Voorouderlijst Van Haecht Jan

 

Haecht Van, Van Haeght, Van Hacht, Van Hocht

Familienaam uit de plaatsnaam Haacht (Vlaams-Brabant).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - Van Haecht Jan (N + M), ° ca. 1510, x met ...

 

HCT851 fo 185:
- 5 mei 1547: Dorothea Vanderheijden x Rombout Keijmans verkoopt seven dm bempt te Waelhem tussen Hendrick Van Haecht sone wijlen Philips ende die Leijbeke aan Hendrik Van Haecht zone wijlen Remeijs ende Marie Sbruijne
- 3 jun 1577: Aert Van Haecht zone wijlen Jans heeft ontvangen ten behoeve van Anna Van Haecht dochter wijlen Hendrik sijnder huijsvr bij doode van haar vader seven dm bempt
- 25 sep 1589: Aert Van Haecht zone wijlen Jans bij doode van Anna Van Haecht zijn huijsvr heeft ontvangen 7 dm bempts stellende hierop als sterfman Peeter Van Haecht zijn zoon oudt 24 jr
- 31 jan 1626: Peeter Van Haecht na de dood van Aerdt zijn vader heeft gedaen den eedt
- 22 aug 1647: Hendrik Van Haecht zone wijlen Peeter na de dood van zijn vader verheven
- 24 jan 1648: Hendrik Van Haecht zone wijlen Peeter verkoopt het leen aan Aert Gijselinckx.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haecht Aert, XIV (M15048 + N16192).

 


 

XIV - Van Haecht Aert (M15408 + N16192), ° ca. 1540, x met Van Haecht Anna (M15408 + N16193), x 2 met Anna Van Puddegem.

 

Haacht bede 1573: Aert Van Haecht in den Houte.
HCT852 fo 145:
- 23 feb 1506: Peeter Van Bierbeke zone wijlen Goorts na doode Willem Vanderpaelt ontvangt een dm land aenden wegh naer Battel
- 25 sep 1589: Aert Van Haecht sone wijlen Jans bij doode des voors Peeter Van Bierbeek heeft ontvangen het voors leen, stellende als sterfman Hansken Van Haacht zijn zoon oud 22 jr
- 7 nov 1631: Aert Van Haecht zone Jans heeft ontvangen na de dood van Jan zijn vader het vs dagmael stellende Jan Van Haecht zijn broeder als sterfman.
HCT835 fo 23: 9 nov 1595:
Jan Van Langendonck Willemsone namens Emerentiana Hamermans x Lancelot De Wale verkoopt drij dm land regt Govaert Papegaijs, item noch zeker vrie daer huijs en hof plach op te staen groot een half boender gelegen aen de heyde ende Remeijs Van Haecht aan Aert Van Haecht x Anna Van Puddeghem.
HCT835 fo 24v: 13 aug 1595:
Merten Verloosem alias Walravens zone wijlen Jans verkoopt een dm broekland int Cluijsebroeck aan Aert Van Haecht x Anna Van Puddegem.
BMB239: 19 jan 1610:
Jan & Peeter Van Haecht mitsgaders Jan Van Langendonck x Maria Van Haecht, kinderen wijlen Aert Van Haecht daer moeder af was Anneken Van Haecht verkopen aan Jan Van Kerkhoven coopman binnen de stadt Mechelen x jouffr Anna Cruyts een half bunder lant daer nu een woning op staet, item noch vijf dagwant lant gelegen op Dijsselaer.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haecht Joannes, XIII (N8096), ° ca. 1567,

 

Van Haecht Maria, x Haacht 24.07.1594 met Jan Van Langendonck, fs Willem x Cathlijn Van Haecht,

     Uit dit huwelijk:

     Van Langendonck Cornelius, (°) Haacht 10.03.1596,

     Van Langendonck Joannes, (°) Haacht 26.01.1600, 

     Van Langendonck Arnoldus, (°) Haacht 05.09.1602,

     Van Langendonck Petrus, (°) Haacht 04.05.1605, 

     Van Langendonck Rumoldus, (°) Haacht 14.03.1608, 

     Van Langendonck Guilielmus, (°) Haacht 14.11.1610, 

     Van Langendonck Anna, (°) Haacht 01.11.1615,

     Van Langendonck Remigius, (°) Haacht 13.01.1622,

 

Van Haecht Petrus, XIII (M7704), ° ca. 1565.

 


 

XIII - Van Haecht Joannes (N8096), ° ca. 1565, x Haacht 09.02.1594 met Van Auwera Elisabeth (N8097), H+.

 

Aktes met dank aan Christina Savat

Rente van 200 gl cap voor Jan Van Haecht Aertsone x Elisabeth Van Auwera ten laste van Henrick Scheltkens x Margareta Smekens.
KA 22009: Haacht fo 34:
Jan Van Haecht Aertsone van een half bunder broecklant voor de Keerberchkercke.
Betaelt 1594 ev.
KA 22009: Haacht fo 38:
Jan Van Haecht Aertsone van huis en hof gelegen ten Hoombergh betaelt 1594 ev.
Mechelen nots Vandevenne ‎(roggeman)‎ fo 130: 3 jun 1623:
Andries Reijmaers schipper x Joanna Rijmenams verkopen aen Jan Van Haecht x Elisabeth Vanderauwera een huis in de Lange Schipstraet achter comende op de Dele.

BMB242: 24 sep 1630
Jan Vanderhofstadt mitsgaders Peeters Janssens gemachtigt van Anthonis Van Hofstadt, item van Margareta Vanderhofstadt x Guilliam Van Hamel ‎(?)‎, van Maria Vanderhofstadt x Anthonis Viers, Barbara Vanderhofstadt, de voors Anthonis Vanderhofstadt in name van Anna Vanderhofstadt en als momboir over mr Jasper ende Cornelia Vanderhofstadt vervangende ende hem sterck makende over mr Jan Verspoel zijn medemomboir, kinderen van voors Jan Vanderhofstadt ende van wijlen joufr Barbara Huens hebben opgedragen tot behoef van Rombout Verhuijck voor deen helft ende Elisabeth Van Ouwera we Jans Van Haecht voor dander helft seker hoeve metten schuere, landen, bempden ende andere sijne toebehoorten gestaen ende gelegen tot Boortmeerbeek voors ter plaetse geheeten te Helroy, soo die tegenwoordigh de voors Peeter Janssens in hueringe besittende ende vele jaren gebruijckt heeft nader gepreciseerd waervan verclaeringe hier volgt: ierst het oudt huijs indertyt de schuere wesende, metten bovenbuer, ende boomgaerde daeraen gelegen, te helroy; item het nieuwe huys mette stallinge, bornput ende andere toebehoorten, ende blocke daeraen gelegen, groot ontrent een bunder; item een stuck lants neffens het voors block opte meerbeke Callebeke groot ontrent een half bunder eertyts de Caverson lant; item een stuck lant daer teynde gelegen inden hoeck vercregen van wijlen den heere van Boortmeerbeeck; item noch opte selve Callebeke een ander stuck lant vercregen bij mangelinge vande heeren Cartoisen van Lier; item noch een stuck lant op de Callebeke ten voordagen oijck van selven heeren vercregen; item seker stuck lant oft eusel nu boomgaert gelegen tegenover de hoeve lanxheen de Molenbeke vercregen van Lowijs De Lannoij; item noch seker oudt bogaerdeken nu tsamen een gemaeckt; item twee stucken eusels nu tsamen gevineert uitcomende met eenen ganck int straetken aende brugge leen wesende; item over de beke een stuck bempt groot een bunder 58 roeden, genoemt den Obstal, oft Pluijmesiersbempt deur Jakob Heyns gesworen lantmeter gescheyden met een gracht vande bempde, item int Helroy broeck een bempt groot seven dagwant, den Papenstock genoemt.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haecht Arnoldus, XII (N4048), (°) Haacht 29.08.1597,

 

Van Haecht Joannes, (°) Haacht 27.03.1599,

 

Van Haecht Maria, (°) Haacht 13.08.1601,

 

Van Haecht Maria, (°) Haacht 17.08.1603,

 

Van Haecht Petrus, (°) Haacht 20.02.1606.

 

 

 

XIII - Van Haecht Petrus (M7704), ° ca. 1565, x Haacht 07.11.1593 met Joanna Cootmans - Gootmans (M7705), +.

 

HCT835 fo 83: 12 feb 1599:
Michiel Lints x Martijn Van Loossen verkopen aan Peeter Van Haecht x Joanna Coetmans zeker huis en hof gelegen aende Houtheijde met twee blokskens land daeraen gelegen door hen vercregen van derfgen Augustyn Verhulst.
Aarschot 139ter: 24 jan 1648:
Hendrick Van Haecht sone wijlen Peeters heeft verkocht een stuck lant onder Haecht aen Aert Gijselincx
eodem heeft Aert Gijselinckx heeft gederft bij titele van naerderschap het voors stuck lants aen Hendrik Van Haecht tot behoef van zijne kinderen verweckt bij Anna Smets.
GR2: 19 jun 1654:
Hendrik Van Haecht ten overstaen van zijn broer Jan Van Haecht ende Peter Langericx zijnen zwager als momboirs van zijn kinderen behouden van wijlen Anneken Smets verhuurt aan Peeter Smets keuster alhier seven dm bempt in Waelem.
HCT835b fo 129v: 23 jul 1654:
Hendrik Van Haecht sone Peeters wn Anneken Smets heeft gegeven ende gegundt vijf dm bempts gelegen ter Eijcken en gen den Ingelberghe als hij den voors Hendrick Van Haecht voor drij jaeren hadde vercocht ten behoeve van wijlen Rombout Vanderlinden x Maeijcken Smets, hierinne worde gegoet die voors Maeijcken Smets voor de tochte ende haere kinderen voor de proprieteijt.
HCT835b fo 192: 9 mrt 1662:
Jacques Van Haecht als vaderlijken oom ende momboir, ende Joos Wilms als moederlijk momboir in de plaetse van wijlen Peeter Van Lankriet over die minderjaerige kinderen wijlen Hendrik Van Haecht x Anna Smets verkopen aan Peeter Van Haecht x Maria Van Ballaer vijf dm ter Puttegemheijde.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Haecht Adrianus, (°) Haacht 16.06.1603,

    

Van Haecht Henricus, XII (M3852), (°) Haacht 03.01.1606,

    

Van Haecht Joannes, (°) Haacht 03.01.1606,

    

Van Haecht Arnoldus, (°) Haacht 26.10.1614,

    

Van Haecht Jacobus, (°) Haacht 16.10.1611. 

 


 

XII - Van Haecht Arnoldus (N4048), (°) Haacht 29.08.1597, x 1 Rijmenam 10.05.1620 (g. Joannes Van Haeght en Joannes Verswijvere) met Verswijvere Catharina (N4049), + Haacht 07.02.1652, x 2 Haacht 20.06.1659 met Smets Cecilia (S2749), (°) Haacht 08.08.1607, + Haacht 02.12.1689. Deze x 1 Haacht 24.10.1627 met Gijselinckx - Gheijselinckx Arnoldus (S2748), (°) (niet H, Wes!, K!, R, Til!, Buk!, Wak, Kamp, ), + Haacht 21.11.1655.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Gijselinckx - Gheijselinckx Arnoldus .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gijselinckx Petrus, (°) Haacht 18.09.1628,

 

Gijselinckx Adrianus, (°) Haacht 23.12.1630, x Haacht 13.02.1661 met Joanna Van Langendonck, (°) Haacht 20.01.1641, fa Petrus en Elisabeth Delanghe,

     Uit dit huwelijk:

     Gijselinckx Petrus, (°) Haacht 27.11.1661, + Haacht 27.03.1729 68 j., schepen te Haacht vanaf 1712, x Haacht 19.01.1712 met Catharina Van Langendonck, fii in Haacht,

     Gijselinckx Andreas, (°) Haacht 26.12.1663,

     Gijselinckx Elisabeth, (°) Haacht 07.03.1666, + Haacht 02.01.1737,

     x Haacht 04.01.1688 (g. Egidius Van Adorp en Norbertus Van Adorp) met Franciscus Van Meldert, + Haacht 04.01.1741

 

Gheijssen Jan, (°) Haacht 25.07.1633, molenaar en meier van Herent (meer info in commentaar boven), x met Catharina Vandenbroeck, deze x 2 met J. Smets,

 

Gijselinckx Anna, (°) Haacht 29.08.1634,

 

Gheijselinckx Jan, XI (S1374), (°) Haacht 26.08.1637,

 

Gijselinckx alias Schelinx Philippus, (°) Haacht 08.04.1640, x 1 Haacht 01.10.1673 met Catharina Verbeeck, x 2 Haacht 01.04.1679 met Verbeeck Maria, x 3 Haacht 04.06.1691 met Elisabeth Van Hal,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gijselinckx Philippus, (°) Haacht 07.02.1677,

     2. Gijselinckx Jan, (°) Haacht 12.09.1679,

     Geijselinckx Maria, (°) Haacht 14.01.1681,

     Geijselincx Guilielmus, (°) Haacht 21.04.1682,

     Geijselincx Augustinus, (°) Haacht 29.08.1683,

     Geijselincx Guilielmus, (°) Haacht 07.08.1685 (g. Geijselincx Guilielmus en Huijbreghts Joanna),

     Geijselincx Cornelius, (°) Haacht 17.09.1686 (g. Antonis Cornelius en De Pau Elisabeth),

     Geijselincx Catharina, (°) Haacht 12.03.1688 (g. Breukaerts Joannes en Van Meerbeeck Catharina),

 

2. Van Haecht Petrus, XI (N2024), (°) Haacht 14.09.1623,

 

Van Haecht Jan, (°) Haacht 23.10.1625,

 

Van Haecht Elisabeth, (°) Haacht 22.02.1628,

 

Van Haecht Jan, (°) Haacht 22.12.1630,

 

Van Haecht Catharina, (°) Haacht 02.10.1633,

 

Van Haecht Catharina, (°) Haacht 08.11.1637, x Haacht 18.12.1656 met Verpoorten Judocus, geen fii in H,

 

Van Haecht Anna, x (niet H, ) met Snijers Petrus,

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Petrus Snijers en Anna Van Haecht uit Haacht die een lening van 600 guldens aangaan.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7938, folio 127r., akte dd. 13 november 1685.

Inde tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Eeremans vuyt crachte ende naer vermoegen van sekere procuratie notariael, wettelijck te moegen doen vernieuwen en(de) passeren, hem gegeven, heeft tselve gedaen inder manieren naervolgende, luydende aldus.

Op heden den xiien. novemb(er) 1685 comparerende voor mij openbaer not(ari)s, bijden Souv(e)r(eyn)en Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuygen naer te noemen, m(eeste)r Peeter Snijers ende Anna Van Haecht, gehuyschen, innegesetenen van Haecht, de welcke hebben bekent wel ende deuchelijck ontfangen te hebben, gelijck sij doen bij desen, vuyt handen vanden eerw(eerdighen) heere Petrus Damman, licentiaet inde heyl(ighe) godtheyt, canoninck der collegiale kercke  van S(in)te Peeters alhier, etc(etera), de somme van sesse hondert guldens eens in permissien gelde volgens de placcaerte van sijne con(incklijcke) ma(jestey)t, waer voor die voors(chreve) comparanten hebben geloeft jaerelijcx te gelden ende betaelen eene erffelijcke rente van sevenendertich guldens en(de) thien stuyvers tsiaers, den penninck sesthien, allen jaeren vallende ende verscheynende op heden date deser, waer van oversulcx d' ierste jaer van betaelinge vallen ende v(er)scheynen sal den xiien. november vanden naestcomenden jaere 1686 ende soo voorts van jaere tot jaere totte affquytinge toe, de welcke t' allen tijden sal moegen gebeuren alst die rentgelders gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente in munte als voor, gelovende die v(oor)s(chreve) rente allen jaeren ten tijde ende termijne voors(chreven) wel en(de) loffelijck te betaelen ende te leveren ten behoeve des voors(chreven) heere Damman ofte den genen bij hem te nomineren, los en(de) vrij van allen beden, lasten en(de) impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, daer voorens v(er)bindende en(de) v(er)obligerende henne respective persoonen ende goederen meublen ende immeublen, present ende toecomende, met submissie ende renunciatie in fo(rm)a, ende signantelijck.

1.         Ierst huys en(de) hoff, schuere, stallingen, backhuys en(de) allen andere sijne toebehoorten appendentien ende dependentien, groot ontrent thien dachmaelen, regenoten die straete ter eenre ende hun selffs goet ter andere zijden, belast met twee guldens ende een pont wasch aende kercke.

2.         Item het huysblock, gelegen rontsomme in sijnen houtwasch ende canten, beneffens eenige opgaende eycken, staende buyten die Hulte te heyde waerts, regenoten van het geheel de Puttegem Heyde ter eenre, den wech loopende inde ronde naerde Twee Stappen ter iir., een dachmael lants, hier naer volgende, met een cleyn plecxken, competerende die schole van Haecht, ter iiir. ende Jan Peeters sone Remijs ter iiiir. zijden.

3.         Item een dachmael onbegrepen der maeten, gelegen achter t' v(oor)s(chreven) huysblock ter ir. en(de) iir., den wech naerde Twee Stappen ter iiir. ende die schole v(oor)s(chreven) ter iiiir. zijden.

4.         Item een dachm(ael), gelegen aen het Vossenveken, regenoten den wech naer het dorp ter ir., de kercke oft Heyl(igen) Geest ter iir., Francen Bauwelers ter iiir. ende den wech tuschen t' voors(chreven) huysblock, belast met een halster coren aende kercke en(de) Heyligen Geest, halff en(de) halff.

5.         Item een block, groot ontrent drij dachmaelen, gelegen over het voors(chreven) huys en(de) hoff, genoempt Thiende Schuerhoff, regenoten die heyde voors(chreven) in allen zijden.

6.         Item een ander block, gelegen tegen over huys ende hoff van Jan Peeters, groot een halff boinder, regenoten die Wauwer straete ter eenre, Huybrecht Van Winckel ter iir., Jan Peeters ter iiir., d' erffgen(aemen) Peeter Schellekens ende den Heyl(igen) Geest ter iiiir. zijden.

7.         Item een ander block, genoempt het Twee Stappen Block, groot ontrent drij dachmaelen, regenoten den Heyligen Geest, d' erffgenaemen Peeter Schellekens en(de) Jan Peeters ter ir., den wech naerde Twee Stappen en(de) Jan Docx ter iir., de Wouwer straeteter iiir. zijden.

8.         Item een ander pleck lants, groot ontrent drij dachmaelen, tegen over het v(oor)s(chreve) block met een dachmael daer neffens te dorpe waerts, regenoten int geheel d' erffgen(aemen) Nijs Van Blocquen en(de) d' erffgen(aemen) Aert Geyselincx ter eenre, d' erffgen(aemen) Vander Maelen te Mechelen ter iir. met de v(oor)s(chreve) erffgen(aemen) Geyselincx ter iir., Jan Docx ter iiir. ende den wech naerde Twee Stappen ter iiiir. zijden.

[9.]      Item een block, groot twee boinderen, genoempt de Sté, gelegen in sijne canten, regenoten de Puddegem Heyde ter ir., Peeter Schellekens ter iir., diversche plecken int Hulteren Velt ter iiir. ende Adriaen Van Adorp ter iiiir. zijden.

Verclaerende die voors(chreve) goederen nyet voorder te wesen belast als hier voorens en staet geexprimeert en(de) s' heeren chijns, consenterende over die v(oor)s(chreve) goederen int maeken van mainmise, mede int decreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder v(oor)gaende daegement, met conditie datte rentgelders sullen gestaen (mits betaelende die voors(chreve) rente jaerlijcx binnen drij maenden naerden valdach) tegens den penninck twintich, maekende alsoo dertich gul(dens) t' siaers, constitueren(de) een ieder thoonder deser om t' gene voors(chreven) is, te v(er)nieuwen en(de) herkennen voor de heeren meyer en(de) schepenen der v(oor)s(chreven) stadt Loven en(de) alomme elders daer des van noode wesen sal, consenteren(de) in volontaire condemnatie sonder v(oor)gaende dagement, promitten(tes) ratum et gratum, etc(etera), aldus gedaen en(de) gepasseert ter presentien van m(eeste)r Adrianus Bourlaert en(de) mijn heer Petrus Massemum, beyde als getuygen hier toe geroepen en(de) gebeden, ende hebben die v(oor)s(chreve) comp(aran)ten de minute deser beneffens mij not(ariu)s onderteeckent, quod attestor, en(de) was ondert(eeckent) C. Eeremans, not(ariu)s pub(licu)s.

Aldus v(er)nieuwt en(de) herkent, coram De Vroye, Caels, xiiia. novembris 1685.

      In de marge.

Die cassatie bij forme van transport van dese tegenstaen(de) rente van 37 - 10 st(uyvers) ts(iae)rs gedaen bij die heeren proviseurs vande Collegie Drutii ten behoeve van Petronella Snijers, is gepasseert voor den not(ari)s Eeremans en(de) sekere getuygen opden 25. 8ber. 1695 et sic vacat, actum eodem, quod attestor.

C. Eeremans.

     Uit dit huwelijk:

     Snijers Petrus, (°) Haacht 01.03.1668,

     Snijers Maria, (°) Haacht 01.07.1671,

     Snijers Abraham, (°) Haacht 02.06.1672.

 

 

 

XII - Van Haecht Henricus (M3852), (°) Haacht 03.01.1606, x (niet H, Wes, Til, Wak, Kamp, ) met Smets Anna (M3853), H+, Wak+, Wes+, Til+, Buk+, Kamp+, BMB+, K+.

 
Hendrik Van Haecht sone Peeters wn Anneken Smets heeft gegeven ende gegundt vijf dm bempts gelegen ter Eijcken en gen den Ingelberghe als hij den voors Hendrick Van Haecht voor drij jaeren hadde vercocht ten behoeve van wijlen Rombout Vanderlinden x Maeijcken Smets, hierinne worde gegoet die voors Maeijcken Smets voor de tochte ende haere kinderen voor de proprieteijt.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) de akte van emancipatie van de kinderen van Henricus Van Haecht, zoon van wijlen Petrus (en man van Anna Smets). In de linkerkant staan nog andere delen van woorden, doch deze hebben betrekking op een andere akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7532, fol. 179v., akte dd. 13.12.1647.

Transcriptie.

Item Hendrick Van Hocht filius quondam Petri,

commorans apud in Hocht, emancipavit

Remigium, Rombatum Rumoldum, Joannem et Catharinam

Van Hocht, proles suas, a pane suo modo

debito ac consueto, quo facto T(homas) V(an) Hoes-

broeck reconduxit,coram Gudelinus,

Suetrix, decemb(ris) xiii., a(nn)o 1647.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haecht Remigius, (°) Haacht 04.10.1637, x Haacht 09.02.1665 met Anna Vandendriessche, geen fii Haacht,

     Uit dit huwelijk:

     Van Haecht Joanna, ° ca. 1665,

 

Van Haecht Catharina, (°) Haacht 26.10.1641,

 

Van Haecht Rumoldus, XI (M1926), (°) Haacht 13.01.1644,

 

Van Haecht Joannes, (°) Haacht 29.07.1646, x Haacht 25.05.1680 met Maria Van Adorp, (°) Haacht 01.03.1641, fa Adrianus x Wouters Maria, deze x 1 Haacht 17.12.1662 met Rombout Palmaerts, (°) Haacht 13.01.1641, fs Joannes x Ingelborghs Joanna,

     Uit dit huwelijk: 

     Palmaert Maria, (°) Haacht 16.12.1663, 

     Palmaerts Catharina, (°) Haacht 29.09.1666, 

     Pallemaerts Clara, (°) Haacht 13.10.1670,

     Palmaert Magdalena, (°) Haacht 02.03.1674, 

     Pallemaerts Magdalena, (°) Haacht 31.12.1675,  

 

Van Haecht Adrianus, (°) Haacht 11.07.1649,

 

Van Haecht Maria, (°) Haacht 18.12.1650,

 

Van Haecht Elisabeth, (°) Haacht 11.02.1653.

 


 

XI - Van Haecht Petrus (N2024), (°) Haacht 14.09.1623, x Wespelaar 28.11.1653 (g. Arnold Van Haecht, Petrus Aerts en Jaspar Van Ballaer) met Van Ballaer - Van Ballé - Van Bolleer Maria (N2025), (°) (niet H, Bmb!, Hert?, S, Heist, Bet, Hols, K, P, W, Wak, R, Mech, DD, L, Ber, Berg, Kort, Noss, ErpsK, Kamp, Til,).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haecht Petrus, (°) Haacht 07.10.1654,

 

Van Haecht Arnoldus, (°) Haacht 02.11.1656,

 

Van Haecht Joannes, X (N1012), (°) Haacht 08.01.1659,

 

Van Haecht Magdalena, (°) Haacht 19.04.1661,

 

Van Haecht Guilielmus, (°) Haacht 04.12.1663,

 

Van Haecht Catharina, (°) Haacht 28.08.1665,

 

Van Haecht Maria, (°) Haacht 01.10.1668,

 

Van Haecht Cornelius, (°) Haacht 06.04.1671,

 

Van Haecht Rumoldus, (°) Haacht 13.02.1674.

 

 

 

XI - Van Haecht Rumoldus (M1926), (°) Haacht 13.01.1644, + Werchter 09.07.1689, x Werchter 10.02.1671 (g. Van Roost Cornelius en Antonis Cornelius) met Van Tongelen Elisabeth (M1927), (°) Werchter 02.04.1643 (g. Van Langendonck Joannes en Van Tongelen Elisabeth).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haecht Magdalena, (°) Werchter 15.11.1671 (g. Van Gorp Petrus en Smets Magdalena),

 

Van Haecht Anna, (°) Werchter 05.01.1673 (g. Van Tongelen Arnoldus fs Joannes en Van Tongelen Anna),

 

Van Haecht Petrus, (°) Werchter 11.05.1675 (g. Van Tongelen Petrus en Elisabeth n. Van Haecht Catharina),

 

Van Haecht Maria, (°) Werchter 17.04.1678 (g. De Wijngaerde Joannes en Maria),

 

Van Haecht Maria, (°) Werchter 07.09.1681 (g. Luijten Joannes en Van Langendonck Maria n. Van Leempoel Barbara),

 

Van Haecht Joanna, X (M963), (°) Werchter 06.08.1684 (g. Van Tongelen Jacobus en Van Haecht Anna),

 

Van Haecht Joannes, (°) Werchter 19.01.1686 (g. Langerickx Joannes n. Van Tongelen Arnoldus en Van Tongelen Anna).

 


 

X - Van Haeght Joannes (N1012), (°) Haacht 08.01.1659, x 1 (niet H, K, Wak, S, H, W, R, Wes, ) met Van Rillaer Catharina, + Haacht 10.06.1690, x 2 Keerbergen 20.12.1690 (g. Philippus Van Laeck en Jan Hoylaers) met Van Laeck - Van Laer alias Van Haecht alias Van Kalsten Clara (Anna) (N1013), (°) Keerbergen 10.05.1661 (g. Philippus Van Laeck en Clara Van Laeck), + Haacht 16.02.1722, deze als Van Haecht Clara x 2 Haacht 14.05.1695 met Van Haecht Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Haeght Petrus, (°) Haacht 05.03.1690 (g. Snijers Petrus en Van Rillaer Maria),

 

2. Van Haeght Andreas, IX (N506), (°) Haacht 22.09.1691 (g. Pieters Andreas en Daems Catharina),

 

Van Haeght Joannes, (°) Haacht 20.12.1693 (g. Van Haeght Joannes en Van Rillaert Maria),

 

3. Van Haecht Petrus, (°) Haacht 05.04.1696 (g. Van Haecht Petrus en Van Hacht Anna), moeder Van Haecht, x Haacht 12.06.1727 met Van Adorp Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Van Haecht Barbara, (°) Haacht 09.04.1728 (g. Van Haecht Petrus en Van Adorp Barbara),

     Van Haecht Catharina, (°) Haacht 24.11.1729 (g. Van Adorp Norbertus en Verschaeren Catharina),

     Van Haecht Henricus, (°) Haacht 09.02.1731 (g. Bastiaens Henricus en Van Adorp Barbara n. Van Adorp Anna),

     Van Haecht Catharina, (°) Haacht 21.08.1733 (g. Van Haecht Andreas en Bols Catharina),

     Van Haecht Elisabeth, (°) Haacht 07.11.1735 (g. Van Adorp Norbertus en Van Haecht Elisabeth),

     Van Haecht Elisabeth, (°) Haacht 25.05.1738 (g. Van Adorp Norbertus en Van Haecht Elisabeth),

     Van Haecht Maria, (°) Haacht 26.12.1741 (g. De Bruijn Joannes en Van Adorp Maria),

 

Van Haeght Henricus, (°) Haacht 18.10.1697 (g. Van Haeght Henricus en Daems Catharina),

 

Van Haecht Elisabeth, (°) Haacht 13.07.1699 (g. Van Craesbeeck Joannes en Van Haeght Elizabeth), moeder Van Kalsten, x Haacht 18.05.1727 met De Bruijn Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     De Bruijn Petrus, (°) Haacht 23.10.1738 (g. Van Haecht Petrus en De Bruijn Elisabeth),

     De Bruijn Catharina, (°) Haacht 18.01.1730 (g. Ferret Cornelius en Van Haecht Catharina),

     De Bruijn Barbara, (°) Haacht 28.11.1731 (g. De Bruijn Arnoldus en Van Uffelen Barbara),

     De Bruijn Maria, (°) Haacht 03.04.1733 (g. Van Haecht Petrus en Van Adorp Maria),

     De Bruijn Henricus, (°) Haacht 03.04.1735 (g. Bastiaens Henricus en De Bruijn Catharina),

 

Van Haeght Catharina, (°) Haacht 15.05.1702 (g. Pieters Andreas en Daems Catharina).

 

 

 

X - Lambrechts Leonardus (M962), (°) Beisem 11.10.1677 (g. Leonardus Lambrechts en Elisabeth Bruynincx), x 1 Winksele 10.12.1701 (g. Petrus Lambrechts en Jan Rats) met Joanna Immerechts - Imbrechts, (°) Winksele 06.04.1682, + Winksele 08.12.1725, fa Adrianus en Anna Vande Put, x 2 Winksele 20.01.1726 (g. Petrus Van Cleynenbreugel, Henri Lambrechts en Petrus De Vleeshauwer) met Van Haecht Joanna (M963), (°) Werchter 06.08.1684 (g. Van Tongelen Jacobus en Van Haecht Anna).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Lambrechts Leonardus .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Lambrechts Joannes, (°) Winksele 01.10.1702 (g. Jan Raets en Anna Haesendonck),

 

Lambrechts Anna, (°) Winksele 05.09.1706 (g. Jacob Costermans l. Jan Lambrechts en Anna Van Doren),

 

Lambrechts Joanna, (°) Winksele 31.10.1708 (g. Jan Immerechts en Joanna Keyns), + Winksele 14.04.1728,

 

Lambrechts Petrus, (°) Winksele 08.04.1711 (g. Petrus Lambrechts en Susanna Vande Put), + Winksele 16.07.1777, x Winksele 17.01.1734 (g. Leonardus Lambrechts en Jan Van Doren) met Elisabeth Stroobants, (°) Winksele 10.07.1713, + Winksele 27.09.1784, fa Petrus en Maria Maes,

     Uit dit huwelijk:

     Lambrechts Maria, (°) Winksele 06.03.1735 (g. Leonardus Lamerechts en Maria Maes), x 1 met Jan Vande Velde, x 2 Winksele 23.05.1773 met Henricus Peeters,

     Lambrechts Petrus, (°) Winksele 25.10.1737 (g. Petrus Maes en Martina Neefs),

     Lambrechts Martina Catharina, (°) Winksele 28.05.1739 (g. Jan Hasaerts en Martina Neefs),

     Lambrechts Petronilla, (°) Winksele 13.01.1742 (g. Philippus Stroobants en Petronilla Verheyden),

     Lambrechts Elisabeth, (°) Winksele 23.07.1744 (g. Antonius Lamerechts en Elisabeth Costermans), x met Petrus Hennes,

     Lambrechts Petrus, (°) Winksele 20.12.1748 (g. Petrus en Catharina Stroobants), + Winksele 02.06.1771 ongeh.,

     Lambrechts Anna Maria, (°) Winksele 22.03.1752 (g. Frans Vander Beken en Maria Boon),

     Lambrechts Anna Catharina, (°) Winksele 10.07.1754 (g. Jan Sleghmulders en Catharina Cremers),

     Lambrechts Maria Anna, (°) Winksele 19.11.1757 (g. Lucas Keyns en Maria Van Bellingen), x met Antonius Vander Straeten,

 

Lambrechts Catharina, (°) Winksele 09.06.1714 (g. Petrus Lambrechts en Catharina Herinx), + Winksele ...07.1725 plots,

 

Lambrechts Barbara, (°) Winksele 20.10.1716 (g. Gerardus Vande Put en Barbara Immerechts),

 

Lambrechts Antonius, (°) Winksele 06.01.1719 (g. Antonius Lambrechts en Anna Immerechts),

 

Lambrechts Antonius, (°) Winksele 23.03.1720 (g. Antonius Immerechts en Maria Van Hoven), + Winksele 23.07.1782, x (niet Wink, ) met Maria Boon, (°) Veltem, + Winksele 23.02.1792,

     Uit dit huwelijk:

     Lambrechts Joannes, (°) Winksele 15.03.1755 (g. Jan Boon en Elisabeth Stroobants),

     Lambrechts Maria Catharina, (°) Winksele 13.01.1757 (g. Petrus en Maria Lamerechts), x met Jacobus Imbrechts,

     Lambrechts Joanna, (°) Winksele 10.11.1761 (g. Jan Van Meerbeeck en Joanna Lamerechts), x met Guilielmus Imbrechts,

 

Lambrechts Maria, (°) Winksele 16.01.1723 (g. Jan Vander Veecken n. vader Paul Vander Veecken en Maria Poetmans), + Winksele 19.12.1725,

 

Lambrechts Catharina, (°) Winksele 11.07.1725 (g. Theodorus Mons en Catharina Van Velthem),

 

2. Lambrechts fs, ° en + Winksele 16.01.1727,

    

Lambrechts Maria, (°) Winksele 15.02.1728 (g. Henri Lambrechts en Maria Vertongen), + Buken 13.12.1803,  x (niet Wink,) met Jacobus Verbiest, (°) Wespelaar 29.11.1725, + Buken 29.04.1804, fs Jan en Maria Schoevaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Verbiest Joannes, (°) Winksele 20.12.1752 (g. Guilielmus Smout l. Jan Verbiest en Joanna Van Haecht), + Buken 26.02.1808,

     x 1 met Joanna Maria Verstreken, x 2 met Maria Theresia Vande Wateren, fii in Buken,

     Verbiest Joanna Maria, (°) Winksele 23.01.1755 (g. Petrus Weltens en Joanna Verbist),

     Verbiest Antonius, (°) Winksele 11.07.1756 (g. Antonius en Joanna Lamerechts),

     Verbiest Petronilla, (°) Winksele 27.08.1758 (g. Petrus Weltens en Petronilla Lamerechts), + Winksele 17.03.1764,

     Verbiest Joannes Franciscus, (°) Winksele 18.12.1760 (g. Jan Van Meerbeeck en Barbara Lamberechts), + Winksele 01.02.1843,

     Verbiest Joannes Baptista, (°) Winksele 15.09.1763 (g. Jan Van Meerbeeck en Barbara Lambrechts),

     x Winksele 26.08.1788 (g. Jacobus en Jan Verbiest) met Maria Theresia Verbeeck, (°) Wezemaal, fa Petrus en Catharina Marissens, fii in Winksele,

     Verbiest Petrus, (°) Winksele 25.04.1766 (g. Petrus Lamberechts en Maria Boon), x 1 Leuven 01.11.1799 met Maria Ruelens, ex Leuven,

     x 2 met Maria Catharina De Becker, ex Aarschot, fii in Leuven,

     Verbiest Joannes Franciscus, (°) Winksele 17.10.1768 (g. Jan Baptist Van Haerenbeeck en Elisabeth Vander Meeren),

     x Winksele 19.07.1795 (g. Jacobus Verbiest en Marcus Pettens) met Elisabeth Pettens, (°) Winksele 16.11.1766,

     Verbiest Maria Catharina, (°) Winksele 18.07.1771 (g. Tilemanus Arckens en Maria Vander Meeren),

     Verbiest Henricus, (°) Winksele 10.02.1774 (g. Tilemanus Arckens en Maria Vander Meulen),

 

Lambrechts Joanna, (°) Winksele 31.12.1730 (g. Petrus Van Loock en Joanna Persoons), + Meerbeek 12.10.1809, x Meerbeek 19.04.1763 (g. Rolans Vander Zijpen en Jan Van Meerbeeck) met Laurentius Vander Zijpen, (°) Meerbeek 17.06.1733, + Meerbeek 28.07.1805, fs Roland en Anna Smets,

     Uit dit huwelijk:

     Vander Zijpen Anna Maria, (°) Meerbeek 01.03.1764 (g. Anthonius Lambrechts en Anna Smets),

 

Lambrechts Elisabeth, (°) Winksele 05.03.1733 (g. Norbertus Smekens en Elisabeth Geraets),

 

Lambrechts Catharina, (°) Winksele 30.10.1735 (g. Jan Van Meerbeeck en Catharina Vleminckx),

 

Lambrechts Petronilla, IX (M481), (°) Winksele 06.11.1738 (g. Frans Van Geysel en Petronilla Verboom).

 


 

IX - Van Haeght Andreas (Henricus) (N506), (°) Haacht 22.09.1691 (g. Pieters Andreas en Daems Catharina), x Haacht 11.06.1720 met Bastiaens Anna (N507), (°) Haacht 28.01.1693 (g. Egidius Dox en Anna Smets).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haeght Catharina, VIII (N253), (°) Haacht 11.02.1721 (g. Petrus Van Haeght en Catharina Haemels),

 

Van Haeght Henricus, (°) Haacht 17.12.1723 (g. Henricus Bastiaens en Elisabeth Van Haeght),

 

Bastiaens Anna, (°) Haacht 06.12.1726 (g. Bastiaens Petrus en Van Haecht Anna), vader Bastiaens,

 

Van Haecht Joannes, (°) Haacht 07.12.1729 (g. Bastiaens Joannes en Verscharen Catharina),

 

Van Haecht Maria, (°) Haacht 30.03.1734 (g. Bastiaens Joannes en Van Adorp Maria).

 


 

VIII - De Pauw Frans (N252), (°) Haacht 07.04.1712 (g. Franciscus Bauweleers en Magdalena De Pauw), + Haacht 05.05.1770, x Haacht 02.01.1742  (g. Theodatus (Donatus) Van Adorp en Joannes Van de Sande) met Catharina Van Haeght (N253), (°) Haacht 11.02.1721 (g. 300), + Haacht 03.04.1770.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Pauw Joannes Baptist, VII (N126), (°) Haacht 12.10.1742 (g. Joannes Baptist Van Haecht en Joanna Vercammen),

 

De Pauw Anna Maria, (°) Haacht 12.02.1743  (g. Joannes Thijs en Maria Anna Bierts),

 

De Pauw Remigius, (°) Haacht 12.02.1743 (g. Bauweleers Remigius en Van Haecht Maria),

 

De Pauw Maria, (°) Haacht 12.10.1744 (g. Joannes Hamels en Maria Vanschoor),

 

De Pauw Egidius, (°) Haacht 01.11.1746 (g. Egidius Van (H)Aesbroeck en Catharina Palmaerts),

 

De Pauw Elisabeth, (°) Haacht  04.07.1750 (g. Franciscus Van Adorp en Elisabeth Van Haecht), + Rijmenam 13.02.1801, x Keerbergen 09.02.1773 (g. Petrus Schroons en Joannes De Pauw) met Schroons Jan, (°) Rijmenam 30.09.1734, fs Petrus en Barbara Van Hoof, + Rijmenam 22.01.1809,

     Uit dit huwelijk:

     Schroons Anna Maria Theresia, (°) Rijmenam 06.02.1774 (g. Egidius De Pauw en Anna Maria Schroons),

     Schroons Henricus, (°) Rijmenam 30.07.1775 (g. Henricus Schroons en Maria De Pauw),

     Schroons Michael, (°) Rijmenam 28.06.1777 (g. Michael Henderickx en Elisabeth Vercammen), + R 30.06.1855,

     Schroons Joanna, (°) Rijmenam 02.08.1779 (g. Joannes De Pauw en Joanna Catharina De Neijn), + R 17.06.1781,

     Schroons Anna Elisabeth, (°) Rijmenam 18.04.1781 (g. Egidius De Windt en Elisabeth Mathues), + R 04.05.1786,

     Schroons Maria Theresia, (°) Rijmenam 27.08.1784 (g. Joannes Baptista Schroons en Anna Maria De Swert), + 27.10.1808 (in + akte: onnozel),

     Schroons Petrus, (°) Rijmenam 02.10.1788 (g. Petrus Buedts en Anna Maria Verreth),

 

De Pauw Maria Elisabeth, (°) Haacht 02.07.1760 (g. Joannes Van Adorp en Elisabeth Van Gorp), x Rijmenam 18.02.1781 met De Windt Gillis, (°) Keerbergen 15.03.1751, + Rijmenam 27.06.1830, fs Egidius en Elisabeth Van den Bosch, deze x 1 Rijmenam 12.05.1778 met Henderieckc Joanna Maria, (°) Schriek 15.09.1757, + Rijmenam 08.12.1780, fa Guilielmus en Maria Beullens,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Windt Joanna Catharina, (°) Rijmenam 20.09.1778 (g. Joannes Baptista De Wint en Joanna Catharina Henderieckx),

     De Windt Joanna Maria, (°) Rijmenam 06.11.1780 (g. Joannes Michiels en Joanna Maria Roelants),

     2. De Windt Anna Elisabeth, (°) Keerbergen 05.04.1782,

     De Wint Anna Elisabeth, (°) Keerbergen 22.04.1783,

     De Wint Joanna, (°) Keerbergen 16.05.1784,

     De Wint Maria Anna, (°) Keerbergen 04.06.1787,

     De Windt Francisca, (°) Keerbergen 28.02.1789,

     De Wint Maria, (°) Keerbergen 16.01.1792 (g. Egidius De Pauw en Maria Schroons),

     De Wint Catharina, (°) Keerbergen 11.10.1793 (g. Joannes Baptista Verreth en Catharina Michiels),

     De Windt Barbara, (°) Keerbergen 26.08.1795 (g. Petrus De Pauw en Anna Catharina Verschooten).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom