Voorouderlijst Van Hove Joanna

 

 


 

XIII -  ... Van Hove ..., ca. 1540, x met ...

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

Wer1848: Fo 4 (24 april 1602):

Derfgen wijlen Cathlijn Moons dochter wijlen Elisabeth Van Hove te weten Jakob Van Roost hem verstorven van wijlen Margrete Van Roost synen moije daermede den anderen bruer zijn suster hem hebben geconsenteert ende mits noot zijnderzelven ten hallen te brengen Willem Scrijns wn Cathelijne Van Hove daermee haer kinderen hem hebben geconsenteerd ende mits noot zijn ter hale te brengen Henrick Gobelijns x Jenne Van Hove ende gelooft den selven ter halle te brengen mis noot zijnde heeft hieromme oock geconsenteerd Cornelis Van Roost en hebben overgegeoiyt ende getransporteert het goet eertyts toebehoort hebbende Gielis Moons alias Moelaert te weeten het huijs ende hof met den amer gelegen tot Niende voor de hellicht comende van voors Elisabeth als tsamen vercregen hebbende aen Cornelis Verbeeck mede erfgen. Op last dat den voors Cornelis sal dragen de schulden van voors Elisabeth ende Gielis Moons daervan zij erfgen ende opdrageren niet en sullen gehouden wesen het welck den voors Cornelis heeft aenveert ... welke actien paert ende gedeelten gegoet en geerft sijn aan Cornelis Verbeeck x Lucia Lauwers.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Joanna, XII - XIII - XVI, ca. 1575,

 

Van Hove Elisabeth, x met Moons Gielis alias Moenaert, fs Jan,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Egidius (Gielis) Moons (alias Moenaert) en zijn vrouw Elisabetha (Lijsbeth) Van Hove.  Zij woonden in Ninde (ten Eynde) onder Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7464, fol. 18r., akte dd. 11 juli 1570.

Item Gielis Moons sone wijlen Jans en(de) Lijsbeth Van Hove, zijn huysvr(ouw)e, woonen(de) ten Eynde onder Werchte(re), hebben bekint ind(ivisi)m Merten Cleynmans sone wijlen Huybrechts, woonen(de) te Mechelen, vier carolusguld(en) te xx st(uvers) tstuck der mu(n)ten shertogen van Brabant cours en(de) loop hebben(de), erffel(ijcke) rinte, alle jae(re) opten xxvii. octobr(is) te betalen(e), waeraff den iersten termijn(e) van bet(aling)e verschijnen sal den xxviien. octobris naestcomen(de), want zij gehuyschen bekynden de penn(ingen) soe lange onder gehadt en(de) gebesicht te hebben(e) ende ind(er) stadt wissel los en(de) vrij te leveren in futuru(m) quolib(et) ass(ecu)t(um) et ad mo(nitionem) pignus onder Werchte(re) v(oir)s(creven) valens et t(antu)m, met c(on)ditien dat de v(oir)s(creven) gehuysschen de v(oir)s(creve) erffrinte van vier carolusguld(en) sullen moegen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hen gelieven sal tot eend(er) reys(en), elcken carolusguld(en) d(aer)aff met achtien(e) gel(ijcke) carolusguld(en) en(de) met vollen renten, obligan(do) et submitten(do), cor(am) Buck, Goerts, julii xia.

     Uit dit huwelijk:

     Moons Cathlijn,

 

Van Hove Cathelijne, x 1 met Moens Aert, fs Jacob, x 2 met Vranck De Schrijnmaker, x 3 met XIV - XV - XVI - Vermijlen Gielis (S5176 + S7736 + S9100 + S9208 + S13928 + S13928), (deze x 1 met Anna Uiterelst (S5177 + S7737 + S9101 + S9209 + S13919 + S13928)), x 4 met Jan Vandeneijnde, fs Peeter, x 5 met Willem Scrijns

Wer1875: Fo 278v:
- 24 okt 1575: fam Absaloens verkoopt een half bunder bempt in den Aelmutter aan Katheryne Van Hove x Gilis Vermijlen in den naem en tot behoef van Aerde ende Barbara Moons heure wettige kinderen die zij behouden heeft van wijlen Jacoppe Moons hueren iersten man, tot behoef van Anthonis, Anna & Katheryne De Schrijnmaeker oock huere wettige kinderen behouden van wijlen Vrancke De Schrijnmaker heuren tweeden man was ende tot behoef van de kinderen die zij van voers Gillis Vermijlen haeren ijegenwoordigen man sal mogen vercrijgen
- 8 aug 1516: Willem Peeters sone Daneels ende Anna Schrijnmakers heeft na de dood van Aert Moons sijn oom ontvangen ...

     Uit dit huwelijk:

     1. Vermijlen Maria, x 1 met De Preter Laureys, ca. 1565, x 2  met Jan Joris alias Osterman, fs Jan,

          Uit dit huwelijk:

          1. De Preter Cathelijne, x met Jan Geerts, geen fii K, W,

     Vermijlen Anna, XIII (S6959),

     Vermijlen Hendrik, XII - XIII - XIV (S2588 + S3836 + S4550 + S4604 + S6964),

     Vermijlen Elisabeth, x met Nicasius Van Hove, fs Cornelis,

Hierbij een akte waarbij Nicasius Van Hove, zoon van wijlen Cornelius en inwoner van Haacht (gehuwd met Elisabetha Vermijlen) zijn kinderen Joannes, Hubertus, Guilielmus, Philippus, Catharina, Elisabetha en Maria emancipeert. Alle kinderen zijn NIEUW !

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7495, folio 34r., akte dd. 17 september 1603.

Item Nicasius Van Hove filius quond(am) Corneli, co(m)moran(s) apud Haecht, in p(rese)ntia, eman(cipavit) Jo(hann)em, Hubertu(m), Guilhelmu(m), Ph(i)l(ipp)um, Catharina(m), Elisabetha(m) et Maria(m) Van Hove, suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto G. Boels recond(uxi)t, coram Liebrechts, Rivieren, sept(embris) xviia., 1603.

     Vermijlen Willem, x met ...

          Uit dit huwelijk:

          Vermijlen Peter,

     2. Moons Aerde,

     Moons Barbara,

     3. De Schrijnmaeker Anthonis,

     De Schrijnmaeker Anna,

     De Schrijnmaeker Catherijne.

 


 

XII - XIII - XVI -Gobeleyns - Gobbelens - Goblens ... alias Wouters Henricus, ca. 1575, + Werchter 1634, x 1 met Joanna Van Hove (S2795 + S3607 + S4835 + S38802 + S38817), x 2 met Margaretha Van Meerbeeck (S2795 + S3855).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Gobeleyns - Gobbelens - Goblens ... alias Wouters Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gobelijns Anna, XI - XII - XV (S1397 + S2417 + S19401 + S19409),

 

Gobelijns Maria, XII (S1803),

 

2. Gobeleijns (Gobeleijs - Gobelens - Goblijns) Catharina, XI (S1287 + S1927).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom