Voorouderlijst Vander Hoeven Hieronymus

 

Hoeve(n) Van (der), Van den Hoeven, Van der Ho(u)ven, Houven, Van der Oeven, Terhoeven, Van der Hoef(f), Van der Hoff, Vandrouf, Verhoeve(n), Veroeven, Verhoven, Verove(n), Verhoef(f)

1. Familienaam naar de zeer verspreide plaatsnaam Hoeven = boerderij, hofstede.

2. Zie ook bij Hoefman.

 

Hoefman(s), Hoofman(s), Hofman(s), Hoffeman(n), de Hoffmann, Hoffman(n)(s), Hofment, Offman 

1. Afgeleide van familienamen als Van Hoof, Van der Hoeven, Van den Hove  (= van de hoeve) of

 


 

XIII - XII - Geens Hendrik (S), ca. 1570,  + > 30.09.1606, x 1 met Christina Caiaerts - Keiaerts (S), fa Henricus, + Werchter 05.01.1646, (+) 07.01.1646 vidua,  x 2 met Hieronymus Vander Hoeven (S), fs Hieronymus.

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Hieronymus (Jeroen) Van Hove (Vander Hoeven) en zijn vrouw Chrstina Keyaerts (Caiaerts) dochtere Henricus, inwoners van Werchter. Uit de akte blijkt dat Hieronymus de zoon is van Hieronymus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 83r., akte dd. 8 november 1621.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepenen van Loven naerbes(creven) gestaen Jeroen Van Hove sone wijlen Jeroens en(de) Christina Keyaerts dochter Henricx, gehuysschen, woonen(de) tot Werchtere, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorlijcke v(er)thijden(isse) drije dachmaelen maybempt, gelegen int Wijtbroeck tot Werchter voors(creven), regen(oten) die Groote Laecke zuyden ter ie., tcloester van Blijenberch binnen Mechelen ter iie. en(de) iiie. oist en(de) west en(de) die Cleyn Laecke noorden ter iiiie. zijd(en), exp(osito) ende Peeter Paps al(ia)s Vand(er) Eycken sone wijlen Jans imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t om tvoors(creven) goet bijd(en) voors(creven) opdraegeren te hebben, te houden en(de) te besitten opt recht en(de) commer daer te voren op vuytgaen(de), te weten een(en) penninck Lovens hee(ren) chijns, tanquam prout iure, daerop de voors(creve) opdraegeren tsel(ve) zijn waranderen(de) ende voorts meer op een(e) voortaene rente van sesse rinsg(u)l(dens) ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brabants stuck en(de) vijff gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) vallende en(de) v(er)schijnen(de) opden dach van heden date des(er) en(de) bynnen des(er) stadt Loven oft tot Werchter te leveren, los ende vrije van bede en(de) van alle andere impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutum et tantu(m) et casu quo pignora, etc(etera), obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat die voors(creve) opdraegeren oft henne naercomelinghen die voors(creve) rente van ses rinsg(u)l(dens) en(de) vijff stuyvers erffel(ijck) sullen moghen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken gulden met xvie. gelijcke guldens loopen(de) munte, coram Heyden, Beringhen, novemb(ris) viiia., 1621.

 

Christina Keyaerts, weduwe van Henricus Geens en vrouw van Hieronymus (Jeroen) Van Hove (Vander Hoeven), wonende te Werchter, emancipeerde de kinderen van eerste huwelijk met Henricus Geens, met name Petrus en Ludovicus..

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7893, folio 8v., akte dd. 28 september 1620.

Transcriptie.

Item Christina Keyaerts, eerst weduwe wijlen

Henricx Gheens en(de) nu huysvrouwe Jheroens Van Hove,

met consente en(de) overstaen des zelffs Jeroens, haers

teghenwoirdi[c]hs mans, woonen(de) te Werchteren, in p(rese)ntia,

emancipavit Petru(m) et Ludovicu(m) Gheens, suas proles,

quas retinuit a preducto quonda(m) Henrico, suo p(ri)mario marito,

quo facto Herheys reconduxit, coram Schore, Van(der) Vorst,

septembris xxviii., anno 1620.

 

Hierbij een akte met vermelding van Hieronymus Van Hove (Vander Hoeven zone wijlen Hieronymus, inwoner van Werchter (x Christina Caiaerts / Keyaerts).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8248, folio 286v., akte dd. 2 november 1620.

Item in p(rese)ntie der scep(enen), etc(etera), gestaen Jeroen Van Hove sone wijlen Jeroens, woonen(de) te Werchter, obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renunt(ierende) in for(m)a, heeft bekent en(de) bekent mits desen heer en(de) m(eeste)r Michael Van Ophem, doctor inde medecijn(en), tot behoef jouff(rouw)e Anna Goyvaerts wed(uw)e wijlen s(ieu)r Michiels Van Ophem, sijne moedere, p(rese)nt en(de) accepteren(de), sestien carolusg(uldens) tot xx st(uyvers) tstuck, loop(ende) munte), erfel(ijcke) rente, iaerl(ijcx) vallen(de) den vi. juny, d(aer)aff dierste iaer v(er)schijnen sal vi. juny 1621, te betalen inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij van allen lasten, impo(siti)en en(de) buyten bede, telcken iaere als schult met rechte v(er)wo(n)nen, ad mo(nitionem) pignus infra leuca(m) valens duplum et tantum, met condi(ti)e van(de) v(oer)s(chreve) rente van xvi carolusg(uldens) te mogen lossen teen(der) reyse, elcken carolusg(ulden) met xvi gel(ijcke) carolusg(uldens) en(de) met volle rente, los en(de) vrij van pontpen(ningen) en(de) diergel(ijcke), en(de) tot meerde(re vasticheyt consenteert int beleyde, mai(n)mise en(de) decrete sonder d(aer)toe geso(m)meert oft gedaecht te worden, en(de) is met desen bekentenisse doot en(de) te nyet, gel(ijck) bekint van xvi r(insgudlens) gedaen bij Jan Van Hove den vi. juny lib(ro) 1610, coram Greve, Willemars, novemb(ris) ii., a(nno) 1620.

            In de marge.

Compareerden op heden den ien. february 1627 heer ende meester Michiel Van Opphem, doctoyr inder medecijnen, en(de) heeft bekendt, gelijck hij bekendt midts desen, aen hem comparant affgeleght te sijn en(de) gequeten de rente, int witte deser begrepen, mette v(er)loopen der selver bij Jheroen Van Hove, consenterende oversulcx inde cassatie der voers(chreve) rente met gelofte van dijen aengaen(de) nemmermeer aen te spreken, sed semper satis et waras erga quos[c]unq(ue) onder obligatie, submissie en(de) renuntiatie in forma, actum quo supra.

Ita est Michael Ophem.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Geens Petrus,

 

Geens Ludovicus, XI (S1286 + S1924),

 

2. Vander Hoeven Anselmus,

 

Van Hove Barbara, XII (S2385 + S2401),.

 


 

XII - Van Essche Henricus (S2384 + S2400), ca. 1590, + wellicht Werchter 27.06.1657, x 1 met Van Hove - Vander Hoeven Barbara (S2385 + S2401), + Werchter  30.12.1645, x 2 (niet W, S, ) met Van Rompaij Anna,

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Essche Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Eijsche Libertus, () Werchter 07.02.1623 (g. Paeps Libertus en Rogmans Elijsabeth),

 

Van Eijsche Catherina, () Werchter 20.08.1624 (g. Michiels Petrus sr en Verhulst Catharina uxor Stoop),

 

Van Eijsche Hubertus, XI (S1192 + S1200), () Werchter 22.09.1626 (g. Van Hove Hubertus en Tilens Maria), 

 

Van Essche Adriana, x Werchter 04.10.1662 (g. Van Nuffelen Cornelius en Meulemans Petrus) met Meulemans Jacobus,

     Uit dit huwelijk:

     Meulemans Michael, () Werchter 14.03.1665 (g... en Vermijlen Mijnken n. Meulemans Maria),

     Muelemans Catharina, () Werchter 25.05.1666 (g. Van Roost Cornelius en Gobelens Catharina),

     Meulemans Elisabeth, () Rotselaar 23.08.1668 (g. Huens Petrus n. Joannes Van Esch en Elisabeth Meulemans),

     Molemans Petrus, () Rotselaar 02.01.1672 (g. Anna Molemans n. patris sui en Elisabeth Molemans),

     Molemans Petrus, () Rotselaar 10.07.1673 (g. Petrus Molemans en Elisabeth De Neuter),

     Molemans Joanna, () Rotselaar 13.02.1675 (g. Joannes Molemans en Elisabeth Molemans n. Catharina Roberti),

     Molemans Barbara, () Rotselaar 16.09.1677 (g. Andreas Van Krieckingen n. Henricus Molemans en Elisabeth Molemans n. Barbara ...),

     Molemans Maria, () Rotselaar 07.01.1682 (g. Machiel Janssens en Maria Van den Sanden ? n. Maria Molemans),

 

Van Essche Henricus, () Werchter 29.05.1640 (g. Silis Henricus en Abreco Elisabeth),

 

Van Essche Anna, () Werchter 20.03.1642 (g. Verbeeck Christophorus n. Bostraten Petrus en Van Hove Anna), + Werchter 15.05.1681, x Werchter 24.07.1661 (g. Mr Van Tongelen Arnoldus en De Meijer Adrianus) met De Meijer Michael,

     Uit dit huwelijk:

     De Meijer Cornelius, () Werchter 22.11.1663 (g. De Meijer Cornelius en Van Bael Maria),

     De Meijer Catarina, () Werchter 05.02.1671 (g. De Meijer Guilielmus en Crispijn Catarina),

     De Meijer Maria, () Werchter 08.06.1673 (g. De Worteleer Joannes en Vermijlen Barbara n. Storms Maria),

     De Meijer Henricus, () Werchter 21.06.1676 (g. Van Esche Joannes en Uijterhoeve Maria).

 

Van Essche Joannes, () Werchter 10.01.1644 (g. Van Langendonck Joannes en Jennens Joanna), x Werchter 13.02.1669 (g. Van Woonsel Adrianus en Van Nuffelen Cornelius) met Crispijn - Crispin Catharina, (+) Werchter 24.10.1693, deze x 1 Heist 05.09.1649 (g. Laurentius De Swert en Adrianus De Cnaep) met Van Woensel - Van Wonsel Gummarus, + Werchter 12.06.1668,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Woensel Joanna, () Werchter 16.06.1650 (g. Verhulst Egidius en Aerts Paschasia),

     Van Woensel Barbara, () Werchter 31.12.1651 (g. Van Woensel Adrianus fs Cornelius en Crispijn Barbara),

     Van Woensel Margareta, () Werchter 26.07.1654 (g. Peeters Egidius en Peeters Margareta),

     Van Woensel Adrianus, () Werchter 26.03.1658 (g. Boeckstaens Libertus en Lambrechts Maria),

     Van Woensel Catharina, () Werchter 29.03.1660 (g. Van Woonsel Joannes fs Cornelius en Van Woonsel Catharina fa Cornelius),

     x 1 (niet W, H, ) met Van Esche Petrus en x 2 Werchter 01.08.1694 (g. Van Woensel Egidius en Van Roost Arnoldus), met Kestens - Quest Adrianus, fii in Werchter,

     Van Woensel Joannes, () Werchter 18.08.1663 (g. Van Mil Henricus en Straetmans Joanna),

     Van Woensel Anna, () Werchter 17.10.1664 (g. Boexstaens Joannes en Van Roost Anna),

     Van Woensel Eustachius, () Werchter 30.05.1667 (g. Goons Eustachius),

 

2. Van Esch Barbara, () Werchter 30.08.1648 (g. Antheunis Henricus en Van Esch Barbara),

 

Van Esch Petrus, () Werchter 24.02.1651 (g. Van Tongelen Petrus n. patris sui Petrus en Van Esch Catharina).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom