Voorouderlijst Van Hove Hendrick

 

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - XV - Van Hove Hendrick (S), ca. 1540, x met Van IJssche Cathelijn (S).

 

Wer1876/2: 1703: Fo 170:

- 4 mrt 1637: na de dood van Jan Van Hove sone Hendrickx es gecomen Joos Roefs als momboir van Anneken Van Hove en heeft te lene ontvangen drij en half dm terweland gelegen over de Dijle bij Janne Van Hove vercregen tegen Mathijs Moons ende Lijsebeth De Haen als erfgen van Barbara en Dorothea Van Hofstadt ende van Barbara Scaerens of Schuerwegge

- 12 feb 1687: Antoon Van Langendonck sone Jans heeft na de dood van Joos Roefs de eed vernieuwd

- 1 aug 1716: Jouffr Barbara Van Langendonck dochter Jans ende Anna Van Hove heeft na de dood van de voors Anna Van Hove verheven drij en half dm Jakobus Keselaers doet eed

- 18 sep 1732: Remigius Van Langendonck na de dood van Jakobus Keselaer in de naem van voors jouffr Barbara Van Langendonck

- 20 apr 1741: Remigius Van Langendonck notaris, Peter Van Langendonck, Georgius Vandenschriek x Catharina Van Langendonck ende voor de kinderen van Hendrik Van Langendonck sijne resp broeders en suster uit kracht van testament van vs joufr Barbara Van Langendonck hunne moije voor de propt en de tochte aan zijn vader stellende sterfman Jan Van Langendonck zijnen neve sone Hendrik out 11 jr (studeerde later in Leuven).

Wer1846: Fo 63: 23 apr 1562:

Hendrik Van Hove x Kathelijn Van IJssche verkopen aan Peeter Wouters alias Van Mechelen drij dm bempt ten Eijnde geheeten de Vischgracht.

Wer1846: Fo 2v: 18 okt 1560:

Hendrik Van Hove x Cathlijn Van IJsche verkopen een Hendrik Van IJsche een stuk land geheeten de Byemants blocke gelegen in Werchter tussen de heide, Jan Verstappen en Jan Van Hove.

Wer1846: Fo 12v: 18 jan 1561 st br:

Hendrik Van Hove x Katheryn Van IJsche verkopen aan Job Molijn een erfel rente.

Wer1846: Fo 3: 21 apr 1561:

Henrick Van Hove x Cathlijn Van IJsche verkopen aan Jan Spoelbergh een half bunder bempt geheeten Delst (erfgen Jan Vandeneijnde alias Bruecken Raeps).

Wer1846: Fo 21: 27 nov 1562:

Hendrik Van Hove heeft ter sake van sekere delicten bij hem geperpetreert zijn compositie gemaakt aen Janne Van Lantrop als lieutenant van heeren Godefroij Van Wassermas riddere drossaert des lants van Rotselaer.

Wer1846: Fo 75v: 8 jan 1565:

Katheryne Van Ysche x Hendrik Van Hove verkoopt aan Jan Uiterelst x Katheryne Verpaelt een stuk land met een bempdeken geheeten te Boets gelegen ten Eynde (Willem Gooten, erfgen Jakop Uiterelst).

Wer1846: Fo 76: 8 jan 1565:

Katherijne Van IJsche x Hendrik Van Hove verkoopt aan Jan Uiterelst x Katheryne Verpaelt en aan Peeter De Schrijnmaker x Katheryne Goorts twee stukken land ten Eijnde.

Wer1846: Fo 74: 17 mei 1565:

Hendrik Van Hove x Kathelijn Van Yssche geven proc aan Peeter Van Hove ende Peeter Vandeneijnde om in hun naam te verkopen etc chijns en leengoederen.

Wer1846: Fo 107: 20 dec 1565:

Katheryne Van IJssche x Hendrik Van Hove bekent dat Wouter De Man x Kathelijne Santberghs.

Wer1846: Fo 154v: 18 mei 1568:

Katheryne Van Yssche x Henricq Van Hove met Peeter Van Hoven heuren zone verkopen aan Lambrecht Verhoest x Petronilla Danckaerts een stuck land in Werchter geheten den Nyemantsblock (wijlen Jan Verstappen Geertsone, wijlen Jan Van Hove alias Thys).

Wer1846: Fo 179v: 18 aug 1569:

Katheryne Van Yssche x Henricx Van Hove als principael en Peeter Van Hove als borghe hebben bekend schuldig te zijn aan Peeter Van Langendonck een erfelijke rente.

Wer1848: Fo 75v: 13 mei 1608:

Jan Van Hove Henricsone met procuratie van Aerdt Van Hove en Cathlijn Van Hove Jansdochter begijnken in Mechelen verkoopt aan Cornelis Van Moortere x Jenneken Holemans drij dm broeckbempt int Wytbroeck. 

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Henricus Van Hove en zijn vrouw Catharina Van IJssche (Van Essche).  Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van een andere Henricus van Hove, zoon van Franciscus en kleinzoon van wijlen Joannes Van Hove.  Henricus Van Hove en zijn zoon Franciscus woonden in Werchter.  Waarschijnlijk is Henricus Van Hove (x Catharina Van IJssche) niet dezelfde als de andere Henricus, maar wellicht is het wel familie.  Hoe de vork aan de steel zit, is niet duidelijk.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7857, fol. 348r., akte dd. 20 april 1573.

Item Fransse Van Hove sone wijlen Jans ende Henderick Van Hove, sijn(en) sone, woonen(de) te Werchteren, oblig(antes), hebben geloeft ind(ivisi)m Catlijn(en) Van Ijssche, huys(vrouwe) Henr(icx) Van Hove en(de) den selven Henr(ick) en(de) henren naecomel(ingen) costel(oos) en(de) scadeloos tontheffen van alsulcke twee mudden en(de) twee halsteren roghs erffel(ijck), daer voer de v(oir)s(creven) Henr(ick) Van Hove verbonden staet met scepen(en) b(rieven) van Loven(e) van(der) daet xxix. marcii a(n)no xvc. lvi in 3a. aen m(eester) Eckiu(m) Aulanu(m), licen(tiaet) ind(en) rechten, want sij gelovers bekinnen de hootpenn(ningen) van(de) voirs(creve) Catlijn(en) ontfangen te hebben(e), cora(m) Liedekercke, Winde, xx. aprilis.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Peter,

 

Van Hove Joannes, XII - XIII - XIV (S2764 + S4494 + S9966),

 

? Van Hove Cathlijn, begijn in Mechelen,

 

? Van Hove Aert.

 


 

XII - XIII - XIV - Van Hove Joannes (S2764 + S4494 + S9966), ca. 1575, x 1 met Berbel Van Houtvin, x 2 (niet Mech, ) met Maria Roeffs (S2765 + S4494 +  S9966), () (niet Wez, ).

Wer1875: Fo 260:

- 12 nov 1574: fam Absaloens verkoopt negen dm uit een stuk van 14 dm geheeten Theyden eusel aan Aert ende Peeter Wouters gebroeders kinderen wijlen Peeters x Marie Van Deurne

- 25 aug 1586: Peeter Wouters na de dood van Aert Wouters sijn broeder heeft ontvangen die voers negen dm bempt  in den naem en tot behoef van Aerde, Peeter, Magdaleen ende Maijcken Wouters kinderen des voors Aert Wouters ende broeder des voers Peeters Aert Wouters sterfman zijn oom Peeter besetman

- verkopen aan De Leeuw

-

- 29 mei 1618: Aert Van Tongelen x Cathelijne Roefs kopen negen dm bempt

- 26 jun 1624: Aert Van Tongelen x Cathelijne Roefs verkopen aan Jan Van Hove sone wijlen Hendrix x Maijcken Roefs

- 6 okt 1636: Peeter Wauters x Maijcken Van Hove na de dood van Jan Van Hove haeren vader voor haar Maijcken en voor Aert en Anneken Van Hove B+Z

- 19 sep 1671: een helft van het leen ten behoeve van Jenneken Van Hove met Peter Van Hove als voorganger en een helft door Jan Van Hove ten behoeve van sijn suster Maijcken

- 6 aug 1692: Guilliam Van Hoegaerden x Jenneke Van Hove na de dood van Peter Van Hove heeft eed verniewt over de helft van negen dagwant bempt

- 23 jul 1717: Martinus Feyaerts x Catharina Van Hoegaerden dochter Guilliam x Jenneken Van Hove

- 15 nov 1723: Simon Van Leemputten x Anna Maria Michiels

- ...

Wer 1847: Fo 21: 8 jul 1586:

Hans Van Hove wijlen Hendriks & Willem Van Eertrijcke zone wijlen Aerts als momboirs van Peeter Anthonis en Anneken Van Essche kinderen wijlen Lijbrechts daer moeder af was Anna Verhoeven (Willem Rogmans gezworen klerk van Werchter) verkopen aan Jan Lelieboom x Cathelijn Cleijmans

Wer1847: Fo 35: 27 mrt 1587:

Isaack VDP zone wijlen Hendrik woonende te Wezemaal wn Anneken Spoelbergh in zijn naam en voor Willem VDP en Lijncken VDP zijne kinderen van voors Anna zijne ierste huijsvrouwe verkoopt een rente die hij is heffende op de goeden van Wouter Van Doerne ende nu Janne Van Hove wijlen Hendric zone en dit uit een meerdere rente van vijf rijnsgl erfel bij den voors Woutere Van Doerne bekindt aen voors Ysaack VDP voor deen hellicht en dander hellicht tot behoef der we en erfgen van wijlen Francen Van Hove.

WRT1847 fo 54v: 28 feb 1591:
Peeter Van IJsche x Anna Vuijterelst verkopen drij dm land over de Dijle ‎(erfgen Aert Schellekens)‎ en een dm bempt int Werchterbroeck aan Jan Van Hove x Barbel Van Houtvin.

Wer1847: Fo 114: 23 aug 1594:

Jan Van Hove zone wijlen Hendrik hierinne vervangende zijnen broeder voor zijn deel, Jan Marissens x Jenne Van Hove (dochter van Francois Van Hove nvdr) hem ook sterk makende voor Huijbrecht ende Barbara Van Hove en dit voor de hellicht die dese partyen toecomende waeren, verkopen samen huis en hof tot Nijnde onder Werchter aan Merten Mertens x Margriet Van Eijnde.

Wer1848: Fo 75v: 13 mei 1608:

Jan Van Hove Henricsone met procuratie van Aerdt Van Hove en Cathlijn Van Hove Jansdochter begijnken in Mechelen verkoopt aan Cornelis Van Moortere x Jenneken Holemans drij dm broeckbempt int Wytbroeck.

Wer1848: Fo 76: 13 mei 1608:

Jan Van Hove Henricsone etc verkoopt aan Jan Hollemans Henricksone x Pauwelijn Claes, Peeter Claes Janssone ende Elisabeth Viskens hunne resp huijsvrouwe een half bunder broeckbempt int Verlinckbroeck. 

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters)  maakt men enerzijds melding van Joannes Van Hove zone Henricus met zijn vrouw Maria Roefs, inwoners van Werchter, en anderzijds Arnoldus Van Tongelen met zijn vrouw Catharina Roeffs. Maria Roeffs en Catharina Roeffs zijn zusters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7516, folio 129v., kate dd. 9 november 1626.

Item Jan Van Hove soene wijlen Henricx ende Maycken Roeffs, gehuysschen, woonende tot Werchtere, hebben indivisim bekindt, soo sij bekinnen mits desen, schuldich te sijn heer en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licen(tiaet) inde rechten en(de) tegenwoordich rentm(eeste)r deser stadt Loven, en(de) jo(uffrouw)e Adriana Van Hougaerden, gehuysschen, een hondert en(de) sesse rinsg(uldens) te xx st(uyvers) B(ra)bants t' stuck en(de) vijff gel(ijcke) stuyvers  erffel(ijcke) rente, alle jaer op den xxix. dach may te verschijnen, waer aff d' ierste jaer van betaelinghe sijn sal den xxixen. may anno 1627 en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los ende vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen, in futurum quolibet assecutum et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens dupl(um) et t(an)tum oblig(ando) et submitten(do) ac renun(ciando), naementl(ijck) die voors(chreven) Maycken privi(legio) senat(us) cons(ulti) vell(eiani) auten(thica) si qua mulier et aliis in fo(rm)a, met conditie dat die v(oor)s(chreve) bekenderen, hunne erffven en(de) naercomelinghen de voors(chreve) rente sullen mogen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hen gelieven sal in drije reysen, te weten ierst met vijff hondert guldens, de tweede reyse met vijff hondert vijfftich rinsg(uldens) ende de leste t' restant tegen den penninck xvie., loopende munte en(de) met volle rente, consenteren(de) die v(oor)s(chreve) gehuysschen tot naerder vasticheyt der voors(chreve) rente en(de) jaerlijcxe betaelinghe der selver int maecken van beleyde over alle henne goeden en(de) int decreet der selver sonder daer toe te derven gedaeght oft geroepen te worden, van welcke goeden die voors(chreve) bekinderen geloven specifica(ti)e te geven aen(den) voors(chreven) heer en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, mits wel(cken voors(chreven) bekinne doot en(de) te nyet gedaen ende gecasseert wort alsulcke rente van een hondert sesse rinsg(uldens) v st(uyvers) erffel(ijck) als aen(den) voors(chreven) De Greve ende sijne voors(creve) huysvr(rouw)e persoonel(ijck) bekindt hadden Aert Van Tongeren ende Cathlijn Roeffs, gehuysschen, op den xxix. may 1618 in prima, coram eisdem.

            In de marge.

Op heden den xiien. aprilis, soo heeft h(ee)r en(de) m(eeste)r Peeter De Greve), licen(tiaet), bekendt ontfangen te hebben vuyt handen des ... [rand] Jans Van Hove en(de) Mayken Roeffs, ... [rand] r(insguldens) eens, consenteren(de) voorsulcx inde cassa(ti)e van(de) v(oor)s(chreve) vijff hondert r(insguldens) eens en(de) nyet voorder, actum ut supra.

Item ut supra bekindt die voors(chreven) h(ee)r en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licen(tiaet), etc(etera), alnoch ontfangen te hebben het capitael van(de) geheele rente een hondert sesse rinsg(uldens) vijff stuy(vers) erffel(ijck), consenteren(de) voorsulcx inde cassatie van(de) geheele rente, promitten(tes) nullatenus alloqui sed semp(er) satis obligan(do), etc(etera), actum ut sup(ra), ond(er)t(eeckent) P. De Greve, 1627.

 

In de akte maakt men melding van Joannes Van Hove zone Henricus en zijn vrouw Maria Roefs, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7516, folio 184v., akte dd. 11 december 1626.

Item Jan Van Hove soene wijlen Henricx en(de) Maycken Roeffs, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, obligan(tes), submitt(entes) ac renun(tiantes), naementl(ijck) die voors(chreve) Maycken privil(egio) sen(atus) cons(ulti) vel(leiani) et auth(entica) si qua mulier et aliis in fo(rm)a, hebben indivisim bekent schuldich te sijn aen heer en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licen(tiaet) inde rechten, jegenwoordich rentm(eeste)r deser stadt Loven, en(de) jo(uffrouw)e Adriana Van Hougaerden, sijne huysvr(ouwe), xxviii carolus gul(dens) te xx st(uyvers) erffel(ijcke) rente, alle jaere op den viien. dach octobris te verschijnen en(de) te betaelen, daeraff den iersten valdach sijn sal den viien. october 1627 en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. ende van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet assecutum, et ad mo(nitionem pig(nora) inf(ra) leucam valens dupl(um) et t(an)tum, oblig(ando) et subm(ittendo) ac renun(ciando) in fo(rm)a, met conditie dat die voors(chreve) bekinders de voors(chreve) rente sullen mogen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hen gelieven sal t' eender reyse, elcken gul(den) erffel(ijck) daer aff met xive. gel(ijcke) carolus gul(dens) loopen(de) munte en(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise over alle henne goeden en(de) int decreet der sel(ver) sonder daer toe te derven gedaeght oft geroepen te worden, coram Roeloffs, Willemaerts, decemb(ris) xia., 1626.

            In de marge.

Op heden den iien. decemb(ris) 1630, soo heeft h(ee)r en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licen(tiaet), etc(etera), bekent de capitale pen(ningen) van een jaer verloops van dese ... [rand] en(de) ii st(uyvers) effel(ijck) ontfangen te hebben, consenteren(de) voorsulcx inde cassa(tie) der sel(ver), promitten(tes), oblig(ando), etc(etera), actum eodem, ond(erteecken)t P. De Greve, 1630.

 

In de akte maakt men melding van Joannes Van Hove zone Henricus en zijn vrouw Maria Roeffs, inwoners van Werchter. Verder merk ik op dat de Hoenderberch te Werchter wellicht het huidige Hinderenberg is.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7516, folio 331v., akte dd. 8 april 1627.

            Everbode h(abe)t l(itte)ras.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Van Hove sone wijlen Henr(icx) en(de) Marie Roeffs, gehuysschen, woonen(de) binnen den dorpe van Werchtere, geloven(de) die voors(chreven) Jan sijne voorn(oempde) huysvr(ouwe) indyen te hebben, dat sij dese naerbes(chreve) bekentenisse sal comen lauderen ende approberen, en(de) hebben indivisim en(de) insolidum bekent schuldich te sijne aen het convent des godtshuys van Everbode lxxx car(olus) gul(dens) te xx st(uyvers) B(ra)bants t' stuck, erfffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) te v(er)schijnen opden viiien. aprilis date deser en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los ende vrije van bede, oock van xe., xxe., ce. en(de) van alle andere impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolib(et) asse(cu)tum ende om den v(oor)s(chreven) convente badt te verseeckeren, soo hebben de v(oor)s(chreve) gehuysschen geconsenteert int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle heurl(ieder) goeden, alwaer die gelegen sijn en(de) bevonden sullen worden, en(de) int decreet der schepen(en) van Loven, mitsg(aeders) inde volontaire condempna(ti)e, gel(ijck) sijl(ieden) hen laeten condemneren mits desen, sonder daer toe te derven gedaeght ende geroepen te worden, t' heurl(ieder) coste, oblig(ando) et indisim submitt(endo), etc(etera), prout in meliori fo(rm)a, en(de) namentl(ijck) op onderhalff dachm(ael) bempts vuyt een meerder stuck van drije en(de) een halff dach(mae)len en(de) een halff bempts, geleghen onder Werchter, wesen(de) chijnsgoet, vast aen het voors(chreven) i dachm(ael) en(de) in een stuck geleghen, regen(ooten) s' heeren straete ter ire., d' erffgen(aemen) Peeter Paeps ter iie., t' clooster van Villeers ter iiie. en(de) de kerckegoeden van Wackerseel ter iiiie. zijden, belast int geheel met een mudde rocx en(de) een sister zaets aen(de) kercke en(de) H(eyligen) Geest van Werchter, en(de) heeren chijns, soo verre men bevindt daer op vuyt te gaene, item noch drije dach(mae)len bempts, gelegen int Blaesbroeck onder Werchter, regen(ooten) t' godtshuys van Vrouwenperck ter ire., t' godtshuys van Bethleem ter iie., de Gemeyne Oude Bempden ter iiie. en(de) s' heeren straete ter iiiie. zijden, belast met eenen stuy(ver) chijns aen jo(ncke)r Botnia ingevalle men bevindt daer op vuyttegaene, item noch een huys en(de) hoff met een stuck lants daer aen, gelegen tot Werchter aen(de) kercke, geheeten den Hoenderberch, groot elff dach(maelen), regen(ooten) s' heeren straete ter ire., Henr(ick) Van Hove ter iie., Peeter Verstraten ter iiie. en(de) Henr(ick) Gooris ter iiiie. zijden, belast met iii mol(eva)ten corens aen(den) H(eyligen) Geest van Werchtere en(de) een(en) stuy(ver) heeren chijns aen(de) wed(uw)e wijlen h(ee)r en(de) m(eeste)r Franchois Schellekens, met conditie dat de voors(chreve) gehuysschen oft heurl(ieder) naercomelin(gen) de voors(chreve) rente van lxxx car(olus) gul(dens) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hun gelieven sal ten twee reysen, elcken gulden erffel(ijck) daeraff met xx car(olus) gul(dens) loopen(de) munte en(de) met volle rente, coram Impens, Broeck, aprilis viiia., 1627.

            In de marge.

Uxor non interuit sed maritus promisit ad mo(nitionem) prestare, eisdem.

Depost heeft de voors(chreve) Marie Roeffs dit voors(chreven) contract gelaudeert en(de) geapprobeert en(de) heeft insgel(ijcx) geloeft de v(oor)s(chreve) rente van lxxx r(insguldens) erffel(ijck) jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betalen, oblig(ando) et submitt(endo), coram eisdem.

Op heden den xxviii. aprilis 1633, soo heeft m(eeste)r Vincentius Vincentii Corselius vuyt crachte en(de) naer vermogen van seeckere procura(ti)e speciael, hem gegeven bij den eerw(eerdichsten) heere Matthijs Valentijns, abt van het godtshuys van Everbode, in date aprilis iiiia., 1633, lestleden bij hem ond(erteecken)t en(de) gecacheteert metten zegele desselffs godtshuys, alhier gesien en(de) gebleken, heeft bekent, gel(ijck) hij doet mits desen, ontfangen te hebben vuyt handen van Jan Van Hove de so(mm)e van xvc. vc. r(insguldens) eens, bedraegen(de) inde jaerl(ijcxe) rente xxv r(insguldens) erffel(ijck) tegen den pen(ninck) xx vuyt dese lxxx r(insguldens) erffel(ijck)k, des t' oircon(den), etc(etera), ond(erteecken)t Vinc. Corselus.

 

Hierbij een emancipatieakte van de kinderen van Joannes Van Hove zone Henricus, inwoner van Werchter. Volgende kinderen worden geemancipeert : Joannes, Arnoldus, Maria, Catharina (NIEUW), Anna en Christina.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7898, folio 110r., akte dd. 19 december 1631.

Transcriptie van de emancipatieakte.

Item Jan Van Hoeve soen Henr(icx)s, woenen(de) tot Werchter,

in p(rese)ntia, emancipavit Johannem, Arnoldum, Mariam,

Catharinam, Annam et Christianam Van Hoeve, suas

proles, a pane suo modo debito et consueto, quod

facta Huyghens reconduxit, coram Vander Vorst,

Willemarts, decembris xix;, a(nno) 1631. 

 

Hierbij een akte waarbij de greffier mijn inziens een vergissing beging. Hij schreef Jan Van Houte en zijn vrouw Maria Roeffs, daar waar het in werkelijkheid Jan Van Hove moest zijn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 114r., akte dd. 9 januari 1613.

Item de voors(chreven) jo(ncker) Arnoult De Rijcke vuyt crachte en(de) nae v(er)moegen als vore, etc(etera), in p(rese)ntia villici, etc(etera), p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff boen(der) terwe landts, alsoo tsel(ve) gelegen es tot Werchtere aen(de) Dijle opt Groot Terwelandt, regen(oten) die sel(ve) Dijle ter ie., die goeden der kercke van(den) H(eyligen) Geest van Werchtere voors(chreven) ter iie., Jan Van Houte ter iiie. en(de) de goeden van Anna De Rijcke ter iiiie. zijden, exp(osito) imp(ositi) sunt die voors(chreven) Jan Van Houte, zoo tot behoeff van hem sel(ven) als mede oock tot behoeff van Mayken Roeffs, zijn(e) huysvr(ouw)e, et satis die voors(chreven) opdraegere obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et waras voor onbelast, eisd(em).

Item partijen v(er)cleeren den rechtveerdighen coop te wesen om en(de) voor de so(mm)e van hond(er)t en(de) xcvitich. g(u)l(den)s een(en) st(uyver) en(de) ii pl(e)c(ken), daeraff den voors(chreven) jo(ncker) Arnoult bekent v(er)nuecht en(de) betaelt te zijn, eisd(em).

Uit dit huwelijk:

 

2. Van Hove Joannes,

 

Van Hove Maria, XII - XIII  (S2247 + S4983), ca. 1617,

 

Van Hove Libertus, () Werchter 09.10.1619 (g. Libertus Van den Berge en Anna Uytter Elst),

 

Van Hove Arnoldus, XI (S1382), () Werchter 26.06.1622 (g. Arnoldus Van Tongel en Anna Vermijlen filia Henrici),

 

Van Hove Catharina,

 

Van Hove Anna, () Werchter 15.12.1624 (g. Hubertus Van Hove en Anna Brugmans), x Werchter 06.07.1642 (g. Van Langendonck Guilielmus en Van Hove Arnoldus) met Joannes Van Langendonck, fs Willems x Wouters Margriet,

Onderstaande emancipatie met dank aan Paul Peeters

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 8268, folio 129r, akte dd. 4 oktober 1669.

Transcriptie

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven

naerbes. gestaen Guilliam Jan Van Langendoenck, woon-

ende tot Werchter, heeft behoorelijck geemanci-

peert ende vuyt sijnen broode gedaen Guilliam,

Anthoen, Jan, Jenneken, Adriane, Ant ende Catlijn Van

Langendoenck, sijne kinderen, bij hem verweckt

vuyt den schoot van Anna Van Hove, sijne

huysvrouwe, quo facto J. Schellekens

reconduxit in forma, coram Dilbeeck,

Vander Veken, 4 octob. 1669.

     Uit dit huwelijk:

     Van Langendonck Margareta, () Werchter 05.05.1644 (g. Van Essche Henricus en Wouters Margareta),

     Van Langendonck Maria, () Werchter 03.02.1647 (g. Vanden Branden Martinus en Van Hove Maria),

     Van Langendonck Guilielmus, () Werchter 28.03.1649 (g. Van Langendonck Guilielmus en Lauwens Elijsabeth),

     Van Langendonck Elijsabeth, () Werchter 01.10.1651 (g. Van Emelen Michael en Van Langendonck Elijsabeth),

     Van Langendonck Anna, () Werchter 03.10.1653 (g. Roofs Judocus en Wauters Anna),

     Van Langendonck Barbara, () Werchter 19.07.1656 (g. Bruijnincx Judocus en Willems Barbara),

     Van Langendonck Joanna, () Werchter 01.08.1658 (g. Joannes Viskens en Maria Stoop n. Joanna Van Langendonck),

     x Rotselaar 15.07.1691 (g. Andreas Van Crieckinge en Petrus Van Crieckinge) met Henricus Gijselincx,

     Van Langendonck Adriana, () Werchter 28.09.1660 (g. Van Hove Arnoldus en Paeps Adriana),

     Van Langendonck Antonius, () Werchter 28.02.1663 (g. Van Langendonck Antonius en Boels Anna),

     Van Langendonck Barbara, () Werchter 31.05.1665 (g. Van Dijck Petrus en Van Essche Barbara),

     Van Langendonck Joannes, () Werchter 07.06.1667 (g. Verseunen Joannes en Camps Elijsabeth),

     Van Langendonck Catarina Brigitta, () Werchter 31.05.1669 (g. Van Hove Arnoldus nomine Vanden Eijnde Guilielmus

     en Vervoort Anna nomine de Troch Catarina Brigitta dlla),

 

Van Hove Christina, () Werchter 24.01.1627 (g. Petrus Van Tongel filius Arnoldi en Christina Caiarts).

 


 

XII - XIII - Wouters Petrus (S2246 + S4982), ca. 1609, x (niet W, K, S, ) met Van Hove Maria (S2247 + S4983).

    

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Maria, () Werchter 02.11.1636 (g. Judocus Roefs en Maria Van Hove (of moet dit Wouters zijn ?),

    

Wouters Maria, XI - XII (S1123 + S2491),

    

Wouters Anna Maria, () Werchter 29.08.1640 (g. Van Emelen Michael en Van Hove Anna), x 1 ca. 1660 met Joannes Bries, x 2 Werchter 15.06.1670 (g. De Keijser Joannes en Wauters Arnoldus) met De Keijser Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Briers Maria, () Werchter 11.05.1660 (g. Lauwers Joannes en Wouters Catharina),

     Bries Joannes, () Werchter 15.01.1663 (g. Janssens Joannes en Wauters Clara),

     Briers Petrus, () Werchter 05.09.1666 (g. Wouters Petrus en Van Bostraeten Anna),

     Briers Joannes Martinus, () Werchter 21.09.1667 (g. De Winter Joannes en Van Hoof Anna),

     Briers Arnoldus, () Werchter 31.03.1670 (g. Michaelis Arnoldus),

     2. De Keijser Joanna, () Werchter 07.04.1672 (g. Wauters Arnoldus en De Keijser Joanna),

     De Keijser Catharina, () Werchter 02.09.1674 (g. De Winter Joannes sr en Van Aerschot Catharina),

     De Keijser Anna, () Werchter 19.07.1677 (g. Bruijninx Martinus en Bruijnincx Anna),

     De Keijser Petrus Joannes, () Werchter 21.01.1685 (g. Machiels Joannes en Van Leemputte Maria),

    

Wouters Petrus, () Werchter 08.02.1643 (g. Van Bostraten Petrus en Van Hove Barbara), x Werchter 02.11.1667 (g. Abraham Rix en Judocus Bruynincx) met Catharina Holemans, () Werchter 10.05.1646, + Werchter 26.01.1683, fa Joannes en Anna Rix, zij nog 3 x,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Joannes, () Werchter 13.12.1668 (g. Joannes Bries n. Joannes Verhaegen en Anna Rix),

     Wouters Arnoldus, () Werchter 05.03.1671 (g. Arnoldus Wouters en Anna Bols), 

     Wouters Anna, () Werchter 22.02.1672 (g. De Worteleer Gulielmus en Wouters Clara), 

 

Wouters Elisabeth, () Werchter 28.07.1645 (g. Wouters Martinus en Van Essche Maria n. Schrevens Elisabeth),

    

Wouters Joannes, () Werchter 11.10.1646 (g. Verhaegen Joannes en Wauters Clara n. Van Dijck Joanna),

    

Wouters Arnoldus, () Werchter 26.12.1650 (g. Van Hove Arnoldus en Wauters Margareta), x 1 Werchter 16.01.1673 met Anna Verstraeten,

() Werchter 05.01.1651, fa Joannes x De Worteleer Lucia, zij x 2 Werchter 01.07.1677 met Fobelets Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Wouters Arnoldus, () Werchter 20.01.1676 (g. Machiels Arnoldus en De Worteleer Lucia.

 

 

 

XI - Van Hove Arnoldus (S1382), () Werchter 26.06.1622 (g. Arnoldus Van Tongel en Anna Vermijlen filia Henrici), x Werchter 23.07.1641 (g. Lauwens Petrus en Wouters Petrus) met Lauwens Elisabeth (S1383), () Werchter 05.05.1621 (g. Lauwers Anthonius en Lauwers Elijsabeth).

 

R1609: Fo 25v (1661):

Ev ten behoeve vande tafel vanden H Geest

- Jan Reijniers stelt zich als borg voor Aert Van Hove

- Niclaes Huijgens stelt zich borg voor Anthoon Lauwers

- Anthoon Lauwers stelt zich borg voor Niclaes Huijgens

- Wouter Verboomen stelt zich borg voor Jan Hoefnagels

- Henrick Briers stelt zich borg voor Wouter Vollens

- Jan Raes stelt zich borg voor Goossens Luijmoije.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Petrus, () Werchter 15.06.1642 (g. Petrus Lauwens en Catharina Roeffs), x (niet W, Kamp, Heist, Wak, Buk, Til, H, Wes, ) met Anna Hensmans, () Tildonk 27.03.1646 (g. Joannes Van Maelkot en Anna Janssens).

 

Van Hove Barbara, () Werchter 27.02.1645 (g. Joannes Van Langendonck en Barbara Van Hove),

 

Van Hove Henricus, () Werchter 08.09.1647 (g. Henricus Lijsens en Catharina Van Biedsum),

 

Van Hove Joannes, () Werchter 14.02.1649 (g. Joannes Van Tongelen en Maria Gobelens),

 

Van Hove Maria, () Werchter 19.07.1651 (g. Judocus Roefs en Maria Van Hove), x Werchter 31.01.1671 (g. Van Hove Arnoldus en Van Eijcken Joannes) met Van Eycken Henricus, () Werchter 25.10.1643 (g. Henricus Lijsens en Lucia De Wortelaer),

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Eycken Henricus.

Uit dit huwelijk:

Van Eycken Joannes, () Werchter 25.10.1671 (g. Joannes Van Langendonck en Lucia Worteleers),

Van Eycken Petrus, () Werchter 17.05.1674 (g. Petrus Van Eycken en Anna Bols),

Van Eyke Maria, () Werchter 29.09.1677 (g. Gerardus Paeps alias Van Eycke en Maria Van Langendonck),

Van Eycken Guilielmus, () Werchter 24.12.1680 (g. Guilielmus Van Eycken en Maria Lavens),

Van Eycke Henricus, () Werchter 06.04.1684 (g. Henricus Verstraten en Anna Wauters),

Van Eyck Arnoldus, () Werchter 27.02.1687 (g. Arnoldus Van Eyck en Catharina Van Langendonck), x (niet W, B, ) met Catharina De Wijngaert,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eijcken Guilielmus, () Baal 12.11.1711 (g. Guilielmus Van Eijcken en Elisabeth Boits),

     Van IJken Petrus, () Baal 23.04.1713 (g. Petrus Bries en Catharina De Wijgaert),

     Van IJken Maria, () Baal 30.09.1715 (g. Carolus Dewijgaert en Maria Van IJken),

     Van Eijken Joannes Baptista, () Baal 04.03.1718 (g. Joannes De Wijgaert en Adriana Nadorp),

     Van Eijken Franciscus, () Baal 17.09.1720 (g. Adrianus Helsen pastor en Maria De Wijgaert).

 

Van Hove Joanna, X (S691), () Werchter 03.10.1655 (g. Cornelius Van Nuffelen en Joanna Smets),

 

Van Hove Anna, () Werchter 01.10.1658 (g. Judocus Bruynincx en Anna Van Hove),

 

Van Hove Margaretha, () Werchter 22.12.1661 (g. Petrus Wauters en Margaretha Van Langendonck), x Werchter 03.05.1685 (g. Van Eijcke Henricus en Van Geel Cornelius) met Guilielmus Willems,

     Uit dit huwelijk:

     Willems Petrus, () Werchter 08.12.1686 (g. Petrus Crabbe en Anna Bols),

     Willems Maria, () Werchter 27.09.1688 (g. Cornelius Van Geel en Maria Willems),

     Willems Anthonius, () Werchter 31.08.1691 (g. Anthonius Lauwens en Anna Van Tongelen).

 


 

Van Hove Petrus, () Werchter 15.06.1642 (g. Petrus Lauwens en Catharina Roeffs), x (niet W, Kamp, Heist, Wak, Buk, Til, Wes, H, ) met Anna Hensmans, () Tildonk 27.03.1646 (g. Joannes Van Maelkot en Anna Janssens).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Lucia, () Werchter 16.05.1672 (g. Petrus Van Tongelen sr en Lucia Hensmans),

 

Van Hove Joannes, () Werchter 19.09.1674 (g. Joannes Van Langendonck en Maria Van Hove),

 

Van Hove Arnoldus, () Werchter 30.10.1675 (g. Petrus Van Tongelen nomine Van To ... en Maria Van Hove n. Joanna Van Hove).

 

 

 

X - Van Hoegaerde Guilielmus (S690),  () Werchter 13.09.1643 (g. Schrijns Guilielmus en Van Hogaerden Margareta), x 1 Werchter 13.10.1671 (g. Van Hoegaerden Henricus en Tombeur Petrus) met Maria Viskens, fa Joannes x Catharina Roefs, x 2 Werchter 11.01.1677 (g. Petrus Van Hove en Joannes Castermans) met met Joanna Van Hove (S691).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Hoegaerden Adriana, () Werchter 21.08.1673 (g. Viskens Petrus en Storms Adriana),

 

2. Van Hoegaerde Petrus, () Werchter 16.01.1679 (g. Petrus Van Tongelen en Anna Van Hove),

 

Van Hoegaerde Maria, () Werchter 27.04.1680 (g. Joannes Van Hoeghaerden en Maria Storms),

 

Van Hoegaerde Adriana, () Werchter 04.03.1684 (g. Henricus Vermeren en Adriana Van Langendonck), + Werchter 13.05.1758, x (niet W, ) met Cornelius Dirix, () Werchter 19.09.1681 (g. Cornelius Gallot en Lucia Peeters), + Werchter 21.11.1746, fs Joannes en Petronella Verwuest),

     Uit dit huwelijk:

     Dirickx Joannes, () Werchter 13.01.1711 (g. Van Hoegaerden Joannes en Van Esche Maria), x Werchter 18.09.1742 met Vermijlen Maria, () Werchter 27.01.1711,

     Dirix Joanna, () Werchter 23.06.1714 (g. Van Leemput Henricus en Lavaerts Joanna),

     Dirix Petrus, () Werchter 26.12.1715 (g. Lijsens Petrus en Viskens Anna),

     Dirix Adrianus, () Werchter 16.07.1719 (g. Vervloesem Adrianus en Gallot Maria),

     Dierix Henricus, () Werchter 11.01.1724 (g. Henricus Van Eijken en Catharina Van Hoegaerde),

     Dirix Susanna, () Werchter 09.10.1727 (g. Arnoldus Van de Goor en Susanna Van Roest),

     x 1 Werchter 21.11.1754 met Adrianus Van den Broeck, + Werchter 21.01.1776, fii te W,

     x 2 Werchter 16.08.1776 met Adrianus Rijmenams,

 

Van Hoegaerde Catharina, IX (S345), () Werchter 10.09.1687 (Judocus Mierkens en Catharina Van Hoegaerde).

 


 

Vervloesem Joannes, () Betekom 11.12.1663 (g. Joannes Jooris en Joanna Viskens), + Werchter 06.09.1755, x 2 (niet W, K, R, Bet, ) met Lucia Van Hove, () Werchter 16.05.1672 (g. Petrus Van Tongelen sr en Lucia Hensmans), + Werchter 04.11.1757, deze x 1 Werchter 14.05.1694 (g. Jansens Petrus en Hoilaerts Egidius) met Van der Veken - Vanderbeken Guilielmus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van der Veken Catharina, () Werchter 10.08.1702 (g. Petrus de Hoegh en Catharina Van Roest),

 

Van der Veken Arnoldus, woonden in de Boterstraat, () Werchter 26.02.1705 (g. Arnoldus Van Hove en Catharina Scrijns), x 1 Werchter 30.01.1732 met Joanna Serneels, ex Betekom, x 2 Werchter 29.07.1759 met Petronilla Claes, () Keerbergen 16.12.1762, x 3 ca. 1763 (niet W, ) met Catharina De Coster, ex Wakkerzeel, + Werchter 24.11.1771,

     Uit dit huwelijk:

     3. Van der Veken Petrus, () Werchter 12.09.1764 (g. Petrus Decoster en Barbara Van Rillaert n. Maria Anna Ingelborghs),

     Van der Veken Maria Elisabeth, () Werchter 17.03.1767 (g. Cornelius Vanderveken en Maria Elisabeth Dewerst),

     Van der Veken Anna Elisabeth, () Werchter 13.04.1769 (g. Cornelius Vervloessem en Anna Paeps alias Van Eijcken),

     Van der Veken Anna Catharina, () Werchter 24.03.1770 (g. Cornelius Vervloessem en Catharina Degroven),

 

Van der Veken Egidius Cornelius, () Werchter 10.02.1708 (g. Egidius Van Woensel en Maria Hijligen),

 

Van der Veken Petrus, () Werchter 22.07.1711 (g. Petrus Leijsens en Anna Van Roest), x Werchter 12.02.1742 met Catharina De Groof,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Veken Lucia, () Werchter 29.06.1743 (g. Henricus Van Craesbeck en Lucia Van Hove),   

     x Werchter 12.04.1774 met Joannes Van Avont, () Werchter 04.05.1748 (g. Henricus Crabben n. Joannes Vanavont

     en Catharina Van Essche), fs Egidius en Anna Van Eijcken),

     Van der Veken Cornelius, () Werchter 01.09.1744 (g. Cornelius Vervloesen en Maria De Groof), x Werchter 15.05.1775 met Elisabeth Michiels,

     () Werchter 16.05.1748 (g. Henricus Vanderhoeven en Elisabeth Van Aerschot, + Werchter 13.12.1805, fa Cornelius en Anna Catharina Wenderix,

     Van der Veken Anna Catharina, () Werchter 24.01.1746 (g. Joannes Vervloesem en Anna Catharina Van Essche),

 

2. Vervloesem Henricus, () Werchter 27.07.1714 (g. Verstraten Henricus en Catharina Van der Veken),

 

Vervloesem Cornelius, () Werchter 27.07.1716 (g. Cornelius Van der Veken en Catharina Holemans).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom