Voorouderlijst Van Deyck Jan

 

Dijk (Van (den)), Van (den) Dyk, Van Dijke, Van Dyc, Van (den) Dijck(e), Dijck, Dijks, Van (den) Dyck(e), Dyck(e), Van (den) Deyck, Deyck, Van Deijck, Van Deyck, Van Dicke, Wanduicq, Tendyck

Familienaam afgeleid van de zeer verspreide plaatsnaam Dijk.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XII - XIII - XIV - Van Deyck Jan (S + N), ca.1565, x (niet K, R, Wes, Bon!, P!, W!, H, O, S, Bet,  ) met Anna Keerens (S + N).

 

Aktes met dank aan Christine Savat:

Jan Vandendijcke heeft huijs en hof met drij bunderen land als bempt in hueringe, en een eigen half bunder hebbende eenen ploegh twee peerden ende vier koijen, twee veerzen
KB1164: Fo 5v: 22 nov 1606
Merten Van Hove Janssone voor hem selven, mitsgaders Rogier De Preter voor hem selven mede oock met Jacques Vandenbrande als momboirs van de kinderen Eloije De Preter daer moeder af was Beijken Vandenbrande Jansdochter hebben verkocht aan Jan Van Dijck x Anna Kerrens seker erve daer eertyts een huijs plach op te staen gelegen in de plaetse alhier.
KB1164: Fo 60: 8 nov 1613
Peeter Vandendale heeft verkocht aan Jan Van Dijcke x Anna Kerens zeker block genaempt de Luijdensbloeck eertyts bij hem Van Dale vercregen tegen Elisabeth Sbruijns wijlen Peeters dochter groot drij bunderen

SGB-keerbergen: 1165 fo 53v: jan 1645
S+D Jan Van Dijck x Anna Kerens:
- Gommaer Van Dijck Janssone waer moeder af was Anna Kerens voor een vijfde paert
- Gillis Van Triest Michielsone daer moeder af was Jenneken Van Dijck ook des voors Jansdochter voor een tweede vijfde paert,
- kinderen wijlen Jan Van Dijck Janssone daer moeder af is Antken Strens (Stevens)
- Anthonis Van Dijck
- Gillis Van Laeck Michielssone x Elisabeth Van Dijck.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Dijck Jan, + Walem 1646, x met Stevens Anna,

Akte met dank aan Christine Savat:

Aerthen ‎(Anna?)‎ van  we wijlen Jan Van Dijck Jansone daer moeder af was Anna Kerens draagt de tocht over op haar twee minderjarige kinderen en verkoopt aan Gommaer Van Dijck.

 

Van Deijck Gommarus, XI - XII - XIII (N1202 + S2606 + S3946 + S4824),

 

Van Deijck Joanna, x Keerbergen 05.02.1619 (g. Van Roij Simon, Haverals Egidius, Smarens Wilhelmus en Vercammen Joannes) met Michiel Van Triest,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii K, DD, H, R, Wak, W, Rot, Bet,

     Van Tricht Egidius, () Betekom 26.11.1619 (g. Van Dijk Gomarus en Dames Agnes),

     Van Trist Adriana, () Rijmenam 31.07.1629 (g. Joannes Geens en Elisabeth Van Dijck), 

     Van Trist Wilhelmus, () Keerbergen 03.09.1630 (g. Vanden Berghe Petrus en Van Horick Magdalena), 

 

Van Deyck Catharina, x 1 Keerbergen 21.08.1613 (g. Jan Van Deyck en Hubertus Van Hove) met Van Hove Merten, () Mechelen P&P 04.01.1590 (g. Gootens Anthonis en Van Hove Lysken), deze x 2 ca. 1622 (niet K, S, ) met Van Aerschot Barbara,

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat.

KB1164: Fo 106v: 27 nov 1614:

Merten Van Hove Michielssone doude heeft overgegeven ende getransporteert aan Merten Van Hove zijns Huijbrechtsone drij dm land gelegen onder Put.

KB1165: Fo 22v: 19 mrt 1624:

Hendrik Van Dijck & Huijbrecht Van Hove als momboirs van het weeskint Matheus Van Hove Huijbrechtsone daer moeder af was Cathelijn Van Dijck

KB1165: Fo 96v: 14 feb 1629:

Huijbrecht Van Hove den jongen momboir van Huijbrecht Van Hove Mertensone daer moeder af was wijlen Cathelijn Van Dijcke heeft bekend dat Jan Daems in zijn naem als in de naem van Francois Claes momboir  van het weeskint van Philips Van Bierbeke x Elisabeth Claes aan hem hebben afgelost ende gequeten een rente.

KB1165: Fo 149: 27 feb 1630:

Jan Daems, Jan Voet, Peeter Claes, Joos Hollemans, Gillis Cornelis, Jan Van de Valgaren, Jacop De Backer,  Merten Van Hove Huijbrechtsone vervangende Jan Van Rillaer resp schepenen en bedesetters van Keerbergen  hebben uitgeschreven en opgedragen aan Hendrik Vermijlen onse medeschepen ende Elisabeth Van Wesenbeke  sijne huijsvrouwe een half dagwant erve van de heijde genomen gelegen onder Bollo.

KB1165: Fo 195: 28 mrt 1637:

Huijbrecht Van Hove doude ende Gommaer Van Dijcke momboirs over Huijbrecht Van Hove Mertensone daer moeder af was Cathelijne Van Dijcke verkopen aan Elisabeth Everaerts x Jacop Guens een rente van acht carolus gl en vijf st op het vierde paert van een hofstede opt Lanck eijnde eertyts toebehoort hebbende Gillis Guens des  voors Jacops voorsoon.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Hubertus,

     Van Hove Matheus,

     2. Van Hove Maria, () Keerbergen 07.07.1622 (g. Ricx Henricus en Van Aerschodt Barbara),

     Van Hove Clara, () Keerbergen 07.12.1624 (g. Vande Put Petrus en Van Reijmenam Catharina),

     Van Hove Joannes, () Keerbergen 10.08.1627 (g. Van Deijck Joannes en Goesen Anna),

     Van Hove Anna, () Keerbergen 04.04.1630 (g. Gooten Cornelius en Ricx Anna),

 

Van Deyck Elisabeth, XI (N1129 + S1157), () Keerbergen 01.06.1608 (g. Hubertus Van Hove),

 

Van Deyck Anthonius, koster in Wakkerzeel, () Keerbergen 29.08.1610 (g. Antonius Jans en Maria de Werdi), + Wakkerzeel 16.05.1688, x (niet W, Wak, K, H, Rot, ) met Paeps Anna,

In de onderstaande aktes (met dank aan Paul) maakt men melding van Anthonius Van Dijck en Anna Paeps uit Wakkerzeel. De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534, folio 34v., akte dd. 24 november 1645.

Item in teghenwoordicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naerbeschreven compareren(de) Jacques Van Schoonderhaghen, tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentlijck gemachticht sijnde met speciale procuratie, hem gegeven als thoonder bijden eerw(eerdigen) heer, heer Martinus de Lannoye, priester in het huys van d' Oratorie alhier bynnen deser stadt Loven, voorden not(ari)s m(eeste)r Michiel Van(den) Zijpe ende seckere getuygen opden xxviiien. septembris 1645 ende dat vuyt crachte van twee speciale procuratien, inne haudende clausule van substitutie, hem gegeven respective bij m(eeste)r Andries Hechts, secretaris der stadt van Liere, en(de) Niclaes Maes, beyde wettighe momboirs vande twee onbejarighe kinderen van wijlen h(ee)r en(de) m(eeste)r Cornelis Hechts, licentiaet als hij leeffde in beyde rechten, daer moeer aff was jo(uffrauw)e Isabella Bollins, voorde wethauderen van Liere voors(chreven) opden xixen. juny 1645, onderteeckent Jan Van Postel, nederwaerts A. Hechts en(de) Niclaes Maes, en(de) besegelt met der v(oor)s(chreve) stadt Lier segele, daer op gedruckt, item bij jo(uffrauw)e Anna Bollins, begijncken inden Grooten Begijnhove alhier te Loven, voor m(eeste)r Michiel Van(den) Zijpe als openbaer not(ari)s en(de) seckere getuyghen opden xxiiien. augusti 1645, alle alhier gesien en(de) geblecken, ende heeft inder voors(chreve) qualiteyt bij manisse, etc(etera), opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenise een stuck beempts, groot drije dachmael en(de) een halff onbegrepen, genoempt Causmaeckers Boegaert, geleghen onder Wackerseel, regen(oten) de kercke van Wackerseel ter ier., Jan Verpaelt ter iier., de straet in twee andere sijden en(de) de pastorije aldaer, geheeten het Laexken ter ver. sijden, exp(osito) imp(ositus) est Ph(i)l(ip)s Hollandts inden naem en(de) ten behoeve van Anthoen Van Dijck, soe voor hem als voor Anna Paeps, sijne huysvrauwe, woonen(de) te Wackerseel, per mo(nitionem) jure et satis obligan(do), etc(etera), in forma, et waras op sheeren chijns van(den) gronde, nyet excederen(de) inde jaerlijcxe betalinghe de twee stuyvers en(de) een halff ingevalle men bevindt met wettighen bescheede eenighen daer op vuyt te gaen(e), ende dit om ende midts der somme van tweehondert guldens boven slach, hooghen en(de) anderen ongelde volgen(de) de conditie daerover gehauden bijden voos(chreven) m(eeste)r Van(den) Zijpe als not(ari)s, coram eisd(em).  

 

Onderstaande aanvullingen met dank aan Paul Peeters:

Petrus Van Dijck en Margaretha Van Gorp lieten volgende kinderen dopen :

1.   N. Van Dijck (voornaam en doopdatum onbekend,, mogelijk Guilielmus,  maar bij het volgende kind staat dat het de tweede zoon was).

2.   Joannes Evangelista Winandus Van Dijck, gedoopt Wakkerzeel 03.01.1662 (ss. : Joannes Van Langendonck noe. Winandus Van Limborgh [notaris te Leuven] en Adriana Paeps noe. Susanna Bogaerts), doopakte met vermelding van de volgende notitie : filius secundo genitus Petri et Margaretae Van Gorp; hij huwde met Anna Lauwers.

3.   Cornelius Van Dijck, gedoopt Wakkerzeel 15.01.1664 (ss. : Cornelius Antonis en Maria Van Langhendonck), overleden vr 28.02.1693.

4.   Anna Van Dijck, gedoopt Wakkerzeel 13.10.1667 (ss. : Anthonius Van Dijck en Anna Langendonck).

5.   Alexander Van Dijck, gedoopt Wakkerzeel 23.07.1670 (ss. : Alexander Vander Beken en Susanna Verboven).

Petrus Van Dijck overleed te Wakkerzeel op 11.02.1671. Bij zijn overlijden staat dat hij orgelist en schoolmeester van Wakkerzeel was. Hij werd de dag nadien in de kerk begraven.

Margaretha Van Gorp, de weduwe van Petrus Van Dijck, huwde te Wakkerzeel op 11.07.1671 met Theodorus (Dierick) Mertens Theodorus Mertens en Margaretha Van Gorp lieten volgende kinderen dopen :

6.   Joanna Mertens, gedoopt Wakkerzeel 01.07.1673 (ss. : Lucas Mertens en Joanna Van Langendonck).

7.   Anthonius Mertens, gedoopt Wakkerzeel 25.06.1676 (ss. : Anthonius Van Dijck en N.N.).

In het gezin van Petrus Van Dijck en Margaretha Van Gorp moet er nog een Guilielmus geweest zijn (mogelijk de onbekende zoon N.), die in 1693 in Werchter woonde. Deze Guilielmus Van Dijck en Joannes Ven worden in de procuratie respectievelijk broer en zwager genoemd van Joannes Van Dijck, die te Kieldrecht woonde.

Theodorus (Dirick) Mertens was de stiefvader van Guilielmus en Joannes Van Dijck, want hij huwde met Margaretha Van Gorp, de weduwe van hun vader Petrus Van Dijck. Theodorus Mertens maakte zich in de procuratie sterk voor zijn stiefzoon Joannes Van Dijck (wonende in Kieldrecht) en voor de wezen van zijn stiefzoon Cornelius (die intussen reeds overleden was) en voor het deel van zijn stiefzoon Alexander Van Dijck.

 

Joannes Van Dijck (gedoopt Wakkerzeel 22.12.1652), zoon van Petrus en Margaretha Van Gorp),  week uit naar Kieldrecht (Oost-Vlaanderen), waar hij op 07.06.1688 huwde met Joanna Van Grimberghen uit Kieldrecht (ss. : Judocus De Potter en Margaretha Vinck, moeder van de bruid). In de huwelijksakte staat uitdrukkelijk dat Joannes van Wakkerzeel afkomstig is.

Joannes Van Dijck en Joanna (Francisca) Van Grimberghen lieten volgende kinderen dopen :

1.   Joanna Margaretha Van Dijck, geboren Kieldrecht 29.01.1689 en aldaar gedoopt 30.01.1689 (ss. : Carolus De Brie ? en Margaretha Vinck).

2.   Petrus Van Dijck, geboren Kieldrecht 10.03.1690 en aldaar gedoopt 12.03.1690 (ss. : Judocus De Meyer en Anna Weyns).

3.   Elisabetha Van Dijck, geboren en gedoopt Kieldrecht 28.04.1691 (ss. : Egidius Vande Vonder ? en Elisabetha Maerscalck).

4.   Christianus Van Dijck, geboren Kieldrecht 30.11.1692 en aldaar gedoopt 02.11.1692 (ss. : Christianus Waverijn en Elisabetha Vander Braecken), moeder wordt Joanna Francisca genoemd.

5.   Adrianus Van Dijck, geboren en gedoopt Kieldrecht 13.11.1694 (ss. : Adrianus Vande Voorde en Joanna Meulemeester).

6.   Maria Anna Van Dijck, geboren Kieldrecht 28.02.1696 en aldaar gedoopt op 01.03.1696 (ss. : Joannes De Roch en Anna Janssens).

 

Anna Van Dijck (gedoopt Wakkerzeel 23.07.1670) huwde te Werchter op 29.03.1691 met Joannes Ven (Vin) in aanwezigheid van Guilielmus Van Dijck en Cornelius Van Roost. Zij lieten de volgende kinderen dopen :

1.   Barbara Ven, gedoopt Werchter 27.12.1691 (ss. : Alexander Van Dijck en Barbara Dirix).

2.   Jacobus Ven, gedoopt Werchter 15.08.1694 (ss. : Jacobus Moens en Maria Vermeulen).

3.   Cornelius Ven, gedoopt Werchter 17.12.1696 (ss. : Cornelius Gallot en Maria Mangelschot).

4.   Josephus Vin, gedoopt Werchter 13.09.1699 (ss. : Cornelius Van Tongelen loco Guilielmus Van Dijck).

5.   Adrianus Vin, gedoopt Werchter 20.08.1705 (ss. : Adrianus N. en Maria Verbiest).

Het gezin woonde volgens de akte in 1693 te Keerbergen.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7947, folio 214r., akte dd. 30 maart 1695.

Inde tegenwoordigheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen Egidius de Wambresy, clercq vande tweede schrijffcaemer der voors(chreve) stadt Loven, vuyt crachte ende naer vermoegen van speciaele ende onwederoepelijcke procuratie om den naervolgenden contracte notariael wettelijck te vernieuwen ende herkennen, hem als thoonder dijer gegeven heeft t' selve gedaen inder vuegen naervolgende ende luyt aldus.

Op heden desen xxviiien. feb(ruary) 1693 comparerende voor mij onderges(chreven) als openbaer notaris, bij den Souverijnen Raede van Brabant gheadmitteert, tot Loven residerende, ende ter presentie vande ghetuygen naerghenoempt, s(ieu)r Hendrick Van Leenputte, schepene der heerelijckheyt van Werchter, den welcken vuyt crachte ende naer vermoegen van seeckere procuratie, gepasseert voor den notaris J. Van Tongelen, binnen Werchter residerende, ende seeckere ghetuyghen opden thiensten february lestleden verleden bij Guilliam Van Dijck, innegesetenen der voors(chreve) heerelijckheyt, ende Jan Van Deyck Ven, innegesetene van Keerberge, als man ende momboir van Anna Van Dijck, ten haeren overstaen ende consent, soo in hunne respective naemen als hun sterckmaeckende voor hunnen broeder ende swaeger, woonachtich in Seelant te Kieldrecht, tot dijen oock bij Dirick Mertens, als ghetrauwt hebbende Margriete Van Gorp, sijnen stieffvaeder, den welcken hem insgelijcx is sterckmaecken(de), soo voorden voors(chreven) Jan Van Deyck als wel voor de weesen wijlen Cornelis Van Deyck, mede voor den coop, paert ende deel van Alexander Van Deyck, alle erffgen(aemen) wijlen Peeter Van Deyck en(de) Margriet Van Gorp, prout latius inde voors(chreve) procuratie, heeft bekent wel ende deughdelijcken ontfanghen te hebben vuyt handen van Joannes Van Leenputte, oock innegesetenen van Werchter voors(chreven), de somme van drije hondert guldens permissien gelt, den schellinck tot sesse stuyvers ende den pattacon tot twee guldens acht stuyvers ende soo voorts, waer voor hij gelooft te gelden ende te betaelen eene erffel(ijcke) renthe van achthien guldens vijffthioen stuyvers t' sjaers, welcke rethe haeren cours ende loop is nemende dathe deser ende voorsulcx sal voor d' ierste jaer vallen ende verscheynen den xxviii. february 1694 ende soo vervolgens van jaere tot jaere totte effective quyttinge toe der selver, die alteyt sal moegen gheschieden als die rentgelderen sal gelieven met eene gelijcke somme van drij hondert guldens, munte als vooren, ende met volle rente, geloven(de) vuyt crachte alsvoor alle jaeren ende termijnen wel ende loffelijck te betaelen die voors(chreve) renthe ende te leveren los ende vrij van alle impositien ende exactien, innegestelt ende alnoch naermaels inne te stellen, als schult met recht verwonnen, daer vooren verbindende den comparant vuyt crachte sijnder voorschreve procuratie henne persoonen ende goederen, meubilen ende immeubilen, met submissie ende renuntiatie in forma, signantelijcken hun kintsgedeelte inde goederen, op hun verstorffven ende gedevolveert bij doode van wijlen m(eeste)r Anthoon van Deyck ende Anna Paeps, ghehuysschen waeren, hunne respective grootvader en(de) grootmoeder, als te weten ierst een bonder lants, gelegen onder Werchter op t' Groot Terwe Lant vuyt een meerder stuck van drij bonderen, regen(oten) Cathlijn Van Deyck  ter ire., Anna Van(den) Casteele ter iire., het Werchter Broeck ter iiire. ende het clooster vande Halff Straete tot Loven ter iiiire. seyden, item een daghmael thien roeden lants, gelegen aldaer op t' Lepservelt, regen(oten) d' erffgen(aemen) Abraham Ricx ter ire., s(ieu)r Schutteput ter iire., de straete ter iiie. ende den Middelwech ter iiiire. seyden, item onder halff daghmael bempts, ghenoempt de Bempdekens, regen(oten) t' Cleyn Broeck ter ire., Catlijn Van Deyck ter iire., Abraham Ricx ter iiire. seyden, vrij ende onbelast goet, consenterende inde realisatie ende over alle de selve int slaen van beleyde ende mainmise, decreet ende herdecreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder daer toe geroepen ofte gedaeght te worden, constituerende ten effecte van dijen onwederoepelijck den clercq Wambresy ende alle andere thoonders deser om dese bekentenisse te doen ende laeten vernieuwen ende realiseren voor de voors(chreve) heeren schepenen van Loven ende alomme elders daer des van noode wesen sal en(de) aldaer te consenteren inde voluntaire condemnatie sonder eenich daegement, promittentes ratum obligando, et(ce)t(er)a, prout in forma, allen d' welck wort gheaccepteert bij den voors(chreven) clercq de Wambresy ten behoeve vanden voors(chreen) Jaen (!) Van Leenputte, aldus ghedaen ende gepasseert tot Loven ten teyde voors(chreven) ter presentie van m(eeste)r Gillise Leeuw ende Govaert Senouls, als ghetuyghen hier toe versocht, ende is die minute deser bij den voors(chreven) comparant ende acceptant beneffens mij notario ondert(eeckent), onderstondt quod attestor, ende was onderteeckent L. Massart, not(ariu)s.

Dijenvolgens den voors(chreven) geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors(chreve) procuratie, heeft den bovenges(chreven) contraecte vernieuwt, herkent ende gereiterert, welcken volgens consenteren(de) prout in dicto procuratorio, obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma, coram jo(ncke)r Vander Straeten et Vander Vecken, hac 30en. meert 1695.

     Uit dit huwelijk: verdere gezinsgegevens van onderstaande kinderen bij bovenstaande akte,

     Van Dijck Petrus,  x met Margaretha Van Gorp, zij x 2 Wakkerzeel 11.07.1671 met Theodorus Mertens,

     Van Dijck Catharina,  () Werchter15.01.1641 (g. Cornelius Van Nuffelen en Maria Stoop noe. Catharia Paeps),

     Van Dijck Maria, () Wakkerzeel 24.03.1644 (g. Van Rijmenam Christianus en Van Maelcot Maria),

     Van Dijck Anthonius, () Wakkerzeel 27.07.1645 (g. Van Langendonck Guilielmus n. procuratoris Anthonij Frederici de

     Hielbeeck en Van Crochten Anna),

     Akte met dank aan Christine Savat

     Wer1866: 13 jan 1693:

     Lucas Geens tegen Jan Van Dijck Antonissone: mits den aenre is miserabel cranck te bedde liggende ...

     tot betalinge der somme.

     Van Dijck Joannes, () Wakkerzeel 22.12.1652 (g. Ingelborghs Joannes en Vander Meulen Maria),

     Van Dijck Hubertus Eustachius, () Wakkerzeel 24.07.1655 (g. Vanden Berghen Egidius en Heijnsmans Lucia).

 


 

XI - XII - XIII - Van Deijck Gommarus (N1202 + S2606 + S3946 + S4824), x 1 Keerbergen 19.01.1628 (g. Bosman Jan en Rams Petrus) met Van Mechelen Barbara (M1203 + S2607 + S3947), x 2 Mechelen OLV 23.11.1632 (g. De Wille Henricus en Jouret Petrus) met Dijmphna Verheijden (S4825).

 

Akte met dank aan Christine Savat:

Peeter en Jan Janssens, Maeijcken Janssens we Gommaer Van Dijck hebben verkocht aan Jan van Horick seker hoff stedeken daer eertyts een huijs heeft opgestaen gelegen ontrent de plaetse  voors oock gecompareert Jan Serneels x Cathelijn Van Dijck Gommaers dochter daer moeder af was Beijcken Van Mechelen met Anthon Van Dijck als momboir van vier kinderen desselfs Van Dijck daer moeder af was Digna Verheyden om de goedenisse van 12 okt 1644 gepasseert ten profijte van den voors Gommaer Van Dijck over d'erve hierboven geroert te dooden ende casseren door dijen de coopsomme alsdan niet en is voldaen en om andere redenen .

 

1. Van Dijck Catharina, X - XI (N601 + S1303 + S1973),

 

2. Van Dijck Agnes, () Mechelen Hans/OLV 20.10.1633 (g. Momaers Jan en Clements Agnes),

 

Van Dijck Johannes, XII (S2412), () Mechelen OLV 18.02.1635 (g. Vanden Broeck Jan en Verheijen Lijsbeth),

 

Van Dijck Maria, () Mechelen OLV 03.02.1637 (g. Hoeckhuijs Aert/ Catoer Robbert en Wits Maeijcken),

 

Van Dijck Elizabeth, () Mechelen OLV 10.1.1638 (g. Lauwers Hendrik en Van Dijck Elisabeth),

 

Van Dijck Joanna, () Mechelen 28.10.1640 (g. Cauthals Jaspar/Stapels Joannes en Caleijs Maria).

 

 

 

XI - Van Loock Egidius (N1128 + S1156), () (niet K>, R, P!+, Beer, H, S, Bon!, SKW, Ber, O, I!, L, Bet, Wes, W!, Mui, Hev, Heist, Wez, Duf,  ), x (niet K, R, P, Beer, W, H, S, Bon, SKW, Ber, O, I, Bet, Wes, Hev, Mui, ) met Van Deyck Elisabeth (N1129 + S1157), () Keerbergen 01.06.1608 (g. Hubertus Van Hove), deze x 2 Schriek 02.04.1647 (g. Willem Bogaerts en Jan Somers) met De Belder Jan (in K Wilhelmus), + Keerbergen 04.06.1664, x 3 Keerbergen 08.05.1666 (g. Jan Bosmans en Petrus Van Loock) met Michael Bosmans. Guilielmus De Belser, fs Jan, was voordien x (niet K, O, SKW, ) met Maria Aerts. Bosmans Michael x 1 Keerbergen 07.06.1626 (g. Jan Daems en Hubert Van Hove) met Cecilia Janssens, + Keerbergen 16.06.1665.

 

Deze ingewikkelde gezinsreconstructie werd mogelijk met de hulp van Paul Peeters. De akte zit onder de KLIK.

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Loock Egidius.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere info in K, S, H, R, W, Bet, Beer, Heist, Duf, P, Mech, SKW, Bon, Wak, Ber, L,

      

1a. Van Loock Joannes, () Keerbergen 01.01.1632 (g. Joannes Van Deyck en Catharina Sleeck),

 

Van Loock Gommarus, () Haacht 11.10.1634,

 

Van Loock Joanna, (niet K, H, Wak, W, ), x Keerbergen 28.11.1657 (g. Michael Bosmans en Jan Van den Brande) met Jan Bosmans Corneliussone,

     Uit dit huwelijk:

     Boschmans Guilielmus, () Werchter 08.09.1658 (g. De Belser Guilielmus en Boschmans Anna),

     Bosmans Elisabeth, () Keerbergen 29.08.1660 (g. Cornelius Wouters en Elisabeth Van Loock),

     Bosmans Cecilia, () Keerbergen 30.01.1663 (g. Petrus Van Loock en Cecilia Janssens),

     Bosmans Egidius, () Werchter 24.03.1667 (g. Van Trist Egidius en Nagels Anna),

     Bosmans Antonius, () Werchter 07.10.1670 (g. Van Roost Cornelius n. Van Deijck Antonius en Serniels Catharina),

     Boschmans Maria, () Werchter 11.10.1675 (g. Van Uijtvinck Elisabeth n. Petrus Van Uijtvinck),

 

Van Loock Egidius, () Keerbergen 05.03.1640 (g. Joannes Verbeeck en Elisabeth Coppens),

 

Van Loock Petrus, X (N564 + S578), () Keerbergen 12.10.1642 (g. Petrus Ven en Anna Bosmans),

 

Van Loock Joannes, XII () Mechelen OLV 18.02.1635 (g. Vanden Broeck Jan en Verheijen Lijsbeth),, () Keerbergen 30.07.1645 (g. Joannes Verbeeck en Catharina Van Dijck),

 

1b. De Belser Petrus,

 

De Belser Joannes,

 

De Belser Catharina, () O.L.V.Waver 29.10.1632 (g. Egidius Keldermans en Jacoba Van de Voorde),

 

De Belser Andreas, () O.L.V.Waver 09.08.1635 (g. Andreas Aerts en Barbara Van Luijck),

 

1c. Bosmans Elisabeth, () Keerbergen 22.02.1627 (g. Wilhelmus Hoolaerts en Joanna Van Horick),

      

Bosmans Catharina, () Keerbergen 27.02.1630 (g. Hubertus Van Hove en Catharina Van Reymenam),

      

Bosmans Jan, () Keerbergen 01.09.1630 (g. Joannes Ven en Barbara Van Heergracht),

    

Bosmans Maria, () Keerbergen 13.02.1633 (g. Petrus Ven en Maria Smulders),

    

Bosmans Antonia, () Keerbergen 27.01.1636 (g. Antonius Bosmans en Anna Bosmans),

    

Bosmans Jan, () Keerbergen 19.08.1641 (g. Joannes Bosmans jr en Barbara Janssens), x Keerbergen 04.03.1669 (g. Michael Bosmans en Adriaen Cudders) met Barbara Pelgrims,

     Uit dit huwelijk:

     Bosmans Helena, () Keerbergen 04.10.1669 (g. De Belser Guilielmus en Vander Hofstat Helana),

     Bosmans Joanna, () Keerbergen 16.02.1671 (g. Bosmans Michael en Goris Maria l. Adriana Bosmans),

 

Bosmans Egidius, () Keerbergen 02.05.1647 (g. Egidius Van den Berge en Maria Van der Roost),

 

2. De Belder Guilielmus, () Keerbergen 04.09.1651 (g. Guilielmus Bogaerts en Anna Raps), x Keerbergen 13.02.1676 (g. Bosmans Michael en Van Aken Guilielmus) met Guens Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     De Belser Antonius, () Keerbergen 13.02.1676 (g. Van Loock Petrus en Cools Dijmphna),

 

2b. kinderloos.

 


 

X - XI - Serneels Joannes (N600 + S1302 + S1972), () Schriek 06.05.1627 - posthumus (g. Jan Cales jr. en Barbara Vincx), x Schriek 27.11.1648 (g. Jan Van de Put en Willem Bogaerts) met  Van Dijck Catharina (N601 + S1303 + S1973), () (niet S, Bet, W!, Rot, R, K, P, H, SKW, O, Beer, Ber, Wez, I!, Bon!, Wes, Heist, Wez, Wiek!, Wal, Huls, WMB, Nijl, Bev, Berg, Perk, Duf?, Ges, Bev, Kes, L?, Wak, Broech, Grob, Bouw, Hert?, Mech, ).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Serneels Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Serneels Catharina, () Schriek 04.09.1650 (g. Egidius Eggers en Catharina Serneels), x Keerbergen 23.04.1675 (g. Henricus Van der Roost en Jan Serneels) met Van der Roost Michael,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Roost Mattheus, () Keerbergen 16.05.1675 (g. Mattheus Janssens en Joanna Serneels),

     Van der Roost Petrus, () Keerbergen 22.09.1677 (g. Petrus Haverhals en Catharina Van der Roost),

     Van der Roost Joannes, () Keerbergen 27.11.1679 (g. Joannes Serneels en Appolonia Van der Roost),

     Van der Roost Clara, () Keerbergen 05.04.1682 (g. Petrus Holemans en Clara Michiels),

     Van der Roost Godefridus, () Keerbergen 02.02.1685 (g. Michael Cornelis en Gertrudis Serneels),

 

Serneels Barbara, () Schriek 19.10.1652 (g. Willem Bogaerts en Barbara Van Hove),

 

Serneels Joanna, () Keerbergen 27.01.1654 (g. Jan Michiels en Margaretha Cornelis), x Keerbergen 31.07.1686 (g. Jan Serneels en Petrus Verbinnen) met Arnold Van Ertrijck,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, S, P, H, W,

     Van Ertryck Anna, () Haacht 29.06.1687,

     Van Ertryck Barbara, () Haacht 27.11.1688,

     Van Ertryck Joannes, () Haacht 27.02.1694,

 

Serneels Henricus, IX (N300), () Keerbergen 24.12.1659 (g. Henricus Van Roost en Joanna Troy nomine Maria Van Hove),

 

Serneels Anna, () Keerbergen 30.07.1662 (g. Elisabeth Van Dijck en Anna Paps),

 

Serneels Gertrudis, X (S651 + S971),

 

Serneels Barbara, () Keerbergen 23.02.1666 (g. Joannes Van Dijck en Barbara Pelgroms), x 1 Keerbergen 11.09.1698 (g. Jan Swiggers, Petrus Verbinnen en Renerus Van Huyck) met Jan Van Huyck, + Keerbergen 22.11.1710, x 2 Keerbergen 17.05.1711 (g. Reyner Van Huyck en Remigius Hannens) met Jan Nagels,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Huyck Joannes, () Keerbergen 26.07.1699 (g. Petrus Verlinden en Joanna Beullens),

     Van Huyck Joanna, () Keerbergen 09.02.1701 (g. Joannes Tserneels en Joanna Collens),

     Van Huyck Arnoldus, () Keerbergen 09.11.1703 (g. Arnoldus Van Ertrijck en Maria Vervloesem), + Keerbergen 09.04.1706,

     Van Huyck Clara, () Keerbergen 18.04.1707 (g. Joannes De Preter en Clara Torf),

     2. geen fii te K, R, S, P, W, H,

 

Serneels Jan, () Keerbergen 03.02.1669 (g. Joannes Van Horick en Maria Van Roost),

 

Serneels Maria, () Keerbergen 09.11.1671 (g. Michael Bosmans en Maria Goris),

 

Serneels Cornelius, () Keerbergen 06.11.1674 (g. Cornelius Guens en Maria Lembrechts).

 

 

 

XII - Van Dijck Joannes (S2412), () Mechelen OLV 18.02.1635 (g. Vanden Broeck Jan en Verheijen Lijsbeth), (x) 22.10.1656, () (niet Wak+?, H, W, K,  S, Wes, Kamp, Heist, Bet, ), x Wakkerzeel 09.11.1656 (g. Van Dijck Antonius avunculus sponsus en Paeps Joannes frater sponsa) met Paeps Christina (S2413), () Wakkerzeel 06.04.1628 (g. Mertens Cornelius en Keijaerts Christina), x 2 Wakkerzeel 10.06.1666 (g. Petit Antonius en Van Dijeck Petrus) met Vrijedachs Anna.

 

Hierbij (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes Van Dijck en Anna Vrijdaghs, wonende te Wakkerzeel. In de akte wordt bevestigd dat Joannes de zoon is van Gommarus. Verder is er nog sprake van Anna Van Haecht, de tante van zijn vrouw. Het betreft de vernieuwing van een akte, die voor notaris Jacobus Van Tongelen te Werchter werd verleden.

Waarschijnlijk is er bij het overschrijven van de akte een fout gebeurd, want enerzijds staat in het begin van de notarile akte 29.09.1680, terwijl op het einde van de akte 1682 staat. Bovendien was er blijkbaar in verband met  het registreren van de akte ook nog bevoegdheidsconflict, althans volgens de randvermelding.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7942, folio 74v., akte dd. 14 november 1689.

Item in teghenwoordigheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naerghenoempt ghestaen den clercq de Wambresy om het naervolghene contract notariael wettelijck te vernieuwen, daer toe gheconstitueert sijnde bij procuratie, luydende aldus.

Comparerende op heden desen negenentwintichsten septembris 1680 voor mij Jaecques Van Tongelen, openbaer notaris, bijden Souverijnen Raede van Brabant gheadmitteert, tot Werchter residerende, ende ter presentie vande ghetuyghen naerghenoempt Adriaen Pelgrims, ingeseten tot Betecom, den welcken heeft verclaert onwederoepelijcken ghecedeert, ghetransporteert ende vercocht te hebben, ghelijck den selven vercoopt midts desen, aen Jan Van Dijck Gommarss(one) ende Anna Vrijdaghs, sijn huysvrouwe, den coop accepterende, ingeseten tot Wackeseel onder Werchter voors(chreven), een daghmael lants, gheleghen op den Hulst, vercregen bij den vercooper van wijlen Anneken Van Haecht, sijns vercoopers vrouwe moye was, regenoten den voos(chreven Van Dijck ter eendere, Guilliam Goorts ter tweedere, jo(ncke)r Eertvelts ter derdere ende het Winterloopken ter vierdere seyden, op den chijns van het derde paert van eenen cappuyn aen sijne ex(cellen)tie den hertoghe van Arenbergh en(de) Aerschot, et(ce)t(er)a, sonder meer, om ende midts die somme van penninghen, waer mede den vercooper kent ten vollen verneught ende voldaen te sijn, willende alsoo den voorseyden transportant aen het voors(chreven) daghmael lants egeen actie, recht oft erffdeel meer aen te hebben ofte behouden in eenigher manieren, constituerende onwederoepelijcken alle ende een ieder thooner desers, alhier int witte te stellen, om in sijndere vercoopers naeme te gaen ende compareren voor allen heeren hoffven ende wetten en(de) aldaer op te draeghen het voors(chreven) daghmael lants ende hem vercooper daer vuyt te doen ende laeten ontgichten, ontgoeden ende onterffven ende den voors(chreven) Jan Van Dijck met sijne huysvrouwe ofte huns actie hebbende, daer inne te gichten, goeden ende erffven met te doen ende gheloeven waras et satis in forma, obligando, submittendo ac renuntiando uti moris et styli, gelovende den voors(chreven) vercooper allen het ghene sijnen gheconstitueerden hier inne sal doen oft ghedaen hebben, alteyt te houden voor goet, van weerden ende onverbreckelijcken ten eeuwigen daeghen, lauderende ende approberende allen t' selve aloft den selven vercooper ende transportant selve present ende voor ooghen waere, absent sijnde, aldus gedaen ende ghepasseert ten huyse mijns not(ari)s ter presentie van Aert Van Pael ende Peeter Janssens, als ghetuyghen hier toe gheroepen ende ghebeden, thoirconde, et(ce)t(er)a, ende heeft den voors(chreven) vercooper de minute desers beneffens mij not(ari)s onderteeckent, onderstondt quod attestor, ende was ondert(eeckent), J. V. Tonghelen, not(ariu)s pub(li)cus, 1682.

Aldus vernieuwt, herkent ende gerealiseert bijden voors(chreven) gheconstitueerden den bovengeschreven contracte vervolgens ter manisse des voors(chreven) heere meyers heeft opgedraeghen met behoorelijcke verteydenisse het bovengeschreven daghmael lants, int witte deser met sijne regenoten vuytgedruckt, exposito impositus est den procureur Massart, alhier present ende accepterende inden naem ende tot beho[e]ffve van Jan Van Dijck en(de) Anna Vrijdaghs, sijne huysvrouwe, alles op den voet ende conditie, vervath inden bovenges(chreven) conditie notariael per mo(nitionem) jure et satis obligando, submittendo ac renuntiando in forma et waras ut supra, coram Fusco et Kerckhoven, scab(inis), hac 14. 9bris. 1689.

            In de marge.

Wordt dese acte, alhier geroert, midts Wambersi hem noemden clercq, bij mij ondergeschreven en(de) s(e)cr(eta)ris niet en is geadmitteert, actum 26. 9ber. 1689, als wanneer het selve ierst hebbe bevonden geregistreert te sijn.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Dijck Elisabeth, () Wakkerzeel 04.10.1657 (g. Van Dijck Antonius en Couters Elisabeth),

 

Van Dijck Joannes, () Wakkerzeel 28.02.1660 (g. Van Deyck Petrus n. Joannis Vanden Putte en Janssens Maria),

 

Van Dijck Antonius, () Haacht 23.01.1660,

 

Van Dijck Guilielmus, XI (S1206), () Haacht 02.08.1661,

 

Van Dijck Clara, () Haacht 29.04.1663,

 

2. Van Dijck Joannes, () Wakkerzeel 06.03.1667 (g. Paps Joannes en Smets Maria),

 

Van Dijck Anna, () Wakkerzeel 26.10.1668 (g. Serneels Joannes en Paeps Anna),

 

Van Dijck Jacobus, () Wakkerzeel 24.01.1671 (g. Fondri Jacobus),

 

Van Dijck Anna, () Wakkerzeel 09.04.1673 (g. De Ceuster Anna).

 


 

XI - Van Dijck Guilielmus (S1206), () Haacht 02.08.1661, x 1 Werchter 05.01.1684 (g. Van Roost Cornelius en Van Hautvin Joannes) met Dox Margareta (S1207), () (niet W, Wak, K, S, P, B, Beer, Bet, H?, Houtv+, Mech, R, Wes, Aarschot+, Bon, OLVW, Ber, Heist?, ), + Werchter 22.10.1690, (+) 24.10, ((deze x 1 Bet, W, Wak, Wez, H, K, S, Beer, B, Heist,  ) met Gooris Henricus, + Werchter 15.11.1681), x niet x 2 (niet W, S, ) met Mangelschots Maria Anna () Schriek 05.10.1661 (g. Hubert Vercalster en Margareta Bullens nomine Maria Bullens).

 

In de onderstaande aktes (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Guilielmus Van Dijck voor het vruchtgebruik en Henricus Go(o)ris en Petrus De Groeff, kinderen van Henricus en Margaretha Docx, voor de eigendom. Henricus Goris is de zoon van Henricus en Margaretha Docx. Volgens de website van Wim Vandersloten was Petrus De Groeff gehuwd met Elisabetha Van Dijck, dochter van Guilielmus en Margaretha Docx (zie http://www.vandersloten.be/wrw/wc106/wc106_380.htm). De passage in de akte lijkt me dan ook nogal ongelukkig dat Petrus De Groeff een kind zou zijn van Henricus (Goris) en Margaretha Docx.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7965, fol. 54r., akte dd. 7 augustus 1715.

Inde teghenwordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den notaris ende officiael George De Coninck om den naervolghende contracte notariael wettelijcken te vernieuwen, herkennen ende realiseren, geconstitueert sijnde bij de geinsereerde procuratie, heeft het selven gedaen ende geeffectueert in voeghen ende manieren naervolghende.

Op heden den sevensten marty seventhien hondert vijffthien sijn gecompareert voor mij ondergeschreven notaris, present die getuyghen naergenoempt, den eersaemen Guilliam Van Dijck, innegesetenen van Nynde, voor die tochte, Hendrick Gooris ende Peeter De Groeff, kinderen wijlen Hendrick daer moeder was Margareta Docx, voor die proprieteyt, welcke voors. comparanten hebben verclaert in henne voors. qualiteyt vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben ten behoeve van Paschier Golfus, t' selve, alhier present ende mede comparerende, bij coop accepterende, soo voor hem als den genen hij naermaels noemen sal, dats te weten drije dachmaelen landts onbegrepen der maete, in maete ende voeghen gelijck de selve geleghen sijn binnen dese heerelijckheyt opt Hooghvelt, regenoten den H. Geest van Haecht in twee sijden, sr. Judocus Verpoorten ter derdere ende Francis Van Meldert ter vierdere sijden, waranderende t' selve op den last van eenen stooter heerelijcken chijns s' jaers aen sijne hoogheyt den hertoch van Arenberch ende Aerschot, hier op waerschap ende guarrandt gelovende in forma, welcken coop is aengegaen ende geschiet om ende midts de somme van vierhondert sessendertich guldens courant gelt, den schellinck tot seven stuyvers, d' andere specien naer advenant, over welcke de somme de voorschreve vercoopers verclaerden ten desen vernuecht ende voldaen te sijn, dienende dese voor absolute quittantie sonder voorder te moeten doceren ende op voordere restrictie dat den iersten vercooper, becleedt met qualiteyt van tochte, moet proffiteren de huere tot Sint Andriesmisse deser jaere vijffthien sonder voorder, verclaerende op den voors. voet die voors. cedenten aende voors. drije dachmaelen erffve geen voorder recht, actie oft pretentien meer te hebben ofte te behouden voor nu ofte ten eeuwighen daeghe, hebbende tot voorder confort van alles des voors. is, onwederoepelijck gemachtich[t] mr. George De Coninck ende een [ieder] thoonder desers om te verschijnen vuyt hunnen naeme, t' sij voor den Souverijnen Raede van Brabant, Haecht ofte alomme elders, ende aldaer die constituanten ieder in solidum van hun alle int volbrenghen desers voluntairelijck te laeten duemen ende condemneren met costen sonder voorgaende dagement, midtsgaders te verschijnen voor hoff ende heer competent ende aldaer herkennende hun vuyt het voors. deel erffvel. t' ontgoeden den voors. Paschier Golphus ofte sijne ordre daer inne te goeden naer bancken rechte op schot, loth ende op alle de voors. conditien, gelovende partijen contractanten hun naer allen t' gene voorschreven is, te sullen reguleren onder verbintenisse, submissie ende renuntiatie als naer recht, actum binnen Haecht ten daeghe, maende ende jaere als boven, present mr. Hendrick Bollen ende Guilliam Van Lanckriet, als getuyghen hiertoe geroepen ende gebeden, hebbende vervolgens die contractanten die minute deser beneffens mij notario onderteeckent, onder stondt, quod attestor, ende onderteeckent Abm. Fr. Golfus, nots., onderwaerts stondt, den ondergeschreven ingevolge die reserve, geexprimeert in de bovenstaende acte, verclaert dessel[ff]s commandt te sijn den persoon van Hendrick Bollen, consenterende dat den selven Bollen in den gementionneerden pandt sal worden gegoydt naer bancken rechte, actum desen 26. april 1715 onderteeckent P. Golfus.

Dijenvolgende den voors. geconstitueerden vuyt crachte ende naer vermogen sijnder voors. procuratie heeft den voorenstaenden contracte notariael alhier vernieuwt, herkent ende gereitereert, midts gaeders bij manisse des voors. heere meyers heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie die voors. drije dachmaelen landts, geleghen opt Hooghvelt, regenoten den Heylighen Geest van Haecht in twee sijden, ende midts ordonnantie van rechten den voors. opdraegere daer vuyt behoorelijck ontgoydt ende ontefft sijnde, soo wordt in de voors. drije dachmaelen landts gegoydt ende geerfft den officiael Joannes Lach, alhier present ende accepterende in den naeme ende ten behoeve van meester Hendrick Bollen, sijne erffgenaemen oft de gene sijns actie hebbende, per mon. jure et satis den voors. opdraegere vuyt crachte als boven, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, et waras pro ut in supra dicto procuratorio, waer toe wordt gerefereert ende waer van den teneur anderwerff alhier wordt gehouden voor gerepeteert ende geinsereert, coram d.d. Van Donia et Snijers, actum 7. augusti 1715.

P. Keyaerts.

Ditmaal verkoopt Guilliam Van Dijck vier bunders heide en schavij onder Bael. Er staan geen verdere familieverbanden bij, maar het gaat ontegensprekelijk om dezelfde Guilielmus Van Dijck als in de voorgaande akte. De onderstaande akte volgt immers onmiddellijk op de vorige akte en is op dezelfde dag gedateerd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7965, fol. 56r., akte dd. 7 augustus 1715.

Inde teghenwordicheyt der heeren meyer ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den officael George De Coninck om den naervolghenden contracte notariael wettelijcken te vernieuwen, herkennen ende realiseren, geconstitueert sijnde bij de geinsereerde procuratie, heeft het selve gedaen ende geeffectueert in vueghen ende manieren naervolghende.

Op heden desen tweeden augusti xviic. ende vijffthien comparerende voor mij Georgio De Coninck als openbaer notaris, tot Loven residerende, present die getuyghen hier onder te no[e]men, Guilliam Van Dijck, innegesetenen van Werchter, welcken comparant bekent te hebben vercocht, gecedeert ende getransporteert, soo ende gelijck hij doet midts desen, vier boenderen heyde ende schaveye, geleghen onder Bael, onbegrepen der iuster maete, regenoten het clooster van Tongerloo oost, s' heeren straete nordt, d' erffgenaemen Coenens west, Gillis De Cock suydt, aen ende ten behoeve van Gillis De Cock, insgelijcx innegesetenen van Werchter, alhier present ende in coop accepterende, voor de somme van hondert vijffenseventich guldens, de gene ter rente sullen blijven staen a drije par cento, cours nemende Sint Jansmisse lestleden ende sal alsoo voor den iersten jaere comen te verschijnen Sinte Jansmisse vanden naestcomenden jaere xviic. ende sesthien ende alsoo vervolgens van jaere tot jaere totte effective queytinge toe, de gene sal moghen geschieden t' eender reyse ende met volle rente als het den acceptant gelieven sal in munte ten tijde vande queytinghe cours ende loop hebbende, waranderende hij transporant de voors. heyde voor vrije, eyghen ende onbelast goet ende ingevale heden oft morghen eenigen chijns daer op compt vuyt te gaen ofte andere rente, sal den voors. vercooper de selve guarraneren de queytbaere, gelijck die te queyten staen ende d' ontqueytbaere teghens den penninck sevenentwintich, gelovende oversulcx hij acceptant de voors. rente alsoo jaerelijcx loffelijck ende deugdelijck te betaelen aenden voors. Van Dijck ofte de gene sijne actie hebbende, los ende vrije van alle lasten, hoedanich die soude moghen wesen, onder obligatie van sijnen persoon ende goederen, alvolghens constituerende sij comparanten ieder thoonder desers om dese soo in sijne maiesteyts Souverijnen Raede van Brabant, voor de heeren meyer ende schepenen der stadt Loven ende alomme elders te vernieuwen ende te herkennen, mede om hem transportant vuytte voors. heyde t' ontgoeden ende hem acceptant inde selve te goeden ende erffven bij opdract pro ut moris et styli, midts gaders om den gebreckelijcken int onderouden ende volbrenghen desers voluntairelijck aldaer te doen ende laeten condemneren met costen, alles sonder eenich voorgaende dagement, gelovende semper ratum et gratum, obligando, submittendo ac renuntiando in forma.

Aldus gedaen ende gepasseert ten tijde voors. ten comptoire mijns notaris, present d' heer Gerardo ende Petro Jooris, getuyghen, tot desen geroepen ende gebeden, de minute originele desers; geschreven op segele van drije stuyvers, is bij den transportant ende acceptant beneffens mij notario onderteeckent, onder stondt, quod attestor, ende onderteeckent G. De Coninck, nots., 1715-8-2.

Dijenvolghende den voors. geconstitueerden heeft den voornoempde contracte notariael in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen ende articulen alhier vernieuwt ende herkent, midts gaders bij manisse des voors. heere meyers met behoorelijcke verthijdenisse opgedraeghen het de voors. vier boenderen heyde ende schavije, hier vorens in sijne regenoten vuytgedruckt ende gespecificeert, ende midts d' ordonnantie van rechten den voors. opdraegere daer vuyt behoorelijck ontgoydt ende onterfft sijnde, soo wordt inde geseyde vier boenderen heyde gegoydt ende geerfft den officiael Erasmus Bosch, alhier present ende accepterende in den naeme van de voors. Gillis De Cock, sijne erffven ende naercomelinghen oft de gene sijns actie hebbende, et per monitionem reddidit op de lasten, hier vorens op vuytgaende, ende voorts meer op eene voortaene rente van vijff guldens vijff stuyvers, altijdts vallende Sint Jansmisse terminis debitis et consuetis persolvendis in futurum der voors. opdragere vuyt crachte als boven, obligando, submittendo ac renuntiando in forma et waras pro ut supra in supra dicto procuratorio, coram d.d. Van Donia et Sneyers, actum 7ma. augusti 1715.

P. Keyaerts.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gooris Petronella, () Werchter 21.01.1680 (g. Gooris Petrus en Dox Elisabeth),

 

Gooris Barbara, () Werchter 29.03.1681 (g. Gooris Petrus en Gooris Barbara n. Van Hove Joanna),

 

Goiris Henricus, () Werchter 29.06.1682 (g. Vermijlen Henricus en Jansens Joanna Maria),

 

2. Van Dijck Elisabeth, () Werchter 18.01.1685 (g. Van Dijck Joannes en Dox Elisabeth),

 

Van Dijck Maria, () Werchter 15.12.1686 (g. Van Dijck Alexandrus n. Mertens Theodoricus en Van Langendonck Maria),

 

Van Dijck Joanna, () Werchter 13.03.1689 (g. Michiels Joannes en Van Houtvin Elijzabeth n. De Clarr Joanna),

 

3. Van Deijck Petrus, () Werchter 17.04.1692 (g. Van Deijck Joannes n. Mangelschots Petrus en Van Grimbergen Joanna Francisca n. Van Gorp Margareta),

 

Van Dijck Anna Catharina, () Werchter 23.07.1693 (g. Hoilaerts Egidius n. Docx Michael en Van Dijck Anna),

 

Van Dijck Catharina, () Werchter 11.09.1694 (g. Moens Jacobus en Verbinnen Catharina),

 

Van Dijck Cornelius, () Werchter 11.09.1694 (g. Vermeulen Maria n. Galot Cornelius en Van Tonglen Maria),

 

Van Dijck Maria, () Werchter 14.03.1697 (g. Vermijlen Henricus en Wouters Maria),

 

Van Dijck Petrus, () Werchter bsc 03.01.1699 (g. Van Hove Petrus en Van Dijck Anna),

 

Van Dijck Joannes Guilielmus, () Werchter 20.02.1701 (g. Van Tongelen Joannes en Nauts Maria),

 

Van Dijck Anna, () Werchter 25.03.1703 (g. Van Wunsel Egidius en Anthonis Anna).

 


 

X - De Grove Joannes (S602), () Keerbergen 31.01.1668 (g. Joannes De Grove en Anna Van Adorp), x (niet W, K, H, Wak, S, Heist, Bon, Wes, M, ) met Van Dijck Elisabeth (S603), () Werchter 18.01.1685 (g. Van Dijck Joannes en Dox Elisabet).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Grove Elisabeth, () Keerbergen 21.08.1709 (g. Goris Henricus en Clas Elisabeth),

 

De Grove Joanna Catharina IX (S301), () Keerbergen 24.04.1711 (g. De Grove Joannes en Van Dijck Catharina),

 

De Groeve Bernardus, () Keerbergen 28.01.1713 (g. Clas Bernardus en Mangelschot Maria), + Keerbergen 25.03.1763,

 

De Grove Joannes, () Keerbergen 23.03.1715 (g. Van Horick Joannes en De Groeve Anna),

 

De Groeve Petrus, () Keerbergen 23.03.1715 (g. Clijnhens Petrus en Van Reedt Francisca),

 

De Groeve Maria, () Keerbergen 28.05.1716 (g. Claes Henricus en Van Dijck Maria),

 

De Groef Guilielmus, () Keerbergen 09.07.1718 (g. Van Dijck Guilielmus en Van der Hoeven Lucia),

 

De Groef  Francisca, () Keerbergen 02.02.1721 (g. Guens Egidius en Van Reet Francisca),

 

De Groeve Joannes, () Keerbergen 06.04.1723 (g. De Groeve Joannes en Van Reth Francisca n. Bosmans Joanna),

 

De Groeve Barbara, () Keerbergen 17.02.1726 (g. Holemans Joannes en Keulemans Barbara),

 

De Groeve Henricus, () Keerbergen 17.02.1726 (g. Van den Broeck Henricus en Govaerts Teresia).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom