Voorouderlijst Van Hoegaerden Willem

 

Hoegaerden Van, -ga(a)rden, Van Hougardine

Familienaam uit de plaatsnaam Hoegaerden (Vlaams-Brabant).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVII  - XVIII - XIX - XX -Van Hoegaerden Willem (S + N), ca. 1470, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hoegaerden Huijbrecht, XV - XVI - XVII - XVIII - XIX,

 

Van Hoegaerden Jan,

 

Van Hoegarden Lijsbeth.

- 12 jul 1566: Jan Van Hoegaerden zone wijlen meester Huijbrechs heeft na de dood van Lijsbetten Van Hoegaerden zijnder moije ontvangen een half bonder ...
- 12 jun 1574: Jan Van Hoegaerden zone wijlen mr Huijbrecht verkoopt een half bonder land aan Wouter Spoelbergh
- 10 jul 1593: Jan Baptista Van Spoelbergh bij doode des voors Wouters sijns vaders heeft ontvangen
- 13 jun 1615: joncker Jan Baptista Van Spoelbergh, luitenant der stadt Loven, verkoopt aan Pauwel Van Hoevelt in naem en tot behoef van Huijbrecht Spoelbergh.

 


 

XVI - XVII - XVIII - XIX - Van Hoegaerden Huijbrecht Mr (S + N), ca. 1495,  x 1 met Van Elsbroeck - Van den Broeck Petronella, x 2 met Van Hove Elisabeth, deze x 2 met Jan De Bruijn.

 

Wer1876/2: 1703: Fo 72:

- 18 nov 14...: Hendrik Van Hove Janssone heeft ontvangen te leene een bunder terwelant aent Cleijn Terwelant tot behoef sijns voors vaeders

- 12 mei 1507: Mathijs Op te Beke, Claes Raes, Mathijs Van Roo van Marie Van Hove wegen ende van haere kinderen wegen Cathelijn Van Hove Jans dochtere met Jan Verswijver haeren man, Hendrik Van Hove Jansone, Jan Van Hove Goortsone, Jan Vanden Genelle Willemsone, Lijsbeth Van Genelle x Aert Michiels, Margriet Vanden Genelle x Jan Ourogge, Cathelijn Van Hove x Jan Lauwaerts sone, Barbara Lauwaerts met eenen momboir, Cathelijn Van den Inde Mathijsdochter  met eenen momboir en Willem Ourogge Janssone comen alle te samen voor Joes de Hertoghe leenheer ende voor zijn mannen van leene te weten Willem Van Eijcken, Aert De Witte, Jan De Rijcke, Jan Van Hove Janssone ende Hendrik Schelkens om te derven een boender terweland (Aert Van Aerschot) aan Huijbrecht Van Hoegaerden Willems sone

- 27 dec 1555 st br: na de dood van Huijbrecht Van Hoegaerden heeft zijn zoon Jan Van Hoegaerden te leen ontvangen het voors bunder tarwelant tot behoef van hem selven en tot behoef van Willem Spoelbergh x Catharina Van Hoegaerden ende Schrijns x Lijsbetten Van Hoegaerden erfgenaemen van meester Huijbrecht Van Hoegaerden ende Petronella Vandenbroeck daeraf vader was Jan Van Elsbroeck ende moeder Petronella Van Hoegaerden

aen Jan De Bruijn stadthouder en besetman van Ingelken Schrijns leenheer van het boender voors voor heeren Aerden Smits priester leenman van dezen voors Hoven ende Fransen Van Hove ende Jacob Van Meerbeeck als omleende leenmannen van den hertoge van Aerschot ende naer dien den voors Jan Van Hoegaerden heeft Willem Spoelbergh x Cathelijn Van Hoegaerden met consoorten voors gelijcke deijlinge int voors bunder bekent volgens testament van Huijbrecht Van Hoegaerden x Lijsbeth Van Hove ende Jan Van Hoegaerden heeft Lijsbeth Van Hove sijne moeder haer leefdagen bekent de tochte dit geschiede tot Haecht ten huijse van Jan De Bruijn

- 7 feb 1562: Jan Van Hoegaerden sijn vader saliger memorie heeft ontfaen te leene tot sijn behoef en tot behoef van Huijbrecht, Lijsbetten, & Margrietken Van Hoegaerden sijn broeder ende susters van Elisabeth Van Hove we Jan De Bruijn als leenvrouwe ende heer Aert Smits als haeren leenman over Anthoon Smets als ontleent leenman van den hertoge van Aerschot van een bunder terweland

- 18 feb 1562: dat comen sijn Jan Van Hoegaerden ende Huijbrecht Van Hoegaerden sone wijlen Jans ende Anthoon De Raedemaecker x Elisabeth Van Hoegaerden Jan Van Hoegaerden voors dochter ende noch Jan Meijnaert x Margriet Van Hoegaerden oock Jans Van Hoegaerden dochter voor Elisabeth Verhoeven we Jans De Bruijne (Niclaes Cluppels ontleent leenman) hebben opgedragen aan heer Niclaes Cluppels ten behoeve van Jakob, Henneken, ende Barbara Cluppels zijn broeders ende suster

- 28 jul 1692: Jan Van Dijck sone Anthonis heeft verheven te lene bij doode van zijn vader welcke volgens notitite ten sterfhuijse gevonden was gestelt geweest voor sterfman op de naerbes partije het welck nu is aennemende ter oorsaecke dat men geene andere notitien te leenregistre is hebben bevonden

- 14 jul 1692: Guilliam Van Dijck verkoopt het voors bunder aan Petronella Smets we Jan Boekhorst

- wordt later verkocht aan Van Leemputten.

Wer1876/2: 1703: Fo 128:

- St Lauwereijs dag 1503: Claes Raes Aert Raes sone heeft ontvangen een bunder opt groot tarweland tot behoef van Claes Raes, Dierick Raes & Mathijs Opdebeke (Michiel Spoelbergh kinderen) na de dood van Jan Somers

- ten jaers avont 1509: Jan Van Hove sone wijlen Goorts Van Hove heeft gederft aan Huijbrecht Van Hoegaerden

- 9 aug 1506: Cathelijne Vanden Inde Mathijsdochter heeft gederft haar deel in een half bunder tarweland aan (Willem) Auderogge Janssone voor hem en voor zijn suster te weten Berbele Maeght ende Paeschijne mede Huijbrecht Auderogge Willems voors broeder

- 8 dec 1503: Jan Van Genelle Willemssone Aert Michiels potmaecker ende Lijsebeth Vandegenelle sijn wijf, Jan Lauwereijs Janssone ende Barbel Lauwereijs sijn suster hebben te samen hun recht overgegeven aan Jan Audenrogge x Magdalena Vanden Genelle geschiedt in Werchter in het huis van Jan Van Elsbroeck

- 12 mei 1507: Mathijs Optenbergh, Claes Raes, Matijs Van Roije van Maria Van Hove wegen ende haer kinderen wegens, Catheline Van Hove Jans dochter x Jan Vernoijen, Hendrik Van Hove Janssone, Jan Van Hove Goortsone, Jan Vanden Genelle Willemsone, Lijsebeth Vanden Genelle x Aert Michiels, Magdalena Vanden Genelle x Jan Audenrogge, Cathelijne Van Hove x Jan Lauwaerts, Jan Lauwaerts haeren sone, Barbele Lauwers met een momboir, Cathelijne Vanden Inde Mathijsdochter met eenen momboir, ende Willem Auderogge Janssone hebben opgedragen aan Huijbrecht Van Hoegaerden Willemsone

- 27 aug 1555: Jan Van Hoegaerden heeft ontvangen na de dood van Huijbrecht Van Hoegaerden Willemsone tot behoef van hem en van Willem Spoelbergh x Catharina Van Hoegaerden & Lijsbetten Van Hoegaerden x ... erfgen van Huijbrecht Van Hoegaerden, ende Petronella Van Elsbroeck daer vader af was Jan Van Elsbroeck & moeder Petronella Van Hoegaerden, aen Jan De Bruijne stadthoudere

- 13 mei 1563: Jan Van Hoegaerden meester Huijbrecht Van Hoegaerden saliger memorie sone na de dood van Jan Van Hoegaerden zijn oom heeft ontvangen tot zijn hoeff Van Elisabeth Verhoeven we Jan De Bruijn  ...

- 22 mrt 1564: Jan Van Hoegaerden sone Willems mr Huijbrechts voor Adolphus Van Hofstaeyen als voorganger van Elisabeth Van Hove we Jan De Bruijn als leenvrouwe heeft gederft aan Marie Paeps Jans dochter x Laureijs De Rijcke ende Peeter Spoelbergh haer behoudt sone als voorganger en besetman.

- 3 feb 1571: Arnoldus De Rijcke sone wijlen Laureijs na de dood van Maria Paeps zijn moeder

- 17 okt 1573: Arnoldus De Rijcke sone wijlen Laureijs heeft gederft aan Henneken, Kathelijne & Lijsken Verhulst kinderen Peeter Verhulst ende Anna De Rijcke

- 12 mrt 1641: Jan Serneels x Jasperijne Verhulst na de dood van Jan Verhulst haar vader als ook na de dood van Jan en Jacob Van Inthout haere halve broeders van smoeders wegen niet wetende wie dat sterfman was gestelt door dijen den boeck bij de Francoijsen tijt es verloren gegaen, hebben ten leensche rechte verheven na de dood voors

- 27 aug 1703: Aert De Wijngaert na de dood van Jan Serneels

- 29 jul 1726: Peter Calstermans x Maria De Wijngaert na de dood van Aert De Wijngaert

- 11 apr 1750: Cornelis Huijgens Peeters sone out 27 jr na de dood van Guilliam Van Langendonck sone van Lucia De Wijngaert

- 17 jul 1764: Jan en Guilliam Van Langendonck gebroeders uit Zaventem en Leuven verkopen aan Antoon Van Roost ten behoeve van Arnoldus, Henricus, Antonius, Maria, Anna, Anna Catharina ende Elisabeth Van Roost kinderen wijlen Guilliam Van Roost x Catharina Van Leemputten.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Hoegaerden Elisabeth,  x met Schrijns Hendrick , ca. 1525,

Uit dit huwelijk:

Schrijns Maria, x met Remeys Vertiers,

Schrijns Hendrick, wonend Villers,

Schrijns Willem,,

 

Van Hoegaerden Catharina, XV - XVI - XVII - XVIII,

 

2. Van Hoegaerden Jan, XV - XVI -  (S + N), ca. 1500, x met Catlijn Vertiers. gezin bij Verthiers,

 

Van Hoegaerden Huijbrecht Mr, x met Josijne Timmermans,

     Uit dit huwelijk:

      Van Hoegaerden Kathelijne, x met Michiel De Cuijper,

     ? Van Hoegaerden Cecilia, x met Francois Marien,  

 

Van Hoegaerden Lijsbeth,

 

Van Hoegaerden Margriet.

 


 

XV - XVI - XVII - XVIII - Spoelbergh Willem, ca. 1505, x met Catharina Van Hoegaerden, fa Meester Huijbrecht Van Hoegaerden x Petronella Van Elsbroeck, deze x 2 ca. 1550 met Jan Rijmenams.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Spoelbergh Willem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Spoelbergh Jan, XV - XVI - XVII, ca. 1535,

    

Spoelbergh Antonis, ca. 1540, x met Lijsbeth Somers,

    

 Spoelbergh Willem, XIV, ca. 1540.

 

 

 

XV - XVI - Van Hoegaerden Jan (S + N), ca. 1500, x met Catlijn Vertiers.

 

Wer1846 fo 163v: 12 feb 1566:
Jan ende Hubrecht Van Hoegaerden gebroeders ende Lijsbeth Van Hoegaerden x Anthonis De Raeijmaker, wettige kinderen wijlen Jan Van Hoegaerden, verkopen aan Jan Van Hesen x Katheryne Van Hove het derde deel van de erfelijke goederen als Lijsbeth Michiels verstorven was bij de dood van Jan Michiels heuren broeder, ende de voors Lijsbeth Michiels met Peeter Vanderveken heuren sone den voors wijlen Jan Van Hoegaerden vercocht dd 18 jan 1556.

Wer1846: Fo 161v: 8 okt 1568
Hubrecht Van Hoegaerden zone wijlen Jans verkoopt aan Jan Van Hoegaerden x Barbara Schemers de helft van drij dm land gelegen te Perre ‎(Jan Timmermans).‎
Wer1846: Fo 162: 8 okt 1568
Jan Van Hoegaerden zone wijlen Jans verkoopt aan Anthonis Lauwaerts x Anna Yeven een stuk land op den Brembergh ‎(Anthonis Van Aerschot).

Jan ende Hubrecht Van Hoegaerden gebroeders kinderen wijlen Jan Van Hoegaerden ende Lijsbet Van Hoegaerden suster der voors gebroeders x Anthonis De Raijmaker verkopen aan Lauwereys Verborch onderhalf dm land in de Hellepoel.
Jan Van Hoegaerden sone wijlen Jans,
ende Kathlijn Vertiers gehuijsschen als zij leefden
Huibrecht Van Hoegaerden broeders des voors vader en moeder
Lijsbeth Van Hoegaerden x Anthonis De Raeijmaker
Margriete Van Hoegaerden x Jan Meijnaerts
S+D wijlen Kathelijn Vertiers hunne moeder ‎(belangrijke erfenis)‎.

WRT1846 fo 29: 31 mrt 1562
S+D wijlen kathelijn Vertiers hunne moeder
- Jan Van Hoegaerden sone wijlen Jans Van Hougaerden ende Kathlijn Vertiers gehuijsschen als zij leefden in deen zijde
- Huijbrecht Van Hoegaerden broeders des voors Jans van vader en moeder inden tweeden zijde
- Lijsbeth Van Hoegaerden x Anthonis De Raeijmaker in den derde zijde
- Margriete Van Hoegaerden x Jan Meijnaerts in den vierde zijde
1) Jan Van Hoegaerden
een huijs en hof te Perre, item noch een bunder land naast het voors huijs tussen Henrick Van Eijcken en Joris Van Aerschot ende noch een plexken land bij den Breembergh tussen de goeden Jan Schrijns en de goeden derfgen Dierick Lints belast aen de we Peeter Moons, aen Jooris Van Aerschot, aen Hendrik en Geerde Schrijns gebroeders en aen derfgen mr Willem Vandevinne
2) Hubrecht Van Hoegaerden
den helft van eenen bempt genoemt Schoutbroeck ende nochden helft van een plexken gelegen over den Demer daeraf dander helft toebehoort Joorijse Van Aerschot tussen Jan Moons, derfgen Peeter Willems en moet jaerlijks geven aen Lijsbeth Van Hoegaerden x Anthonis De Raeijmaker een erfelijcke rente van 20 st, item aen Margriete Van Hoegaerden x Janne Meijnaerts een erfelijcke rente van twee karolus gulden
3) Lijsbeth Van Hoegaerden x Anthonis De Raeijmaecker
drij dm lants genoemt Jan Ooms hoff tussen derfgen Jan Schrijns ende Jan Van Hougaerden, item noch een half bunder lants geheeten Trouw enen block regt Marie Verhoeven en te trecken van Huijbrecht Van Hoegaerden als boven
4) Margriete Van Hoegaerden x Jan Meynaerts
in den iersten de hellicht van een half bunder terwelant daeraf dander hellicht toebehoort de we en erfgen Peter Wouters gelegen opt groot Terwelant, item noch een half bunder lants opt Croonvelt tussen derfgen Willem De Clerk, Lauwerijs De Rijcke ende Wouter Van Hove, item noch onderhalf dm lants als wesende de hellicht van drij dm genoemt den Holeberg daeraf dander hellicht toebehoort Joris Van Aerschot tussen Jan Tymermans ende Joris Van Aerschot en sal trecken van den voors Huijbrecht als boven.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hoegaerden Hubertus, XIV - XV (N10046 + S14462 + S19870 + S20270), ca. 1540,

 

? Van Hoegaerden Jan, x met Barbara Schemers,

 

Van Hoegaerden Margriete, x met Jan Meijnaerts,

 

Van Hoegaerden Lijsbeth, XIV - XV, ca. 1530. 

 


 

XIV - XV - Van Hoegaerden Hubertus (N10046 + S14462 + S19870 + S20270), ca. 1540 ca., x met Anna Vandeneijnde.

 

Wer1848: Fo 11bisv (9 jan 1604):

Huijbrecht Van Hoegaerden hem sterkmakende over Merten Van Heymbeeck x Berbel Van Hoegaerden den voors Huijbrecht dochter, Jan Van Hoegaerden ende Hans Van Bostraeten x Margriet Van Hoegaerden, ter eenre, ende Hendrik Peeters vervangende hiermede zijn broeder Gielis Peeters ter andere hebben samen opgedragen tot behoef van Hendrik Van Dycken x Elisabeth Lauwers een dm land geheeten tHeygueten.

WRT1846 fo 67v: 22 dec 1564:
Jan ende Hubrecht Van Hoegaerden gebroeders kinderen wijlen Jan Van Hoegaerden ende Lijsbet Van Hoegaerden suster der voors gebroeders x Anthonis De Raijmaker verkopen aan Lauwereys Verborch onderhalf dm land in de Hellepoel.
WRT1848 fo 11bisv: 9 jan 1604:
Huijbrecht Van Hoegaerden hem sterkmakende over Merten Van Heymbeeck x Berbel Van Hoegaerden den voors Huijbrecht dochter, Jan Van Hoegaerden ende Hans Van Bostraeten x Margriet Van Hoegaerden, ter eenre, ende Hendrik Peeters vervangende hiermede zijn broeder Gielis Peeters ter andere sijde hebben samen opgedragen tot behoef van Hendrik Van Dycken x Elisabeth Lauwers een dm land geheeten Theyngueten groot een dm.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hoegaerden Barbara, x met Merten Van Heymbeeck,

 

Van Hougarde Margareta, XIII - XIV (N5023 + S7231 + S9935 + S10135),

 

Van Hoegaerden Joannes, x met Catharina Meeus, fa Andreas x Digna Van Witbergen. Catharina Meeus x 2 Rotselaar 15.01.1606 (g. Meeus Andreas en Van Bostraten Johannes) met Henricus Janssens, fs Willem x Cathlijn Rogmans alias Desters, gezin bij Meeus.

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Meeus Catharina.

 

 

 

XIV - XV - De Raeymaecker Anthonis (S + N), ca. 1530, x met Lijsbeth Van Hoegaerden.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Raeymaecker Anthonis.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Raeymaecker Remeys,

 

De Raeymaecker Jasper, XIII - XIV, ca. 1560,

 

De Raeymaecker Jan, ca. 1560. 

 


 

XIII - XIV - Van Bostraten Johannes (N5022 + S7230 + S9934 + S10134), x (niet Rot, W!, Wak!, ) met Van Hougarde Margareta (N5023 + S7231 + S9935 + S10135), ca. 1575.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Bostraten Johannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Bostraten Petrus, x (niet W!, ) met De Worteleer Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bostraten Joannes, () Werchter 20.09.1626 (g. De Worteleer Joannes en Van Bostraten Elijsabeth),

 

Van Bosstraeten Elisabeth, XII - XIII (N2511 + S3615 + S4967 + S5067),

 

Van Bostraten - Van Boschstraeten Joannes, x (niet W!, ) met Vermeulen Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bostraten Petrus, () Werchter 29.09.1639 (g. Valleij Joannes n. Bostraten Petrus en Van Wijngaerde Margareta),

     Van Bostraten Maria, () Werchter 27.010.1641 (g. Van Bostraten Joannes sr en Vanden Broeck Adriana),

     Van Bostraeten Margareta, () Werchter 30.12.1643 (g. Schrijns Guilielmus en Schrijns Margareta n. Van Hogaerden Margareta),

     Boschstraeten Henricus, () Werchter 21.01.1646 (g. Lijsens Henricus en Vermeulen Anna,

 

Van Bostraeten Anna, x Werchter 16.07.1656 (g. De Worteleers Guilielmus en Schrijns Guilielmus) met De Worteleers Joannes.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom