Voorouderlijst Van Hoeilaer Judocus

 

Hoeylaerts, -aerds, Ho(o)ylaerts, Hoyelaerts

Familienaam uit de plaatsnaam Hoeilaert (Vlaams-Brabant).

 


 

XIII - XIV - Van Hoeilaer Guilielmus, fs Judocus (S4742 + N4994 + S5602 + M13214), x met Smets Elisabeth (S4743 + N4995 + S5603 + M13214), + Veltem 16.03.1651.

 

Notaris P. Van Malder Erps 17.01.1661: scheyding en deyling wijlen

Guilielmus Van Hoeylaer en Elisabeth Smits.

1. Elisabeth x Aert Maes,

2. Barbara x Jan Maes,

3. Maria x Jan Boschmans Veltem,

4. Catharina x Jan Keyaerts Veltem,

5. Cecilia x Jan t'Servrancx Herent. 

 

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van de stamouders Guilielmus Van Hoolaer (Van Hoeilaer) en Elisabetha De Smet (Smets), inwoners van Veltem.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 61r., akte dd. 30 december 1632.

 Item in teghenwoordicheyt des meyers, schepen(en) en(de) eygen(genoten) van Loven naerbes(chreven) gestaen Geeraert Van Doren sone wijlen Hendricx, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse eerst seven vieren(deelen) landts, geleghen onder Velthem opt Middelvelt, regen(oten) d' erffgen(aemen) Henrick Bosmans noordt, d' erffgen(aemen) Willems Stroobants, te voorens mijn heer Tysenack, oost, d' erffgen(aemen) Peeters Van(den) Hoeck, te vorens den voors(chreven) heer Tysenack, zuydt, de cappelrije van S(in)te Laureys tot Velthem west, item vijff vieren(deelen) bempdts, geleghen in(de) Achterste Boorbeempden onder Velthem, regen(oten) den H(eyligen) Geest aldaer ter ie. Goort Van(den) Putte ter iie., de Halffstraete ter iiie. en(de) Ph(i)l(ip)s Begijnemaecker ter iiiie. sijden, item een halff vieren(deel) landts onder Wincxel, regen(oten) d' erffgen(aemen) Van Duffle ter ie., d' erffgen(aemen) Hans Nots ter iie., t' clooster van(de) Halffstraete ter iiie., inder vueghen als de selve goeden aen(den) voors(chreven) opdraegher op heden sijn te deele gevallen bijde naervolgen(de) deylinghe, expos(ito) ende Willem Van Hoolaer, woonende tot Velthem, impos(itus) per mo(nitionem) reddidit voor vrije eyghen goeden, daerop d' opdraegher de selve goeden is waranderende) ende voorts op eene voortaene rente van sesse carolus guldens te xx st(uyvers) t' stuck en(de) vijff gelijcke stuyvers loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) op date deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele te leveren tot behoeff des voors(chreven) Willems Van Hoolaer en(de) Elizabeth De Smet, sijne huysv(rouw)e, los en(de) vrije van xe., xxe., ce. en(de) allen andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, ingestelt oft naermaels inne te stellen in toecomende tijden, t' elcken termijn als schuldt met rechte v(er)wonnen, totter tijdt van(de) quytinghe toe, de welcke redemptie t' allen tijde sal moghen geschieden met hondert gelijcke guldens eens en(de) met volle rente, promittens insuper solvere, ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(untiando) personaliter in forma, his interfuerunt Borchgreeff, De Greve, scabini Lovanien(sis) et allodii consortes, item domicellus Michael Pannis locum tenens villici, et m(agiste)r Henricus Leunis, similiter allodii consortes, actum eodem.

 

In de akte maakt men melding van Guilielmus Van Hoolaer (Van Hoeilaer) en zijn vrouw Elisabetha De Smet, inwoners van Veltem. Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van Joanna Van Hoolaer dochtere Judocus, die gehuwd was met Philippus Van Meerbeeck, wonende te Vossem. Ik vermoed dat het wel om familie gaat.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 13v., akte dd. 12 juli 1627.

Item, in p(rese)ntia villici Lovaniensis, et(ceter)a, gestaen Joanna Van Hoolaer dochter wijlen Joos, met consente, wille, wete en(de) overstaen Ph(i)l(ip)s Van Meerbeeck, haers mans, woonen(de) tot Vossum, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)tijdenisse sesse dachm(aelen) en(de) een halff en(de) xxxviii roeden bempdts, geheeten het Tweebroeck, gelegen onder Erps, reg(eno)ten s' heeren straete ter ie., Willem Van Hoolaer ter iie., t' clooster van Terbanck ter iiie., t' goidtshuys van Audergem ter iiiie., d' erffgen(aemen) Anthoon Van Auwenhoven ter ve. en(de) jo(ncke)r Joos del Plano ter vi. en(de) viier. sijden, expos(ito) ende de voors(chreven) Willem Van Hoolaer en(de) Elizabeth De Smet, gehuysschen, woonen(de) tot Velthem, impos(iti) per mo(nitionem) reddiderunt aen(de) voorn(oempde) gehuysschen om t' selve goedt te hebben, te houden en(de) te besitten op xxx st(uyvers) erffel(ijck) aen t' capittel van S(in)te Peeters te Loven, tanquam prout jure, ende voorts meer op eene voortaene rente van sesse carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants t' stuck en(de) vijff gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, jaerlijcx te v(er)schijnen den xii. july en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede en(de) van alle impositien, innegestelt oft inne te stellen in toecomen(de) tijden, t' elcken jaere en(de) termijne als schuldt met rechte v(er)wonnen, ob(ligando) et sub(mittendo), gelovende de voors(chreve) gehuysschen indivisim et insolidum de voors(chreve) rente van sesse rinsguldens en(de) vijff stuyvers erffel(ijck) jaerlijcx ten tijde en(de) termijn voors(chreven) wel en(de) loffelijck te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije als boven ten behoeve voorschreven onder de s(elv)e obligatie en(de) submissie met conditie dat de voors(chreve) gehuyssschen oft heurl(ieder) naercomelingen de voors(chreve) rente sullen mogen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hen gelieven sal t' eender reyse, elcken gulden erffelijck daeraff met sesthien gelijcke guldens loopende munte en(de) met volle rente, coram Assche, Pulle, julii xiia., 1627.

 

Hieronder een akte waarmee je een generatie hoger geraakt. Guilielmus Van Hoolaert, inwoner van Veltem, emancipeert zijn kinderen Maria, Catharina en Cecilia, die hij behouden heeft van zijn vrouw Elisabetha De Smeth (Smets). Uit de akte blijkt dat Guilielmus de zoon is van Judocus. Bemerk dat in de akte het woordje 'heeft' werd vergeten, dat bij de transcriptie werd geplaatst tussen vierkante haakjes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 75v., akte dd. 21 juni 1627.

Transcriptie.

Item in presentie als voer gestaen Willem Van Hoolaert

sone wijlen Joos, woonende te Velthum, ende [heeft] behoerlijcken

vuyten bfoode ghedaen Maria(m), Catharina(m) et

Cecilia Van Hoelaert, zijne kinderen, die hij verweeckt

heeft vuyten lichaeme van Elisabeth De Smeth,

quo facto B. Peeters reconduxit ab aqua et

igne, actu(m) eodem cora(m) eisd(em).

 

Hierbij een akte met vermelding van Guilielmus Van Hoolaer (Van Hoeilaar) zone Judocus en zijn vrouwe Elisabetha De Smet (Smets), wonende te Beisem. De datum van de akte is gebaseerd op de datum van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7496, folio 207v., akte dd. 18 maart 1605.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepenen van Loven(en) gestaen, m(eeste)r Jan Van Malcote sone wijlen Jans, weduwer van jo(uffrouw)e Clara Van Beringen, woonende tot Beyssem, heeft opgedraegen met behoirl(ijcke) verthijdenisse de hellicht van drije dachmael lants, gelegen onder Nederbeysem opt sRijcken Block, regenooten de wed(uw)e Willems Verhulst ter eenre, Augustijn Crabbeels ter iire., die Broeckstraete ter iiire., Michiel Naels ter iiiire. sijden, expos(ito) impos(itus) est iure haered(itari)o Willem Van Hoolaer zone wijlen Joos, zoe voer hem als van Elizabeth De Smet, sijne huyssvrouwe, woonende tot Beyssem voirs(chreven), per mo(nitionem) et satis obligan(do) et submitten(do) ac renuntian(do) et waras op eenen halven cappuyn ende een vierendeel van eenen cappuyn sheeren chijns aenden heere van Lynter, tanquam prout iure, aut, coram eisdem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hoeilaer Elisabeth, XII (S2371 + N2497),

 

Van Hoeilaer Barbara, XIII (M6607),

 

Van Hoeilaer Maria, + Veltem 30.08.1663, x Beisem 24.09.1634 (g. Egidius Van Hoylaer, Arnoldus Maes, Egidius Van Bierge en Guilielmus Van Hoelaer) met Jan Boschmans, + Veltem 30.08.1663,

     Uit dit huwelijk:

     Bosmans Guilielmus, () Erps 28.08.1635 (g. Guilielmus Van Ermegeen en Catharina Van Hoelaer),

     x Veltem 20.02.1661 (g. Joannes Bosmans en Petrus Wets) met Josina De Wandelaer,

     Bosmans Joannes, () Erps 29.10.1637 (g. Joannes Veemans en Elisabeth Verhulst),

     Bosmans Henricus, () Erps 19.09.1638 (g. Adrianus Nauwaerts en Catharina Van Buerge),

     Bosmans Elisabeth, () Veltem 16.09.1649 (g. Guilielmus Van Beerse en Elisabeth Smets), x ca. 1676 met Guilielmus Jacobs,

     Bosmans Jacobus, () Veltem 25.07.1652 (g. Jan Maes en Barbara Feyaerts),

     Bosmans Petrus, () Veltem 02.12.1654 (g. Petrus De Smet en Emerantiana Van der Elst),

     Bosmans Judocus, () Veltem 25.06.1658 (g. Judocus Cockx en Elisabeth Keyaerts),

 

Van Hoeilaer Catharina, x met Jan Keyaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Keyaerts Barbara, () Veltem 28.01.1652 (g. Jan Hoelaert en Barbara Maes), + Veltem 24.04.1702,

     x Veltem 10.01.1678 (g. Paulus Stroobants en Andreas Hollants) met Geeraerts Joannes, deze x 2 (niet Velt,) met Greuninckx Elisabeth, fii in Veltem,

     Keyaerts Martinus, () Veltem 23.03.1655 (g. Martinus Trappeniers en Cecilia Maes), + Veltem 17.02.1672,

     Keyaerts Maria, () Veltem 02.02.1659 (g. Guilielmus Bosmans en Maria Smols),

 

Van Hoeylaer Cecilia, XII (S2801).

 


 

XII - Maes Arnoldus (S2370 + N2496), Veltem ca. 1600, + Beisem 16.10.1654, x met Van Hoeilaer Elisabeth (S2371 + N2497), Veltem ca. 1600.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Maes Arnoldus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Maes Anna (S1185 + N1249),

    

Maes Guilielmus, () Veltem 15.03.1624 (g. Henri Van Hoeilaer en Anna Maes), x ca. 1651 met Catharina Vits, () Bertem 13.05.1627, fa Henri en Maria De Becker, deze x 2 Beisem 26.05.1668 (g. Joannes Maes en Martinus Feyaerts) met Smedts Jan,

     Uit dit huwelijk:

     1. Maes Barbara, () Beisem 20.08.1651 (g. Jan Bosmans en Barbara Vits),

     Maes Catharina, () Beisem 31.10.1652 (g. Jan Maes en Catharina Vander Vorst),

     x Meerbeek 02.07.1673 (g. Henri Van Droogenbosch stiefv bruidegom en Jan Smets stiefv. bruid) met Henri Vander Straeten, fii in Meerb,

     Maes Joannes, () Beisem 19.04.1655 (g. Jan en Elisabeth Maes),

     x 1 (niet Meerb, VeltB, ) >1687 met Maria Smets, x 2 Meerbeek 11.06.1706 (g. Jan Van Meerbeeck en Jan Bonast) met Verreyt Elisabeth, fii in Meerb,

     Maes Arnoldus, () Beisem 06.03.1659 (g. Arnoldus De Becker en Catharina Veemans),

     Maes Maria, () Beisem ...01.1664 (g. Laurentius Van Doren en Maria Michiels),

     x Beisem 23.11.1687 (g. Paul Van Meerbeeck en vader Jan Maes) met Henri Van Meerbeeck, fii in Beisem,

     2. wellicht kinderloos,

    

Maes Maria, () Veltem 30.11.1626 (g. Jan en Maria Maes), x ca. 1646 met Michael Van Tielt, fs Arnoldus en Magdalena Michiels, fii Kwerps,

     Uit dit huwelijk:

     Van Thielt Guilielmus, () Kwerps 13.01.1646 (g. Guilielmus Van Thielt en Elisabeth Van Hoeylaer),

     Van Thielt Arnoldus, () Kwerps 22.09.1648 (g. Egidius Stempels en Maria Van Hoylaer), + Kwerps 11.10.1661,

     Van Thielt Petrus, () Kwerps 06.09.1651 (g. Petrus De Winter en Barbara Maes), + Kwerps 27.10.1668 pest,

     Van Thielt Joannes, () Kwerps 11.10.1654 (g. Joannes Maes en Catharina De Welde),

     x Veltem 17.02.1682 (g. Matthias Tijssens en Henri Van Emelen) met Joanna Thijsens, fii in Veltem,

     Van Thielt Henricus, () Kwerps 04.02.1658 (g. Henricus Hayens en Catharina 't Servrancx),

     Van Thielt Maria, () Kwerps 21.08.1661 (g. Rumoldus Verheyden en Maria De Boscher),

    

Maes Barbara, () Veltem 06.11.1629 (g. Jan Maes en Barbara Van Tielt),

    

Maes Joannes, () Veltem 29.07.1632 (g. Jan Maes en Maria De Smet),

    

Maes Catharina, () Veltem 01.03.1635 (g. Henri Verhulst en Catharina Van Hoeilaer),

    

Maes Johanna, () Veltem 19.07.1637 (g. Jan Bosmans en Catharina Van Hoeilaer), x Veltem 24.09.1656 (g. Carolus Boogaerts, Henri Vander Vuerst en Jan Coppens) met Gillis Bogaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Bogaerts Gosewinus, () Herent 07.08.1660, x > 1695 met Elisabeth Lambrechts, fii in Herent,

     Bogaerts Judocus, () Herent 29.05.1663 ,

     Bogaerts Catharina, () Herent 03.01.1666, x > 1691 met Nicolaus Hollants, fii in Herent,

 

Maes Joannes Baptist, () Veltem 03.04.1640 (g. Jan Baptist Vander Hoeven en Elisabeth De Pauw), + Veltem 10.11.1707, x Veltem 03.10.1659 (g. Jan Veemans en Rumoldus Verheyden) met Veemans Catharina, () Erps 02.04.1638, fa Jan en Maria Hoiyts, + Veltem 12.02.1707,

     Uit dit huwelijk:

     Maes Elisabeth, () Veltem 13.02.1670 (g. Egidius Boogaerts en Elisabeth Veemans n. Catharina Van Roye),

     Maes Joannes, () Veltem 09.03.1673 (g. Antonius Gordts n. Jan Servrancx en Barbara Keyaerts), + Veltem 01.02.1730,

     x Bertem 08.06.1705 (g. Josephus Vander Hulst en Arnoldus Vanden Schrieck) met Catharina Huygens, fii in Veltem,

     Maes Petrus, () Veltem 03.07.1677 (g. Petrus Van Emelen en Anna Saelens),

     Maes Egidius, () Veltem 30.06.1679 (g. Egidius Feyaerts en Margareta Pauwels),

     Maes Martinus, ca. 1660, x Veltem 09.02.1687 (g. Jan Maes en Jan Michiels) met Elisabeth Vander Zijpen, geen fii in Velt,

     Maes Egidius, ca. 1665, + Veltem 28.04.1761, (x) 15.09.1709 (g. Henri Hollants en Henri Maes) met Margareta Meeus, fii in Veltem,

     Maes Catharina, ca. 1669, x Veltem 12.07.1696 (g. Egidius Bogaerts en Henri Van Steenvoort) met Jan Verheyden, fii in Wink,

    

Maes Petrus, () Veltem 17.03.1642 (g. Petrus Heremans en Barbara Michiels), +Winksele 03.12.1642, x Winksele 10.10.1666 (g. Jan Maes, Nicolaus Vanden Hoeck en Jan Verhulst) met Catharina Vanden Hoeck, () Winksele 28.12.1642, + Winksele 03.11.1727,

     Uit dit huwelijk:

     Maes Arnoldus, () Winksele 06.10.1667 (g. Petrus Leys n. Arnold Vander Veken en Catharina Vits), x > 1695 (niet Wink, ) met Joanna Adams, fii in Wink,

     Maes Paulus, () Winksele 03.03.1680 (g. Paulus Maes en Anna Van Ham),

     x Winksele 03.06.1713 (g. Arnoldus en Petrus Maes en Petrus Stroobants) met Anna Van Leempoel,

     Maes Petrus, () Winksele 26.08.1682 (g. Petrus Smets en Clara Verheys),

     Maes Maria, ca. 1670, x Winksele 29.07.1696 (g. Petrus Maes, Godefridus Pieters en Jacobus Costermans) met Petrus Stroobants,

    

Maes Elisabeth, () Veltem 07.05.1645 (g. Petrus De Wit en Elisabeth Verheys).

 

 

 

XIII - Maes Jan (M6606), x met Van Hoeilaer Barbara (M6607).

 

Uit dit huwelijk:

 

Maes Elisabeth, XII (M3303),

 

Maes Lucia, x Everberg 01.11.1657 (g. Henri Moins en Jan Maes) met Moons Laurentius,

     Uit dit huwelijk:

     Moins Petrus, () Veltem 10.06.1662 (g. Petrus Maes en Maria Ceustermans),

     Moins Elisabeth, () Veltem 10.07.1666 (g. Jan Keyaerts en Elisabeth Maes),

     Moins Catharina, () Veltem 27.03.1671 (g. Nicolaus Stroobants en Catharina Burremans),

 

 

 

XII - Servranckx Joannes (S2800), smid, Nederokkerzeel 1615, + Herent, x (niet Berg, Perk, ) met Cecilia Van Hoeylaer (S2801), 1619 ex Velthem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Servranckx Antonius, XI (S1400), Herent 1648.

 

Servrancx Paulus, x met Maria Vanden Balck, () Leefdaal 23.04.1656, + Herent 08.1727 (gevlucht in de kelder voor brand en verstikt), fa Petrus en Elisabeth Tielens, deze x 2 met Claudius Van Doren, () Everberg 02.07.1667, fs Marcus ex Kampenhout en Elisabeth Van Beveren ex Everberg,

     Uit dit huwelijk:

     1. Servrancx Joannes, x met Maria Vanden Schrieck, fii te Steen,

     Servrancx Joanna, () Herent 10.10.1680,

     Servrancx Guilielmus, () Herent 01.01.1684, x met Lucia Adams,

     Servrancx Petrus, () Herent 06.05.1687,

     2. Van Doren Maria, () Herent 12.07.1689,

     Van Doren Petrus, () Herent 05.03.1691,

     Van Doren Marcus, () Herent 15.03.1695, x Leefdaal 13.11.1713 met Joanna Servrancx,

     Van Doren Elisabeth, () Herent 20.10.1695,

     Van Doren Claudius, () Herent 12.12.1700, x met Catharina Trappeniers,

     Van Doren Anna, () Herent 25.03.1703,

     Van Doren Petrus, () Herent 16.11.1704, x met Judoca Jaspers, Sterrebeek,

     Van Doren Joannes, () Herent 25.02.1708,

 

Servrancx Barbara, + Veltem 05.10.1694, x met Antonius Godts,

     Uit dit huwelijk:

     Godts Henricus, () Veltem 31.01.1671 (g. Henri Keyaerts en Catharina Van Roy n. Catharina Servrancx),

     Godts Paulus, () Veltem 03.03.1674 (g. Paulus Servrancx en Petronella Godts),

     Godts Cecilia, () Veltem 08.12.1675 (g. Jan Servrancx en Cecilia Van Hoeilaer),

     Godts Guilielmus, () Veltem 14.01.1677 (g. Guilielmus Verbiest en Maria Keyaerts),

     Godts Petrus, () Veltem 03.03.1680 (g. Henri Van Steenvoort en Anna Servrancx),

     Godts Maria, () Veltem 22.01.1683 (g. Martinus Vander Zijpen en Maria Vanden Balck),

     Godts Catharina, () Veltem 18.10.1686 (g. Jan Van Langendonck en Catharina Godts),

 

Servrancx Elisabeth, ca. 1640, x 1 met met Jan Van Langendonck, x 2 met Peeter Hoebroeckx,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Langendonck Joannes, () Herent 02.04.1668, x met Anna Trappeniers,

     Van Langendonck Anna, () Herent 31.01.1670, x met Petrus Hennes,

     Van Langendonck Maria, () Herent 15.01.1673, x met Aert Maduyts,

     Van Langendonck Gaspar, () Herent 01.01.1675, x met Anna Vander Heyden,

     Van Langendonck Josina, () Herent 04.04.1677, x met Jan Van Craesbeeck,

     Van Langendonck Guilielmus, () Herent 05.03.1680,

     Van Langendonck Catharina, () Herent 18.01.1682,

     Van Langendonck Barbara, () Herent 17.03.1684,

     Van Langendonck Elisabeth, () Herent 26.05.1686,

     Van Langendonck Judocus, () Herent 24.05.1688,

     Van Langendonck Henricus, () Herent 14.08.1691,

     2. ...

 

Servrancx Catharina, x 1 met Henricus Smeets, x 2 met Jacobus Boonaerts,

 

Servrancx Anna, ca. 1650, x met Guilielmus Anthonis, () Erps 26.01.1653 (g. Guilielmus Van Heyweghe n. Joannes de la Faille en Margaretha Van Velthem),

     Uit dit huwelijk:

     Anthonis Cecilia, () Herent 18.10.1682, x met Jan Serck, ex Lubbeek,

     Anthonis Judocus, () Herent 21.12.1685,

     Anthonis Anna Petronilla, () Meerbeek 19.09.1688 (g. Petrus Michiels en Anna Van Langendonck),

     Anthonis Petronilla, () Meerbeek 19.06.1690 (g. Henricus Rogge en Petronilla Bosmans),

     Anthonis Guilielmus, () Meerbeek 08.02.1693 (g. Guilielmus Verhulst en Gertrudis Anthonis),

 

Servrancx Ludovicus, () Herent 24.09.1661, x 1 Meerbeek 22.04.1663 met Anna Trappeniers, fa Judocus en Catharina Vrebos, x 2 Leuven St.-Petrus 27.11.1694 met Lucia Michiels, deze x 2 met Bernard Kerselaers, () Erps 25.06.1673, deze x 2 met Smets Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Servrancx Cecilia, () Herent 15.01.1688,

     Servrancx Catharina, () Herent 21.09.1689, x met Michael Swerts,

     Servrancx Antonius, () Herent 10.12.1691,

     2. Servrancx Henricus, () Leuven St.-Jacob 02.07.1698 (g. Henri Hollans en Maria De Becker),

     Servrancx Anna, x met Guilielmus Van Hamme, fii in Beisem

     3. ...

     4. Kerselaers Petronilla, () Herent 24.12.1738, x met Adrianus Van Minsel,

     Kerselaers Susanna, () Herent 07.06.1744, x met Guilielmus Vanden Borne.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom