Voorouderlijst Van Elsbroeck Uijterhellicht Willem

  

Van Elsbroeck

Verdwenen familienaam naar de gelijknamige plaatsnaam.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVIII - XIX - XX  XXI - XXII - Van Elsbroeck Uijterhellicht Willem, ca. 1415, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Elsbroeck Jan, XVII - XVIII - XIX - XX - XXI.

 


 

XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - Van Elsbroeck Vuijterhellicht Jan (S + N), ca. 1440, x met Margriet Optenbergh.

 

Wez21432: Fo 135v:
Jan Vuijterhellicht die men heet van Elsbroeck ‎(Werchter)‎ Willemsone wijlen heeft opgedragen tot behoef Aerdt Scrijne ? tderdendeel van alle de goeden gehetten den Bosberghe metten huijsinge, hoven gronden & toebehoorten gelegen in Werchter ‎(neffens Wouter Moens goede)‎ ‎(1421, mei)‎.
WRT1874 fo 471: 2 mrt 1470:
Jan Vuijterhellicht geheeten Van Elsbroeck doude heeft ontvangen een dm eusels te Haenewijck.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Elsbroeck Margriet,

 

Van Elsbroeck Jan, XVI - XVII - XVIII - XIX - XX,

 

Van Elsbroeck Willem, x met Machteld Vandevelde, fa Aert x Cathlijn Van Hove,

 

Van Elsbroeck Lijsbeth, x met Jan Van Beringen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Beringen Jacob, x met Katlijn De Rijck,

     Van Beringen Peeter, 

 

Van Elsbroeck Uijterhellicht Catharina, x met Jan 'priester' Van Dieve,

     Uit dit huwelijk:

     Van Dieve Willem,

     Van Dieve Maria,

     Van Dieve Kathelyne, x met Simon Van Wesembeecke. 

 


 

XVI - XVII  - XVIII - XIX - XX - Van Elsbroeck Jan (S + N), ca. 1470, x 1 met Petronella Van Hoegaerden (S + N), x 2 met Margareta Van Hellegate, deze x 1 met XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - Van Puddegem Hendrik (S + N + M).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Elsbroeck Petronella, XV - XVI - XVII - XVIII - XIX,

 

3. Van Puddegem Jan, XV - XVI - XVII - XVIII - XIX (S  + N + M),

    

Van Puddegem Hendrik, x met Maria Geerts,

     Uit dit huwelijk:

     Van Puddegem alias Brants Elisabeth, x met Jan Palmaerts, 

     Van Puddegem alias Brants Jan, x met Jenneken Hobbouts,

     Van Puddegem Heinken,

     Van Puddegem Joanna, x met Daneel Van Horick.  

 


 

XV - XVI - XVII - XVIII - XIX -Van Hoegaerden Huijbrecht Mr (S + N), ca. 1495,  x 1 met Van Elsbroeck - Van den Broeck Petronella, x 2 met Van Hove Elisabeth, deze x 2 met Jan De Bruijn.

 

Wer1876/2: 1703: Fo 72:

- 18 nov 14...: Hendrik Van Hove Janssone heeft ontvangen te leene een bunder terwelant aent Cleijn Terwelant tot behoef sijns voors vaeders

- 12 mei 1507: Mathijs Op te Beke, Claes Raes, Mathijs Van Roo van Marie Van Hove wegen ende van haere kinderen wegen Cathelijn Van Hove Jans dochtere met Jan Verswijver haeren man, Hendrik Van Hove Jansone, Jan Van Hove Goortsone, Jan Vanden Genelle Willemsone, Lijsbeth Van Genelle x Aert Michiels, Margriet Vanden Genelle x Jan Ourogge, Cathelijn Van Hove x Jan Lauwaerts sone, Barbara Lauwaerts met eenen momboir, Cathelijn Van den Inde Mathijsdochter  met eenen momboir en Willem Ourogge Janssone comen alle te samen voor Joes de Hertoghe leenheer ende voor zijn mannen van leene te weten Willem Van Eijcken, Aert De Witte, Jan De Rijcke, Jan Van Hove Janssone ende Hendrik Schelkens om te derven een boender terweland (Aert Van Aerschot) aan Huijbrecht Van Hoegaerden Willems sone

- 27 dec 1555 st br: na de dood van Huijbrecht Van Hoegaerden heeft zijn zoon Jan Van Hoegaerden te leen ontvangen het voors bunder tarwelant tot behoef van hem selven en tot behoef van Willem Spoelbergh x Catharina Van Hoegaerden ende Schrijns x Lijsbetten Van Hoegaerden erfgenaemen van meester Huijbrecht Van Hoegaerden ende Petronella Vandenbroeck daeraf vader was Jan Van Elsbroeck ende moeder Petronella Van Hoegaerden

aen Jan De Bruijn stadthouder en besetman van Ingelken Schrijns leenheer van het boender voors voor heeren Aerden Smits priester leenman van dezen voors Hoven ende Fransen Van Hove ende Jacob Van Meerbeeck als omleende leenmannen van den hertoge van Aerschot ende naer dien den voors Jan Van Hoegaerden heeft Willem Spoelbergh x Cathelijn Van Hoegaerden met consoorten voors gelijcke deijlinge int voors bunder bekent volgens testament van Huijbrecht Van Hoegaerden x Lijsbeth Van Hove ende Jan Van Hoegaerden heeft Lijsbeth Van Hove sijne moeder haer leefdagen bekent de tochte dit geschiede tot Haecht ten huijse van Jan De Bruijn

- 7 feb 1562: Jan Van Hoegaerden sijn vader saliger memorie heeft ontfaen te leene tot sijn behoef en tot behoef van Huijbrecht, Lijsbetten, & Margrietken Van Hoegaerden sijn broeder ende susters van Elisabeth Van Hove we Jan De Bruijn als leenvrouwe ende heer Aert Smits als haeren leenman over Anthoon Smets als ontleent leenman van den hertoge van Aerschot van een bunder terweland

- 18 feb 1562: dat comen sijn Jan Van Hoegaerden ende Huijbrecht Van Hoegaerden sone wijlen Jans ende Anthoon De Raedemaecker x Elisabeth Van Hoegaerden Jan Van Hoegaerden voors dochter ende noch Jan Meijnaert x Margriet Van Hoegaerden oock Jans Van Hoegaerden dochter voor Elisabeth Verhoeven we Jans De Bruijne (Niclaes Cluppels ontleent leenman) hebben opgedragen aan heer Niclaes Cluppels ten behoeve van Jakob, Henneken, ende Barbara Cluppels zijn broeders ende suster

- 28 jul 1692: Jan Van Dijck sone Anthonis heeft verheven te lene bij doode van zijn vader welcke volgens notitite ten sterfhuijse gevonden was gestelt geweest voor sterfman op de naerbes partije het welck nu is aennemende ter oorsaecke dat men geene andere notitien te leenregistre is hebben bevonden

- 14 jul 1692: Guilliam Van Dijck verkoopt het voors bunder aan Petronella Smets we Jan Boekhorst

- wordt later verkocht aan Van Leemputten.

Wer1876/2: 1703: Fo 128:

- St Lauwereijs dag 1503: Claes Raes Aert Raes sone heeft ontvangen een bunder opt groot tarweland tot behoef van Claes Raes, Dierick Raes & Mathijs Opdebeke (Michiel Spoelbergh kinderen) na de dood van Jan Somers

- ten jaers avont 1509: Jan Van Hove sone wijlen Goorts Van Hove heeft gederft aan Huijbrecht Van Hoegaerden

- 9 aug 1506: Cathelijne Vanden Inde Mathijsdochter heeft gederft haar deel in een half bunder tarweland aan (Willem) Auderogge Janssone voor hem en voor zijn suster te weten Berbele Maeght ende Paeschijne mede Huijbrecht Auderogge Willems voors broeder

- 8 dec 1503: Jan Van Genelle Willemssone Aert Michiels potmaecker ende Lijsebeth Vandegenelle sijn wijf, Jan Lauwereijs Janssone ende Barbel Lauwereijs sijn suster hebben te samen hun recht overgegeven aan Jan Audenrogge x Magdalena Vanden Genelle geschiedt in Werchter in het huis van Jan Van Elsbroeck

- 12 mei 1507: Mathijs Optenbergh, Claes Raes, Matijs Van Roije van Maria Van Hove wegen ende haer kinderen wegens, Catheline Van Hove Jans dochter x Jan Vernoijen, Hendrik Van Hove Janssone, Jan Van Hove Goortsone, Jan Vanden Genelle Willemsone, Lijsebeth Vanden Genelle x Aert Michiels, Magdalena Vanden Genelle x Jan Audenrogge, Cathelijne Van Hove x Jan Lauwaerts, Jan Lauwaerts haeren sone, Barbele Lauwers met een momboir, Cathelijne Vanden Inde Mathijsdochter met eenen momboir, ende Willem Auderogge Janssone hebben opgedragen aan Huijbrecht Van Hoegaerden Willemsone

- 27 aug 1555: Jan Van Hoegaerden heeft ontvangen na de dood van Huijbrecht Van Hoegaerden Willemsone tot behoef van hem en van Willem Spoelbergh x Catharina Van Hoegaerden & Lijsbetten Van Hoegaerden x ... erfgen van Huijbrecht Van Hoegaerden, ende Petronella Van Elsbroeck daer vader af was Jan Van Elsbroeck & moeder Petronella Van Hoegaerden, aen Jan De Bruijne stadthoudere

- 13 mei 1563: Jan Van Hoegaerden meester Huijbrecht Van Hoegaerden saliger memorie sone na de dood van Jan Van Hoegaerden zijn oom heeft ontvangen tot zijn hoeff Van Elisabeth Verhoeven we Jan De Bruijn  ...

- 22 mrt 1564: Jan Van Hoegaerden sone Willems mr Huijbrechts voor Adolphus Van Hofstaeyen als voorganger van Elisabeth Van Hove we Jan De Bruijn als leenvrouwe heeft gederft aan Marie Paeps Jans dochter x Laureijs De Rijcke ende Peeter Spoelbergh haer behoudt sone als voorganger en besetman.

- 3 feb 1571: Arnoldus De Rijcke sone wijlen Laureijs na de dood van Maria Paeps zijn moeder

- 17 okt 1573: Arnoldus De Rijcke sone wijlen Laureijs heeft gederft aan Henneken, Kathelijne & Lijsken Verhulst kinderen Peeter Verhulst ende Anna De Rijcke

- 12 mrt 1641: Jan Serneels x Jasperijne Verhulst na de dood van Jan Verhulst haar vader als ook na de dood van Jan en Jacob Van Inthout haere halve broeders van smoeders wegen niet wetende wie dat sterfman was gestelt door dijen den boeck bij de Francoijsen tijt es verloren gegaen, hebben ten leensche rechte verheven na de dood voors

- 27 aug 1703: Aert De Wijngaert na de dood van Jan Serneels

- 29 jul 1726: Peter Calstermans x Maria De Wijngaert na de dood van Aert De Wijngaert

- 11 apr 1750: Cornelis Huijgens Peeters sone out 27 jr na de dood van Guilliam Van Langendonck sone van Lucia De Wijngaert

- 17 jul 1764: Jan en Guilliam Van Langendonck gebroeders uit Zaventem en Leuven verkopen aan Antoon Van Roost ten behoeve van Arnoldus, Henricus, Antonius, Maria, Anna, Anna Catharina ende Elisabeth Van Roost kinderen wijlen Guilliam Van Roost x Catharina Van Leemputten.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Hoegaerden Elisabeth, XIV - XV (S + N),

 

Van Hoegaerden Catharina, XV - XVI - XVII - XVIII,

 

2. Van Hoegaerden Jan, x met Verthiers Cathlijn, gezin bij Verthiers,

 

Van Hoegaerden Huijbrecht Mr, x met Josijne Timmermans,

     Uit dit huwelijk:

      Van Hoegaerden Kathelijne, x met Michiel De Cuijper,

     ? Van Hoegaerden Cecilia, x met Francois Marien,  

 

Van Hoegaerden Lijsbeth,

 

Van Hoegaerden Margriet.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom