Voorouderlijst Van Hove Remigius

 

 


 

XIV - Van Hove Remigius (S8668), x met Kerstiaens Catharina (S8669).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Adriaen, XIII (S4334), () Haacht 17.04.1586,

 

Van Hove Margaretha, () Haacht 30.06.1588.

 


Bovenstaand gezin met voorbehoud.

 

XIII - Van Hove Adriaen (S4334), () Haacht 17.04.1586, x Haacht 18.10.1608 met Peeters Catharina (S4335), () Haacht ...1589.

 

Adrianus Van Hove en Catharina Peeters, inwoners van Haacht, pachten het hof van Battel te Haacht van Andreas De Vroey, secretaris van Leuven. Met dank aan Paul Peeters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7516, folio 9r., akte dd. 9 september 1626.

Item in tegenwordicheyt der schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen h(ee)r en(de) m(eeste)r Andries De Vroey, s(ecreta)ris des(er) stadt Loven, heeft bekent ende bekent bij desen in pachtinge vuytgegeven te hebben aen Adriaen Van Hove ende Cathlijne Peeters, gehuysschen, woonen(de) tot Haecht, alhier present ende, de welcke insgelijcx in pachtinge bekennen aenveert te hebben sekere hoeve, gelegen tot Haecht voors(chreven), geheeten t' hoff te Battele, mette huysingen, stallen, winnende landen,  bempden ende alle haere toebehoorten, ende dat eenen termijne van ses jaeren, d' een dander eenpaerlijck vervolgende, innegegaen wesende te Kersmisse xvic. xxiii, jaerlijcx om ende voor twee hondert twintich carolusgul(dens) eens te twintich st(uyvers) Brabants stuck, daervan den de twee ierste termijne(n) van betaelinghe verschenen is zijn te Kersmisse 1624 en(de) 1625, ende soo voorts van jaere te jaere, t' elcken termijne als schult met rechte verwonnen, voorts bekennen de voors(chreve) partijen op heden date deser met malckanderen pertinentel(ijck) affgerekent te hebben, soo aengaende het restant vande voorgaende pachtinge als vanden twee ierste termijne(n) oft jaere(n) van dese tegenwordige pachtinge, verschenen als voorseyt is te Kersmisse 1624 en(de) 1625, ende sijn dese voors(chreve) pachters oft huerlingen bij de selve affrekeninghe alnoch bevonden ten achtere en(de) schuldich te wesen, affgetrocken alle die betaelingen, bij hun tot date deser gedaen, die so(mm)e van drije hondert twintich r(insguldens) eens, van welcke so(mm)e de selve huerlingen geloven te betaelen opde naervolgende termijnen deser pachtinge, te weten telcken termijne daervan een vijffste deel tusschen dit ende Kersmisse 1626 naestcomende, insgelijcx als schult met rechte v(er)wonnen, op conditie soo verre den eenen termijne den anderen vereyckte sonder ten vollen voldaen te sijn, soo van desen jaerlijcxschen pacht als van een vijffste deel van het voors(chreven restant, dat het geheel restant alsdan sal verschenen sijn ende dat de voors(chreve) huerlingen daervoor soo wel als voorden jaerlijcxschen pacht van dese tegenwordighe pachtinge sullen moghen gexecuteert worden, mede oyck dat dese pachtinge daetel(ijck) sal te nyet wesen indyent dvuytgeveren gelieft, boven dijen is wel expressel(ijck) geconditioneert dat de huerlingen sullen gehouden wesen jaerlijcx te verdecken opde huysen der v(oor)s(chreve) hoeve veertich busselen recht stroot van negen walmen de bussel ende dat tot hunnen coste, dyes sal dvuytgevere de latten ende naegelen betaelen, item sullen de huerlingen allen jaere gedurende henne pachtinghe aenden v(er)huerdere moeten gheven twee douzijnen saenkesen en(de) boven dijen op den geheelen termijn twelff gul(dens) eens voorde kinderen des v(er)huerders, item sullen de voorschreven huerlingen gehouden wesen alle materiaelen, tot nootel(ijcke) repara(ti)e der v(oor)s(chreve) hoeve dienende, te besorgen ende aen te haelen ende de wantten vanden ondersten ryckel nederwaerts op hunnen coste tonderhouden, item sullen de huerlingen alnoch tot hunnen coste alleen moeten onderhouden allen die wegen, grachten ende waeterloopen, waer die gelegen sijn aende goeden der v(oor)s(chreve) hoeve, mitsgaeders oyck betaelen alle lasten van chijnsen, beden en(de) anders(sints) vuytte v(oor)s(chreve) goeden gaende sonder iet daervoor te moghen cortten aen hunnen pacht, item de pachters sullen alleenel(ijck) hebben die hellicht van het hert graen, d' welck zij int leste jaer deser pachtinghe sullen besayt hebben en(de) den verhuerdere d' andere hellicht en(de) sal inden oost daernaer opt velt gedeylt worden.

Aengaende het strunckhout sal wesen voorde huerlingen alleene, maer en sulen de selve huerlingen egeen gesach hebben aen eenighe opgaen(de) boomen, alwaert oyck dat die v(er)droocht waeren.

Aengaende het duyffhuys sal het proffijt daeraff comende, tusschen den v(er)huerdere en(de) huerlingen genoten worden halff en(de) halff, van gelijcken oyck het fruyt van(den) boogaert, alle welcke poincten en(de) conditien hebben die voors(chreve) partijen geloeft en(de) geloven bij desen wel en(de) loffel(ijck) t' onderhouden ende te voldoen onder obligatie en(de) v(er)bintenisse van hunne persoenen en(de) goeden met renunciatie in forma, coram Roeloffs, Willemaerts, septembris ix., 1626.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Jan, () Haacht 19.10.1609,

 

Van Hove Egidius, () Haacht 27.12.1614,

 

Van Hove Catharina, () Haacht 30.07.1617,

 

Van Hove Joanna, XII (S2167), () Haacht 02.09.1618,

 

Van Hove Nicasius, () Haacht 05.11.1620,

Onderstaande akte met dank aan Christina Savat

GR2: 1660:

Ten versoeke van Nicasius Van Hove sone van Adriaen wijlen Van Hove & van Catlijn Peeters

Jan Docx verklaart dat deselven Nicasius Van Hove te zijnen huise ten dienst is geweest.

 

Van Hove Henricus, () Haacht 20.04.1623,

 

Van Hove Andreas, () Haacht 09.02.1625,

 

Van Hove Maria, () Haacht 01.05.1627.

 


 

XII - Crommen Arnoldus (S2166), () (niet H, K, R, ...), x Haacht 18.07.1640 met Van Hove (Verhoef) Joanna (S2167), () Haacht 02.09.1618.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Crommen Arnoldus. 

 

Uit dit huwelijk:

 

Crommen Jan, () Haacht  26.12.1644,

 

Crommen Gasparina, () Haacht 12.03.1647, x Haacht 19.02.1675 met Bollaerts Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Bollaerts Carolus, () Haacht 01.12.1675,

     Bollaerts Gasparina, () Haacht 07.11.1676,

 

Crommen Catharina, () Haacht 14.08.1650,

 

Crommen Nicasius, () Haacht 21.12.1653,

 

Crommen Nicasius, () Haacht 15.10.1655,

 

Crommen Elisabeth, () Haacht 14.06.1658,

 

Crommen Anna, XI (S1083), () Haacht 21.12.1660.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom