Voorouderlijst Van IJssche Hendrick

 

Ys(s)che Van, Van IJs(s)che

Verdwenen familienaam uit de plaatsnaam (Over- en Neder-) IJse (dit uit de Keltische riviernaam).

 

of oudere variant van:

 

Esse Van den, Van der Es(se(n)), Van Es(s)che, Van Hessche(n), Van Heessche, Van den Esch, Van Denesse, (van) Es(ch), Van Nes(se), Van Nesche, Von Es(s)chen, Veres(se), Veress, Verhess(ch)en, Van Esse(n), Van Hes(sen), Wanesse, Vanèse,  Von(n)êche, Von(n)èche, Von(n)eche

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Es, Ten Es: boom of essenbos. Of uit de plaatsnaam Essen (Antwerpen) of Esch (Noord-Brabant, Gelderland). Deze plaatsnamen komen dan weer uit Es, Ten Es.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - XVII - XVII - XIX - XXI - Van IJssche Hendrick (S + N), ° ca. 1440, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van IJssche Hendrik, XV - XVI - XVII - XVIII - XX,

 

Van IJssche Kathryn,

 

Van IJssche Marie, ° ca. 1470.

 


 

XV - XVI - XVII - XVIII - XX - Van IJssche Hendrik (S + N), fs Hendrick, ° ca. 1465, x met Digne Van Moortele, +, x 2 met ..., x 3 met ...

 

Wer1875 fo 112:
- 12 okt 1501: Hendrik Van IJsche voor hem en voor Kathryn ende Marie Van Yssche na de dood van wijlen Hendrik hun vader ontvangt die drij delen van seven dachmael bempt in den Spiedonck ‎(Jan Vaneijcken)‎
- 19 dec 1519: Jan Van IJsche zone wijlen Hendrik voor hem en voor Hendrik, Peeter ende Marie Van IJsche half broeders ende suster
- 28 aug 1559: Jan Van Yssche voor hem en voor zijn broeders en zusters heeft ontvangen na de dood van Jan Van Yssche zijn vader de helft van zeven dagmael int Spiedonck die wederhellicht toebehorende Hendrik Van IJssche
- 20 jan 1566 st br: Jan Van Haecht x Josijne Van IJsche na de dood van Jan Van IJsche haar vader die vier dm van 7 dm bempt – die drij dm toebehorende Peeter Van IJsche
- 20 mrt 1593: na de dood van voors Jan Van Haecht heeft Willem Vos als m+m van voors Josijne Van IJsche hulde gedaen.

Wer1875 fo 115:
- 30 jun 1506: Joncker Jan Van Cortenborch natuurlijke zoon van heer Ywein Van Cortenbergh meijer van Loven heeft gederft tvierendeel van seven dm bempt gelegen in Spiedonck geheten den Hulst daeraf Hendrik, Peeter, ende Cathlijne Van IJsche die andere drije gedeelten houdende zijn aan Digne Van Moortele x Hendrik Van IJsche
- 28 aug 1559: Jan Van IJsche heeft ontvangen voor hem en zijn broeders ende susters het voors vierendeel
- 20 jan 1566: Peeter Van IJsche zone wijlen Hendrik heeft ontvangen na dood van Jan Van IJssche sijn halfbroer de drij dm van seven dm waervan de vier dm toebehorende Josijne Van IJsche
- 25 aug 1567: Hendrik Van IJsche zone wijlen Jans heeft ontvangen in naem van Anna Van IJsche bij doode Peeter Van IJsche haers vaders die voers drij dm
- 26 jun 1606: Hendrik Bosmans x Pauwelijn Vandeneijnde mede voor Jan Vandergracht oudt 24 jr heeft ontvangen na de dood van Anna Van IJsche drij dm beempt uit seven dm en verkoopt door aan Jasper Van Hertsrode zone Thielmans woonende bij Eindhoven.
- 1 jul 1606: Pauwels Vandenberghe zone wijlen Liebrechts en van Maria Van IJsche gelijk hem tselve is verstorven van zijne moederlijcke zijde ende aengedeylt ... heeft te lene ontvangen na de doot van Anna Van IJssche drij dm van seven dm beempt in den Spiedonck tussen Kathelyne Van Haecht dochter Josijne Van IJssche ende Cornelis Gooten ende derfgen Hendrik Dries ende Jan Van Aerschot, sterfvrouw Liesbeth Vandenberge
- 3 jan 1626: Georgius Vandenberghe zone wijlen Pauwels heeft na de dood van zijn vader nieuwen eedt gedaen – Liebrecht Vandenberghe zijn broeder als sterfman.
 

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van IJssche Jan, XIV - XV - XVI - XVII - XIX -, ° ca. 1490,

 

2. Van IJssche Hendrick, ° ca. 1508,

 

Van IJssche Maria, ° ca. 1510,

 

3. Van IJssche Peeter, ° ca. 1510, x met Lijsbet Verbeeck, fs Adolph, zij x 2 met Peeter Vandeneijnde, fs Joannes,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Elisabetha Verbeeck, weduwe van Petrus Van Essche (IJssche) en vrouw van Petrus Vanden Eynde.  In de akte vernemen we dat Petrus Vanden Eynde de zoon was van Joannes, een nieuw gegeven.  Het gezin woonde in Werchter. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7468, fol. 72v., akte dd. 20 september 1574.

Item Peeter Vand(en) Eynde sone wijlen Jans, man en(de) mo(m)boir van Elizabeth Verbeeck wed(uw)e Peet(er)s wijlen Van Essche, woonen(de) onder Werchtere, in p(rese)ntia, etc(etera), heeft bekindt en(de) geleden, kyndt en(de) lijdt midts desen bij Willem V(er)meren, woonen(de) insgelijcx onder Werchte(re), die den naebescreven erfpacht tot zijn(en) last genomen heeft te betalen, soo hij v(er)claerde gelost, gequeten en(de) affgeleet te zijn(e) midts zeke(re) so(mm)e van penn(ingen) de qua sat(is) alzulcken halster rogs erfpachts, vallen(de) jaerlijcx xa. april(is) als Peeter Collijns en(de) zijn huysvr(ouw)e opden xen. april a(nn)o xvc. liii personel(ijck) bekindt hebben gehadt sculd(ich) te zijn(e) Henricken Van Ijssche, scelden(de) alzoe den voirs(creven) Willem(en) V(er)meren, zijn(e) goeden en(de) allen ande(re)n des(er) quitan(tie) behoeren(de) vand(en) voirs(creven) erfpacht volcomel(ijck) quyte, promitten(tes) nullaten(us) obligan(do) et submitten(do), cor(am) Buck, Goerts, septe(m)br(is) xxa.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - XIX - Van Yssche Jan (S + N), ° ca. 1490, x 1 met Kathlijn Spoelbergh, fa Willem, x 2 met Vandeneijnde Katlijn, fa Mathijs.

 

- 13 jan 1499: Kathlijn Vandeneijnde dochter wijlen Mathijs heeft te leen ontfangen die hellicht van drij stucken lants hier naerbeschreven die gelegen zijn int geheele onder Werchter, daer af dat dweder gedeelte houden die kinderen wijlen Willems Van Hamme hiervoer breeder verhaelt, ende ierst de hellicht van een half bonder land opten Hertborne, idem een stuck int Werchterbroeck en noch int Werchterbroeck.
- 17 feb 1512: Kathelijn Vandeneijnde derft die hellicht van een half bonder opten Hertborne aan Aert Van Aerschot zone wijlen Jans
- 11 jun 1523: Kathlijn Vandeneijnde dochter wijlen Mathijs met m+m Jan Van Essche derfde een dm terwelant aan Aert Van Aerschot zone wijlen Jans, item noch een dachmael oijck terwelant
- 3 okt 1542: Jan Van Aerschot na de dood van voors wijlen Aert Van Aerschot zijn vader heeft voor hem en voor zijn broederen en susteren te leene ontfangen.
Wer1874 fo 413:
- 7 sep 1489: Machtelt Van Gestelle wijlen Jansdochter heeft ontvangen na de dood van haar vader drij dm bempt int Spiedonck
- 19 jun 1531: Jan Vandenberghe zone wijlen Geert, als man en momboir van Lijsbeth Baten zijn huijsvrouwe, dochter wijlen Hendrick, heeft na de dood van Machtelt Van Gestelle ontvangen
- 5 apr 1535: Jan Vandenberghe zone wijlen Geerts ende Lijsbeth Baten zijn huijsvr dochter wijlen Hendricx hebben gederft drij dm in de Spiedonck aan Jan Van IJssche zone wijlen Henricq woonende tot Cruijsse onder die heerlijckheijt van Keerbergen in de prochie van Werchter tot behoef van Jan, Henrick, Kathrijne ende Lijsbetten Van IJssche zijne kinderen vercregen met Katlijn Spoelbergh
- 20 jan 1566 st br: Peeter Vanden Eijnde x Lijsbeth Van Yssche heeft ontvangen bij doode Jan Van Yssche heur vader drij dm.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van IJssche Jan, XVI (S),

 

Van IJssche Cathelijn, XIII - XIV - XV (S5529 + S5841 + S9641), ° ca. 1520,

 

Van IJssche Lijsbeth, XIII - XIV - XV - XVI - XVIII, ° ca. 1520,

 

Van IJssche Petrus,

 

Van IJssche Hendrik, XIV, ° ca. 1540.

 


 

XVI - Van IJssche Jan (S), ° ca. 1520, x met Barbara Paeps, +.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Essche Aert, XV,

 

Van Essche Josijne, x 1 met Jan Van Haecht (hier verdere gegevens en aktes), x 2 met Willem De Vos fs Arnoldus, deze x 2 met Josijne Dries.

WRT1875 fo 606 :
...
- 26 jun 1606: Hendrik Bosmans x Pauwelijn Vandeneijnde mede voor Jan Vandergracht oudt 24 jr heeft ontvangen na de dood van Anna Van IJsche drij dm beempt uit seven dm en verkoopt door aan Jasper Van Hertsrode zone Thielmans woonende bij Eindoven.
- 1 jul 1606: Pauwels Vandenberghe zone wijlen Liebrechts en van Maria Van IJsche gelijk hem tselve is verstorven van zijne moederlijcke zijde heeft te lene ontvangen na de doot van Anna Van IJssche drij dm van seven dm beempt in den Spiedonck tussen Kathelyne Van Haecht dochter Josijne Van IJssche ter eenre ende Cornelis Gooten ter andere sijde ende derfgen Hendrik Dries ende Jan Van Aerschot, stellende als sterfman Librecht Vandenberge ...

851 fo 13:
Niewen eedt door Aert Van IJsche
- 24 sep 1588: Op den voors dag ende bij doode als voor van Aert Van IJssche den ouden den eedt heeft heer ende mr Antoon Van Heetvelde den eedt gedaen als voorganger van Aerdt Van IJssche sone den jongen van die resterende twee andere seste deelen van acht boenderen beempt gelegen als voors
- 16 mei 1597: Mr Anthonis Van Heetvelde zone wijlen Bartholomeus verkoopt die twee sesde deelen van acht bunderen bemps int Schoubroeck geheeten Delsten aen Henrick De Witte sone wijlen Caerls in naem en tot behoef van Cathelijne Van Haecht dochter wijlen Jans daer moeder af is Josijne Van Essche xx mr Willem De Vos
- 5 okt 1602: Kathelijne Van Haecht dochter wijlen Jans x Jan Maes sone wijlen Nicolaes verkoopt aan de we Heetvelde...

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Haecht Kathelijne. 

 

Volgens de onderstaande akte werden Guilielmus Vos en zijn vrouw Judoca (Jozijne) Van Essche gegoed in erfelijke rente van 18 karolusguldens. Uit de akte vernemen we dat Guilielmus de zoon is van Arnoldus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7487., folio 218v., akte dd. 13 april 1595.

Item Eustaes Van(der) Beken zone wijlen Jans als man en(de) momboir van jo(uffvrouwe) Geertruydt Peeters dochter wijlen Henricx, daervore hij hem in desen es sterckmaecken(de) en(de) gelooft de s(el)ven indyen te hebben, dat sij dese cessie ter manisse sal approberen, in p(rese)ntia, heeft gecedeert, getransporteert en(de) overgegeven, cedeert en(de) transporteert en(de) geeft over mits desen Willem Vos zone wijlen Aerts en(de) Jozijne Van Essche, zijn(e) huysvr(ouw)e, achthien carolusgul(dens) erffelijcke rinte vuyt en(de) van xxxvi carolusg(uldens), vallen(de) jaerl(ijcx) te halff meert, daervore p(er)sonelijck verbonden staet Merten wijlen Van(der) Vorst zone wijlen Jans Vleeschouwer en nu betaelt wordt bij m(eeste)r Merten Van(der) Vorst en(de) Willem Hullegaerts, zijn(e) erffgen(aemen), met schepen(en) brieven van Loven van(der) date xxvi. meert xvc. lxvi in 3a., daerdoere es geannexeert aen(de) v(oir)s(chreve) Geertruydt Peeters mett(en) verloopen martio xvc. xciiii, cederen(de) alsoe die v(oir)s(chreven) Eustaes tot behoeff als boven d' erffbrieven daeraff sijnde in date v(oir)s(chreven) met allen die gelueften, d(aer)inne begrepen, soe vele aengaet die voirs(chreve) achthien rinsguld(ens) ten selven rechte, en(de) es te weten(e) dat die v(oir)s(chreve) cessie ghedaen wordt ter causen van een(e) rente van achthien rinsgul(dens) xv st(uyvers) erffelijck, te quyten den penn(inck xvie., d(aer)inne jouff(vrouw)e Margriete Mieleers met heure consoirten was verbonden aen Andries(en) Keynooghe, doentertijt man ende momboir van jouffvr(ouw)e Barbara Couthals met schepen(en) brieven der stadt van Mechelen in date xxx. septembris a(n)no xvc. lxxviii, d(aer)aff dactie den v(oir)s(chreven) Vos es competeren(de), blijcken(de) bijden instrumente d(aer)aff sijn(de), gepasseert voer heer en(de) m(eeste)r Niclaes Foxius als not(ari)s en(de) sekere getuyghen opden xiien. augusti 1593, cederen(de) alsoe die v(oir)s(chreven) Vos tot behoeff des voirs(chreven) Eustaes d' erffbrieven van(de) v(oir)s(chreve) xviii rinsgul(dens) xv st(uyvers) met allen die gelueften, d(aer)inne begrepen, overe ten selven rechte volgen(de) het contract, tusschen die huysvr(ouw)e des v(oir)s(chreven) Eustaes en(de) der v(oir)s(chreve) jouffvr(ouw)e Barbara dijen aengaen(de) gemaeckt, cor(am) Raveschot, Glavimans, aprilis xiiia.

 

Met verwijzing naar de vorige email volgt een schepenakte van dezelfde datum als en onmiddellijk volgende op de vorige akte. In deze akte wordt Guilielmus Vos opnieuw vermeld. Het gaat hier ongetwijfeld om dezelfde Guilielmus die ook in de voorgaande akte werd vermeld. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7487, folio 218v., akte dd. 13 april 1595.

Item Willem Vos tot des naebeschreven staet te moegen doen(e), behoirlijck en(de) onwederroepelijck geconstitueert en(de) gemachticht sijn(de) bij jo(uffvrouwe) Marie Van(der) Vorst, naergelaeten weduwe wijlen Gielis Van Wolffwinckele voer Cornelis Vanden Bempde, openbaer not(ari)s, en(de) sekere getuygen den iersten juny xvc. xciiii, al naerder blijcken(de) bijde selve procuratie in date v(oir)s(chreve), alhier gezien en(de) gebleken, vuyt crachte en(de) naer v(er)moegen v(oir)s(chreven), heeft die v(oir)s(chreven) Willem inder qualiteyt v(oir)s(chreven) bekindt ende bekindt mits desen aen haer constituante gelost en(de) affgequeten te sijn(e) alsulcke hondert rinsgul(dens) erffel(ijck) als joncker Engelbert Vander Vorst, broeder der constituan(te), met jouffvr(ouw)e Anna De Waerseggere, zijn(e) huysvr(ouw)e, haer constituante bekindt hebben voer schepen(en) van Loven(en) den xiiiien. february a(n)no xvc. lxxxix in prima, en(de) der selver geaccordeert, d(aer)vore te moegen maecken mainmise opde goeden der selver bekinderen, eentsaementlijck int decreet der selver, schelden(de) alsoe die v(oir)s(chreven) Willem Vos vuyt crachte en(de) nae v(er)moeghen voirs(chreven) de v(oir)s(chreve) verobligeerde persoon(en) ende geaffecteerde goeden van(de) voirs(chreve) rente volcomelijck quyte en(de) consenteren(de) alsoe inde cassatie van des(en), promitten(tes) nullatenus alloqui sed semper sat(is) vuyt crachte v(oir)s(chreven) erga quoscumque prout en(de) dat bij puere gifte vuyt susterlijcke lieffde en(de) affectie die zij te hemwaerts is draegen(de) sonder dat sij oyt halder oft penn(ingen) heeft ontfangen, zoe van verloopen als capitaele, cor(am) Raveschot, Glavimans, aprilis xiiia.

 

 

 

XIII - XIV - XV - Van Hove Hendrick, ° ca. 1520, x met Van IJssche Cathelijn.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Hove Hendrick.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Jacobus, XIII,

 

Van Hove Peter,

 

Van Hove Joannes, XII - XIII - XIV (S2764 + S2920 + S4494 + S9966),

 

Van Hove Cathlijn, begijn in Mechelen,

 

Van Hove Aert.

 

 

 

XIII - XIV -  XV - XVI - XVIII - Vandeneijnde alias Raeps Peeter, fs Jan, ° ca. 1520, x met Lijsbeth Van IJssche, fa Jan en Katlijn Spoelbergh.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vandeneijnde alias Raeps Peeter.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vandeneijnde Jan,

 

Vandeneijnde alias Raeps Anna, XII - XIV - XV (N7845 + S14357 + S25141),° ca. 1550,

 

Vandeneijnde Cathlijn, ° ca. 1553, x met Jan Vliegh,

     Uit dit huwelijk:

     Vliegs Anna, x met Jacob Van Roost,

 

Vandeneijnde Pauwelijn, XIII - XV - XVII  (N4493S4747 + N5003 + N7069 + S25068 + S77789). 

 

 

 

XIV - Van Essche Hendrick (S), ° ca. 1550, x met Anna Poortmans.

 

Akte met dank aan Christine Savat

Hendrik Gobbeleijns alias Wouters met proc van Aerden Moens zone wijlen Jacop dmafw Cathelijn Van Hove en Adriaen Bries alias Vandenberge & Job Michiels als momboirs van Willeken Peeters zone wijlen Daneels dmafw Anna Schrijnmakers voor een gelijk vierdedeel in de narbes goederen wesen tsamen een hellicht

Item Adriaen Briers x Catherijn Poortmans ende Hendrik Geens x Christina Keijaerts als tochteresse voor een derde van dander hellicht

Peeter Van Tongeren x Maeijcken Tymermans dochter wijlen Jans daer moeder af was Cathelijn Poortmans ende Godevaert Diricx x Margriete Timmermans suster maeijcken voor een ander derdendeel van voors hellicht

Lijbrecht Van Essche wijlen Hendricksone dmafw wijlen Anna Poortmans ende Hendrik Paeps alias Van Eijcken de jonge x Cathlijn Van Essche zuster des vrs Lijbrechts samen voor het derde deel van voors hellicht

In huis en hof met land en toebehoorten gelegen ter Heijden in Werchter verkopen tvoors huis aan Willem Dries x Elisabeth Van Bovenbeke. 

 

In de volgende akte maakt men melding van Librecht en zijn overleden zuster Catharina Van Essche. Deze laatste was gehuwd met Henricus Paeps. Verder blijkt dat Librecht de zoon was van Henricus. -

Daarnaast wordt er in de akte melding gemaakt van Arnoldus Huybrechts en zijn vrouw Margaretha De Winter (Swinters). De akte bevestigt dat Margaretha de dochter is van Joannes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 205r., akte dd. 30 december 1616

Transcriptie.

Item in tegenwordich(eyt), etc(etera), gestaen Librecht Va(n) Essche

sone wijlen Hendrix ende Hendrick Paeps, weduwer

va(n) wijlen Kathlijn Va(n) Essche, sustere was des v(oor)s(chreven) Librechts,

hebben bekent, soe zij bekennen mits desen, dat

Aert Huybrechts als man en(de) momboir va(n) Margriet

De Wintere dochtere wijlen Jans aen hen volcomentl(ijck)

gelost en(de) affgequeten heeft mits sekere somme

van pennighen, tot hunnen contentement ontfanghen

ses vertelen roch tsiaers, jaerl(ijcx) mette v(er)loopen van dijen, bekent bij wijlen Jan De

Wintere voors(chreven) aen Hendrick Van Essche, consenteren(de)

alsoo inde cassatie vande selve ses vertelen

roch, mede inde constitutie brieven van constitutien

en(de) allen anderen bescheden daeraff zijnde en(de) namaels te bevinden, geloven(de)

die v(oir)s(chreve) bekinderen den selven noch zijne nacome-

linghen daervan niet meer teysschen oft te

molesteren in eeniger manieren, maer vorden

selven tegen eenen iegelijck goet garrant

te zijn, coram iisdem eodem.

Hierbij twee opeenvolgende akten van scheiding en deling van dezelfde datum betreffende familie Van Essche (Van Eyssche).

De eerste akte betreft de scheiding en deling van de goederen van Petrus Van Essche. Het betreft de broer van Henricus, die gehuwd was met Anna Poortmans

Tot slot nog, in de tweede akte is er sprake van een queerne. Het gaat hier een handmolen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7487, folio 48v., akte dd. 25 augustus 1594.

Eene scheydinghe en(de) deylinge, bij lothinge gemaeckt tusschen Liebrecht Van Eyssche zone wijlen Henricx ter ire., Cathlijn Van Eyssche, sustere des v(oir)s(chreven) Liebrechts, met consente, wille, weten(e) en(de) overstaen(e) Henrick Paeps alias Van Eycken, haers mans, [ter] tweedere, Pauwels Van(den) Berghe zone wijlen Liebrechts, daer moeder aff was Marie Van Eyssche, ter iiie., Margriete Van(den) Berghe, sustere des v(oir)s(chreven) Pauwels, met consente, wille, weten(e) en(de) overstaen(e) Jans Vrancx, haers mans, ter iiiie. zijden, alle erffgen(aemen) van wijlen Peeters Van Eyssche, haerl(ieder) oom als hij leeffde, en(de) dat van(de) goeden, renten, pachten en(de) chijnsen, bijd(en) v(oir)s(chreven) hae(ren) oom achtergelaeten, te deylen(e).

Sijn bleven en(de) gevallen den v(oir)s(chreven) Liebrecht Van Eyssche de goeden naerbeschreven, ierst huys en(de) hoff metten landen daeraen(e), geleghen tusschen zijn grachten onder de parochie ... [n.v.], groot ontrent een boender, item tvierendeel van twee bosschen, gelegen bijde Panthoeve, teghen Jacob Paeps vercreghen, item noch xx st(uyvers) erffel(ijck), staende op huys en(de) hoff met sijn(e) toebehoirten, toebehoiren(de) Aerden Nijs, item xx st(uyvers) erffelijck vuyt een(e) meerdere rente van drij rinsgul(dens) erffel(ijck), bij Willem en(de) Jan(nen) V(er)calste(re) Peeteren Van Eyssche getransporteert voer schepen(en) van Loven(en) opden viiien. february libro xvc. lxii in tertia, item tvierendeel van drij plecken bossch, tsamen groot ontrint ses dachm(aelen), de twee geheeten dErmkens en(de) den anderen den Maybosch, tsaemen vercreghen teghen Jacop Paeps opden xxiiien. decembris libro xvc. xl in 2da., ende tvierendeel van een plecxken bossch inde Hoffstaye Bossch, hanc quoque et sat(is) prout, cor(am) Glavimans, Hougaerden, augusti xxva., 1594.

Sijn bleven en(de) gevallen der v(oir)s(chreve) Cathlijn(e) Van Eyssche met consente des v(oir)s(chreven) haers mans, de goeden naebeschreven, ierst een stuck lants te Cruyce onder Werchtere, geheeten Sofferaents Lant, groot ontrent vijff dachm(aelen), item noch i ½ vierendeel rogx vuyt drij vierendeel rogx op huys en(de) hoff Aerts Nijs, item een stuck lants, wesen(de) de hellicht van drij dachm(aelen), d(aer)aff dander hellicht toebehoirt d' erffgen(aemen) van wijlen Cathlijn(e) Van Bolloos, gelegen te Cruyce, item een halff dachm(ael) bempts int Wijtbroeck, regen(oten) Jan Boxtuyns ter eenre en(de) Jan Nijs ter iie. en(de) iiie. zijd(en), item het vierendeel van twee bosschen, bijde Panthoeve gelegen, teghen Jacob Paeps vercregen, item twee rinsgul(dens) erffel(ijck) vuyt drije rinsgul(dens) erffel(ijck) op Willem en(de) Jan(nen) V(er)calste(re), Peeteren Van Eyssche getransporteert, item tvierendeel van drije plecken bossch, de twee, geheeten de Ermkens en(de) den derden het Meybossch, vercreghen teghen Jacop Paeps opden xxiiiien. decembris libro xvc. xl in 2da., hanc quoque et sat(is) prout eisd(em).

Sijn bleven en(de) gevallen de v(oir)s(chreve) Margriete Van(den) Berghe met consente en(de) overstaen(e) des voirs(creven) Jans Vrancx, haers mans, de goeden naerbeschreven, ierst een stuck bempts, gheheeten den Opstal, groot ontrent twee boenderen, geleghen te Cruyce onder Werchter, item een stuck bossch, onder dNouwegoet geleghen, regenooten Jan Nijs ter eenre, d' erffgenaem(en) Jans Van Gele ter andere, den loop aldaer ter derdere zijden, item tvierendeel van twee bosschen, bijde Panthoeve gheleghen, teghen Jacob Paeps vercreghen, item tvierendeel van drij plecken bossch, de twee geheeten Dronckers (!) en(de) den anderen den Meybossch, tsaemen vercreghen teghen Jacob Paeps opden xxiiiien. decembris libro xvc. lx in 2da., ende noch tvierendeel van een plecxken bossch inde Hoffstay Bosschen, item op Jan(nen) De Hertoghe te Betekem, Jan De Winter ende Michiel Ruysschen elck een rentken van vierthien stuyvers i ort, hanc quoque et satis prout, cor(am) eisdem.

Sijn bleven ende gevallen den voirs(chreven) Pauwels Vand(en) Berghe de goed(en) naerbeschreven, ierst een stuck bempts, gheheeten den Hulst, groot ontrent drij dachm(aelen), gheleghen te Cruyce, regenooten d' erffgenaem(en) Jans Van Eyssche ter eenre, Cornelis Van(den) Eynde ter iire., item een boender bempts, gheheeten den Basdonck, gheleghen te Cruyce, regen(oten) ... [n.v.], item een dachm(ael) bempts int Wynkel Broecxken inden Hoeck, item drij dachm(aelen) bempts te Cruyce, regen(oten) naer inhoudt des brieffs Jan Raeps ter eenre, Willem Van(den) Velde ter andere ende sheeren straete ter iiie. zijden, item het vierendeel van twee bosschen bij de Panthoeve, vercregen teghen Jacob Paeps, item dit deel sal jaerl(ijcx) heffen en(de) trecken opde andere drije deelen op elck ts(iae)rs xvie. stuyvers, te quyten(e) den penn(inck) xvie., jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) verschijnen(de) opde dach deser scheydinghe en(de) deylinghe, item een(e) rente van twee rinsgul(dens) erffel(ijck), bekindt bij Jan(nen) Van Houtvin alias Heyns te Houtvin prout habetur va. july libro xvc. lxv in 2da., item tvierendeel van drij bosschen, die twee geheeten dOrmkens (!) en(de) den anderen den Meybossch, ende tvierendeel van een plecxken bossch, geleghen inde Hoffstaye Bosschen, ende noch ix st(uyvers) erffel(ijck) op Jans Van Hove kinderen, hanc quoque et sat(is) prout, cor(am) eisd(em).

Item es conditie en(de) in desen tusschen de v(oir)s(chreve) deylgenoten ondersproecken oft gebuerde dat yemande van dese erffgen(aemen) eenich p(ar)cheel oft parceelen affgenomen wordden en(de) nyet volgen en mochten bynnen drij jaeren naestcomen(de), dat hebben de v(oir)s(chreven) partijen elck voer sijn hooft gelooft gelijckelijck tsel(ven) ten goets mans estimatie en(de) prijse goet te doen(e), cor(am) eisd(em).

Item zoe verre men naemaels bevindt eenige goed(en), renten oft pachten buyten des(er) deylinghe gebleven te zijn ende den voirs(chreven) deylgenooten competerende ter oirsaecken van(den) voirs(chreven) sterffhuyse, dat sullen zij deylgenooten gelijckel(ijck) paerten en(de) deylen naer landtrechte daeronder tselve bevonden soude moeghen wordden, eisd(em).

Item aengaen(de) de schulden en(de) wederschulden des v(oir)s(chreven) sterffhuys, die sullen de v(oir)s(chreve) partijen gel(ijckel(ijck) en(de) staecxgewijse betaelen ende trecken en(de) voer tvoldoen der betaelinghe der v(oi)rs(chreve) schulden en sal nyemandt der v(oir)s(chreve) partijen in prejudiis der v(oir)s(chreve) schulden en(de) t' achterheyden sijn deel oft eenich paert van dijen moghen vercoopen, belasten, alieneren oft transporteren voer ende alleer de schulden en sullen vollen betaelt zijn, maer oft yemandt eenich deel oft stuck begeerde te vercoopen om de schulden mede te betalen, dat sal oft sullen zij moegen doen, behalfven dat de penn(ingen) van(den) vercoope eerst en(de) voeral sullen moeten geemployeert en(de) gegeven worden in voldoeninghe der v(oir)s(chreve) schulden, eisd(em).

Item oft gebuerde dat iemandt van dese deylgenooten sijn paert en(de) deel van(de) schulden des v(oir)s(chreven) sterffhuys nyet en begeerde oft en wilde betaelen en(de) daervoer yemandt van(de) anderen d' een voer dandere gehacht gehouden oft gedwonghen worden om de schulden des v(oir)s(chreven) sterffhuys te betaelen en(de) de gebreckelijcke daeraff behoirlijck geadverteert geweest zijn(de), sal indijen gevalle de gearrresteerde oft gepraemde van dese partijen moghen van allen de gebreckel(ijcken) van betaelinge, zoe vele gronden van erffven oft renten mogen op hoogen ende met vuytgaen(e) der berren(der) keerssen v(er)coopen als sij penn(ingen) van doen(e) sal hebben om het paert en(de) deel vand(er) gebreken te betaelen, met oyck voer allen d' oncosten en(de) lasten dijer zoud(en) moeghen oploopen oft gerijsen ende voert voldoen van al des v(oir)s(chreven) es, soo hebben die v(oer)s(chreve) partijen en(de) deylgenooten elck den anderen onwederroepel(ijck) geconstitueert gehadt en(de) constitueren mits des(en) om de v(oir)s(chreve) vercoopinghe ints noot zij te moegen sonder voirder recht oft vonnisse doen, coram eisdem.

Item elck parceel oft stuck sal dragen sijn(en) last, co(m)me(re) en(de) chijns, daermede tsel(ve) belast sal bevonden worden en(de) tverloop van dijen betaelen, elck van tsijn(e), eisd(em).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7487, folio 51v., akte dd. 25 augustus 1594.

Een scheydinghe en(de) deylinge, bij kuese gedaen en(de) geschiet sijn(de) tusschen Liebrecht Van Eyssche zone wijlen Henricx ter eenre ende Cathlijne Van Eyssche, sustere des v(oir)s(chreven) Liebrechts, met consente, wille, weten(e) ende overstaen(e) Henricx Paeps al(ia)s Van Eycken, ter andere zijden, en(de) dat van(de) goeden, renten, chijnsen en(de) pachten, op hen gesuccedeert ende gedevolveert bij doode en(de) afflijvicheyt Henr(icx) wijlen Van Eyssche en(de) Anna Poortma(n)s, vaeder en(de) moeder als zij leeffden der voirs(chreve) deylgenooten, te deylen(e).

Sijn bleven en(de) gevallen den v(oir)s(chreven) Liebrecht Van Eyssche in sijn(e) deylin(ge) de goed(en) naerbes(chreven), ierst huys en(de) hoff, schueren en(de) stallen met allen zijn(en) toebehoirten, gel(ijck) tsel(ve) gelegen es ter Cruyce onder den laethove van Keerberghen, groot o(m)trent) metten boomgaede i ½ dachm(ael) ombegrepen der maeten, regen(oten) d' erffgen(aemen) Peeters Van Eyssche ter eenre, des heeren straete inde twee andere zijd(en), waranderen(de) op des heeren chijns en(de) recht van(den) gronde.

Item twee boenderen lants, gelegen onder den laethove van Keerberghen v(oir)s(chreven) tusschen de goeden van ... [n.v.], geheeten de Voshoeven.

Item noch een stuck lants, geheeten oyck de Voshoeven, gelegen neffens de v(oir)s(chreve) twee boend(er), regen(oten) Jan De Wijme ter ire. en(de) de v(oir)s(chreve) twee boenderen ter andere zijden, vercregen eertijts teghen Jan(nen) Spoelberchs, oyck onder Keerberghen gelegen.

Item noch een huys en(de) hoff met allen zijn(en) andere toebehoirten, gelijck tselve geleghen es met noch twee boenderen lants d(aer)aene, gelegen tusschen de v(oir)s(chreve) twee andere voirgaen(de) stucken, regen(oten) Jan Van Gevele ter ire. ende de v(oir)s(chreve) twee andere stucken ter iie. zijd(en).

Item noch ½ boender besloeten bempts, geheeten den Ast, onder Werchtere aent Winterbroeck, regen(oten) de Laecke ter ire., dWinterbroeck ter andere en(de) de Broeckstraete ter iiie. zijden.

Item noch een(en) bempt, gelijck den selven gelegen es ind(er) Basdoncke(n), groot ontrint drij dachm(aelen), tusschen Cleynaerts goeden ter eenre, des heeren straete ter andere en(de) Jan Huys ter iiie. zijd(en).

Item noch een stuck lants onder Grootloo inde Bolloe straete, groot ontrent iii dachm(aelen), regen(oten) ... [n.v.], hanc quoque et sat(is) prout, cor(am) Glavimans, Hougaerden, augusti xxv., 1594.

Sijn bleven en(de) gevallen der voirs(chreve) Cathlijn(e) Van Eyssche met consente en(de) ten bijsijn(e) des v(oir)s(chreven) haers mans de goeden naerbeschreven, ierst huys en(de) hoff, schueren en(de) stallen en(de) allen zijn(en) anderen zijn(en) toebehoirten, gelijck tselve gelegen es onder Keerberghen, groot ontrint ½ boender, gelijck tselve gelegen is tusschen Henrick Paeps Van Eyssche ter ire., eertijts Jan De Wijnme en(de) des heeren straet ter andere zijd(en) ende de heyde aldaer ter iiie. zijd(en).

Item een huys en(de) hoff metten lande daeraen gelegen, ts(am)en groot ontrint een boender, gel(ijck) tselve gelegen es onder Werchter te Cruyce tusschen de goeden wijlen Jans Van Eyssche ter ire. en(de) d' erffgen(aemen) wijlen Jans Van Houthem ter andere zijd(en).

Item noch een stuck lants, geleghen tot Cruyce onder Werchter aende Basdonckstraete, groot ontrent vijff dachm(aelen), regen(oten) de voirs(chreve) Basdonckstraete ter ire. en(de) tv(oir)s(chreven) huys ende hoff ter andere zijd(en).

Item noch de hellicht van ontrint iii dachm(aelen) lants, geleghen te Cruyce, regen(oten) d' erffgen(aemen) wijlen Jans Van Eycken, eertijts Cathlijn(e) Van Bolloe, ter ire. en(de) de v(oir)s(chreve) twee andere voirgaende stucken ter iire. en(de) iiie. zijd(en).

Item noch ontrent ½ boender besloten bempts, geheeten den Ast, regen(oten) de Laecke ter ire., derfgen(aemen) wijlen Cathlijn(e) Van Hoeve ter andere ende Aert Mathijs coempt int voirs(chreven) goet met i derdendeel bempts, noch onverdeylt.

Item noch een stuck lants, gelegen onder Keerbergen bijde Bolloestraete, groot ontrent iii dachm(aelen), regen(oten) Jan Gorys al(ia)s Bruers ter ire., des heeren straete ter andere, d' erffghen(aemen) Lynken Viskens ter iiie. zijden.

Item noch ½ dachm(ael) maybempts int Wijtbroeck tusschen de goeden van d' erffgen(aemen) Jan Nijs ter ire. en(de) iie. zijd(en) en(de) de Middellaecke ter ande(re) iiie. zijden, hanc quoque et sat(is) prout, coram eisd(em).

Item es tusschen de voirs(chreve) partijen geconditioneert en(de) ondersproecken dat zoe verre eenich van hen beyden hiernaermaels eenich parceel oft p(ar)cheelen van goeden met recht affgewonnen worden, dat zij tsel(ve) malcanderen zelen te compenseren ten goets mans prijse, eisd(em).

Ende elck parcheel, in elcx deylinghe gestelt, sal draegen elck sijn(en) heeren chijns en(de) recht van(den) gronde met oyck alle de renten die op elck parcheel selen bevonden worden vuyt te gaen(e), eisd(em).

Item es conditie en(de) ondersproecken dat zij partijen allen den goeden en(de) renten, buyten des(er) deylinge gebleven, naemaels gelijckelijcken selen paerten en(de) deylen, eisdem.

Item aengaen(de) de verloopen chijnsen ende heerlijcke rechten, tsij van chijns goeden oft leen en(d)e andere, hoedanich die bevonden en(de) genoempt zelen moegen worden, sullen zij partijen elck een den anderen deselve helpen betaelen en(de) effen maecken totten dach van deser scheydinghe en(de) deylinge toe incluz, eisdem.

Aengaen(de) de landen die oepen gebroecken ende gelabuert en(de) bezaeyt zijn, nutertijt tselve bezaeyt en(de) gewas, opde v(oir)s(chreve) landen staen(de), zullen partijen gelijckel(ijck) gebruycken en(de) oyck het toecomende jaer, dat sij opde v(oir)s(chreve) oepen gebroecken landen gelijckel(ijck) zelen wynnen en(de) bezaeyen, oyck tselve toecomen(de) jaer gelijckel(ijck) paerten en(de) deylen, eisd(em).

Elck deel sal hebben en(de) behouden allen de meubelen die in elck huys bevonden sal worden en(de) oyck dijer toebehoiren, alwaert datse buytens huys nutertijt waeren, behalven de moelen oft queerne, die zelen zij gelijck paerten ende gebruycken, eisdem.

Ende allen het fruyt en(de) graen, gers ende andere gewasse, wat het es, en(de) drooch hout, sullen zij partijen tselve gelijckel(ijck) paerten en(de) deylen, oirboren en(de) gebruycken, dit jaer van xciiii incluz, eisd(em).

Item es noch conditie dat ingevalle men naemaels bevonde eenighe meubelen, ghegraven zijnde op eenighe van(de) deylingen, dat zij deylders dat sullen hoot en(de) hootsgelijcx deylen, alwaert oyck bij alsoe dat op nyema(n)ts landt eenighen schat bevonden worde, soe sal die hellicht van dijen comen op die ander deylinge, d(aer)t nyet en sal bevonden wesen, eisd(em).

Item oft geviele (naer dat den kuese van dese deylinge is gegaen) yemandt woude inworpen en(de) hem dochte gegraveert te wesen, sal dat moegen doen mits geven(de) een gouden croone van drije gul(dens) tot behoeff van(de) gelagen ende die dat doen sal, salt moeghen hersetten, maer sal zijn(e) kuese d(aer)mede v(er)liesen, dan sullen zij deylderen dat laeten en(de) daer naer verthijen ten gesetten tijde die zij noemen sullen.

Item die sal willen inworpen, sal dat v(er)cleeren tusschen dit en(de) S(inte) Matheeus dach naestcomen(de).

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Libertus en Catharina Van Ijssche (x Henricus Paeps alias Van Eycken), beiden kinderen van Henricus (en Anna Poortmans), enerzijds en Guilielmus Rogmans met zijn vrouw Anna Van Haeght anderzijds. De eerste partij droeg een vierde van een bunder beemd in het Wijtbroek te Werchter over aan de tweede partij. Bij de overdracht trad Philippus Van Haeght op namens de tweede partij.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7487, folio 210r., akte dd. 3 april 1595.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven(en) naebes(chreven) gestaen Liebrecht Van Ijssche zone wijlen Henricx en(de) Cathlijn(e) Van Ijssche, suster des v(oir)s(chreven) Liebrechts, met consente, wille, weten(e) en(de) overstaen Henricx Paeps al(ia)s Van Eycken de jonge, haers mans, alle woonen(de) tot Werchte(re), per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoirl(ijcke) v(er)thijdeniss(en) het vierendeel van een boend(er) bempts, d(aer)aff dander drij deelen toebehoiren(de) Willem(en) Rogmans, onverdeylt wesen(de), gelijck den sel(ven) bempt gelegen es int geheele bij dWijtbroeck onder Werchtere v(oir)s(chreven) tusschen die Middel Laecke ald(aer) in d' een(e), die Cleyn Lake ter iire., d' erffgen(aemen) Vand(en) Heetvelde metten Heyligengeest ts(am)en ter derder en(de) Peeter Wouters al(ia)s Van Mechelen ter iiiie. zijd(en), exp(osito)  imp(ositus) est Ph(i)l(ip)s Van Haeght inden naem en(de) tot behoeff des v(oir)s(chreven) Willems Rogmans en(de) Anna Van Haeght, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere v(oir)s(chreven), per mo(nitionem) et sat(is) et war(as) op ix (mij)t(en) ts(iae)rs heeren chijs in een gichte van(den) besten pant aende wed(uw)e en(de) erffgen(aemen) joncker Fredricx wijlen Botnia als heere van(den) gronde, tanquam prout iure, cor(am) eisd(em).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Essche Libertus, XIII (S), ° ca. 1580,

 

Van Essche Cathlijn, x met XIII - Paeps Henricus (S6006), ° ca. 1560, deze x 2 met Cathlijn Van Lantrop (S6007), fs Waelran x Margaretha ...

Uit dit huwelijk:

1. Paeps Libertus,

Paeps Catharina,

Paeps Adriana, x ca. 1618 met Stoop Petrus, fs Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Stoop Petrus, (°) Werchter 22.08.1619 (g. Paeps Petrus en Timmermans Margaretha),

     Stoop Maria, (°) Werchter 11.09.1624 (g. De Leew Adrianus en Stoop Maria),

     Stoop Catharina, (°) Werchter 13.05.1628 (g. Van Eijken Petrus en Paeps Catharina).

Paeps Guilielmus, 

Paeps Anna,x met Van Inthout Jan, deze x 2 met Anna Bloems,

2. Paeps Maria, XII (S3003), ° ca. 1601,

Paeps Cecilia, ° ca. 1603,

Paeps Margareta, ° ca. 1603,

Paeps Willem, ° ca. 1603

 

? Van Essche Maria, x met Libertus Vanden Berghe,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Berghe Paulus,

     Vanden Berghe Margaretha.

 


 

XV - Van Essche Aert (S), ° ca. 1540, x met Anna Van Haecht (S), zij x 2 met Guiliemus Vos, fs Arnoldus, stadsklerk van de eerste schrijfkamer van Leuven.

 

Michiel ende Aert Van Essche kinderen en erfgen wijlen Aert Van Essche woonende in Haacht dragen een bunder bempt in de mutters op aan Merten Mertens x Margriet Vandeneijnde.

28 jun 1633: mr Aert Van Haecht verkoopt aan Nicolaes Bloems tot behoef van derfgen wijlen Michiel Van IJsche x Cathlijn De Lange
- 13 sep 1634: Hendrik Mesmakers x Marije Van Essche, Nicolaes Bloems x Margriet Van Esch, Hendrik Mesmakers & Jan Verscuren als momboirs kinderen Carel Verschuren x Anna Van Esche, Andries Van Loije x Emerentiana Van Esche kinderen wijlen Michiel Van Essche x Cathlijn De lange verkopen aan Jan Van Loije uit Aarschot,  Dominicus Reijniers als voorganger en Jan Van Loije ‎(Verscuren?)‎ als sterfman.

Aarschot 139ter: 7 dec 1640:
Verhef van drij dm eusels te Haecht tot behoef van Adriaen Van Essche voor deen hellicht ende Andries Van Roij x Emerantiana Van Essche dr wijlen Michiel voor dander hellicht naer dode van voors Michiel.
H835 fo 182v: 16 dec 1659:
Niclaus Bloems, Hendrik Bloems, Guilliam Bloems, Peeter Bloems, Elijsabeth Stallaerts dochtere Jans x Anna Bloems, Machiel Mesmakers Jan ende Rombout Mesmakers ende Sebastiaen Vervoort x Anna Mesmakers, Cornelis & Jan Verschueren & Adriaen Geuvers x Cathlijn Verschueren kinderen wijlen Carels x Anna Van Essche, Jan Somers x Elisabeth Verschueren voor zichzelf en voor de kinderen wijlen Emerentiana Van Essche daer vader aff was
?. met Peeter Van Thienen, alle als erfgen van wijlen Niclaes Bloems x Margriete Van Essche verkopen aan Huijbrecht Van Winckel of zijnen commant het paert en deel van twee boenderen lants opt Hoijevelt in Haacht,  Huijbrecht Van Winckel, Henrick Van Langendonck & Barbara Van Adorp als geaccepteerde naerderlingen van tselve paert ende deel. 

HCT851 fo 16:
- 24 dec 1585: Authorisatie gegeven bij de schepenen van Haecht voor de kinderen wijlen Aerts Van Eijssche om te mogen vercoopen de ses dm drij vd beempts geheeten Delsten
- 7 mrt 1586: Philips Van IJsche zone wijlen Aerts ende Philips Van Haecht als gemachtigt en in naam van Willem Van Langendonck als momboir der kinderen wijlen Peeter Van Langendonck x Cathlijn Van Rode gehuijsschen als sij leefden hebben ontvangen na de dood van Aert Van IJsche ende Kathlijne Van Rode een derdendeel van de voors acht bonderen beempt gelegen onder Haacht geheeten de Elsten doende den voors Philips Van IJsche den eedt van trouw
- dezelfde dag heeft Willem Van Langendonck als voors voor een derde deel, Philips Van IJsche zone wijlen Aerts in naam van hemzelf met Philips Van Haecht zijn oom als momboir van Machiel ende Aert Van IJsche broeders des vs Philips mindere van jaeren tsamen voor een sesde deel vande voors acht boenderen gederft aan Lucas Van Velthem geboren van Loven en woonende tot Antwerpen ende Adriaen Van Rijmenam heeft in zijnen naem den eedt gedaen
- ...
- 21 jul 1601: deen helcht van acht boenderen beempt geheeten den Elst worden verkocht aen Jan Maes brouwer tot Loven int Hoefijser sone wijlen Nicolaes x Catharina Van Haecht dochter wijlenJans behoudende Josijne Van IJssche haere moedere haer tochte ...

 

Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 7470, folio 120r°, akte dd. 27 oktober 1576.

Transcriptie.

Item Aerdt Van Ijssche zone wijlen

Jans, woonen(de) tot Haecht, heefft

bekindt schuldich te zijne Elizabeth

Van(den) Broecke dochter wijlen Peeters,

woonen(de) te Loven(e), twelff carolus gulden

te twintich stuyvers tstuck en(de) thien

stuyvers der munten tshertogen van

Brabant cours en(de) loop hebben(de), erffelijcke

rente, alle jaere opden xxvii. octobr(is)

te betaelene en(de) inder stadt wissel van

Loven(e) los en(de) vrij, etc(etera), oyck van xe., xxe.,

hondersten en(de) allen anderen penningen te

leveren in futur(um) quolibet assecutum

et ad monitione(m) pignus apud Herent

aut Haecht predict(um) et

tantum, met conditien dat de voirs(creven)

bekinder de voirs(creve) erffrente zal mogen

lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hem

gelieven zal teender reysen, elcken

carolus gulden daeraff met zesthien

gelijcken carolus guldens ac cum

obligan(do) et submitten(do), cor(am) Roeloffs,

Wils, octobr(is) xxvii.

Item predictus Arnoldus promisit

Annam Van Haecht, suam uxorem,

ad mo(bilia) prestare, cor(am) eisd(em).

 

In de marge.

S(olvi)t.

Op heden den

derden november

a(nn)o xvic. drijentwintigh

hebben de huysarm(eeste)rs

van S(in)te Peeters

kercke alhier, dese ondert(eeckent) hebben(de),

bekent vuyt hand(en)

Machiel en(de) Aert Van Esch

ontfangen te hebben

de capitale pen(ningen) en(de)

v(er)loopen van acht jaeren van thien

stuyvers erffelijck

vuyt dese rente

van xii g(uldens) x st(uyvers) als

hen bij tussen gele- Conrart Van(den)

gateert sijnde Broecke gemaeckt sijn(de),

promittentes nullaten(us)

alloqui sed semp(er)

satis et waras

erga quoscumque,

toircond(en), etc(etera).

Merten Wagemans.

Merten Coosmans,

Geldolf

Van Overbeke.

 

Hieronder vier opeenvolgende akten, die op mekaar betrekking hebben.  In de tweede akte wordt melding gemaakt van Arnoldus Van IJssche en zijn vrouw Anna Van Haecht, die beiden reeds overleden waren.  In de eerste akte wordt ook melding gemaakt van Philippus Van Haecht (x Margaretha De Witte), één van de twee uitvoerders van het testament van Elisabeth Van den Broeck. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7473, fol. 42v., akte dd. 15 september 1579.

Allen, etc(etera), dat m(eeste)r Jan Van Wamele ende Ph(i)l(ip)s Van Haecht, beyde als executeurs vand(en) testame(n)te, codicille ende vuytersten wille van El(isabe)t Van(den) Broecken, gepass(eer)t zoe voer hee(re) Peete(re) Willems, notaris, ende zekere getuygen, als voer heer Huybrecht Grisoni, pastoor der prochien kercke van S(in)te Geertruyden alhier binnen Love(n), ende zekere getuygen, respective in date des xiiien. octobris xvc. lxxviii en(de) viiia. julii a(nn)o xvc. lxxix, al naerdere blijcken(de) bijden selven testamente ende codicille in date v(oer)s(creven) alhier gebleken vuyt crachte ende nae vermogen der commissien ende authoriteyt, hen bijden selven testamente ende codicille gegeven, ende anderssints in alder bester formen, vuege, wege en(de) manie(re) he(n) doenlijck zijn(de), hebben gecedeert, getransporteert ende overgegeven, cederen, transporteren ende gheven ove(r) midts desen Adriaen(en) Juypers, p(rese)nt ende accepteren(de), inden name ende tot behoeff vanden Grooten Zieken Gasthuyse van S(in)te El(isabe)t bynnen deser stadt van Loven(e), eene erffrinte van vierentwintich carolusg(uldens) tsiaers, staende opde Staten van Brabant int quartier van Loven(e) met brieven van(de) selve Staten vander daet des iien. maii xvc. lxviiitich., geteeckent opde plycke Wellemans, om die selve erffrinte van vierentwintich carolusg(ulden) bij dijen van(de) v(oer)s(creven) gasthuyse jaerl(ijcx) op te beuren en(de) tontfangen, quitan(cie) en(de) acquyt d(aer)aff te gheven(e) ende daeraff te disponeren sonder voerde(re) consent oft transport d(aer)aff te derffven hebben(e), al naervolgen(de) den selven testamente, te weten(e) die selve penningen jaerl(ijcx) te bekeeren(e) ende temployeren(e) in lijnwaet totten armen vanden selven gasthuyse sonder eenige rekenin(ge), bewijs oft relqua daeraff te derffven doene, constituerende te dijen eynde dijen van(den) gasthuyse spetial(ijck) ende onwederoepel(ijck) om te wesen procureurs ende administrateurs in haer eygen zake om die selve rinte tontfangen, quitan(cie) en(de) acquyt daeraff te gheven(e) ende oft noot zij in rechte daeraff te treden(e) in for(ma) ad lites, gelovende vuyt crachte ende inder qualiteyt v(oer)s(creven) van(den) v(oer)s(creven) transporte ende cessie altoos genoech te doen(e), soe verre bij desen yet te nauwe ged(aen) wae(re), alsoe dat den v(oer)s(creven) gasthuyse in toecomen(de) tijden sal mogen genoech wesen, coram Liedekercke, Luenis, septembris xva., xvc. lxxix.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7473, fol. 43v., akte dd 15 september 1579.

Item die voers(creve) executeurs inden name en(de) qualiteyt v(oer)s(creven) hebben gecedeert ende getransporteert, cederen ende transporteren midts des(en) Adriaen(en) Juypers, present ende accepteren(de) inden name ende tot behoeff van zustere Jacquelyncken, religieuse int Groot Siecke Gasthuys tot Loven(e), haer leven lanck duerende, ende nae haere doot den v(oer)s(creven) gasthuyse eene erffrinte van sess(e) rinsgulden(en) erffelijck vuyt ende van eene rinte van twelff rinsgulden(en) thien stuyvers erffelijck, daerinne p(er)sonel(ijck) verbonden staen Aerdt Van Ijssche ende Anna Van Haecht, gehuysschen als zij leeffden, voer schepen(en) van Loven(e) xxviia. octob(ris) a(nn)o xvc. lxxvi°. in me(di)a camera, daerdoe(r) desen is getransfigeert, cederen(de) alsoe derffbrieven daeraff zijn(de), der v(oer)s(creve) suste(re) Jacquelyn(e) ende gasthuyse voer zoe vele die voers(creve) sess(e) rinsg(ulden) aengaet ten selven rechte, prout obligan(do) et submitten(do), cor(am) eisd(em).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7473, fol. 44v., akte dd. 15 september 1579.

Item die voers(creve) executeurs inden name ende qualiteyt v(oer)s(creven) hebben gecedeert, getransporteert ende overgegeven, cederen, transporteren ende gheven ove(r) midts desen Adriaen(en) Juypens, Aerde Van Bullestraten, Bartholomeeus(en) Van Leeuwe ende Janne Van Winde, respective meye(r) ende meesters van(den) eerweerdigen Heyligen Sacramente inder kercken van S(in)te Geertruyden bynnen deser stadt van Loven(e), p(rese)nt ende tselve accepteren(de), inden name, qualiteyt ende opden last naerbes(creven), sess(e) carolusg(ulden) erffelijck, te xx st(uyvers) tstuck, daerinne p(er)sonelijck verbonden staet voer schepen(en) van Loven(e) Jan Leerbijls sone wijlen ... [n.v.], al naerdere blijcken(de) bij der constitutie brieven daeraff zijn(de) in date januarii ixen. lib(ro) xvc. lxvii in me(di)a, item alnoch eene erffrinte van sess(e) carolusgulden(en) vuyt ende van eene erffrinte van achthien rinsgulden(en) tsiaers, staen(de) besedt opt huys, geheeten den Rooden Helm, inde Hoelstrate, al naerdere blijcken(de) bijde brieven van vercrijge in date den xven. februarii xvc. lviii in media, cederende alsoe den v(oer)s(creven) meesters ind(er) qualiteyt v(oer)s(creven) derffbrieven metten transporten en(de) anderen bescheede, daeraff zijn(de), ove(r) ten selven rechte, prout, te weten(e) tot fundatie van eender weeckmissen eeuwelijck ende erffel(ijck) gecelebreert te wordden(e) op Sint Annen aultaer bij eenen eerbaren priestere, goet van leven en(de) conversatie wesen(de) voerde siele van(de) testateuresse, hae(re) ouders ende vrienden zielen, daervoe(r) die priestere die celebreren(de) zal hebben voer elcke misse drie ende een(en) halffven stuyve(r) Brabants, des zal hij schuldich ende gehouden zijn nae elcke misse te lesen die psalmen miserere mei deus ende de profundis metter collecten quesimus en(de) fidelium, item vuyte selve twee erffrinten tot fundatie van eene wassen keersse opden candelaer van hae(re) ouders, tander ind(en) muer bijden choor van Sinte Geertruyden xxiiii st(uyvers) tsiaers, item voerde ghene die de selve wassen keersse onsteken ende vuyt doen sal, het dyssendaeghs onder S(in)te Annen misse en(de) het loff vier stuyvers tsiaers, item den vier meesters van(de) eerw(eerde) Heyligen Sacrame(n)te op dat zij te nernstiger die v(oer)s(creve) fundatie souden gaede slaen, twintich stuyvers tsiaers en(de) den rintm(eeste)re die de v(oer)s(creve) twee erffrinten jaerl(ijcx) zal ontfangen ende distribueren thien stuyvers tsiaers, geloven(de) die v(oer)s(creve) meesters ind(er) qualiteyt v(oer)s(creven) al tselve tachtervolgen(e) en(de) te voldoen(e), bekinnende het wettich bescheedt, daeraff zijn(de), ontfangen te hebben(e) van(de) v(oer)s(creve) executeuren, coram Liedekercke, Luenis, septembris xva., a(nn)o xvc. lxxix.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7473, fol. 45v., akte dd. 15 september 1579.

Item die v(oer)s(creve) executeurs inden name ende qualiteyt v(oer)s(creven) hebben gecedeert ende getransporteert, cedeerden en(de) transporteerd(en) midts desen Adriaen(en) Juypens, p(rese)nt en(de) accepteren(de), ind(en) name ende tot behoeff Ph(i)l(ip)s Van Haecht sone Ph(i)l(ip)s, daer moeder aff is Margriete De Witte, eene erffrinte van vijff carolusg(ulden) te xx st(uyvers) tstuck, daerinne personelijck verbond(en) staet die v(oer)s(creven) Ph(i)l(ip)s Van Haecht, vade(re) des v(oer)s(creven) Ph(i)l(ip)s voer schepen(en) van Loven(e) den ... [n.v.] in me(di)a, daerdoe(r) des(en) brieff is getransfixiert, cederende alsoe der brieven, daeraff zijn(de), metten gelueften daerinne begrepen, ten selven rechte, prout, obligan(do) et submitten(do), cor(am) eisd(em). 

 

Hieronder een akte met vermelding van Philippus, Michael en Arnoldus Van Essche, kinderen van Arnoldus en Anna Van Haecht.  In de akte wordt ook melding gemaakt van Barbara Storms, waarschijnlijk dochter van Ingelbert en Elisabeth Verhoeven, de derde echtgenote van Henricus Van Haecht.  Daarnaast ook de melding van Philips Van Haecht, echtgenoot van Margaretha De Witte. 

Helaas verdwijnt er tekst in de vouw van het register, aangeduid met [rand].

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8226, fol. 250r°, akte na 24 juni 1580.

Item, in p(rese)ntia villici, gestaen m(eeste)r Willem Vos sone ... [n.v.], heeft opgedragen met behoirlijcke verthijdenisse een block lants, groot ontrint vijf dachmael, gelegen tot Haecht, regen(oten) Aerdt Verhey... [rand] ter eenre, Cornelis Boels ter iier., Elizabeth Van(der) Hoeven ter derder en(de) de kercke van Wesemale ter vierder sijden, inder vueghen gelijck de voers(creven) opdragere tvoers(creven) lant vercregen heeft voir scepen(en) van Loven(e) opten xe. maii anno xvc. lxx... [rand] in 3a. tegen Barbara Storms ende de voers(creven) opdragere daer vuyt on[t]goet sijnde, soe is daer inne gegoet ende geerft ten erffelijcken rechte Ph(i)l(ip)s Van Haecht inde naemen en(de) tot behoeff van Ph(i)l(ip)s, Michiel en(de) Aerdt Van Essch, kinderen wijlen Aerdts, die hij behouden heeft van Anna Van Haecht, gehuysschen als zij leeffden, per mo(nitionem) et war(as) opde co(m)meren en(de) chijsen, de voers(creve) Barbara den voers(creven) opdragere int overgoeden gewarandeert en(de) dat hij opdragere de selve goeden zedert sijnen vercrijge nyet en belast, gealineert oft getransporteert terminis tanquam prout jure aut, cederende voirts den voers(creven) Ph(i)l(ip)s tot behoeff als voe(r) de geluefte van genoech doene bijd(er) voers(creve) Barbara den voers(creven) opdrager gedaen, cor(am) Ketelboete(re), Goirts, junii xx... [rand], anno lxxx.

 

De voorgaande akte wordt gevolgd door de volgende akte van dezelfde datum na 24 juni 1580.  De Arnoldus Van Essche in deze akte is allicht de man van Anna Van Haecht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8226, fol. 250r°, akte na 24 juni 1580.

Item de voers(creven) Ph(i)l(ip)s, in p(rese)ntie, heeft vercleert dat hoe wel dese guedinge op nu ierst is geschiet dat nochtans de coopmanschap van dije is gedaen van maio anno xvc. lxxvii tusschen Aerden Van Essche als cooper en(de) m(eeste)r Franchoys Le Roulx als vercooper ende dat alsdoen de voers(creven) Aerdt Van Esschen tzijnen laste heeft genomen alsulcke vier rinsg(ulden) erffel(ijck) als de voers(creven) Le Roulx soude schuldich sijn te geven aen m(eeste)r Jannen Van Couwenhoven oft alsulcke carol(us) guld(en) erffel(ijck) als de voers(creve) goeden soude willen heysschen, eisdem.

 

Met verwijzing naar naar de volgende link :

http://sandbox.itineranova.be/images/SAL7466/SAL7466_0391.jpg

met een akte waarin Arnoldus Van Ijssche en Anna Van Haecht worden vermeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7466, fol. 195v., akte dd. 2 maart 1572.

Item in tegewoirdich(eyt) der meyers scepen(en) van Loven(e) ende eyge(n)genooten naebescr(eve)n gestaen Ferry en(de) Everardt Verhulst, gebruede(re)n en(de) kynderen wijlen Loycx, respective woonen(de) te Velthem en(de) Winxele, ende Anne V(er)hulst, zuster der voirs(creve) gebruederen, met consente, wille, weten en(de) overstaen(e) Jans Maes, huers mans, ende hebben opgedragen met ressche en(de) rijse ten eygen(en) rechte een plecxken lants, groot wesende het viere(n)deel van vijff vierendeelen, alzoe tselve o(m)begrepen der mathen gelegen is onder Herent voirs(creven) opde Couther Grecht tusschen de selve grechte ter eenre, de goeden Aerdts Van Ijssche t(er) iid(er) en(de) de wed(uw)e en(de) erffgen(amen) Tzestich ten anderen zijden, ende hebben d(aer)inne gegoet en(de) geerft ten eygen(en) rechte de voirs(creven) Aerdt Van Ijssche en(de) Anne Van Haecht, zijn huysvr(ouw)e, hiis interfueru(n)t Graven, Ketelboete(re), scepen(en) van Loven(e), en(de) eygengenooten, item Peeter Moons, lieuten(ant) smeyers van Loven(e) en(de) N. Vand(er) Heyden, insgelijcx als eygengenooten, cor(am) quibus sat(is) et war(as) voe(r) vrij eygen en(de) ombelast goet, p(ro)ut quiquidem rogan(tes) et faciu(n)t scab(ini) p(re)d(ictis) martii secu(n)da, 1572.

 

Hieronder een akte met vermelding van Arnoldus Van Esshe als zoon van wijlen Joannes en inwoner van Haacht.  Ik veronderstel dat hij de man is van Anna Van Haecht.  De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Invetaris Cuvelier, register nr. 7465, fol. 205v, akte dd. 8 februari 1571.

Item Arnoldus Van Essche filius quond(am) Joh(ann)is, c(om)moran(s) apud Haecht, recog(novi)t se debere Elizabeth Van(den) Broecke filie quond(am) Petri c(om)moran(s) Lovanii quatuor flor(enos) caroli te xx st(uvers) tstuck mo(ne)te d(omi)ni ducis Braban(tie) curren(tis) hered(itarii) reddit(us) singulis a(n)nis p(rim)a feb(rua)rii p(er)solven(dis) et in cambio  op(pidi) Lovanien(sis) quite et libe(re), etc(etera), deliberan(t...) (?) in futur(um) quolibet ass(ecu)t(um) et ad mo(nitionem) pign(us) apud Haecht pred(ictum) aut Herent valens et t(antu)m et poter(i)t red(ime)re qu(os)cu(m)q(ue) vol(verit) una vice que(m)libet flor(enum) caroli exinde cum et median(tibus) octodecem flor(enis) caroli c(on)(similibus) ac cum  obligan(do) et submitten(do), coram eisdem.

            In de marge.

Item El(isabe)t Vand(en) Broecke heeft bekint bij Aerde Van Essche dese erfri(n)te gequeten te zijn(e) en(de) de hootd(enieren) d(aer)aff ontf(ange)n te hebben(e), conse(n)terende alzoe inde cassatie van dit bekyn op heden den lesten ja(nua)rii a(nn)o xvc. lxxiiii stilo Brab(antie), s(ub)s(crip)t Lysken Van(den) Broecke.

 

Hieronder een akte met vermelding van Philippus Van Haecht als zoon van Henricus.  Ik veronderstel dat zijn moeder Margaretha Boons is. Verder nog een vermelding van Michael Van Haecht als zoon van Michael.

Tevens de vermelding van Arnoldus Van Essche, zoon van Joannes (en Barbara Paeps) en man van Anna Van Haecht.

De naam Van Haecht komt vrij veel voor in Haacht en het ziet er allemaal vrij complex uit.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7464, fol. 83r., akte dd. 28 oktober 1570.

Item Machiel Van Haecht sone Machiels, Cornelis Bollen sone wijlen Jans, Philippus Van Haecht sone wijlen Henricx en(de) Aerdt Van Essche sone wijlen Jans, alle woonen(de) te Haecht, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben genomen en(de) bekynnen midts desen in hueri(n)ghe genomen te hebben(e) van joncker Ambrosio Van Duffle en(de) Cornelis(en) Schuerbroot als heyligegeestmeesters van S(in)t Jacops kercke te Loven(e) eenen beempt, groot omtrent acht boenderen, geheeten den Berrendonck, gelegen onder Haecht, den voirs(creven) Heyligegeest toebehoiren(de), tusschen Jeroen(en) Van Maldere ter eenre, Jaspar Sul t(er) tweed(er), de Dijle ter derder en(de) Anna Raes t(er) vierder zijden, te houden(e) en(de) in hueri(n)ghe te besitten(e) van martini xvc. tzeve(n)tich een(en) t(er)mijn(e) van sesse jaeren, deen nae dande(re) sonder middel vervolgen(de), elcx jaers daeren boven om en(de) voer hondert carolusgulden(en) te xx st(uvers) tstuck, alle jae(re) S(in)te Mertens(mis)se te betalen(e) en(de) te Loven(e) te leveren aen(den) rentm(eeste)r vand(en) voirs(creven) Heyligegeest, met conditien dat de voirs(credve) huerlingen den co(m)mer daervuyt gaen(de), gehouden zullen zijn jaerlijcx te betalen(e) aen Jan(nen) Van Espelghem, sulcx en(de) zoe in tijts dat den voirs(creven) Heyligegeest daeraff gheen schade en(de) lijde, dwelck oft gebeurde, sal zijn ten coste vand(er) voirs(creve) huerlingen, den welcken hen zal gecort wordden aen(de) voirs(creve) so(mm)e van hondert carolusgulden(en), es oyck c(on)ditie dat de voirs(creve) huerlingen gehouden zullen sijn jaerlijcx duere(n)de de selve hueri(n)ghe sonder cortsel te betalen(e) den chijs aend(en) hee(re) van Elsbroeck ende zullen de voirs(creve) huerlinghe, schuldich zijn tot hu(n)ne laste sonder cortsel te betalen(e) den hondersten penn(inck) a(n)ni lxix, alle welcke c(on)ditien, etc(etera), cor(am) Buck, Dormale, octobr(is) xxviii. 

 

In de volgende akte maakt men melding van :

- Michael en Arnoldus Van Essche (Van Ijssche), kinderen van Arnoldus (en van Anna Van Haecht).

- Maria Wouters, weduwe van Guilielmus Van Hove en vrouw van Anthonius Go(o)ris, met haar kinderen Henricus, Barbara en Maria Van Hove.

Maria Wouters en Joannes Van Hove (waarschijnlijk haar schoonbroer) treden op als voogden van Henricus, Barbara en Maria Van Hove.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7495, folio 118r., akte dd. 9 februari 1604.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Michiel en(de) Aerdt Van Essche, gebroederen, kinderen wijlen Aerts, bij beyde woonen(de) tot Haeght, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een boend(er) landts, gelegen onder die prochie van S(in)t Jans in Scriecke onder de Laet van Scrieck ind(en) Loosen Hoeck tusschen die goeden Jans Peeters in iie. zijd(en), J(a)n V(er)thiers ter iiie. en(de) derffgen(aemen) Cornelis Tebeecx al(ia)s Goirdts, item alnoch een halff boend(er) broecx, geleghen int Wijtbroeck onder Werchter tusschen die Cleyn Laecke in deene, Peeter Michiels ter iie., ... [n.v.], exp(osito) soo is daerinne gegoyt en(de) geerft voorde tocht Mayken Wouthiers wed(uw)e wijlen Willems Van Hove, tegenwoordighe huysvr(ouw)e Anthonis Goris, en(de) Jan Van Hove als momboirs van Henrick, Barbara en(de) Mayken Van Hove, kinderen des voors(chreven) wijlen Willems, daer moeder aff es de voors(chreve) Mayken Wouters, et sat(is) die voors(chreve) opdraege(ren) et war(as) dierste stuck voor ombelast ende tvoors(chreven) halff boender op twee penn(ingen) Lovens oft ontrent aen(den) hertoghe van Aerschot als heer van(den) gronde, tanqua(m) prout iure, coram Liebrechts, Rivieren, feb(rua)rii ixa., 1604.

 

Hierbij een erg complexe schepenakte met vermelding van broers Michael en Arnoldus Van Ijssche (Van Essche), beiden kinderen van Arnoldus en Anna Van Haecht. De kinderen hadden een oom Philippus Van Haecht. Deze Philippus was dus een broer van Anna Van Haecht en moet dus geweest geweest zijn met Margaretha De Witte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, regiter nr. 7484, folio 57v., akte dd. 30 augustus 1591.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepenen van Loven naebescreven gestaen Ph(i)l(ip)s Van Haecht soene wijlen Jans als oom ende momboir van Michiel ende Aerden Van Ijsschen kinderen wijlen Aerdts, daer moeder aff was Anna Van Haecht, ende tot des naebescreven staet te moghen doen, behoirl(ijck) ende onwederroepel(ijck) geauthoriseert zijnde bijde weth des dorps van Haecht den naestlesten dach marty lestleden, al naerder blijcken(de) bijde selve authorisatie ende hierinne geinsereert, aen mijn(e) hee(ren) den schepenen ende wethoude(ren) des dorps van Haecht, gheeft oytmoedel(ijck) te kennen Ph(i)l(ip)s Van Haecht hoe dat Michiel ende Aerdt Van Ijssche, gebruederen, kinderen Aerdts wijlen Van Ijssche ende Anne wijlen Van Haecht, gehuysschen als zij leeffden, hem suppl(ian)t bij sloete van reeckenin(ge), voirde weesm(eeste)rs der stadt van Loven gepasseert opden xxven. february anno xci lestleden, schuldich ende ten achter sijn die somme van vier hondert lxi rins(guldens) x st(uyvers) ½ brasp(enninck) iii (mij)ten, in welcke somme begrepen is het sloth vande voirgaende reeckenin(ge), voirde voirs(creve) weesm(eeste)rs gepasseert opden lesten february anno lxxxvi, alwaer die voirs(creve) erffgenaemen Van Ijssche den suppl(ian)t ten achter bleven, naedijen die voirs(creven) suppliant ontfanghen hadde iiic. xc rins(guldens) voirden coop van hunnen sesten paerte vanden Elsten onder Haecht, daeraff verantwoirdt is inde vois(creve) leste reeckenin(ge) over die somme van iiic. l rins(guldens) te betaelen eens, welcke somme die voirscreven weesm(eeste)rs den suppl(ian)t zouden te rinte gestelt hebben gehadt, soe verre hij dat v(er)socht hadde, overmidts die voirs(creve) drijehondert vijfftich rins(guldens) te bet(aelen), daeraff het verloop indyen tselve te rinten bekindt hadde geweest, beloopen zoude over die hondert rins(guldens) eens ende want hij suppl(ian)t bynnen den tijde die hij drij kinderen der voirs(creve) gehuysschen gehouden ende onderhouden heeft wel van zijne rinten heeft moeten v(er)coopen, mede gereeckent die p(er)soneele rinten, daermede die selve suppliant hem heeft moeten bynnen den selven tijde belasten tsaemen over dan xiic. rinsgul(dens) eens, die de voirs(creven) suppl(ian)t ontfanghen heeft van zijnen silveren wercke ende van andere zijne meubelen, bij hem suppl(ian)t uyt nootsaeckel(ijcheyt) v(ercocht) bynnen den voirs(creven) tijde, boven al dat voirs(creven) is, soe staet die voirs(creven) suppl(ian)t noch borghe voir dese erffgenaemen voir een rinte van xxviii rinsg(uldens) erffel(ijck), te quyten ten pe(n)nin(ck) xvie., bij Aerden wijlen Van Essche, desen kinderen vaeder, der fundatien hee(re) ende m(eeste)r Peeters wijlen Breughel bekindt opden xxvie. july anno lxxvii inde ierste scrijfcamer opt stadthuys van Loven verloopen tsedert die constitutie xiii jaeren, daerop hij in alles bij desen suppl(ian)t maer betaelt en zijn drije jaeren ende twee rins(guldens) opt vierde jaer, voir welcke rinte ende voer tverloop der selver die voirs(creven) suppliant int peryckel staet geexecuteert te worddene, sijn oyck de voirscreven kinderen ende hunne goeden belast met andere diverssche chijnsen ende rinten, soe reele als p(er)sonele, daervoir die voirs(creven) supp(lian)t nyet verbonden en staet als met xii ½ rins(guldens) erffel(ijck) aen wijlen Elizabeth Vanden Broecke met vi rins(guldens) erffelijck uyt een boender lants opt Lanckvelt onder Wiltsele met noch vier rinsgul(dens) erffel(ijck) vuyt eenen blocke lants tot Haecht met meer andere chijsen, oyck al van vele jaeren v(er)loopen, soo dat nyet mogel(ijck) en is allen die voirs(creve) lasten uytten proffijten ende jaer(lijcxe) innecomen vande goeden der voirs(creve) kinderen te becomen ende daervan te betaelen, waerdore die schulden ende tachterheyden der selver erffgenaemen meerder van jaere tot jaere geschaepen es te wordden ende hunne goeden grootel(ijcx) vermindert, opgheten en(de) ten lesten bijden crediteurs ende rintheffers tot henre verdriete, schande ende groete schaede vuytgedaecht vuyt crachte van mainmise v(er)cocht te wordden, om welck te verhueden, dunckt den voirs(creven) suppl(ian)t van zijn advys profijtel(ijck), jae nootelijcxte, te wesen de voirs(creve) kinderen vande voirs(creve) rinten emmers ten minsten van(de) voirs(creve) xxviii rins(guldens) erffel(ijck) te ontlasten, bidt daerom die selve suppl(ian)t seer oytmoedel(ijck) dat u mijn(en) hee(re) schepenen voirs(creven) gelieven wel neerstel(ijck) inne te sien ende te examineren tghene voir verhaelt is ende dijen volgende met appostille op desen te ordineren datmen vande goeden der voirs(creve) kinderen soo vele sal op hooghen ende metten vuytgaen vander berrender keerssen v(er)coopen alsser van noode zal wesen om die schult des voirs(creven) suppl(ian)ts te betaelen ende die voirscreven rinte van xxviii rins(guldens) erffel(ijck) te lossen ende te quyten ende dat met alsulcke partijen van goeden als met advyse ende raede van u mijn(e) hee(ren) oft van eenighe van vlieden bevonden ende v(er)claert sal wordden proffijtel(ijck) ende den voirscreven kinderen minst schaedel(ijck) te wesen, daertoe co(mm)itterende ende behoirl(ijck) authoriserende den voirs(creven) suppl(ian)t oft ymanden anders die mijn(e) voirs(creve) hee(ren) sal bequaem daertoe dancken, dwelck doende, etc(etera), onder stont ges(creven) Ph(i)l(ip)s Van Haecht ende daernae aldus gesien bij schepenen van Haecht die reeckenin(ge), in het sloth der selver gepass(eer)t voer mijn(e) hee(ren) de weesm(eeste)rs der stadt van Loven vander daet van(den) xxven. february a(n)no xvc. xcitich., onderteekent H. Cloet, eentsaementl(ijck) het innehouden van dese requeste ende die groete lasten daerinne v(er)haelt hebben met goeden advyse ende rijpen raede daerop geleth, geaccordeert ende geauthoriseert den suppl(ian)t te moghen v(er)coopen bij proclamatie en(de) kerseberinghe desselffs om te comen tot zijne betaelinghe ende gedebourseerde pe(n)nin(gen), mitsgaders totter affquytinghe vand(er) rinten van xxviii rins(guldens) ts(iae)rs vande goeden van wijlen Aerdt Van Esscche ende Anna Van Haecht, gehuysschen als zij leeffden, ter minster schaede ende meesten proffijte, actum tot Haecht desen naestlesten meert a(n)no 1591, ondert(eeckent) Aerdt Van Haecht, Willem Van Langendonck, Remeys Van Haecht, Remeys V(er)paelt en(de) Willem Bols, schepen(en), de selve vuyt crachte ende nae vermoghen voirs(creven) in p(rese)ntia heeft vuytgegeven ende bekindt midts desen vuytgegeven te hebben inden naem ende qualiteyt voirs(creven) Bartholomeusen ende Hansen Van Haecht inden naem ende tot behoeff van hen selven als inden naeme ende tot behoeff van henre suste(re) kinderen wijlen Thomas Van Haecht, die welcke bekinnen inder qualiteyt voirs(creven) ten erffve genomen te hebben een stuck bempts, geleghen tot Haecht achter Waelhem inde Vedeweye, groot ontrint twee boenderen, gelijck tselve stuck ombegrepen van eenigher maeten geleghen is ter plaetsen voirs(creven) tusschen die goeden der voirs(creve) erffnemeren in deene, de leygrechte ter iie. ende iiie. ende derffgenaemen Jans wijlen V(er)paelt ter vierder zijden, erffel(ijck) te houden ende te hebbene opde chijnsen en(de) lasten daer te voiren vuytgaende, te wetene vuytte vijff dachmaelen vanden voirs(creven) bempde vercreghen teghen wijlen m(eeste)r Henrick Van Haecht, te voiren gecomen van Jacop Van Meerbeeck, in twee partijen ontrint vijff d(enieren) heeren chijns ende de resterende drije dachmael v(er)creghen teghen Janne Peeters opden last van twee st(uyvers) aen derffgenaemen Johanna Hobbouts, soe verre men bevindt de selve goeden daermede belast te zijn(e), ten behoirl(ijcke) ende gewoenel(ijcke) tijden te betaelen, met sulcke conditie soe verre naemaels bevonden wordde de voirs(creve) erffven meer belast te zijne dan voirs(creven) is ende tselve bedroeghe inde jaerl(ijcxe) betaelinghe boven vier st(uyvers) dat van tselve meer ende nyet voirdere, den erffnemeren sal recompenseren van(de) quytbaere volgen(de) den bescheede daeraff zijnde ende van(den) ontquytbaeren teghen den pe(n)nin(ck) xxtich., voirder oft anderssints nyet, ende voirts meer op eene voirtaene erffel(ijcke) rinte van sesthien goude pe(n)nin(gen), geheeten carolusgul(dens), te xx stuyvers stuck, erffel(ijcke) rinte, vallende jaerl(ijcx) den xxvien. dach july naestcomende ende inder stadt wissele van Loven los ende vrije, etc(etera), oyck van xe., xxe., ce. ende alle andere pe(n)nin(gen) te leveren tot behoeff vande fundatie heer ende m(eeste)r Peeters Breugels, doctoir en(de) professeur inder medicijnen bynnen Loven, geboren van Tshertogenbossche, in toecomende tijden, et sub his satis et waras opde lasten voirs(creven) prout iure, gelovende die voirs(creve) erffnemeren indivisim die voirs(creve) erffrinte van zesthien rinsgul(dens) jaerl(ijcx) wel ende loffel(ijck) te betaelen ende los ende vrije als voire te leve(ren), tanquam assecut(um) met conditie dat de voirs(creve) erffnemeren de voirs(creve) erffrinte van xvi rins(guldens) ts(iae)rs zullen moghen lossen ende affquyten tallen tijden alst hen gelieven sal teenemaele elcken pe(n)nin(ck) daeraff met sesthien pe(n)nin(ck), munte ten tijde vander affquytin(ge) cours ende loop hebbende, ende met volle rinte obligan(do) et submitten(do), vercleren(de) die voirs(creven) erffvuytgevere dat de voirs(creve) rinte tot behoeff der voirs(creve) fundatie van Breugele is gereserveert in minderin(ge) van alsulcke xxviiitich. rinsgulden erffel(ijck) vuytten veertich rins(guldens) erffel(ijck), daeraff die twelffve over langhe gequeten sijn als die voirs(creven) Ph(i)l(ip)s Van Haecht ende Aerdt wijlen Van Ijssche tot behoeff der voirs(creve) fundatie bekindt hebben gehadt voir schepenen van Loven den xxvien. july anno xvc. lxxviitich. in prima, coram Greve, Hoegarden, augusti penultima, a(nn)o xvc. xcitich.

In de marge.

Es gebleecken van(de) betaelin(ge) van pontpe(n)nin(gen) ende heerl(ijcke) rechten bijde quitancie Matthijs De Proest, rintm(eeste)r des hertoghe van Arschot int quartier van Rotselaer, Werchter en(de) Haecht bij quitan(cie) desselffs in date xvii. sept(embris) 1592.

De selve is Hansen Van Haecht geresti(tueer)t.

De quitantie van dese xvi r(insguldens) erffel(ijck) met twee jaeren v(er)loops, h(abetu)r julii nona, 1626 in prima.

Item die voirscreven Ph(i)l(ip)s Van Haecht inden naem ende qualiteyt ende vuyt crachte voirs(creven) heeft vuytgegeven ende bekindt mits desen inder qualiteyt voirs(creven) vuytgegeven te hebben Willem Vos inden naem ende tot behoeff van Michiel Lints soenen wijlen Jans ende Martijne Van Ofsuyt, zijne huysvrouwe, woenende tot Haecht, die welcke bekinde mits desen voir hen, henren erffven ende naecomelinghen ten erffchijse genomen te hebben(e) vanden voirs(creven) Ph(i)l(ip)s Van Haecht inder qualiteyt voirs(creven) een huys ende hoff metten stalle ende boomgaerde, soe tselve geleghen is tot Haecht bij tkerckhoff, voir soe vele tselve gheen leen en is, tusschen sheeren straet in deene, die goeden Mertten Cleymants ter tweedere, die goeden des persoens van Haecht ter iiie. ende die goeden m(eeste)r Peeter Merttens, leengoeden, aende voirs(creve) chijnsgoeden erffel(ijck) te houdene, ende te hebbene en(de) te besittene voir ombelast ende voirts meer op eene voirtaene erffel(ijcke) rinte van twelff goude pe(n)nin(gen), geheeten carolus guldens, te twintich stuyvers stuck, erffel(ijcke) rinte, alle jaere opden xxvien. dach july te betaelen, daerafff den iersten valdach vallen ende verschijnen sal den xxvien. dach july na[e]stcomende ende inder stadt wissele van Loven, los ende vrij, etc(etera), oyck van thiende, xxe., honderste ende alle andere pe(n)nin(gen), te leveren tot behoeff van(de) fundatie heer en(de) m(eeste)r Peeters Breugels, doctoir ende professeur inder medicijnen als hij leeffde, geboren van Tshertogenbossche, in toecomende tijden et satis vuyt crachte voirs(creven) et waras als voir prout iure, gelovende de voirs(creven) Willem Vos vuyt crachte van p(ro)cura(ti)e speciael ende irrevocabel, hem gegeven bijden voirs(creven) Michael ende sijne huysvrouwe, gepasseert voir m(eeste)r Michiel Van Vileers als not(ari)s ende seeckere getuyghen opden iiien. january 1592, blijckende bijde procura(ti)e daeraff zijnde, hiernae van woirde te woirde geinsereert, de voirs(creve) rinte van twelff rins(guldens) ten tijde ende termijne voirs(creven) wel ende loffel(ijck) te betaelen ende los ende vrije als voir te leveren tot behoeff vois(creven), tanquam assecut(um), met conditien dat de voirs(creve) erffnemeren de voirs(creve) erffrinte van twelff rinsgulden tsiaers sullen moghen lossen ende affquyten tallen tijden alst hen gelieven sal teenemaele, elcken pe(n)nin(ck) met sesthien gelijcke pe(n)nin(gen) ende met munte ten tijde vand(er) afflegghen cours ende loop hebben(de) ende met volle rente, obligan(do) et submitten(do), vercleerende die voirschreven erffvuytgevere dat de voirs(creve) rinte tot behoeff der voirscreven fundatie van mijn(e) hee(re) wijlen Breughele es gereserveert in volle voldoenin(ge) van alsulcke xxviii rins(guldens) erffel(ijck) vuytten veertich rins(guldens) erffel(ijck), daeraff die twelff rins(guldens) over langhe gequeten sijn als de voirs(creven) Ph(i)l(ip)s Van Haecht ende Aerdt wijlen Van Ijssche tot behoeff der voirs(creve) fundatie bekindt hebben gehadt voir schepenen van Loven den xxvien. dach july anno xvc. lxxvii in hac camera, coram Schore Greve, jan(ua)ry xiiii., 1592.

In de navolgende akte wordt melding gemaakt van Michael en Arnoldus Van Essche, kinderen van Arnoldus en Anna Van Haecht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7486, folio 367r., akte dd. 3 juni 1594.

Alzoe Michiel en(de) Aerdt Van Essche, kinderen en(de) erffgen(aemen) wijlen Aerdts Van Essche en(de) Anna Van Haecht, gehuysschen als zij leeffden, schuldich waeren aende Collegie van wijlen heer en(de) m(eeste)r Peeter Bruegels, in sijn(en) leven doctoir in(de) medecijn(en), in die v(er)loopen en(de) achterstellen eender rinte van achtentwintich rinsgul(dens) erffelijck, verschen(en) van in julio xvc. lxxxii tot 1591, beyde incluys, met noch een reste van thien rinsgul(dens) eens van(den) jaere 1581, soe zijn die voirs(creve) gebroeders dijen aengaende gecomen in co(mmun)icatie met mijn(en) eerw(eerdigen) heere heer en(de) m(eeste)r Henrick Cuyckius, doctoir inder heyliger godtheyt en(de) deecken der collegiaelder kercke van S(in)te Peeters binnen Loven, heer en(de) m(eeste)r Thomas Fienen, doctoir ind(er) medecijnen ende deecken van(de) faculteyt van(de) medecijn(en), beyde als proviseurs der v(oir)s(creve) collegie, ende zijn ten lesten v(er)accordeert nopende die betaelinge van(de) v(oir)s(creve) achterstellen inder maniere naervolgende, te weten dat mits de quaede voerlede troubelen en(de) infructuensheyt van allen hun(ne) goeden die v(oir)s(creve) heeren proviseurs hen hebben geremitteert en(de) quytgeschouwen vijff jaeren, te weten 1582, 3, 4, 5 en(de) 86 op conditie dat zij promptelijck sullen opleggen en(de) betaelen twee geheel jaeren, te weten zeven en(de) 88, met noch die resteren(de) drije jaeren, geloven die v(oir)s(creve) gebroeders indivis(im) aen m(eeste)r Mathijs Van(den) Passe, rintm(eeste)r der v(oir)s(creve) collegie, als tot dese actie speciaelijck bij sijn(e) m(eeste)rs gecommitteert, zoe hij verclaerde, alle jaere den xxvien. july te betaelen een geheel jaer, d(aer)aff den iersten dach sal vallen xxvia. julii 1595, op conditie indyen zij een(en) termijn laeten overstrijcken een maendt, dat zij maer en sullen genyeten vier jaeren quytschellinge en(de) dese betaelinge voldaen zijnde, sullen die v(oir)s(creve) gebroeders en(de) hunne vaeders borge van(de) voirs(creve) rinte geheelijck ontlast zijn en(de) blijven ten eeuwigen daege, coram Angelis, Raveschot, junii iiia., 1594.

            In de marge.

Dese twee jaeren mette resteren(de) thien gul(dens) zijn aen mij betaelt junii via., 1594, ond(erteecken)t Mathijs Vanden Pas.

Hierbij een akte met vermelding van Judoca (Josijne) Van Essche, eerst gehuwd met Joannes Van Haecht en nadien met Guilielmus Vos zone Arnoldus,

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7488, folio 216r., akte dd. 26 oktober 1596.

Item in tegenwordicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naerbeschreven gestaen jo(uffvrouw)e Barbara Couthals weduwe wijlen Andries Keynooge, woonen(de) binnen der stadt van Mechelen, soo in haeren eygen naeme als vuyt crachte en(de) naer vermogen van seeckere acte van authorisatie ende approbatie, soo bijde weesm(eeste)ren der stadt van Mechelen in date via. augusti xvc. xcvi, onderteeckent G. de Ophem, ende vanden Hoogen Raide van Mechelen in date iia. maii xvc. xcv, onderteeckent J. Buysser, beyde hier gesien ende gebleken, waermede hij es tot des naerbes(chreven) staet te moghen doen, behoorl(ijck) geauthoriseert, heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijdenisse twee diversche bempden, elck groot daeraff ontrent ses dachmaelen onbegrepen der maeten, behoudelijcken datter een cleyn stucxken onder es dat leen es, dwelck bij desen nyet en wordt opgedraegen, geleghen tot Werchtere, geheeten den Neeren Bempt, ende t' Cruyseussel, item een mudde rogs erffelijck, bepandt op een halff boender landts, geleghen onder Werchter, ter plaetsen geheeten ten Eynde, regen(oten) die goeden van S(in)te Barbelen cappelle, exp(osito) ende Willem Vos sone wijlen Aerdts, woonende binnen der stadt Loven, man en(de) momboir van Cathlijne Josijne Van Essche, voorde tochte, en(de) Cathlijne Van Haeght, dochtere der selver Josijne, behouden van Jan Van Haecht, haeren iersten man, voor d' erffelijcheyt naerde doot van haere v(oor)s(chreve) moedere, alwaert oyck dat die voors(chreven) Vos sijne voors(chreve) huysvroiuwe overleeffde, imposit(o) per mo(nitionem) reddidit ende voorts meer op vijfftich goude pen(ningen), geheeten carolusgul(dens), te xx st(uyvers) t' stuck, gepermitteerde munte, erffel(ijcke) rente, alle jaere v(er)schijnende den xxviien. marty, daeraff den iersten valdach sal sijn den xxviien. marty a(nn)o xvc. xcviiitich. ende inder stadt wissele van Loven los ende vrije, etc(eter)a, oyck van xe., xxe., ce. ende alle andere pen(ningen) ende impositien, ingestelt en(de) innetestellen, te leveren der voors(chreve) Josijne ende Catharina als voor, heure erffven ende naercomelingen in toecomende tijden, quolibet assecutum, et satis die voors(chreve) jo(uffvrouw)e Barbara soo in haeren naeme als vuyt crachte voors(chreven), obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) privilegio senatuscons(ulti) velleani, quam aliis quibuscumque de eo certiorata et waras op een mudde rogs aenden H(eyligen) Geest van Werchtere ende een zister raepsaets aen(de) kercke van Werchtere, tanquam prout iure, met conditie dat die voors(chreve) jo(uffvrouw)e Barbara ende heure naercomelingen de selve rente sullen moghen lossen t' allen tijden als hen gelieven sal t' eender reysen ende elcken pen(ninck) d(aer)aff met xvien. gel(ijcke) pennin(gen), ac cum, ende om de voors(chreve) Josijne ende haere dochtere vande selve rente ende jaerl(ijcxe) betaelinge der selver te beter te v(er)seeckeren, heeft de selve jo(uffvrouw)e Barbara opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een pachthoff mette huyssingen, landen, bempden, boomgaerden ende bosschen, gelegen ter plaetsen, geheeten Waynnese, gelegen onder Rijmenant, exposit(o) impositus est de voors(chreven) Willem Vos inden naeme als boven ende dat in plaetse van onderpandt om daeraen te verhaelen die voors(chreve) rente ende jaerl(ijcxe) betaelinge der selver et satis de subpignore obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) et waras prout, coram Roeloffs, Broecke, octobris xxvi., 1596.

Item es te weten dat dese belastinge es gedaen in mindernisse van eene rente van hondert twelff r(insguldens) x st(uyvers), te weeten die xxxvii ½ rinsg(uldens) voor het contingent der v(oor)s(chreve) jouff(vrouw)e Barbara ende die xii r(insguldens) x st(uyvers) inden naeme van(de) erffgen(aemen) wijlen heer Cornelis Lantsloots ende Cornelis Pauwels, blijvende nyettemin doriginele obligatie vande voors(chreve) hondert twelff r(insguldens) x st(uyvers) in haer vigeur soo lange en(de) totter tijdt toe die voors(chreven) Vos inden naeme als boven vande andere deelen der selver rente mette v(er)loopen der selver ten vollen sal voldaen sijn, coram eisdem.

Bron : S.A.L., Invetaris Cuvelier, register nr. 7488, folio 219r., akte dd. 30 oktober 1596.

Item in tegenwordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen m(eeste)r Jan Schelckens om des naerbeschreven staet te doen, behoorl(ijck) en(de) onwederroepel(ijck) geconstitueert ende machtich gemaeckt bij Jannen Kerridder ende jouff(vrouw)e Jozijne Pauwels, sijne huysvrouwe, woonende tot Mechelen voor Adolph Van(den) Vinne als oepenbaer notaris ende seeckere getuygen den xxen. marty lestleden, naerder blijckende bijde procuratie daeraff sijnde in date voors(chreven), alhier gesien ende gebleken, die selve vuyt crachte voors(chreven) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse de goeden naerbes(chreven), gelegen onder Duffle, ende ierst een stuck landts, geheeten den Appelboom, groot drije dachmaelen liiitich. royen, item noch een stuck landts, geheeten den Lackende Boomgaert, groot vijff dachmaelen xxitich. royen, item noch een stuck landts bijden Laghende Boomgaert, eenen drijhoeck, groot een halff boender xcvitich. royen, item een stuck landts, geheeten het Neerveldeken, groot een halff boender xxitich. royen, item een stuck landts, bijde Lije gelegen, groot een halff boender, item een stuck landts bij Neelvaes, groot vijff dachmaelen xxv royen, item eenen bossch, geheeten Tynnebossche, ende een boschken daerbij gelegen, geheeten den Cleynen Vaerendonck, groot ontrent ses dachmaelen, ende noch drije stucken bempts, bij malckanderen gelegen over den amer, groot ontrent seven dachwanden, al der voors(chreve) jouff(vrouw)e Jozijne gebleven en(de) v(er)storven bijde doot ende afflijvicheyt van jo(uffvrouw)e Anna Pauwels, haere sustere, ende van Jaspar De Roemer, daer moeder aff was jo(uffvrouw)e Magdaleen Pauwels, exp(osito) ende Willem Vos tot behoeff van Josijne Van Essche, sijne huysvrouwe, ende Cathlijne Van Haecht, haere dochtere, bij haer behouden van wijlen Jan Van Haecht imposito per mo(nitionem) reddidit ende voorts meer op xxxvii r(insguldens) x st(uyvers) erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xxviien. marty te betaelen, daeraff den iersten valdach sal sijn den xxviien. marty naestcomende, ende inder stadt wissel van Loven te leveren, los en(de) vrije, etc(eter)a, oyck van xe., xxe., ce. ende alle andere penningen en(de) impositien, ordinaris oft extraordinaris, innegestelt oft innetestellen in futurum quolibet assecutum, promitten(tes) in super persolvere et deliberare quite et libere ut sup(ra), quolibet assecutum, obligan(do), submitten(do) bona dictorum constituen(tium), coram eisdem.

Item es te weeten dat dese belastinge wordt gedaen tot meerder vasticheyt der v(oor)s(chreve) rente van xxxvii r(insguldens) x st(uyvers) vuyt ende van eene meerdere rente van ic. xii r(insguldens), sal alsoo staen te quyten gel(ijck) inde originele constitutie, coram eisdem.

Hierbij nog een akte met vermelding van Guilielmus Vos en zijn vrouw Judoca (Jozijne) Van Essche, inwoners van Leuven. Uit de akte blijkt dat Guilielmus Vos stadsklerk van de eerste schrijfkamer van Leuven was, wat toch als een notoire functie mag aanzien worden. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7488, folio 225r., akte dd. 12 november 1596.

Item Willem Vos, clerck der ierste schrijffcaemere deser stadt Loven, hem sterckmaecken(de) voor Jozijne Van Essche, sijne huysvrouwe, woonen(de) te Loven, in praesentia, heeft bekendt ende geleden, kendt ende lijdt midts desen, aen hem midts seeckere somme van penningen, d(aer)aff hij hem houdt gecontenteert, gelost ende affgeleydt te sijn bij jouff(vrouw)e Cathlijne Vander Veren, tegenwordige huysvrouwe heer ende m(eeste)r Merttens Vander Vorst, advocaet inden Raide van Brabant, met volle rente [van] negen carolus gul(dens) vuyt ende van xviii r(insguldens), wesende de hellicht van xxxvi r(insguldens) erffel(ijck), daerinne personel(ijck) v(er)bonden staet wijlen Mertten Van(der) Vorst met schepenen brieven van Loven in date xxvia. martii a(nn)o xvc. lxvi in tertia ende nu betaelt wordt bijden voors(chreven) heer en(de) m(eeste)r Mertten Vander Vorst, scheldende den selven m(eeste)r Mertten sijne huysvrouwe goeden ende erffgenaemen vande voors(chreve) rente mette v(er)loopen voors(chreven) volcomentl(ijck) quyte, gelovende den selven ter causen voors(chreven) in egheen rechte noch d(aer)buyten nemmermeer aentespreken, daervoor v(er)bindende sijnen persoon ende alle sijne goeden, ruerende ende onruerende, p(rese)nt ende toecomende, coram Angelis, Broecke, novemb(ris) xiia., 1596.

Hierbij nog een akte met vermelding van Judoca Van Essche, in eerste huwelijk met Joannes Van Haecht en in tweede huwelijk met Guilielmus Vos. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7488, folio 285v., akte dd. 11 januari 1597.

Allen, etc(etera), dat jouff(vrouw)e Margriete De Witte weduwe wijlen Philips Van Haecht, cum tutore, vuyt crachte en(de) naer v(er)mogen van(den) testamente, bij den voors(chreven) Philips ende die voors(chreve) jo(uffvrouw)e Margriete tsaemenderhandt gemaeckt ende gepasseert voor m(eeste)r Coenraert Sylvius, oepenbaer notaris, en(de) seeckere getuygen den vijffden dach january a(nn)o xvc. sesse entnegentich, daermede zij malckanderen cracht en(de) macht hebben gegeven allen henne goeden en(de) renten te moghen v(er)coopen, alieneren oft transporteren om daermede haere lasten en(de) schulden achtertelaeten, te betaelen, al naerder blijckende bijden voors(chreven) testamente in date voors(chreven), alhier gesien en(de) gebleken, die selve vuyt crachte en(de) naer v(er)mogen voors(chreven), in presentia heeft gecedeert, getransporteert en(de) overgegeven, cedeert, transporteert ende geeft over midts desen Willem Vos, present ende accepterende inden naeme en(de) tot behoeff heers en(de) meesters Jans Wouters Wiringus, priestere, doctoor inde medecijnen ende canonck van(de) cathedrale kercke van Onser Liever Vrouwen tot Atrecht, die hellicht van alsulcke vijffentwintich rinsguldens erffel(ijck), te quyten den penninck xvie., als zij tsaemenderhandt hebben onverdeylt opde drije staeten slandts van Brabant int quartier van Loven met brieven van(de) selffve staeten in date iia. may a(nn)o xvc. lxiiitich., onderteeckent Weelemans, om die selve rente bijden voors(chreven) heer en(de) m(eeste)r Jannen t' ontfangen, quictantie en(de) acquict van sijnen ontfanck te gheven, gelijck sijn eygen propre rente sonder eenich voorder transport oft cessie daeraff te derven doen, constituerende den selven heer en(de) m(eeste)r Jannen, procuratorem rem propriam, cederen(de), transporterende en(de) ghevende over midts desen die v(oor)s(chreve) jo(uffvrouw)e Margriete d' erffbrieven daeraff sijnde, voor soo vele die voors(chreve) hellicht es aengaende, met oyck die hellicht van(de) hellicht van(de) v(er)loopen vande selve xxv r(insguldens), tot date deser v(er)schenen en(de) alnoch onbetaelt staende, coram Duffle, Borcht, januarii xi., 1597.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Essche Michael, ° ca. 1565, x Haacht 21.09.1593 met Catharina De Lange,

Hierbij een akte (met dank aan Paul) met vermelding van Michael Van Essche (Van Ijssche) zone Arnoldus en zijn vrouw Catharina De Lange, inwoners van Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 210v., akte dd. 18 augustus 1608.

Item in tegenwoordich(eyt) der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Michiel Van Ijssche sone wijlen Aerdts en(de) Cathelijne De Lange, zijn(e) huysvr(ouw)e, absent, voor die wel(cke) die voors(chreven) Michiel hem es sterckmaecken(de) en(de) geloven(de) dat zij dese ter manisse sal comen approberen en(de) mede geloven, woonachtich tot Haecht, hebben indivisim bekint en(de) bekinnen midts desen schuldich te zijn(e) Christiaen Houwijck en(de) Guilliam Flericx, beyde als momboirs van(de) kinderen wijlen Andries De Pandere en(de) Hester De Pape, gehuysschen als sij leeffden, tot behoeff der sel(ver) kinderen xxvtich. carol(us) gul(den)s ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brabants stuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden iiie. juny en(de) waeraff den iersten valdach v(er)schijnen sal opden iiie. juny 1609 en(de) ende (!) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren den voors(chreven) momboiren tot behoeff der voors(chreve) kinderen en(de) henne naercomelin(gen), los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle ande(re), mindere oft meerde(re) penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et ad mo(nitionem) pignus valens duplu(m) et tantu(m) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat die voors(chreve) bekinders oft henne naercomelin(gen) die voors(chreve) erffrente van xxv carol(us) g(u)l(dens) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken carol(us) guld(en) erffel(ijck) met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopen(de) munte, ac cum, consenteren(de) die voors(chreve) gehuysschen bekinders tot meerdere en(de) betere vastich(eyt) der voors(cchreve) rinte van xxv carol(us) gul(den)s erffel(ijck) int maecken van mainmise over henne goeden, coram Borcht, Asscha, augusti xviiia., 1608.

     Uit dit huwelijk:

     Van Essche Catharina, (°) Haacht 09.10.1594, 

     Van Essche Maria, ° Haacht 20.01.1596,  x Haacht 09.11.1620 met Henricus Mesmaeckers,

In de navolgende akte maakt men melding van Henricus Mes(se)maecker(s) en zijn vrouw Maria Van Essche, inwoners van Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7524 folio 324v., akte dd. 31 januari 1636.

Item, in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Hendrick Mesmaecker en(de) Marie Van Essche, gehuysschen, woonen(de) tot Haecht, hebben onbesundert en(de) elck een voer al bekent en(de) bekennen midts desen deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen Jaecques Van Werrembor als momboir van(de) kinderen wijlen Symoens De Munter, alhier p(rese)nt en(de) tselve accepteren(de) tot behoeff van deselve weesen achthien carolusg(uldens) te xx st(uyvers) tstuck ende vijffthien gelijcke stuyvers loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) op date deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele te leveren, los en(de) vrije van x., xx., ce. en(de) allen andere meerdere en(de) ofte mindere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen, telcken termijn als schult met rechte v(er)wonnen totter tijt van(de) quyttinge van dijen toe, de welcke tallen tijden sal mogen geschieden met drije gelijcke hondert gul(dens) eens en(de) met volle rente, gelijck die v(oor)s(chreve) gehuysschen bekennen op nu vuyt handen des v(oor)s(chreven) Werrembor ontfangen te hebben et tantu(m) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, signanter p(re)dicti mulier senati consul(ti) vell(iani) et auth(entica) si qua mulier de eo certiorata et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens duplum, consenteren(de) voirts die v(oor)s(chreve) gehuysschen tot meerder vasticheyt van(de) v(oor)s(chreve) rente int maecken van beleyde en(de) mainmise over allen henne meubele en(de) immeubele goeden en(de) int decreet van dijen, en(de) mede in het herdecreteren, soo dickmaels als den rentheffer gelieven sal, oyck voerde v(er)loopen naer date deser te v(er)schijnen sonder daertoe gedaeght oft geroepen te moeten worden, ende specialijck over de p(ar)tijen naervolgen(de), gelegen tot Haecht, ierst een block landts van vijff dachm(aelen), geheeten het Reucken, gelegen tusschen de Twee Schaubroecken, regen(oten) de leybeeck ter 1e., tgoidtshuys Ter Banck ter 2., den H(eyligen) Geest van Haecht ter 3., metten hoeck van dElsten ter 4. zijden, belast met vier halsters coren aen(den) H(eyligen) Geest aldaer en(de) ontrent een(en) st(uyver) heeren chijns sonder meer, soe sij gehuysschen ter rechter trouwen v(er)claeren, item een halff boen(der) en(de) een halff dachm(aelen) landts, gelegen int Hoovelt, regen(oten) den wech ter 1e., de kercke van Haecht ter 2. en(de) de Laeckstraete ter 3. zijden, wesen(de) o(n)belast, alsoe de v(oor)s(chreve) goeden aen(de) v(oor)s(chreve) Marie sijn te deele gevallen bij deylinge, gepasseert voer schepen(en) van Haecht opden xen. meert a(nn)o 1633, coram Borchgreve, Van(der) Hulst, ultima jan(ua)rii 1636.

 

In de volgende akte maakt men melding van Henricus Mesmaeckers en zijn vrouw Maria Van Essche (Van Ijssche), dochter van Michael en Catharina De Lang(h)e, inwoners van Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8256, folio 44v., akte dd. 13 september 1633.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen m(eeste)r Philips De Kerriddere inden naeme en(de) van weghen Henrick Mesmaeckers en(de) Maycken Van Essche dochter Michiels, wettige gehuysschen, innewoonderen der stadt dorps van Haecht, bij deselve tot des naerbes(chreven) staet behoorelijck en(de) onwederroepel(ijck) geconstitueert en(de) gemachticht zijnde met procuratie, gepasseert voorden notaris Jan Woutelers en(de) seeckere getuygen opden xiien. 7tembris. 1633 lestleden, den heeren meyer en(de) schepenen alhier ten vollen v(er)thoont en(de) gebleken, naer v(er)moeghen van welcken soe heeft die v(oor)s(chreven) gemachtichde opgedraegen en(de) getransporteert met behoorelijcke v(er)thijdenisse de goeden naerbeschreven, ierst vijff dachm(ae)len lants, gelegen onder Haecht tusschen beyde de Schauwbroecken, geheeten t' Reuken, regenooten de laybeke ter ier., tclooster van Terbanck ter tweedere, de kercke van Haecht ter derdere ende d' Elsten ter vierdere zijnde, belast zijn(de) met vier hal(sters) corens ontquytbaer aenden H(eyligen) Geest van Haecht sonder meer commers daer op vuyt te gaene, item noch een halff boender en(de) een halff dach(wan)t in een(e) stucke, gelegen onder Haecht v(oor)s(chreven) opt Hoyvelt, regenooten de Laetstraete ter een(de)re, Adriaen Aerms ter iier., den wech naer tScharent ter iiier. en(de) de kercke van Haecht ter vierdere zijden, wesende sijnde onbelast, wesende deselve goeden hen opdrageren aengedeylt tusschen henne mede consorten als erffgen(aemen) des v(oor)s(chreven) Michiel Van Essche en(de) Cathlijne De Langhe, exposit(o) ende s(ieu)r Albert de Haynault als toesiender en(de) curateur van Michiel De Punder soene wijlen Andries en(de) van Hester De Paepe, p(rese)nt ende accepterende ten behoeve desselffs, per mo(nitionem) jure hereditario imposito idem reddidit ende voorts meer op eene voortaene rente van achthien guldens ende vijffthien stuyvers tsiaers te xx s(tuyvers) tstuck den gul(den) en(de) den st(uyver) te drije plecken Braban(ts) gerekent, loopen(de) en(de) gevalueerde munte, erffelijcke rente, alle jaere te Bamisse te v(er)schijnen, daer van diersten termijn van betaelinghe vallen en(de) v(er)schijnen sal te Bamisse xvic. vierendertich e(de) soe voorts voorts van jaere te jaere tot lossinge toe, de welcke sal moegen geschieden teender reyse tegen den penninck sesthiene en(de) met volle rente, al los gelts aen en(de) ten behoeve des v(oor)s(creven) Michiels De Pundere, sijns actie te hebbene oft rep(rese)nterende, te leveren, daerenboven heeft die v(oor)s(chreven) gemachtichde naer v(er)mogen sijn(der) v(oor)s(chreve) co(mm)issie onder obliga(ti)e ende submissie vande p(er)soonen ende goeden der v(oor)s(chreve) sijn(e) co(mm)ittenten insolidu(m), beyde haeve ende erffve, tegenwoirdige en(de) toecomen(de), met renuncia(ti)e prout in forma, sonder p(re)judicie van des v(oor)s(creven) is, geloeft en(de) geloeft bij desen de v(oor)s(chreve) xviii r(insguldens) xv st(uyvers) tsiaers jaerel(ijcx) ten v(oor)s(chreven) valdaege wel, loffel(ijck) en(de) p(er)sonnel(ijck) te betaelen en(de) te leveren ten behoeve als voor binnen deser stadts wissele van Loven, alles los en(de) vrije van xe. xxe., xle. ce., mindere oft meerdere penningen, impositien oft exactien, alreede ingestelt oft naermaels in(ne) te stellen(e), mede van pontpen(ningen) in futur(um) telcken termijne v(oor)seght als schult met recht v(er)wonnen, et sub hisce die satis et waras die v(oor)s(chreve) gemachtichde obligan(do), etc(etera), et casu quo ad monit(ionem) alia pignora et tantum prout, consenteren(de) daer beneffens sonder p(re)judicie als voor int maecken van beleyde en(de) mainmise en(de) inden decrete sonder gedaeght oft geroepen te derven worden over allen de goeden der v(oor)s(chreve) sijne constituan(ten), beyde meuble en(de) immeuble, waer en(de) tot wat plaetsen die gelegen oft bevonden souden comen te worden, egeen vuytgescheyden, coram S(ainc)t Victor, Willemaerts, schepenen, mo(nente) praetore, septemb(ris) xiii., 1633.

 

Hierbij een akte met vermelding van Michael Van Essche en zijn vrouw Catharina De Langhe.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7889, folio 177r., akte dd. 7 januari 1616.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 103r., akte dd. 7 januari 1616.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) ghestaen Willem Van Nuffele sone wijlen Jans, woonende te Werchteren, p(er) mo(nitionem) heeft opghedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) eene rente van neghen r(ins)g(uldens) tsiaers, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) den thiensten may, te lossen den penn(ninck) met hondert en(de) vijfftich carolus gul(dens) eens, staen(de) beset en(de) bepandt met schepen(en) brieven des dorps van Haeght in date den iien. septembris anno 1604, gheteeckebt C. Van Vorspoel ende gheseghelt metten ghemeynen zeghel des v(oor)s(creven) dorps aen en(de) op zeke(r) huys en(de) hoff, ghelegen tot Haeght v(oor)s(chreven), groot vijff dachmaelen ombegrepen der juyster mathen, reghen(oten) sheeren strate ter eenre, Jasp(ar) Van Aersschot ter tweeder, Wilem Van Langhendonck ter derde(re) en(de) Gielis V(er)calste(re)n ter vierder zijd(en), item noch opden wijngaert, gheleghen opt Hoochvelt alh(ier), reghen(oten) de kisten van(den) beghijnhove van Mechelen ter eenre, Henr(ick) Ricx ter tweedere, den H(eyligen) Geest van Haecht ter iiir. en(de) die goeden Michiels Van Essche ter iiii. zijd(en), item noch als onderpandt aen en(de) op een halff boender lants, gheleghen tot Haeght v(oor)s(chreven) opt Hoochvelt, reghen(oten) den heere van Rotselair ter eenre, Johanna Hobbouts ter iir. en(de) die v(oor)s(chreve) kiste van(den) beghijnhove van Mechelen ter iii. en(de) iiii. zijden, toebehooren(de) alle die v(oor)s(chreve) goeden, pand(en) en(de) onderpande Machielen Van Essche en(de) Cathlijne De Langhe, die de v(oor)s(chreve) rente jaerl(ijcx) d(aer)vuyt zijn ghellen(de) en(de) betalen(de), exp(osito) soo is dair inne gheghoet en(de) gheerft ten erffel(ijcken) rechte jo(ncker) Octaviaen Van(der) Tommen, nutertijt schepen(en) des(er) stadt, p(er) mo(nitionem) et satis die voir een(e) goede, deughdel(ijcke) rente, oock voir ombelast en(de) onghealieneert prout, cederen(de) en(de) overgeven(de) den voirn(oempden) joncke(ren) Octaviaen(en) die v(oor)s(chreve) originele brieven van constitutien der v(oor)s(chreve) rente met allen den gheleuften en(de) conditien, dair inne begrepen midts gaders het jaer v(er)loops der zelver, v(er)schenen den xen. mey lestleden, eod(em) iure, coram Greve, Nijverseel, januarii septima, anno 1616.

     Van Essche Anna, (°) Haacht 28.08.1597, x Haacht 08.09.1623 met Carel Verschuren,

     Van Essche Emerantiana, (°) Haacht 09.01.1601, x 1 met Andries Van L/Roije, x 2 met Peeter Van Thienen,

     Van Essche Margareta, (°) Haacht 17.03.1602, x Haacht 26.11.1628 met Nicolaus Bloems,

     Van Essch Catharina, (°) Haacht 17.03.1602, 

 

Van Essche Arnoldus, XIV, ° ca. 1570,

 

Van Essche Catharina,

 

Van Essche Philippus.

 

 

 

XIII -Van Essche Libertus (S), ° ca. 1580, + > 07.04.1626, x met Meeus Margareta, Sav+, + Werchter 22.05.1659, deze laatste x 2 (niet W, ) met Peeter Geens, geen fii W, H, Rot, Wez, S, H, K, Wak, Hols, Bet,

 

Wer1849/1: Fo 20 (7 april 1626):

Peter Wouters sone Aerts ende Peeter Paeps als momboirs van de onbejaerde kinderen wijlen Peeter Peeters x Catlijn Kusters hebben opgedragen een half bunder bempt in Ninde aan de kinderen van Margriete Meeus x Librecht Van Essche haeren eersten man saliger voor de erfelijkheid en de voors Margriete Meeus x Peeter Geens voor de tochte ... bij coop is verleent … gl en st welcke gecomen sijn van seker vercochte eijcken die voorsch kinderen competerende.

S+D kinderen Librecht Van Essche x Margriete Meeus
- Huijbrecht Van Essche voor hem en in naam van Janneken, Adriana & Anneken Van Essche zijne broeder ende susters, kinderen wijlen Hendrick Van Essche daer moeder af was Barbara Van Hove
- Peeter Van Essche
- Maria Van Essch we Jan Mertens geasst bij Davidt Vranckx voor haar kinderen
- Jacques Verstraeten x Cathelijn Van Essche.
  

 

In de volgende akte (met dank aa, Paul Peeters) maakt men enerzijds melding van Libertus Van Essche zone Henricus met zijn schoonbroer Henrick Paeps, weduwnaar van Catharina Paeps, en anderzijds van Arnoldus Huybrechts met zijn vrouw Margaretha De Winter (sWinters). De familienaam Van Essche wordt in één akte op drie verschillende manieren geschreven (Van Essche/Van Esche en Van Eschen). Bovendien vergist de stadsklerk zich met Magriet De Witte te schrijven, want even later vermeldt hij haar vader als Jan De Winter. Het zijn dus geen fouten van mijnentwege. Het is de boodschap altijd attent te blijven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7891, folio 193r., akte dd. 2 januari 1617.

Item in teghenwoordicheyt, etc(eter)a, ghestaen Librecht Van Essche sone wijlen Henricks ende Henrick Paeps, weduwe van wijlen Cathlijn Van Esche, sustere was des voors(chreven) Librechts, hebben bekent, soo bekennen midts desen dat Aert Huybrechts als man ende momboir van Margriet De Witte dochtere wijlen Jans aen hem volcometlijck gheloeft ende affghequeten heeft midts sekere somme van penninghen, tot hunnen contentement ontfanghen mette verloopen van dijen, sesse veertelen roghs t' jaers, persoonelijck bekent bij wijlen Jan De Wintere voorschreven aen Hendrick Van Eschen, consenterende alsoo inde cassatie sesse viertelen roch, mede inde brieven van constitutien ende allen anderen bescheeden daeraff sijn(de) ende namentlijck te bevinden, ghelovende den selven noch sijne naecomelinghen daer van nyet meer te heysschen oft te molesteren in eenighe manieren, maer voor den selven teghen eenenieghelijck goet garrandt te zijn, coram iisdem eodem.

 

In de volgende akte emancipeert Libertus Van Essche (man van Margaretha Meeus), inwoner van Werchter, zijn kinderen Henricus, Petrus, Maria, Catharina en Anna. Zijn vrouw werd niet in de akte vermeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7891, folio 235v., akte dd. 16 januari 1617.

Item Libertus Van Essche, commorans apud Werchtere, in praesentia, emancipavit Henricum, Petrum, Mariam, Catharinam et Annam Van Essche suas proles, quo facto Ghijseleers reconduxit, iisdem eodem.

 

De bijgaande emancipatieakte is dezelfde als de akte dd. 16 januari 1617 in het register 7891 folio 235v. (S.A.L.), met dien verstande dat deze akte dateert van 14 januari 1617, tenminste als men zich baseert op de datering van de voorgaande akte. Men zou dus kunnen stellen dat de akte van 16 januari 1617 (hierboven) een kopie is van de onderstaande akte.

Libertus Van Essche (man van Margaretha Meeus) emancipeert zijn kinderen Henricus, Petrus, Maria, Catharina en Anna.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 212r., akte dd. 14 januari 1617.

Transcriptie.

Item Libert(us) Va(n) Essche, commorans apud Werchter, in

p(rese)ntia, emancipavit Henricum, Petrum, Mariam,

Catharinam et Annam Va(n) Esche, suas proles,

quo facdto Ghijsleers reconduxit, iisdem eodem.

 

In de akte maakt men melding van Libertus Van Essche zone wijlen Henricus en zijn vrouw Margaretha Meeus, inwoners van Werchter. Het geschrift van deze griffier is weer niet evident.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 101v., akte dd. 3 augustus 1615.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loeven gestaen Carel Verbeke soene wijlen Cornelis, Heylcken Gijsbrechts Anthoenis, sijne huys(vrouw)e, ende Liebrecht Van Esche soene wijlen Henricx ende Margriete Meeus, sijne huys(vrouw)e, woenen(de) tot Werchter, hebben opgedragen met behoirlijcke verthijdenisse een boender bempts ind(en) Holsdonck onder Werchter voors(chreven), dat twee stucken plaegen te sijn, die leygrecht ter ie., Augustijn Van Loeffvelt ter iir., die cappelle goed(en) van Sinte Barbele ten Eynde ter iiir., jouff(vrouw)e Maria Switten ter iiiir., item de voors(chreven) Carel Verbeke en(de) sijn huys(vrouw)e heeft mede opgedragen een halff boender lants, gelegen ten Eynde, geheeten den Lieven Heer Boom, regenoten sheeren strate ter ie., die voors(chreven) opdrager ter iir., Jan Verbeke ter iiir., die Cappelstrate ter iiiir., item die voors(chreven) Liebrecht en(de) sijn huys(vrouw)e draegen oyck noch op een halff boender lants, gelegen onder Scriecke, regenoten sheeren strate ter ie., Peeter Peeters in twee sijden, die van Villeers ter iiir. sijd(en), expos(ito) ende Henrick Corbeels soe voor hem als voor Petronella Van(der) Vorst, sijne huys(vrouw)e, impos(iti) p(er) mo(nitionem) redd(iterun)t ende voerts meer op thien carolusg(uldens) te xx st(uyvers) tstuck loopen(de) munte, erffelijcke rente, jaerlijcx op date van desen te betalen et in cambio quite et libere infuturu(m) assecutu(m) et satis ind(ivisi)m oblig(ando) et submitt(endo) et war(as) opd(en) gerechtighen heeren chijns, te wetene dierste parceel op vijff molevaten evene en(de) ... (?) evene aend(en) hertoch van Aerschot, item dierste halff boender op een halff boender (!) op een halff blanck en(de) dander halff boender voor ombelast, geloeven(de) daerenboven die voors(chreve) rente van thien carolusg(uldens) ten voors(chreven) termijn p(er)sonelijck te betalen et casu quo ad monitionem alia vel redimere teender reysen, elcken pen(ninck met zesthien gelijcke carolusg(uldens) en(de) met volle rente, cor(am) To(m)men, Luenckens, augusti iiia., xvic. xv.

         In de marge.

Op heden den xxven. meye 1694 compareerden heer en(de) m(eeste)r Ludovicus Vequemans, tegenwordich schepene deser v(oir)s(chreve) stadt, vercleerde aen hem comp(aran)t door handen van Jan Van Tongelen te sijn gerembours(eer)t die capitale rente der tegenstaen(de) rente van thien guld(ens) met vier jaeren verloops, als bij besundere q(uy)t(an)tie in date 24. huius et sic vacat.

 

Hierbij een akte met vermelding van Libertus Van Essche (Ijssche) zone Henricus en zijn vrouw Margaretha Meeus, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7498, folio 123v., akte dd. 17 februari 1606.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Liebrecht Van Essche sone wijlen Henricx en(de) Marg(rie)te Meeus, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere, per mo(nitionem) hebben opgedragen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) die goeden naerbes(chreven, ende ierst twee stucken landts, geheeten de Voshoeve, groot ontrent seven dachm(aelen, gelegen tot Cruys ond(er) de Laet van Werchtere tusschen die goeden Henricx V(er)mijlen in deene, desel(ve) opdrage(re) ter iie., en(de) iiie. en(de) iiiie. zijd(en, item alnoch een stuck landts, groot ontrent drije dachm(aelen) met een halff boend(er) bosch daeraen geleghen, ter plaetsen voors(chreven) tusschen die voors(chreve) twee stucken landts in deene, die heyde aldaer ter iie. en(de) iiie. zijd(en), exp(osito) imp(ositus) est Niclaes Van Opstal imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t ende voorts meer op een(e) voortaen(e) erffel(ijcke) rente van twelff silvere penn(ingen), geheeten carol(us) gul(den)s, te xx st(uyvers) tstuck ende thien gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere v(er)schijnen(de) opden xviie. dach feb(rua)ry te betaelen en(de) in(der) stadt wissele van Loven, los en(de) vrije, etc(etera), oock van ve., xe., xxe., ce. en(de) alle ande(re), minde(re) en(de) meerde(re) penn(ingen), geimponeert en(de) naemaels te imponeren in toe(comen)de tijd(en), telcken termijn(e) als schult met rechte v(er)wonnen, geloven(de) die voors(chreven) opdraege(re) ind(ivisim) de voors(chreve) erffrente jaerl(ijcx) ten tijde en(de) termijn(e) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) los en(de) vrije als voor te leveren, quolibet assecut(um) et casu quo pignora, met conditien dat die voors(chreve) bekinderen die voor(chreve) erffrente van twelff rinsg(u)l(dens) en(de) thien stuyvers sullen moghen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hen gelieven sal teenemaele elcken penn(inck) daeraff met xvie gel(ijcke) penn(ingen) en(de) met volle rente, obligan(do) et submitten(do), coram Lievens, Schore, feb(rua)rii xviia., 1606.

            In de marge.

Opden xien. january 1675 heeft den ondergeschreven ontfangen de capitaele penningen mette v(er)loopen deser rente van xii gul(dens) x st(uyvers) erffel(ijck), int witte deser begrepen, vuyt handen Jan Michiels, consenteren(de) voorsulcx inde cassatie deser et sic vacat, actum ut supra et signavit.

J. De Vos.

Petrus Van Ijssche en zijn schoonbroer Joannes Verthiers, gehuwd met Maria Van Ijssche, beiden wonende te Werchter, werden in het bezit gesteld van een erfelijke rente van 12 karolusguldens ten laste van Paschasius Verhoeven zone Guilielmus en Libertus Van Ijssche zone Joannes, voorheen wonende te Keerbergen. Petrus Van Ijssche en Maria Van Ijssche zijn kinderen van Libertus (en Margaretha Meeus).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7487, folio 85r., akte dd. 24 oktober 1594.

Item in tegenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven naebeschreven gestaen Ph(i)l(ip)s Van Haeght ende Willem De Vos, zoe als executeurs van(den) testamente en(de) vuyterste wille Henricx wijlen Driessche, gepasseert voer m(eeste)r Jannen Wamels, openbaer not(ari)s, en(de) zeeckere getuyghen den xxen. may lxxxixtich., alhier gezien en(de) gebleecken, als vuyt crachte van zekere procuratie, den selven gegeven bijde erffgen(aemen) desselffs wijlen Henricx, gepasseert voer m(eeste)r Coenrardt Sylvius, openbaer not(ari)s, en(de) zeeckere getuygen opden viiien. decembris xvc. xcii, alhier gezien en(de) gebleecken, hebben zoe rigore iuris als anderssints gecedeert, getransporteert ende overgegeven, cederen, transporteren en(de) geven over mits des(en), tot behoeff Peeters Van Ijssche zone wijlen Liebrechts en(de) Jannen Verthiers, man en(de) momboir van Marie Van Ijssche, suster des v(oir)s(chreven) Peeters, beyde woonen(de) te Werchtere, voer hunnen, huere erffven en(de) naecomelinghen een erffel(ijcke) rinte van twelff carolusgul(dens) te xx st(uyvers) tstuck, jaerl(ijcx) vallende den tweeden dach aprilis, d(aer)vore personelijck met schepen(en) brieven van Loven in date iia. aprilis a(n)no xvc. lxxiii in media v(er)bonden staen Paschier V(er)hoeven zone wijlen Willems en(de) Liebrecht Van Ijssche zone wijlen Jans, eertijts gewoont hebben(de) te Keerberghen, aenden voirs(chreven) wijlen Henricken Driesche mette v(er)loopen van ... [n.v.], cederen(de), alsoe transporteren(de) ende gevende over die v(oir)s(chreve) transportanten vuyt crachte voirs(chreven) d' erffbrieven daeraff zijnde, met allen die gelueften d(aer)inne begrepen, en(de) verloopen als boven ten selven rechte, cor(am) Angelis, Glavimans, octobris xxiiiia., 1594.

  

Uit dit huwelijk:

 

Van Essche Henricus, XII,

    

Van Es(s)che Petrus, x (niet W, ) met Jenne(n)s Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Van Essche Margareta, (°) Werchter 23.04.1644 (g. Bostraeten Petrus en Meeus Margareta),

     Van Esch Catharina, (°) Werchter 15.01.1647 (g. Wauterdams Guilelmus  en Jennens Catharina),

     Van Esche Petrus, (°) Werchter 03.12.1649 (g. Stoop Petrus en Van Esch Catharina),

     Van Esche Adriana, (°) Werchter 06.05.1652 (g. Stroobants Joannes en Paeps Adriana),

     Van Esche Joannes, (°) Werchter 25.03.1655 (g. De Meijer Joannes en Verstraten Catharina),

     Van Esche Maria, (°) Werchter 22.09.1658 (g. De Keijser Joannes en Verstraeten Maria),

     Van Esche Libertus, (°) Werchter 30.10.1661 (g. Stoop Petrus n. Vanden Eijnde Levinus en Van Engel Elisabeth),

     Van Esch Cornelius, (°) Werchter 25.10.1665 (g. Baudewijns Cornelius en Vermijlen Mijnken n. Clemens Maria),

 

Van Esch Maria, x (niet W, ) met Mertens Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Henricus, (°) Werchter 01.05.1645 (g. Van Esch Henricus en Hollemans Anna),

     Mertens Petrus, (°) Werchter 17.05.1648 (g. Van Roest Guilielmus en Van Rumpaei Anna),

     Mertens Anna, (°) Werchter 05.09.1649 (g. Holemans Antonius en Rix Anna),

 

Van  Essche Anna, x met Joannes Verthiers,

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Anna Van Ijssche (Van Essche), dochter van wijlen Libertus en inwoonster van Werchter. Ik vermoed dat het hier gaat om de dochter van Libertus en Margaretha Meeus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 195r., akte dd. 11 januari 1628.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), et(ceter)a, gestaen jo(ncke)r Arnoult De Rijcke, woonen(de) binnen der stadt van Loven, v(er)claren(de) hoe dat hij over eenige jaeren, als sijne dochter jo(uffrouw)e Anna De Rijcke saliger, soude haere professie doen binnen den cloostere van Vrouwenperck, hij comp(aran)t gelooft heeft te geven tot behoeff van sijne docchter jaerl(ijcx) haer leven lanck gedurende achthien guldens t' siaers lijffrente, (die nu ter tijdt geexpireert is mits haere afflijvicheyt) ende daerenboven tot behoeff van(den) voors(chreven) clooster jaerlijcx te bekennen sesse guldens tsiaers, quytbaer tegen den penninck sesthien, om van(de) welcke sesse guldens t' siaers den voors(chreven) cloistere te v(er)sekeren, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorlijcke v(er)tijdenisse alsulcke sesse carolusg(uldens) en(de) vijff stuyvers erffel(ijck) als hij met schepene brieven van deser stadt was treckende op vijff dachm(aelen) landts, gelegen tot Cruyce onder Keerbergen bij Werchter, toebehooren(de) Anna Van Ijssche dochter wijlen Librechts, woonen(de) tot Werchtere, volgen(de) de schepen(e) brieven van Loven daeraff sijnde in date xa. juny 1626 in ia., expos(ito) impos(itus) est Govaert Merttens als rentm(eeste)r van(den) voors(chreven) clooster van Vrouwenperck inden naem en(de) tot behoeff van(den) selven cloostere, waermede worden gecasseert sesse guldens erffel(ijck), den voors(chreven) goidtshuyse bij den voors(chreven) transportant toegeseeght inde professie der voors(chreve) wijlen jo(uffrouw)e Anna, sijne dochter saliger, et satis, etc(eter)a, et waras voor eene goede, onbelaste rente, cederen(de), transporterende en(de) geven(de) voorts over die voors(chreven) heere transportant de voors(chreve) erffbrieven daeraff sijnde, met alle en(de) yegewelcke gelooften, daerinne begrepen, ten s(elv)en rechte, coram Daniels, Beringhen, jan(ua)rii xia., 1628.

 

In de bijgaande akte werd melding gemaakt van Anna Van Ijssche (Van Essche), inwoonster van Werchter, dochter van wijlen Libertus en vrouw van Joannes Verthiers  Haar vader moet dus overleden zijn tussen 07.04.1626 en 10 juni 1626. Ik vermoed dat Anna vrij jong moet geweest zijn toen ze huwde.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 294r., akte dd. 10 juni 1626.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), et(ceter)a, gestaen Anna Van Ijssche dochter wijlen Liebrechts met consente, wille, wete en(de) overstaene Jans V(er)thiers, haers mans, woonen(de) tot Werchter, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse een huys en(de) hoff met alle andere sijne toebehoorten, groot ontrent vijff dachm(aelen), gelegen tot Keerbergen onder Cruyce, regen(oten) Huybrecht Van Hougaerden, nu Hendrick V(er)mijlen in twee sijden, Jan Van(den) Hove ter derdere en(de) sheeren straete ter iiiie. en(de) vijffdere sijd(en), expos(ito) ende jo(ncke)r Arnould De Rijck, woonen(de) binnen deser stadt van Loven, impos(itus) per mo(nitionem) reddidit aen(de) voorn(oempde) gehuysschen om tselve huys en(de) toebehoorten te hebben, te houden en(de) te besitten op sheeren chijns sonder meer, en(de) voirts meer op eene voortaen(e) rente van sesse carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) vijff gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, verschijnen(de) jaerlijcx opden xen. juny en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, oock van xe., xxe., ce. en(de) van alle andere impositien en(de) exactien, innegestelt oft inne te stellen in toecomen(de) tijden, telcken jaere en(de) termijne als schult met rechte verwonnen, obligan(do) et submitten(do), et tantum et casu quo pignus, et(ceter)a, valens duplum, geloven(de) voirts die v(oor)s(chreve) gehuysschen indivisim en(de) in solidum de voors(chreve) rente van sesse gul(dens) en(de) v st(uyvers) erffel(ijck), jaerlijcx wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije als boven ten behoeve v(oor)s(chreven) onder de selve oblga(ti)e en(de) submissie, met conditie dat de v(oor)s(chreve) bekenderen oft heurl(ieder) naercomelingen de v(oor)s(chreve) rente van sesse gul(dens) vijff stuyvers erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reyse, elcken gulden erffel(ijck) d(aer)aff met sesthien gelijcke guldens loopen(de) munte en(de) met volle rente, coram Schore, Berckel, junii xa., 1626.

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Verthiers en zijn vrouw Anna Van Essche.

Bron : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7886, folio 186v., akte dd. 29 januari 1611.

Item in tegenwordicheyt des meyers ende scepenen van Loven naerbes(creven) gestaen s(ieu)r Anthonis De Pottre per mo(nitionem) heeft opgedragen met behoirl(ijcke) vertijdenisse eene rente van negen carolus guldens ende vii ½ stuyvers erffelijcke rente, staende bepandt ende gehipothiceert met scepene brieven van Loven in date den lesten septembris 1609 in media camera aen ende op een huys ende hoff met zijne toebehoirten, ghelegen binnen de heerlijckheyt van Keerbergen, ende meer andere goeden, inde voors(creve) constitutie brieven genoempt, toebehoirende Jan Verthiers ende Anna Van Essche, ghehuysschen, ende daervoore sij hun oock persoonel(ijck) bijde selve brieven houden verbonden, exp(osito) soo is daerinne gegoeyt ende geerft ten erffel(ijcken) rechte den voors(creven) Jan Verthiers ende sijne huysvrouwe per mo(nitionem) iure et satis ende dat bij maniere van quytinghe et satis die voors(creve) opdrageren obligan(do) et submitten(do) et waras prout, cederende ende transporterende de voors(creven) Pottere tot behoeff als voor doriginele constitutie brieven daeraff zijnde, om deselffve te doen ende laten casseeren, gel(ijck) die oock alsnu ten boecke zijn gecasseert, coram eisdem et eodem.

 

Van Essche Catharina, x (niet W, Bet, ) met Verstra(e)ten Jacobus, + Werchter 03.10.1676,

     Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

AVT3: 22 mei 1687:

Joos Van Loije ende Cornelis Anthonis zijn overeengekomen dat den vernoemde Van Loije was vindende over montcosten vant houden van  zijne schoonmoedere Cathlijn Van Essche we Jacques Verstraeten de somme van 474 gl.

     Uit dit huwelijk: geen andere fii W, H, Kamp, Rot, K, Wak,

    Verstraten Maria, (°) Werchter 15.01.1640 (g. Gilis Henricus en Van Essche Maria),

     Verstraeten Joannes, (°) Werchter 09.11.1643 (g. Portmans Clara nomine Joannes Aegidius en Goris Anna),

     Verstraten Margareta, (°) Werchter 27.06.1645 (g. Holemans Antonius en Meeus Margaretha),

     Verstraeten Catharina, (°) Werchter 02.02.1648 (g. Cluppels Theodorus en Verstraeten Catharina),

     Verstraten Jacobus, (°) Werchter 28.07.1652 (g. Van Tongelen Petrus en Holemans Anna),

     Verstraeten Elisabeth, (°) Werchter 02.12.1655 (g. Boons Wauterus en Verstraeten Elisabeth).

 


 

XIV - Van Essche Arnoldus (S4712), ° ca. 1570, x (niet H, ) met Catharina Smekens (S4713), Sav+, fa Peeter x  ... (deze x 2 met Willem Paelmans).

 

H835: Fo 101: 24 feb 1600:
Quitantie voor Dierick Diericx x Agnes Van Gouwe van Willem Paelmans x de we Peeter Smekens als tochteresse ende Aert Van IJssche x Catherijn Smekens de vs wijlen Peeters dochter, ende Adriaen Van Erm met Jan Docx als momboirs van Adriaen ende Margriete Smekens gebroeders ende gesusters.
Aarschot 139ter: 27 jun 1639:
Adriaen Van Esche en Jan Van Esche gebroeders verheffen naer dode Aert Van Essche hun vader en verkopen een dm bempt int Goorbroeck in Haecht aen Aert Van Haecht zone wijlen Jans ende Lijsbeth Vander Audera
.. 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Joannes en Henricus Van Essche, beiden kinderen van wijlen Arnoldus Van Essche en Catharina Smekens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7900, fol. 360r., akte dd. 29 maart 1638.

Item in teghenwoordicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Jan Van Essche en(de) Henrick Van Essche, gebroeders, kinderen wijlen Arts Van Essche en(de) Cathelijn Smekens, gehuysschen als sij leeffden, ter manisse tsheeren meyers hebben tsaemen opgedraeghen en(de) ierst den v(oor)s(chreven Jan Van Essche huys ende hooff met allen anderen sijn(e) toebehoirten, groot ontrent onderhalff dachmale, soo tselve geleghen is onder Haecht op de Putteghem Heyde, regen(oten) Jan Van Langendonck, die heyde ter ii., Cathelijn Schelken[s] ter iiie., derffg(enamen) Jan Van Haecht ter vierder sijden, belast met viiii stuy(vers) aen(de) kercke van Wesemale en(de) een halff molevat even en(de) iiii p(enningen) Loven(sche) heeren chijns, item noch een block lants, geheeten het Schuerblock, groot drije dachmalen, soo tselve geleghen is tot Haecht, regen(oten) Jan Van Haecht Janssoene ter ie., derffg(enaemen) Jans Van Haecht ter iie., die heyde in twee andere sijden, belast met twee guld(ens) erffel(ijck) aende erffg(enaemen) Jan Van Haecht, quytbaer den p(enninck) xvi, item Henrick draght op eenen bempt die nu gelabeurt wordt in Heybrock (?), groot een boendert, regen(oten) die leybecke ter ie., derffg(enaemen) Machiel Van Langendocnk ter ii., Jan Van Leyen ter iiie., derffg(enaemen) Jan Dockx ter iiii., Andries Van Roye ter ve. sijden, belast met ii p(enningen) Loven(sche) heeren chijns, die v(oor)s(chreve) partijen van goederen die respective opdraegeren aengedeylt teghens hunne mede erffg(enaemen) voor meyer en(de) schepen(en) van Haecht in decembris 1636, expos(ito) impos(itus) Jan Van Thienen soene wijlen Adriaens p(er) mo(nitionem) redd(idi)t om de selve panden bij de opdraeg(ers) gebruyckt en(d)e besetten te wordden als hun andere eyghen goederen op de lasten d(aer)op vuytgaende, als hier voorens gespecificeert  is, terminis debitis et consuetis en(de) voorts meer op eene voortaene rente van tweelff carolus guldens te xx st(uyvers) stuck en(de) thien gelijcke stuyvers erffelijcke rente, munte in Brabant cours en(de) loop hebben(de), allen jaere op datum van heden te betaelen en(de) leveren, los en(de) vrije in de stadt wissele van Loven, oock van x., xx., ce. en(de) alle andere, mindere en(de) meerdere p(enningen), alreede innegestelt oft alnoch inne te stellen, ten behoeve des v(oor)s(chreven) Jan Van Thienen oft sijns actie hebben(de) telcken jaer ende termijn alle als schult met recht v(er)wonnen, et satis oblig(ando) et submitten(do) ac renunt(iando) in forma et waras ut sup(ra) en(de) om den v(oor)s(chreven rentheeffer oft sijns actie hebben(de), vande v(oor)s(chreve) rente van xii r(insguldens) x st(uyvers) en(de) jaerelijckxe betaellinghe vande selve noch beter te v(er)seckeren, soe hebben de v(oor)s(chreve) twee comparanten elck indivis(im) et in solid(um) geloeft, soe sij geloeven mits des(en), de v(oor)s(chreve) rente van xii r(insg(uldens) x st(uyvers) tsjaers aen(den) v(oor)s(chreven) Jan Van Thienen oft actie van hen hebben(de), allen jaer en(de) termijn v(oor)s(chreven) wel en(de) looffelijck te betaelen en(de) leveren, los en(de) vrije en(de) ten behoeffve als boven, et satis oblig(ando) et submit(tendo) ind(ivisim) et insol(idum) ac renunt(iando) ut sup(ra), met condit(ie) dat die rentgelders de v(oor)s(chreve) rente van xii r(insguldens) x st(uyvers ) altoos sullen moghen lossen ende affquyten tallen tijden als hun gelieven sal teender reysen, elcken gulden d(aer)aff met xvi gel(ijcke) guld(ens) en(de) met volle renten en(de) al beyde bekennen(de) int v(er)claeren dat bij hun elckx heeft ontfanghen een hondert guldens cappitaels, soe geloven sij malcande(ren) telcken jaer hunne v(er)loopen soe bij een te breng(en) om den rentheeffer te betaelen, dat deen den andere d(aer)doer gheen schaede en sal geschieden, gelijck sij hun oock sullen reguleren in het quyten der v(oor)s(chreve) rente en(de) is te weeten dat Henrick Van Thienen v(er)claert dese p(enningen) aen te leghen met den voors(chreven) broeder Jan Van Thienen en(de) geprocedert sijn vanden affgeleghde [somme] van xv r(insguldens) ix st(uyvers), gequeten bij Olivier Leunis, coram Borchgrave, Lunckens, martii xxix., a(nno) 1638.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Essche Adrianus, XIII (S2356), (°) Haacht 07.02.1599,

 

Van Essche Anna, (°) Haacht 03.08.1601,

 

Van Essche Guililemus, (°) Haacht 12.09.1604,

 

Van Essche Joannes, (°) Haacht 21.02.1606, x (niet H, )  met Clara Wouters - Wauters, fa Arnoldus x Petronella Spoelbergh,

H835t: Fo 64v: 28 apr 1671:
Permutatie tusschen die we en erfgen Jan Van Essche ende Huijbrecht Van Winckel
- Clara Wouters we Jan Van Esche voor de tochte ende Adriaen Van Essche met Peeter, Cornelis, Margriete ende Elisabeth Van Esche haere kinderen voor de proprietyt ‎(land aan de Puddegem Heijde).‎

     Uit dit huwelijk:

     Van Essche Magdalena, (°) Haacht 23.09.1637,

     Van Essche Petrus, (°) Haacht 23.09.1637, 

     Van Essche Adrianus, (°) Haacht 18.10.1638, 

     Van Essche Joannes, (°) Haacht 02.12.1640, 

     Van Esch Petrus, (°) Haacht 06.01.1642, 

     Van Es Cornelius, (°) Haacht 25.06.1645, 

     Van Essche Joannes, (°) Haacht 27.10.1647,

     Van Essche Margareta, (°) Haacht ...09.1648, 

     Van Esch Elisabeth, (°) Haacht 02.02.1653,  

 

Van Essch Henricus, (°) Haacht 18.11.1608,

 

Van Essch Maria, (°) Haacht 17.07.1611,

 

Van Essch Elisabeth, (°) Haacht 11.04.1616, moeder Smets.

 

 

 

XII - Van Essche Henricus (S2384 + S2400), ° ca. 1590, + wellicht Werchter 27.06.1657, x 1 met Van Hove - Vander Hoeven Barbara (S2385 + S2401 + S2417),  x 2 (niet W, S, ) met Van Rompaij Anna,

 

Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters

Een schepenakte met een retro-akte van 1654, waarin Henricus Van Esche, weduwe van Barbara Van Hove, wordt gemeld.  Hij woonde op dat ogenblik onder Keerbergen.  In de akte staat merkwaardig genoeg Van Hoye (i.p.v. Van Hove).  Mogelijk gaat het hier om een loutere verschrijving van de auteur.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 144v°.

Item in tegenwoerdicheyt der schepenen van Loven naergenoemt gestaen Niclaes Vander Vorst om den naervolgen. contracte notariael te vernieuwen, bij de procuratie daer inne geinsereert, als thoonder geconstitueert sijnde, heeft den selven vernieuwet inder vuegen naervolgende.

Op heden den xiije. april a°. 1654 compareerde voer mij als openbaer notaris, tot Loven residerende, ende in de presentie vande getuygen naergenoemt Henrick Van Esche, ingesetene van Keerberge, de welcke heeft bekent ende bekent bij desen van in den jaere 1628 den xijen. octobris met wijlen Barbara Van Hoye, sijne ierste huysvrauwe, ontfangen te hebben vuyt handen van Daniel Van Meerbeeck ende Margriet Tritsmans, ingesetene deser stadt, de somme van hondert rinsguldens eens, ten saecke van welcke somme hij ierste comparant heeft geloeft en. geloeft bij desen te gheven ende te betalen jaerlijcx opden xijen. octobris voerschreven aen ende ten behoefve vande voerschreve Margriete Tritsmans, haere naercomelingen oft haers actie hebbende, eene rente van ses guldens vijff stuyvers sjaers, den penninck sesthien, daer van den iersten termijn van betalinge vallen ende verschijnen sal den xijen. octobris 1654 ende soo voirts vervolgens van jaere tot jaere totte quytinge toe, welcke sal moghen geschieden alst den rentgelder gelieven sal teender reyse ende met volle rente, gelovende den voorschreven iersten comparant de voorschreve rente jaerlijcx wel ende loffelijck te betalen ende in stadt wissele van Loven te leveren, los ende vrey van xen., xxen., cl., cen. ende alle andere mindere ende meerdere penningen, impositien oft exactien, alreede innegestelt ende alnoch naermaels inne te stellen, erffelijck in toecommenden tijden t' elcken jaere ende termijn voerscchreven als schult met recht verwonnen, ende om de voerschreve Margriete Tritsmans vade voerschreve rente ende jaerlijcxe betalinge der selver noch naerder te verseeckeren, soo heeft den iersten comparant verobligeert sijnen persoon ende alle sijne goederen, meuble ende immeuble, present ende toecommende, consenterende over allen de selve int maecken van beleyde ende mainmise ende int decreet der heeren schepenen van Loven dazer over te gheven sonder daeghsel te derfven doen aen sijnen persoon, hem ghevende van alsnu voer alsdan voer gedaeght, constituerende onwederoepelijck midts desen een ieder thoonder deser om dese bekentenisse voer meyer ende schepenen van Loven ende alle richter competent te vernieuwen ende te herkennen, promittens ratum, etha., midts welcken sullen comen te cesseren alle andere obligatien, die de tweede comparanten ten laste des ierste comparanten eenighsints sauden moghen hebben.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende en. jaere als boven ter presentien van Symon Roosseels ende Gheeraerdt Roosseels, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende heeft den iersten comparant de minute deser neffens mij notaris onderteeckent, quod attestor, signatum A. Van Heusden, nots.

Aldus vernieuwt doer den voerschreven geconstitueerde coram Eynatten, Caversom, prima july a°. 1664.  M. Peeters.

 

Nog een schepenakte met vermelding van Jan Van Esch, Huibrecht Van Esch, Anna Van Esch (x Machiel De Meyer) en Jacob Meulemans (x Adriana Van Esch), resp. kinderen en schoonzoon van Henricus Van Esch en Barbara Van Hove.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7920 fol. 424r°.

Item in tegenwordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen mr. Martinus Caverenne naer Xmoghen. van speciale procuratie, hem gegeven om tgene naerbeschreven is, validelijck te mogen doen, daer van den teneur is volgende ende luydt aldus.

Comparerende op heden den xviijen. dach aprilis 1668 voor mij notario ende inde presentie vande getuygen naergenoempt Jan Van Esch soone Henricx, ingeseten van Werchter, Huybrecht Van Esch, insgelijcx woonende onder Werchter, Jacq. Meulemans, ingheseten van Rotselaer, ende Machiel  De Meyer, hem in desen vervangende ende sterckmaeckende voor sijne huysvrouwe Anneken Van Esch, dat sij des hier volcht, sal comen lauderen ende approberen, de welcke saemen ende elcken een van hen int besondere hebben bekent, gelijck sij bekennen bij desen, mits eene somme van drij hondert guldens, bij hen als nu ontfangen in permissie gelt van sr. Jan Hoppenbrouwer, oudt schepene ende raedt der stadt Loven, wel ende deuchdel. schuldich te wesen achthien guldens ende vijffthien stuyvers tsjaers erffelijcke rente, vallende date deser, jaerelijcx wel ende loffelijck te betaelen ende inder stadt wissele van Loven los ende vrije te leveren van alle impositien, exactien, inne te stellen ende naermaels inne te stellen, te leveren aenden voors. Jan Hoppenbrouwer telcken jaere ende termijn als schult met recht Xwonnen. onder obligatie van henne respective persoonen ende goederen, meuble ende immeuble, present ende toecomende, met renunciatie in behoorelijcke forme ende om den voors. rentheffere vande voors. rente ende jaerelijcxe betaelinghe van dijen noch beter te Xsekeren., soo hebben de voors. compten. hinc inde ende elcken een in solidum geconsenteert, gelijck sij consenteren bij desen, int maecken van beleyde ende mainmise over alle ende iegewelcke henne goederen, waer die gelegen sijn ende signantelijcken den voors. Jan Van Esch ierst over seven dachmaelen lants, genoempt het Borreput Landt te Cruyce onder Werchter, regenoten sheeren straete ter eenre ende ije., Henrick Claes ter iije., Jan Van Hove ter iiije., Adriana Van Esche ter vijffdere ende de Broeckstraete ter vie. sijden, item die hellicht van onderhalff dachmael maygras int Weytbroeck, regenoten Henrick Gooris ter eenre, de Laeck ter ije., het clooster van Blijenberch ter iije., item ontrent drij dachmaelen bempt, genoempt de Achterste Basdoncken, regenoten Jan Van Hove oost, de leygracht west, d' erffgenamen Jan Merttens noort ende N. ... [niet vermeld] zuydt, item den voors. Huybrecht Van Esch over seecker drije dachmaelen ende ende een halff maygras, regenoten Jan Vanden Broeck ende den meyer van Heyst cum suis ter eenre, de Laeck ter ije., het clooster van Blijenbergh ter iije., de Cleyn Laeck ter iiije. sijden, item den voors. Michiel De Meyer over die wederhellicht der voors. drije dachmaelen een halff, hier voorens voor hypotheque gestelt bijden voors. Huybrecht Van Essche, mitsgaders int decreet der heeren schepenen van Loven daer op te geven sonder daegement oft daer toe geroepen te sijn op conditie vande selve rente te moghen lossen in twee reysen met hondert ende vijfftich guldens tseffens, constituerende tot effect van allen tgene voors. staet den clercq mr. Martinus Caverenne ende een ieder thoonder deser om in henne respective naemen te gaen ende te compareren voor meyer ende schepenen van Loven ende allomme elders daer des van noode soude mogen wesen ende aldaer dese bekentenisse, opdracht der voors. goederen ende allen tgene voors. staet, te doen ende laeten Xnieuwen. ende herkennen, promittentes obligantes ac renunciantes in forma.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daeghe, maende ende jaere voors. ter presentie van mr. Aert Van Tongelen ende mr. Martinus Caverenne, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende is die minute vande comparanten hinc inde beneffens mij notario onderteeckent, mij present als nots., quod attestor, ende was onderteeckent A. Stevens, nots., 1668, naer vermoghen van welcke procuratie den voors. compt. heeft alhier vernieuwt ende herkent den innehaudt vanden bovengeschreven contracte, mede de bekentenisse der rente van xviij guls. xv stuyvers daer inne Xmelt, gelovende ende consenterende ut supra, coram Eynatten, Dielbeeck, xix april 1668.

Theodore Van Eynatten. 

 

De onderstaande akte bevat mogelijk nieuwe gegevens. Henricus Van Essche en zijn zwager Ludovicus Geens gingen een lening aan. Henricus is de weduwnaar van Barbara Van Hove, die haar testament verleed op 19.12.1641 voor de pastoor te Werchter. Zij overleed pas op 30.12.1645. Uit de akte blijkt dat Barbara Van Hove nog een zuster Anna had. Mogelijk is Ludovicus Geens ook met een Van Hove gehuwd .

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534, folio 443r., akte dd. 20 december 1646.

In tegenwoerdicheyt der schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Conrart Slafius om de naerbes(chreve) bekentenisse ende t' gene voorder daerinne is begrepen, te vernyeuwen, onwederroepelijck geconstitueert sijnde bijde procuratie, daerinne gemelt, heef deselve v(er)nyeuwt als volgt et inseratur.

Comparerende op heden desen achthiensten decembris 1646 voer mij notario ende die getuygen naergenoempt, Hendrick Van Essche, innegesetene van Keerbergen, ende Louys Geens, sijnen swaeger, innegeseten van Werchter, dewelcke hebben bekent ende bekennen bij desen deughdelijck schuldich te sijn aenden heere advocaet Legius, present ende accepterende, eene erffelijcke rente van achthien guldens vijfthien stuyvers siaers ter cause der somme van drije hondert guldens eens, bij hen vuyt handen vanden selven heere advocaet Legius alsnu promptelijck ontfangen, welcke rente voerden iersten jaere sal comen te verschijnen den achthienden decembris xvic. sevenenveertich ende soo voorts van jaere tot jaere totte affquytinge toe, dewelcke sal mogen gebeuren mette voorschreven somme van drije hondert guldens eens ende met volle rente, gelovende ondertusschen de voors(chreve) comparanten de voorschreven rente wel ende loffelijck jaerlijcx te betaelen aenden voorschreven heere advocaet Legius oft sijns actie hebbende binnen deser stadt Loven, vrije van alle impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, daer voer verobligerende elck in solidum ende in besundere henne respective persoonen ende goederen, consenterede tot meerder vasticheyt int maecken van mainmise ende decrete sonder daegement, naementl(ijck) den voorschreven Louys Geens ierst over het derdepaert van een bonder maybempts, gelegen int Wetbroeck onder Werchter, regenooten Hendrick Goris ter eenre, de Groote Laecke ter tweedere, de Cleyne Laecke ter derdere ende het clooster van Blijenberge binnen Mechelen ter iiiire. sijden, item over het derdepaert van een boinder  besloten weyde, genoempt Ramundijck, oock gelegen onder Werchter, regenooten de Murterstraete ter eenre, den Roeyhamme toebehoorende de cappelle van Werchter ter iire., d' erffgenaemen Anna Ricx ter derdere ende de weduwe Jeacques (!) Verstraeten ter vierdere sijden, ende alnoch over het derdepaert van een stuck lants, groot twee boinderen, gelegen onder Werchter te Cruys, genaempt het Borreputvelt, regenooten de Basdomstraete ter eenre, Jan Vanden Hove ter tweeder ende Gielis Verhulst ter derdere sijden, waervan die resterende twee derdepaerten sijn competerende aende kinderen van Barbara ende Anna Van Hove, moederlijcke susteren waeren des voors(chreven) Louys Geens, ende den voorschreven Hendrick Van Esch, weduwer der voorschreven Barbara Vanden Hove, heeft geconsenteert int maecken van mainmise ende decrete als voer over vijff dachmaelen lants, gelegen onder Werchter voorschreven, regenoten de voorschreven Basdomstraete ter eenre, de herbaen ter tweedere, Hendrick Anthonis ter derdere en(de) d' erffgenaemen Cornelis Vander Veken ter vierdere sijden, gebruyckende daertoe die cracht ende macht, hem gegeven bij den testamente vande voorschreven Barbara Vanden Hove, gepasseert voer den pastoor van Werchter ende sekere getuygen op den negenentwintichsten decemb(ris) 1641, alhier gesien ende gebleken, ende tot noch naedere vasticheyt comparerende Guillam Peeters sone Daneels, innegesetene poorter deser stadt, heeft hem voerde voors(chreve) rente ende jaerlijcxsche betaelinge der selver gestelt ende verobligeert voer borge, des gelovende voors(chreve) twee ierste comparanten den selven Guillam Peeters vande selve sijne borge costeloos ende schadeloos te garranderen ende t' indemneren onder obligatie van henne respective persoonen ende goederen elck insolidum, gelijck oock den voors(chreven) Hendrick Van Essche vande voors(chreve) rente midts bij hem alleen de voors(chreve) capitaele penningen genoten, costeloos ende schadeloos geloeft t' indemneren den voorschreven Louys Geens, constituerende de drije comparanten onwederroepel(ijck) bij desen Michiels Slafius ende eenen ieder thoonder deser en(de) elck van hen int besundere om tgene voors(chreven) is, voer schepenen van Loven te v(er)nyeuwen, promittentes ratum, etc(eter)a, obligantes, etc(eter)a, aldus gedaen tot Loven ter presentie van m(eeste)r Joannes Baptista Bachusius ende van Matthijs Berthijns, als getuygen hiertoe geroepen, hebbende de voors(chreve) drije comparanten de minute deser geteeckent.

Neffens mij openbaer not(ari)s inden Raede van Brab(an)t geadmitteert.

Con. S., A. Cuypers, not(ariu)s.

Aldus vernyeuwt coram Cranevelt, Sutricx, decemb(ris) xxa., 1646. 

 

In deze akte maakt men melding van Henricus Van Essche, zoon van Libertus, en zijn vrouw Barbara Van Hove, inwoners van Werchter. Merk op dat in de akte “Van Assche” werd geschreven. Het is dus geen tikfout !

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 21r., akte dd. 16 augustus 1632.

Item Hendrick Van Assche sone wijlen Liebrechts, woonen(de) tot Werchter, hem sterckmaeckende voor Barbara Van Hove, zijne huysv(rouw)e, dat sij t' gene naerbes(chreve) staet, sal lauderen ende approberen, in p(rese)ntia, etc(eter)a, heeft bekendt en(de) geleden, kendt en(de) lijdt mits desen deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen jo(uffrouw)e Maria Van Emelen sessenvijftich carolusg(uldens) te xx st(uyvers) Brabants t' stuck en(de) vijff gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaer op date deser te v(er)schijnen en(de) te betaelen en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet ass(ecu)tum et ad mo(nitionem) pig(nus) inf(ra) leuc(am) valens duplum et tantum, ob(ligando), etc(etera), in forma, met conditie dat die voors(chreve) rente van lvi r(insguldens) v st(uyvers) erffel(ijck) sal moghen gequeten worden t' allen tijden alst den voors(chreven) rentgeldere gelieven sal en(de) dat in vier reysen, elcke reyse een gerecht vieren(deel), daeraff nyet minder maer wel meer, teghen den pen(ninck) xvi en(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise over sijn paert en(de) deel, hem competerende inde goeden naerbes(chreven), sijnde een vijffde paert, en(de) int decreet der selver, sonder daertoe te dorven gedaeght oft geroepen te worden, ende naementl(ijck) eerst over t' vijfde paert in huys en(de) hoff, geleghen te Cruys onder Werchter, groot seven dachm(aelen) onbegrepen, regen(oten) Peeter Paps ter ie., Jan Van(der) Vecken ter iie. en(de) de straet ter iiie. sijden, item een boender bempdts, gen(oem)t den Ast, onder Werchter geleghen, regen(oten) d' Winterbroeck ter ie., de Laeck ter iie. en(de) de Winterbroeckstraete ter iiie. sijden, item een boender bempdts, in(de) Basdonck gelegen, regen(oten) de Tremeloy Heye ter ie., de leygracht ter iie. en(de) d' erffgen(aemen) Hendrick Paps ter iiiie. sijden, item twee boenderen landts, geleghen onder Keerberghen, regen(oten) de Keerberghe Heye ter ie. en(de) Joos Holemans in drije andere sijden, item twee boenderen bosch, gen(oem)t den Quayen Plas, onder Schrieck geleghen, regen(oten) den Quayen Plas ter ie., ... [n.v.], item een boender broecx, geleghen onder Werchter int Seghbroeck, regen(oten) de leygracht ter ie., Jan Vrijsens ter iie. en(de) ... [n.v.], item drije dachm(aelen) landts, geleghen onder Schrieck inde Bollestraet, regen(oten) de selve straet ter ie., Cornelis Vincx ter iie., Peeter De Meurtere ter iiie. en(de) Sinte Barbara tot Ninne ter iiiie. sijden, item vijff dachm(aelen) landts, den bekendere int geheel competerende, geleghen tot Cruys, regen(oten) Jan De Rijcke ter ie., de heerbaen ter iie., de Basdonckstraet ter iiie., Liebrecht Paps ter iiiie. en(de) Adriaen Wauterdams ter ve. sijden, en(de) voorts over allen sijns Henricx kindtsgedeelte, alreede v(er)creghen en(de) alnoch te v(er)crijghen, egeen gereserveert, sijnde de voors(chreve) goeden alleenl(ijck) belast met xii r(insguldens) erffel(ijck) sonder meer, coram Lievens, Borchgraeve, augusti xvi., 1632.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat: 

Wer1849/2: Fo 19v (16 okt 1654):

Jan Vandenbosch met machtiging van Hendrick Van Essche volgens contract tusschen Hendrik Van Essche ende Huijbrecht ende Peeter Van Essche zijne respective zonen ende broeders, soo heeft Hendrick Van Essche opgedragen ende gerenuncieert ten behoeve van sijne kinderen behouden van wijlen Barbara Van Hove zijne ierste huijsvrouw was, ter dese in present zijnde den vernoempde Huijbrecht Van Essche soo in eigen naeme als mede als medemomboir beneffens den voornoemde Peeter Van Essche insgelijckx present sijnde inden name ende ten behoeve vande selve sijne alnoch minderjarige kinderen accepterende alle d’actie en de tocht van de goederen van wijlen Barbara Van Hove aen zijn kinderen achtergelaeten, te weten 7 dm land tot Cruijce genoempt het Beurreputvelt, mede van twee dm lants beneffens gelegen, van drije dm maeijgrasch in het Wijdtbroeck ende van een dm aende Voorlaeckstraete, mede van 7 dm land onder Schrieck, genoemt de Coolhoven, vande hellicht van een bosch tot Bael waervan dander hellicht compet de erfgen Librecht Van Essche etc ... 

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Eijsche Libertus, (°) Werchter 07.02.1623 (g. Paeps Libertus en Rogmans Elijsabeth),

 

Van Eijsche Catherina, (°) Werchter 20.08.1624 (g. Michiels Petrus sr en Verhulst Catharina uxor Stoop),

 

Van Eijsche Hubertus, XI (S1192 + S1200), (°) Werchter 22.09.1626 (g. Van Hove Hubertus en Tilens Maria),

 

Van Essche Adriana, x Werchter 04.10.1662 (g. Van Nuffelen Cornelius en Meulemans Petrus) met Meulemans Jacobus,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte waarin Jacobus en Adriana vermeld worden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7915 fol. 282v°.

Item inde tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen mr. Peeter Van Cotthem, als thoonder deser geconstitueert sijnde bij procuratie hier onder geinsereert, ende heeft tselve vernieuwt inder vuegen naervolgende.

Op heeden desen xvi. meert 1663 comparerende voor mij noto. present die getuygen naertenoemen Jaecques Meulemans als man ende momboir van jouffe. Adriana Van Esche, hem voorde selve sterckmaeckende van dat sij dese sal comen approberen, den welcken bekent, soe hij doet bij desen, ontfangen te hebben vuyt handen van Peeter de Cammon ende Anna De Waerseger, gehuyschen, de somme van een hondert guldens eens, daer voor hij heeft gelooft te betaelen eene erffelijcke rente van sesse guldens ende vijff stuyvers tsiaers, den penninck sesthien, alle jaere datum deser te Xschijnen., daer van oversulcx den iersten valdach wesen sal den sesthiensten meert vanden naestcomenden jaere 1664 ende soe voorts van jaere tot jaere totte quytinge toe, die sal moegen gebeuren met gelijcke somme van hondert guldens in permissie gelde met volle rente ende dat alst de vs. comparant gelieven sal, geloovende de selve rente alle jaeren tsijnen valdach voors. wel loffelijcken ende personel. te betaelen ende dat binnen deser stadts wissele van Loven te leveren, los ende vrije, den vs. renthefferen oft hens actie hebbende, van alle beden en. impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen telcken termijne voors. als schult metten rechte Xwonnen., obligando, submitten. ac renunciando pro ut in forma, ende tot naerdere vasticheyt der voors. rente ende jaerlijcxsche betaelinge van dijen, soo heeft den voors. comparant Xbonden. ende Xobligeert. de goederen naerbes., ierst twee dachmaelen lants tot Cruyse neffens het Borreput Lant, genoempt het Halff Boinder, regenooten het Borreput Lant ter eenre, Jan Bruynincx ter twedere ende derdere, de Braeck ter vierdere ende Jan Van Hove ter vijffdere zijden, item een dachmael bempts tot Tremerloo, regenooten de Hoorlaeckstraet ter ie., de leygrecht ter ije., Jan Xtennen. ter iije. ende iiije. zijden, item de hellicht van onderhalff dachmael bosch onder Bael aende Lange Gerichten, voor dander hellicht competerende d' erffgenaemen Librecht Van Esche, regenooten Adriaen Van Langendonck in vier sijden, item eenen bempt van drije dachmaelen, genaempt den Ast, regenooten Huybrecht Wijns ende Jan Smets ter ie., de Laeck ter ije., het Winckelbroeck ter iije. ende het wechstraetken ter iiije. sijden, consenterende over de selve goederen indt maeken van belijde ende mainmise mitsgaders indt decreet ende herdecreet der schepenen van Loven daer over te geven sonder daegement te derven doen, constituerende te dijen eynde een ider thoonder deser in solidum om tgene voors. staet voor meyer ende schepen. van Loven te vernieuwen in behoorelijcke forme, de et super promittens ratum et gratum, actum binnen Loven ter presentie van Jan Gijselincx ende Jan Socx (?) als getuygen, tot desen gebeden, ende heeft den voors. comparant de minute deser ondertekent, onder stont mij present als notaris W. Van Limborch, den voors. Van Cotthem, comparant en. geconstitueerden, d' innehouden vanden bovengeschreven contracten notariael alhier in alle sijne poincten en. clausulen Xnieuwt. en. herkent hebbende, heeft eentsamentlijken geconsenteert indt maeken van mainmise over de goeden, indt witte vanden vs. contracte breder met sijne regenooten gespecificeert, geloovende, Xbindende., submitterende en. ren., alles pro latius in dicto procuratorio, coram De Greve, Ridder, scabinis, vi aprilis 1663.  J. De Greve.  M. Peeters. 

 

In de akte maakt men melding van Jacobus Molemans (Meulemans) en Adriana Van Essche, inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8290, folio 27v., akte dd. 21 augustus 1690.

In teghenwoordichijt der heeren meyer ende schepenen van Loven naer beschreven gestaen den clerck Vander Veeken vuyt crachte en(de) naer vermoghen van onwederroepelijke procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waer van den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde, luydende aldus.

Comparerende op heden den xxen. may sesthienhondert negentich voor mij notario ende getuyghen naergenoempt s(ieu)r Hendrick Van Leemputten, schepene ende innegesetene van Werchter, den welcken heeft gecedeert ende getransporteert, soo hij doet bij desen, aen jouff(rouw)e Barbara Lanckmans, begijncken opden Grooten Begeynhove, alhier present ende accepterende, eene rente van drijhondert guldens capitael, t' sijne behoeve bekent bij Jan [Van] Essche, innegesetene van Cruys onder Keerberghen, voor schepenen deser stadt opden xvien. january 1690 ende bij mainmise geaffecteert op verscheyde goeden, inde selve constitutie naerder gedesscribeert en(de) gedecreteert den xxii. january 1690 in tertia, en(de) dat ten selven rechte sonder voorder guarrant ende dat mits eene somme van drijhondert gul(den)s in permissie geldt, bij hem daer voor ontfanghen metten loopen(den) jaere, welcke rente bij desen thennen laste sijn nemende Jacquus (!) Molemans ende Adriana Van Essche, gehuyschen, innegesetene der banderije van Rotselaer, als cooperen van eenige der panden, voor de selve rente verobligeert ende dienvolghens hebben de selve oock geloeft personelijk de voorschreve rente wel ende loffelijck te betaelen onder obligatie van henne persoone en(de) goederen totte quyttinge toe, die oock sal moghen geschieden in gelijcken permissien gelde, gelijck t' hennen contentemente en(de) versoeck, bijde voors(chreve) joiuff(rouwe) acceptante daer voor is betaelt sonder eenighe exceptien, den pattacon tot achtenviertich stuyvers schellingen, et(ce)t(er)a, naer advenant, inden verstaende dat die voordaen maer en sal loopen teghens vijff ten honderden, constituerende soo den voorschreven comparant om de voorschreve jouff(rouw)e acceptante inde selve rente te gichten ende te goeden met alle solemnitijten daer toe gerequireert, ende hem daervuyt te goeden met solemnitijten, als oock den voors(chreven) Moelemans beneffens sijne huysvrauwe om hem tot tgene voors(chreven) is, voluntairelijck te doen en(de) laeten condemneren voor de heeren meyer ende schepenen deser stadt, gelovende respective t' gene voors(chreven) is, van weerden te houwen onder obligatie, submissie ende renunciatie in forma, actum binnen Loven ter presentie van Andries Van Brussel ende Peeter Timmermans, pachter van S(in)te Peeters Roede, als getuygen, hebben die comparanten die minute deser geteeckent en(de) is onderteeckent, mij present, als not(ari)s A.F. Vanden Schrieck.

Den voors(chreven) geconstitueerde vuyt crachte ende naer vermoghen als voor heeft dit contract in alle en(de) ieghewelcke poincten, clausulen en(de) articulen alhier vernieufft en(de) herkent, en(de) dienvolghens bij manisse des heere meyers heeft opgedraeghen met behoorelijcke vertheydenisse de bovengeschreve rente van achthien gul(den)s vijffthien stuyvers t' sjaers, hier boven naerder gedesigneert, en(de) den voors(chreven) opdraghere mits dordonnantie van rechte vuytte v(oor)z(eyde) rente ontgoeyt en(de) onterft sijnde, soo is daerinne gegoeyt en(de) geerfft ten erffelijcken rechte den not(ari)s Smedts, alhier present en(de) accepterende in den naem en(de) ten behoeve van jou(ffrouw)e Barbara Lancmans, begijncken op den Grooten Begijnhove, alle erffven oft actie hebben(de), per monitionem jure, den v(oor)z(eyden) obdraghere ob(ligando), sub(mittendo) ac renu(nciando) prout in forma, coram jo(ncke)r Stembor et d(omin)o Dubusson, scabinis, actum den xxien. augusti 1690.

            In de marge.

Is gebleken bij acte, gepasseert voor den notaris Quirini in date 7en. xber. 1772, dat dese neventaende rente van drije hondert vijftigh guldens wisselgelt in capitael is gequeten door M. Heyligen wed(uw)e Jan De Meyer aen den heere cantor Van Molle met d' interesten, quare hic cessat, hac 1. jan(ua)ry 1773.

Quod attestor, P.J. Moens, 1773

     Uit dit huwelijk:

     Meulemans Michael, (°) Werchter 14.03.1665 (g... en Vermijlen Mijnken n. Meulemans Maria),

     Muelemans Catharina, (°) Werchter 25.05.1666 (g. Van Roost Cornelius en Gobelens Catharina),

     Meulemans Elisabeth, (°) Rotselaar 23.08.1668 (g. Huens Petrus n. Joannes Van Esch en Elisabeth Meulemans),

     Molemans Petrus, (°) Rotselaar 02.01.1672 (g. Anna Molemans n. patris sui en Elisabeth Molemans),

     Molemans Petrus, (°) Rotselaar 10.07.1673 (g. Petrus Molemans en Elisabeth De Neuter),

     Molemans Joanna, (°) Rotselaar 13.02.1675 (g. Joannes Molemans en Elisabeth Molemans n. Catharina Roberti),

     Molemans Barbara, (°) Rotselaar 16.09.1677 (g. Andreas Van Krieckingen n. Henricus Molemans en Elisabeth Molemans n. Barbara ...),

     Molemans Maria, (°) Rotselaar 07.01.1682 (g. Machiel Janssens en Maria Van den Sanden ? n. Maria Molemans),

 

Van Essche Henricus, (°) Werchter 29.05.1640 (g. Silis Henricus en Abreco Elisabeth),

 

Van Essche Anna, (°) Werchter 20.03.1642 (g. Verbeeck Christophorus n. Bostraten Petrus en Van Hove Anna), + Werchter 15.05.1681, x Werchter 24.07.1661 (g. Mr Van Tongelen Arnoldus en De Meijer Adrianus) met De Meijer Michael,

Akte met dank aan Christine Savat.

Wer1849/2: Fo 141: 11 maart 1662.

Deijlinge vande kinderen & erfgen wijlen Jans De Meijer x Anna Vermijlen

- Adriaen De Meijer

- Jan De Meijer

- Machiel ende Cornelis De Meijer geasst met Antoon De Meijer hunnen vaderlijcken oom.

Wer1852: 25 april 1690:

Jan Van Essche Hendricksone ende Adriaenken Van Essche syne sustere x Jacques Molemans hebben samen verklaart op mindernisse van tgene den eersten C schuldigh is aen de kercke alhier over lant ende bempt opgedragen ende gecedeert ten behoeve vande zelfde kerke een rente van 6 gl vijf st sjaers uit hoofde van wijlen Jan De Wortelaer sone wijlen Jans ende Anneken Van Hove in hun leven gehuysschen heffende sijn op ende ten laste van Anneken Van Essche hunne susteren x Michiel De Meijer vlg S+D dd 17 okt 1654 te voren gestaen hebben tot last vanden voors wijlen Hendrik Van Essche uitwijsens een andere S+D van 18 juli 1648.

     Uit dit huwelijk:

     De Meijer Cornelius, (°) Werchter 22.11.1663 (g. De Meijer Cornelius en Van Bael Maria),

     De Meijer Catarina, (°) Werchter 05.02.1671 (g. De Meijer Guilielmus en Crispijn Catarina),

     De Meijer Maria, (°) Werchter 08.06.1673 (g. De Worteleer Joannes en Vermijlen Barbara n. Storms Maria),

     De Meijer Henricus, (°) Werchter 21.06.1676 (g. Van Esche Joannes en Uijterhoeve Maria).

 

Van Essche Joannes, (°) Werchter 10.01.1644 (g. Van Langendonck Joannes en Jennens Joanna), x Werchter 13.02.1669 (g. Van Woonsel Adrianus en Van Nuffelen Cornelius) met Crispijn - Crispin Catharina, (+) Werchter 24.10.1693, deze x 1 Heist 05.09.1649 (g. Laurentius De Swert en Adrianus De Cnaep) met Van Woensel - Van Wonsel Gummarus, + Werchter 12.06.1668,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Woensel Joanna, (°) Werchter 16.06.1650 (g. Verhulst Egidius en Aerts Paschasia),

     Van Woensel Barbara, (°) Werchter 31.12.1651 (g. Van Woensel Adrianus fs Cornelius en Crispijn Barbara),

     Van Woensel Margareta, (°) Werchter 26.07.1654 (g. Peeters Egidius en Peeters Margareta),

     Van Woensel Adrianus, (°) Werchter 26.03.1658 (g. Boeckstaens Libertus en Lambrechts Maria),

     Van Woensel Catharina, (°) Werchter 29.03.1660 (g. Van Woonsel Joannes fs Cornelius en Van Woonsel Catharina fa Cornelius),

     x 1 (niet W, H, ) met Van Esche Petrus en x 2 Werchter 01.08.1694 (g. Van Woensel Egidius en Van Roost Arnoldus), met Kestens - Quest Adrianus, fii in Werchter,

     Van Woensel Joannes, (°) Werchter 18.08.1663 (g. Van Mil Henricus en Straetmans Joanna),

     Van Woensel Anna, (°) Werchter 17.10.1664 (g. Boexstaens Joannes en Van Roost Anna),

     Van Woensel Eustachius, (°) Werchter 30.05.1667 (g. Goons Eustachius),

 

2. Van Esch Barbara, (°) Werchter 30.08.1648 (g. Antheunis Henricus en Van Esch Barbara),

 

Van Esch Petrus, (°) Werchter 24.02.1651 (g. Van Tongelen Petrus n. patris sui Petrus en Van Esch Catharina).

 


 

XIII - Van Essche Adrianus (S2356), (°) Haacht 07.02.1599, x Haacht 02.10.1633 met Margriet Willems (S2357), zij x 2 Werchter 29.07.1652 (g. Assels Henricus en Bogaerts Walterus) met Jan Imbrechts.

 

Leenbrief voor Adriaen Van Essche x Margriete Willems van Anthonij Hollemans over huis en hof.
Aarschot 139ter: 27 jun 1639:
Adriaen Van Esche en Jan Van Esche gebroeders verheffen naer dode Aert Van Essche hun vader en verkopen een dm bempt int Goorbroeck in Haecht aen Aert Van Haecht zone wijlen Jans ende Lijsbeth Vander Audera
.
Aarschot 139ter: 7 dec 1640:
Verhef van drij dm eusels te Haecht tot behoef van Adriaen Van Essche voor deen hellicht ende Andries Van Roij x Emerantiana Van Essche dr wijlen Michiel voor dander hellicht naer dode van voors Michiel.
KB1166 fo 101: 29 jun 1649:
Maijcken Vertiers Jansdochter x Willem Vercammen hebben verkocht aan Wouter Bogaerts als commant van Adriaen Van Essche x Margriete Willems ses dagwant land te Cruijs int Sandt.


Margriete Willems we Adriaen Van Esche x Jan Imbrechts, Peeter Van Essche haeren meerderjarige zoon alnoch jongman met Jan Van Esche ende Laureijs Wauters als wettige momboirs van haere minderjarige kinderen met Adriaen Van Esche verkopen aan mr Jan Dekens x Catharina Grietens het derdendeel van een boender broek gelegen int achterste Schoubroeck.
KB1190: 14 okt 1671:
- Cathelijn Naerts x Lambrecht Valentijns te voren we Peeter Van Essche met Hendrik Naerts als momboir van haer kinderen voor den eersten staeck
- Hendrik Ricx x ‎(Joanna Van Essche)‎ voor den tweeden staeck
- Gillis Van Essche jonkman van 24 jr
alle kinderen en kintskinderen wijlen Adriaen Van Essche ende Margriete Willems gaan S+D aan
.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Essche Joanna, x met Hendrick Ricx, geen fii in H, W, Wak, K, Rot, Bet,

Extract uit memorie van de pastoor van Werchter:
Alsdat een sekeren jonkman Van Essche een legaat van 50 gl gemaeckt heeft aende cappelle van Cruijs tot Werchter ... ende Hendrik Ricx x de suster vanden voors jonkman heeft in deijlinge zijn paert ont‎(vangen)‎ met de last van het legaat van 50 gl.

 

Van Essche Petrus, XII (S1178), (°) Haacht 08.05.1636,

 

Van Esch Joannes, (°) Werchter 22.04.1646 (g. Van Esch Joannes en Peeters Catharina),

 

Van Esch Egidius, (°) Werchter 18.02.1648 (g. Clijnhens Egidius en Bullens Lucia), jonkman,

 

Van Esch Joannes, (°) Werchter 18.12.1650 (g. Schees Michael en Gijselincx Joanna),

 

2. Imbrechts Maria, (°) Werchter 31.08.1653 (g. Immerechts Joannes en De Roock Digna n. Immerechts Maria), x Werchter 20.06.1674 (g. Immerechts Joannes en Van Roijst Cornelius) met Antonius Van Ermen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Ermen Henricus, (°) Werchter 16.12.1674 (g. Gelijes Henricus en De Grove Magdalena),

     Van Ermen Joannes, (°) Werchter 30.09.1676 (g. Huibrechts Joannes en Geens Catharina). 

 

 

 

X - Van Eijsche Hubertus (S1192 + S1200), (°) Werchter 22.09.1626 (g. Van Hove Hubertus en Tilens Maria), x Werchter 18.02.1651 (g. Bruijnincx Joannes en Van Tongelen Arnold custos) met Uijtenhoeven - Vander Hoeven - Uterhoeven Maria (S1193 + S1201 + 1209), (°) (niet W, Duf?, Wak, H, S, K, Rot, Bet, onv. geg.), + Werchter 29.09.1691.

 

Uit dit huwelijk:

    

Van Esche Jacobus, (°) Werchter 06.07.1652 (g. Rix Abraham n. Verstraten Jacobus en Van Rompa Anna),

    

Van Essche Joannes, X (S596 + S600), (°) Werchter 27.12.1655 (g. Worteleer Joannes en Van Essche Maria n. Mieuws Margareta).

 


 

XI - Van Esche Petrus (S1178), (°) Haacht 08.05.1636, x Werchter 24.04.1663 (g. Aerts Henricus en Van Esch Hubertus) met Aerts Catharina (S1179), Sav+,  fa Henricus, (°) (niet W!, Wak, Rot, Bet, H, K, S, Beer, Hols, Heist, ), + Werchter 26.06.1684, zij x 2 Werchter 02.07.1670 (g. Naerts Henricus pater en Immerechts Joannes) met Lambrecht Valentijns.

 

Henrick De Becker en Jan Bosmans als momboirs van de weeskinderen Adriaen De Becker x Anneken Bosmans verhuren aan Peeter Van Essche Adriaensone een huis en hof in den Loosen hoeck onder Keerbergen.

Peeter Van Essche Adriaensone 33 jr, uit Veldonk ziek te bed liggende maakt testament x Cathlijn Naets.

AVT2: 6 juni 1670:
Cathlijn Aerts we Peeter Van Essche Adriaensone geasst met Jan Imbrechts behouden grootvader vande weesen desselfs Cathlijn verklaart schuldig te zijn aan Francois Tkint ... bij de afrekening vant geleverd bier tharen contentemente ontfangen int leven van haeren man die somme van een hondert gl eens.
KB1190: 14 okt 1671: Hendrik Naerts ende Hendrik Ricx als momboirs van de drij minderjarige kinderen wijlen Peeter Van Essche ende Cathelijn Naerts nu x Lambrecht Valentijns.
KB1190: 18 aug 1672: Hendrik Ricx x Jenneken Van Essche in eigen naem en als momboir van de drij minderjarige kinderen van wijlen Peeter Van Essche x Cathelijne Naerts nu x Lambrecht Valentijns ter jre
Jan Imbrechts wn Margriet Willems we was van Adriaen Aan Essche zijn veraccordeert.
AVT3: 11 sept 1683:
Jan Michiels out burgemeester verklaart dat int coopen van de huijsen Peeters Van Essche wijlen daer den selven Machiels tegenwoordigh in woonende is geleden nu ontrent die 15 à 16 jr den procijsentyt onbegrepen dat wijlen de secr Hendrik VDP hebbende die administratie van coope der meubelen als immeubelen goederen des vs Peeters Van Essche verclaerende den selven Michiels dat alsoo den selven bij cooper des vs huijse was ten achter blijvende aende voorseijden sris VDP die somme van 200 gl.
Wer1851: Fo 158: 28 jan 1687:
S+D kinderen en erfgen wijlen Peeter Van Essche
- Maeijcken Van Essche x Gielis Van Woensel
- Elisabeth Van Essche met momboir Henrick Ricx
1) Maeijcken Van Essche
- een bunder land genoemd het quart lant gelegen onder Keerbergen ‎(Francois Tkint, Margriet Verstraeten, erfgen Sebastiaen Vermijlen, Jan Spoowers?)‎
- de hellicht van onderhalf dm land tot Nijnde inde Watenstraete waervan dander hellicht competernede is aen derfgen Anthoon Van Erme ‎(Boterstraete, Jan Michiels)‎
- ontrent de hellicht van een half bunder bempts inde Basdonghe waarvan dander hellicht is gebleven aan vs Elisabeth Van Essche ‎(Henrick Rickx, Henrick Bollen)‎
- een dachmael bosch genoemt het Clijnbosch gelegen onder Keerbergen tegen den Heijstraet, (derfgen Gilis Vandeneijnde)
- een stuk land van onderhalf dm gelegen onder Schrieck genoemt het Bolloolant ‎(Jan Van Essche, erfgen Philips De Grove)‎
2) Elisabeth Van Essche
- drij dm land onder Schrieck ‎(Bollostraet erfgen Adriaen Van Bast)‎
- twee dm bosch onder Keerbergen gen het Groot Bosch ‎(de Heijstraet, Maeijcken Van Essche, Gillis Vandeneijnde)‎
- een bempt gen die Sijnedonghen? onder Werchter groot ontrent 2 dm ‎(Hendrik Rickx, sr Clijmans, Jan De Wijngaert)‎
- ontrent die hellicht van twee dm bempts in de Basdonghe ‎(zie hoger)
.

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Van Esche Maria, X (S589), (°) Werchter 23.03.1664 (g. Wauters Maria),

 

Van Esch Joannes, (°) Werchter 26.04.1666 (g. Kerkmans Joannes en De Maar Maria),

 

Van Esche Elijsabeth, (°) Werchter 12.05.1669 (g. Storms Joannes en Aerts Elijsabeth),

 

2. Valentijns Cornelius, (°) Werchter 07.07.1672 (g. Anthonis Cornelius en Van Es Joanna),

 

Valentijn Catharina, (°) Werchter 29.06.1675 (g. Troije Guilielmus en Geens Catharina, moeder Geens. 

 

 

 

X - Van Essche Joannes (S596 + S600), (°) Werchter 27.12.1655 (g. Worteleer Joannes en Van Essche Maria n. Mieuws Margareta), x Werchter 07.03.1692 (g. Machiels Joannes en Verbinnen Joannes) met De Wijngarde Maria (S597 + S601), (°) Werchter 26.11.1666 (g. Arnoldus Van Tongelen en Maria Holemans), zij x 1 Werchter 22.04.1687 (g. Lanfan Franciscus en Van Roost Cornelius) met Lanfan (Kints) Franciscus, fs Franciscus x Maria Verswijver.

 

Akte met dank aan Christine Savat.

AVT1: 2 april 1669:

Willem Vermijlen Hendriksone woonende tot Cruijs onder Keerbergen verkoopt aan Francois Kint (vader?) huis en hof bij Cruis onder Keerbergen groot een dm. 

 

Hieronder een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Joannes Van Essche en zijn vrouw Maria De Wijngaert uit Werchter. De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8312, fol. 415r., akte dd. 2 mei 1715.

In tegenwoordigheyt des hre. meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen den clercq Gilbert vuyt crachte en. naer vermogen van. onwederoepel. procurae., hem als thoonder vanden naervol. contracte notl., om den sel. alhier te vernieuwen, herkennen en. realiseren, gegeven, waer van den teneur is volgen.

Op heden desen 18. febry. 1715 compareren. voor mij nots., tot Loven resideren., present die getuygen naer te noemen, Joannes Van Essche en. Maria De Weyngaert, gehuysschen, ingesetene van Werchter, verclaerden wel ende deughdel. ontfangen te hebben vuyt handen van joe. Martina Van Geel, beggijntien op den Cleynen Beggijnhove alhier, als meestersse van. fondatie vande H. Drijevuldigheyt aldaer, de soe. van twee hondert gul. permissien wissel en. stercken gelde, den s' coninkx schellinck tot sesse stuyvers, den pattacon tot twee gul. viii st., den ducaton tot drije gul. en. andere munte naer advenant gerekent, dienende dese voor manuele qtie., voor welcke soe. geloven de vs. gehuysschen aen en. ten behoeve vande voors. fondae. oft huns actie hebbende, jaerel. te betaelen eene rente van thien gul., cours nemen. date deser, sulcx dat het eerste jaer vallen en. verscheynen sal den 18. febry. 1716 en. soo voorts van jaer tot jaer totte effective quytinge toe der voors. capitaele somme, die wel. sal mogen geschieden als het de voors. gehuysschen gelieven sal t' eender reyse in munte als boven en. met volle rente, los ende vrije van alle lasten, soo van x., xxe., mindere oft meerdere penningen, daer vorens solidairel. verobligeren. hunne respe. persoonen en. goederen, meubelen ende immeubelen, present en. toecomen., met submissie ende renuntiae. als in foa., naementlijck de voors. Maria De Weyngaert renuntieren. aent' privilegie senat. consult. vell. et auth. si qua mulier, daer van bij mij nots. volcomentl. onderricht sijnde, tot naerdere asseurantie van. voors. cap(itae)le soe. en. jaerel. intrest van dijen hebben die voors. gehuysschen alnoch verobligeert een boinder lants, gelegen binnen Werchter tot Ninde, regen. oost Henrick Geens, suyt s' hren. straete, west Guiliam Van Eycken en. noort Henrick Van Bollen, vrij en. onbelst goet, soo ende gel. de voors. gehuysschen t' selve hebben v(er)cregen tegens Cornelis Bossch ende Margareta Van Roy, gehuysschen, volgens goedenisse gepasseert voor meyer en. schepen. van Werchter op den 25. april 1713.

Constitueren. voorts ten effecte van dijen onwederoepel. ider thoonder deser ten eynde van vernieuwinge te geschieden, soo voor den Souven. Raede van Bbant., die hren. meyer en. schepen. van Loven als alomme elders daer het noodigh soude mogen wesen, consenteren. aldaer inde gewillige condemnae., parate en. reele exe., mede in het slaen van mainmise oft opdracht dijer, decreet en. herdecreet der voors. hren. schepen. daer op te volgen sonder voorgaende daegement, nyettegenstaen. die suranneringe, geloven. altijt en. onwederoepel. te sullen houden voor goet, vast en. van weerden onder gel. solidaire oble., submissie en. renuntiae. als boven.

Aldus gedaen en. gepasseert binnen Loven ten daege voors. ter pntie. van Corneis Hemsmans en. van Joannes Baccoen, als getuygen hiertoe geroepen, sijnde de minute originele deser, ges. op behoorel. zegel, ondt. Jan Van Essche, Maria De Wijngaert, Joanna Dauw, hoffmeesters, Anna De Bruyn, hoffmeesters, Martina Van Geel beneffens mij nots., qd. attestor, signatum F. Gilbert, nots., 1715.

Den voors. geconstden. vuyt crachte en. naer v(er)mogen als voor heeft den bovenges. contracte in alle sijne poincten alhier vernieuwt, herkent en. gerealiseert, eentsaementl. met behoorel. vertijdenisse opgedraegen die goederen, hier boven naerder vuytgedruckt, exp. imp. est joe. Martina Van Geel als meestersse vande fundatie van. H. Drijevuldigheyt op den Cleynen Beggijnhove, alhier present den nots. F. Gilbert, ten behoeve der voors. fondae. accepteren. et reddidit terminis tamq(ua)m op den last van eene voortaene rente aen. vs. fondae. van x gul. s' jaers prout latius in contractu, obligan., submitten. ac renuntian. prout in foa., coram iisdem eodem.

            In de marge.

Is gebleken bij acte, gepasst. voor den nots. M.J.B. Vander Haert de data 9e. novembris 1770, dat de rente in t' witte deser beroepen, met de croisen dijer is gequeten, quare cessat, hac 17. 9bris. 1770, ita est.

B. Le Charlier, offl., 1770.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Lanfan Petrus, (°) Werchter 15.02.1688 (g. Petrus Van Haecht en Catharina Van Aerschot), + Werchter 11.01.1731, x Werchter 07.02.1714 (g. Cornelius Van der Veken en Arnoldus Van Roost) met Anna Van der Veken, + Werchter 21.07.1762, fa Cornelius en Maria Hijligen,

     Uit dit huwelijk:

     Lanphan Maria, (°) Werchter 21.01.1715 (g. Cornelius Van der Veken en Maria De Wijgaert),

     Lanfan Joannes, (°) Werchter 11.04.1716 (g. Joannes Van Essche en Maria Hijligen),

     Lanfan Guilielmus, (°) Werchter 12.02.1717 (g. Guilielmus De Wijgaert en Catharina Van der Veken), + W 21.01.1787,

     x Werchter 09.04.1758 met Elisabeth Gilis, (°) Werchter 07.02.1724 (g. Henricus De Rijck en Elisabeth Gilis), + W 14.01.1803,

     fa Joannes en Joanna De Rijck,

     Lanphan Joanna, (°) Werchter 03.01.1720 (g. Joannes Van der Veken en Joanna Meulemans), + Werchter 08.05.1754,

     x Werchter 17.04.1744 met Petrus Michiels, (°) Werchter 12.01.1709 (g. Petrus Lijsens en Anna Van de Velde),

     + W 15.07.1764, fs Petrus Machiels en Barbara Anthonis,

     Lanfan Arnoldus, (°) Werchter 24.01.1722 (g. Arnoldus Van Essche en Elisabeth De Wijgaert),

     x 1 Werchter 11.01.1750 met Clara Gilis, (°) Werchter 16.03.1722 (g. Guilielmus Coremans en Clara Vervoert),

     + Werchter 05.05.1764, fa Joannes en Joanna De Rijck,

     x 2 Baal 16.01.1765 (g. Joannes Serneels en Joannes Baptist Coppens) met Joanna Volckaerts, + Werchter 02.11.1765,

     x 3 Werchter 01.07.1771 met Maria De Langhe,

     Lanfan Petrus, (°) Werchter 24.01.1722 (g. Petrus Van der Veken en Maria Egrix),

     x Langdorp 15.301.1755 (g. Josephus Smets en Anthonius Van Kerkhoven), x Werchter ..06.1755 met Calders/Kalders Catharina, fs in Langdorp,

     Lanfan Maria, (°) Werchter 16.11.1723 (g. Cornelius Vander Veken en Maria De Wijgaert),

     Laphan Adrianus, (°) Werchter 08.10.1725 (g. Adrianus De Wijgaert en Maria Van der Veken),

     Lanphant Maria, (°) Werchter 08.12.1727 (g. Guilielmus Van Essche en Maria Lenaerts),

     Lanfan Cornelius, (°) Werchter 20.02.1730 (g. Cornelius Hijligen en Anna Catharina Van Essche), + Werchter 05.07.1730,

     Lanfan Joannes Franciscus, (°) Werchter 26.08.1731 (g. Joannes Jennes en Anna Straels), + Werchter 12.11.1731,

 

Lanfan Catharina, (°) Werchter 14.05.1691 (g. Franciscus Lenfant en Anna Van Tongelen nomine Catharina Van Tongelen),

 

2. Van Esche Joannes, (°) Werchter 02.02.1693 (g. Jan De Wijgaert en Anna Van Tongelen),

 

Van Esche Maria, (°) Werchter 01.08.1695 (g. Joannes De Maijer en Maria Van Tongelen),

 

Van Esche Joannes, (°) Werchter 27.02.1698 (g. Rdus Dnus Hubertus Van Tongelen en Dijmpna Van den Branden), + Werchter 29.10.1769, x (niet S, P, B, W, Wak, ) met Paeps (Van Eijken) Maria (S301), (°) Werchter 25.01.1704 (g. Van Meerbeeck Petrus en Pellegrims Maria), + Werchter 25.11.1763.

Uit dit huwelijk:

Van Essche Catharina, (°) Werchter 15.04.1724 (g. Arnoldus Van Essche en Catharina Van Eijken), + Werchter 22.09.1789, x Werchter 27.09.1749 met Henricus Bosmans,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van de bejaarde jongman Henricus Bosmans, inwoner van Werchter en zoon van wijlen Henricus en Catharina Van Essche.  Hij gaat een lening van 800 guldens courant geld aan bij Henricus Heyligen en Anna Maria Bosmans.  Voor deze lening stelt hij goederen in pand die hij verkregen heeft van zijn ouders bij scheiding en deling, waarvan op 10.11.1789 akte werd verleden voor  Guilielus Lanciers te Tildonk.

R.A.L., Notariaat Henricus Verstraeten, akte nr. 53. dd. 4 mei 1794.

 

Op heden den 4. mey 1700 vier en negentig compareerde voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, geadmitteert bij Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant,

binnen de parochie van Werchter residerende, ende in de presentie van de getuygen naergenoemt, in persoon Joannes Henricus Bosmans,

jongman van competenten ouderdom, ingeseten van Werchter, welken comparant heeft bekent ende beleden, soo hij kent ende lijd mits desen, wel ende deugdelijk ende t' sijnen vollen contentemente ontfangen ende ter rente geligt te hebben van Henricus Heyligen, in houwelijk met Anna Maria Bosmans, eensgelijkx ingeseten van Werchter, de somme van acht hondert guldens courant geld, den schelling gerekent tot seven stuyvers ende soo voorts alle meerdere ende minderen specien naer advenant volgens Sijne Majesteyts placcaerten cours hebbende, waer over dese is dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren, voor welke voorse. capitaele somme gelooft den comparant te gelden ende te betaelen aen den voornoemden Henricus Heyligen, alhier present, mede comparerende ende accepterende, eene erffelijke rente van twee en dertig guldens courant geld s' jaers ende dus à rato van vier guldens par cent, vrij ende exemt in beyde gevallen van twintigste, meerdere ofte mindere penningen, beden, subsidien, impositien ende generalijk van alle andere lasten wegens Sijne Majesteyt, heeren Staeten van bRabant ofte eenige andere overheyd, gestelt ofte in 't toekomende alnog te stellen, alwaer 't soo dat de placcaerten, edicten ofte uytsendingen het contrarie medebrogten, aen alle welke den comparant rentgelder is derogerende bij desen ende allen 't selve is nemende t' sijnen laste alleen, cours ende ingang nemende dese rente op heden dato deser, daer van oversulkx het eerste jaer interest ende van betaelinge vallen ende verscheynen sal den vierden mey van den toekomenden jaere 1700 vijf en negentig ende soo voorts te continueren van jaere te jaere tot de volle ende effective quytinge toe, dewelke sal moeten geschieden in eene reyse met gelijke capitaele somme van acht hondert guldens courant geld met den interest van dien à rato van tijde verschenen met de costen van cassatie ende der procuratie, ten dien eynde te verleyden inclus, sullende allen de gene over het passeren deser, dobbel, segels, affectatie-brieve, pont-penningen ingevalle ende des daer aen kleeft, door den comparant

rentgelder worden gedraegen ende betaelt, den welken

voor allen 't gene voorschreve verbind sijnen persoon ende goederen, have ende erve, present ende toekomende ende namentlijk voor speciale hypotheque eerst drij dagmaelen broeck-bemd, gelegen tot Tremeloo, regenoten de leybeke ter eenre, Peeter De Meyer ter tweedere, Joannes Baptista Heyligen ter derdere zijden, belast met twee guldens seventhien stuyvers twee oorden

s' jaers aen d' abdije van Vlierbeek.

Item ende tot dien twee dagmaelen lands der maete onbegrepen der, gelegen onder Werchter,

regenoten den weg ter eenre, den onderges.

notaris nomine uxoris ter tweedere,

d' abdije van Vrouw-Perck ter derdere ende vierdere zijden, belast met een oord chijns s' jaers aen sijne hoogheyd den hertog van Aremberg ende Aerschot,

soo ende gelijkerwijs de voorse. goederen aen den rentgelder sijn competerende

bij successie uyt den hoofde van wijlen Henricus Bosmans ende

Catharina Van Essche, in hun leven gehuysschen ende ouders waeren, ende aen hem sub littera D bij keuse te deele gevallen ingevolge

de scheydinge ende deylinge daer van sijnde, gepasseert voor den notaris G. Lanciers, tot Thildonck residerende, present getuygen,

den 10. november 1700 negen en tachentig, alhier bij extract authe. gesien.

Guaranderende den rentgelder de voors. goederen voor suffisante hypotheque ende niet voorders belast te sijn als voorschreve is, met gelofte in cas van eenig gebrek,

 van altoos ter maenisse ende contentemente van den rentheffer naerderen suffisanten pand te s ofte panden te stellen ende doen affecteren

onder verband als voren, consenterende alvolgens over de voorse. goederen in de behoorelijke affectatie bij main-mise, decreet ende anderwerf

decreet ofte andersints bij opdraght, te geschieden voor heeren meyer ende schepenen der stad Loven ende alomme elders voor hof ende heer competent,

waer toe hij onwederroepelijk constitueert allen thoonder deser ofte van desselfs dobbel authe., mitsgaders om onder de constitutie als voor te gaen ende te compareren in Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant ende alomme elders daer het den rentheffer goed-dunken ende gelieven sal om aldaer in cas van gebrek den inhoud deser vernieuwende ende herkennende, den rentgelder in 't gene voorschreve gewilliglijk te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende dagement, niettegenstaende de suranneringe gelovende ende verbindende, etc.

Gedaen ende gepasseert binnen Werchter ten tijde voorse. ter presentie van Joannes Bosmans ende van Peeter Anthonis, als getuygen hiertoe aensogt.

Hendericus Bosmans.

Henricus Heyligen.

Joannes B. Bosmans.

Dit is het hand  +  merk van Peeter Anthonius, verklaerende niet te konnen schrijven.

H. Verstraeten, nots.

     Uit dit huwelijk:

     Bosmans Joannes Baptista, (°) Werchter 29.07.1750 (g. Joannes Vanessche en Teresia Feijaerts),

     Bosmans Maria, (°) Werchter 11.10.1752 (g. Adrianus Bosmans en Maria Vaneijcken),

     Bosmans Anna, (°) Werchter 19.10.1754 (g. Joannes Vanesche en Anna Claes),

     x Werchter 19.08.1783 (g. Joannes Baptista Bosmans frater en Arnoldus Bols custos) met Heijlighen Guilielmus, landb.

     (°) Werchter 06.02.1757 (g. Guilielmus Heijlighen en Maria Guens), fs Isack en Maria Lambert,

     Bosmans Elisabeth, (°) Werchter 06.02.1757 (g. Petrus Van Esche en Elisabeth Van Esche),

     x Werchter 01.07.1786 (g. Joannes Baptista Bosmans frater en en Arnoldus Bols custos) met Petrus Vermeijlen,

     Bosmans Henricus, (°) Werchter 30.03.1760 (g. Henricus Bosmans en Catharina Vanesche),

     Bosmans Anna Catharina, (°) Werchter 07.11.1763 (g. Michael Vanesche en Anna Catharina Crabbé),

     x Werchter 07.01.1791 (g. Petrus Rits frater en Joannes Baptista Bosmans frater) met Gaspar Laurentius Rits,

     (°) Werchter 20.09.1764 (g. Gaspar Laurentius Verhoeven en Catharina Maria Merx), + Werchter 15.02.1818, fs Gasparus en Elisabeth Vrancx,

Van Essche Joannes, (°) Werchter 14.01.1726 (g. Joannes Van Essche en Maria Van Eijken),

Van Essche Petrus, (°) Werchter 13.11.1727 ( g. Petrus De Wijngaert en Anna Van Avont),

Van Esche Guilielmus, (°) Werchter 09.03.1732 (g. Guilielmus Van Esche en Elisabeth Van Langendonck). 

 

Van Esche Arnoldus Josephus, (°) Werchter 19.01.1700 (g. Arnoldus Van Roost nomine Arnoldus De Wijngaert en Joanna Bries),

 

Van Esche Guilielmus, (°) Werchter 30.03.1702 (g. Arnoldus Van Roost loco Guilielmus De Wijngaert en Maria De Wijngaert),

+ voor 02.1707,

 

Van Essche Michael, (°) Werchter 25.12.1703 (g. Michael Wijgaert en Anna Van Meerbeeck), + voor 02.1707,

 

Van Esche Michael, IX (S300), (°) Werchter 21.02.1707 (g. Michael Hijligen en Catharina Schrijns),

 

Van Esche Guilielmus, IX (S298), (°) Werchter 21.02.1707 (g. Guilielmus De Wijgaerde en Catharina Meulemans),

 

Van Essche Anna Catharina, (°) Werchter 02.02.1710 (g. Adrianus Egrix en Catharina Van Tongelen).

 


 

X - Van Woensel Egidius (S588), wonende Laeth, (°) Werchter 01.01.1661 (g. Peeters Aegidius en Cleijnheijns Adriana), x 1 Werchter 03.08.1684 (g. Van Woonsel Adrianus en Van Woonsel Joannes) met Van Esche Maria (S589), (°) Werchter 23.03.1664 (g. ... en Wauters Maria), x 2 Werchter 03.06.1696 (g. Van Woensel Joannes, Van Roost Arnoldus en De Keijser Petrus) met Wauters Maria.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Woensel Egidius.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Woensel Elisabeth, (°) Werchter 27.12.1686 (g. Rickx Henricus en Van Esche Elisabeth),

 

Van Woensel Elisabeth, (°) Werchter 27.05.1688 (g. Van Esch Joannes en Verstraeten Elijsabeth), x (niet W, ) ca. 1714 met Van Vlasselaer Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     Van Vlasselaer Maria, (°) Werchter 05.07.1714 (g. Van Woensel Henricus en Van Vlasselaer Maria),

     Van Vlasselaer Elisabeth, (°) Werchter 13.05.1718 (g. Van Vlasselaer Petrus en Van Essche Elisabeth),

     Van Vlasselaer Guilielmus, (°) Werchter 21.01.1725 (g. Lamber Guilielmus en Van den Eijnde Barbara),

 

Van Woensel Joanna, (°) Werchter 25.02.1692 (g. Van Woensel Joannes en Van Esche Elisabeth), x Werchter 12.02.1732 met Van Tongelen Arnoldus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Tongelen Joannes, (°) Werchter 24.05.1733 (g. Mieus Joannes en Van Woensel Maria),

     Van Tongelen Egidius, (°) Werchter 03.09.1734 (g. Van Woensel Egidius en Van Espen Catharina),

     Van Tongelen Anthonius, (°) Werchter 08.10.1736 (g. Storms Anthonius en Vermijlen Anna),

     Van Tongelen Petrus, (°) Werchter 01.05.1738 (g. Michiels Petrus en Van Woensel Maria n. De Middelaer Anna),

     Van Tongelen Joannes Franciscus, (°) Werchter 18.01.1740 (g. Van Eijcken Joannes en Wouters Joanna Maria),

     Van Tongelen Joanna Maria, (°) Werchter 04.04.1743 (g. Van Woensel Michael en Van Woensel Joanna Maria), x met Cornelis Van der Veken,

      Van Tongelen Cornelius, (°) Werchter 22.02.1745 (g. Van Tongelen Cornelius en Boschmans Elisabeth),

 

Van Woensel Henricus, IX (S294), (°) Werchter 24.10.1695 (g. Van Woensel Henricus en Noets Maria),

 

2. Van Woensel Joannes, (°) Werchter 28.03.1697 (g. Wouters Joannes en De Keijser Catharina),

 

Van Woensel Barbara, (°) Werchter 12.08.1698 (g. Van Tongelen Joannes en Anthonii Barbara),

 

Van Woensel Catharina, (°) Werchter 22.04.1700 (g. Storms Joannes Etmundus en Van Woensel Catharina),

 

Van Woensel Maria, (°) Werchter 10.01.1702 (g. Meerkens Petrus en Van Langendonck Maria),

 

Van Woensel Petrus, (°) Werchter 02.12.1703 (g. Boumans Petrus en Van Woensel Maria),

 

Van Wonsel Egidius, (°) Werchter 04.10.1705 (g. Van Wonsel Egidius en Anthonis Anna),

 

Van Woensel Maria Anna, (°) Werchter 16.10.1707 (g. Van Roest Armoldus n. Van Dijck Alexandrus en Theunis Catharina).

 

 

 

IX - Van Esche Guilielmus (S298), (°) Werchter 21.02.1707 (g. Guilielmus De Wijgaerde en Catharina Meulemans), + Werchter 31.03.1769, x Werchter 17.08.1737 met Anna Claes (S299), (°) Werchter 17.03.1708 (g. Gommarus Ver Elst en Anna Van de Goor), + Werchter 11.03.1769.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Esche Elisabeth, (°) Werchter 29.09.1737 (g. Adrianus De Rijck en Elisabeth Grootaers), x Werchter 08.08.1762 met Colbunders Andreas,

     Uit dit huwelijk:

     Colibonders Joanna, (°) Werchter 08.08.1762 (g. Christianus Colibonders en Joanna Maria Paeps alias Van Eijcken), + Werchter 07.11.1764,

     Colibonders Anna Catharina, (°) Werchter 14.03.1764 (g. Guilielmus Van Esche en Catharina Vanesche),

     Colbunders Maria Elizabeth, (°) Werchter 11.08.1766 (g. Joannes Van Esche en Maria Colbunders), x > 1794 (niet W, ) met Joannes Baptista Vermeulen,

     Colbunders Anna Maria, (°) Werchter 03.10.1767 (g. Joannes Colbunders en Maria Vanesche), + Werchter 19.12.1767,

     Colbunders Petrus, (°) Werchter 17.12.1768 (g. Petrus Vanesche en Maria Vanesche), x (niet W, ) > 1795 met De Vaddere Anna Catharina,

     Colbunders Joannes Baptista, (°) Werchter 17.02.1771 (g. Joannes Baptista Bosmans en Anna Catharina Van Esche),

     Colbunders Anna Maria, (°) Werchter 11.07.1773 (g. Joannes Feijaerts en Anna Maria Bosmans),

     Colbunders Guilielmus, (°) Werchter 28.04.1775 (g. Guilielmus Geens en Anna Catharina Colbonders amita),

     Colbunders proles, (°) + Werchter 10.10.1777,

 

Van Esche Michael, (°) Werchter 25.09.1739 (g. Michael Van Essche en Maria Verelst), + Werchter 02.02.1764,

 

Van Esche Catharina,

 (g. Joannes Van Esche en Catharina Hoolaerts),

 

Van Essche Maria, VIII (S149), (°) Werchter 01.04.1744 (g. Arnoldus Van Essche en Maria Van Essche),

 

Van Essche Joanna Maria, (°) Werchter 16.01.1748 (g. Joannes Borghleuvens en Anna Maria Geens),

 

Van Essche Anna Catharina, (°) Werchter 13.01.1749 (g. Cornelius Verelst en Catharina Van Essche), + voor 11.1754,

 

Van Esche Joanna, (°) Werchter 24.02.1751 (g. Petrus Vanesche en Joanna Van Woensel), + Werchter 01.05.1753,

 

Van Esche Joanna Catharina, (°) Werchter 26.11.1754 (g. Guilielmus L'enfant en Catharina Geeraerts), + Werchter 13.01.1823, x Werchter 01.09.1777 met Hijlighen Petrus, x 2 Werchter 26.04.1785 (g. Guilielmus Heijligen en Egidius Van Geel) met Van Geel Henricus,

Notaris Guilielmus Verstraeten te Werchter verhuurt aan Henricus Van Geel en Anna Catharina (Joanna Catharina) Van Essche, eveneens inwoners van Werchter, een stuk land van 2 dagmaal en 50 roeden, deel uitmakende van een groter perceel van 5 dagmaal onder Werchter (Dank Paul).

Bron : R.A.L., Notaris Henricus Verstraeten, register nr. 20314, akte nr. 52 dd. 10 december 1795.

Op heden den 10en. december 1700 vijf en negentig compareerde voor mij ondergeschreven als openbaer notaris, geadmitteert bij den Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, ende in de presentie van de getuygen naergenoemt, in persoon meester Guilielmus Verstraeten, eensgelijkx notaris, tot Werchter residerende, welken comparant verklaert verhuert te hebben, soo hij verhuert bij desen, aen Henricus Van Geel, in houwelijk met Anna Catharina Van Essche, eensgelijkx ingeseten van Werchter, alhier present, mede comparerende ende in huere accepterende, dats te weten eene partije lands, groot ontrent de twee dagmaelen en vijftig roeden uyt eene meerdere van vijf dagmaelen, gelegen onder Werchter, genaemt den Dries, soo ende gelijk de selve gehuerde partije met putten ofte steenen paelen is gesepareert, paelende de selve tegens de straete noord-waerts, oostwaerts tegens het land, competerende den notaris Van der Haert, zuydwaerts tegens de voorse. meerdere partije ende noord westwaerts tegens het land, competerende de weduwe Joannis Wouters, aen den huerder genoegsaem bewesen ende bekent, soo hij verklaert, geschiedende dese verhueringe om ende voor de somme van vier en twintig guldens courant geld s' jaers, mitsgaders voor eenen tijd ende termijn van ses achter een volgende jaeren, alreedts ingang genomen te St. Andries-misse van desen jaere 1700 vijf en negentig, waer van oversulkx het eerste jaer huere ende betaelinge vallen ende verscheynen sal te St. Andries-misse van den toekomenden jaere ses en negentig ende soo voorts te continueren van jaere te jaere dese huere geduerende, gelovende den huerder de opgemelde huersomme alle jaeren promptelijk op haeren valdag te betaelen in geld-specien niet minder als in schellingen, in handen van den verhuerder ofte sijns actie hebbende, als schuld met recht verwonnen, ende voorts meer op de naervolgende conditien.

Voor eerst dat den huerder de voorse. partije lands behoorelijk sal moeten cultiveren, vetten ende loffelijk overmesten, mitsgaders de selve conserverende in haere paelen ende regenoten, als ook den kanten, paelende tegens de straete, ordentelijk op te setten ende te vermaeken, alles volgens plicht van eenen goeden pachter.

Dat den huerder geduerende dese huere ende sonder korten aen de jaerelijksche huersomme sal moeten draegen ende betaelen de thiende, twintigste, meerdere ofte mindere penningen, op de voorse. gehuerde partije lands uytgaende ofte zouden komen uyt te gaen, beden, subsidien, impositien, contributien ingevalle ende generalijk van alle andere lasten, wegens eenige overheyd gestelt ofte in 't toekomende te stellen, alwaer 't soo dat de placcaerten, ordonnantien ende besluyten het contrarie mede brochten, aen alle welke den huerder wel expresselijk is derogerende bij desen.

Dat den huerder geen het minste gesag sal hebben aen den hout-wasch, staende op de selve gehuerde partije lands, den welken den verhuerder 't sijnen behoeve is reserverende, gelijk hij ook is reserverende de macht van t' allen tijde het kanthout daerop staende, uyt te roeyen ende jonge boomen in plaetse dier te planten.

Item en sal den huerder het gemeld gehuert land aen niemand mogen voorts verhueren ofte overlaeten sonder speciale permissie van den verhuerder op pene van vervallen te sijn van sijne huere.

Item ingevale van merkelijk verlies, veroorsaekt door fourageringe der militairen ten tijde van oorlog ofte hagelslag aen de vruchten, alnog te velde staende, sal den huerder moderatie genieten à rato van de geledene schaede, mits doende d' advertentie aen den verhuerder binnen de vier en twintig uren naer het ongeval op pene van vervallen te sijn van alle vergoedinge.

Item en sal den verhuerder niet gehouden sijn aen den huerder eenige opsegginge te doen op het eynde van sijne huere in der voegen dat de tacite reconductie geen effect sal hebben.

Naer alle welke voorse. conditien geloven partijen contractanten hun te sullen reguleren ende allen de selve stiptelijk te sullen volbrengen ende achtervolgen onder verband van hunnen persoon ende goederen, have ende erve, present ende toekomende, constituerende mits dien onwederroepelijk N.N. ende allen thoonder deser ofte van desselfs dobbel authe. om in hunnen naem ende van hunnen twegen te gaen ende te compareren in den Raede van Brabant, voor meyer ende schepenen der stad Loven ende alomme elders voor hof ende rechter competent om aldaer in cas van eenig gebrek den inhoud deser vernieuwende ende herkennende, den gebrekkelijken van hun 't gene voorschreve gewilliglijk te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende dagement met costen, niettegenstaende de suranneringe, gelovende ende verbindende, etc.

Gedaen ende gepasseert binnen Werchter dato ut supra ter presentie van Joannes Baptista Uytterhoeven ende van Franciscus Wouters, als getuygen hier toe aensocht.

G. Verstraeten.

Hendericus Van Geel.

J.B. Uytterhoeven.

Franciscus Wouters.

H. Verstraeten, nots.

     Uit dit huwelijk:

     1. Heijligen Anna Maria, (°) Werchter 16.10.1778 (g. Petrus Van Essche en Anna Maria Heijligen amita),

      Heijligem Elisabeth, ° Werchter 20.10.1780 (g. Guilielmus Heijlighen en Elisabeth Bols),

      x Werchter 16.02.1808 (g. Andreas Liekens en Henricus Van Geel) met Joannes Franciscus Mommens,

      (°) Werchter 23.01.1780 (g. Joannes Mommens en Anna Maria Van Eyken alias Paeps), fs Joannes en Joanna Catharina Van Linthout,

     Heijlighen Catharina Theresia, ° Werchter 06.08.1782 (g. Michael Heijlighem en Catharina Van Esche), + W 21.02.1783,

     Heijligen Maria Theresia, ° Werchter 24.11.1783 (g. Joannes Van Essche en Anna Maria Bruijninckx),

     2. Van Geel Egidius, ° Werchter 14.02.1786,

     Van Geel Guilielmus, ° Werchter 19.06.1788,

     Van Geel Joanna Catharina, ° Werchter 16.08.1790,

     Van Geel Anna, ° Werchter 19.11.1792, + Werchter 17.04.1793,

     Van Geel Anna Elizabeth, ° Werchter 12.07.1794.

 

 

 

VIII - Van Esche Michael (S300), (°) Werchter 21.02.1707 (g. Michael Hijligen en Catharina Schrijns), x Keerbergen 06.05.1734 (g. Joannes Van Essche en Petrus De Grove) met De Grove (Joanna) Catharina (S301), (°) Keerbergen 24.04.1711 (g. De Grove Joannes en Van Dijck Catharina), zij x 2 Werchter 12.02.1742 met Petrus Van der Veken.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Esche Joannes Baptista,VII (S150), (°) Werchter 08.03.1735 (g. De Groeve Joannes en Van Esche Anna Catharina),

    

Van Essche Elisabeth, (°) Werchter 15.03.1736 (g. Van Essche Joannes en Van Dijck Elisabeth),

    

Van Essche Petrus, (°) Werchter 13.07.1737 (g. De Grove Petrus en Van Esche Maria),

    

Van Essche Joannes, (°) Werchter 05.01.1739 (g. De Grove Joannes en Van Esche Anna Catharina),

    

Van Esche Anna Maria, (°) Werchter  26.07.1740 (g. De Grove Bernardus en Van Dijck Maria), x Werchter 26.02.1781 (g. Vanderveken Cornelius en Van Loeij Joannes) met Henricus Goossens,

     Uit dit huwelijk:

     Goessens Cornelius, (°) Werchter 15.03.1783 (g. Van der Veken Cornelius en Goessens Anna Maria), 

    

2. Van der Veken Lucia, (°) Werchter 29.06.1742 (g. Van Craesbeek Henricus en Van Hove Lucia), x Werchter 12.04.1774 met Joannes Van Avont,

    

Van der Veken Cornelius, (°) Werchter 01.09.1744 (g. Vervloesen Cornelius en De Groof Maria), x Werchter 12.04.1774 met Elisabeth Michiels.

    


 

VIII - Feijaerts Joannes (S148), (°) Werchter 04.12.1744 (g. Joannes Boschmans en Maria Feyaerts), x Werchter 26.07.1769 met Van Essche Maria (S149), (°) Werchter 01.04.1744 (g. Arnoldus Van Essche en Maria Van Essche), + Werchter 26.04.1785 Boterstraat.

 

Uit dit huwelijk:

 

Faijaerts Joanna Elisabetha, (°) Werchter 04.05.1771 (g. Joannes Franciscis Derijck en Joanna Elisabeth Van Esche), x ca. 1795 met Franciscus Van Avont, handwerker, (°) Werchter 16.10.1775 (g. Petrus Decleijn en Anna Vaneijcken), fs Joannes en Lucia Van der Veken,

     Uit dit huwelijk:

     Van Avont Lucia, ° Werchter 02.07.1796 (g. Joannes Baptist Feijaerts en Lucia Vander Veken),

     Van Avont Lucia, ° Werchter 18.08.1797 (g. Joannes Baptista Feijaerts en Lucia Van der Veken),

     Van Avont Anna Maria, (°) Werchter Tremelo 02.04.1800 (g. Joannes Van Avont en Anna Maria Van Essche),

     Van Avont Cornelius, ° Werchter Tremelo 04.04.1802 (g. Cornelius Franciscus Feijaerts en Lucia Van der Veken),

     Van Avondt Guilliam, dienstbode te Tremelo, ° Tremelo Werchter 20.10.1804 (g. Guilielmus Feyaerts en

     Anna Maria Van Essche), x Werchter 17.06.1830 met Anna Maria Kindermans, dienstmeid te Keerbergen,

     ° Werchter 02.01.1804 (g. Petrus Van Molle en Anna Maria Kindermans), fa Egidius en Anna Maria Van Molle,

     Van Avondt Angelina, ° Werchter 11.11.1806 (g. Petrus Franciscus Van der Veken en Anna Catharina Feyaerts),

     Van Avont Anna Barbara, ° Werchter 16.01.1809 (g. Henricus Feyaerts en Anna Barbara Heyligen),

     Van Avondt Joannes Baptista, ° Werchter Tremelo 12.03.1813 (g. Joannes Baptista De Meyere en Anna Elisabeth Vanderveken),

     Van Avondt Theresia, ° Werchter Tremelo 15.09.1815 (g. Joannes Baptista Feyaerts en Joanna Theresia De Meyer),

 

Faijaerts Anna Maria, (°) Werchter 20.11.1772 (g. Petrus Vanesche en Anna Maria Faijaers amita prolis),

 

Faeijaerts Petrus, VII (S74), (°) Werchter 22.09.1774 (g. Petrus Faeijaerts en Anna Catharina Van Esche),

 

Faeijaerts Guilielmus, (°) Werchter 28.09.1776 (g. Guilielmus Van Essche en Anna Faeijaerts),

 

Faeijaerts Joannes, (°) Werchter 13.09.1778 (g. Joannes Vanessche en Catharina Van Essche mater prolis),

 

Faeijaerts Cornelius, (°) Werchter 22.10.1780 (g. Cornelius Van Craen en Anna Bosmans).

 

 

 

VIII  - Van Esse Jan Baptist (S150), (°) Werchter 08.03.1735 (g. De Groeve Joannes en Van Esche Anna Catharina), + Schriek 20.09.1794 wn, x Werchter ...11.1766 met Van Looy Elisabeth (S151), (°) Schriek 18.12.1741 (g. Peter Denckens en Elisabeth Cotemans), + Schriek 01.09.1794 vv.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Esse Anna Maria, (°) Schriek 20.10.1767 (g. Jan Van Looy en Anna Maria Van Esse), x (niet S, K, Wak, H, Tr, ) met Bosmans Joannes, ex Wakkerzeel, ex Keerbergen,

     Uit dit huwelijk:

     Bosmans Petrus, ° Tremelo 21.01.1794, (°) 22.01, (g. Feijaerts Petrus en Van Loo Anna Maria), 

     Bosmans Anna Catharina, (°) Tremelo  08.07.1796 (g. Goevaerts Franciscus en Vervloet Anna),

     Bosmans Antonius, ° Tremelo 08.04.1798, (°) 09.04, (g. Weins Antonius en Van Coeckelberg Maria Anna),

     Bosmans Joannes Baptist, (°) Tremelo 03.11.1800 (g. Van Houtvin Joannes Baptist en Weijns Elisabeth),

     Bosmans Joannes, ° Tremelo 24.07.1803, (°) 25.07, (g. Vermeijlen Joannes Baptist en Van Essche Barbara),

     Bosmans Jacobus, (°) Tremelo 05.12.1805 (g. Uijtterhoeven Jacobus en Goossens Anna Maria),

 

Van Esse Anna Elisabeth, VII (S75), (°) Schriek 28.10.1769 (g. Corneel Van der Veken en Elisabeth Verbeeck),

 

Van Esse Barbara (Catherina) - Isabella, (°) Schriek 01.01.1772 (g. Peter Verbeeck en Barbara Verbeeck), x met Corebunders Guillielmus, ex Werchter,

     Uit dit huwelijk:

     Corebunders Petrus, (°) Tremelo 16.04.1805, BS Werchter17.04, (g. Corebunders Petrus en Van Essche Anna Elizabeth),

 

Van Esse Anna Catharina, (°) Schriek 18.03.1774 (g. Jan Denckens en Anna Catharina De Grove l. Elisabeth Verbeeck), + Schriek 24.10.1794 20 j. celebs,

 

Van Esse Petronella, (°) Schriek 14.11.1776 (g. Hendrik Van de Vel en Petronella Van Vlasselaer), + Schriek 15.04.1791,

 

Van Esse Theresia, (°) Schriek 04.06.1780 (g. Adriaen Van Dessel en Adriana Theresia Goosens),

 

Van Esse Joanna, (°) Schriek 21.12.1783 (g. Gommer Van Rompaey en Annemie Meerkens), x met Van Craen Matheus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Essche Catharina, ill. (°) Tremelo 22.03.1814 (g. Feijaerts Petrus en Verschueren Anna Catharina),

      2. Van Craen Aloysius, (°) Tremelo 05.11.1815 (g. Feijaerts Petrus en Van Elsen Anna Maria), +,

     Van Craen Paulus, (°) Tremelo 25.01.1819 (g. Van Craen Franciscus en Bosmans Anna Catharina), +,  

 

Van Esse Peter, (°) Schriek  05.02.1787 (g. Peter Holemans en Joanna Verbeeck), x met Feijaerts Anna Catharina, ex Tremelo,

     Uit dit huwelijk:

     Van Essche Joannes Baptist, (°) Tremelo 08.04.1810 (g. Feijaerts Joannes Baptist en Van Essche Anna Elizabeth), +,

     Van Essche Joannes Baptista, (°) Tremelo 10.04.1811 (g. Feijaerts Joannes Baptist en Feijaerts Anna Maria), 

     Van Essche Franciscus, (°) Tremelo 07.02.1814 (g. Bosmans Franciscus en Van Essche Anna Maria),

     Van Essche Guilielmus, (°) Tremelo 20.09.1816 (g. Feijaerts Guilielmus en Van Essche Elisabeth),

     Van Essche Cornelius, (°) Tremelo 07.09.1819 (g. Feijaerts Petrus en Selvin Maria Anna),

     Van Essche Henricus, (°) Tremelo 07.04.1822 (g. Castermans Joannes Baptist en Feijaerts Elizabeth),

     Van Essche Franciscus, (°) Tremelo 27.11.1827 (g. Van Essche Joannes Franciscus en Van Avondt Angelina),

 


 

VII - Feyaerts Petrus (S74), (°) Werchter 22.09.1774 (g. Petrus Faeijaerts en Anna Catharina Van Esche), x (niet W, Heist, S, Tr, ) met Van Esche Anna Elisabeth (S75), (°) Schriek 28.10.1769 (g. Corneel Van der Veken en Elisabeth Verbeeck), + Werchter 24.09.1831.

 

Uit dit huwelijk:

 

Feijaerts Anna Maria, ° ca. 1792,

 

Feijaerts Joannes Baptista, (°) Tremelo 05.04.1795 (g. Joannes Baptista Feijaerts en Anna Maria Van Essche),

 

Feyaerts Isabella, VI (S37), (°) Tremelo 24.03.1797 (g. Cornelius Feijaerts en Isabella Van Essche),

 

Feijaerts Guilielmus, (°) Tremelo 13.04.1800 (g. Guilielmus Feijaerts en Lucia Van der Veken),

 

Feijaerts Anna Catharina, (°) Tremelo 06.03.1803 (g. Petrus Franciscus Vander Veken en Joanna Elisabeth Feijaerts),

 

Feijaerts Joannes Franciscus, (°) Tremelo 09.07.1806 (g. Feijaerts Joannes Franciscus en Verhoeven Anna Maria),

 

Feijaerts Regina, ° Tremelo 05.11.1809 (g. Van Essche Petrus en Feijaerts Anna Catharina),

 

Feijaerts Cornelius, ° Tremelo 02.04.1812 (g. Cornelius Feijaerts en Anna Maria Feijaerts sorror), x Tremelo 02.05.1837 (g. Feijaerts Petrus en Mateus Maria Theresia) met Zuetens Joanna Maria, ex Keerbergen, fa Joannes en Matheus Maria Theresia,

     Uit dit huwelijk:

     Feijaerts Petrus, (°) Tremelo 16.08.1839 (g. Feijaerts Petrus en Mateus Maria Theresia),

     Feijaerts Petrus Franciscus, (°) Tremelo 30.01.1843 (g. Suetens Petrus en Feijaerts Anna Maria),

     Feijaerts Maria Regina, (°) Tremelo 10.02.1646 (g. Eralli Jacobus en Zuetens Regina),

     Feijaerts Jacobus, (°) Tremelo 12.03.1847 (g. Eralli Jacobus en Zuetens Regina),

     Feijaerts Maria Antonia, (°) Tremelo 25.04.1850 (g. Feijaerts Petrus en Zuetens Antonia),

     Feijaerts Anna Henrica, (°) Tremelo 28.01.1856 (g. Van Calster Josephus en Soetens Anna Barbara),      Feijaerts Anna Melania, (°) Tremelo 28.01.1856 (g. Soetens Petrus en Soetens Anna Elisabeth).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom