Voorouderlijst Van Haecht Remeijs

 

Haecht Van, Van Haeght, Van Hacht, Van Hocht

Familienaam uit de plaatsnaam Haacht (Vlaams-Brabant).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - XVII - XVIII - Van Haecht Remeijs - Renier (N + M), ca. 1480, x met ... De Meijer.

 

BMB239 fo 68: 10 jul 1607:
Machiel Van Haecht wijlen Reniersone hem sterk makende over Hans Van Haecht sijn broeder, Jakob Van Haecht soo voor hem selven als in den naem van & als momboir van de minderjarige kinderen Jans Van Haecht sijns broeders, mitsgaders van Machiel Van Haecht desselfs Jans oudsten sone, vervangende in dese & hem sterk makende over andere broeders en susters ‎(ex Haecht)‎ dragen op aan Jan Vanderhofstadt tot behoef van Jans Van Sichen x Cathelijne Baeckelmans seker hofstad gelegen aenden steenwegh alhier aen de Meulen beek, tot dijen seker eene woninge op gestaan heeft eertyts St Jooris geheeten mitsgaders aen derfve des vs Jans zone wijlen Jans Boxstuyns die verbonden heeft gehadt aen Cristoffel Ghijselinckx & Vranck Vanderveken als momboirs vande onbejaerde kinderen wijlen Joosen Vanderveken een rente van ses gl sjaers die naermaels den 28 april 1600 getransporteert is tot behoef Hendrik Meijkens alias Van Haecht.

RemeijsVan Haecht uit krachte van vonnis ten voordele van vs Remeijs ende ten laste van de goeden wijlen Aerts Vandenberghen draagt op een blok land van ses dm gelegen aan de Puddegem heide ‎(Aert Ghijselinckx, Hendrik Van Haecht)‎ aen Hendrik Van Haecht sone wijlen Hendrik x Margriete Van Langendonck.

H851: Fo 244:
- 10 dec 1554: Anna Stynen x Jan Zomer derven aan Michiel Van Haecht Remeijssone de helft van drij mudden rogs staende bepant op huijs en hof plach te zijne gelegen te Haecht tegen de wintmolen
- 9 okt 1573: Peeter Middelbergh Anthonissone heeft ontvangen tot behoef van Remeijsken Van Haecht zone wijlen Michiel wijlen Remeijssone na de dood van zijn vader en na S+D tussen Remeijs, Jacop, Janne ende Hendrik Van Haecht de helft van drij mudden rogge als wijlen Anna Stijnen wijlen Jansdochter heeft gehadt ‎(Jan Van Haecht wijlen Michielsone)‎
- 2 okt 1606: Michiel Van Haecht heeft na de dood van Remeijs Van Haecht te leen onvangen die helft van drij mudden
?
- 4 jul 1620: Hans Van Haecht Remeijssone draagt op ‎(een deel van?)‎ drij bunderen land gen den Molenbergh bij de Dansbrugge aan Remeijs Verthoors uit Mechelen, welcken onder sijne signature ter presentie van Machiel Van Haecht en andere get Machiel Van Haecht is sterfman
- 20 dec 1652: Jan Van Haecht heeft na de dood van Michiel Van Haecht verheven 12 halsteren rogs uit 3 mudden bepant op drij bunderen
- 17 okt 1682: Jan Van Haecht zone Peeters na doode van Jan Van Haecht zijn oom
- 1 dec 1682: mr Matheus Viers x Joanna Maria Meremans, chirurgyn van zijnen stiele kopen van Jan Van Haecht zone Peeters de voors drij mudden rogs erfpacht bestaende in ses distincte lenen bepant op drij bunderen land voor hen en voor Joanna Viers hun enige dochter x Antoon Van Campenhout, Joanna Viers 24 jaar wordt sterfvrouw.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haecht Hendrick, XV,

 

Van Haecht Michiel, XVI - XVII.

 


 

XV - Van Haecht Hendrick (N + M), ca. 1510, x met Marie Sbruijne.

 

HCT851 fo 185:
- 5 mei 1547: Dorothea Vanderheijden x Rombout Keijmans verkoopt seven dm bempt te Waelhem tussen Hendrick Van Haecht sone wijlen Philips ende die Leijbeke aan Hendrik Van Haecht zone wijlen Remeijs ende Marie Sbruijne
- 3 jun 1577: Aert Van Haecht zone wijlen Jans heeft ontvangen ten behoeve van Anna Van Haecht dochter wijlen Hendrik sijnder huijsvr bij doode van haar vader seven dm bempt
- 25 sep 1589: Aert Van Haecht zone wijlen Jans bij doode van Anna Van Haecht zijn huijsvr heeft ontvangen 7 dm bempts stellende hierop als sterfman Peeter Van Haecht zijn zoon oudt 24 jr ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haecht Hendrick, x Haacht 25.10.1588 met Margareta - Margriet Van Langendonck, fa Jacobus x Marie Vercalsteren,

HCT835 fo 63v: 11 jul 1595:
Willem De Witte voor de tochte ende Hendrik De Witte zijn zone voor de erfelijkheid out sijnde ontrent 24 jr verkopen een half boender bempt geheeten die Grechelkens regt Christiaen Van Adorp Willemsone ende Claes Veeweyde, Thomas Van Haecht erfgen ende Hendrick Van Haecht aen Hendrick Van Haecht Hendricksone x Margriete Van Langendonck.
HCT835 fo 8: 8 feb 1596:
Remeijs Van Haecht uit krachte van vonnisse gewesen dd 11 mei 1595 ten voordele van vs Remeijs ende ten laste van de goeden wijlen Aerts Verheyden draagt op een zeker blok landts van ses dm gelegen aan de Puddegem heide tussen Aert Ghijselinckx ende Hendrik Van Haecht aen Hendrik Van Haecht sone wijlen Hendrickx x Margriete Van Langendonck.
HCT835 fo 28v: 16 mei 1596:

Margriet Van Langendonck dochter wijlen Jacops x Hendrik Van Haecht verkoopt haar actie part en deel in huis en hof en alle andere goeden en renten op haar verstorven na de dood van Anthonis Van Langendonck haeren oom was, gelegen bij de Scharent aan Willem Van Langendonck zone wijlen Jans x Cathlijn Van Haecht.

     Uit dit huwelijk:

     Van Haacht Maria, () Haacht 01.08.1589,

     Van Haecht Petrus, () Haacht 06.01.1591,

     Van Haecht Michael, () Haacht 09.05.1593,

     Van Haecht Guilielmus, () Haacht 28.01.1596,

     Van Haecht Henricus, () Haacht 17.0.1598,

     Van Haecht Jacobus, () Haacht 21.01.1601,

     Van Haecht Anna, () Haacht 17.12.1603, 

 

Van Haecht Anna, XIV (M15408 + N16193).

 

 

 

XVI - XVII - Van Haecht alias Lippens Michiel (M), ca. 1510, x met Anna Verhaegen, fa Jan x Cathlyn Van Puddegem, zij x 2 met De Wortelaer Jan, XIII - XIV - XV - XVI, kerkmeester 1556-1569, ca. 1500.  Hij woonde op 'Den Hout' en overleed > 1573.

 

H851: Fo 161:

- 5 jul 1509: Jacop Huen sone wijlen Jans heeft ontvangen voor hem ende Hendrik, Vranck en Beatrix Huene vijf dm land in Haacht

- 11 jun 1520: Jacop Huene sone wijlen Jans derft vijf dm lant opt Persoonsvelt aan Peeter Santbergs

- id: Peeter Santbergs derft bij naderschappe aan Elisabeth Huens dochter wijlen Peeters x Francois Vandermeren

- 13 sep 1528: Elisabeth Huens x Francois Vandermeren heeft gederft aan Hendrik Wortele alias Grove zone wijlen Hendrik

- 5 aug 1538: Jan De Wortele na de dood van Hendrik zijn broeder heeft ontvangen

- 8 nov 1574: Hendrik De Wortelere zone wijlen Jans heeft ontvangen voor Berbele De Wortelere zijn zuster out 15 jr, bij dode wijlen Jan haer vaders en navolgende S+D (Haacht 20 jul 1573) vijf dm land

- 24 sep 1588: mr Ambrosius Boon dr in med doet eed in plaetse van Hendrik De Wortelaer

- 20 mei 1591: Barbara De Wortelaer is begijntje in Leuven en verkoopt aan Willem Bols zone wijlen Cornelis ende aan Cecilia De Wortelaer ...

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met verschillende leden uit de familie Van Haecht te Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 363., akte dd. 6 februari 1576.

Item Machiel Van Haecht sone Machiels, Cornelis Bols sone wijlen Jans, Machiel Van Haecht sone wijlen Henricx, Remeys Van Haecht sone wijlen Machiels ende Aerdt Van Essche sone wijlen Jans, alle woonen(de) te Haecht, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben genomen en(de) bekinnen midts des(en) in hueringe genomen te hebben(e) van jonckh(ee)re Peete(ren) Van Baussele en(de) m(eeste)re Jannne Lemmens als heyligegeestm(eeste)rs van S(in)te Jacops kercke te Loven(e) eenen beempt, groot ontrint acht boenderen, geheeten den Borrendonck, gelegen onder Haecht, den voers(creven) Heyligengeest toebehooren(de), tusschen Jheroen(en) Van Maldere ter eende(re), Jasp(er) Sul ter tweedere, de Dijle ter derde(re) en(de) Anna Raes ter vierdere zijden, te houden(e) ende in huerin(ge) te besitten(e) van halff meert xvc. lxxviitich. eenen termijn van zess jaeren, deen naer dandere sonder middele v(er)volgen(de), elcx jaers daeren bynnen om en ende voe(re) hondert achtentwintich carolusg(ulden) te xx st(uyvers) tstuck, alle jae(re) Sinte Mertensmisse te betalen(e) en(de) te Loven(e) te leveren aen(den) rentm(eeste)re vanden voers(creven) Heyligengeest, met conditien dat die voers(creve) huerlingen gehouden sullen zijn jaerl(ijcx) duerende de selve hueringe sonder cortsele te betalen den chijns aenden heere van Elsbroeck, soe in tijts dat den Heyligengeest daer doe(re) nyet beschadicht en wordde, noch oyck haere goeden en(de) soe verre ter causen dijer eenige gebeurde dat tselve zal wes(en) ten coste der voers(creve) huerlin(gen), alle welcke conditien, etc(etera), coram Lynd(en), Liedekercken, februarii via., a(nn)o lxxvia.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Haecht Hendrick,

 

Van Haecht Remeys, ca. 1540, x met Elisabeth Wauters, ca. 1540,

     Uit dit huwelijk:

     Van Haecht Michael, ca. 1570, x met Maria De Bruijn, x met Verthiers Anna, gezin bij Verthiers,

Hierbij een akte (met dank aan Paul) met vermelding van Michael Van Haecht zone wijlen Remigius, inwoner van Haacht, en zijn oom Jacobus Van Haecht zone wijlen Michael.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7501, folio 5v., akte dd. 12 juli 1610.

Item Michiel Van Haecht sone wijlen Remeys, woonen(de) tot Haecht, heeft bekint en(de) bekint midts desen schuldich te zijn aen Jacob Van Haecht sone wijlen Michiels, zijn(en) oom, achthien carol(us) g(u)l(dens) ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brabants tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden xen. dach meert, waeraff den iersten valdach v(er)schijnen sal den xen. meert anno 1611 en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren den voors(chreven) Jacob en(de) zijn(e) naercomelin(gen), los en(de) vrije van bede, ve., xe., xxe., ce., en(de) van alle ande(re), minde(re) oft meerdere pe(n)nin(gen en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutu(m) et tantu(m) ad mo(nitionem) pignus valens duplu(m), obligan(do) et submitten(do), met conditie dat die voors(chreven) Michiel oft zijn(e) naercomelin(gen) de voors(chreve) rente van xviii carol(us) g(u)l(dens) sullen mogen affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal ten eene, twee oft drije reysen, maer nyet min, tegen den penn(inck) xvie., ac cum, loopen(de) munte, ac cum, coram Beringhen, Schutteput, julii xiia., 1610.

     Van Haecht Hans,  

 

Van Haecht Jacob fs Michiel,   ca. 1542, x met Elisabeth Paelmans,

H835: Fo 51v: 13 mei 1597:
Testament Jacop Van Haecht Machielsone x Elisabeth Paelmans
- de kinderen Bertel Paelmans x Anneken Hallemans
- de kinderen Remeijs Van Haecht, Jan Van Haecht en Hendrik Van Haecht des testatuers voors broeders
- de kinderen Cathelijn Paelmans x Aert Gijselinckx, haere suster.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Jacobus Van Haeght (x Elisabetha Paelmans), zoon van Michael, enerzijds, en Christophorus Gijselincx (x Catharina Smets), anderzijds. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7861, fol. 398r, akte dd. 7 juni 1577.

Item Jacobus Van Haeght filius Michaelis, co(m)morans in Haeght, obligan(...) ? recognovit se debe(re) Xpoffero. [Christophorus] Gijsselincx et Cath(lijn)e Smets, eius uxori, co(m)moran(tes) in Meerbeke, tres cum dimidio florenos caroli te xx mon(ete) curren(tis) hered(itariu)m redditus singulis annis ad viiam. diem mensis junii p(er)solven(dis) et in cambio quite et libere quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(bilia) pignus val(ens) duplum et poterit redimere q(ue)m vol(verit) quemlibet florenu(m) caroli exin(de) median(tibus) sedecem floren(...) ? caroli te xx s(tuferos) mon(ete) tempore dequitation(is) cursum haben(tis) ac cum, cor(am) Ympens, Goerts, junii viia.

 

Van Haecht Cathlyn, XVI (M36719),

 

Van Haecht Jan, ca. 1546, x met Josijne Van IJssche, hier verdere gegevens en aktes,

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7482, akte dd. 10.07.1589.

Transcriptie folio 16v

Item Mertten Smets soene wijlen Jans en(de)

Margrite Pelsmaeckers, sijne huysvrouwe,

woonende te Haecht, in presentia, hebben

bekindt schuldich te zijne Willem Vos

vierenvijfftich carolusguldens eens, soe ter

causen van geleendt gelt bij wijlen Jannen

Van Haeght ende Jozijne Van Essche, yegewoirdighe

huysvrouwe des voirscreven Willems,

Hendricken wijlen De Pelsmaeckere, vaeder

der voirs(creve) Margriete, in zijnen leven geleent,

als van(de) verloopen van vier carolusguldens

tsiaers, verschenen totten jaere xvc. lxxxix

incluys, wel verstaen(de) dat die jaeren

lxxviii tot lxxxvi sijn den voirscreven

gehuysschen quytgeschonden en(de) geremitteert,

geloven(de) die v(oir)s(creve) somme indivisim te betalen

in vier payen ende termijnen, te wetene

alle Sint Jansmisse een vierendeel, daeraff

den yersten termijn vallen ende verschijnen sal

Sint Jansmisse naestcomen(de), met oyck mede

die loopen(de) jaeren bynnen middelen tijde

te verschijnen, met conditie soe verre sij

laeten den yersten termijn oft eenighe

van dijen veerthien daegen naeden valdach

overstrijcen sonder betaelen dat al gevallen

Transcriptie folio 17r                               

sal zijn als schult met rechte verwonnen,

met conditie soe verre die voirs(creven) Willem

Vos compt aenden voirs(creven) Mertten te bestayen

te maecken eenighe mutzaert oft wishout,

dat die selve Mertten tselve werckgelt

oft aen voergelt sal cortten aende v(oir)s(creve)

payen, obligan(do) et submitten(do), cora(m) Edelheer,

Loomans, julii xa.

Senten(tiam) per p(re)dictu(m) Wilhelmu(m) Vos cora(m)

Beringen, Leunis, ja(nua)rii xxi, 1591.

 

2. De Wortelaer alias De Groeve Hendrick, XII - XIV - XV (S3968 + S4008 + S8788 + S24788),

 

De Wortelaer Barbara, ca. 1550, begijntje in Leuven,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

H835b: Fo 180v: 16 dec 1660:

Peeter Smets sone Rombouts om te ontgoeden uit het vierde paert van een plecke broeckx groot twee en half dm gelegen int Scoubroeck aende Leijbeke gen nu den Crackeel plecke op hem C en medeconsoorten gesuccedeert uit hoofde van jouffr Barbara De Wortelaer begijnken geweest tot Loven ende te goeden op Wilm De Wortelaer.

 

De Wortelaer Lisken - Elisabeth, x 1 met Jan Imbrechts, x 2 met Laurys Lauwers, schipper en eigenaar van 'De Wildeman', een mooi huis gelegen in de Brabantstraat.

Aktes met dank aan Christine Savat. 

Privearchief dd 1594:

Laureijs Lauwers over Hendrick Joest ende Jan De Wortelaer van een eusele ende van een dachm lants gelegen aent Hooghvelt geh tVinneken, tHooghvelt ter eenre, derfgen Pauwels Van Bettenrode ...

H835: Fo 41: 1 jul 1597:

Jan van Rauwe verkoopt aan Laureijs Lauwers x Elisabeth Wortelaers ses dm bempt genoempt den Middendijck aen de Walenstraete.

     Uit dit huwelijk:

     1. Imbrechts Anthonis,

     Imbrechts Catharina,

     Imbrechts Maria, 

     Imbrechts Remeys, 

     2. Lauwers Catharina, () Haacht 11.01.1589,

     Lauwers Jan, () Haacht 16.04.1591, schipper, x Haacht 19.10.1614 met Ingels Anna,

          Uit dit huwelijk:

          ...

          Lauwers Joannes, () Werchter 07.10.1618 (g. Van Hoegaerden Joannes ex Leuven en Lauwarts Petronilla),

          Lauwers Anthonius, () Werchter 16.02.1620 (g. Dauw Anthonius en Verhulst Catharina),

          Lauwers Joannes, () Werchter 18.08.1621 (g. De Worteleer Joannes en Meutters Maria),

          Lauwers Petrus, () Werchter 18.08.1621 (g. Lauwers Petrus en Verhulst Catharina uxor Stoop),

          Lauwers Petrus, () Werchter 28.09.1622 (g. Lauwers Petrus (nauta: schipper) en De Wortelaer Elijsabeth ex Haacht),

          Lauwers Carolus, () Werchter 10.12.1624 (g. Verbeke Carolus en Van Putteghem Emerantiana  n. Verscuren Magdalena uxor Petrus dixit Droogen Peter),

     Lauwers Anna, () Haacht 16.01.1594,

  Lauwers Petronella, () Haacht 21.07.1596, x (niet Rot, H, ) met Dauwen Antonius,

     Akte met dank aan Christine Savat. 

     H852: Fo 53:         

     - 14 feb 1592: (Philips Van Haecht mvl): Willem Van Langendonck als momboir van de drij kinderen en erfg. van

     Peeter Van Langendonck daer moeder af was Kathlijn Van Roije (onder Aerden Van Haecht, Remeijs Verpaelt,

     Willem Bols ende Remeys Van Haecht, schepenen) verkoopt het voors goed (Henrick Ricx alias De Weert,

     Maria Smets we Merten Verhaegen in zijn tyt secretaris tot Rijmenam) aan Peeter Van Langendonck sone

     wijlen Jacops woonende tot Haecht

     - 26 apr 1610: (Henrik De Nuetere en Jan Fobelets, mvl): Lauwereijs Lauwers alias Donckers gestelt van

     sHeerenswege in de tochte ende erfelijkheid van onderhalf dm land uit een blok van drij dm lants gelegen in

     den Couter uit crachte dat dese leengoeden na de doot van Peeter Van Langendonck sijn competerende

     den heere naer inhoudt vanden vonnisse dd 15 dec 1607

     - 14 aug 1641: Petronilla Lauwers we Anthoon Dauwe heeft na de dood van Anthoon te lene verheven onderhalf

     dm lants etc Jan Dauwe haar zoon is sterfman.

          Uit dit huwelijk: geen andere fii Mech, H, W, Rot, Wez, K,

          Dauwen Joannes,

          Dauwen Anna, () Rotselaar 04.10.1620 (g. Dauwen Joannes sr en Ingels Anna),

          Dauwen Catharina, () Rotselaar 06.04.1622 (g. Vanden Berge Henricus en Goor Catharina),

          Dauwen Oliverius, () Rotselaar 30.12.1635 (g. Wijbrechts Oliverius en De Cael Gudula),

 

De Wortelaer Maria, ca. 1554, x met Remeys Smets, kerkmeester in 1564. Hij woonde op 'Den Hout',

     Uit dit huwelijk:

     Smets Jan,

     Smets Maeyken,  

 

De Wortelaer Cecilia, x met Bols Willem, deze x 2 Mechelen OLV 25.05.1615 (g. Bols Joannes en Bergers Georgius) met Anna Van Puddeghem.

Declaratio 1597: ... pachter, huerlinck van huys ende hoff, groot omtrent metten bogaert een dachmael, XII bunderen lants ende neghen bunderen weije, al huere, ende heeft eijghen II 1/2 bunder lants cheijsgoet ende vijff dachmael leens, eenen ploech, II peerden, IX coijen, sonder meer.

Uit dit huwelijk:

     1. Bols Elisabeth, x Haacht 10.07.1592 met Smets Jan,

" ... ende eygheneer van huys ende hoff groot metten bogaert daeraen geleghen een dachmael lants ende drij dachmael bempt, ende heeft in hueringhe vijff bunderen 1 1/2 dachmael lants ende zesse bunderen wije, eenen ploech, twee peerden ende zeven coijen, sonder meer"

           Uit dit huwelijk:

           Smets Anna, () Haacht 08.10.1595,

           Smets Jan, () Haacht 29.09.1597,

           Smets Elisabeth, () Haacht 11.07.1599,

           Smets Maria, () Haacht 09.12.1601,

           Smets Jan, () Haacht 01.03.1604,

           Smets Margaretha, () Haacht 05.03.1606,

           Smets Joanna, () Haacht 21.03.1608,

           Smets Jacobus, () Haacht 11.07.1610,

           Smets Nicasius, () Haacht 15.06.1613,

           Smets Catharina, () Haacht 03.05.1615, vader Franciscus.

     Bols Hans (Jan), x Haacht 18.05.1611 met Joanna Adriana Van der Meeren.

          Uit dit huwelijk:

          Bols Jan, () Haacht 20.02.1612,

          Bols Maria, () Haacht 20.02.1612,

          Bols Petrus, () Haacht 20.02.1612,

          Bols Maria, () Haacht 23.06.1613,

          Bols Anna, () Haacht 22.03.1615,

          Bols Joanna, () Haacht 12.01.1617,

          Bols Cecilia, () Haacht 16.12.1618,

          Bols Jan, () Haacht 19.01.1621,

          Bols Petrus, () Haacht 11.03.1624,

          Bols Catharina, () Haacht ...08.1626,

          Bols Willem, () Haacht 22.01.1629,

          Bols Catharina, () Haacht 22.01.1629,

          Bols Anthonius, () Haacht 15.08.1631,

     Bols Petrus, x Haacht 14.07.1618 met Gommara Janssens.

          Uit dit huwelijk:

          Bols Petrus, () Haacht 08.01.1620,

          Bols Adriana, () Haacht 15.03.1621, + Haacht 23.07.1656,

          Bols Willem, () Haacht 28.05.1623,

          Bols Petrus, () Haacht 19.10.1626,

          Bols Joannes, () Haacht 19.10.1626,

          Bols Henricus, () Haacht 01.01.1629,

          Bols Willem, () Haacht 31.08.1632, x Haacht 20.11.1657 met Barbara Van Aerschot.

 


 

XIV - Van Haecht Aert (M15408 + N16192), ca. 1540, x met Van Haecht Anna (M15408 + N16193), x 2 met Anna Van Puddegem.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Haecht Aert .

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haecht Joannes, XIII (N8096), ca. 1567,

 

Van Haecht Maria, x Haacht 24.07.1594 met Jan Van Langendonck, fs Willem x Cathlijn Van Haecht,

     Uit dit huwelijk:

     Van Langendonck Cornelius, () Haacht 10.03.1596,

     Van Langendonck Joannes, () Haacht 26.01.1600, 

     Van Langendonck Arnoldus, () Haacht 05.09.1602,

     Van Langendonck Petrus, () Haacht 04.05.1605, 

     Van Langendonck Rumoldus, () Haacht 14.03.1608, 

     Van Langendonck Guilielmus, () Haacht 14.11.1610, 

     Van Langendonck Anna, () Haacht 01.11.1615,

     Van Langendonck Remigius, () Haacht 13.01.1622,

 

Van Haecht Petrus, XIII (M7704), ca. 1565.

 

 

 

XVI - Willem Van Langendonck (M), ca. 1540, schepen, x met Van Haecht Cathlyn (M), ca. 1544.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Willem Van Langendonck.

    

Uit dit huwelijk:

 

Van Langendonck Jan, ca. 1570, x Haacht 24.07.1594 met Van Haecht Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Van Langendonck  Cornelius, () Haacht 10.03.1596,

     Van Langendonck Jan, () Haacht 26.01.1600,

     Van Langendonck Aert, () Haacht 05.09.1602,

     Van Langendonck Petrus, () Haacht 04.05.1605,

     Van Langendonck Rombout, () Haacht 14.03.1608,

     Van Langendonck Willem, () Haacht 14.11.1610,

     Van Langendonck Anna, () Haacht 01.11.1615,

     Van Langendonck Remigius, () Haacht 13.01.1622,

 

Van Langendonck Judoca - Josina (M11727 + M15457),

 

Van Langendonck Michael, x Haacht 28.10.1601 met Catharina Verhulst, fa Arnoldus (fs Joannes x Martina Van Nieuwenhuysen),

     Uit dit huwelijk:

     Van Langendonck Rumoldus, () Haacht 22.09.1602, 

     Van Langendonck Guilielmus, () Haacht 29.07.1604, x (niet H, ) met Anna Peeters,

     Van Langendonck Maria, () Haacht 12.06.1606, x Haacht 03.07.1628 met Petrus Grietens, 

     Van Langendonck Petrus, () Haacht 15.06.1608, 

     Van Langendonck Catharina, () Haacht 13.04.1610, x Haacht 19.02.1634 met Egidius Wouters,

     Van Langendonck Henricus, () Haacht 05.03.1612, x Haacht 29.04.1640 met Barbara Van Adorp, fii in Haacht,

     Van Langendonck Joannes, () Haacht 21.04.1614,

     Van Langendonck Adrianus, () Haacht 03.09.1615, 

     Van Langendonck Michael, () Haacht 11.02.1618, 

 

Van Langendonck Anna, x 1 (niet H, ) met Jan Docx, x 2 Haacht 11.11.1614 met Petrus Van Puddegem,

     Uit dit huwelijk:

     1. Dox Elisabeth, () Haacht 17.09.1600,

     Doxs Adrianus, () Haacht 24.02.1603, 

     Docx Aert, () Haacht 29.03.1605,

     Doxs Margareta, () Haacht 23.06.1607, 

     Docx Joannes,

     Docx Maria, () Haacht 28.11.1610,

     2. Van Puddegem Guilielmus, () Haacht 04.07.1616,

     Van Puddegem Susanna, () Haacht 12.06.1618, 

 

Van Langendonck Philips, x Haacht 23.10.1611 met Joanna Crabbe,

     Uit dit huwelijk:

     Van Langendonck Joannes, () Haacht 10.10.1613,

     Van Langendonck Petrus, () Haacht 27.01.1616, 

     Van Langendonck Judocus, () Haacht 25.03.1618, 

     Van Langendonck Henricus, () Haacht ...1620, 

     Van Langendonck Guilielmus, () Haacht 09.06.1622, 

     Van Langendonck Renerius, () Haacht 17.03.1627, 

 

Van Langendonck Josijne,

    

Van Langendonck Margareta, x Haacht 17.07.1611 met Henricus Huijsmans, geen fii in H,

 

Van Langendonck Catharina, XV (M18359).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom