Voorouderlijst Van Hesen Jan

 

Hees Van, Van Heesch, Van Hese, Van Ees, Verhees(en), Verhesen, Verhe(e)zen, Verrees, Verresen, Verrezen

Familienaam, afgeleid van een plaatsnaam: hees of hese.

Een hese is een jong beukenbos of ook struikgewas (als plaatsnaam op vele plaatsen in Vlaanderen voorkomend). Evengoed bestaat het dorp Hees in Nederland op verschillende plaatsen.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - XVI - XVII - Van Hesen Jan (fs Eustachius ?) (S + N), ca. 1530, x met Cathlijn Van Hove, deze x 2 met Anthonis Lauwers. Het complexe gezin Lauwers bij Lauwers.

 

WRT1846 fo 116v: 6 feb 1565:
Hendrik Schrijns wijlen Hendrikzone wn Margriet Vlemincx draagt op uijt crachte van testament dd 6 aug 1559 in titele van wettige gichte een huijs en hof gelegen te Veldonck aan Jan Van Hezen.
WRT1846 fo 163v: 12 feb 1566:
Jan ende Hubrecht Van Hoegaerden gebroeders ende Lijsbeth Van Hoegaerden x Anthonis De Raeijmaker, wettige kinderen wijlen Jan Van Hoegaerden, verkopen aan Jan Van Hesen x Katheryne Van Hove het derde deel van de erfelijke goederen als Lijsbeth Michiels verstorven was bij de dood van Jan Michiels heuren broeder, ende de voors Lijsbeth Michiels met Peeter Vanderveken heuren sone den voors wijlen Jan Van Hoegaerden vercocht dd 18 jan 1556.
WRT1846 fo 126: 27 sep 1566:
Jan Van Hezen verkoopt aan Jan Van Dijcke x Katheryne Sreyers een huis en hof in Veldonck.
WRT1846 fo 169: 29 jan 1568:
Wouter Timmermans wijlen Peeterssoen verkoopt aan Jan Van Hesen x Katheryne Van Hove zijn paert en deel op hem verstorven van wijlen Marie Timmermans zijne moeije in een huis en hof aenden Breemberg metten lande daeraen gelegen groot een boender ‎(Wouter Vosberghs)‎, noch in een stuck land van onderhalf dm op den Breembergh ‎(Jan Lauwereijs)‎ en eenen bempt in de Wijngaertstraat ‎(Geert Schrijns, erfgen Aert Paeps, joufr Anna Schoofs)‎ en nog een dm land op den Bremberg ‎(Geert Schrijns)‎.
WRT1846 fo 178v: 1 aug 1569:
Jan Van Hezen verkoopt aan Peeter Mercelis de hellicht van alsulcke rente als den voors Jan Van Hezen heffende is op een huijs en hof gelegen te Veldonck toecomende Janne Vandendijck ende Katheryne Sreijers sijn huijsvrouwe
gequeten op 16 jan 1601 door Joris Sreijers als erfgen van Peeter Mercelis.
SAL 7295: 14 nov 1570:
Jan Van Hezen gelooft aan Janne Keeremans als momboir van de onbejaerde kinderen van ‎(Vrancken)‎ Keremans x Johanne Vekemans.

WRT1847 fo 48: 8 jun 1590:
Marie Vosberghs we Jan Stapaerts met Gielis Diericks als momboir van haar kinderen verkoopt een stuk land van onderhalf dm te Winbraken ‎(erfgen Jan Van Hesen)‎ aan Antonis Lauwers x Cathlijn Van Hove.
 

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Joannes Van Hezen, zoon van wijlen Eustachius en inwoner van Werchter.  Met het nodige voorbehoud zou het hier kunnen gaan om Joannes Van Hesen die gehuwd was met Catharina Van Hove.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7855, fol. 438v., akte dd. 11 juni 1571.

Condt zij eenen yegelijcken dat Jan Van

Hezen sone wijlen Eustaes, woonen(de) te Werchtere,

in p(rese)ntia, heeft genomen en(de) bekint in hueringe

genomen te hebben(e) tegen meesteren Anthoniss(en)

Middelborch, p(rese)nt en(de) accepteren(de), een stuck

bempts, houden(de) bat dan drije dach(maelen), gelijck tzelve

ombegrepen der maten gelegen is te Werchte(re)

aenden Gemeynen Oude Bempden, te houden(e)

en(de) in hueringe te besitten(e) van halff meert

lestleden xvc. lxx stilo B(rabantie) eenen t(er)mijn van

sess(e) jaeren, eenp(ar)lijcx v(er)volgen(de), elcx jaers

d(aer)en bynnen om en(de) voer acht rinsg(ulden) en(de) thien

st(uvers), jaerlijcx S(in)te Mertens(mis)se te betalen(e) oft

te Paesschen d(aer)nae, ombegrepen en(de) te Loven(e)

te leveren quol(ibe)t ass(ecu)t(um), met conditien

dat die v(oir)s(creven) Jan zal moeten planten en(de) v(er)dornen

de pooten die de v(oir)s(creven) m(eeste)r Anth(onis) hem leveren

zal ende alle des(e) conditien en(de) voirweerden,

etc(etera), hinc inde oblig(ando), etc(etera), ac dicto Anth(onius) renu(n)c(iando),

coram Dormale, Kelft, junii xi.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Hezen IJda, XIII - XIV - XV - XVI  (S2585 + S3865 + S3973 + S4013 + S4601 + N5017 + N6333 + S7225 + S9929 + S10128),

 

Van Hesen Anna, ca. 1570, x met Jacob Michiels.

 


 

XIII - XIV - De Raeymaecker Jasper (N5016 + S7224 + S9928 + S10128), ca. 1560, x met IJda Van Hezen (S2585 + S3865 + S3973 + S4013 + S4601 + N5017 + N6333 + S7225 + S9929 + S10128), zij x 2 met XII - XIII - XIV - XV - Van Tongelen Peeter (S2584 + S3864 + S3972 + S4012 + S4600 + S5534 + S5846 + N6332 + S9646 + S20274), deze x 1 met Timmermans Maeijcken (S4589 + S5535 + S5847 + S5857 + N6325 + S9647 + S20275), deze x 1 met XIV - XV - Vermijlen Willem (S4588 + S5856 + N6324).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in de andere parentelen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1a. De Raymaeker Joannes alias Hansken Neef, XII - XIII (N2508 + S3612 + S4964 + S5064),

 

1b. Vermijlen Egidius, XII (S2294 + S2928 + N3162), 

 

1c. Van Tongelen Maria, XII - XIII - XIV (S2767 + S2923 + S4823 + S10137),

 

2. Van Tongelen Petrus, XI - XII (S1292 + S1932 + S1986 + S2006 + S2300 + N3166).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom