703 (g. Cornelius Gallot en Maria Lambrechts),

     Wouters Maria, () Werchter 07.05.1704 (g. Arnold Wouters en Maria Lambrechts),

     Wouters Martinus, () Werchter 06.12.1705 (g. Martinus Faijaerts en Barbara Van Uytvinck),

     Wouters Joannes, () Werchter 02.02.1708 (g. Joannes Boschmans en Catharina Goossens),

     Wouters Elisabeth, () Werchter 08.10.1710 (g. Arnoldus Van Roest n. Joannes De Jonge en Elisabeth Wauters),

     x Werchter 11.01.1735 met Arnold Faijaerts, fs Guilielmus en Barbara Van Hautvin,

     Wouters Henricus, () Werchter 08.10.1710 (g. Henricus Crab en Anna Holemans),

     Wouters Petrus, () Werchter 18.02.1712 (g. Petrus Faijaerts en Anna Crab),

     Wouters Maria, () Werchter 26.07.1715 (g. Antonius Boschmans en Maria Neux),

     Wouters Anna, () Werchter 01.10.1718 (g. Carolus Faijaerts en Anna Crab),

     Wouters Anna Maria, () Werchter 15.10.1720 (g. Arnold Wouters en Anna De Worteleer).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom