Voorouderlijst Van Hoegaerden Joannes

 

Hoegaerden Van, -ga(a)rden, Van Hougardine

Familienaam uit de plaatsnaam Hoegaerden (Vlaams-Brabant).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XII - XIII - XVI - Van Hoegaerden Jan, fs Joannes (N2710 + N2718 + S2760 + S2772 + S5558 + S7996 + S38862), ° ca. 1550, x met Paschasia - Catharina Lubbekens - Lippekens (N2711 + N2719 + S2761 + S2773 + S5559 + S7997 + S38863).

 

Wer1849/2: Fo 98 (24 nov 1659):

S+D kinderen en erfgen Jan Van Hoegaerden x Paschijnken Lubbekens

- Hendrik Van Hoegaerden

- Peeter Van Hoegaerden

- Jan Cammaerts x Jenneken Van Hoegaerden

- Jan Van Gele x wijlen Cathlijn Van Hoegaerden

- Adriaen Theunis x wijlen Anneken Van Hoegaerden dochter wijlen Cornelis daer moeder af was Maeijcken Holemans

- den vs Hendrik Van Hoegarden ter asstie van ons schepen, oock als momboir van Hendrik Kalkt sone wijlen Christiaens x Anneken Van Hove, dochter wijlen Wilms Van Hove x Anneken Van Hoegaerden

de voors vier partijen als representerende die persoonen van wijlen Jan, Beijcken, Margriet ende Chijnken Van Hoegaerden hunnen broeder ende susters naerde dood van wijlen Jan Van Hoegarden d’oude hunne vader ende van wijlen den vs Cornelis ende Anna Van Hoegaerden, insgelijckx hunne broedere ende sustere deser werelt overleden sonder enige wettige oir achter te laten ter zevende, achtste, negende en thiende zijden. 

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Joannes Van Hoegaerden en zijn vrouw Paschasia Luppekens (Lubbekens), inwoners van Werchter. Uit de akte blijkt dat de vader van voornoemde Joannes eveneens Joannes heette. Uit de randvermelding blijkt dat de man van Paschasia Luppekens reeds overleden was op 28.02.1633.

Uit de randvermelding blijkt ook dat Anna (Anneken) Paeps alias Van Eycken, vrouw van Petrus Verstraeten, de dochter is van Petrus Paeps alias Van Eycken,

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897 folio 262v., akte dd. 22 maart 1632.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerghenoempt ghestaen Jan Van Hoegaerden zone wijlen Jans ende Paesschijne Luppekens, zijn(e) huysvrouwe, woonen(de) te Werchtere, bij maenisse des v(oir)s(chreven) meyers, etc(etera), hebben opghed(raegh)en met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een stuck lanths, groot twee boen(deren) ombegrepen der mathen, geleghen ter v(oir)s(chreven) plaets(en) onder tghehucht van Ter Heyden, reghen(ooten) Sint Jobs Hoeve ter eenre en(de) sheeren strate in drije ande(re) zijd(en), bij hen ghehuysschen opdraegeren vercreghen van Anna Vlies bij middele van naderschap, exp(osito) ende Peeter Paeps alias Van Eycken, oyck woonen(de) te Werchtere, daer inne geghoeyt en(de) gheerft zijn(de) bij maenisse des voirs(chreven) meyers, etc(etera), heeft de selve goeden den voirghen(oempden) ghehuyss(chen) opdragheren wedero(m)me overghegheven om die ten erffel(ijcken) rechte te houden en(de) te besitten opten co(m)mere en(de) last d(aer)van voiren op vuytgaen(de), te weeten ierst twee blauwe croonen erffel(ijck) aen tGroot Gasthuys te Loven en(de) op sheeren chijns, bedraeghen(de) ontrent een(en) st(uyver) tsiaers aen(den) hertoghe van Aersschot, al ten behoorl(ijcken) tijd(en) en(de) termijn(e) te betaelen ende voirts meer op sesse car(olus)gul(dens) te twintich st(uyvers) tstuck en(de) vijff ghel(ijcke) stuyvers efffel(ijcke) rente, alle jaere op den xxiien. dach van meerte te betaelen en(de) ind(er) stadt te leveren den v(oir)s(chreven) Peeteren en(de) zijn(e) naercomel(inghen), los en(de) vrij van allen lasten en(de) beden ons heeren shertoghen en(de) van allen anderen la impositien en(de) subventien, erffel(ijck) in toecomen(de) tijd(en) telcken termijn(e) als schult met recht v(er)wonnen, jure, etc(etera), et satis die v(oir)s(chreve) ghehuyss(chen) ind(ivisi)m oblig(ando) et submitt(endo) et waras ut sup(ra), gheloven(de) voirts meer die v(oir)gen(oempden) Jan Van Hoegaerden en(de) Paesschijn Luppekens, zijn(e) huysv(rouw)e, ind(ivisi)m et insolidu(m) die v(oir)s(chreve) rente van vi r(ins)g(uldens) en(de) v st(uyvers) alle jaere ten tijde en(de) termijn(e) v(oir)s(chreven), wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) te leveren, los en(de) vrij als boven, telcke aen(den) v(oir)s(chreven) Peeteren Paeps erff alias Van Eycken en(de) zijn(e) naercomel(inghen), telcken termijn(e) als schult met recht v(er)wo(n)nen, met conditien dat zijlieden gheloveren de zelve rente sullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijd(en) alst hen ghelieven sal metter so(m)me van hondert car(olus) gul(dens) te xx st(uyvers) tstuck eens en(de) met volle rente, coram Cruyninghen, Willemaerts, martii xxii., 1632.

            In de marge.

Item Peeter V(er)straten als man en(de) momboir van Anneken Paeps al(ia)s Van Eycken, dochter des v(oir)s(chreven) wijlen Peeters, den welcken vuyt dijen hoofde dese rente, int wit van des(en) v(er)melt, alsnu is competeren(de) als hem in deylinghe ghevallen en(de) ghebleven teghen zijn(e) medeerffghen(aemen), kinderen des v(oir)s(chreven) wijlen Peeters, voor schepen(en) van Werchteren, zoo hij v(er)cleerde, heeft bekent de hootpen(ninghen) van(de) rente van zesse r(ins)g(uldens) en(de) vijff st(uyvers) erffel(ijck), int wit van deser v(er)melt, ontfanghen te hebben van Paesschijn(e) Luppekens weduwe Jans wijlen Van Hoegaerd(en), consenteren(de) alsoo inde cassatie van des(er) bekentenisse, et sic vacat, actum febr(uar)ii xxviii., 1633.

Peeter Verstraten.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Van Hoegaerden en Paschasia Lippekens (Lubbekens), inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 267v., akte dd. 8 augustus 1622.

Item h(ee)r en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licen(tiaet) ind(en) rechten ende tegenwoordich rentm(eeste)r des(er) stadt Loven, in p(rese)ntia, etc(etera), heeft bekindt, gel(ijck) hij bekindt midts desen, aen hem gelost, gequeten en(de) affgeleeght te zijne bij Jan Van Hougaerden en(de) Paschijn Lippekens, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, alsul(cke) rente van twelff rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) mette volle v(er)loopen, als hij jaerl(ijcx) was trecken(de) op zekere goeden, gelegen tot Werchtere voer voors(creven), volgen(de) die brieven daeraff zijn(de), gepass(eer)t voor schepenen van Loven opden xix. sept(embris) 1601 in prima, scheldende die sel(ve) en(de) v(er)obligeerde goeden daeraff volcomentl(ijck) quytte, promitt(entes) nullatenus alloqui sed semper sat(is) erga quoscunq(ue), obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando), etc(etera), consenteren(de) voorts inde cassa(ti)e, coram Schore, Maes, augusti viii., 1622.0

 

Hierbij een akte, waarbij Joannes Van Hoegaerden zone Joannes als inwoner van Werchter zijn kinderen Joannes, Cornelius, Henricus, Petrus, Barbara Anna, Jehenne,

Maria, Margaretha en Lucia. Het is wel merkwaardig dat de moeder Catharina Lippens en niet Paschasia Lippens wordt genoemd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 170v., akte dd. 11 januari 1616.

Transcriptie.

Item in tegenwoirdicheyt der schepen(en)

van Loven(en) gestaen Jan Van Hoegaerden

zone wijlen Jans, woonen(de) tot Werchtere,

heeft in behoirl(ijcke) forme geemancipeert

ende vuyten broode gedaen Jannen, Cornelis,

Hendrick, Peeter, Barbara, Anna, Jehenne,

Maria, Margriete ende Sijken Van

Hoegaerden, zijne kinderen, behouden van

Catharina Lippens, zijne tegenwoirdige

huyssvrouwe, quo facto L. Loekemans

reconduxit in forma, coram Schore,

Greve, januarii xia., 1616.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hoegaerden Joannes,

 

Van Hoegaerden Cornelis, XII (S3998),

 

Van Hoegaerden Henricus, XI (S1380),

 

Van Hoegaerden Petrus den ouden, XI (S1386),

 

Van Hoegaerden Maria, XI - XV (N1355 + N1359 + S19431),

 

Van Hoegaerden Joanna, x (niet Wak, ) met Cammaerts Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Cannarts Elisabeth, (°) Wakkerzeel 16.02.1637 (g. Van Ham Nicolaus en Van Bostraten Elisabeth),

     Cannaerts Remigius, (°) Werchter 30.08.1639 (g. Vertiers Remigius en Roeffs Catharina),

 

Van Hoegaerden Anna Barbara, XII (S2779),

 

Van Hoegaerden Margaretha,

 

Van Hoegaerden Lucia.

 


 

XII - Van Hoegaerden Cornelis (M3998), x (niet S, W, ) met Holemans Maria (M3999), (W+, Wez+, Wak+, S+, Rot+,).

 

Wer1849 fo 109: 11 mei 1660:
S+D tusschen Henrick Caslit ter eenre ende die kinderen Jan Van Gele ende Adriaen Theunis ter ijr zijden
- Jan Van Gele als v+m van zijn kinderen behouden van wijle Cathleijn Van Hoegaerden ende Adriaen Theunis als v+m van zijn zone Jan behouden van wijlen Anna Van Hoegaerden dochters wijlen Cornelis ter dese geasst met Peeter Van Hoegaerden hunnen moederlijcken oudt oom & momboir ter eenre,
- Hendrik Van Hoegaerden geasst bij Jan Cammaerts als moederlijck oudt oom a& momboir van Hendrik Kaslet ‎(?)‎ zone Christiaens daer moeder af was Anna Van Hove dochter wijlen Wilms x Anna Van Hoegaerden ter andere zijden.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Hoegaerden Catharina, XI (S1999). (°) Werchter 10.07.1619 (g. Holemans Paschasius en Van Houtvin Catharina),

    

Van Hoegarden Anna, (°) Werchter 01.08.1621 (g. Holemans Arnoldus en Vertennen Anna), x met 1645 (niet W, ) met Teunis Adrianus, meer info daar,

     Uit dit huwelijk:

     Teunis Joannes, (°) Werchter 16.02.1645 (g. Van Dael Joannes en Serneels Catharina),

     Teunis Guilielmus, (°) Werchter 10.02.1648 (g. Anteunis Guilielmus en Van Calster Maria),

    

Van Hoegarden Franciscus, (°) Werchter 08.10.1623 (g. Stroobants Franciscus en Van Hoegarden Maria),

    

Van Hoegarden Margaretha, (°) Werchter 27.10.1623 (g. Van Hoegarden Henricus).

 

 

 

XI - XV - Serneels Petrus (N1354 + N1358 + S19430), ° ca. 1600, x met (niet W, H, K, R, S, Bet, Beer, P, Bon, O, SKW, Ber, Rot, ) met Van Hoegaerden Maria (N1355 + N1358 + S19431).

 

Uit dit huwelijk:

 

Cerneels Adam, ° ca. 1635, x 1 Rotselaar 27.02.1661 (g. Van Aerschot Adrianus en Leijs Hermannus) met Maria Van Aerschot, + Rotselaar 06.11.1669, fa Joannes x Elisabeth Hendrickx, (zij x 1 Rotselaar 05.10.1653 (g. Van Aerschot Joannes en Reijniers Joannes) met Petrus Reijniers, fs Joannes x Anna Aurogge), x 2 Rotselaar 18.02.1670 (g. Rijniers Joannes en De Pelsmaeker Andreas) met Maria De Pelsmaecker, fa Andreas x Catharina Gilis, + Rotselaar 17.12.1693,  

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Serneels Petrus.
     Uit dit huwelijk:

     1. Reijniers Johanna Maria, (°) Rotselaar 02.08.1654 (g. Van Cauteren Andreas en Van Aerschot Johanna),
     2. Serneels Guilielmus, (°) Rotselaar 11.12.1661 (g. Verhaegen Guilielmus en Reijniers Jacoba),

     Serneels Jacobus, (°) Rotselaar 25.02.1664 (g. Janssens Jacobus en Goris Anna),

     Serneels Anna, (°) Rotselaar 24.05.1665 (g. Van Aerschot Walterus en Janssens Anna),

     Serneels Maria, (°) Rotselaar 24.05.1665 b. Borginions Margareta (g. ... Petrus en Henrix Maria), 

     Serneels Joannes, (°) Rotselaar 08.07.1666 (g. De Pelsmaker Guilhelmus en Janssens Mechtildis),
     Cerneels Joannes, (°) Rotselaar 13.01.1669 (g. Van Hoegaerden Joannes en Van Cauteren Joanna),

 

Serneels Margaretha, (°) ca. 1637, x Werchter 16.07.1658 (g. Serneels Henricus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Franciscus Vermost,

     Uit dit huwelijk:

     Vermost Joanna, (°) Werchter 09.05.1658 (g. Adrianus Teunis en Joanna Van Hoegaerden),

     Vermost Catharina, (°) Werchter 27.03.1660 (g. Joannes Van Hoegaerden en Catharina Cerneels), x Werchter 02.07.1686 (g. Screijns Guilielmus en Fobelet Joannes)

     met Gerardus Uytterhoeven - Uijterhaeghen,

     Vermost Joannes, (°) Werchter 17.01.1662 (g. Joannes Vermost en Anna Cluppels),

     Vermost Maria, (°) Werchter 03.05.1665 (g. Joannes Cannaerts en Maria Troo),

     Vermost Gasparina, (°) Werchter 25.04.1667 (g. Daniel Gebuers en Gasparina Van Hoegaerden),

 

Serneels Catharina, X - XIV (N679 + S9715), (°) Werchter 30.01.1639 (g. Petrus Van Hoegaerde en Catharina Serneels),

 

Serneels Joanna, X (N677), (°) Werchter 23.01.1642 (g. Arnoldus Van Inde en Joanna Van Hoegaerden),

 

Serneels Barbara, (°) Werchter 04.07.1644 (g. Theodoricus Cluppels en Anna Serneels).

 

 

 

XI - Van Hoegaerden Henricus (S1380), x ca. 1640 (niet W, ) met  Schrijns Margaretha (S1381).

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Hoegaerden Adrianus, ° ca. 1635, x Rotselaar 22.02.1659 (g. Leys Petrus en Janssens Ludovicus) met Hoste (Hose - Hese) Dimphna,+ Rotselaar 29.04.1669, x 2 Rotselaar 16.02.1670 (g. Janssens Egidius en Claes Amandus) met Elisabeth Luijten, + Rotselaar 23.12.1676, fa Michael en Magdalena Vertiers, fii in Rotselaar,  

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hoegaerden Antonius, (°) Rotselaar 20.09.1656 fs naturalis (g. Bartholomeus Antonius en Bartholomeus Dimphna),

     Van Hoegaerden Adrianus, (°) Rotselaar 31.01.1658 fs naturalis (g. Meeus Adrianus en Van Hoegaerde Barbara),

     Van Hoegaerden Christianus, (°) Rotselaar 04.03.1661 (g. Janssens Elisabeth n. Christianus Vanden Inde en De Brier Barbara),

     Van Hoegaerden Clara, (°) Rotselaar 22.11.1663 (g. Van den Eijnde Adrianus en Hoste Clara),

     Van Hoegaerden Maria, (°) Rotselaar 18.10.1668 (g. Vereeckt Maria n. Andreas Geens en Van Hoegaerden Anna n. Van Hoegaerde Maria),

     2. Hougaerden Laurentius, (°) Rotselaar 02.07.1673 (g. Egerix Laurentius en Leuten Petronilla n. Petronilla Merkens),

     Van Hoegaerden Wilhelmus, (°) Rotselaar 22.10.1675 (g. Van Hoegaerden Wilhelmus en Vanden Panhuijsen Anna n. Anna Vanden Eijnde),

 

Van Hoegaerden Catharina, ° ca. 1635, x Werchter 16.07.1669 (g. Van Hoegaerden Henricus en Van Roijst Cornelius) met Joannes Brugmans, fs Aert,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii W, Wak, Rot,

     Brugmans Petrus, (°) Werchter 04.02.1674 (g. Van Hoegaerden Petrus en Luijten Anna n. Stuckens Barbara), 

 

Van Hoegaerden Petrus, ° > 1640, + Werchter 14.03.1692, x Werchter 26.02.1664 (g. Van Hoegaerden Henricus en Cluppels Theodorus) met Adriana Storms, fa Jacobus en Joanna Van de Sande, deze x 1 Werchter 07.02.1651 (g. Storms Jacobus en Storms Wilhelmus) met Judocus Van Langendonck, gezin daar,

    

Van Hoegaerden Barbara, ° > 1640, + Werchter 09.07.1694, x Werchter 26.11.1672 (g. Machiels Arnoldus en Van Roijst Cornelius) met Laurentius Eggerix, + Werchter 01.07.1700, fs Nicolaus. Deze x 1 Werchter 16.08.1654 (g. Egrix Nicolaus en Mr Joannes Schellekens) met Dox Anna (S1175), + Werchter 30.06.1671. Deze laatste dan weer x 1 Werchter 27.07.1645 (g. Doxs Gregorius en Vervoort Sebastianus) met Michiels alias Pallo Nicolaus (S1174), onder de Laeth, (°) Werchter 01.02.1622 (g. Nicolaus Tijs, timmerman en Maria Viskens), 

     Uit dit huwelijk:

     1. andere fii bij Michiels alias Pallo Nicolaus (S1174),

     3. Eggerix Arnoldus, (°) Werchter 06.02.1676 (g. Machiels Arnoldus en Bostraten Anna), 

     Egerix Adrianus, (°) Werchter 06.02.1676 (g. Bries Petrus n. Machiels Adrianus en Crispijen Catharina), 

     Eggerix Magdalena, (°) Werchter 20.05.1678 (g. Van Hougaerden Guilielmus en Vander Motten Magdalena)

 

Van Hoegaerden Marcus, (°) Werchter 23.11.1640 (g. Antoens Marcus en Van Casteren Maria),

    

Van Hoegaerden Henricus, (°) Werchter 12.01.1642 (g. Bosmans Henricus en Stoop Maria),

    

Van Hoegaerden Guilielmus, X (S690), (°) Werchter 13.09.1643 (g. Schrijns Guilielmus en Van Hogaerden Margareta).

 

 

 

XI - Van Hoegaerden Petrus den ouden (S1386), x Werchter 09.05.1643 (g. Guilielmus Serneels en Henricus Van Hoegaerden) met Serneels Catharina (S1387), ° 1617, + Werchter 30.05.1680.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hoegaerden Gasparina, (°) Werchter 06.01.1646 (g. Petrus Serneels en Gasparina Verhulst),

 

Van Hoegaerden Joannes, (°) Werchter 22.05.1647 (g. Joannes Van Hove en Barbara Zegers), x Werchter 07.11.1684 (g. Hoelaerts Egidius en Machiels Arnoldus) met Anna Crabbe,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hoegaerde Joanna, (°) Werchter 06.12.1684 (g. Cornelius De Maeyere en Joanna Van Hoegaerde), + W 14.12.1722, x (niet W, ) ca. 1706 met De Voster Joannes,

     + Werchter 02.07.1765,

     Van Hoegaerden Petrus, (°) Werchter 10.07.1686 (g. Petrus Mommens en Maria Crabbe), + Werchter 06.04.1688 puer,

     Van Hoegarde Maria, (°) Werchter 02.08.1688 (g. Guilielmus Van Hoegarde en Maria Crabbe), + Werchter 02.03.1759,

     x 1 (niet W, ) ca. 1717 met Petrus Uijterhoven, x 2 (niet W, ) ca. 1721 met Henricus Verhoeven, x 3 (niet W, ) met Joannes Verswijveren, ° Elewijt 08.03.1768,

     Van Hoegaerde Henricus, (°) Werchter 10.09.1691 (g. Egidius Hoelaets n. Henricus Geert en Elisabeth Bloms),

 

Van Hoegaerden Margaretha, (°) Werchter 20.01.1650 (g. Christophorus Verbeeck nomine Serne... en Margaretha Schrijns), x Werchter 30.04.1671 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Van Hoegarden Petrus) met Van Vlasselaer Joannes,

    Uit dit huwelijk:

     Van Vlasselaer Joannes, (°) Werchter 05.02.1672 (g. Van Hoegarden Joannes en Van Vlasselaer Maria),

     Van Vlasselaer Adrianus, (°) Werchter 30.09.1674 (g. Van Vlasselaer Adrianus en Van Hoegaerden Gasparina),

     Van Vlasselaer Anna, (°) Werchter 12.09.1677 (g. Van Roost Cornelius n. Van Vlasselaer Franciscus en Van Hougaerden Anna),

     Van Vlasselaer Guilielmus, (°) Werchter 27.11.1678 (g. De Wijgaerde Guilielmus en Serneels Catharina),

     Van Vlasselaer Carolus, (°) Werchter 27.04.1683 (g. De Wijgaert Carolus en Van Geel Maria), x Baal 14.02.1706 (g. Petrus Neijs en Joannes Verstraeten) met Aldegondis Verstraten, fii te W,

 

Van Hoegaerden Joanna, (°) Werchter 31.01.1655 (g. Joannes Serneels en Joanna Van Hoegaerden),

 

Van Hoegaerden Anna, X (S693), (°) Werchter 25.11.1657 (g. Arnoldus Van Hove en Anna Serneels).

 

 

 

XII - Van Hove alias Claes Guilielmus (S2778), x (niet H, ) met Van Hoegaerden Anna Barbara (S2779), x 2 met Barbara Segers, fa Philippus x Antonijne Van Houtvin.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Hove Jacobus, (°) Werchter 04.07.1618 (g. Dirickx Jacobus en Boeschmans Anna), x Werchter 16.05.1645 (g. Jansens Dielis en Jansens Gerardus) met Maria Wouters, fa Joannes x Aleydis Janssens, geen fii W, Wak, Rot, H,

 

Van Hove Maria, (°) Werchter 15.09.1619 (g. Koekelberch Wilhelmus en Holemans Maria),

 

Van Hove Anna, XI (S1389), (°) Haacht 09.04.1624,

 

Van Hove Joannes, (°) Haacht 15.09.162.

 


 

XI - Van Gele Joannes (S1998), x Werchter 30.04.1641 (g. Van Geel Guielmus en Van Vlasselaer Henricus) met Van Hoegaerde(n) Maria Catharina (S1999), (°) Werchter 10.07.1619 (g. Holemans Paschasius en Van Houtvin Catharina).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Gele Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Gele Ludovicus, (°) Werchter 26.12.1641 (g. Van Gele Ludovicus en Van Hoegaerden Anna),

 

Van Geel Guielmus, (°) Werchter 02.11.1642 (g. Worteleer Guielmus en Willems Catarina),

 

Van Gele Maria, X (S999), (°) Werchter 21.05.1645 (g. Willems Theodoricus en Roeffs Catarina),

 

Van Geel Joanna, (°) Werchter 06.01.1648 (g. Van Geel Henricus n. Zoelaerts Adrianus en Brugmans Joanna), x Werchter 13.05.1676 (g. Verstreken Bartholomeus en Van Roost Cornelius) met Hendrik Verstreken, fs Bartholomeus x Anna Vervoort,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii Bet, W, Rot, B, Wak,

     Verstrecken Maria, (°) Werchter 04.11.1682 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Goiris Maria), 

 

Van Gele Catharina, (°) Werchter 16.08.1650 (g. Van Gele Henricus en Van ? Bresix Catharina), x Werchter 27.04.1677 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Van Roost Cornelius) met Peeter Storms,

     Uit dit huwelijk:

     Storms Maria, (°) Werchter 05.08.1680 (g. Teunis Joannes en Storms Maria).

 

 

 

X - Van Hoegaerde Guilielmus (S690),  (°) Werchter 13.09.1643 (g. Schrijns Guilielmus en Van Hogaerden Margareta), x 1 Werchter 13.10.1671 (g. Van Hoegaerden Henricus en Tombeur Petrus) met Maria Viskens, fa Joannes x Catharina Roefs, x 2 Werchter 11.01.1677 (g. Petrus Van Hove en Joannes Castermans) met met Joanna Van Hove (S691).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Hoegaerden Adriana, (°) Werchter 21.08.1673 (g. Viskens Petrus en Storms Adriana),

 

2. Van Hoegaerde Petrus, (°) Werchter 16.01.1679 (g. Petrus Van Tongelen en Anna Van Hove),

 

Van Hoegaerde Maria, (°) Werchter 27.04.1680 (g. Joannes Van Hoeghaerden en Maria Storms),

 

Van Hoegaerde Adriana, (°) Werchter 04.03.1684 (g. Henricus Vermeren en Adriana Van Langendonck), + Werchter 13.05.1758, x (niet W, ) met Cornelius Dirix, (°) Werchter 19.09.1681 (g. Cornelius Gallot en Lucia Peeters), + Werchter 21.11.1746, fs Joannes en Petronella Verwuest),

     Uit dit huwelijk:

     Dirickx Joannes, (°) Werchter 13.01.1711 (g. Van Hoegaerden Joannes en Van Esche Maria), x Werchter 18.09.1742 met Vermijlen Maria, (°) Werchter 27.01.1711,

     Dirix Joanna, (°) Werchter 23.06.1714 (g. Van Leemput Henricus en Lavaerts Joanna),

     Dirix Petrus, (°) Werchter 26.12.1715 (g. Lijsens Petrus en Viskens Anna),

     Dirix Adrianus, (°) Werchter 16.07.1719 (g. Vervloesem Adrianus en Gallot Maria),

     Dierix Henricus, (°) Werchter 11.01.1724 (g. Henricus Van Eijken en Catharina Van Hoegaerde),

     Dirix Susanna, (°) Werchter 09.10.1727 (g. Arnoldus Van de Goor en Susanna Van Roest),

     x 1 Werchter 21.11.1754 met Adrianus Van den Broeck, + Werchter 21.01.1776, fii te W, x 2 Werchter 16.08.1776 met Adrianus Rijmenams,

 

Van Hoegaerde Catharina, IX (S345), (°) Werchter 10.09.1687 (Judocus Mierkens en Catharina Van Hoegaerde).

 

 

 

X - Mommens Petrus (S692), (°) Tildonk 26.06.1652 (g. Joannes Van Brussel en Catharina Van Eycke?), + Werchter 17.07.1724, x 1 Werchter 24.03.1682 (g. Cornelius Van Roosten en Joannes De Keyser) met Van Hoegaerden Anna (S693), (°) Werchter 25.11.1657 (g. Arnoldus Van Hove en Anna Serneels), x 2 Werchter 23.08.1690 (g. Michael Mommens, Petrus Van Petrus Van Hoegaerden) met Petronilla Van Meerbeeck, + Werchter 14.01.1729.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Mommaer(t)s Joannes, IX (S346), (°) Werchter 14.02.1683 (g. Joannes De Grave en Joanna Van Hoegaerden),

 

Mommens Maria, (°) Werchter 04.01.1685 (g. Petrus De Keyser en Maria Beltens),

 

Mommens Petrus, (°) Werchter 29.09.1687 (g. Petrus Vliegh nomine Van Hoegaerd en Anna Mommens nomine Margaretha Serneels), x (niet W, ) met Dymphna Van der Linden - Van Lingen - Verbinnen,

     Uit dit huwelijk:

     Mommers Maria, (°) Werchter 31.03.1713 (g. Adrianus Egrix en Maria Hoegaers),

     Mommers Catharina, (°) Werchter 27.11.1714 (g. Joannes Van Lingh en Catharina Goets),

     Mommaerts Joanna, (°) Werchter 10.02.1717 (g. Petrus Mommaert en Joanna Van Hoegaerde),

     Mommaerts Petronilla, (°) Werchter 15.12.1718 (g. Henricus Naets en Petronilla Van Meerbeeck),

     Mommaerts Clara, (°) Werchter 03.02.1721 (g. Adrianus Peeters en Clara Crabbe),

 

2. Mommens Anna, (°) Werchter 02.07.1691 (g. Cornelius Ver ... en Anna Godts),

 

Mommens Elisabeth, (°) Werchter 12.08.1693 (g. Simon Leenaerts en Elisabeth Van Gorp),

 

Mommens Jacobus, (°) Werchter 08.02.1695 (g. Mommens Jacobus en De Keijser Catharina), moeder Leenaerts genoemd,

 

Mommens Arnoldus, (°) Werchter 03.04.1696 (g. De Wijgaert Arnoldus en De Wijgaert Maria), x Keerbergen 02.07.1737 (g. Adriaen Geens en Jan Rets) met Geens Catharina,  

     Uit dit huwelijk:

     Mommiers Maria, (°) Keerbergen 02.08.1737 (g. Adrianus Geens en Maria Mommers),

     Mommens Anna Maria, (°) Keerbergen 21.01.1739 (g. Gaspar Ruts en Anna Bosmans),

     Mommaers Guilielmus, (°) Keerbergen 24.06.1741 (g. Guilielmus Bosmans en Anna Maria Swiggers),

     Mommens Petronella, (°) Keerbergen 25.05.1744 (g. Petrus Van Roost en Barbara Van Huyck),

     Mommens Jacobus, (°) Keerbergen 23.01.1746 (g. Jacobus Van der Roost en Maria Anna Clijnhens),

     Mommens Francisca, (°) Keerbergen 21.09.1748 (g. Arnoldus Van Horick en Francisca Cornelis),

     Mommens Maria Petronella, (°) Keerbergen 09.05.1751 (g. Petrus Mommens en Maria Waeijenborghs).

 


 

IX - Vervloesem Petrus (S344), (°) Werchter 27.02.1696 (g. De Keijser Petrus en Claes Catharina), x (niet W, ) met Van Hoegaerde Catharina (S345), (°) Werchter 10.09.1687 (Judocus Mierkens en Catharina Van Hoegaerde), + Werchter 21.08.1729. Zij x 1 (niet W, ) met Faiarts Martinus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Faijaerts Agnes, (°) Werchter 11.05.1714 (g. Petrus Faiarts en Maria Agnes Van de Putte),

 

Faijaerts Maria, (°) Werchter 22.04.1716, (g. Joannes De Mayer en Maria Van Langendonck),

 

Faijaerts Carolus, (°) Werchter 01.03.1718 (g. Carolus Faijaerts en Barbara Van Houtvinck), + Werchter 27.03.1804, x Werchter 26.05.1744 (g...) met Cloots Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Feijaerts Anna Maria, (°) Werchter 23.04.1745 (g. Petrus Van Hoegaerde en Anna De Ionghe),

     Feijaerts Barbara, (°) Werchter 02.09.1747 (g. Lambertus Cloots en Barbara Goris), + Tremelo 23.02.1828,

     x Werchter 19.06.1770 (g...) met Petrus Michiels, (°) Werchter 07.12.1741 (g. Petrus Michiels en Elisabeth Wendericx), fs Cornelius en Anna Catharina Wenderix,

     Feijaerts Anna Catharina Natalis, (°) Werchter 25.12.1748 (g. Cornelius Vermeijlen en Anna Vandenbosche), x Werchter 30.06.1773 met Judocus Van Avont ex Werchter,

     Faijaerts Joannes, (°) Werchter 02.09.1751 (g. Joannes Vervloesem en Joanna Verstreken), x Werchter 23.11.1779 (g. Carolus Faeijaerts en Antonius Faeijaerts)

     met Maria Anna De Veuster, (°) Werchter 02.07.1744 (g. Egidius De Veuster en Maria Anna Van Vlasslaer), fs Petrus en Maria Brupha,

     Feijaerts Petrus Antonius, (°) Werchter 24.09.1753 (g. Petrus Mommens en Elisabeth Coenens),

     x Werchter 19.01.1775 (g...) met Joanna De Vorster vulgo Van der Vorst, (°) Werchter 16.07.1750 (g. Petrus Smets en Joanna Van Hoegaerden), fs Petrus en Maria Brupha,     

 

Faijaerts Petrus, (°) Werchter 05.07.1720 (g. Petrus Van Hoegaerde en Barbara De Raemaeker),

 

2. Vervloesem Henricus, VIII (S172), (°) Werchter 27.07.1714 (g. Faiaerts Henricus en Van der Veken Catharina),

 

Vervloesem Catharina, (°) Werchter 01.02.1725 (g. Vervloesem Cornelius en Holemans Catharina),

 

Vervloesem Joannes, (°) Werchter 21.02.1728 (g. Vervloesem Joannes en Wens Joanna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom