Voorouderlijst Van Houtvin Peter

 

Houtven Van, Van Hautven, Van Houtvin(ck), Van Uytven(t), Van Uijtven, Van Uytvinck, Hautvenne, Houtphenne, Haut(e)fenne, Hautphenne, Autphenne, Hautferme, Hautefin

1. Familienaam uit de plaats Houtvenne (Antwerpen).

2. Sommige vormen komen wellicht uit de plaatsnaam Hautepenne in Gleixhe (Luxemburg).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - Van Houtvin ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Houtvin Jan, x met Lijsbeth Sgrooten,

     Uit dit huwelijk:

     Van Houtvin Katheryne,

     Van Houtvin Jehanne, 

 

Van Houtvin Susanna, x met Jan Van Hove,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Kathelyne,

     Van Hove Anna,

     Van Hove Magriete, 

 

Van Houtvin Peter, XIII.

 


 

XIII - Van Houtfin Peter (N5008 + S7218), ° ca. 1555, x 1 met ..., x 2 met Elisabeth Van Hove (N5009 + S7219), ° ca. 1555.

 

Peeter Van Houtvin ende Jan Vercalsteren als momboirs van Katheryne ende Jehanne Van Houtvin kinderen wijlen Jan Van Houtvin ende Lijsbeth Sgrooten verkopen aan Francois Michiels x Anne Vertiers een huis en hof met een stuksken land te Cruijce ‎(Magdaleene Wouters, Peeter Van Yssche)‎ ... onderpand alle heure goeden en kintsgedeelte dwelck de voors Anne Vertiers verstorven is van wijlen Wouteren Vertiers ende Anne Fierens heuren vadere ende moedere ... ende boven dyen heeft hem Remeijs Vertiers daer voere borge geconstitueert.
Wer1847: Fo 164: 13 apr 1599
Jan Van Grootvin draagt zijn deel op in een vervallen huis en hof aan Peeter Van Houtvin x Lijsbeth Van Hove.
Wer1874: Fo 534:
- 24 jun 1488: ‎(heer Jacop Vandenvelde, ridder heer des Duijtschen Ordes)‎: Jan Vandeneijnde diemen heet Raps heeft na de dood van Laureijs Vandeneijnde ontvangen een dm rogland ten Eijnde
- 28 jan 1489: Peeter Vandeneijnde Aertsone na doode Jans Vandeneijnde zijn broeder en tot behoef van Jan Vandeneijnde zijn broeders zone en Gheert Vandeneijnde desselfs Peeters broeder behoef een dm
- 10 ep 1501: Jan Raeps diem heet Vandeneijnden Janssone heeft gederft een dm roglants aan Peeter Vandeneijnde
- 30 okt 1526: Jan Vanderstappen & Peeter Keijen als momboirs van Janne Vandeneijnde zone Jans die zone was van Peeter wijlen Vandeneijnde heeft ontvangen
- 28 mrt 1546: Jan Vanderstappen als momboir van Martha Vandeneijnde dochter wijlen Jans die zone was van Jan wijlen Vandeneijnde den jongen, heeft ontvangen ... behalve de tochte voor Yden Van Kerrebeke dochter Peeters moeder der voors Martha
- 24 mei 1596: Margriete Rogge dochter wijlen Jans ende wijlen Martha Vandenijnde na de dood van haer moeder
Jan De Vos zone wijlen Jans haar momboir
- 27 nov 1600: Hendrick Van Horicke zone wijlen Henrick x Margriet Rogge dochter wijlen Jans
- 11 mei 1610: Hendrik Van Horick x Margriet Rogge verkoopt aan Peeter Van Hautvinck x Elisabeth Van Hove
- 19 dec 1616: Elisabeth Vandenhove we Peeter Van Houtvinck
- 16 mrt 1637: Merten Van Hove zone Elisabeth Van Houtvinck
- 16 feb 1668: Jan Diricx koopt het voors dagwant
- 10 feb 1680: Hendrik Geens x Barbara Diricx na doode Adriaen Diricx haeren broeder
- 14 feb 1721: Cornelis Vanderveken na doode Barbara Diricx
- 22 feb 1726: Aert Vanderveken na dode Cornelis zijn vader
- 22 mei 1772: Peeter Jennes zone Jans ende van Anna Maria Vanderveken.
Wer1875: Fo 164:
- Vandevelde
- 21 feb 1557 st br: Berbele De Bruijne x Coenraedt Coens, wijlen Rameijsdochter een bonder land te Nijnde
- en verkocht aan Laureijs Wouters alias Verheyden
- 20 dec 1593: Huijbrecht Wouters sterfman bij doode Laureijs Wouters sijn oude oom
- 5 okt 1615: Merten Wouters sone Jans woonende te Tielroije na de dood van Laureijs Wouters alias Verheyden een bunder land te Ninde
sterfman Merten Wouters - en verkoopt aan Peeter Van Houtvin x Lijsbeth Van Hove
- 2 dec 1616: Godevaert Wouters met Peeter Wouters tot behoef van heulder ende Huijbrecht Wouters na de dood van Huijbrecht Wouters hun vader
- 19 dec 1616: Elisabeth Vandenhove we Peeter Van Houtvin na dood van haar man tot behoeve van Merten Van Houtvin, Jacques Diricx x Maria Van Houtvin en Jan Van Hoegaerden x Catharina Van Houtin, ende Jan Van Houtvin een bunder land
- 28 jun 1632: verkocht aan Aert Van Loovelt
- 20 apr 1635: verkocht aan Cornelis Bosmans x Barbara Janssens.
Wer1875: Fo 73:
-

- 19 apr 1612: Jan Van Hove namens Elisabeth Cleijmans we Jan Wouwe ‎(?)‎ na dood van Jan Cleijmans haer broeder heeft ontvangen een dm land daer eertyts een huis plach op te staen gelegen in de Neerstraete en verkoopt aan Peeter Van Houtven
- 19 dec 1616: Elisabeth Vanhoeven we Peeter Van Houtven heeft te leene ontvangen
Merten Van Houtvin haer soon doet eed van trouw
- 16 mrt 1637: Merten Van Houtvin sone Elisabeth Van Hove heeft leen verheven
- 28 jan 1658: is dit leen gecomen bij coop van sijn vader Peeter Van Houtvin & Margriete Van aerschot gehuijsschen & is dit voors Peeter daervan sterfman
- 26 sep 1755: Jan Feijaers x Elisabeth Geeraerts dochter Joannis, ende Guilliam Geeraerts sone Cornelis x Catharina Geens, beide Geeraerts kinderen van Barbara Van Houtvin x Geeraerts alias Beurdekens hebben verheven na de dood van Barbara Van Houtvin een dm land in de Neerstraete
Jan Feijaerts 36 jr sterfman
In de marge: item Guilliam Van Loo x Barbara Janssens klijn dochter van Barbara Crab, Cornelis Feijaerts sone Petrus en Anna Crab ende Hendrik Crab sone Hendrik wesende Hendrik, Anna en Barbara Crab kinderen van Barbara Van Houtvinck we Stoffel Crab.

Wer1846: Fo 39v: 14 aug 1563
Peeter Van Loosen, Jan Van Eijcken, Jan Vandeneijnde ende Peeter Van Houtvin als momboirs van Kathelyne Anne ende Magriete Van Hove kinderen wijlen Jan Van Hove x Susanna Van Houtvin verkopen aan
Peeter Verhulst x Elisabeth Verloo een huis en hof met een stuk land te Cruyse.
Wer1846: Fo 127: 7 jan 1566
Francois Michiels x Anna Verthiers hebben bekend schuldig te zijn en verkocht te hebben aan Katheryne ende Jehanne Van Houtvin kinderen wijlen Jans x Lijsbeth Sgrooten een erfelijke rente.
Wer1848: Fo 78v: 11 juni 1608
Merten en Huijbrecht Van Hove woonende tot Keerbergen met Elisabeth Van Hove x Peeter Van Houtvinne verkopen aan Anthoon Goris alias Briers Antonissone x Maeijken Wouters een half bunder bempt int Werchterbroeck.

Aarschot 139ter: 4 sep 1645
Jan Diericx sone wijlen Jacobs heeft te leene verheven na de dood van Peeter Van Houdtvenne die dvoors parceel van leene vercregen heeft gehadt tegen derfgen Laureijs Wauters tvoors dagmael lants gelegen te Werchter ten Eynde opt Sollevelt.

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Elisabetha Van Hove, weduwe van Petrus Van Houtvin, alsmede de volgende kinderen en schoonkinderen, allen wonende te Werchter :

-     Martinus Van Houtvin x Ida Van Hasselt (Van Gestel);

-     Catharina Van Houtvin x Joannes Van Hoegaerden sone Joannes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7893, folio 46r., akte dd. 3 juli 1620.

Ite(m) in tegenwordich(eyt) des meyers en(de) schepenen van Loven naebeschreven gestaen Lyzabeth Van Hove weduwe wijlen Peeters Van Hautvin, Merten Van Hautvin, sone des voors(chreven) Peeters en(de) Ida Van Hasselt, zijne huysvrauwe, Jan Van Hougaerden sone Jans ende Cathlijn Van Hautvin, sustere des voors(chrev)en Mertens, alle woonende onder Werchter, tot desen v(er)bindende haerlieder respective persoonen ende goeden, present ende toecomende, der cohertie ende jurisdictie des heeren meyers ende schepenen van Loven v(oor)s(chreven) ende allen anderen ende renunchierende van allen exceptien ende privilegien deser ter contrarien ende naementlijken die voorseyde weduwe Ida Va(n) Hasselt ende Cathlijn Van Hautvin privilegio s(enatus) c(onsulti) velleiani et authenticae si qua mulier, daeraff ierst ondericht zijnde, et etiam novae constitutioni de duobus reis, hebben onbesundert, onverschijden bekent, soo sij bekennen bij desen, wel ende deuchdelijck schuldich te zijn heer en(de) m(eeste)r Merten Caverenne, priester, licentiaet in beyde rechten, als regent van(de) Pedagogie van tVerken ende inden naeme ende tot behoeff vande fundatie van Johannes Van Loemel, gefondeert inde voors(chreve) pedagogie, achtien carolusguldens te xx stuyvers stuck ende vijffthien gel(ijcke) stuyvers, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffelijcke rente, allen iaere op heden datu(m) deser te betalen ende inde stadt wissele van Loven, los ende vrij van allen beden ende impositien, ordinaris oft extraordinaris, innegestelt oft alnoch namaels inne te stellen, oock van x., xx., c., mindere en(de) meerdere penninghen, te leveren tot behoeff der voors(chreve) fundatie, erffel(ijck) in toecomende tijden, telcken termijn als schult met recht v(er)wonnen, ad mo(nitionem) pignus valens duplum et tantum ende tot meerder versekerheyt der voors(chreve) fundatie te doen, soo consenteren die voors(chreve) comparanten bekinderen int maecken van mainmise op ende over alle ende iegewelcke haerlieder goederen, bijde have en(de) erve, te weten die voors(chreve) weduwe eensdeels voorde tocht ende haere kinderen voorde proprietijt, ende specialijcken consenterende oick mede int decreet executoriael opde selve mainmise, den schepenen va(n) Loven te gheven sonder dat sij comparanten daertoe sullen derven geroepen oft gedaecht worden, met conditie dat die voorschreven bekinderen die selve rente van achtien guldens vijffthien stuyvers sullen moghen lossen ende quyten tallen tijden alst hen gelieven sal teender rijsen met drij hondert gelijcke carolus[gul]dens eens, die sij bekinderen vuyt handen des voorschreven heere regents vorde capitale penninghen deser bekentenisse bekennen ontfanghen te hebben ende met volle rente, co[ram] Schore, Van(der) Vorst, julii iii., 1620.

      Nota.

Die mainmise ter zaecken van dese bekentenisse, hier boven v(er)melt, staet post datam july 20. seq(uenti) et hic inseratur.

Item die voorschreven tweede comparanten hebben gelooft die vorseyde Lyzabeth Van Hove, henne moeder, vande voors(chreven) bekentenis costeloos ende schadeloos tontheffen ende indemneren, ende die vorseyde Merten Van Hautvin ende sijne huysvrauwe geloven Jan Va(n) Hougaerden ende zijne huysvrau van gelijcken costeloos tontheffen vorde somme van tweehondert vijfftich gudlens vuyt voors(chreve) drijhondert guldens, soo oick geloven die voorschreven Jan Van Hougaerden ende Cathlijn Van Hautvin, gehuysschen die vorseyde Merten Va(n) Hautvin ende Ida Va(n) Hasselt, zijne huysvrauwe, costeloos en(de) schadeloos tontheffen ende tindemneren voor dandere reste ende vijfftich guldens onder obligatie, submissie ende renunciatie als boven.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Houtvin Antonijne, ° ca. 1580, x met Philippus Segers,

Merten Van Houtvin in eigen naam en als momboir geasst met Jan Viskens medemomboir van de kinderen Jacob Diericx x Maeijcken Van Houtvin saliger, Jan Van Hoegaerden x Cathlijn Van Houtvin, hebben opgedragen in plaetse van S +D ten behoeve van Berbel Segers dochter Philips Segers x Anthonijne Van Houtvin hunne halve suster een erfelijke rente van 15 carolusgulden sjaers gestaen op huis en hof in Ninde.

     Uit dit huwelijk:

     Segers Barbara,  

 

2. Van Houdtvin Egidius, (°) Haacht 16.03.1586,

 

Van Houdtvin Elisabeth, (°) Haacht 16.03.1586,

 

Van Houtfin Martinus, XII (N2504 + S3609),

 

Van Houtfin Catharina, x (niet W, ) met Van Hoegarden Joannes jr,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hoegarden Elisabeth, (°) Werchter 05.05.1619 (g. Raes Petrus en Verbeke Elijsabeth ex Haacht),

     Van Hoegarden Anna, (°) Werchter 11.03.1621 (g. De Grove Joannes en Van Hoegaerden Anna),

     Van Hoegarden Margaretha, (°) Werchter 28.03.1623 (g. Lins Michael sr en Van Hoegarden Margareta),

     Van Hoegarden Catharina, (°) Werchter 29.03.1625 (g. Michiels alias Borst Joannes en Tils Catharina),

     Van Hoegarden Joanna, (°) Werchter 29.03.1625 (g. Van Hoegaerden Henricus en Van Hove Catharina),

     Van Hoegarden Martinus, (°) Werchter 12.03.1628 (g. Houtfin Martinus en Houtfin Maria),

 

Van Houtfin Maria, x (niet W, ) met Diricx Jacobus,

Akte met dank aan Christine Savat

Wer1849/1: Fo 100: 2 nov 1632:

Jacob Diericx x Maeijcken Van Houtvin transporteren aan Jan Van Hove Hendrikcxsone een rente van drije rinsguldens sjaers, deze rente bij Jan Verbeeck x Catharina Boels bekent geweest ten behoeve van Peeter Verstraeten sone wijlen Segers en bepand op huis en hof gelegen te Ninde.

     Uit dit huwelijk:

     Diricx Petrus, (°) Werchter 11.08.1620 (g. Geeraerts Petrus en Geeraerts Aleijdis),

     Diricx Michael, (°) Werchter 09.07.1623 (g. Lins Michael sr en Van Hove Barbara),

     Diricx Hubertus, (°) Werchter 10.10.1627 (g. De Cock Hubertus en Zegers Barbara),

 

Van Houtvin Jan.

 


 

XII - Van Houtfin Martinus (N2504 + S3608), ° ca. 1588,  + Werchter 30.01.1669 81 j., x (niet W, ) met Van Gestel Ida (Joanna) (N2505 + S3609), (W+).

 

Merten Van Houtvin in eigen naam en als momboir geasst met Jan Viskens medemomboir van de kinderen Jacob Diericx x Maeijcken Van Houtvin saliger, Jan Van Hoegaerden x Cathlijn Van Houtvin, hebben opgedragen in plaetse van S+D ten behoeve van Berbel Segers dochter Philips Segers x Anthonijne Van houtvin hunne halve suster een erfelijke rente van 15 carolusgulden sjaers gestaen op huis en hof in Ninde.
Aarschot 139ter: 16 mrt 1637
Merten Van Houtvin heeft te leene verheven naer doode van Elisabeth Van Hove zijne moeder een dm lant gelegen te Nijnde onder Werchter.
R5205: Werchter 28 jan 1658
Merten Van Houtvin verkoopt aan Peeter Van Houtvin x Margriete Van Aerschot een dm land ten Eynde. Op dezefde dag verkoopt hij het derde paert van een bunder land gelegen ten Eijnde waervan dander derde paert competeert Cornelis Boschmans ende tresterende derde paert aen Machiel Diricx sone Jacobs, ook aan Peeter Van Houtvin x Margriet Van Aerschot.
Wer1875 fo 168:
- 28 jan 1658: Merten Van Houtvin verkoopt een derdendeel van een bunder land ten Eynde aan zijn zoon Peeter Van Houtvin x Margriet Van Aerschot
- 26 sep 1755: Jan Feijaers x Elisabeth Geeraerts dochter Joannes en Guilliam Geeraerts sone Cornelis in houwelijck met Catharina Geens wesende de voors Joes ende Cornelis Geraerts kinderen van Barbara Van Houtvin ende Jan Geraerts alias Beurdekens
item Guilliam Van Loo x Barbara Janssens clijn dochter van Barbara Crab, Cornelis Feyaerts sone Petri ende Anna Crab, ende Hendrik Crab sone Henrici, wetende deze Hendrik Anna en Barbara Crab kinderen van Barbara Van Houtvinck x Stoffel Crab in haar tweede huwelijk ... Jan Feyaers sterfman na dood van Barbara Van Houtvin.
AVT1: 28 feb 1667
Merten Van Houtvin, 84 jaar oud, getuigt dat hij altijd heeft geweten dat de bempt die Jan Wouterdaems verkocht heeft aan jonker Charles De Bruxelles op dander syde vande Bovenlaake tegen den bempt van de we Jan Van Lantrop dat den selven bempt verkocht is geweest aan jonker etc ... op den last dat de selven bempt moet dragen de hoort oft mometgat? Wegende vuijt ende in den bempt vande voors we, ende voors verclaert Van Houtvin dat hij alle diverse bempden van Jo Debruxelles vele jaren heeft gadegeslagen
beenhouwers van Leuven en Mechelen?
Peeter Van Houtvin, zone Mertens, oud 50 jaren heeft verklaard dat hij gesien heeft over 25 jaeren die Goort staende tussen de bempt vande we Lantrop inde den bempt van Charles De Bruxelles altyt rehanisse is geweest door de voors Merten Van Houtvin sijn vader toesiender over de bempden toebehorende derfgen Jo D‘ ebruxelles sonder dat die voors we oft haere huerlieden ... die voors Goort te hebben gehangen, voorts verklaart hij als mede toesiender dat hij die zelfde Goort tot diversche jaren met syn vader heeft gehangen sonder hulp of bijstant vande voors we oft haere huerlieden.
AVT1: 9 juni 1668
Merten Van Houtvin, 86 jaar, verclaert dat hij C in sijnen jongen tyt veele diversche jaeren heeft ter jacht gegaen met honden ende trompe die hij selfs heeft gedragen beneffens andere sijne medegezellen ende diversche reysen gejaecht heeft opden sneeu sonder ooijt gehoort te hebben datmen tselve niet en vermag te doen, noch ooit bij iemanden ter werelt gemolesteert geweest.
AVT1: 4 dec 1668
Merten Van Houtvin uit Ninde, 83 jaar, verklaart het boender land in questie tusschen derfgen Cornelis Bosmans ende Hendrik Bosmans alhier tot Ninde heeft toebehoort Hendrik Bosmans d
oude ende Paulina Vanden Inde.

Aert Holemans x Maria Wouters ende Elisabeth Vandeputte we Lambrecht Van Houtvin zijn veraccordeert over een erfelijke rente die Aert Holemansx hsvr hadden gemaakt op de goeden van wijlen Thomas Vandermaelen.
Wer1848: Fo 76v: 2 juni 1608
Fransen Verhagen x Paschijne Van Dycke verkoopt een half bunder land daer een huijs plach op te staen gelegen in de Demerstraet aan Jan Van Hove x Barbara Van Houtvenne.
AVT1: 1 ‎(feb)‎ 1667
Cornelis Van Houtvin, pachter tot Veldonck, heeft verklaard ontvangen te hebben uit handen van Willem De Wortelaer die somme van 100 gl eens in duccatons ende pattacons
Bepand zijn huis tot Boeschot aende Paepelheijde waar zijn zoon Peeter in woonende is.
AVT3: 26 sept 1681
Cornelis Van Houtvin verhuist van Werchter naar Boischot is ten achter met de dorplasten aan Werchter.
AVT3: 10 mei 1684
Cristoffel Crabbé x Barbara Van Houtvin bruidegom & bruid geast met Jan Van Houtvin als momboir van de kinderen Jan Geeraert Beardeken eerste man van de bruid.
Wer1851: Fo 74v: 14 juni 1684
Accoort tusschen Jan Van Hautvin ter eenre & de momboirs vant minderjarig kint van wijlen Guill Van Loije Janssone daer moeder af leeft Magdalena Guens ‎(Henrick Guens momboir)‎.

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) nog een akte met vermelding van Martinus Van Houtvin(ck) en zijn zoon Petrus, die in Ninde onder Werchter woonden. Bemerk de merkwaardige schrijfwijze van de familienaam en van Ninde.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8261 fol. 286r°.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen mr. Jan Schellekens als geconstitueert met procuratie, waer van den teneur hier is volgende van woorde tot woorde.

Comparerende voor mij openbaer nots., tot Loven residerende, ende de getuygen hier onder te noemen, Merten ende Peeter Van Haytvincke, sone des voors. Mertens, ingesetenen van Ninge onder Werchter, die welcke bekenden vuyt handen van sr. Franchois Schonens ontfangen te hebben de somme van hondert ende vijfftich rinsguldens capitaels, waer van de selve elck een als principael ende in soldium hebben geloeft te betaelen negen guldens vij ½ st. erffelijcke rente, vallende iaerlijcx den derthiensten dach aprilis, te betaelen ende te leveren los ende vrije van alle lasten binnen dese stadt van Loven ende om den rentheffer van sijne capitale somme ende iaerlijcxe betaelinge vande voors. rente naerder te versekeren, soo hebben die comparanten elck een in solidum verbonden hennen persoon ende goederen, signantelijck hennen huyse ende hove met henne toebehoorten ende landerijen, gelegen tot Ninge voors., regen. de Cappellestraet ter ie., Abraham ende Jan Van Goor ter ije. ende iije. ende d' erffgen. Joris Vander Tommen ter iiije. sijden, gelijck het selve den iersten comparant vercregen heeft tegen Wauter Dams, mede oock een half boinder landts, gelegen aldaer, regen. sheeren straete in twee sijden ende Jan Dircx ter iije. sijden, item noch een dachmael bemps, gelegen aldaer, regenoten de cappelle van Ninge ter ie. ende ije. ende Jan De Drijver ter iije. sijden, verclaerende de selve goederen niet voorder belast te sijn als met de hellicht van eene rente van vijffthien guldens ende met de hellicht van eene rente van negen guldens, item noch huys ende hoff met een halff bonder landts daer aen gelegen, regen. tsheeren straete in twee sijden, Machiel Diercx ter iije. ende Cornelis Boschmans ter iiije. sijden, vrij ende onbelast, bijden voors. tweeden comparant vercregen tegen den voors. Merten Van Haytvinck, sijnen vaeder, ende tot naerdere versekeringe soo heeft hem Geerart Viskens gestelt als borge principael voor vijfftich rinsguldens, sijnde het derde paert vande voors. capitale penningen, consenterende oock de voors. comparanten int maeken van mamise over de voors. goederen ende int decreet vande heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder daer toe te worden geroepen oft gedaecht ende om dese bekentenisse te vernieuwen ende herkennen voorde voors. heeren schepenen hebben geconstitueert mr. Peeter Van Cotthem ende alle andere, gelovende hetgene bijden selven sal worden gedaen, te houden voor goet, vast ende van weerden onder obligatie ende renuntiatie in forma, des sullen de voors. comparanten de voors. rente mogen quyten met volle verloopen als hun gelieven sal ende geloven oock de selve comparanten de voors. Viskens van sijne borchtoechte altijts schadeloos ende costeloos t' ontheffen onder gelijcke obligatie ende renuntiatie als boven.

Actum desen xiij. aprilis 1654 ter presentie van Jaecques Staes ende Huybercht Van Sevenberge, als getuygen hier toe geroepen ende gebeden, ende hebben die comparanten de minute deser beneffens de getuygen onderteeckent, quod attestor ende was onderteeckent P. Van Reusel, nots., naer vermogen van welcke procuratie soo heeft den voors. geconstitueerden den voors. contracte notariael ende innehouden desselffs in alle ende yegelijcke sijne poincten herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijck geconsenteert int maeken van mamise over de goederen hier voor gespecificeert, mede int decreet van dien sonder daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram Fuso, Gudelino, 3. juny 1654.

 

Met verwijzing naar de vorige email wordt hieronder een akte van evictie vermeld, waarin dezelfde personen worden geciteerd. Ditmaal wordt de vrouw van Martinus Van Houtvin wel Ida Van Ghestelt (i.p.v. Van Hasselt) genoemd, wat laat vermoeden dat de griffier in de vorige akte een lapsus beging.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7893, folio 52v., akte dd. 18 juli 1620.

Borgem(eeste)ren, schepenen ende raidt der stadt va(n) Loven den iersten van onsen boden hierop v(er)socht, saluyt, want Elizabeth Vanden Hove wed(uwe) wijlen Peeters Va(n) Hautvin, Merten Van Hautvin ende Ida Van Ghestelt, gehuysschen, Jan Va(n) Hoogaerden en(de) Cathlijn Van Hautvin, oick gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, met schepenen brieven deser stadt verbonden zijn aen heer en(de) m(eeste)r Merten Caverenne, licentiaet in beyde rechten ende regent vande Verckens schole, inden naem ende tot behoeff van(de) fondatie wijlen ... [n.v.] in eene rente van achtien rinsg(uldens) ende vijffthien stuyvers erffelijck, daeraff zij te hemwaerts in gebreke souden sijn van toecomen(de) versekerh(eyt) ende vastich(eyt) der selve rente ende die voors(chreven) heere regent ons daeromme v(er)socht heeft hem v(er)leent te worden behoorlijcke brieven va(n) mainmise, in desen dienende, soo eest dat wij achtervolgen(de) die privilegien ende provisien ons daerop verleent en(de) volgen(de) den voluntairen consent, bijde v(oor)s(chreve) bekinders gegeven, u ordonneren en(de) committeren bij desen dat ghij in uwen als in ons gen(adichs) heeren en(de) deser stadts handen tot behoeff der voors(chreve) fundatie behoorlijcken nempt en(de) stelt alle en(de) iegewelcke goeden, beyde have ende erve, aen(den) voors(chreven) v(er)obligeerde tot Werchter ende elders competeren(de), daeraff ghij des v(er)socht sult sijn, ende namentl(ijck) ierst een v(er)vallen huys ende hoff, gelegen onder Werchter v(oor)s(crev)en, groot een halff bonder onbegrepen der maeten, reg(eno)ten) sheeren straete ter eenre, Peeter Peeters ter iie., Petronella Verhulst ter iiie. zijden, belast met cleynen sheeren chijns, item alnoch drij dachmaelen lants, geleghen ter plaetzen voors(chreven), reg(eno)ten) die goeden Peeters Hautvin ter eenre, sheeren straete ter tweedere ende derdere zijden, belast met twee guldens erffelijck sonder meer, item alnoch een halff bonder bemps, geleghen ter plaetsen voors(chreven), geheten dElst, reg(eno)ten tgodtshuys van(der) Cameren ter eenre en(de) iie. en(de) sheeren straete ter iii. zijden, belast met cleynen sheeren chijns, item alnoch drij dachmalen bemps, oick geleghen ter plaetsen voors(creven), reg(eno)ten, tcappittel van Aerschot in twee zijden, Jan Van Hove sone ter iiie., belast met cleynen heeren chijns, item alnoch een halff bonder bemps, oick geleghen ter plaetsen voors(creven), reg(eno)ten sheeren straete, het clooster van Oumere (?) ter iie. en(de) derdere zijden, belast met twee hinnen ende cleynen heeren chijns voorschreven, genoempt tSegbroeck, reg(eno)ten die Heyde ter eenre, die leybeke ter iie., S(inte) Barbelen cappelle ter iii., belast met cleynen heeren chijns sonder meer, item een halff ... [n.v.] lants, gelegen onder Werchter tot Nynde, reg(eno)ten Henr(ick) Boschmans ter eenre, s' heeren straete ter ii., derffg(enaemen) Peeters Van Hautvin ter iii. ende Adriaen Van Erps ter iiii. zijden, vercreghen bij Peeter Van Hautvin opden xiiien. may 1620 voor schepenen van Werchter tegen Peeter Peeters, item noch huys ende hoff mettten toebehoorten, gelegen ter voors(chreve) plaetsen, daerinne die voors(creven) Peeter Hautvin woont, reg(eno)ten mijn heer Van(der) Tommen ter eenre, Willem Van Nuffle ter iie., die Cappelstraete ter iiie. en(de) Jan Van Nynde ter iiii. zijden, den v(oor)s(chreven) heere regent totte selve goeden behoorlijcken leydende ende tselve gedaen zijnde, inthymert tvoors(creven) beleyt oft mainmise den grontheeren oft heuren officieren daeronder die voors(creve) onberurlijcke goeden resorterende zijn om van desen te moghen reg(ist)re houden ter conservatie van heure heerlijcke rechten, soo verre voor voldoeninghe van(de) v(oor)s(crev)en gebreken die voors(creve) goederen namaels v(er)cocht oft geexecuteert worden(de), doende van allen tghene ghij des in desen gedaen sult hebben goets tijts uwe behoorlijcke relatie aen een van onsen secretarisssen die tselve registreren zal, van welcken te doen, wij u des gheven volcomen macht en(de) auctoritijt nemende in des voors(creven) es, tuwer assistentie zoo verre des noot zij dofficiers van(de) plaetsen ende allen anderen u in desen behoeffelijcken wesende op heuren behoorl(ijcken) salaris, den welcken U e(erweerde) ing(eval)le als boven v(er)suecken, ordineren ende bevelen van des voors(chreven) es, tassistereen, des ter kennise hebben wij borgem(eeste)ren, schepenen en(de) raidt voors(creven) den zeghel ter zaecken deser stadt hierop doen drucken desen iii. july 1620, ond(erteecken)t, F. V. Cranevelt.

            Relaes.

Item Guilla(m) Herts, gesworen bode deser stadt, heeft opden eedt zijnder offcie(re)n v(er)claert ende gerelateert hoe dat hij ten v(er)sueck[e] van heer en(de) m(eeste)r Merten Caverenne, licentiaet in beyde rechten en(de) regent van(de) Verckens schole opden 9en. july 1620 hem getransporteert heeft bynnen den dorpe van Werchter ende aldaer in zijns als in ons gen(adichs) sheeren shertoghen ende deser stadts handen genomen te hebben allen die goeden, int wit van desen gespecificeert, toebehoirende Elizabeth Van(den) Hove weduwe wijlen Peeters Van Hautvin, Merten Va(n) Hautvin ende Ida Van Ghestelt, gehuysschen, Jan Va(n) Hougaerden ende Cathlijn Van Hautvin, oick gehuysschen, hebbende den voors(creven) heere reghent daertoe oick behoirlijcken geleyt ende dat voor het wettich gebreck, hier boven voir v(er)melt, hebben(de) d' officiers van(de) plaetsen oick gegeven hunnen behoirlijcken wijn, al ten eynde prout in hiis literis ac relatum opden xi. july 1620, ond(erteecken)t F. Cranevelt ende bezeghelt metten zeghel ter saecken deser stadt in groonen wasse daerop gedruckt ende het decret van dese mainmise staet gegeven 18. julii 1620.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Houtfin Joanna, (°) Werchter 30.10.1618 (g. Boschmans Henricus en De Wit Elisabeth),

 

Van Hautvin Petrus, wonen Tremelo, x Werchter 17.01.1644 (g. Van Houtvin Martinus en De Keijser Joannes) met Van Aerschot Margareta,

Hierbij een akte van lening betreffende dit gezin met dank aan Paul Peeters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7913 fol. 67r°.

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naergenoempt gestaen mr. Niclaes Wouters, clercq inde middelschrijffcamer der stadt Loven, naer vermogen van speciale en. onwederroepel. procuratie, hem, des hier volght, valide te mogen doen, gegeven bij Peeter Van Houtvin ende Margriet Van Aerschot, sijne huysvrouwe, mede bij Jan Van Houtvin, hem sterckgemaeckt hebbende voer Maria Van Aerschot, sijne huysvrouwe, volghens den instrument van procuratie daeraff, gepasseert voor mr. Pauwel Van Meerbeeck als openbaer nots. en. sekere getuygen opden xiiij. february 1661, alhier in originali gesien en. gebleken, heeft bekent (midts eene somme van twee hondert sessenvijfftich guldens, bijde constituanten ontfangen vanden eerw. heere Franciscus de Vianen, president van het Paus Collegie) aenden selven heere president (present ende dat accepterende ten behoeve der voors. collegie) wel en. deughdelijck schuldich te wesen sesthien guldens erffelijck, vallende jaerlijcx opden xiiij. february, erffelijcke rente, jaerlijcke wel en. loffelijck te betaelen ende in stadts wissele van Loven, los en. vrije van allen impositien, exactien, etha., inngestelt en. alnoch inne te stellen, te leveren ten behoeve der voornoempde collegie t' elcken jaere en. termijne als schult met recht verwonnen, onder obligatie, submissie en. renuntiatie in forma ende om die vs. collegie vande vs. rente en. jaerlijcxe betaelinge van dijen noch bat te versekeren, soo heeft den comparant geconsenteert, soo hij consenteert bij desen int maecken van beleyde en. mainmise over allen en. iegewelcke der respective constituanten goederen, meuble en. immeuble, ende signantelijcken over drije dachmaelen landts metten huyse daerop staende, gelegen tot Nin onder Werchter, regen. de straete ter eenre, Michiel Diericx ter ije., Cornelis Boschmans ter iije. sijden, item noch over drije dachmalen landts, gelegen opden Paddenberch, regen. die Braeck ter eenre, Anna ...os (?) ter ije., Willem Van Roost ter iije., Geert Aerts ter iiij. sijden, consenterende insgelijcx int decreet der schepenen van Loven daerop te gheven sonder dagement te derffven doen, op conditie van die selve rente te mogen lossen ten penninck sesthien met volle rente t' eender reyse in permissen gelde, coram Malcote, Meys, viija. marty 1661.  J. L' Hoste. 

 

In de akte wordt melding gemaakt van Petrus Van Houtvin en Margaretha Van Aerschot.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7903, folio 323v., akte dd. 31 mei 1644.

Item in tegenwoerdicheyt der schepen(en) van Loven naergenoept gestaen Niclaes Vander Vorst vuyt crachte en(de) naer vermogen van speciale en(de) onwederoepelijcke procuratie, hem, tot des naerbeschreven staet te doen, gegeven bij ende van wegen Peeter Van Hautvin ende Margriete Van Aerschot, gehuysschen, volgens den instrumente notariael daer van sijnde, gepasseert voer H. Vanden Couter als openbaer not(ari)s ende seeckere getuygen opden iersten marty 1644, die naerbeschreven schepen(en) in desen volcomentlijck gethoont en(de) gebleken, heeft bekendt midts eene somme van twee hondert guldens eens, bijde voerschreve constituanten ontfangen vuyt handen van Jan Smets en(de) Petronella Claes, insgelijcx gehuysschen, wel ende deuchdelijck schuldich te sijn, de die voerschreve selve gehuysschen present ende tselffve accepterende, twaelff carolus guldens te xxen. stuyvers tstuck en(de) thien gelijcke stuyvers, munte in Brabant cours en(de) loop hebbende, erffelijcke rente, alle jaere opden iersten marty te verschijnen ende te betaelen, ende inder stadts wissele van Loven los en(de) vrey van allen beden, lasten en(de) impositien ons g(enadichs) sheeren shertogen van Brabant, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, oyck van xen., xxen., cen. penningen, hoedanich die souden mogen wesen oft genoempt worden, te leveren ten behoeffve vanden voerschreven Jan Smets en(de) Petronella Claes, henne erffven en(de) naercomelingen oft actie van hen hebbende, erffelijck in toecomenden tijden, t' elcken termijn als schult met recht verwonnen, daer voer den voerschreven comparant vuyt crachte ende naer vermogen als boven verbindende ende submitterende die persoonen en(de) goederen der voerschreve constituanten respective, beyde haeffelijck en(de) erffelijck, tegenwoerdige en(de) toecomende, met renuntiatie in forma ende om die voers(chreve) gehuysschen renthefferen vande voerschreve rente van twaelff guldens thien stuyvers erffelijck en(de) jaerlijcxe betalinge der selffver noch beter te verseeckeren, soo heeft den voerschreven comparant van wegen en(de) vuyt crachte als voer geconsenteert int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle en(de) iegewelcke goederen der voerschreve constituanten, haeffelijck en(de) erffelijck, p(rese)nt ende toecomende, ende namentlijck op en(de) over het vierde paert in huys ende hoff mette erffve daer aen, liggende gestaen en(de) gelegen binnen Werchter, ter plaetse genoempt Tremeloo, regen(oten) de Heyde aldaer ter ie., Jan Calstermans ter iie., d' erffgenaemen Jan Schrijns ter iiie. en(de) d' erffgenaemen Peeter Vervoert ter iiiier. zijden, item op en(de) over het vierde paert in eenen bempt, groot ontrent een boender, insgelijcx gelegen onder Werchter inde Schuytbroecken, regen(oten) sheeren straete ter eenre, d' erffggenam(en) Jans Van Boschstraeten ter iie., d' erffgenamen Hendrick Crabeels ter iiie. en(de) de Dijle aldaer ter iiiie. zijden, item alnoch op het vierde paert in onderhalff dachmael bempts, gelegen int Wijtbroeck, regenoten den H(eyligen) Geest van Werchter in iie. zijden, consenterende oyck mede int decreet der heeren schepen(en) van Loven daer op te gheven sonder dat die voerschreve constituanten daer toe sullen moeten gedaeght oft geroepen worden, met conditie dat die voerschreve rentgelderen de selffve rente sullen mogen lossen en(de) affquyten t' allen tijden hen gelievende t' eender reyse, elcken gulden daer aff met xvien. gelijcke gul(den)s en(de) met volle rente, coram Gudelin Pulle, Beghijnemaecker, ultima maii 1644.

            In de marge.

Op heden den 15. february a(nn)o 1666 comparerende m(eeste)r Erasmus Van Gutschoven als rentm(eeste)r vande fondatie Piermont inde Lelie schole alhier, aen wien dese rente is getransporteert vii july 1655 in hac camera, den welcken inde selve qualiteyt heeft bekent ende bekent bij desen aen hem gelost ende gequeten te sijn bij Guilliam Schrijvers als besitter vande hypoteecke dese tegenstaende rente van xii gul(den)s thien stuyvers, item (?) met twee jaeren verloop der selver, te verschijnen de (?) lesten (?) meert naestcommen(de), consenteren(de) oversulcx inde cassatie der zelver rente, promitten(tes), etc(eter)a, et sic vacat.

Erasmus Van Gutschoven.

De onderstaane akte maakt melding van Petrus Van Vuytvinck (Van Houtven) en Margaretha Van Aerschot, wonende te Werchter, enerzijds, en Petrus Go(o)ris en Catharina Briers, wonende te Rotselaar, anderzijds.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534, folio 39r., akte dd. 12 december 1645.

Item in tegenwoordichyet des meyers, schepen(en) van Loven en(de) eygengenooten naerbeschreven, compareren(de) Jacques Van Schoonderhaghen, om tghene naerbeschreven staet te doen, volcomentlijck gemachticht sijnde met onwederroepel(ijck) procuratie, hem gegeven bij Peeter Van Vuytvinck en(de) Margriet Van Aerschot, gehuyschen, woonen(de) te Werchtere, voorden not(ari)s Ph(i)l(ip)s Hollandts en(de) seckere getuyghen opden xien. decembris 1645, alhier gesien en(de) geblecken, bij manisse, etc(etera), heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een dachmael broecx vuyt een halff boender, geleghen onder Werchter op dAude Demer, regen(oten) tgoidtshuys van Vrauwenperck ter ier., de Demer ter iier., Jan Veursters ter iiier. en(de) Geert Van Aerschot ter iiiier. sijden, exp(osito) imp(ositus) est jure hereditario et allodiali Ph(i)l(ip)s Hollandts inden naem en(de) ten behoeve van Peeter Gooris en(de) Cathlijn Briers, gehuyschen, woonen(de) te Rotselaer, per mo(nitionem) jure, his interfuerunt Daneels, Winghe, scabini Lovan(iensis) et allodii consortes, item domicellus Paulus De Rijcke, villicus Lovan(iensis), et Ph(i)l(ippu)s Hollandts similiter tanquam allodii consortes, coram quibus satis et waras voor vrije en(de) onbelast goet, quiquidem rogantes quod faciunt scabini Lovan(iensis) predicti act(um) decembris xii., 1645.

     Uit dit huwelijk:

     Van Houtvin Catharina, (°) Werchter 10.08.1645 (g. Goris Joannes en Van Aerschot Catharina),

     Van Hautvin Elisabeth, (°) Werchter 11.05.1651 (g. Van Hautvin Philippus en Van Tongelen Elisabeth).

 

Van Houtfin Joannes, (°) Werchter 30.05.1621 (g. ... Joannes ex Keerbergen en Vermijlen Christina), x 1 met Jacobus Diericx, x 2 Werchter 24.02.1653 (g. Mag Van Tongelen Arnoldus en De Wijngaerde Wilhelmus) met Van Aerschot Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Diricx Petrus, (°) Werchter 11.08.1620 (g. Geeraerts Petrus en Geeraerts Aleijdus),

     Diricx Michael, (°) Werchter 09.07.1620 (g. Lins Michael sr en Van Hove Barbara), 

     Diricx Hubertus, (°) Werchter 10.10.1627 (g. De Cock Hubertus en Zegers Barbara), 

     Dierix Joanna, (°) Werchter 26.07.1643 (g. Geens Joannes en Fiermens Joanna), 

     Diericx Joannes, (°) Werchter 25.03.1645 (g. Van Aerschot Joannes en Van Aerschot Catharina), 

     Diericx Elijzabeth, (°) Wercher 02.03.1649 (g. De Keuster Joannes n. Goris Joannes en Van Tongelen Elijsabeth),  

     2. Van Hautvin Philippus, (°) Werchter 04.01.1654 (g. Van Hautvin Philippus en Goris Catharina),

     Van Hautvin Catharina, (°) Werchter 09.11.1656 (g. Van Hautvin Martinus n. De Wijngarde Wilhelmus en Van Essche Barbara),

     Van Hautvin Joanna, (°) Werchter 13.07.1660 (g. Van Hautvinck Michael en Straetmans Joanna),

 

Van Houtfin Michael, XI (N1252 + S1804), (°) Werchter 17.08.1625 (g. Lints Michael sr. en Boschmans Catharina),

 

Van Hautvinck Philippus, + Werchter 23.02.1660, x Werchter 05.02.1660 (g. Van Hautvinck Joannes en Mr Van Roost Cornelius) met Straetmans Joanna (S1303 + S1951), de rest van dit complexe gezin bij Van Gestel.

 


 

XI - Van Houtvinc Michael (N1252 + S1804), (°) Werchter 17.08.1625 (g. Lints Michael sr. en Boschmans Catharina), x Werchter 21.02.1651 (g. Martinus Van Houtvinck en Barthelmus Goris) met Catharina Goris Alias Bruers (N1253 + S1805), (°) Werchter 22.07.1624 (g. Henricus Luytig en Elisabeth Vekemans).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Houtvinck Maria, (°) Werchter 11.08.1652 (g. Joannes Janssens en Maria Ercks),

 

Van Houtvinc Arnold, X (N626 + S902), (°) Werchter 08.10.1654 (g. Wouters Arnoldus en Mommaerts Maria),

 

Van Houtvinc Margaretha, (°) Werchter 28.03.1657 (g. Joannes Goris en Margaretha Van Arschot),

 

Van Houtvinc Elisabeth, (°) Werchter 21.06.1659 (g. Arnoldus Michiels en Elisabeth Goris), x Werchter 16.01.1691 (g. Christophorus Crabbe en Paschasius Van Gessel) met Henricus Van Gestel,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gestel Barbara, (°) Werchter 08.03.1693 (g. Van Gestel Paschasius en Van Houtvinck Elisabeth),

 

Van Houtvinc Joannes, (°) Werchter 15.08.1661 (g. Joannes Machiels en Margaretha Van Arschot), x Werchter 22.09.1694 (g. Lucas Geens en Petrus Geeraerts) met Barbara Bosmans,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hautvinck Maria, (°) Werchter 05.03.1696 (g. Moens Jacobus en Vermeulen Maria),

 

Van Houtvinc Anna, (°) Werchter 07.02.1664 (g. Joannes Van Gestel en Anna Verhulst), x Werchter 06.07.1683 (g. Michael Bosmans en Joannes Peeters) met Abraham Coemans, hij x 2 Werchter 08.07.1698 (g. Coemans Adrianus en De Jonge Joannes) met Peeters Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Coemans Barbara, (°) Werchter 26.10.1684 (g. Coemans Adrianus en Van Hautvin Barbara),

     Coomans Guielmus, (°) Werchter 25.07.1686 (g. Coomans Guilielmus en Peeters Lucia),

     Coemans Joannes, (°) Werchter 20.08.1688 (g. Janssens Joannes en Gooris Catharina),

     Coemans Catharina, (°) Werchter 23.03.1691 (g. Van Uijtven Arnoldus en Fobelets Catharina),

     Coemans Henricus, (°) Werchter 05.03.1695 (g. Janssens Henricus en Van Gestel Maria).

 


 

X - Van Houtvinc Arnold (N626 + S902), (°) Werchter 08.10.1654 (g. Wouters Arnoldus en Mommaerts Maria), x (niet W, Wak, S, ) met De Raymaker Maria (N627 + S903), (°) Werchter 22.06.1659 (g. Van Tongelen Petrus en Maria Janssens).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hautvin Barbara, IX (N313), (°) Werchter 14.02.1684 (g. Van Hautvin Joannes en De Raymaker Barbara), + Werchter 10.06.1734,

 

Van Aertvin Catharina, (°) Werchter 08.04.1686 (g. Coenens Abraham en Schrijns Catharina),

 

Van Houtvin Guilielmus, (°) Werchter 15.04.1687 (g. Van de Put Guilielmus en Maria Janssens),

 

Van Aertvinck Joanna, IX (S451), (°) Werchter 08.02.1690 (g. Janssens Libertus en Smets Joanna),

 

Van Houtvin Maria, (°) Werchter 25.03.1694 (g. De Raijmaeker Giliam en Maria Janssens),

 

Van Houtvinck Theresia, (°) Werchter 30.05.1696 (g. Janssens Petrus en Van Avent Margaretha), x (niet W, ) met Feyaerts Carolus,

     Uit dit huwelijk:

     Faijaerts Maria, (°) Werchter 02.02.1718 (g. Henricus Vervoert en Maria Raijmaekers),

     Faijaert Joannes, (°) Werchter 17.07.1719 (g. Joannes Van Hautvinck en Catharina Van Hoegaerde),

     x Werchter 06.02.1742 met Elisabeth Geraerts, (°) Werchter 24.01.1713 (g. Henricus Crab en Elisabeth Verbinnen), fa Joannes en Maria Verbinnen,

     Faijaerts Henricus, (°) Werchter 29.01.1721 (g. Henricus Faijaerts en Barbara Van Hautvinc),

     Faijaerts Elisabeth, (°) Werchter 04.10.1722 (g. Arnoldus Van Houtvinck en Elisabeth Wauters),

     Faijaerts Anna, (°) Werchter 16.04.1724 (g. Adria... Verbinnen en Anna Van Hautvinck),

     Faijaerts Joanna, (°) Werchter 18.01.1726 (g. Guilielmus Faijaerts en Joanna Van Hautvinck),

     Fijaerts Clara, (°) Werchter 25.12.1727 (g. Remigius Jansens en Clara Crab),

     Faijaerts Anna Maria Theresia, (°) Werchter 13.02.1729 (g. Egidius Faijaerts en Theresia Wauters),

     Feijaerts Petrus, (°) Werchter 21.02.1731 (g. Petrus Wouters en Barbara De Raeijmaecker),

     Faijaerts Martinus, (°) Werchter 25.01.1733 (g. Martinus Wouters en Elisabet Nijs),

     Fijaerts Catharina, (°) Werchter 29.08.1734 (g. Petrus De Wijgaert en Catharina Van Leemputten),

     Fijaerts Arnoldus, (°) Werchter 16.04.1736 (g. Arnoldus Fijaerts en Anna Van Meerbeeck),

     Feijaerts Guilielmus, (°) Werchter 30.03.1738 (g. Guilielmus Bosmans en Theresia Lambrechts),

     Feijaerts Egidius, (°) Werchter 21.05.1741 (g. Egidius Feijaerts en Catharina Van Dijck), + Werchter 24.01.1767,

 

Van Houtvinck Anna, (°) Werchter 29.04.1699 (g. Bols Guilielmus en Peeters Anna), + Werchter 21.01.1778, x (niet W, ) met Adrianus Van Geel en x 2 Werchter 21.04.1742 met Gorts Cornelis, ex Tildonk, + Werchter 18.07.1761,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Geel Cornelius, (°) Werchter 06.04.1726 (g. Adrianus Castermans n. Cornelius Van Geel en Maria De Raemaeker), x 1 Werchter 01.07.1760 met

     Anna Catharina Goris, (°) Werchter 25.07.1726 (g. Petrus De Kijser en Anna Van Avont), + Werchter 12.02.1780, fa Judocus en Lucia De Keijser,

     x 2 Werchter 08.01.1784 (g. Joannes De Preter frater en Henricus De Wijngaert) met Maria De Preter, ex Schriek,

     Van Geel Maria, (°) Werchter 30.04.1730 (g. Joannes Van Houtvinck en Maria Van Geel),

     Van Geel Joannes, (°) Werchter 16.03.1732 (g. Joannes Van Houtvinck en Maria De Winter),

     Van Gheel Maria, (°) Werchter 26.09.1734 (g. Petrus Anthonis en Maria Van Gheel),

     x 1 Werchter 16.08.1761 met Adrianus Daems, (°) Werchter 31.01.1737 (g. Adrianus Mierkens en Maria Van Gorp), fs Nicolaus en Anna Meerkens,

     x 2 Werchter 30.06.1782 (g. Petrus Van Woensel pater ex Begijnendijk en Cornelius Van Geel frater) met

     Petrus Franciscus Van Woensel, (°) Baal 06.04.1764 (g. Petrus Van Woensel en Elisabeth Pauwels), fs Petrus en Maria Wauters,

     Van Gheel Guilielmus, (°) Werchter ...06.1741 (g. Guilielmus Van Gheel en Joanna Van Houtvinck),

 

Van Uijtvinck Joannes, (°) Werchter 04.07.1702 (g. Van Loije Joannes en Maria Van Hove).

 


 

IX - Feiarts Guilielmus (N312), (°) Werchter 02.01.1684 (g. Gui!lielmus Faiarts en Maria Maes), + Werchter 14.10.1728, x 1 Werchter 10.05.1684 (g. Van Tongelen Joannes en Hoelaerts Egidius) met Crabbe Christophorus, x 2 (niet W, Wak, S,  ) met Van Hautvin Barbara (N313), (°) Werchter 14.02.1684 (g. Joannes Van Hautvin en Barbara De Raymaker), + Werchter 10.06.1734.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Feiarts Guilielmus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Crabb Henricus, (°) Werchter 21.10.1686 (g. Van Hove Anna n. mart. Meerdt Henricus en Van Houdtvinck Anna), x (niet W, ) met Maria Mergaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Crab Henricus, (°) Werchter 13.08.1715 (g. Gooris Henricus en Crab Barbara), x 1 Betekom 15.12.1737 (g. Crab Henricus en Vander Reeth Egidius) met Torfs Anna,

     (°) Betekom 19.12.1712 (g. Petrus Verlinden en Anna Sneijers), x 2 Werchter 20.09.1743 met Van Avondt Maria, fii bij Torfs,

     Crabbe Cornelius, (°) Werchter 13.09.1719 (g. Geeraets Cornelius en Van Hautvinck Elisabeth),

 

Crabbe Anna, (°) Werchter 24.01.1690 (g. Van Uijtvinck Joannes en Peeters Anna), x 1 (niet W, Rot, Wak, H, K, Bet, B, Mech, ) met Faijaerts Petrus, (°) Werchter 21.07.1690 (g. Joannes Lambrechts en Petrus Verbeke),  x 2 (niet W, Rot, Wak, H, K, Bet, B,  Mech, ) met Janssens Remigius,

     Uit dit huwelijk:

     1. Faijaerts Cornelius, (°) Werchter 12.12.1717 (g. Cornelius Geraerts en Elisabeth Wouters), + Werchter 16.04.1781,

     x (niet W, ) > 1744 met Verelst Maria, (°) Werchter 19.04.1719 (g. Guilielmus Storms en Maria Van Gestel), + Werchter 15.09.1759, fa Gummarus en Catharina Hoeylaerts,

     2. Jansens Catharina, (°) Werchter 22.01.1727 (g. Crab Henricus en Meeus Catharina),

     Janssens Barbara, (°) Werchter 11.02.1731 (g. Wouters Joannes en Crab Barbara), 

 

Crabbe Barbara, (°) Werchter 17.07.1696 (g. Van Uijtvinck Elisabeth n. Van Gestel Henricus en Boschmans Barbara), x 1 (niet W, Rot, Wak, H, K, Bet, B, Mech, ) met Jansens Joannes, x 2 (niet W, Rot, Wak, H, K, Bet, B, Mech, ) met Van Geel Egidius, x 3 (niet W, Rot, Wak, H, K, Bet, B, Mech, ) met Verbinnen Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     1. Jansens Barbara, (°) Werchter 13.08.1718 (g. Van Tongelen Joannes en Van Hautvinck Barbara),

     2. Van Geel Catharina, (°) Werchter 15.04.1723 (g. Crabbe Henricus en Welles Catharina),

     Van Geel Maria, (°) Werchter 07.08.1725 (g. Van Geel Adrianus en Verbinnen Maria),  

     3. Verbinnen Elisabeth, (°) Werchter 06.08.1728 (g. Crab Henricus en Serneels Elisabeth),

     Verbinnen Cornelius, (°) Werchter 21.11.1731 (g. Michiels Cornelius en Nijs Elisabeth),

     Verbinnen Henricus, (°) Werchter 04.02.1735 (g. Crabb Henricus en Geeraerts Elisabeth),

     Verbinnen Anna, (°) Werchter 13.01.1739 (g. Feijaerts Cornelius en Van Eijcken Anna), 

 

2. Faijaerts Egidius, VIII (N156), (°) Werchter 18.11.1710 (g. Egidius Faijaerts en Maria De Raemaekers),

 

Faijaerts Arnold, (°) Werchter 03.10.1711 (g. Arno... Van Uijtvinck en Elisabeth Wauters), x Werchter 11.01.1735 (g...) met Elisabeth Wauters, (°) Werchter 08.10.1710 (g. Arnoldus Van Roest n. Joannis De Jonge en Elisabeth Wauters), + Werchter 24.10.1746, fa Henricus Wouters en Clara Crabbe,

     Uit dit huwelijk:

     Feijaerts Theresia, (°) Werchter 25.10.1735 (g. Carlolus Feijaerts en Theresia Feijaerts), x Werchter 27.08.1764 (g. Petrus Vander Borght en Egidius Vander Borght)

     met Franciscus Coppens, (°) Rotselaar 24.02.1738 (g. Franciscus Hauwaerts en Anna Vanden Scilt), fs Lambertus en Catharina Hauwaerts,

     Feijaerts Joanna Maria, (°) Werchter 07.08.1737 (g. Joannes Feijaerts en Joanna Maria Wouters),

     Feijaerts Catharina, (°) Werchter 22.10.1739 (g. Egidius Feijaerts en Anna Catharina Van Roost),

     Feijaerts Cornelius, (°) Werchter 03.11.1743 (g. Cornelius Feijaerts en Joanna Feijaerts),

 

Faijaerts Joannes, (°) Werchter 08.03.1714 (g. Joannes Van der Linden en Anna Van Hautvinck),

 

Faijaerts Theresia, (°) Werchter 20.02.1716 (g. Cornelius Faijaerts en Theresia Van Aetvinck),

 

Faijaerts Guilielmus, (°) Werchter 06.10.1717 (g. Guilielmus De Rademaker en Clara Cr...),

 

Faijaerts Joanna, (°) Werchter 02.10.1718 (g. Norbertus Van Gorp en Joanna Vanhoutvinck),

 

Faijaerts Catharina, (°) Werchter 02.09.1720 (g. Joannes Van Hautvinck en Catharina Faijaerts),

 

Faijaerts Anna Maria, (°) Werchter 23.04.1723 (g. Alexander Feiarts en Barbara Van Hautvin),

 

Faijaerts Henricus, (°) Werchter 10.03.1725 (g. Henricus Faijaerts en Catharina Van Hoet), x 1 Werchter 30.11.1754 (g... ) met Pellegrims Anna, (°) Werchter 08.11.1726 (g. Cornelius Van Geel en Anna Van Meerbeeck), + Werchter 28.03.1771, fa Henricus Pelgrims en Maria Van Geel, x 2 Werchter 20.01.1772 (g...) met Catharina Wauters, (°) Wezemaal 20.10.1740 (g. Joannes Hollants en Catharina Mertens), + Werchter 17.10.1779, fa Joannes en Catharina Engels, x 3 Werchter 27.08.1782 (g. Joannes Geeraerts en Guilielmus Stroobans) met Maria Anthonis, (°) Werchter 14.08.1735 (g. Franciscus Van Tongelen en Maria Van Gheel), + Werchter 11.09.1782, fa Petrus en Elisabeth De Jonghe,

     Uit dit huwelijk:

     1. Feijaerts Barbara, (°) Werchter 26.07.1755 (g. Petrus Pelegrims en Barbara Wouters), x > 1787 met Henricus Van Eijcken, ° Werchter, landbouwer,

     Feijaerts Anna Maria, (°) Werchter 05.02.1757 (g. Cornelius Van Meerbeeck en Maria Van Geel),

     x Werchter 09.11.1790 (g. Henricus Faeijaerts pater en Arnoldus Bols custos) met Andreas Kindermans,

     (°) Werchter 01.04.1766 (g. Andreas Vanroost en Maria Mommens), + Werchter 13.05.1829, fa Guilielmus en Maria Petronilla Crab,    

     Feijaerts Elisabeth, (°) Werchter 07.03.1759 (g. Arnoldus Verbeeck en Elisabeth Eggers),

     Faijaerts Anna Catharina, (°) Werchter 07.10.1760 (g. Egidius Faijaerts en Anna Vangeel), + Werchter 05.09.1838,

     x Werchter 21.04.1792 (g. Henricus Faeijaerts pater en Arnoldus Bols custos) met Cornelius Gordts, landbouwer, ex Tildonk,

     Faijaerts Maria Catharina, (°) Werchter 26.08.1762 (g. Arnoldus Faijaerts en Anna Catharina Bosmans),

     Faijaerts Anna Theresia, (°) Werchter 11.01.1765 (g. Petrus Faijaerts filius Egidius en Anna Van Meerbeeck),

     Faijaerts Clara Andreas, (°) Werchter 08.01.1767 (g. Andreas Vanroost en Clara Van Langendonck), + W 14.08.1770,

     Faijaerts Arnoldus, (°) Werchter 10.09.1769 (g. Arnoldus Mareschalck en Elisabeth Van Geel), + Werchter 18.06.1770,

     2. Faijaerts Barbara, (°) Werchter 08.12.1772 (g. Joannes Franciscus Eggers en Anna Barbara Faijaerts),

     x 1 Rotselaar 17.04.1796 (g. Henricus Feyaerts en Jacobus Verhaegen) met Adrianus Van Cauwenbergh, ex Aarschot,

     + Rotselaar 01.02.1806, x 2 Rotselaar 11.02.1807 (g. Pierre Van Malcot en Jacques Van Malcot) met Petrus Van Malcot,

     Rotselaar ° 14.11.1780, (°)  Rotselaar 14.11.1780 (g. Petrus Verbeeck en Elisabet Van Malcot), + Rot 09.10.1839, fs Guilielmus Van Malkot en Anna Maria Verbeeck,

     Faijaerts Joanna, (°) Werchter 24.10.1774 (g. Cornelius Bosmans en Anna Maria Faijaerts),

     x Rotselaar 23.07.1806 (g. Pierre Hennes en Pierre Van Malcot) met Henricus Hennes, (°) Wilsele 11.12.1778, fs Petrus en Elisabeth Lambrechts,

     Faijaerts proles, °/+ Werchter 17.10.1779,

 

Faijaerts Maria, (°) Werchter 16.10.1727 (g. Joannes Lambrechs en Maria Van der Linden).

 

 

 

IX - Lambrechs Joannes (S450), (°) Werchter 18.08.1669 (g. Janssens Joannes), x Werchter 07.11.1708 (g. De Cock Egidius en Arnoldus Van Hautvinck) met Van Aertvinck Joanna, (S451), (°) Werchter 08.02.1690 (g. Janssens Libertus en Smets Joanna), + Werchter 24.12.1761.

 

Uit dit huwelijk:

 

Lambrechs Catharina, (°) Werchter 06.06.1710 (g. Van Hautvinck Arnoldus en Impens Catharina),

 

Lambreghs Theresia, (°) Werchter 06.10.1712 (g. Lambreghts Joannes en Van Uijtvinck Theresia),

 

Lambrechts Maria, VIII (S225), (°) Werchter 30.10.1714 (g. De Raijmaekers Petrus en De Raijmaekers Maria),

 

Lambreghs Anna, (°) Werchter 19.06.1717 (g. Raijmaekers Guilielmus en Anna Van Uitvinck), + voor 4/1719,

 

Lambrechs Anna, (°) Werchter 05.04.1719 (g. Faijaerts Martinus en Anna Van Hautvinck), + Werchter 23.11.1791, x Werchter 07.04.1750 met Petrus Van Hoegaerden, (°) Werchter 13.01.1720 (g. Petrus Vervloesem en Elisabeth Holemans), + Werchter 18.10.1791, fs Joannes en Catharina Holemans,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hoegaerden Mattheus, (°) Werchter 15.01.1751 (g. Henricus Vervloesem n. Mattheus Hove en Catharina Vervloesem),

     Van Hoegaerden Anna Maria, (°) Werchter 02.02.1753 (g. Carolus Feijaerts en Anna Maria Van Geel),

     Van Hoegaerden Joanna, (°) Werchter 12.03.1755 (g. Petrus Mergaets en Joanna Van Hautvin), + Werchter 07.06.1815,

     x Werchter 07.11.1780 (g. Joannes Baptista Van Hoegaerden frater en Arnoldus Bols) met Henricus Van Houtvinck,

     (°) Werchter 26.06.1748 (g. Henricus Van Houtvinck en Anna Maria Staes), fs Petrus Van Outvinck en Catharina Staes,

     Van Hoegaerden Maria Theresia, (°) Werchter 30.09.1757 (g. Guilielmus Van Hoegaerden en Maria De Rademaecker),

     x Werchter 27.04.1786 (g. Joannes Franciscus Moes frater en Cornelius Lauwens) met Moes Henricus, ° Budingen,

     Van Hoegaerden Joannes Baptista, (°) Werchter 16.02.1761 (g. Joannes Van Houtvin en Maria Lambrechs),

 

Lambrechs Christina, (°) Werchter 08.01.1723( g. Van Houtvinck Joannes en Boets (Bols) Cristina),

 

Lambrechs Joannes Baptista, (°) Werchter 24.06.1724 (g. Theijs Joannes Baptist en Van Hautvinck Barbara), + Werchter 24.09.1743,

 

Lambrechs Adrianus, (°) Werchter 20.05.1729 (g. Van Geel Adrianus en De Raemaeker Barbara).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom