Voorouderlijst Paeps Joannes

Zeer verspreide plaatsnaam afgeleid van 'Ter Eeke', 'Ter Eyck': plaats waar eiken groeiden.

 

Paap(s), Paeps, Paape, Poep, Paepe(n), (de) Pape, De Paep(e), Spa(e)pen(s), Spaapen

Familienaam uit het Middelnederlandse pape: priester (die wellicht de vader was).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - Van Eycken ...(S), ° ca. 1475, x met Lijsbeths wijlen Ghijsbrechts al(ia)s Scrijns.

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps Henrick, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Van Eycken Jan,

     Van Eycken Willem

 

Van Eycken Joannes XV (S).

 


Bovenstaand met wat voorbehoud.

 

XV -  Paeps Joannes (S), ° ca. 1500, x 1 met ..., x 2 met ... Sme(e)ts.

 

WRT1875 fo 545:
- 15 nov 1574: Loijck Smeets sone wijlen Antonis heeft ontvangen voor hem en voor zijn broederen en zusters, inden naem en tot behoef van Barbara Paeps alias Van Eijcken wettige huijsvrouwe Matheus De Cuijpere, van de kinderen wijlen Willem Paeps alias Van Eijcken, van de kinderen wijlen Merten Paeps alias Van Eijcken en van de kinderen wijlen Margriete Paeps alias Van Eijcken x Gheerde Valcke bij doode wijlen heer Aert Smeets priester respective huerluijden oom ende oudt oom, een half bunder land opt terwelant ...
 

 

Onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters).  Er staan in de akte heel wat familieleden (inclusief uitwijkingen) vermeld die misschien wel nieuwe horizonten kunnen openen.  Het is een juweeltje van een akte inzake familierelaties ! 

7465 fol. 215v (23.02.1571) foto 430

Item in tegewoirdich(eyt) des meyers en(de) der scepen(en) van Loven(e) naebescr(ev)en gestaen Jan Van Eycken sone wijlen Henricx, in desen v(er)va(n)gende en(de) hem sterckmakende voe(r) Willem(en) Van Eycken, zijn(en) bruede(re), woonen(de) beyde te Werchte(re), Henrick Van Eycken sone wijlen Jans, woonen(de) tot Diest, Willem Van Eycken, halff brueder des v(oir)s(creven) Henricx, woonen(de) insgelijcx tot Werchte(re), Merten Van Eycken, woonen(de) tot Wesemale, Bernaerdt Vervoirdt, als gemechticht van Engelbeerd(en) Van Eycken blijcken(de) bijd(er) p(ro)curatien daeraff zijnde, gepass(eer)t voe(r) h(eer) Aerd(en) Smeets, prieste(re), oepe(n)baer notaris en(de) zeke(re) getuygen in date iiiia. octobr(is) a(nn)o xvc. lxxi, de selve Bernaerdt V(er)voirt, als gemechtichte van Rochus Van Borcht en(de) Johanna Van Eycken, zijn huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Antwerpen, blijcken(de) bijd(er) p(ro)curatien d(aer)aff, gepass(eer)t voerd(en) v(oir)s(creven) h(eer) Aerd(en) Smeets opden xien. dach octobr(is) lestleden, de selve Bernaerdt, als gemechticht bij Catlijn(en) Van Eycken huysvr(ouw)e Anthoenys Anckers, woonen(de) tot Borgerhout bij Antwerpen, blijcken(de) bijd(er) pr(o)cura(ti)en d(aer)aff gepass(eer)t voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van Werchte(re) in date ... [n.v.], de v(oir)s(creven) Willem en(de) Merten Van Eycken, beyde mo(m)boiren van(de) ombeiaerd(en) kynde(re)n Margriete wijlen Van Eycken, daer vader aff was Gheert ... [n.v.], bijd(er) weth van Werchte(re) daertoe op ghiste(re)n behoirl(ijck) geauctorizeert, alle als erffgen(aemen) Lijsbeths wijlen Ghijsbrechts al(ia)s Scrijns, p(er) mo(nitionem) hebben ind(en) naeme, qualiteyt en(de) vuyt crachte als voe(re) respective opgedragen met behoirl(ijcke) verthiedeniss(en) de hellicht van een halff boender beempts, soe de selve ombegrepen van(der) maten gelegen is onder Werchte(re) voirs(creven), ter plaets(en) geheeten Haenwijck, tusschen de Dijle aldaer vlieten(de) t(er) eenre, shee(re)n strate t(er) iid(er), de goeden Jans Boyts t(er) iiid(er) ende de goeden Willems Spoelbergs ter vierd(er) zijden, waeraff dande(re) hellicht, toebehoiren(de) is m(eeste)r Jan(nen) Schellekens en(de) bij hem v(er)cregen opden ... [n.v.], exp(osito) soe es daerinne gegoet en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Eustaes Van Haecht ind(en) naeme en(de) tot behoeff des v(oir)s(creven) m(eeste)r Jans Schelkens sone Jans, woonen(de) te Loven(e), p(er) mo(nitionem) et satis de voirs(creve) opdrage(re)n ind(en) naeme, qualiteyt en(de) vuyt crachte als voe(re) et war(as) op een(en) penn(inck) Lovens aen(den) hertoghe van Aerschot als hee(re) van(den) gronde ta(m)q(uam) p(ro)ut jure, cor(am) Ketelboete(re), Hoeven, feb(rua)rii xxiii.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Eycken Henrick, XIV - XV - XVI,

 

2. Paeps alias Van Eijcken Barbara, x met Matheus De Cuijpere,

 

Paeps alias Van Eijcken Willem,

    Uit dit huwelijk: 

Paeps Aert,  is deze Arnoldus verwant aan den andere Paeps-lijn ?

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een schepenakte met vermelding van Arnoldus Paeps (alias) Van Eycken, zoon van Guilielmus (Willem).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7867, fol. 64r., akte dd. 9 september 1586.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), Arndt Paeps sone wijlen Willems, woonende te Wackerzeele, heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijdenissen een stuck beempts, groot omtrent een halff, gelijck tzelve gelegen is onder Rotselaer, geheeten den Careelhoven, regenooten sheeren straete in twee zijden, de goeden des hertogen van Aerschot ter iiier. ende derffgen(aemen) Goirts Kerms ter vierder zijden, in alder vuegen gelijck hem de zelve goeden aengecomen zijn ende verstorffven zijn, mits dafflijvicheyt van zijn(e) ouders, zoe hij vercleerde, exp(osito) imp(ositus) joncker Aerdt Vincx inden naeme ende tot behoeff Jans De Leeuwe, coopman tot Mechelen, per mo(nitionem) jure et satis obligan(do), etc(etera), et waras op ix oft xviii (mij)t(en) heeren cheys, zoe verre bevonden wordt de selve goeden daer mede belast te zijn(e) tanq(uam) prout, coram Impens, Loomans, septembris ixa.

            In de marge.

Doctum de juribus d(omi)ni fundi per sig(...) ? manuali tanq(uam) recieptor(um) d(omi)ni ducis, Arschot(um) act(um) 22. januarii 1590.

 

Paeps alias Van Eijcken Merten, wonend Wezemaal, 

 

Paeps alias Van Eijcken Margriete, + > 1571, x met Gheerde Valcke. 

    

Van Eycken Engelbert,

    

Van Eycken Catlijn, x met Anthonys Anckers, wonend Borgerhout,

    

Van Eycken Johanna, x met Rochus Van Borcht, wonend Antwerpen.

 


 

XIV -  Van Eycken Henrick, XIV - XV - XVI,  ° ca. 1520, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps Henricus, XIII  (S6006).

 


 

XIII - Paeps Henricus (S6006), ° ca. 1550, x met Van Essche Cathlijn, x 2 met Cathlijn Van Lantrop (S6007), (°) Leuven St.-Pieter 17.05.1574, fa Waelran x Margaretha ...

 

Hendrik Gobbeleijns alias Wouters met proc van Aerden Moens zone wijlen Jacop dmafw Cathelijn Van Hove en Adriaen Bries alias Vandenberge & Job Michiels als momboirs van Willeken Peeters zone wijlen Daneels dmafw Anna Schrijnmakers voor een gelijk vierdedeel in de narbes goederen wesen tsamen een hellicht

Item Adriaen Briers x Catherijn Poortmans ende Hendrik Geens x Christina Keijaerts als tochteresse voor een derde van dander hellicht

Peeter Van Tongeren x Maeijcken Tymermans dochter wijlen Jans daer moeder af was Cathelijn Poortmans ende Godevaert Diricx x Margriete Timmermans suster maeijcken voor een ander derdendeel van voors hellicht

Lijbrecht Van Essche wijlen Hendricksone dmafw wijlen Anna Poortmans ende Hendrik Paeps alias Van Eijcken de jonge x Cathlijn Van Essche zuster des vrs Lijbrechts samen voor het derde deel van voors hellicht

In huis en hof met land en toebehoorten gelegen ter Heijden in Werchter verkopen tvoors huis aan Willem Dries x Elisabeth Van Bovenbeke.

S+D: achtergelaten goederen Hendrik Paeps ende van de goeden achtergelaten bij sijne ouders binnen den dorpe van Werchter vuijtgenomen het leengoet & het vercregen goet dwelck hij met zijn tweede huijsvrouwe Cathlijn Van Lantrop heeft vercregen
- Maeijcken, Margriet, Cecilia, ende Willem Paeps, onbejaerde kinderen van Hendrik Paeps x Cathlijn Van Lantrop ten overstaen van Jan Van Lantrop & Peeter Paeps ter eenre
- Liebrecht Paeps, Peeter Stoop x Adriaencken Paeps, Jan Van Inthout als getrouwt hebbende gehadt Anna Paeps saliger, Catlijn Paeps ten overstaen van Jan Van Hove & Peeter Michiels
Is gebeleven aan
1) Maijcken, Margriet, Cecilia ende Willem Paeps huis en hof gelegen tot Perre ‎(Machiel Van Langendonck, Cornelis Luimoij, den Perrebergh)‎ en een half boender bempt in Perre ‎(erfgen Jaspar Van Aerschot, Aert Van Tongelen)‎
2) Librecht Paeps, Peeter Stoop etc drij dm bempt genoemt den Hellinck ‎(Joes Roefs)‎, een half boender land ‎(de Holberghstraet, Peter Paeps, Jan De Raeymaker)‎, item drij dm ‎(Jan Van Dijck, Joris Van Aerschot)‎, een dm bempt gelegen in een besloten bempt opden Demer onverdeylt tusschen Peeter Paeps groot int geheel 6 dm, onderhalf dm int Werchterbroeck
Item is overeengekomen dat die goeden die niet verhuurt en sijn sullen alnoch verhuert worden ten behoeve van deijlgenoten tottertyt toe dat die voorganede huere die Peeter Berghmans oft Verloo is hebbende sal syn geexpireert om met het gelt te procederen vande huere de schuldighe betalen ... 

Wer1847: Fo 92v: 5 dec 1595:
Lijbrecht Van Esche en Hendrik Paeps alias Van Eijcken x Cathelijn Van Essche suster des vs Lijbrechts, Marie Timmermans x Peeter Van Tongelen, Margriete Timmermans x Godevaert Diericx beide kinderen wijlen Jans, Cathlijn Poortmans x Adriaen Bries alias Vandenberghe, Kristine Keijaerts we was Hendrik Poortmans nu x Hendrik Geens als tochteresse verkopen de helft van drie dm bempt int Blaesbroeck aan Willem Rogmans x Anna Van Haecht
.

SAL 6340/ B: bedezetting Werchter °1597:
118. Hendrik Paeps de jonge heeft een huijs met een stuk land groot twee en half bunder en huert toen bunder bempt daeraf 17 dm zijn leen, hebbende een ploeg, twee peerden, vijf koijen een veulen en drij veersen.

WRT1849/1 fo 28v: 3 april 1626
S+D derfgen Hendrik Paeps x Cathlijn Van Essche
- Librecht Paeps
- Peeter Stoop x Adriaenken Paeps
- Jan Van Inthout x Anna Paeps
- Catlijn Paeps jonge dochter
van de goederen gelegen onder Werchter, Keerbergen, Bethlehem ende Bael.
 

 

Aan de hand van de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) maakt me melding van Henricus Paeps (alias Van Eycken) en zijn vrouw Catharina Van Essche. Uit de akte blijkt dat Henricus Paeps de zoon is van Henricus. Catharina Van Essche is de dochter van wijlen Henricus. Verder wordt in de akte ook melding gemaakt van Claudius Masquelier (x Emerentiana Van Lantrop). 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7506, folio 85v., akte dd. 19 oktober 1615.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Henrick Paeps sone wijlen Henricx, woonen(de) te Werchtere, in desen gebruycken(de) de cracht en(de) macht, hem gegeven bij testamente van wijlen zijne afflijvige huysvr(ouw)e Cath(elij)ne Van Essche, gepass(eer)t voor heer Machiel Luyten, pastoir tot Werchter, en(de) zekere getuyghen opden xxv. augusti anno xvic. twee, alhier gesien en(de) gebleken, heeft in dijer qua(litey)t bij manisse opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) drije carol(us) gul(den)s erffel(ijck) vuyt eene meerdere rente van negen carol(us) gul(den)s, vallen(de) jaerl(ijcx) xii. novemb(ris), de welcke jo(ncke)r Jan Van Le Begge bij erffvuytgeven hem behouden heeft met schepen(en) brieven van Rotselaer in daete xii. novemb(ris) anno xvc. achtendertich op twee stucken bempts, gelegen onder Rotselaer, deen groot sesse dach(maelen), gelegen aen tHellichterbroeck, regen(oten) die goeden des goidtshuys van Vrouwenperck ter eenre, die Dijle aldaer vlieten(de) ter iie., die goeden des H(eylichs) Geest van Rotselaer ter iiie. en(de) die goeden Henr(icx) Van Lantrop, nu Lijsbeth Van Ob Opstal ter iiiie. zijden, en(de) dander stuck, groot een dach(mael) oft daerontrent, regen(oten) het voors(chreven) Hellichter Broeck ter ie. en(de) die goeden Goirts en(de) Marie Wijck ter andere zijden, gel(ijck) desel(ve) rente v(er)cregen is bij wijlen Henrick Van Essche, vaeder was der voors(chreve) Cath(elij)ne, voor schepen(en) van Loven opden xxviiien. novemb(ris) 1558 in med(i)a, exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte s(ieu)r Glaude Masqueliers, ingeseten des(er) stadt Loven, voor hem, sijn(e) erffven en(de) naercomelin(gen), en(de) dit bij maniere van(den) coop om en(de) voor vierenvijftich gul(den)s eens, los gelts, et satis die voors(chreven) opdraeger obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et waras voor eene goede, onbelaste en(de) onv(er)thierde rente prout, cederen(de) en(de) transporteren(de) dijen volgen(de) aen(den) voors(chreven) Masquelier allen de voors(chreve) schepen(en) brieven en(de) andere bescheeden daeraff zijn(de), met allen ende iegewel(cke) geloften en(de) conditien, daerinne begrepen, mitsgaeders allen den ombetaelden achterstel van dijen tzedert den jaere xvc. acht en(de) tseventich tot nu toe v(er)schenen ten sel(ven) rechte, coram Schore, Nijverseel, octob(ris) xixa., 1615.

 

Henricus Paeps, zoon van wijlen Henricus en inwoner van Werchter, emancipeert zijn kinderen Libertus, Guilielmus, Anna, Catharina, Maria, Margaretha en Cecilia. De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte. 23 juni, de dag vóór de feestdag van Johannes de Doper, beter gekend als Sint-Jansmis, was de dag bij uitstek (maar niet uitsluitend), waarop er emancipaties werden verleden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 401v., akte dd. 23 juni 1617.

Transcriptie.

Item Henricus Paps filius quond(am) Henrici, co(m)morans

apud Werchter, in p(rese)ntia, eman(cipavit) Libertum,

Wilhelmum, Annam, Catharinam, Mariam,

Margaretam et Ceciliam Paps, suas proles,

a pane suo modo debito et consueto, quo facto

N. Van Cranenbroeck recond(uxi)t, coram eisd(em).

Hierbij een akte met vermelding van Henricus Paeps, zoon van Henricus en inwoner van Werchter, in eerste huwelijk met Catharina Van Ijssche en in tweede huwelijk met Catharina Van Lantrop, dochter van Walrandus. Bijzonder is wel dat in de akte een uittreksel van het testament van zijn eerste vrouw werd geïntegreerd. Dit testament werd op 25.08.1602 verleden voor Michael Luyten, pastoor van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7886, folio 73v., akte dd. 18 september 1610.

Item in tegenwoirdicheyt der scepenen van Loven naerbescreven gestaen Henr(ick) Paeps zoone Henricx, weduwer van wijlen Cathelijne Van Ijssche, ende nu Cathelijne Van Landrop dochter Walrandts, zijn tegenwoirdige huysvrouwe, woonende te Werchtere, hebben onbesundert, onverscheyden ende elck een voor al als principael bekindt schuldich te zijne heer ende m(eeste)r Samuel Loyaerts, doctoir inder heyliger godtheyt ende provisor van(de) fundatie van wijlen heer Jan Quynen alias Van Hasselt, ende Charles Van(der) Noot, als recepteur der selver fondatie, beyde alhier p(rese)nt ende dat accepterende, inden naem ende tot behoeff van(de) voorgen(oempde) fundatie twelff carol(us) guldens te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, ende xiii gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere op datum van desen te betaelen ende inder stadt wissele van Loven, los ende vrije van allen beden ende impositien, zoo ordinaris als extraordinaris, oock van(de) xen., xxen., hondertsten, mindere ende meerdere penningen, te leveren tot behoeff der voorn(oempde) fundatie, erffel(ijck) in toecomen(de) tijden, telcken termijn(e) als scult met recht verwonnen, welcke voors(creve) rente van xii rinsgul(dens) xiii stuyvers erffel(ijck) die voornoem(de) bekinders indivisim ut supra midts desen geloven ter manisse te besetten ende te hypothiceren op goede, loffel(ijcke) ende solvente panden ende gronden van erffven, te Werchteren ende daeronterent ghelegen, weert sijnde boven alle voorgaen(de) lasten ende commeren daer uyt gaende, dobbel rente, ende voirts meer zoo veel te doene dat der voors(creve) fundatie erffel(ijck) in toecomen(de) tijden sal mogen ghenoegh sijn, daervoir indivisim verbindende ende submitteren(de) hunlieder respective persoonen ende alle hunne goederen, rueren(de) ende onruerende, p(rese)nt ende toecomen(de), ende tot dijen renuncieren(de) van alle ende iegewelcke privilegien, exceptien ende vrijheden, ende die voors(creve) Cathelijne privilegio senat(us) consult(i) velleiani, haer ierst geexpliceert wesende, ende om der voorgenoempde fundatie noch beter te verseeckeren, soo hebben die voors(creve) gehuysschen geconsenteert ende consenteren midts desen dat die voors(creven) heer proviseur oft rentm(eeste)r van stonden aen sullen mogen doen maken ende slaen mainmise oft beleydt op ende over alle hunne goederen, have ende erffve, ende namentl(ijck) die voors(creven) Henr(ick) Paeps op ende over alle die goeden, hier naer gespecificeert, achtergelaeten bijder voors(chreve) wijlen Cathlijn Van Ijssche, zijne ierste huysvrou was, ende waerover hij vrij heer ende m(eeste)r is ende zijnen vrijen ende eygen wille daermede te doen heeft, tsij die te versetten ofte te vercoopen, naevogen(de) den testamen(te) ende uytersten wille der selver, gepasseert voor heer Michiel Luyten, pastoir zijnde te Werchter voors(creven), opden xxven. van oigstmaendt int jaer ons heeren duysent sesse hondert ende twee, alhier gesien ende volcomel(ijck) gebleecken, ende waer van den teneur van woirde te woirde hier naer is volgende, luyden(de) aldus : in no(m)i(n)e D(omi)ni amen, int jaer ons heeren xvic. ende twee opden xxven. dach van(de) oigstmaent voor mij Michiel Luyten, p((res)b(yte)r en(de) pastoir tot Werchter, ende ter p(rese)ntien vande getuygen hier onder genoempt, personel(ijck) compareren(de) die eersame godtvruchtige vrouwe Cathalijne Van Ijssche wettige huysvrouw Henricx Paeps den jonghen Henricx soone, ziecke te bedde liggende tot Cruys int Sant, geestel(ijck) onder die parochie van Werchter, nochtans haers verstandts, memorie ende vijff zinnen wel machtich, heeft geconsenteert ende toegelaeten als voir haren uyttersten wille dat Henr(ick) Paeps voors(creven), haren wettigen man, tallen tijden ende stonden alst hem goet sal duncken, sal mogen vercoopen en(de) v(er)setten alsoo veele erffgoeden oft gronden van erffven, hem beste gelegen zijnde, tsij bosschen, landen oft bempden, van haren twegen gecomen oft haer eenichsints aengaende, alst voor hem voors(creven) genoeghsaem sal wesen om daermede te betaelen ende voldoen alsulcke lasten, scaden oft commeren als zij binnen haeren houwel(ijcken) staet van noots wegen deur veel swaricheden van groote ende sware gevanckenissen, onder den vijant bedwongen zijn geweest te halen ende te maecken, hem voors(creven) in alles machtichscap gevende ende instituerende oft instellende midts desen inde voors(creve) erffgoeden om die selfte te vercoopen ende versetten al oft sijn waeren ende begeert dat het voors(creven) vercoop sall geschieden ter minster scaden ende totten meesten prouffijt van haere achtergelatene kinderen, midts oock bij goeden, discrete ende rijpen raide van wijse ende godtvruchtige mannen, aldus gedaen en(de) gedisponeert ten huyse, plaetse, ten jaere, maent ende daghe als voir, daer bij ende p(rese)nt waren Lybrecht Van Ijssche, Henrick Janssens ende Hans Dines, als ghetuygen hiertoe geroepen ende sonderlinge gebeden, ende onder stondt gescreven aldus, ita est, Michiel Luyten, pastor Werchtrensis, indignus, ende was onderteeckent met dit naervolgende teecken, daer onder gestelt.

Te weeten ierst huys ende hoff met alle zijne toebehoirten, groot ontrent een boender, gelegen onder Werchter ter Cruyce, regenooten sheren straete ter eenre, Peeter Peeters ter tweedere, ... [n.v.], backer, woonende te Mechelen, ter derder ende dnaervolgen(de) boendere ter vierdere sijden, item noch tvoors(creven) boender landts, gelegen daerbij, regenoten tvoors(creven) huys en(de) hoff ter eenre ende sheren strate ten tweedere andere zijden, item noch onderhalff dachmael landts, gelegen ten Cruyce voors(creven), regenooten tvoors(creven) huys ende hoff met het voors(creven) boender tsamen in twee zijden ende Willem Vercalsteren met oock een onderhalff dach[mael] daeraen ghegelegen (!) ter derder zijden, noch een halff boender, soo landt als boogaert, gelegen onder Keerbergen, daer eertijts een huys op gestaen heeft, regen(oten) sheeren straete in ii zijden ende Liebrecht Van Ijssche ter derder, alle welcke voors(creve) goederen der voorgen(oempde) Cathl(ijn) wijlen Van Ijssche te dele gevallen ende gebleven zijn tegen haere mede erffgenamen voor scepenen van Loven opden xxven. augusti anno xvc. xciiiitich. in prima, consenterende voor sulcx oock mede int decreet der scepenen van Loven, opde voors(creve) brieven van mainmise te geven sonder eenige rechtvoirderinge daeromme te derven doen, met conditie dat die voor(noempde) bekinderen de voors(creve) rente van xii rinsgul(dens) xiii st(uyvers) erffel(ijck) zullen mogen lossen ende quyten tallen tijden alst hen ghelieven zal teender reysen tegen den penninck xvie. ende met volle rente, verclerende die voors(creven) Henr(ick) Paeps dat hij de penningen van dese rente heeft moeten oplichten ende haelen om daermede ten houwel(ijcken) staete uyt te stellen een van zijne ierste dochters, bij hem van(de) voors(creve) Cathlijne, zijne ierste huysvrouwe was, behoud(en) ende dat door dijen hij ter causen van diverssche sculden mette voorscreven zijne ierste huysvrouwe gecontraheert ende naerder inden voors(crerven) testamen(te) vermelt, naer doverlijden vande zelve zijne ierste huysvrouwe van zijn eygen pennin(gen) ende gelde wel heeft moeten betaelen ter somme van zeven oft acht hondert rinsguldens eens ende daeromme genootsaeckt geweest te zijne de bovengen(oempde) goederen met dese rente te belasten om die nyet ten vilen prijse te vercoopen, coram Duffle, Van(der) Vorst, septembris xviii., 1610.

Item die voors(creven) heere proviseur ende recepteur hebben respectivel(ijck) vercleert de penningen, daermede dese rente gecocht ende aengeleyt is, gecomen te zijn van(de) hooftpenningen van x rinsgul(dens) ende vijff stuyvers erffel(ijck), bij heer Jheroon Wellens, p(res)b(yte)re der voorgen(oempde) fundatie nu onlancx, als te weeten den iiien. july lestleden, tegen den penninck xviiie. gequeten, eisdem eodem.

            In de marge.

Op heden den ien. septemb(ris) 1649 comparerende m(eeste)r Phlips Hollants als rentm(eeste)r van(de) fundatie h(ee)r Jan Quenen, die bekent ontfangen te hebben de capitale penninghen der rente, int witte deser v(er)melt, met die v(er)loopen van dijen vuyt handen van Rombaut De Clercq ende Maycken Paeps, gehuyschen, promitten(tes) non amplius alloqui sed semper satis et waras, consenteren(de) in[de] cassatie der selver et sic vacat Ph(i)l(ip)s Hollandts.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Paeps Libertus,

 

Paeps Catharina,

 

Paeps Adriana, x ca. 1618 met Stoop Petrus, fs Petrus,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte van evictie met vermelding van Petrus Stoop en Adriana Paeps, alsmede hun erfgenamen Willem Stoop en Willem Symons. Het heeft er alle schijn van dat Willem Stoop ook een zoon is van Petrus en Adriana Paeps. Willem Symons was gehuwd met een zuster van Willem Stoop, dus mogelijk met Maria of Catharina Stoop. Het feit dat er eigendom van deze familie in Herselt gelegen was, zou erop kunnen wijzen dat de familie van Herselt of uit die buurt afkomstig was of dat hun erfgenamen naar ginds uitweken.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8261 fol. 141r°.

Allen die gene die dese letteren sullen sien oft hooren lesen, wij Daniels, Craenenvelt, Vuyterhellicht en. Meys, alle schepenen van Loven.

Alsoo wijlen Louys Leunis met schepenen brieven deser stadt respective in date ix. septemb. 1633 ende xviij. marty 1630 in prima heffende ende treckende was eenendertich guldens ende vijff stuyvers erffel. ten laste van wij[len] Peeter Stoop ende Adriana Paeps, gehuyschen als sij leefden, daer aff sij te hemwaerts in gebreck waeren van betaelinge ende vasticheyt, soo heeft den voors. Leunis assistentie van rechte om sijne voors. gebreken te mogen verhaelen opde goederen der voors. verobligeerde om sijne voors. gebreken met cost ende commer daeromme gedaen, te mogen verhaelen opde goederen der voors. verobligeerde, waer op den voors. Louys Leunis sijn geaccordeert geweest brieven van mamise opden xijen. septemb. 1633, addresserende aenden iersten deser stadts boden op ende over de goederen der voors. verobligeerde die buyten vrijen hooftsteden binnen desen lande van Brabant gelegen sijn ende Guilliam Herts, gesworen bode deser stadt, heeft in sijne als in ons genaedichs heeren ende deser stadts handen genomen tot behoef des voors. Louys Leunis onder andere drije partijen weyden, gelegen onder Herselt, d' eene genoempt het Cleyn Houtken, ontrent het Cleyn Raembroecxken, Caerel Andriessens noort, Dierck Vanden Calster ende Peeter Diercx, item d' ander twee parcheelen, genoempt de Groote Eussels, regen. int geheel oist Jacop Burnen (?), suydt het Ravenbroeck, west Jan De Cock Hendricx sone, noort Pauwel De Cock ende Jan Van Dijck, item drij dachmaelen bemps, gelegen onder Wuestmeerbeeck, regen. sheeren broeck ter ie., Nicolaes Janssens ter ije ende d' erffgen. Gillis Bruers ter iije. sijden, hebbende den voors. Louys Leunis totte selve goeden behoorelijck geleydt volgens het relaes op de selve mamise gestelt den iij. feb. 1634 ende dien volgens geconcludeert prout in litteris van mamise, alsoo dat die brieven van mamise sijn gedecreteert ende verclaert executoriael den ... [n.v.] feb. 1634 ende midts den laps van tijde ende egeene voldoeninge, soo sijn ter instantien vande erffgen. des voors. Leunis aende erffgen. der voors. verobligeerde, naementlijck aen Willem Stoop ende Willem Symons als getrouwt hebbende [de] suster des voors. Stoop, gesonden ende geinsinueert geweest door Huyberecht Leunckens, conchierge, condtbrieven vuyt de voorgaende brieven van mamise ende daer mede dach bescheyden t' eenen sekeren geleden daege te compareren opde rolle der heeren schepenen van Loven om de selve brieven van mamise ende decreet t' impugneren met inthimatie soo verre sij niet en quaeme dat henne absentie niettegenstaende de voors. brieven van mamise anderwerven souden worden gedecreteert ende verclaert executoriael, gelijck allen tselve opden 27en. july lestleden oock is geschiet, vuyt crachte van welcken decrete de voors. erffgen. Leunis daer op hebben versoecht ende geobtineert andere executoriale brieven van proclamatien, addresserende oock aen den iersten deser stadts boden om voor de voors. gebreken de voors. goederen te kerckgeboden te mogen stellen, dwelck oock bijden bode Huyberecht Leunckens is gedaen naer behooren, sijnde d' executie bij drij dieversche proclamatien ende kerckgeboden met affixie van billetten op de kerckdeuren tot Herselt ende Wuestmeerbeeck voors., mede opde deure vande herberge tot Herselt tot [den] huyse vanden secretaris met designatie van dach ende uere met de plaetse, daer aff den lesten sitdach heeft gedient den 27en. augusti lestleden, soo dat de voors. goederen vercocht is geweest ende metten vuytganck vande brandende keersse gebleven als leste ende hooghste verdierder aen mr. Bernart Schellekens, secretaris tot Herselt voors., om ende voor de somme van drij hondert thien guldens eens, alles volgens de conditie ende notitien daer over gehouden bij den clerck Schellekens, welcke exploicten alsoo behoorelijck gedaen sijnde, mede die voors. erffgenaemen Stoop met behoorelijcke insinuatie, brieven, dach bescheyden, soo versuecken de voors. erffgenaemen Leunis voorts geprocedeert te worden tot behoorelijcke goedenisse der voorseyde vercochte goederen, gelijck dijen volgende de voors. goedenisse oock al is geschiet, doen te weten dat anderwerffven nu wel ende int lange gevisiteert ende oversien bij ons schepenen die brieven van mamise, decreet, proclamatien ende executorien mette exploicten ende relaesen vanden voors. bode gedaen ende geconsidereert oock dat partije niet en is gecompareert ten voors. vorigen geprefigeerden daege, noch op nu voorts geroepen sijnde naer manieren van doen, hebben wij schepenen voors. ter manisse des heeren meyers daer over staende van heerheyden van wegen shertogen van Brabant bij onsen vonnisse geauthoriseert ende authoriseren bij desen de voors. kerckgeboden, proclamatien ende vercoopdaegen daer naer gevolght ende alles des in desen bijden voorseyden bode ende executeuren vuyt crachte van sijne commissien gedaen is geweest ende ons decreet over de voorseyde vercochte goederen, soo de selve tegenwoordich sijn tot behoeff vanden voors. mr. Bernart Schellekens ende joe. Margriete Wijnants van Rosan, sijne huysvrouwe, geinterponeert ende interponeren bij desen om die selve goederen bij hen oft henne actie te hebbene, te houden ende te besitten, mede te gebruycken gelijck henne andere propre ende eygene goederen, behoudelijck den heere vanden gronde sijne rechten, soo verre hem ter saeken van desen eenige competerende sijn ende sijn dien volgende den voors. mr. Bernart Schellekens ende sijne huysvrouwe bijden voors. heere meyer, sijnder manisse van offitie wegen ende onsen wijsdomme behoorelijck gegoeyt ende geerft met alle behoorelijcke solemniteyten van rechts wegen dienende, behoudelijck oock dat d' executanten egeen voorder garrant sullen schuldich sijn als voor de penningen, bij hen ter saeken van deser te ontfangen, blijvende in hen geheel om henne courtresse te verhaelen, daer ende alsoo, etc., actum xiij. septemb. 1652. 

 

Uit de akte kan afgeleid worden dat Petrus Stoop en Adriana Paeps na de geboorte van hun dochter Catharina uitweken naar Ramsel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 204r., akte dd. 9 september 1633.

Item, in p(rese)ntia, etc(eter)a, gestaen Peeter Stoop en(de) Adriana Paeps, gehuysschen, woonen(de) tot Raemssel onder Hersselt boven Aerschot, hebben elck int besunder en(de) een voor al bekendt en(de) bekennen mits desen deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen Loys Leunis sone wijlen Jeronimi, ingeseten deser stadt, p(rese)nt en(de) t' s(elv)e accepteren(de), vijffentwintich carolusg(uldens) te xx st(uyvers) t' stuck, loopende munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) op date deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele te leveren, los en(de) vrije van xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, meerdere ofte mindere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in toecomende tijden, t' elcken termijn als schuldt met rechte v(er)wonnen, et tantum ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(untiando) indivisim prout in forma, signanter praedicta mulier sen(atus) cons(ulti) vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier de eo certiorata et ad mo(nitionem) pig(nus) inf(ra) leuc(am) valens duplum, met conditie dat de voors(chreve) rente van 25 g(uldens) t' allen tijden sal moghen gequeten worden te twee reysen teghen den pen(ninck) xvien. met volle rente, ende tot beter vasticheyt der selver rente, mede van een andere rente van ses gul(den)s v st(uyvers) erffel(ijck), bijde voors(chreve) gehuysschen aen(den) s(elv)en Louis Leunis alnoch in dese camere bekent 18a. martii a(nn)o 1630, soo consenteren die voors(chreve) gehuysschen int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle en(de) yegewelcke henne goederen en(de) int decreet van dijen sonder daertoe geroepen te moeten wesen, ende special(ijck) opde partijen naervolgende, eerst huys en(de) hoff, schuere, stalle en(de) andere sijne toebehoorten, groot t' saemen ontrent de drije sillen, geleghen inde straete naer Aerschot onder Wuestmeerbeke, regen(oten) oist ende zuydt s' heeren straete, west Jan Daer Boven, noort d' erfgen(aemen) Hendrick Verstock, alleenlijck belast boven sheeren chijns met seven molevaten rogs aen(den) H(eyligen) Geest aldaer, bij de voors(chreve) gehuysschen v(er)cregen voor schepenen van Meerbeeck voors(chreven) opden iiiien. may a(nn)o 1632, item een stuck landts, groot twee en halff sillen onbegrepen der maeten, oock aldaer geleghen opt Hoochveldt, regen(oten) oist d' erfgen(aemen) Hendrick V(er)stock, suydt d' erfgen(aemen) Machiel Wijnricx, west den heere van Ettens, noort Gielis Van(den) Calster, item ontrent een halff boender landts, regen(oten) oist de voors(chreve) gehuysschen, zuydt Jan Daer Boven, west d' erfgen(aemen) Machiel Wijnricx, noort d' erfgen(aemen) Henrick V(er)stock, wesende de s(elv)e twee leste partijen alleenlijck belast met sheeren chijns en(de) bij hun gehuysschen v(er)creghen voor schepen(en) van Meerbeeck voors(chreven) opden 18. meert a(nn)o 1633, item drije partijen weyde, d' eene gen(oemp)t het Lanck Houtken, gelegen onder Hersselt ontrent het Cleyn Raembroecxken en(de) Caerel Andriessens noort, Dierick Van(den) Calster en(de) d' erffgen(aemen) Peeter Diericx, item d' andere twee parcheelen, geheeten de Groote Eussels, regen(oten) int geheel oost Jacob Burnen, zuydt het Ravenbroeck, west Jan De Cock Hendricx sone, noort Pauwel De Cock en(de) Jan Van Dijck, belast met s' heeren chijns, v(er)creghen voor schepen(en) van Hersselt opden xxien. meert lestleden, item drije dachm(aelen) bempdts, geleghen onder Meerbeke voors(chreven), regen(oten) s' heeren broeck ter ie., Niclaes Janssens ter andere en(de) d' erfgenaemen Gielis Bruers ter iiie. sijden, alsoo sij gehuysschen t' selve leste parcheel gecocht hebben teghen d' erfgen(aemen) Van Calster voor schepenen aldaer opden sesten septembris lestleden, wesende los en(de) vrije goedt, coram Pulle, Willemaers, ixa. septembris 1633.

 

In de akte wordt melding gemaakt van Petrus Stoop en zijn vrouw Adriana Paeps, inwoners van Ramsel, waar zij woonden op de hoeve van advocaat Lintermans. Uit de akte blijkt dat de vader van Petrus Stoop eveneens Petrus heette.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 148v., akte dd. 18 maart 1630.

Item Peeter Stoop Peeters sone en(de) Adriana Paeps, gehuysschen, woonen(de) tot Raemsel onder Hersselt opde hoeve van(den) advocaet Lyntermans, en(de) Adriaen De Leeuw sone Anthoons, ingeseten deser stadt, in p(rese)ntia, et(ceter)a,k hebben onbesundert en(de) elck een voor al bekendt en(de) bekennen mits desen deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen Louys Leunis sone wijlen Jeronimi sesse carolus guldens te xx st(uyvers) t' stuck en(de) vijff gelijcke stuyvers loopende munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) op date deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) allen andere, mindere oft p meerdere pen(ningen) en(de) impositien, ingestelt oft naermaels inne te stellen in futurum, quolibet assecutum et tantum ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(untiando) indivisim prout in forma, signanter predicta Maria ren(unciando) sen(atus) cons(ulti) vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier, de eo certiorata et ad mo(ntionem) pig(nus) valens duplum, met conditie dat de voors(chreve) bekenderen de voors(chreve) rente t' allen tijden sullen moghen afflegghen met hondert gel(ijcke) gul(den)s eens (gelijck die voors(chreve) gehuysschen bekennen op nu van(den) v(oor)s(chreven) Leunis ontfanghen te hebben) en(de) met volle rente en(de) tot beter vasticheyt der selver rente, soo consenteren die voors(chreve) bekenderen int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle en(de) yegewelcke henne meu[b]le en(de) immeubele goeden en(de) int decreet van dijen tot hunnen coste sonder daertoe te moeten geroepen wesen et primi duo, coram Grave, Stockmans, martii xviii., 1630.

     Uit dit huwelijk:

     Stoop Petrus, (°) Werchter 22.08.1619 (g. Paeps Petrus en Timmermans Margaretha),

     Stoop Maria, (°) Werchter 11.09.1624 (g. De Leew Adrianus en Stoop Maria),

     Stoop Catharina, (°) Werchter 13.05.1628 (g. Van Eijken Petrus en Paeps Catharina).

 

Paeps Guilielmus,

 

Paeps Anna, x met Van Inthout Jan, deze x 2 met Anna Bloems,

 

2. Paeps Maria, XII (S3003), ° ca. 1601,

 

Paeps Cecilia, ° ca. 1603,

 

Paeps Margareta, ° ca. 1603,

 

Paeps Willem, ° ca. 1603.

 


 

XII - De Clercq Rumoldus (S3002), x met Maria Paeps (S3003), fa Henricus Paeps alias Van Eijcken en Catharina Van Lantrop.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je bij De Clercq Rumoldus.

 

Uit dit huwelijk:

    

De Clerck Maria Margarita,  XI (S1501).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom