Voorouderlijst Van Etterbeeck Philippus

 

Etterbeeck Van

Familienaam uit de plaatsnaam Etterbeek (Brussel).

 


 

XVI - Van Etterbeeck ?

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Etterbeeck Barbara, x met Vanden Seype Willem, fs Anthonius (M....), deze x 2 met Crabbeels Maria (M...),

     Uit dit huwelijk:

     1. Vanden Seype Petrus, () Kampenhout 27.12.1598 (g. Petrus Cool Eycken),

     Vanden Seype Willem, () Kampenhout 22.05.1600 (g. Willem Suyns en Fransoys Puttemans),

     Vanden Seype Nicolaus, () Kampenhout 06.12.1601 (g. Elisabeth Crabbeels voor haar man en Fransoys De Wilde),

     Vanden Seype Joanna, () Kampenhout 10.11.1603 (g. Philippus Van Ertenbeeck en Joanna Vander Noot),

     2. Vanden Sijpe Cornelius, XII (M3604), () Kampenhout 10.06.1605 (g. Cornelius Van Noncum en Elisabeth Crabbeels),

     x met Catharina Van Etterbeeck, fii in Kampenhout,

     Vander Seype Joannes,  

     Vanden Sijpe Joanna, XII - XIII - XIV (M3937 + M5753 + M9279), () Kampenhout 16.10.1606 (g. Hendrick Vanden Bosch en Joanna Vander Noot),

     Vanden Sijpe Petrus, () Kampenhout 10.02.1609 (g. Petrus De Ceuster en Maria Verreyt),

     Vanden Sijpe Catharina, () Kampenhout 12.01.1612 (g. Antonius De Cuester en Catharina Nels), x met Joannes Van Geurp, fii in Kampenhout,

     Vanden Sijpe Maria, () Kampenhout 05.05.1615 (g. Servaes Van Halle en Maria Verbeumen), x met Gerardus Vander Vorst, geen fii in Kampenhout

 

Van Etterbeeck Philippus, XIII - XV (M7208 + M14464).

 


 

XIII - XV - Van Etterbeeck - Van Erterbeeck Philippus (M7209 + M16464), x met Verreijt Maria (M7209 + M16465).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Etterbeeck Henricus, + Kampenhout 22.06.1633, x met Crabbeels Barbara,

Volgens de onderstaande akte (met dank aan Pau Peeters) wonende in het gehucht Assent. In de akte staat dat Henricus

 

Etterbeeck Van

Familienaam uit de plaatsnaam Etterbeek (Brussel).

 


 

XVI - Van Etterbeeck ?

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Etterbeeck Barbara, x met Vanden Seype Willem, fs Anthonius (M....), deze x 2 met Crabbeels Maria (M...),

     Uit dit huwelijk:

     1. Vanden Seype Petrus, () Kampenhout 27.12.1598 (g. Petrus Cool Eycken),

     Vanden Seype Willem, () Kampenhout 22.05.1600 (g. Willem Suyns en Fransoys Puttemans),

     Vanden Seype Nicolaus, () Kampenhout 06.12.1601 (g. Elisabeth Crabbeels voor haar man en Fransoys De Wilde),

     Vanden Seype Joanna, () Kampenhout 10.11.1603 (g. Philippus Van Ertenbeeck en Joanna Vander Noot),

     2. Vanden Sijpe Cornelius, XII (M3604), () Kampenhout 10.06.1605 (g. Cornelius Van Noncum en Elisabeth Crabbeels),

     x met Catharina Van Etterbeeck, fii in Kampenhout,

     Vander Seype Joannes,  

     Vanden Sijpe Joanna, XII - XIII - XIV (M3937 + M5753 + M9279), () Kampenhout 16.10.1606 (g. Hendrick Vanden Bosch en Joanna Vander Noot),

     Vanden Sijpe Petrus, () Kampenhout 10.02.1609 (g. Petrus De Ceuster en Maria Verreyt),

     Vanden Sijpe Catharina, () Kampenhout 12.01.1612 (g. Antonius De Cuester en Catharina Nels), x met Joannes Van Geurp, fii in Kampenhout,

     Vanden Sijpe Maria, () Kampenhout 05.05.1615 (g. Servaes Van Halle en Maria Verbeumen), x met Gerardus Vander Vorst, geen fii in Kampenhout

 

Van Etterbeeck Philippus, XIII - XV (M7208 + M14464).

 


 

XIII - XV - Van Etterbeeck - Van Erterbeeck Philippus (M7209 + M16464), x met Verreijt Maria (M7209 + M16465).

 

Uit dit huwelijk:

 

???Van Etterbeeck Henricus, fs Andreas, + Kampenhout 22.06.1633, x met Crabbeels Barbara,

Volgens de onderstaande akte (met dank aan Pau Peeters) woonde dit gezin in het gehucht Assent. In de akte staat dat Henricus de zoon is van Andreas. Dus ...

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 334r., akte dd. 22 september 1614.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepenen van Loven naebeschreven gestaen Henrick Van Etterbeke sone wijlen Andries ende Barbara Carbeel (!), gehuysschen, nutertijt woonende tAssent, per mon(itionem) hebben opgedraegen met behoirl(ijcke) vertijdenisse een halff boender ende een halff dachwant landts, luttel min oft meer, ombegrepen der maeten, gelegen binnen der prochie van Campenhout opt Latervelt, metter eender sijde aen scheeren straete, geheeten Sinte Michiels strate, ende metter andere sijde aende goede jouff(rouwe) sRaymaeckers, commende metter derder sijde aende goeden den kisten vande begijnen tot Mechelen ende der cappelrijen Onser Liever Vrouwe binnen Campenhout ende metter vierder sijde aende goeden des goidtshuys van(der) Banck bij Loven, bij de voorschreven transportanten vercregen met schepenen brieven van Campenhout daeraff sijnde, onderteeckent R. Hermans, respectivel(ijck) in date den xvien. mey ende xxvi. juny 1612 ende de voorschreven opdraegeren daervuyt behoirl(ijck) ontgoet ende onterft sijnde ende Hans Van Halle inden naem ende tot behoeff van Anneken Berckmans we(duw)e wijlen Engelberts Van Halle, sijne moedere, daerinne behoirl(ijck) gegoet ende geerft sijnde bij manisse, etc(etera), heeft geloeft van weghen als voore den voorschreven opdraegeren de voorschreven goeden wederom overgegeven om die te houden ende te besitten opt recht ende commere daer te vooren op(pe) vuytgaende, als te weeten sheeren chijns, in behoirl(ijcke) tijde ende termijn te betaelen ende voorts meer op drije carolusguldens te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebben(de), erffel(ijcke) rente, alle jaere opten lesten augusti te betaelen ende tot hender woonplaetse der voors(chreve) Anna loos ende vrij te leveren te leveren (!), [vrij] van alle beden, lasten ende impositien, ordinaris oft extraordinarisk, oock van(de) xe., xxe., ce., mindere ende meerdere penningen, tot behoeff der voorschreven Anneken, haeren erffven ende naercomel(ingen) oft actie van haer hebbende, erffel(ijck) in toecomende tijden als schult met recht verwonnen, et satis die voorschreven transp(ort)anten obligan(do) et submitten(do) in forma et waras ut supra ende om de voors(chreve) Anna van(de) jaerl(ijcxe) betaelinghe der selver noch beter te versekeren, soo hebben die voorschreven gehuysschen indivisim geloeft, gel(ijck) sij geloeven midts desen, deselve rente alle jaere ten tijde ende termijn voorschreven wel ende loffel(ijck) te betaelen ende te leveren, los ende vrij als voore, telcken termijn als verreyckte schult, obligan(do) et submitten(do) indvisim ut supra, met conditien dat de voorschreven rentgelderen ende elcken van hen deselve rente sullen moghen lossen ende affquyten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reysen tegen den penninck xvie. ende met volle rente, munte ten tijde van(de) quytinghe ghepermitteert, coram Rijcke, Leunis, septembris xxii., anno 1614.

            In de marge.

Uxor non interfuit sed maritus promisit eam ad monition(em) prestare, coram eisdem.

In in (!) tegenwoirdicheyt der schepenen van Loven naebeschreven gestaen de voorschreven Barbara Corbeel, geassisteert metten voorschreven Henrick Van Etterbeke, haeren man ende momboir, heeft dat tegenwoirdich contract vande bekintenisse ende hipothecke vande rente van drije rinsg(uldens) erffel(ijck) gelaudeeert, geratificeert ende geapprobeert ende geloeft tselve contract in alle ende iegewel(cke) sijn(e) poincten te voldoen, tachtervolgen ende volbrengen, obligan(do) et submitten(do) prout in forma et in predicto contractu, coram Duffle, Maes, decembri xii., anno 1614.

     Uit dit huwelijk:

     Van Etterbeeck Anna, () Kampenhout 26.07.1610 (g. Antonius De Wilde en Anna Crabbeels), + Kamp 29.06.1636 pest,

     Van Etterbeeck Elisabeth, () Kampenhout 26.01.1612 (g. Francoyse De Wilde en Elisabeth Crabbeels), + Kamp 27.10.1676,

     x ca. 1636 met Vanden Zijpe Petrus, fii in Kampenhout,

     Van Etterbeeck Joanna, () Kampenhout 24.02.1614 (g. Steven Crabbeels en Joanna Nuyhoff),

     Van Etterbeeck Guilielmus, () Kampenhout 18.09.1616 (g. Guilielmus Vander Sijpe en Anna Verbiest),

     Van Etterbeeck Henricus, () Kampenhout 27.09.1620 (g. Henricus ... en Maria Van Halle),

     x Kampenhout 05.02.1645 (g. Stephanus De Becker en Dnus Joannes Verdonck) met Maria Beckers,

     () Kampenhout 21.02.1621, + Kampenhout 11.06.1676, fa Stephanus en Catharina Elseviers, fii in Kampenhout,

     Van Etterbeeck Catharina, () Kampenhout 01.04.1624 (g. Judocus Vander Beken en Catharina Van Etterbeeck), + Kamp 29.06.1636 pest,

     Van Etterbeeck Petrus, () Kampenhout 02.02.1627 (g. Petrus Coel), x ? met Vanden Wijngaerde Catharina, fa in Kamp,

 

Van Etterbeeck Antonius, VIV (M8232), () Kampenhout 14.02.1599 (g. Antonius Crabbeel en Joanna Switten),

 

Van Etterbeeck Anna, () Kampenhout 16.12.1601 (g. Petrus Cool en Anna Coninckx), + Kampenhout 27.10.1636 pest, x Kampenhout 09.05.1621 (g. Dionsius Crabbeel en Petrus t'Zervranxs) met De Wilde Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     De Wilde Joannes, () Kampenhout 08.05.1622 (g. Joannes Crabbeel en Margareta Mathijs),

     De Wilde Petrus, () Kampenhout 01.04.1625 (g. Petrus Van Hofstadt en Catharina Rijmati?),

     De Wilde Philippus, () Kampenhout 02.05.1628 (g. Petrus De Coninck en Elisabeth Verstraten),

 

Van Etterbeeck Catharina, XII (M3604), () Kampenhout 14.12.1604 (g. Antonius De Wilde en Catharina Neels).

 


 

XIV - Van Etterbeeck Antonius (M8232), () Kampenhout 14.02.1599 (g. Antonius Crabbeel en Joanna Switten), + Kampenhout 23.07.1635 ca. 37 j., x Kampenhout 27.10.1624 (g. Stephanus en Joanna Crabbeel) met Crabbeels Martina (M8233), () Kampenhout 09.02.1600 (g. Henricus Vanden Bossche en Martina Van Bolle), zij x 2 Kampenhout 26.10.1636 (g. Cornelius Vanden Sijpe en Amandus Blockmans) met Blockmans Gaspar, () Kampenhout 06.01.1607, + Kampenhout 09.10.1675, fs Judocus en Margareta Sconinckx, deze dan weer x 1 Berg 03.10.1632 (g. Stephanus De Custer en Servaes De Coninck) met Barbara Gordts, + Kampenhout 14.09.1635 ca. 29 j..

 

In de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Anthonius Van Etterbeeck en zijn vrouw Martina Corbeels (Crabbeels), inwoners van Kampenhout.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 127r., kate dd. 11 februari 1630.

Item in p(rese)ntia villici, et(ceter)a, gestaen Martijne Corbeels huysv(rouw)e Anthonius Van Etterbeeck, woonen(de) tot Campenhout, met consente en(de) ten overstaende desselfs, heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse huys ende hoff, groot ontrent i dachm(ael), gelegen te Ruysbeke onder Campenhout v(oor)s(chreven), regen(oten) s' heeren straete ter ie., de wed(uw)e Dionijs Van Bresum ter iie., Hendrick Van Etterbeeck ter iiie., den H(eyligen) Geest van S(in)t Jan binnen Mechelen ter iiiie. sijden, exposito ende Rombout V(er)hayckt sone wijlen Niclaes, woonen(de) insgel(ijcx) tot Campenhout, impos(itus) per mo(nitionem(met ) redd(idi)t op s' heeren chijns van[den] gronde, daerop de v(oor)s(chreve) opdragersse t' s(elv)e goedt is waranderen(de) ende voorts meer op eene voortaene rente van sesse guldens erffel(ijck) te xx st(uyvers) Brabants t' stuck, allen jaere op heden date deser te v(er)schijnen en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije, oock van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, alreede inngestelt oft naermaels inne te stellen in toecomen(de) tijden, daervan den ien. termijne van betaelinghe sijn sal opden xien. feb(rua)ry xvic. eenendertich en(de) soo voorts van jaere te jaere t' elcken termijne als schuldt met rechte v(er)wonnen, geloven(de) voorts de v(oor)s(chreve) gehuysschen onverscheyden en(de) elck een voor al de v(oor)s(chreve) rente van sesse guldens erffel(ijck) jaerl(ijcx) ten tijde en(de) termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) te leveren, los en(de) vrije als voor, tanquam ass(ecu)tum ob(ligando) et indivisim sub(mittendo) ac ren(unciando) in forma, met conditie dat de s(elv)e rente t' allen tijden sal moghen gequeten worden tegen den pen(ninck) xvi t' eender reysen met loopen(de) munte en(de) met volle rente, coram Vorst Gudelinus, feb(rua)rii xia., 1630.

            In de marge.

Den onderges(chreven) bekent die capitaele penninghen deser staende rente mette verloopen dijer ontfanghen te hebben vuyt handen van Jan Blockmans, insgesetenten van Campenhout, consenter(ende) alsoo inde cassatie, desen xiiii. feb(ruary) 1698.

Jan Van Malcot.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Etterbeeck Joannes, () Kampenhout 25.02.1625 (g. Joannes en Joanna Crabbeel), + Kampenhout 26.06.1636 10 j. fs Antonius,

 

Van Etterbeeck Antonius, () Kampenhout 13.10.1626 (g. Antonius Crabbeel en Catharina Van Hal), + Kampenhout 1637 pest,

 

Van Etterbeeck Joanna, XIII (M4115), () Kampenhout 21.11.1628 (g. Dnus Joannes Culens en Elisabeth Verstraeten),

 

Van Etterbeeck Wouter, () Kampenhout 30.08.1634 (g. Wauter Van Gorp en Catharina Keirincx), + Kampenhout 10.06.1637 pest,

 

2. Blockmans Elisabeth, () Kampenhout 29.09.1633 (g. Servaes en Clara Gordts), + Kampenhout 27.09.1635,

 

3. Blockmans Henricus, () Kampenhout 11.10.1637 (g. Henricus Van Wel en Margareta Goris), + Kampenhout 07.04.1695, x Kampenhout 09.11.1659 (g. Cornelius De Coster en Cornelius en Barbara Van Espen) met Anna De Coster, () Kampenhout 04.08.1642, + Kampenhout 14.05.1702, fa Cornelius en Barbara Van Espen,

     Uit dit huwelijk:

     Blockmans Gaspar, () Kampenhout 29.10.1660 (g. Gaspar Blockmans en Barbara Van Espen), x Haacht 23.02.1690 met Joanna Peeters, fii in Haacht,

     Blockmans Cornelius, () Kampenhout 20.04.1662 (g. Cornelius De Coster en Martina Corbeels),

     Blockmans Dionisius, () Kampenhout 21.04.1664 (g. Dionsius De Coster en Anna Zielkens l. Elisabeth Mispelteers),

     Blockmans Joannes, () Kampenhout 11.02.1666 (g. Jan Blockmans en Joanna Van Hoppelbrugge),

     Blockmans Elisabeth, () Kampenhout 26.09.1668 (g. Henricus Goovaerts en Elisabeth Van Halle),

     Blockmans Anna, () Kampenhout 18.12.1670 (g. Petrus Van Espen en Anna Blockmans),

     Blockmans Petrus, () Kampenhout 05.03.1673 (g. Petrus Van Espen en Barbara De Coster),

     Blockmans Josina, () Kampenhout 01.10.1675 (g. Jan Goovaerts en Josina Van Espen),

     x ca. 1705 met Amandus Verreyt, () Kampenhout 19.02.1682, fs Joannes en Agnes Moelants, fii in Kamp,

     Blockmans Amandus, wonen op de Langestraat, () Kampenhout 31.01.1678 (g. Amandus Vander Zijpe en Maria Verhulst,

     + Kampenhout 02.10.1746, x 1 Berg 13.02.1703 (g. Augustinus Windelinx, Joanna De Koster, Petrus Schovars en

     Dionisius Blockmans) met Judoca Windelinx, + Kampenhout 12.09.1720 ca. 38 j., x 2 met Catharina De Cock,

     woont bij x in Boortmeerbeek, + Kampenhout 27.02.1739, fa Egidius ex Haacht, fii in Kampenhout,

     Blockmans Rumoldus, () Kampenhout 01.02.1680 (g. Rumoldus Van Halle en Clara Janssens),

     Blockmans Joanna, () Kampenhout 14.01.1682 (g. Joannes Janssens en Barbara Claes),

     Blockmans Petrus, () Kampenhout 25.04.1684 (g. Christophorus Verstraeten en Petronella Van Hal),

     Blockmans Henricus, () Kampenhout 21.05.1685 (g. Christophorus Verstraeten en Joanna Van Frazem),

     Blockmans Emerantiana, () Kampenhout 27.07.1686 (g. Joannes Geens en Emerantiana Van Ham),

 

Blockmans Cornelius, () Kampenhout 09.10.1641 (g. Cornelius Vanden Zijpe en Catharina De ...inge),

 

Blockmans Amandus, () Kampenhout 16.09.1642 (g. Amandus Blockmans en Agnes Ginsaert),

 

Blockmans Joannes, wonen Ruysbeeck, () Kampenhout 07.04.1644 (g. Joannes Corbeel en Anna Blockmans), + Kampenhout 25.11.1724, x Kampenhout 27.02.1672 (g. Jaspar Blockmans, Petrus Van Espen en Rumoldus Schuermans) met Josina Van Espen, () Kampenhout 02.12.1650 (g. Guilielmus en Judoca Van Hamme), + Kampenhout 10.11.1731,

Notaris Janssens Boortmeerbeek 27.08.1720: Staet en inventaris van de haeflijke goederen.

Jan en Josina beide nog in leven, laten 1/2 van hun goederen over aan hun dochter Catharina x met Jan De Boeck.

Notaris Janssens 19.10.1717: Jan en Josina maken testament. En dochter is in het klooster te Mechelen, een ander bij de Annunciaden te ...

     Uit dit huwelijk:

     Blockmans Gaspar, wonen Relst, () Kampenhout 14.08.1672 (g. Gaspar Blockmans en Gertrudis Van Hamme),

     + Kampenhout 23.08.1748 enkele dagen na verwondingen overleden,

     x (niet Kamp, ) ca. 1706 met Anna Stroobants, + Kampenhout 08.08.1738, fii in Kamp,

     Blockmans Anna, () Kampenhout 12.01.1674 (g. Gerardus Van Espen l. RD Egidius N en Anna Van Cutsecom),

     Blockmans Joanna, () Kampenhout 12.01.1674 (g. Jan Van Espen en Anna De Costere),

     x 1 Kampenhout 23.07.1695 (g. Joannes Blockmans en Joannes Van Haecht) met Egidius Verhulst, fii in Kwerps,

     x 2 Kwerps 08.02.1709 met Gerard Van Varenbergh, + Kwerps 05.07.1709,

     x 3 Kwerps 26.09.1709 (g. Cornelius Servaes en Joannes Hemelens) met Jan Vander Hulst, fii in Erps,

     Blockmans Elisabeth, wonen  Op de Voot, () Kampenhout 10.12.1675 (g. Martinus Shouvaerts en Elisabeth Claes), + Kampenhout 13.09.1746 waterzucht,

     x Kampenhout 22.08.1699 (g. Guilielmus Keyaerts en moeder bruid) met Gerardus Peeters,

     () Kampenhout 03.11.1656, + Kampenhout 04.11.1739, fs Guilielmus en Maria Persoons, fii in Kamp,

     Blockmans Petronella, () Kampenhout 16.09.1679 (g. Petrus Van Espen),

     Blockmans Ludovicus, () Kampenhout 01.10.1681 (g. Dnus Ludovic Van Espen pastoor Erps en Emerantiana Van Hamme),

     x Mechelen in de kapel van Sieckelie (g. Petrus Coosemans pretor en Cornelius Huygens) met Petronella Coosemans,

     zij x 1 met Guilielmus Cordemans (7 kinderen uit het eerste huwelijk), fii in Perk,

     Blockmans Susanna Clara, () Kampenhout 18.11.1683 (g. Petrus Kerincx en Susanna Van Hamme),

     wonen in het dorp, is kreupel, x Kampenhout 24.06.1702 (g...) met Jan Gillo, fii in Kamp,

     Blockmans Joannes, () Kampenhout 09.09.1685 (g. Jan Van Hamme en Joanna Van Espen),

     Blockmans Guilielmus, () Kampenhout 02.06.1687 (g. Guilielmus Van Velthem en Magdalena Keyens),

     Blockmans Judoca, () Kampenhout 01.05.1689 (g. Gaspar Blockmans en Josina Van Espen),

     Blockmans Helena, () Kampenhout 19.08.1791 (g. Jacobus Van Steenweghe en Helena Van Hamme),

     Blockmans Carolina - Carola, () Kampenhout 08.05.1694 (g. Dnus Jan Van Langendonck l. Dnus Carolus De Forneau en

     Maria De Wolf l. Catharina Van Espen), x Kampenhout 11.01.1718 (g. Joannes Blockmans en Frans Van Dam) met Judocus De Ridder, fii in Perk,

     Blockmans Catharina, () Kampenhout 14.06.1696 (g. Dnus Jan Van Langendonck en Catharina Van Doren),

     x Kampenhout 05.12.1719 (g. Joannes Blockmans en Gerardus Wijns) met Jan De Boeck, fii in Kamp.

 

 

 

XII - Vanden Sijpe Cornelius (M3604), () Kampenhout 10.06.1605 (g. Cornelius Van Noncum en Elisabeth Crabbeels), x met Catharina Van Etterbeeck (M3604), () Kampenhout 14.12.1604 (g. Antonius De Wilde en Catharina Neels).

     

Uit dit huwelijk:

     

Judocus Vanden Sijpe, () Kampenhout 05.03.1630 (onleesbaar), x met Anna Goovaerts,

 

Vanden Sijpe Anthonius,

 

Vanden Sijpe Josephus,

      

Joannes Vanden Sijpe, () Kampenhout 29.05.1636 (g. Joannes Moons en Anna De Lange),

      

Maria Vanden Sijpe, () Kampenhout 13.05.1638 (g. Joannes Blockmans en Maria Costers),

      

Catharina Vanden Sijpe, () Kampenhout 19.08.1640 (g. Stephanus Vander Meren en Catharina Verhaijcht), + Kamp 01.03.1709, (x) Kampenhout 04.10.1665 (g. Cornelius en Elisabeth Van Etterbeeck) met Petrus Puttemans,  smid, + Kampenhout 15.09.1712,

     Uit dit huwelijk:

     Puttemans Judocus, () Kampenhout 28.11.1666 (g. Judocus Vander Zijpe en Anna Puttemans), in 1712 wonend St.-Pieters-Rode,

     Puttemans Joannes, () Kampenhout 20.06.1669 (g. Jan Van Loock en Catharina Van Geysels),

     Puttemans Petrus, () Kampenhout 20.11.1671 (g. Petrus Bourgeys l. Henri Blockmans en Anna Govaerts), + Kampenhout 04.11.1731 smid,

     x ca. 1705 met Maria Wilms, fii in Kampenhout,

     Puttemans Elisabeth, () Kampenhout 03.03.1675 (g. Amandus Vander Zijpe en Elisabeth Lenaerts), x Kampenhout 03.03.1699

     (g. Petrus Puttemans en Carolus Vander Meiren) met Jacobus Pootmans, deze x 1 ca. 1693 (niet Kamp, ) met Maria Meer, fii in Kampenhout,

     Puttemans Anna, () Kampenhout 02.01.1678 (g. Egidius Puttemans en Anna Verstraeten),

     x Kampenhout 29.08.1702 (g. Jacobus Putmans en Adrianus Vander Meiren) met Servaes Smekens, kleermaker, fii in Kampenhout,

      

Amandus Vanden Sijpe, XI (M1802), () Kampenhout 10.02.1643 (g. Amandus Blockmans en Maria Van Baelen),

     

Joanna Vanden Sijpe, () Kampenhout 29.06.1646 (g. Dionisius Pauwels en Joanna Van Etterbeeck),

     

Joanna Vanden Sijpe, () Kampenhout 17.11.1648 (g. Petrus Grietens en Joanna Stuyns), + Kampenhout 28.04.1683 vv,  (x) Kampenhout 23.01.1677 (g. Guilielmus Vander Zijpe, Petrus Lanciers en Jacobus Vanden Bosch) met Ludovicus De Wolf, + Kampenhout 13.03.1697, fii in Kamp, deze x 2 Kampenhout 14.08.1686 disp. ? gr. (g. Petrus Van Pinsaert en Adrianus Vander Meiren) met Van Halle Catharina (M1757 + M2309), () Kampenhout  08.09.1654 (g. Dionisius De Keuster en Catharina Vers...), + Kampenhout 17.02.1700, deze x 1 Kampenhout 28.11.1682 (g. Adrianus Vander Meiren en de pastoor) met  Coen Joannes (M1756 + M2308).

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vanden Sijpe Cornelius.

     Uit dit huwelijk:

     1. Coen Joannes, X - XI (M878 + M1154), () Kampenhout 28.05.1688 (g. Joannes De Coster en Joanna Verstraeten),

     2. De Wolf Petrus, () Kampenhout 21.09.1679 (g. Petrus Van Etterbeeck en Catharina Van Meerbeke),

     De Wolf Joannes, () Kampenhout 24.03.1683 (g. Joannes Maurissens en Anna Geeraerts),

     3. De Wolf Petronella, () Kampenhout 08.11.1684 (g. Cornelius De Wolf en Petronella Van Hal),

     x Kampenhout 17.04.1714 (g. Adrianus en Carolus Vander Meiren) met Henricus Tobback,

     De Wolf Anna, () Kampenhout 04.11.1686 (g. Antonius De Coninck en Anna Toeback), x (niet Kamp, ) met Jacobus Janssens,

     De Wolf Amandus, () Kampenhout 10.04.1689 (g. Amandus Vander Zijpe en Anna De Custer),

     De Wolf Maria, () Kampenhout 17.01.1692 (g. Laurentius Van Elsen en Maria De Wolf),

     x Kampenhout 03.02.1717 (g. Guilielmus Van der Meiren en Joannes Puttemans) met Aert Govaerts,

     De Wolf Jacobus, () Kampenhout 29.11.1696 (g. vr. i.p.v. Jacobus Janssens en Catharina De Wolf), x (niet Kamp, ) met Joanna Appeltans, fii in Tervuren.

 


 

XIII - Scho(e)vaerts Martinus (M4114), ? Berg, x Kampenhout 27.11.1647 (g. Gaspar Blockmans en Antonius Schoevaers) met Van Etterbeeck Joanna (M4115), () Kampenhout 21.11.1628 (g. Dnus Joannes Culens en Elisabeth Verstraeten).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Scho(e)vaerts Martinus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Schoevaerts Servaes, wonen Op de Voort, () Kampenhout 19.01.1650 (g. Servaes Schoyvaerts en Martina Corbeels), + Kampenhout 27.11.1736, x 1 met Elisabeth Vanden Schrieck, + Kampenhout 10.01.1678, x 2 met Catharina Moermans, () Kampenhout 01.04.1653, + Kampenhout ..08.1691, fa Henricus en Barbara Costers, x 3 Erps 24.06.1692 (g. Cornelius Artois en Guilielmus Verhulst) met Barbara Artois - Artoys, () Erps 10.11.1666, + Erps Corthoes - Aerthoe - Ottoes 28.03.1743, fa Cornelius en Catharina Meys,

     Uit dit huwelijk:

     1. Schoevaerts Andreas, () Kampenhout 17.12.1677 (g. Martinus Schoevaerts en Elisabeth Vande Put),

     2. Schovaerts Cornelius, () Kampenhout 16.12.1679 (g. Adrianus Vander Meeren l. Cornelius Verreyt en Judoca Van Steenweghen),

     Schovaerts Servatius, () Kampenhout 02.12.1682 (g. Cornelius Schovaerts en Anna Moremans),

     Schovaerts Joannes, () Kampenhout 29.11.1684 (g. Joannes Verreyt en Elisabeth Moremans),

     x Kampenhout 29.09.1709 (g. Servaes Schoevaerts en Barbara Artois) met Catharina Verdeyen, Nederokkerzeel,

     fa Amandus en Elisabeth Servranckx, fii in Kamp,

     Schovaerts Catharina, () Kampenhout 30.03.1687 (g. Guilielmus Moeremans en Catharina Schovaers),

     Schovaerts Antonius, () Kampenhout 05.07.1689 (g. Antonius en Anna Schoevaers),

     Schovaerts Elisabeth, () Kampenhout 21.11.1690 (g. Hendrick De Becker en Elisabeth Schoevaerts),

     3. Schovaerts Anna, () Kampenhout 03.02.1693 (g. Nicolaus en Anna Elseviers),

     Schovaerts Cornelius, wonen Ruisbeek, () Kampenhout 22.02.1694 (g. Cornelius Aerthoes en Maria De Coninck),

     + Kampenhout 31.05.1775, x 1 Kampenhout 15.04.1723 (g. Servaes Schoevaerts en Petrus Verstraeten) met

     Elisabeth Verstraeten, () Kampenhout 31.08.1702, + Kampenhout 15.10.1733, fa Rumoldus en Elisabeth Mommens,

     x 2 Kampenhout 03.02.1734 (g. Petrus en Guilielmus Vander Meiren) met Catharina Van Calster, () Muizen 26.10.1701,

     + Kampenhout 04.08.1776, fa Huybrecht en Joanna De Ron, fii in Kampenhout,

     Schovaerts Petrus, () Kampenhout 01.01.1697 (g. Petrus Arthoes en Maria Schoevaers),

     x Kampenhout 30.06.1728 (g. Petrus Corbeel en Guilielmus Vander Meiren) met Maria Corbeel, () Kampenhout 29.11.1695,  

     fa Petrus en Joanna Puttemans, fii in Kampenhout,

     Schovaerts Andreas, () Kampenhout 05.12.1699 (g. Carolus Godefroye l. RD Andreas Marmolle Cannunic. St.-Rumoldus Mechelen en Maria Van Haecht),

     Schovaerts Henricus, () Kampenhout 01.09.1702 (g. Henricus Aerthoes en Elisabeth Van Doeren),

     Schovaerts Arnoldus, () Kampenhout 11.04.1706 (g. Amandus Pauwels en Anna Corbeel),

     Schovaerts Antonia Elisabeth, () Kampenhout 04.05.1708 (g. RD Antonius Schoevaers onderp. Kampenhout en

     Elisabeth Schoevaerts), + Kampenhout 06.03.1742, x Kampenhout 27.06.1730 (g. Servaes Schoevaers en Egidius Segers)

     met Michael Segers, + Kampenhout 22.02.1756, hij x 2 Kampenhout 14.06.1742 (g. Amandus Blockmans en

     Joannes De Vos) met Blockmans Anna Maria, () Kampenhout 17.10.1711, fa Amandus en Judoca Windelinckx, fii in Kampenhout, 

 

Schoevaerts Catharina, () Kampenhout 20.11.1652 (g. Gaspar Blockmans stiefvader van moeder en Catharina Verhaecht), (x) Kampenhout 04.11.1673 (g. Martinus Schoevaerts en Antonius De Becker), x Nederokkerzeel 25.11.1673 met Henricus De Backer,

     Uit dit huwelijk:

     De Backer Anna, x met Rombaut Schuermans, ex Berg, fii in Berg,

     De Backer Petrus,

     De Backer Cornelius,

     De Backer Elisabeth, + Kwerps 07.11.1771 87 j., x met Petrus Jaspers, ex Erps, fii in Erps,

     De Backer Joannes, x ca. 1722 met Josina Van Hamme, Nederokkerzeel, + Nederokkerzeel 24.02.1761, fa Jan en Anna Schoevaerts, fii in Nederokkerzeel,

 

Schoevaerts Joanna, () Kampenhout 14.09.1655 (g. Henricus Boschmans en Joanna Mommens), x Kampenhout 25.04.1679 (g. Joannes Peeters, Martinus Schoevaerts en Joannes Staens) met Guilielmus Moer(e)mans - Moremans, () Kampenhout 06.02.1651, fs Henricus en Barbara De Coster,

     Uit dit huwelijk:

     Moeremans Anna, () Kampenhout 02.12.1692 (g. Servaes Peeters en Anna Moeremans),

     Moeremans Catharina, () Kampenhout 13.02.1690 (g. Servaes Schoevaers en Catharina Grietens),

     Moeremans Henri, () Kampenhout 11.12.1679 (g. Henri Staen maelder in Berg halfbroer van de vader en Judoca Van Espen),

     Moeremans Petronella, () Kampenhout 18.08.1683 (g. Martinus Schovaers en Elisabeth Corbeel),

     Moeremans Elisabeth, () Kampenhout 18.08.1683 (g. Gerardus Stroobants en Elisabeth Schoevaerts),

     Moeremans Guilielmus, () Kampenhout 27.01.1685 (g. Cornelius Van Frasem l. Guilielmus Vervoort en Maria Schovaerts),

     + Kampenhout 24.12.1771, x Kampenhout 18.10.1708 (g. Egidius Borgeys en Adrianus Vander Meiren koster)

     met Joanna Borgeys, ca. 1682, + Kampenhout 18.05.1766, fii in Kampenhout,

 

Schoevaerts Cornelius, () Kampenhout 19.07.1658 (g. Cornelius Blockmans en Anna De Lange), + Kampenhout 03.02.1715, x met Elisabeth Van Doren, () Kampenhout 09.02.1658, + Kampenhout 10.11.1741, fa Henricus en Joanna Mommens,

     Uit dit huwelijk:

     Schovaerts Marcus, () Kampenhout 04.05.1686 (g. Marcus Van Doren en Catharina Schovaerts),

     Schovaerts Petrus, () Kampenhout 16.01.1690 (g. Petrus en Elisabeth Schoevaerts),

     Schovaerts Barbara, () Kampenhout 11.09.1692 (g. Servaes Schoevaerts en Barbara Smekens), + Kampenhout 30.10.1755,

     x Kampenhout 07.01.1721 (g. RD Blondeau en Guilielmus Vander Meiren) met Petrus Tobback, winkelier - blokmaker,

     () Kampenhout 08.06.1695, + Kampenhout 08.06.1760, fs Dionsius en Joanna Leemans, fii in Kampenhout,

     Schovaerts Maria, () Kampenhout 27.06.1695 (g. Engelbert Schuermans en Maria Van Doren l. Maria Schoevaerts),

     Schovaerts Joannes, () Kampenhout 18.10.1699 (g. Joannes Wouters en Maria Van Doren),

     Schovaerts Elisabeth, () Kampenhout 01.01.1703 (g. Adrianus Vander Meiren en Elisabeth Van Doren),

     + Kampenhout 27.11.1731, + Kampenhout 27.11.1731, x Kampenhout 17.07.1725 (g. Joannes De Laet en Petrus Tobback)

     met Antonius Tobback, omtrent de kerk, () Kampenhout 30.04.1702, + Kampenhout 22.04.1757, fa Dionsius en Joanna Leemans, fii in Kampenhout,

 

Schoevaerts Elisabeth, () Kampenhout 22.10.1661 (g. Cornelius Mommaerts en Elisabeth Crabbeels), x met Petrus Meulemans, maalder/raymaecker in Herent,

 

Schovaerts Maria, XII (M2057), Kampenhout, () Berg wegens afwez. pastoor 26.11.1664 (g. Joannes Blockmans en Maria De Becker),

 

Schoevaerts Anna, () Kampenhout 10.11.1667 (g. Erberus Cruysancker en Joanna De Coster l. Anna De Coster).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom