Voorouderlijst Van Gorp Jan

 

Gorp Van, Van Gurp

Familienaam uit de plaatsnaam Gorp in Hilvarenbeek (Noord-Brabant).

 


 

XIII - Van Gorp ...

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

12 dec 1538: mr Pauwel Mechelmans heeft gederft die tocht hem competerende in een wijnhof gelegen in Haacht geheeten thoff Van Langendonck opt de Schaerent, item noch thien dm wijmens lant vast aende huijsinge van den voors heere gelegen ‎(Jen Hertals en Merten Cleijmans, Aert Hobbout)‎, item vijf dm land bij de voors 10 dm geheeten den Cleijn Scharent, item negen dm wimmers lant naest de voors vijf dm, een dm wijlen lant nu weyde gelegen tegenover tvoors hof ‎(Laureys Van Puttegem, Jan Wortelen, Gielis Cappelmans)‎, item twee bunderen land geheten die Donckt, item onderhalven dm lant geheeten den Boonhof nu weyde wesende ‎(Antonis Raijmakers te Wilsel)‎ item int derdeeel van een bonder bempt int Schoubroeck.
- Jan Negaert ‎(Wijngaert?)‎: een bonder leens wijlen ‎(Wilem Vanderhofstadt)‎
- Willem Vanderhofstadt van een bonder leen wijlen
- Joos Absaloons van een bonder leen
tot behoef van mr Godtschalck Van Goorop tot behoef van Aerde ende Anthonijne Van Goorop kinderen mr Godstschalkcx x wijlen Jozijne Wijts dochter Sebastiaens Aert Van Goorop wordt sterfman
27 jul 1549: heer en mr Livinus Everaerts x Anthonijne Van Goorop na aflijvighijt van Sebastiaen Wijts grootvader van Anthonijn in deylinge tegen Aert Van Goorop haeren broeder voor schepenen van Loven op 27 okt 1546, heeft ontvangen een winhof geheeten het hof te Langendonck op de Scharent met alleen die goeden daertoe behorende Lieven wordt voorganger en doet hulde
op dezelfden dag heeft heer Lieven ontvangen het derdendeel van een beempt twelck int leenboeck staat voor een dm doet eed van trouw
21 mei 1554: wijlen Anthonin Van Goorop kinderen Arnoldie Everaerts dr tot haar behoef en van alle andere kinderen van mr Lieven Everaerts vercrijgt het winhof te Langendonck etc . . .

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Gorp Wouter, x Mechelen OLV 13.01.1607 (g. Dries Goris en Van Gorp Joannes), x Muizen ...01.1607 (g...), x Mechelen OLV 13.01.1607 (g. Dries Gooris en Van Gorp Joannes) met Geertrui Wevers (Janssens - Verwaers - Ververs),

     Uit dit huwelijk:

     Van Gorp Anna, () Muizen 10.01.1608 (g...),

     Van Gorp Jan, () Muizen 09.03.1610 (g...),

 

Van Gorp Jan, XII (S2828). 

 


 

XII - Van Gorp alias Huveneers Jan (S2828), ca. 1570, x met Agnete Aerts (S2829).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

27 maart 1604: Jan Van Gorp en Agnete Aerts kopen een hofstede van de kinderen van Rombout Claes en verkopen ze verder aan Pieter Vandenstocke ‎(ref: Jan Meutermans)‎.
Mechelen nots Vandevenne ‎(roggeman)‎ fo 245: 2 dec 1623:
Testament van Lenaert Van Bodegem erfpastoor van Hever en pastoor van Muizen
geeft de kerk van Hever een rente op de watermolen toebehorende Merten Machiels, de rente op het huijs te Muizen van Pauwel De Snijder aen juffr Margriet Van Vogelsanck sijn nichte & Maria Willekens haer suster van den halven bedde, Pieter Pereleer te Muizen, Lenaert Ruelens sijn peeter, Jan Van Gorp x Agnete Aerts, aan Maria dochter van wijlen Peeter Van Horenbeke x Elisabeth Creesen, Maria Van Bodegem sijn suster we Peeter Adriaensen, Frans Vander Dorst eenige soon van Adriaen Vander Dorst ende voors Maria Van Bodegem alle erfelijcke goeden in Hollant .

Verder testament van heer Lenaert Van Bodegem pastoor van Hever & Muijzen
Mathijs Hoppelburge pachter geweest van zijn tienden, Leonard Ruelens sijn peeter, Joanna Van gorp dochter van Jan x Agnes Aerts, Anna Maria Van Horenbeke dochter wijlen Peeter x Elisabeth Creesch, Joanna Van Avont sijn maerte, Maria Van Bodegem sijn suster we peeter Adriaensen alle hafelijcke goeden die hij in Hollant achtergelaeten heeft, Frans Pieter Den Dorst juwelen gekomen van heer Bartholomei Van Bodegem officier van Trier een gouden rinck daerin de wapens gegraveert sijn van sijn ouders
 

 

In de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Joannes Van Gorp alias Huveners. Het gaat hier quasi zeker om de man van Agnete Aerts. In de akte is er sprake van een stuk land in de stad Halen (destijds nog gelegen in het hertogdom Brabant, maar thans behorende tot de provincie Limburg). Huveneers is een naam die nog voorkomt voorbij Aarschot richting Limburg. Het lijkt me niet uitgesloten dat zijn ouders uit de omgeving van Halen kwamen en zich vestigden in het Mechelse. Helaas staan in de akte geen familieverbanden. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 8254, folio 226r., akte dd. 7 mei 1632.

In presentie des meyers ende schepenen van Loven is gecommen Jan De Paepe inden naeme ende van wegen Jans Van Gorp al(ia)s Huveners, ingesetene pachtere tot Hever bij Mechelen, den heeren voorhoudende den inhoudt des contracts in desen volgende notariael beneden volgende, ende vermogens der procuratie daer inne begrepen, heeft opgedragen een stuck erffven ofte block landts, genoemt het Missenbloeck, ghelegen tot Ertsenrijck onder de stadt van Halen opden Eynden Poel, groot omtrent sesse oft seven sillen, rontsomme gelegen in sijne grachten, regenoten sheeren straete in twee zijden Hendrick Ponts ter iii. ende den abt van S(in)t Truyden ter iiii. zijden, exposit(o) impositus jure hereditario Jan Hermans, n(o)t(ari)s, inden naeme ende tot behoeff van deerweerdighe heere, heere ende m(eeste)r Hendrick Paridanus, doctoir ende professeur inder heylige godtheyt, per monit(ionem) et satis den voors(chreven) opdragere oblig(ando) qua, etc(etera), et waras op een mudde roghs erff(elijck) aenden Heyligengeest van Halen ende eenen cappuyn chijns aen sijne conincklijcke ma(jestey)t sonder meer commers oft last daerop vuytgaende, wesende conditie dat den voors(chreven) Jan Van Gorp alias Huveners sal vuyter handt vanden voorgen(oempden) eerw(eerdighen) heere Paridanus moge(n) lossen ende redimeren tusschen dit ende den xxi. february xvic. drijendertich mits hem opleggende de somme van twee hondert rinsguld(ens) eens (gelijck als hij daervoor van dheere Paridanus ontfangen heeft naer vuytwijsen des contracts notariael is voorgeroert in date 21. febr(uary) nu lestleden) metten intereste van dijen ende costen daeromme gerijsende, alles in conformiteyt van(den) selven contracte, beneden volgende, coram Van Assche, Willemarts, maii vii., 1632.

            Tenor contractus contr notarialis est talis.

Comparerende voor mij openbaer notaris ende den getuygen hier onder genoempt deersaeme persoone Jan Van Gorp alias Huveners, ingesetene pachter tot Hever bij Mechelen, heeft onwederroepelijcken geconstitueert, gemechtciht ende in sijne plaetse gestelt, constitueert onwederroepelijcken, mechticht  ende stelt in sijn plaetse mits desen m(eeste)r Jan Boeyens, m(eeste)r Jan Hermans, m(eeste)r Phlips Hollandts, m(eeste)r Jaspar Van Schutteput ende elcken thoonder deser om in sijns constituants naeme ende van sijnen t' wegen te compareren voor meyer ende schepenen van Loven ende allomme elders daert selve van doene ende van noode wesen sal ende aldaer voorde selve te goeden, ende te gichten ende erffven den eerweerdigen persoon van heere ende m(eeste)r Hendrick Paridanus, doctoir ende professeur inder heylige godtheyt binnen d' universiteyt van Loven ende president van het Hollandts Collegie, genaempt de Schoone Lieve Vrouwe, in een stuck erffven oft bloocke, genoempt het Missenblocq, gelegen tot Ertsenrijck onder de stadt van Halen opden Eyndenpoel, groot ontrent sesse oft seven sillen, rontsomme gelegen in sijne grachten, regenoten sheeren straete in twee zijden, Hendrick Ponts ter iii. ende den abt van S(in)t Truyden ter iiii. zijden, opden last ende commer van een mudde roghs erff(elijck) aende taeffele vanden Heyligen Geest van Halen en(de) eenen cappuyn chijns aen sijne coninckelijcke ma(jestey)t sonder meer commers oft last daerop vuyt te gaene, in sijnen naeme waerschappe in forma te geloven met alle solemniteyten van rechts oft costuymen wegen hiertoe v(er)socht, met conditie in desen merckelijcken ondersproken dat dye voors(chreven) comp(ara)nt tvoors(chreven) stuck erffve vuyterhandt van(den) voors(chreven) eerweerdigen heere Paridanus sal mogen lossen ende redimeren tusschen dit ende een jaer naestcomende, mits hem opleggende ende betalende eene somme van twee hondert rinsgul(dens) eens, die welck hij heeft bekindt ende bekindt mits desen deuchdelijcken ontfangen te hebben vuyt sijne handen metten intereste ende ontcosten daeromme te doene, gelovende dye voorseeghde constituante (!) te houden voor goet, vast ende van weerden ende onverbrekelijcken teeuwigen daegen, tgene bijde voors(chreve) sijne gemechtichde ende by yemanden van hem oft thoonder van desen in tgene voors(chreven) is ende daervan dependeert, eenichsints gedaen ende gehanteert sal worden onder obliga(ti)e van sijnen persoone ende goeden, present ende toecomende, met renunciatie prout in forma, consenteren(de), etc(etera), aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven ten huyse van mij notario opten xxi. dach van februario inden jaere 1632 ter presentien van m(eeste)r Rombout Van Renselwouter, chirurgijn alhier binnen Loven, en(de) van Jan Bosset, borger ende ingesetene van Loven, als getuygen hierover geroepen en(de) gebeden, ende is de minute geteeckent, ick Jan Van Gorp, item mij present en(de) stipuleren(de), signatu(m) J. Baelmans, n(o)t(ari)s.
 

Uit dit huwelijk:

 

Van Gorp Joanna, ca. 1595,

 

Van Gorp Nicolaes, fs Jan, x Rijmenam 15.04.1627 (g. Jan Van Gorp en Jan Van den Eynde), x Hever 06.06.1627 (g. de vaders) met Van den Eynde Magdalena, () Rijmenam 18.12.1607 (g. Adrianus Van Roest en Magdalena Maes),

     Uit dit huwelijk:

     Van Gorp Jan alias Huevenaer, () Hever 21.11.1628 (g. Jan Verhagen en Magdalena Cuijlen),

     Van Gorp Jan, () Hever 30.02.1630 (g. Jan Van Swijver en Maria Van den Eijnde),

     Van Gorp Agnes, () Hever 19.01.1632 (g. Jan Waijenborch en Joanna Van Goorp),

     Van Gorp Lambrecht, () Hever 29.09.1633 (g. Lambrecht Peeters en Elisabeth Smedts),

     Van Gorp Elisabeth, () Hever 20.02.1626 (g. Jan en Elisabeth Van den Eijnde),

     Van Gorp Joanna, () Hever 20.11.1637 (g. Jan... en Janne Verswijver),

     Van Gorp Catharina, () Hever 13.12.1639 (g. Michiel Waijenborch en Catharina Ditens),

     Van Gorp Andries, () Hever 07.02.1641 (g. Andries Vervloet en Joanna Van den Eijnde),

     Van Gorp Geertrui, () Hever 07.02.1641 (g. Peter Sameij en Geertrui Walschaert),

 

Van Gorp Peter, XI (S1414),

 

Van Gorp Maarten, + > 1653, x Hever 25.08.1637 (g. Peter Van Gorp en Floris Stroobants) met Margaretha Van Halle, fa Engel, deze x 1 Hever 14.06.1620 (g. Rombout Verhaeijct en Jan Van Halle) met Adriaan Rombouts, + Hever 09.12.1635,

Mombers 1: Joachim Van Ham en Willem Rombouts.

Mombers 2: Peter Van Gorp en Engel Van Hal.

     Uit dit huwelijk:

     1. Rombouts Elisabeth, () Hever 12.12.1627 (g. Joachim Van Halle en Jof. Elisabeth Smets),

     Rombouts Rombout, > 1628,

     Rombouts Anna, () Hever 16.05.1630 (g. Rombout Van Gijsel en Clara Peeters),

     Rombouts Peter, () Hever 03.01.1633 (g. Peter Verheijen en Elisabeth Smets),

     Rombouts Joris, () Hever 02.03.1635 (g. Joris Sarens ? en Catharina Ruelens),

     2. Van Gorp Adriana, () Hever 28.01.1638 (g. RD Gielis Gootens en Adriana Van den Bosch),

     Van Gorp Jan, () Hever 22.08.1640 (g. Jan Van Haecht en Anna Van Langhendonck), + < 1653,

 

Van Gorp Walter, ca. 1605, x met Barbara Vervoort,  zus van Anna,

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Barbara Vervoort als vrouw van Walterus Van Gorp. Zij blijkt de zuster van Jan, Elisabetha (x Jan Coremans), Anna (x Oliverius Vande Putte),Gerardus en Anthonius Vervoort. Mogelijk geven deze gegevens de mogelijkheid om hun ouders te achterhalen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7902, folio 308v., akte dd. 21 juli 1642.

Item in teghenw(oirdicheyt) des meyers en(de) schep(enen) van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Vervoert, Elisabet V(er)voert wed(uw)e wijlen Jan Coremans, item Barbara Vervoert met wille, wete en(de) ten overstaen van Wouter Van Gorp, haers mans, item Olivier Van(den) Putte, hem sterckmaecken(de) voor Anna V(er)voert, sijne huysvrouwe, hun altesaemen sterckmaecken(de) voor Geerart V(er)voert, alle erffgenaemen van wijlen Anthone V(er)voert, hunnen broedere, deser werelt overleden, p(er) mo(nitionem), hebben opgedraghen met wettigher v(er)thijdenisse en(de) renunt(iatie) een dachmale winnens landts, in twee partijen aen malcanderen geleghen op het Groot Daeldervelt onder Thildonck, regen(oten) tsheerenstraet ter ie., mevrouwe Van Eetvelts erffg(enamen) ter ii., Jacq(ues) Boels, te voirens Cathel(ijn) Peeters ter iii. en(de) seckere voetwech aldaer loopen(de) ter vierd(er) sijd(en), expos(ito) impos(itus) Goordt Fondrie en(de) Cathel(ijn) Ruellens, gehuysschen, woen(ende) tot Wackerzeel, p(er) mo(nitionem) jure et satis die v(oor)s(creve) opdrageren oblig(ando), submit(tendo) in solid(um) et indivis(im) ac renunt(iando) in forma, et waras op twee spinten eeven en(de) eenen p(enninck) Lovens, als op alle co(m)mer(en) d(aer)op vuytgaen(de), ende is te weeten dat den rechtveerdighen prijs bedracht lxxii r(ins)g(uldens) los gelts, maer alsoo den cooper int coopen maer en was vuytgestecken en spint even, soo is hem cooper en(de) v(er)cooper een spint even in gelt goetgedaen, d(aer)voor hij cooper geloeft voortaen de twee spinten even te draghen, coram Borchgreve, Dielbeck, julii xxi., a(nn)o 1642.

 

Hierbij nog een vervolg m.b.t. de familie Vervoort. Daarenboven wordt in de akte ook melding gemaakt van Philippus De Haen en Cathelijn Van Crochten  In de schepenkamers van Leuven waren verschillende griffiers actief, maar sommige waren wel heel slordig.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7902, folio 319r., akte dd. 1 december 1642.

Item inde teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schep(enen) van Loven naerbeschreven gestaen Jan Vervoert, Wouter Van Gorp als man en(de) momboir van Barbara Vervoert, daer voer hij hem is sterckmaeckende, Olivier Vande Putte als man en(de) momboir van Anna Vervoert, alhier oock present, hun altesaemen sterckmaecken(de) voer Elisabeth V(er)voert wed(uwe) wijlen Jan Cooremans, [ende] Geerart Vervoert, alle erffg(enamen) van wijlen Anthone Vervoert, hunnen broeder, deser werelt overleden, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoirel(ijcke) verthijdenisse een stuck lants, groot ontrent een halff boender, soe de pleck geleghen is onder Thildonck opt Groot Daldervelt, regenoet(en) de Vinckstraet ter eenre, Cathelijn Peeters in twee andere sijden en(de) Barbara Willem Driessens met onderhalff dachm(ael) ter vierder sijden, expos(ito) impos(iti) Ph(i)l(ip)s De Haene en(de) Cathelijn Van Croch[t]e, gehuysschen, p(er) mo(nitionem) jure et satis die voors(chreve) opdragheren oblig(ando), submitt(endo) ac renunt(iando) in forma et waras op drije hal(ste)ren rog[g]he oft een Mechel(sch) veerteel, aen menheer Vand(en) Cruyse tot Brussel, sonder meer commers d(aer)op vuyt te gaen, en(de) is te weeten dat het v(oor)s(chreve) stuck goets wordt v(er)cocht voorden v(oor)s(chreven) last en(de) v(er)lopen der selver, niet exederen(de) xxxii guld(ens) en(de) al dat meer in v(er)loopen sal bedraghen als de v(oor)s(chreve) xxxii guldens, sullen de vercoopers aen(den) cooper opleg[g]hen en(de) betaelen d(aer)voorens, oblig(ando), submitten(do) hu(n)ne respective p(er)soonen en(de) goederen met renunt(iatie) in forma, en(de) staen het goedenissen gelt met de brieven d(aer)van te maecken ten laste van(den) cooper, coram Daneels, Vanden Broecke, decembris prima, a(nno) 1642.

     Uit dit huwelijk: geen in Hev, H, R, Mech, Bon, DD, Wes, W, Til, K,

     Van Gorp Peeter, 1640,

     Van Gorp Catharina, 1645,

     Van Gorp Joanna, 1645, 

     Van Gorp Joannes, () Wakkerzeel 01.04.1645 (g. Vervoort Joannes en Crabeels Martina),

     Van Gorp Elisabeth,  () Wakkerzeel 26.10.1647 (g. Vervort Gerardus en Vervort Elisabeth),

     Van Gorp Hendrik, () Wakkerzeel 29.06.1655 (g. Paeps Joannes n. filij dui Henricus en Vanden Plancke Martina).

 


 

XI - Van Gorp alias Huveneer Peter (S1414), koster, meier Hever sinds 1646, + Hever 31.05.1655, x (niet Hev, H, W, Kamp, Wes, Mech, Wak, Til, Buk, DD, ) met Anna Van Langendonck (S1415), (niet Hev, Mui, H?, Wes!, Kamp, R, Bmb!, Mech, Wak, ), fa Willem.

 

Mombers mmk: Wouter Van Gorp en Jan Van Langendonck.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

S+D Wilm van Langendonck
- Jan Van Langendonck
- Antoon Van Langendonck
- Peter Moons en Margriete Moons met vs Jan en Antoon Van Langendonck, kinderen Peeter daer moeder aff was Cathlijn Van Langendonck
- Anna Van Langendonck we Peeter Van Gorp geassisteert met Peeter Van Dyck als man ende momboir van Margriete Van Gorp hare dochter en met de vs Antoon Van Langendonck zich sterck maekende voor Joachim Van Gorp haren sone beneffens Wouter Van Gorp als wettige momboir van haer minderjarige kinderen
- Elysabeth Van Langendonck we Aert Docx geassisteert met Guilliam Docx haren ... ende Henrick Coremans als man ende momboir van Margriete Docx hare dochter zich sterkmakende voor hunne minderjarige broeders ende zusters
- Joanna Van Langendonck x Guilliam Kimps
kinderen en kintskinderen
Mombers mmk van Peeter Van Gorp alias Huveneers: Wouter Van Gorp en Jan Van Langendonck
 

 

In de volgende akte (... en de gezinnen met dank aan Paul Peeters) worden vermeld :

-     Joachim Van Gorp (x Elisabetha Vanden Put xx Lucia Vanden Put);

-     Margaretha Van Gorp x Henricus Maerschalcx (NIEUW, te linken aan de pagina van de familie Maerschalck);

-     Joanna Van Gorp x Anthonius Storms;

-     Elisabetha Van Gorp x Joannes Storms;

-     Adrianus Van Gorp x Joanna Schaerlaecx .

Wat een schepenakte allemaal niet te weeg kan brengen !

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8291, folio 177v., akte dd. 6 maart 1692.

In tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen den clercq Henrion vuyt crachte ende naer vermoghen van twee onwederroepelijcke procuratien, hem als thoonder der selver gegeven, waervan de teneurs hiernaer van woorden tot woorden zijn volgende, luydende aldus, op heden den 27en. octob(er) 1691 comparerende voor mij als openbaer notaris, bij den Raede van Brabant gheadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuygen hieronder ghenoempt, Jochaim (!) Van Gorp voorde tochte, Henrick Maerschalx ende Margriete Van Gorp, gehuysschen, voorde proprieteyt, Anthoen Sto[r]ms ende Elisabeth Jenneken Van Gorp, oock gehuysschen, Jan Sto[r]ms ende Elisabeth Van Gorp, gehuysschen, ende Jenneken Schaerlackx, weduwe van wijlen Adriaen Van Gorp, in qualitijt als moeder ende mombouresse van haere drije minderjaerighe kinderen, bij haer behouden van wijlen den voors(chreven) haeren man, daerenboven in desen geassisteert met den voors(chreven) Joachim ende Jan Schaerlackx als mombours van die voors(chreve) minderjaerighe, die welcke hebben bekent ende bekennen bij desen vercocht, ghecedeert ende getransporteert te hebben aen Susanna Wustens, jonghe dochter, alhier present ende in coop aenveerdende, thien vierendeelen landts onbegrepen der maeten, gelegen te Kelffs onder Herent, regenootten den vaerwech ter eenre, den H(eylighen) Gheest van Wackerzeel ter iie., Isaecq Van Bets ter iiie., Guilliam Lache ter iiiie. ende Gillis Bollens ter ve. zijden, ende dat om ende voorde somme van twee hondert ende twintich guldens, los ende vrije geldt, welcke somme de transportanten vande acceptanten bekennen te hebben ontfanghen ende alsoo ten vollen daervan te zijn gecontenteert ende voldaen, dienende dese voor absolute quitantie, waranderende de transportanten die voors(chreve) thien vierendeelen op Kelffschen chijns, monterende ieder dachmael een oirt inde jaerelijcxe betaelinghe aenden heere auditeur De Buschere, ende voor alle voordere lasten, soo van renten als voordere chijnsen, gheloven de transportanten altijt guarrant ende d' acceptante daervan costeloos ende schaedeloos te guarranderen ende t' indemneren onder obligatie van hunne respective persoonen ende alle hunne goederen, meuble ende immeuble, present ende toecomende, voorders gheloven beyde die voors(chreve) mombours der voors(chreve) minderiaerighe kinderen voorde penningen, die de voors(chreve) weesen vuyt crachte van dese vercoopinge zijn competerende, oock altijt innetestaen ende deselve oock ten behoeve der selver minderjaerighe te appliceren ende soo vele te doen dat de accpeptante oock daerover noyt en sal aengesprocken ofte gemolesteert worden onder gelijcke obligatie ende renuntiatie als voor, constituerende voorts die voors(chreve) transportanten onwederroepelijck een ieder thoonder deser om desen transporte inden voors(chreven) Raede van Brabant, meyere en(de) schepenen van Loven, Wackerzeel, Herent ende alle hoff ende heer competent te vernieuwen ende te herkennen, ende aldaer die voors(chreve) acceptante met alle solemnitijten daertoe noodich, inde voors(chreve) thien vierendeelen landts te goeden ende te erffven ende die v(oor)s(chreve) transportanten ende die voors(chreve) weesen daervuyt t' ontgoeden ende t' onterffven met geloefte van guarant als naer recht, aldus gedaen ende gepasseert binnen Waeckerzeel ten daeghe, maende ende jaere als boven ter presentie van Guilliam Pedringo ende Guillam Van Eyck, getuygen, tot dese geroepen ende gebeden, ende hebben de comp(aran)ten de minute deser neffens mij not(ari)o ondert(eeckent), onderstaet, quod attestor, ende is onderteeckent H. Smedts, not(ariu)s.

Teneur vande tweede procuratie.

Op heden den negensten novemb(ris) a(nn)o 1691 comparerende voor mij als openbaer notaris, bijden Raede van Brabant gheadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuygen hier onder ghenoempt, Susanna Wustens, jonghe dochter, die welcke heeft verclaert tot prevenieringhe der weth costen van vernaederinghe als Isacq Van(den) Panhuysen geintentioneert was bijteleggen over thien vierendeelen landts onbegrepen der maete, gelegen tot Kelffs onder Herent, regenootten den vaerwech ter ie., den H(eyligen) Geest van Wackerzeel ter iie., Isacq Van Bets ter iiie., Guillam Lache ter iiiie. ende Gillis Bollens ter ve. zijden, die de voors(chreve) comparante opden 27. octob(er) lestleden voor mij notario ende seeckere getuygen heeft vercreghen tegen Jochum Van Gorp voorde tochte, Henrick Maerschalcx ende Margriete Van Gorp, gehuysschen, voorde proprietijt, Anthoen Storms ende Jenneken Van Gorp, gehuysschen, Jan Sto[r]ms ende Elisabeth Van Gorp, oock gehuysschen, ende tegen Jenneken Schaerlacx, wed(uw)e van wijlen Adriaen Van Gorp, in qualitijt als moeder ende mombouresse van haere drije minderjaerighe kinderen, bij haer behouden van wijlen den voors(chreven) haeren man ten overstaen ende geassisteert met den voorschreven Joachim Van Gorp ende Jan Schaerlackx als mombours der voorschreve minderjaerighe heeft ten behoeve vanden voorschreven Isacq Vander Panhuysen, alhier present ende accepterende, gedaen retrocessie ende dat opde warandisatie voors(chreven) ende conditie, ghelijck die voorschreve retrocedante die voors(chreve) thien vierendeelen landts bijde voorschreve acte vanden sevenentwintichsten october voorschreven heeft vercreghen sonder haer voorders in eenigher manieren te willen verobligeren ofte ievers inne gehouden te wesen, stellende alsoo den voors(chreven) Van(den) Panhuysen in haere plaetse ende ten selver rechte sonder eenich garrant, den voorchreven acceptant nochtans geheel tot laste vande transportanten, naerder geruert inde ghemelde acte van transport, bekennende vanden voors(chreven) Vanden Panhuysen ontfangen te hebben de coopsomme, monterende twee hondert ende twintich guldens ende alsoo ten vollen daervan te zijn gecontenteert ende voldaen, dienende dese voor absolute quitantie, constituerende voorts onwederroepelijck een ieder thoonder deser om dese acte ende allen t' ghene voors(chreven) is, inden voors(chreven) Raede van Brabant, meyer ende schepenen van Loven, Herent ende alle hoff ende heer competent te vernyeuwen ende te herkennen ende aldaer te doen goedenisse ende ontgoedenisse in forma, aldus gedaen ende gepasseert ten daeghe, maende ende jaere als boven ter presentie van Jan De Coninck ende Jacques Meulemans, getuygen, tot dese geroepen ende ghebeden, ende hebben de comparanten de minute deser neffens mij notario onderteeckent, onderstaet quod attstor, ende is onderteecckent H. Smedts, not(ariu)s.

Den voors(chreven) gheconstitueerden vuyt crachte ende naer vermoghen als voor heeft dit contract in alle ende ieghewelcke poincten alhier vernyeuwt ende herkent, ende dijenvoghens bij manisse des heeren meyers ende wijsdomme der naerbeschreve heeren schepenen opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse die bovenges(chreven) thien vierendeele landts, gelegen onder Herent, hierboven tusschen de regenootten naeder gedesigneert, ende den voors(chreven) opdraegere mits d' ordonnantie van rechte vuytte voors(chreve) thien vierendeelen ontgoyt ende onteerft zijnde, soo is daer inne gegoyt ende geerft Isacq Van(den) Panhuysen, alhier present ende accepterende soo voor hem als voor Margriete Van Langenhove, zijne huysvrouwe accepterende, hunne erffven ende naercomelinghen oft actie hebbende, per monitionem iure et satis et waras op Kelffschen chijns teghen ieder dachmael een oirt ende voorts alles in conformitijt van(de) voors(chreve) ierste procuratie, coram de Stembor, Vecquemans, hac vi. martii a(nn)o 1692.
 

Uit dit huwelijk:

 

Van Gorp Jan, in 1663 in buitenland, () Hever 03.08.1630 (g. Peter Jacops en Elisabeth Van Langhendonc), x Mechelen St.-Pieter 29.01.1651 (g. Van Gorp Petrus en Van Bat Joannes) met Maria Van Geertsbergen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gorp Guilielmus, () Mechelen P&P 08.10.1651 (g. Van Langendonck Guilielmus n. Van Geertsbergen Joannes en Kemps Joanna),

     Van Gorp Joannes, () Mechelen P&P 30.09.1653 (g. Van Langendonck Joannes en Van Langhendonck Elisabeth),

     Van Gorp Catharina, () Mechelen P&P 07.01.1656 (g. Van Steensel Egidius en Loocks Catharina),

 

Van Gorp Frans, () Hever 11.12.1633 (g. Frans Robbijns pastor en Joanna Van Langhendonck), + > 1663,

 

Van Gorp Willem, () Hever 26.09.1635 (g. Willem Van Langhendonck en Maria Smaes), + < 1663,

 

Van Gorp Margareta, () Hever 29.04.1637 (g. Jan Van Thielen en Margareta Van Langhedonck), x (niet Wak, Hev, Buk, Wes, H, ) met Petrus Van Dijck, zij x 2 Wakkerzeel 11.07.1671 (g...) met Mertens Theodorus,

Onderstaande aktes en familiegegevens met dank aan Paul Peeters.

In de akte is ook sprake van Guilliam Van Gorp, de broer van Margaretha.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7621 fol. 310r.

Item inde tegenwoordicheyt der heere schepenen van Loven naerbeschreven ghestaen den clercq Van Limborch om tgene naerbes. staet, validelijcken te moegen doen Xnieuwen. ende herkennen, geconstitueert sijnde bijde procuratie hier onder geinsereert ende heeft tselve gedaen inder vuegen naervolgen.

Comparerende op heden den ixen. april 1669 voor mij notario ende die getuygen naerbeschreven meester Peeter Van Dijck ende Margareta Van Gorp, gehuyschen, innegesetene van Wackerseel, de welcke mits desen bekennen deughdelijcken ontfangen te hebben vuyt die handen van sr. Rombaut Dauwen, tegenwoordich raet deser stadt, ende Peeter Van Langendonck, beyde als momboirs vande twee minderiarige kinderen van wijlen Geraert Van Langendonck ende Synken Vander Dellen, gehuyschen waeren, innegesetenen van Loven, sijnde die minderiarige kinderen Dionisius Van Langendonck ende Barbara Van Langendonck, die somme van vijff hondert guldens capitaels eens in permissie gelt, waer voor die compten. hebben gelooft te betaelen eene rente van eenendertich gul. vijff stuy. tsiaers, te vallen ende te verschijnen op heden date deser ende voorsulcx voor het ierste jaer te Xschijnen. den ixen. april 1670 ende soo voorts van jaere tot jaere totte affquytinge toe, de welcke sal moegen geschieden tallen tijde als het die bekenderen ghelieven sal in twee reysen, idere reyse mette hellicht ende met volle rente, oock in permissie gelt, gelooven. die voors. rente alle jaeren wel ende loffelijcken te betaelen als schult met recht Xwonnen. ende te leveren binnen die stadt Loven, los ende vrije van alle impositien, alreede inngestelt oft naermaels innetestellen, ten behoeve der vs. weesen oft henne geconstitueerden, pnt. die voors. momboiren ende tgene vs. is accepterende, hebbende tot vasticheyt der voors. rente ende jaerlijcxsche betaelinghe geconsenteert int slaen van mainmise over alle henne goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, ende in het decreet ende herdecreet der heere schepenen van Loven sonder voorgaende daegement ende signantel. over een stuck landts, te voorens bemt, genoempt den Haveren Bempt, groot sesse dachmaelen, regenoten tsheeren straete ter ie. ende ije. ende d' erffgenamen Gooris De Vleeschauwer ter iije. sijden, item alnoch onder Rotselaer in het Ruttersvelt eene schuere met twee boomgaerden, groot tsamen die vijff dachmaelen onbegrepen der maete, regenooten tsheere straete ter ie. ende ije., Jan Van Langendonck met sijne huysingen ter iije., Peeter Justens ter iiije. ende Jan De Lacquay ter ve. sijden, item een dachmael oft daer ontrent alhier op het Blommersvelt, regenooten tsheere straete ter ie., d' erffgenamen Willems Vanden Bosch ter ije. ende d' erffgenamen Gooris De Vleeschauwer ter iije. sijden, ende tot noch naerdere vasticheyt hebben die comparanten alnoch voor onderpandt drije dachmaelen landts, gelegen onder Herent tot Kelffs op het Blommersvelt, regenooten den Varenberch ter ie., den H. Geest van Wackerseel ter ije., Magdalena Goris ter iije. sijden, om in cas van minderinge oft insuffisantie van andere panden die voors. rente oft courtresse daer aen te verhaelen, verclaerende dese penningen te lichten om ander goet te coopen tot hun gebruyck, dwelck sij insgelijcx gelooven te verobligeren, welcke goederen aende vs. Margareta Van Gorp voor een vierde paert sijn coopeterende (!) vuytten hooffde van Peeter Van Gorp ende Anna Van Langendonck, haere auders waeren, ende twee andere vierde paerten vuytten hoofde ende als dactie en. transport hebbende van Guilliam Van Gorp volgens die acte daer van sijnde in date den xxviijen. september 1665, alhier gesien ende gebleken, ende van Peeter Van Gorp volghens die acte van transport, gepasseert voor den nots. Sarton ende seekere getuygen opden vijffden augusti 1664, alhier gesien ende gebleken, is te weten dat vuyt de voors. somme van vijffhondert guldens moet worden gequeten ende affgeleyt eene rente van tweehondert guldens capitaels aen jouffe. Segers, begijnken op het Groot Begijnhoff alhier, waer aff die constitutie brieven oock sullen worden overgelevert aende voors. momboirs, geloovende oversulcx die voors. rente als voor te betaelen onder obligatie van henne respective psoonen. ende goederen, constituerende tot meerdere vasticheyt den clerck Van Limborch ende een ider thoonder deser ten eynde om tgene voors. is, te Xnieuwen voor meyer ende schepenen van Loven ende alomme daer des noodich wesen sal ende aldaer te consenteren inde volontaire condemnatie sonder daegement, promittentes, etha.

Actum tot Loven ter presentie van mr. Lowies Collaert ende van Gommart Cocx, getuygen, tot desen geroepen, hebbende die comparanten die minute deser geteekent, onderstont quod attestor, ondert. M. Keyens, nots.

Aldus Xnieuwt. bijden gecons., coram Dilbeeck, Eynatten, xven. aprilis 1669. 

 

Hieronder de transcriptie van de emancipatieakte van de kinderen van Margaretha Van Gorp, die zij verwekte met haar eerste man Petrus Van Dijck en haar tweede man Theodorus (Dierick) Mertens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8289, folio 104v., akte dd. 22 december 1689.

Transcriptie.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van

Loven naerbes(chreven) gestaen Dierick Mertens, den

welcken heeft geemancipeert ende vuyt sijnen

broode gedaen Guilliam, Jan, Sander,

Anna Van Dijck ende Inneke Mertens, alle

respective kinderen, verweckt vuytten schoot

van Magriet Van Gorp, sijne huysvrauwe, quo

facto H. Everaerts conduxit in forma, coram

De Vroey et de Buisson, desen 22en. xbris. 1689.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Dijck Guilielmus, () (niet Wak, Hev,),

     Van Dijck Joannes Evangelista Winandus, () Wakkerzeel 03.01.1662 filius secundo genitus (g. Joannes Van Langendonck n.

     Winandus Van Limborgh en Adriana Paeps n. Susanna Bogaerts),

     Van Dijck Cornelius, () Wakkerzeel 15.01.1664 (g. Cornelius Antonis en Maria Van Langhendonck),

     Van Dijck Anna, () Wakkerzeel 13.10.1667 (g. Anthonius Van Dijck en Anna Langendonck),

     Van Dijck Alexander, () Wakkerzeel 23.07.1670 (g. Dcellus Alexander Vander Beken en Susanna Verboven),

      2. Mertens Joanna, () Wakkerzeel 01.07.1673 (g. Mertens Lucas en Van Langendonck Joanna),

      Mertens Anthonius, () Wakkerzeel 25.06.1676 (g. Van Dijck Anthonius),

 

Van Gorp Peter, () Hever 23.06.1639 (g. Jan De Man pastor en Magdalena Van den Eijnde), + < 1663,

 

Van Gorp Joachim, () Hever 09.06.1641 (g. Joachim Van Hal en Cecilia Semeij ?), (x) Wakkerzeel 08.11.1665,  x 1 Wakkerzeel 24.11.1665 (g. Walterus Van Gorp oom en Joannes Vervoort) met Elisabeth Vanden Putte, + Wakkerzeel 27.10.1687, x 2 Wakkerzeel ...11.1687 met disp. wegens verwantschap derde graad) (g. Petrus Vanden Put en Joannes Van Dijck) met Lucia Vanden Putte, + waarschijnlijk te Wakkerzeel eind juli 1707 (geen exacte datum vermeld / "in fine julii").

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Gorp Barbara, () Wakkerzeel 29.09.1666 (g. Martinus Vervort en Barbara Willems),

     Van Gorp  Petrus, () Wakkerzeel 18.02.1668 (g. Petrus Vanden Putt en Joanna Van Langendonck),

     Van Gorp Margareta, () Wakkerzeel 01.06.1670 (g. Guillielmus Vanden Put en Petronella Van Langendonck),

     Van Gorp Anthonius, () Wakkerzeel 30.06.1673 (g.  Anthonius Vanden Put en Maria Van Tongelen),

     Van Gorp Hermelindis, () Wakkerzeel 20.06.1676 (g. Anthonius Mertens fs Theodorus en Hermelindis Vanden Put),

     Van Gorp Guilielmus, () Wakkerzeel ...01.1680 (g.  Guilielmus Vanden Put),

     Van Gorp Catharina, () Wakkerzeel 19.03.1681 (g. Jacobus Fondri en Catharina Boons),

     2. Van Gorp Egidius, () Wakkerzeel 27.09.1688 (g. Egidius Verhoeven en Catharina Scrijns),

     Van Gorp Petrus, () Wakkerzeel 07.11.1690 (g. Petrus Vanden Putte en Joanna Van Luyten), + 08.11.1690,

     Van Gorp Petrus, () Wakkerzeel 11.12.1691 (g. EH Augustinus Vanden Goedenhuyse n. Petrus Vanden Putte en Maria Koekelbergs n. Joana Laborie ? we Jacobus Blondiau),

     Van Gorp Catharina, () Wakkerzeel 10.10.1695 (g. EH Augustinus Van Goedenhuysen en Elisabeth Vander Vorst),

     Van Gorp Elisabeth, () Wakkerzeel 10.10.1695 (g. Guilielmus Vander Hoven en Cathaarina Vanden Putte),

      En van de tweelingen overleed op 16.10.1695 (8 dagen oud), maar er staat geen voornaam bii. 

 

Van Gorp Elisabeth, Hever ? < 1641, + Schriek 17.06.1722 we, x 1 (niet S, Hev, K, R, K, P, Heist, Beer, W, H, O, Bon, B, Bet, Rot, Wez, ) met Wouters Peter, + Schriek 02.07.1676, x 2 Schriek 07.11.1676 (g. Peter Storms en Adriaen Wouters) met Jan Storms,

Not. Swiggers 07/06.08.1718: Testament van Jan Storms x Elisabeth Van Gorp van Grootloo aan haar dochters Anna en Maria Wouters en aan zijn broeders en zuster Antoon, Mathijs, Margriet en Peter.

Not. Swiggers 102/20.12.1722: Lisbet Van Gorp (we Jan Storms) van Grootloo verhuurt voor 58 gd/j een huis met 2 bunders aan Gilis Verhagen van Putte.

     Uit dit huwelijk:

     1. Wouters Anna, () (niet S, Heist, P, Beer, H, W, K, R, O, Bon, B, Rot, ), x Schriek 20.10.1697 (g. Michiel Wouters en Egidius Ceulemans) met Melis Gommer,

     Wouters Maria, () Schriek 14.03.1671 (g. Hendrik Guens en Maria Strommens),

     Wouters Michael, () Schriek 04.12.1672 (g. Michiel Wouters en Maria Huybrechts), x Schriek 11.01.1701 (g. Walter Wouters en Jan Verhaegen) met Verhaegen Anna,

     Wouters Margareta, () Schriek 26.12.1674 (g. Egidius Van den Broeck en Margareta Bullens),

     2. Storms Jan Edmond, () Schriek 21.09.1677 (g. Jan Huyghe en Margaretha Storms), + Schriek ...08.1700,

     Storms Joanna, () Schriek 21.12.1679 (g. Antoon Scherens en Joanna Lambrechts), + Schriek ...08.1700,

     Storms Peter, () Schriek 17.01.1683 (g. Peter Storms en Maria Holemans),

     Storms Willem, () Schriek 08.02.1685 (g. Willem Bellens en Anna Van Langendonck),

 

Van Gorp Hendrik, Hever ? < 1641,

 

Van Gorp Adriaan, Hever ? < 1641, + ? Wakkerzeel 26.01.1687,x Wakkerzeel 14.09.1672 met Joanna Schaerlaecx.

Joanna Schaerlaecx was op het ogenblik van de akte reeds weduwe van Adrianus Van Gorp, van wie zij drie minderjarige kinderen behield. Haar minderjarige kinderen werden vertegenwoordigd door voornoemde Joachim Van Gorp (haar schoonbroer) en Joannes Schaerlaecx (vermoedelijk haar broer of vader) als voogden. 

     Uit dit huwelijk:

     Van Gorp Norbertus, () Wakkerzeel 09.02.1676 (g.  EH Norbertus De Bussere EH Kelfs),

      Van Gorp Joannes, () Wakkerzeel 1679 (g. Joannes Schaerlaken),

     Van Gorp Maria, () Wakkerzeel 26.03.1682 (g. Henricus Van Leenput en Maria Van Langendonck),

     Van Gorp Catharina, () Wakkerzeel 02.04.1685 (g. Lucas Mertens en Catharina Booms),

 

Van Gorp Joanna, X (S707).

 


 

X - Storms Antoon (S706), () (niet W, B, H, ...), x 1 Schriek 01.07.1670 (g. Jan Storms en Peter Wouters) met Wouters Barbara, x 2 Schriek 04.11.1676 (g. Jan Storms en Egidius Van den Broeck) met Joanna Van Gorp (S707), Hever ? < 1641.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Storms Antoon .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Storms Elco Ferdinand, meier van Schriek, () Schriek 01.04.1671 (g. Elco Ferdinand Van Laen en Anna du Puis), + Schriek 16.12.1727, x 1 Schriek 04.02.1698 (g. Jan Storms en Jan Van Hove) met Scherens Anna, x 2 Mechelen St.- Katelijne 21.11.1711 met Aerts Joanna,

      Uit dit huwelijk:

      1. Storms Maria, () Schriek 10.12.1698 (g. Jan Scherens en Maria Scherens),

      Storms Joanna Maria, () Schriek 10.10.1700 (g. Antoon Scherens en Maria Storms), x Schriek 06.11.1725 (g. Gommer De Bie en Elco Storms) met Joannes De Bie,

      Storms Jan Baptist, () Schriek 23.11.1702 (g. Jan Storms en Maria Caenen),

      Storms Elisabeth, () Schriek 19.11.1705 (g. Willem Loos en Elisabeth Claes),

      Storms Peter, () Schriek 22.04.1709 (g. Peter Van den Broeck en Josina Provinciael),

      2. Storms Bernard, () Schriek 28.02.1712 (g. Bernard Provinciael en Maria Uyterhoeven),

      Storms Dorothea, () Schriek 18.03.1714 (g. Jan Rijmenams en Dorothea Vervrangen), + Schriek 31.05.1715,

      Storms Maria, () Schriek 25.10.1715 (g. Andre Van Hove en Maria Van Loock),

      Storms Anna Maria, () Schriek 20.04.1717 (g. Niclaes De Cock en Maria Tuytgans),

      Storms Antoon, () Schriek 03.09.1721 (g. Antoon Holemans en Elisabeth Serneels), + Schriek 05.10.1721,

 

Storms Maria, () Schriek 15.08.1672 (g. Antoon Claes en Barbara Vercalsteren), x 1 Schriek 09.07.1714 (g. Peter Van Craen, Jan Storms, Peter Holemans en Willem Guens) met Van Craen Adriaen, x 2 Schriek 30.04.1715 (g. Elco Storms en Egidius Holemans) met Holemans Peter, geen fii te S, P, Beer, K, Heist, W,

 

Storms Clementina Adriana, () Schriek 22.10.1673 (g. Adriaen Van den Broeck en Anna Storms), x Schriek 30.06.1700 (g. Gommer De Bie en Adriaen Nagels) met Egidius Melis, geen fii te S, P, Beer, K, Heist, W,

 

Storms Anna, () Schriek 07.02.1675 (g. Martin Van Rillaer en Anna Liekens),

 

Storms Catharina, () Schriek 14.04.1676 (g. Jan Somers en Catharina Storms),

 

2. Storms Egidius, () Schriek 19.10.1677 (g. Egidius Van den Broeck en Joanna Impens),

 

Storms Michiel, () Schriek 01.12.1678 (g. Michiel Wouters en Magdalena Geens), + Erps 18.06.1750 70 j., x Erps 04.03.1710 (g. Joannes Jaspers broer en Joannes Jaspers oom) met Jaspers Elisabeth, + Erps 28.01.1761 80 j.,

     Uit dit huwelijk:

     Storms Barbara, () Erps 22.07.1710 (g. Joannes Olbrechts en Barbara Elskens),

     Storms Joannes, () Erps 10.09.1711 (g. Joannes en Gertrudis Jaspers), + Everberg 13.07.1784,

     x 1 Everberg 05.05.1739 (g. Guilielmus Rossaert vader en Michael Steurms vader) met Catharina Rossaerts,

     () Everberg 16.02.1715, + Everberg 16.07.1769, fa Guilielmus en Maria Maes, fii in Everberg,, x 2 1769 met Barbara Lambrechts,

     Storms Michael, () Erps 21.04.1713 (g. Michael Buckenhout en Margareta Jaspers),

     Storms Margareta, () Erps 06.07.1714 (g. Petrus Jaspers en Margareta Wauters),

     Storms Gertrudis, () Erps 20.08.1716 (g. Engelbertus Jaspers en Margareta Wauters), + Erps 20.05.1731,

     Storms Guilielmus, 1717, + Erps 21.03.1797,

     Storms Elisabeth, () Erps 04.05.1719 (g. Adrianus Mast en Elisabeth Weths), x Erps 29.10.1750 (g. Frans Nielens en Cornelius Van Bever) met Petrus Nielens, ex Schaerbeek,

     deze laatste x 2 Erps 23.11.1777 (g. Guilielmus Storms en Jan Baptist Vanden Driessche) met Van Heffen Josina,

     x 3 Kortenberg 03.06.1788 (g. Amandus Benedictus Van Doren en Frans Corbiels) met Van Doren Maria, fii in Erps,

     Storms Petrus, () Erps 18.11.1724 (g. Petrus Jaspers en Elisabeth De Becker),

 

Storms Cornelia, () Schriek 11.10.1680 (g. Adriaen Wouters en Cornelia Bogaerts),

 

Storms Elisabeth, IX (S353),  () Schriek 26.05.1682 (g. Jan Van Dessel en Elisabeth Van Gorp),

 

Storms Antoon, () Schriek 20.04.1684 (g. Antoon Scherens en Anna Van Langendonck), x Heist 19.03.1718 (g. Joannes Wouters en Elico Storms) met Goris Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Storms Joannes, () Heist 30.03.1718 (g. Joannes Wouters en Elisabeth Van Loy),

     Storms Guilielmus, () Heist 18.10.1720 (g. Guilielmus Storms en Petronella Goris),

 

Storms Willem, () Schriek 08.02.1686 (g. Willem Bellens en Anna Storms),

 

Storms Jan, () Schriek 07.10.1687 (g. R D Judocus Mertens en Magdalena Van der Auwera),

 

Storms Joanna, () Schriek 04.08.1689 (g. Hendrik Holemans en Joanna Ceulemans),

 

Storms Peter Frans Vital, () Schriek 08.04.1691 (g. P Fr. Vital de Romero en Maria Strommens).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom