Voorouderlijst Van Gestel Peeter

 

Gestel Van, Gestels, Van Ge(y)stelen, Van Geijstelen

Familienaam uit de plaatsnaam Gestel (Antwerpen (Berlaar) en Noord-Brabant) en St.-Michielgestel/Moergestel (Noord-Brabant).

 


 

XIII - Van Gestel Peeter (S5208 + S7800), ca. 1550, x met Berbel Moens (S5209 + S7801).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Gestel Egidius, XII (S2604 + S3900), ca. 1583.

 


 

XII - Van Gestel Egidius (S2604 + S3900), ca. 1583, x met Van Balen Catharina (S2605 + S3901), 1577-1600. Ze huwde x 2 met Stroi Petrus.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

- 27 apr 1495: Bertel Paeps ontvangt ses dm land aenden nieuwen wegh
- 28 okt 1504: Gooris Paeps bij doode van Bertel wijlen zijn vader
- 6 jun 1519: Gooris Paeps derfde die twee delen ende Hendrik Paeps voer het derdendeel vande voors sesse dm soe lant als bempt aenden auden wegh ende den Aelmoer ‎(Schoubraken, Wouter wijlen Van den Genelle)‎ aan Jan Paeps broeder van de voors opdragers
- 4 dec 1553: Jan Paeps heeft gederft aan Peeter Van Loossen alias Walraevens
- 25 mei 1573: Jan Van Loossen na de dood van Peeter Van Loossen zijn vader heeft ontvangen tot behoef van hem en van Kathlijne Van Loossen zijn sustere ses dm bempt gelegen te Vosbergen geheeten de Scalbraeke
- 28 dec 1593: Willem Van Langendonck zone Jans heeft te lene ontvangen als erfgen van Jan Van Loossen die voors 6 dm
- 22 dec 1597: Willem Van Langendonck gemachtigt bij Jaecques Gomaers beenhouwer woonende te Mechelen verkoopt een Peeter Van Gestel x Berbel Moens ,
sterfman Gielis Van Gestel 14 jr
- 20 mei 1644: Jan Van Gestel na de dood van Gielis Van Gestel tot behoef van Loijck Van Gestel zijn broeder
- 18 nov 1644: Jan Calstermans x Maijcken Reniers kopen van Loijck of Loijs Van Gestel ‎(erfgen Huijbrecht Spoelbergh)‎.


Jan Van Gestel heeft te leene verheven naer dode Gilis Van Gestel sijns vaders tot behoef van Loijck Van Gestel zijn broeder de voors Schoubroecke gelegen te Werchter.
 

 

Joannes Van Gestel bekent (akte met dank aan Paul Peeters) in eigen naam en in naam van zijn broer Ludovicus een jaarlijkse en erfelijke rente van 20 karolusguldens aan de kapelanen van de Sint-Pieterskerk te Leuven verschuldigd te zijn. Georgius Van Langenhove (Hij was priester en rentmeester van de kapellanen van de Sint-Pieterskerk te Leuven) trad op namens de kapelanen. Voor de lening worden er goederen onder Werchter en Tremelo in pand gesteld.  De goederen waren oorspronkelijk eigendom van hun ouders Egidius Van Gestel en Catharina Van Bael (Van Balen). Na het overlijden van Egidius Van Gestel kwamen de goederen voor het vruchtgebruik in het bezit van Catharina Van Bael en haar tweede man Petrus Troye (ook wel Stroye genoemd) en voor de naakte eigendom in het bezit van hun kinderen. Bij akte dd. 17.12.1638 voor schepenen van Werchter kwamen Joannes en Ludovicus Van Gestel ook in het bezit van het vruchtgebruik van de goederen. De griffier van Leuven vergiste zich alleszins in de akte, want eerst schreef hij Georgius Van Langenhove, terwijl hij verder in de tekst Van Langendonck vermeldde.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7900, folio 481v., akte dd. 16 februari 1639.

Item in tegenwoirdicheyt der meyers en(de) schepen(en) van Loven nabescreven gestaen Jan Van Gestel sone wijlen Gielis, hem in desen stercmaken(de)) en(de) en(de) hierinne v(er)vangen(de) Loys Van Gestel, sijn(en) broedere, woonen(de) te Werchtere, heeft bekent wel en(de) deuchdelijk schuldich te sijn aen heere Georgius Van Langenhove, alhier p(rese)nt en(de) ts(elv)e accepteren(de) inden naem en(de) tot behoeff der heeren cappelan(en) van S(in)t Peeters alhier, twintich carolus gul(dens) te xx st(uyvers) tstuck, munte in Brab(an)t cours en(de) loop hebben(de), erffelijcke rente, alle jaere op heden date van desen te betaelen en(de) inder stadt wissele van Loven los en(de) vrij van allen beden, lasten en(de) impositien, oyck van xe., xxe., ce., mindere en(de) meerdere pen(ningen), te leveren tot behoeff der v(oer)s(creve) heeren cappellan(en), erffel(ijck) in toecomen(de) tijden als schult met rechte v(er)wonnen, geloven(de) ter manissen pandt te stellen, tbescrijf deser stadt bedwangbaer, weert sijn(de) boven alle voergaen(de) commeren en(de) lasten d(aer)op vuytgaen(de), dobbel rente, en(de) altoos soo vele te doen dat den v(oer)s(creven) renthefferen erffel(ijck) in toecomen(de) tijden sal moghen genoech zijn, d(aer)vore verbinden(de) en(de) submitteren(de) de v(oer)s(creven) Jan Van Gestel indivisim et in solidum zijn(en) p(er)soon en(de) goederen, rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecomen(de), mede den p(er)soon en(de) goeden van(den) v(oer)s(creven) Loys Van Gestel, sijn(en) broederen, met renunciatie van allen ende yegewelcke privilegien en(de) exceptien, desen eenichs(int)s contrarieren(de), ende om den v(oer)s(creven) heer Georgius Van Langendonck inden naem en(de) tot behoeff der v(oer)s(creve) heeren cappellan(en) van(de) v(oer)s(creve) erffrente van twintich carolusg(uldens) en(de) van(de) jaerel(ijcxe) betalinge der selver noch bat te v(er)sekeren, soo heeft die v(oer)s(chreven) Jan Van Gestel, hem sterckmaecken(de) als vore, geconsenteert int maecken van beleyde en(de) mainmise over allen die goeden, hem en(de) sijn(en) v(oer)s(creven) broedere toebehooren(de), mede int decreteren van dijen sender sonder daertoe geroepen oft ged(aegh)t te derven worden, ende namentl(ijck) op huys en(de) hoff, gelegen tot Tremeloo aende Heyde onder Werchtere, groot ontrent een halff boender, regenoten die Werchtersche Heyde ter eenre, Henrick Srijns ter iier., derffgen(aemen) Jans Van Bael ter iiier., den Heyligen Geest van Werchter ter iiie., item een stuck lants, geheeten het Schautbroeck, groot zes dachm(aelen) ombegrepen der maeten, mede gelegen onder Werchtere bijden Aelmoe[r]ter, regen(oten) de Broeckstraete ter eenre, Willem Peeters ter tweedere, derffgenaem(en) Huybrecht Spoelberchs ter iiier.

Item een dachm(ael) lants en(de) vijff dachm(aelen) weyde, aen malcanderen gelegen tot Werchter, geheeten de W Basdonck, regen(oten) den H(eyligen) Geest van Werchtere ter eenre, Peeter V(er)haegen ter iier., derffgen(aemen) Jans Gooris ter iiier., de Werchtersche Heyde ter vierder zijden, van welcke v(oer)s(creve) goeden de v(oer)s(creve) Jan en(de) Loys de tocht hebben v(er)cregen van Cathelijn [Van] Bael, hunne moedere, en(de) Peeter Troye, haren tegenwoirdigen man, voer schepen(en) van Werchtere opden xvii. december 1638, v(er)cleren(de) de v(oer)s(creven) Jan Van Gestel de v(oer)s(creve) goederen nyet voerder belast te sijn dan met vijftich gul(dens) eens oft drije gul(dens) erffel(ijck) aen Mayken ... [n.v.], begijntken int Groot Begijnhoff alhier, sonder meer, met conditien dat die v(oer)s(creve) bekenders de v(oer)s(creve) rente sulen mogen lossen en(de) affquyten tallen tijd(en) alst hen gelieven zal teender reysen tegen den pen(ninck) xvie. en(de) met volle rente, coram Roeloffs, Lunckens, februarii xvi., 1639 .

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Gestel Jan,

 

Van Gestel Martinus/Marcus,

 

Van Gestel Elisabetha, () Werchter 25.02.1620 (g. Joannes Calstermans en Elisabeth Vertiers),

 

Van Gestel Ludovicus, XI (1302 + 1950), () Werchter 05.10.1622 (g. Ludovicus Vervoort en Elisabeth Van Balen),

 

2. Stroi Wilhelmus, () Werchter 10.05.1626 (g. Vermijlen Wilhelmus en Van Balen Anna adolescens).

 


 

XI - Van Gestel Ludovicus (S1302 + S1950), ex Laet, () Werchter 05.10.1622 (g. Ludovicus Vervoort en Elisabeth Van Balen), x 1 (niet W, ) met Wolfdoncx Maria, (wellicht is dit een alias van de volgende/voorgaande), x 2 (niet W, ) met Van Wolput Maria, x 3 Werchter 18.06.1665 (g. Van Tongelen Arnoldus en Van Roijst Cornelius) met Straetmans Joanna (S1303 + S1951), () (niet K, R, W!, H, S, Rot, Bet, Kamp, Wez, Wes, P, Beer, R, Heist, Wak, Herent!, Til, Buk, Hols, Mech, O, ), deze x 1 Rijmenam 03.03.1647 (g. Joannes Van Horebeeck en Michael Boyens) met Petrus Boyens, () Rijmenam 04.07.1614, fs Egidius en Verbiest Joanna, x 2 Werchter 05.02.1660 (g. Van Hautvinck Joannes en Mr Van Roost Cornelius) met Van Hautvinck Philippus, + Werchter 23.02.1660.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Aarschot 139ter: 18 nov 1644:
Jan Van Gestel met proc van Lowijs Van Gestel zijn broeder gepassert voor schepenen van Westmeerbeeck verkoopt ses dm soo lants als bempt genaemt den Schaubroeck gelegen te Rotselaer aen Jan Kalstermans x Maeijcken Reijniers.
AVT1: 2 jan 1660:
Lowijs Van Gestel uit Werchter verkoopt aan Jan Holemans uit Schrieck een bruin merrie paard met ene witte colle op het voorhooft.
AVT1: 21 aug 1663:
Lowijs Van Gestel en Jan Heijligen zijn gecompareert over het verschil van seker goederen dat den voors Lowijs Van Gestel is pretenderende die Nicolaes Heijligen gekocht heeft bij vernaderinge op Jan Van Gestel ende den voors Lowijs Van Gestel
dat Lowijs Van Gestel sal aanvaarden dat de helft van zijn goed in questie...
AVT2: 11 dec 1672:
Lowijs Van Gestel ende Michiel Van Houtvin tot Ninde verklaren ... vanwegens Jan Lembrechts sone Jans uit Heyst ende den voors Lowies tot verzoeke van Rombout Vandorne schipper tot Mechelen om in te laeyen seker half houdt ende ... dewelck den voors Van Dorne gecocht hadde van voors Jan Lembrechs .
Wer1852: 27 feb 1688: Authorisatie voor de kinderen van Loijs Van Gestel ende Jenneken Straetmans
wijlen Loijs Van Gestel eerst x Maeijcken Wolleput
Jan Van Cauwenbergh x Elisabeth Boijens dochter wijlen Peeters daer moeder af is die voors Jenneken Straetmans.
 

 

Guilliam Van Loije Cornelissone ende Jan Van Houtvin als momboirs van het kint van wijlen Guilliam Van Loije Janssone x Emerents Peeters verhuren huis en hof tot Ninde aan Joanna Straetman we Lowijs Van Gestel.
KB1168: 5 apr 1682:
Jenneken Straetmans we Lowijs Van Gestel, Cornelia Straetmans we Jacques Smets, Anna Straetmans x Peeter Van Aerschot susters om te vervolgen seker different tegen Herman Lowijs & consoorten.
AVT3: 23 nov 1687:
Hendrik Van Gestel, bejaert jonkman, in naam en voor zijn moeder Jenneken Straetmans verhuren aan Gommar Verstenen uit Rijmenam huis en hof gelegen te Rijmenam.
SW3: 9 sep 1696: Bernaert Claes voor hem self en hem sterk makende voor Jan Vermijlen verhuurt aan Paschier Van Gestel en sijn moeder Jenneken Straetmans uit Werchter seker huis hof ende landt tsamen een half bunder gelegen onder Ninde.
SW1: 6 okt 1706:
Isaack Van Cauwenbergh en familie met Elisabeth Boijens hunne moeder ter eendre ende Jan Van Aerschot Peetersone ter andere sijde, alsoo tschijnt dat tussen Peeter Van Aerschot vader vanden voors Jan Van Aerschot ter jre, ende Jenneken Straetmans we Lowijs Van Gestel gasst van Adriaen Boijens haeren sone ter andere transport soude geschiet sijn aengaende hunne S+D gedaen voor wethouderen van Rijmenam den 16 mrt 1681 over hunne erfelijke goederen op hen gedevolveert uit hoofde van Herman Straetmans vader van Jenneken .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Boijens Joannes, () Rijmenam 23.02.1648 (g. Michael Janssens en Joanna Aerts),

 

Boijens Anna, () Rijmenam 13.02.1649 (g. Michael Boijens en Anna Gheens),

 

Boijens Elisabeth, () Rijmenam 21.02.1652 (g. Petrus Lens n. Adrianus Lens en Elisabeth Van Hambeeck), x (niet DD, ) met Jan Cauwenbergh,

 

Boijens Adrianus, () Rijmenam 29.04.1655 (g. Adrianus Lens en Elisabeth Van den Brande),

 

2a.Van Gestel Catharina, () Werchter 05.01.1648 (g. Guilielmus Troiens en Catharina Roefs),

 

2b. Van Gestelt Henricus, () Werchter 07.06.1656 (g. Henricus Vermijlen en Maria Troy), x Werchter 16.01.1691 (g. Christophorus Crabbe en Paschasius Van Gessel) met Van Houtvinc Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gestel Barbara, () Werchter 08.03.1693 (g. Van Gestel Paschasius en Van Houtvinck Elisabeth),

 

Van Gestel Adriana, () Werchter 17.10.1660 (g. Henricus Van Avont en Adriana Vermijlen),

 

3. Van Gestel Gommarus, () Werchter 11.02.1663 (g. Gommarus Van Woensel en Maria Van Bael),

 

Van Gestel Petrus, () Werchter 19.11.1664 (g. Jacoba Van De Velde nomine mariti sui en Elisabeth Lemmerechts),

 

Van Geestel Maria, () Werchter 06.08.1666 (g. Henricus Vervoort en Maria Costers),

 

Van Geestel Paschasius, () Werchter 16.12.1668 (g. Paschasius Troyen en Christina Troyen), x (niet W, ) met Oelemans Anna, () Werchter 26.01.1683 (g. Egidius Vermeylen en Anna Van der Veecken), fa Arnoldus en Maria Van der Veken,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gestel Joanna, () Werchter 11.11.1704 (g. Adrianus Egrix n. Adrianus Vervloessem en Joanna De Koninck),

     Van Gestel Magdalena, () Werchter 28.05.1708 (g. Henricus Holemans en Magdalena Verstraeten),

     Van Gestel Maria, () Werchter 22.01.1710 (g. Henricus Wauters en Maria Vanderveken),

     Van Gestel Joannes, () Werchter 26.05.1712 (g. Joannes Van den Broeck en Catharina Wellens),    

 

Van Gestel Maria, X (S651 + S975), () Werchter 15.02.1671 (g. Joannes Vervoort en Maria Schrijns),

 

Van Gestel Cornelia, () Werchter 19.02.1673 (g. Cornelius Coymans en Cornelia Herm...).

 


 

X - De Jonge Guilielmus (S650 + S974), () Werchter 04.10.1665 (g. Van Eertrijck Wilhelmus en Verbeeck Elijsabeth), + Werchter 20.04.1714, x Werchter 23.01.1697 (g. Coemans Abraham en Van Roost Arnoldus) met Van Gestel Maria (S651 + S975), () Werchter 15.02.1671(g. Joannes Vervoort en Maria Schrijns).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Jonge Anna, () Werchter 05.11.1697 (g. Van Gestel Paschasius en Makin Catharina n. De Jonge Anna),

 

De Jonge Isaac, () Werchter 14.10.1698 (g. Coemans Adrianus n. Van Cauwenbergh Isaac en Vermijten Catharina),

 

De Jonge Henricus, () Werchter 18.10.1699 (g. Van Gestel Henricus en Van de Goir Maria),

 

De Jonge Isaac, () Werchter 25.09.1700 (g. Van Cauwenbergh Isaac en Van Houtvinck Elisabeth n. Van Tongelen Maria), x Keerbergen 21.10.1740 (g. De Groeve Petrus en De Preter Joannes) met De Grove Maria,

     Uit dit huwelijk:

     De Jonghe Elisabeth, () Werchter 10.02.1741 (g. Van Tongelen Franciscus en Van Dijck Elisabeth),

     De Jonghe Maria, () Werchter 26.08.1742 (g. De Grove Petrus en Goossens Maria),

     De Jonghe Lucia, () Werchter 05.10.1744 (g. De Jonghe Joannes Baptist en De Grove Lucia),

 

De Jonghe (Jo)Anna, () Werchter 10.12.1701 (g. Joannes De Jonge en Catharina Claes n. Joanna De Jonghe), x Werchter 27.07.1732 met Van Tongelen Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Tongelen Isaac, () Werchter 24.05.1733 (g. De Jonghe Isaac en Wouters Maria),

     Van Tongelen Maria, () Werchter 13.02.1735 (g. Van Tongelen Guilielmus en Van Ghestel Maria),

     Van Tongelen Elisabeth, () Werchter 28.11.1736 (g. Van Tongelen Arnoldus en De Jongh Elisabeth),

     Van Tongelen Joanna, () Werchter 03.04.1739 (g. De Jonghe Joannes Baptista en Deckers Joanna),

     Van Tongelen Maria, () Werchter 12.03.1741 (g. Anthonis Petrus en Guens Maria),

 

De Jonghe Elisabetha, IX (325 + 487), () Werchter 29.08.1703 (g. Gummarus Ver Elst en Elijsabetha Van Riet),

 

De Jong Barbara, () Werchter 11.04.1706 (g. Joannes Van Aerschot en Maria Ceulemans), x Werchter 23.05.1733 met Valenberghs Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     Valeberghs Petrus, () Werchter 15.03.1734 (g. Valeberghs Petrus en De Jonge Joanna),

     Vaerenbergh Guilielmus, () Werchter 03.12.1735 (g. Van Eijcken Guilielmus en De Jonghe Petronilla),

 

De Jonge Joannes Baptista, () Werchter 24.06.1713 (g. Joannes Baptist De Jonge en Joanna Van Wesel), x Wakkerzeel 27.07.1740 (g. Heijligen Isaacus en Bauweleers Egidius) met Imbrechts Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     De Jonge Isaac, () Haacht 12.01.1741 (g. De Jonge Isaac en Imbrechts Elisabeth),

     De Jonge Elisabeth, () Haacht 22.09.1743 (g. Imbrechts Petrus en De Jonge Elisabeth),

     De Jonge Anna Catharina, () Haacht 11.06.1744 (g. Imbrechts Joannes en De Jonge Anna),

     De Jonge Joanna, () Haacht 14.07.1746 (g. Van Tongelen Franciscus en Imbrechts Joanna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom