Voorouderlijst Van Diependael Jan                      

 

Diependa(e)l Van, Diependael(e), -daal, Diepdael

Naam uit de plaatsnaam Diependaal, o.a. in Deerlijk (West-Vlaanderen), Riemst (Limburg), Elewijt, Leuven, Tervuren en Winksele (Vlaams-Brabant).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVII -Van Diependael ..., x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Diependal Jan, XVI (S),

 

Van Diependael Willem.

 


 

XVI - Van Diependael Jan (S), ° ca. 1500, x met ...

 

HCT851 fo 83:
- 5 feb 1503: Jan Kerremans zone wijle Hendrik heeft gederft een dm bempt int Schoubroeck regt Jan Huens goeden aan Jan Vandenhoven zone wijlen Geerts
- 7 dec 1525: Hendrik Vandenhove zone wijlen Jans Gooriszone tot behoef van hem en van Fransen Vandenhove zijn broeder en met consent des voors Gooris die hellicht van een dm bempt int Schoubroeck onder Haacht uit een half bunder bempt
opden vs dag hebben Willem, Kerstyne, Katlijne ende Cristiaen Verhoeven alle kinderen Aerts Verhoeven gederft een half boender bempt aan Jan Van Diependale
- 20 okt 1539: heer Willem Van Diependael naer doode Jans Van Diependael sijns broeders heeft ontfangen het voors half boender
- 9
jun 1564: Henrick Van Diependael zone wijlen Jans heeft ontfangen bij doode wijlen heer Willem Van Diependael sijnen broeder een half bunder bempt .

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Diependael Jan, x met Huens Cathlijne,

 

Van Diependael Henric,

 

Van Diependael Willem, XV (S), heer van ...,

 

Van Diependael Adriaen, x met Margaretha Van Duffle - Van Duffel.

Adrianus Van Diependael (akte met dank aan Paul Peeters) blijkt gehuwd te zijn met Margaretha Van Duffle (Van Duffel). De familie Van Duffle was ook een vooraanstaande familie te Leuven. De akte leert ons dat Adrianus Van Diependael een geschil had met Andreas De Keersmaecker, zoon van Michael. Het geschil ging over een omgevallen muur en een waterloop, waarschijnlijk een waterafloop die over het erf van Adrianus Van Diependael en Margaretha Van Duffle in de Koestraat te Leuven liep. Uiteindelijk sloten de partijen toch een akkoord. Ik zou zeggen : lees maar ... De muur zal er waarschijnlijk nu niet meer staan.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8219, fol. 155v., akte dd. 13 mei 1569.

Condt zij een(en) iegel(ijcken) dat in tegenwoerdich(eyt) der scepen(en) van Loven(e) naebescr(even) gestaen Adriaen Van Diependaele sone wijlen Jans en(de) jouff(rouw)e Margriete Van Duffle, zijn(e) huysv(rouw)e, ter eenre, en(de) Andries De Kersmaeckere sone Machiels, ter andere zijden, ende zijn tsamen minnelijck v(er)accordeert ende eens wordden ter saecken van zekeren waterloop, comen(de) van(den) huyse oft erve des v(oir)s(creven) Andries, gestaen te Loven(e) inde Coestraete opd(en) hoeck van(de) Augustijn straete, geheeten de Marocs, te weeten(e) dat den zelven waterloop van nu voertaene ten eeuwigen daegen zijn(en) cours en(de) loop zal blijven houden(de) op ende doer derve der v(oir)s(creve) gehuysschen, dies zal de v(oir)scr(even) Andries schuldich zijn den muer tusschen hund(er) beyd(er) erve, nu omgevalle, tzijn(en) coste op te maecken ende tot eeuwigen daegen onderhouden ende die voirscr(even) Adriaen ende zijne nacomelingen den zelven muer voer hun eygen houden zonder dat de v(oir)scr(even) Andries daer inne eenich gesach zal hebben en(de) zal hij Andries inden zelven muer oock schuldich zijn den zelven waterloop met eenen ijzeren traille v(er)traillien naed(en) stadt recht van Loven(e), alle welcke cond(iti)en die v(oir)s(creve) p(ar)tien geloeft hebben deen den anderen ten eeuwigen daegen tonderhouden en(de) achtervolgen(e), obligan(do) et submitten(do) in for(ma), cor(am) Liedekercke, Baerts, maii xiii., a(nn)o xvc. lxix.

 

Hieronder een akte van naderschap. Jonkheer Lodewijk Vander Tommen had een huis in de Proefstraat verkocht aan Jan Boogaerts, maar Adriaan Van Diependael en Margriet Van Duffele boden hun voorkooprecht aan. Het voorkooprecht was voorbehouden aan de familie van de verkoper. Dit zou erop kunnen wijzen dat Lodewijk Vander Tommen of Margriet Van Duffele familie was van de verkoper en dat zij uiteindelijk in het bezit kwamen van het huis.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7461, fol. 21r., akte dd. 30 juni 1567.

Item Adriaen Van Diependale als man en(de) momboir van jouff(rouw)e Margriete Van Duffele, zijn huysv(rouw)e, woonen(de) te Loeven(e), in p(rese)ntia, heeft gep(rese)nteert en(de) p(rese)nteert mits desen zijn(en) naderschap van zeker huys, gestaen binnen deser stadt opde Prooffstrate, dwelck onlancxleden jonch(eer) Lodewijck Vand(er) Tommen vercocht heeft gehadt Jannen Boogaerts, namptizeren(de) te dijen eynde een(en) goude met een(en) cruysekn en(de) eenen zilve(re)n reael van iii ˝ st(uvers), promitt(entes) in forma, cor(am) Schoonhoven, Reyniers, junii ultima.

 


 

Van Diependael Henric, ° ca. 1530, x met Catharina Boons.

 

SAL 6334: Tildonck: deze naervolgende personen zijn schuldig te betaelen anno 1578: Henric Van Diependael en Henrick Van Diependael doude.
H852 fo 335:
- 29 okt 1607: Joachim Van Maelcote wn Anna Van Espen dochter Peeters en van Kathelijne Van Diependale heeft te leene ontvangen na de dood van Hendrik Van Diependale een half bunder beempt int Hamelbroeck nu Tschoubroeck
sterfman Antonis Van Maelcote zijn (alias De Bonte ?) zoon out 17 jaere
- 17 nov 1623 : heeft Jan Schots na de dood van Joachim Van Maelcot doet eed van trouwe

- 10 sep 1640: Elisabeth Van Maelcote tot behoef van Jan en Aerdeken Van Maelcote kinderen wijlen Anthonis na de dood van Anthonis.
 

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een superlange akte van scheiding en deling tussen Joannes, Henricus en Catharina Van Diependael (x Petrus Van Espen).  In de akte vernemen we dat het gaat om de kinderen van Henricus en Catharina Boons. 

Het groot aantal goederen en renten wijst erop dat die familie Van Diependael zeer wel gesteld moest geweest zijn.  Bovendien blijken de gronden verspreid te zijn over meerdere gemeenten.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8225, fol. 74r°, akte dd. 21 januari 1577.

Eene scheydinge en(de) deylinge, geschiet en(de) gemaect sijnde tusschen Ja(n)ne Van Diependael ter eenre, m(eeste)r Henr(ick) Van Diependael, broeder des v(oer)s(creven) Jans, ter iier. en. Kat(lij)ne Van Diependael, suster der v(oer)s(creve) gebruede(re)n, wettige huysv(rouw)e Peeters Van Espent, met consente, wille, wete en(de) overstaen(e) des v(oer)s(creven) Peeters, haers mans, ter iiier. sijden, alle kinderen Henricx wijlen Van Diependael en(de) Kat(lij)ne wijlen Boons, gehuysschen als sij leefden, en(de) die goeden en(de) erffrinten, hen eensdeels bijder doot en(de) afflijvich(eyt) van haeren vaeder en(de) moeder verstorven, als oick eensdeels bij testamente wijlen heer en(de) m(eeste)r Willems Van Diependael, priestere, der v(oer)s(creve) kinderen oom, gelaeten en(de) gemaect, te deylen(e).

Soe sijn bleven en(de) gevallen den v(oer)s(creven) Jann(en) Van Diependael in sijne deylinge de goeden en(de) erffrinten naebeschreven, te weten(e) ierst thien dach(maelen) lants, gelegen inde p(ro)chie van Wincxele opde Liericxhaege, regen(ooten) Jan Van Diependael v(oer)s(creven) in ii sijden, derffgen(aemen) Jans Raeps ter iiier., Mathijs Van(de) Putte ter iiiier. sijden, belast elck dach(mael) met omtrint i pl(e)c(ke) aen tgoidshuys van Vlierbeke.

Een dach(mael) eygens lants opde Graefscap, regen(ooten) Jesper Van Horick ter eenre, tgoidshuys van Vrouwenperck ter iier. en. iiier., Henr(ick) Bijls de jonge ter iiiier. sijden.

Drij vieren(deelen) eygens lants opt selve velt, regen(ooten) Jan Van Diependael v(oer)s(creven) ter eenre, tgoidshuys van Vrouwenperck ter iier., derffgen(aemen) Jans Van Espent ter iiier., sheerenstraet ter iiiier. sijden.

Vier boend(eren) lants min een vieren(deel), gelegen inde p(ro)chie van Wincxele v(oer)s(creven) opden Cleynen Heerpoel tusschen den Groo(te)n Heerpoel ter eenre, de Zassemstraet ter iier., de Vroentstraet ter iiier., de wed(uw)e Roelandt Scots ter iiiier. sijden, daeraff een halff boend(er) belast es met een halff mudde rocx aen tgoidshuys vand(er) Banck, bijden selven Jann(en) aent v(oer)s(creve) goidshuys afgeleet, noch een halff boend(er) daeraff belast met een halff mudde terwen ts(iae)rs ende een boend(er) daeraff belast aend(en) Ouwerborch met omtrint ˝ st(uver) ts(iae)rs.

Tiiie. deel van een(en) boend(er) lants leengoet, gelegen op Tieldonckvelt, regen(ooten) de wed(uw)e Roelant Schot ter eenre, Willem De Leeuv ter iier., de beke ter iiier. sijden.

Vijff en(de) een halff dach(mael) lants eygens lants opden Heerpoel ... [rand] Vroente, regen(ooten) de beke ter eenre in ii sijden, tgoidshuys van Vrouweperck ter iiier., Mathijs Van(de) Putte ter iiiier. sijden.

Thien vieren(deelen) lants opt Hoovelt aen(den) Groenenwech ter eenre, Jan Van Diependael v(oer)s(creven) ter iier., tgoidshuys van S(in)te Geertruyen ter iiier., Jan Raeps ter iiiier. sijden, belst aenden Ouwerborch.

Een dach(mael) eygens lants opt selve velt aen(de) Reystraet tusschen derffgen(aemen) Baptiste de Taxis in ii sijden, de straet ter iiier. sijden.

Een dach(mael) eygen lantsopt selve velt achter den Wijtham tusschen de capelle vand(er) Bueken ter eenre, derffgen(aemen) Baptiste de Taxis ter iier. en. iiier., derffgen(aemen) Aerts De Wintere ter iiiier. sijden.

Drij en(de) een halff dach(mael) lants opt selve velt aen(den) Hoert, reg(enooten) den Groenen Wech ter eenre, de straet ter iier., tgoidshuys van Vrouwenperck ter iiier., de wed(uw)e Roelant Schots ter iiiier. sijden, belast met ˝ (mud)de terwen aen(de) armen van Wincxele, op Alder Zielen dach te geven(e), een halff boend(er) daeraff belast met ii penn(ingen) aent cap(itte)le van S(in) Peeters.

Drij dach(maelen) xvii roeden lants opt selve velt tusschen tgoidshuys van S(in)te Geertruyen ter eenre, Jan Van Diependael v(oer)s(creven) ter iier. en(de) iiier., den Molenwech ter iiiier. sijden, opden chijs daer vuytgaen(de).

Een halff dach(mael) lants opt selve velt tusschen Jann(en) Van Diependael v(oer)s(creven) in ii sijden, de tresorije van S(in)te Geertruyen ter iiier., den Molenwech ter iiiier. sijden, belast aend(en) Ouwerborch met omtrint xviii (mij)t(en) ts(iae)rs.

Een dach(mael) lants opt selve velt tusschen joncker Thomas de Plaines ter eenre, Jan Van Diependael ter iier., den Molenwech ter iiier., de infirmarije van(den) Groo(te)n Begijnhove bi(n)nen Loeven ter iiiier. sijden.

Negen vieren(deelen) lants opden Ouden Rachte(re) tusschen de straete in ii sijden, Jan Van Diependael v(oer)s(creven) ter iiier. en(de) iiiier. sijden, belast met v d(enieren) cap(puynen) ˝ d(enier) noch ˝ cap(puyn) iii d(enieren) aent capittele.

Een dach(mael) lants opden Ouden Rachtere tusschen de straet ter eenre, Jan Van Diependael v(oer)s(creven) ter ande(re) iii sijden.

Drij dach(maelen) een halff lants opden Nijphoff tusschen Jann(en) Van Diependael v(oer)s(creven) in ii sijden, Jan Raeps ter iiier., de Valveken straet ter iiiier. sijden, belast met 1 ˝ cap(puyn) ii d(enieren) aent cap(ittele) van S(in)te Peeters.

Vijff dach(maelen) een vieren(deel) lants opt Cortenbosch tusschen Peeter Van Doerne ter eenre, m(eeste)r Henr(ick) Van Diependael ter iier., Jan Boogaerts ter iiier., de Boschstraet ter iiiier. sijden, v vieren(deelen) lants daeraff, belast aen(den) hertoge van Brabant met v mol(evaten) viiie. p(ar)t even(e), v torn(noisen) viiie. p(ar)t.

Huys en(de) hoff metten boogaert aen(de) Vroente, groot omtrint i dach(mael) tusschen de Boschstraet ter eenre, Jan Van Diependael v(oer)s(creven) ter ande(re) sijden, belast met ien. penn(inck) aent cap(itte)le van S(in)te Peeters.

Huys en(de) hoff metten boogaert, regen(ooten) het leste voergaen(de) parceel ter eenre, Aert De Winter, nu de v(oer)s(creven) Jan Van Diependael ter iier., de v(oer)s(creve) straet ter iiier. sijden, belast met i mol(evat) rocx, ien. st(uver) aen(den) p(ro)chiaen van Wincxele met ien. st(uver) ter Bueken aen sondaechts gebet, x st(uver) erff(elijck) aen(de) kercke van Wincxele en(de) x st(uvers) erff(elijcx) aen(de) capelle vand(er) Bueken.

Een stuck, soe eussel soe bosdh, geheeten de Vroente, groot ... [n.v.] tusschen Jann(en) Van Diependael v(oer)s(creven) in ii sijden, m(eeste)r Henrick Van Diependael ter iiier., de Vroentstraet ter iiiier. sijden, belast een halff boend(er) d(aer)aff, geheeten de Haege met i ˝ penn(inck) aent cap(itte)le en(de) noch met een(en) penn(inck) aent selve cap(itte)le.

Den Nijphoff, groot negen vieren(deelen), tusschen de Nijpstraet ter eenre, m(eeste)r Henr(ick) Van Diependael ter iier., Peeter Van Doerne ter iiier., Laureys Van Doerne ter iiiier. sijden.

Vijff dach(maelen) eussels, gelegen ter Beke tusschen de wed(uw)e Vrancx ter eenre, Roelant Staes ter iier., sheerenstraet ter iiier. en(de) iiiier. zijden.

Een halff boend(er) eygens bemps int Wincxelbroeck tusschen de Leeps ter eenre, Joachim Van Ijssche ter iier. sijden.

Een dach(mael) eygens bemps int selve broeck tusschen derffgen(aemen) Gielis Absoloons ter eenre, Jan Van Diependael ter iier., de Leeps ter iiier. sijden.

Een boend(er) eussels eygen, gelegen te Wijchmael tusschen tgoidshuys van Bethleem ter eenre, Jan Van Diependael v(oer)s(creven) ter iier., de straet ter iiier. sijden.

Een halff boend(er) eussels eygen, gelegen aldaer, geheeten den Ham, tusschen tgoidshuys van Bethleem ter eenre, Jan Van Diependael v(oer)s(creven) ter iier. en(de) de Dijle aldaer vlieten(de) ter iiier. sijden.

Een boend(er) eussels eygen aent Wincxelbroeck, regen(ooten) tv(oer)s(creven) broeck ter eenre, Jan Van Diependael v(oer)s(creven) ter iier., den Grooten) Hey(lig)en Geest van Loeven ter iiier., tgoidshuys van S(in)te Geertruyen.

Een halff boend(er) eygens bemps inde Viersche Bempden tusschen m(eeste)r Jann(en) Van Couwenhoven ter eenre, Geeraert Van Griecken ter iier. sijden.

Een halff boend(er) bemps leengoet inde Kenie (?) inde p(ro)chie van Werchtere tusschen mijn hee(re) Oddaert, nu de v(oer)s(creven) Jan Van Diependael ter eenre, de kercke van Wackerzele ter iier., Bertholomeeus Van Zulper ter iiier. sijden.

Onderhalff dach(mael) en(de) vijff vieren(deelen) bemps, bij een gelegen inde Kenie tusschen Adriaen Vand(er) Heyden ter eenre, derffgen(aemen) Peeters Van Mechelen ter iier., de kercke van Wackerzele ter iiier., m(eeste)r Frederick Van(den) Broecke ter iiiier. sijden.

Een halff boend(er) bemps int Hulsterbroeck, geheeten den Wittenbempt, regen(ooten) m(eeste)r Henrick Van Diependael ter eenre, S(in)t Jans Outaer te Tieldonck ter iier., de leygrecht ter iiier., dBroeckvelt ter iiiier. sijden, belast met vi mol(evaten) rocx aen(de) kercke en(de) vi mol(evaten) rocx aen(den) Hey(lig)en Geest van Wespelaer.

Een dach(mael) bosch aen(den) Cleynen Heerpoel, regen(ooten) Jan Van Diependael in iii sijden, de Reystraet ter iiiier. sijden, belast met een(en) penn(inck) aend(en) Ouwerborch.

Een dach(mael) bosch ter Bueken, regen(ooten) de capelle vand(er) Bueken in ii sijden, Jan Carpereel ter iiier., tvelt, geheeten dOuvhaege, ter iiiier. sijden, belast aen(den) heere Vand(er) Bueken met i brasd(enier) ix (mij)t(en) ts(iae)rs.

Een dach(mael) bemps te Wincxele tusschen m(eeste)r Ambrosius Van Duffele ter eenre, Michiel Goerts ter iier. sijden.

Een rinte van xxv st(uvers) vuyt een rinte van ii rinsg(ulden) x st(uvers) ts(iae)rs op Geerden Verhulst cu(m) suis ut h(abetu)r xia. februarii li(br)o xxxii in 3a.

Een rinte van xviii st(uvers) erff(elijcx) op Jann(en) Van(den) Moere ut h(abetu)r xia. aprilis li(br)o xxix in 3a., nu Ghijsbrecht V(er)hulst, die perficere geloeft heeft ut h(abetu)r xxviia. junii li(br)o lxvii in 3a.

Een rinte van xi st(uvers) erff(elijcx) op derffgen(aemen) Lambrechs Vekemans ut h(abetu)r xviia. novemb(ris) li(br)o xx in ... [n.v.].

Noch een huys en(de) hoff mettten backhuyse, borreput, een cleyn huysken daeraen hangende en(de) alle andere sijne toebehoorten, soe tselve gelegen es bi(n)nen de stadt van Loeven inde Borchstraet tusschen tegen over tclooster van Onser Liever Vrouwen Wijgaert, regen(ooten) Mathijs Van(de) Putte ter eenre, Jan Rouvoets ter iier. en(de) de Voere achter vlieten(de) ter iiier. sijden, belast met viii st(uvers) erff(elijcx) en(de) een(en) halven capp(uyn).

Onderhalff dach(mael) lants opt Langvelt tusschen mijn hee(re) Vand(er) Linden ter eenre.

Onderhalff dach(mael) lants opt Cleyn Langvelt, regen(ooten) tgoidshuys van S(in)te Geertruyen.

Drij vieren(deelen) lants onder den Roeselberch, regen(ooten) m(eeste)r Jan Van(den) Daele ter eenre.

Een halff boend(er) lants leengoet tot Herent achter dBlauvhuys, regen(ooten) Jan De Witte ter eenre.

Een vieren(deel) lants inde selve prochie aen(de) Veltstraet, regen(ooten) de selve straet ter eenre.

Een dach(mael) lants op Tieldonckvelt aen(de) Woerinckstraet ter eenre, belast met vii (mij)t(en) aent cap(ittele) van S(in)te Peeters.

Een dach(mael) lants opt selve velt aen(den) Duerniet, regen(ooten) mijn hee(re) Chanant ter eenre.

Tiiie. deel van een(en) boend(er) lants opt Liesrot, regen(ooten) Henrick Bijls ter eenre.

Drij vieren(deelen lants inde prochie van Wespelaer opt Hundervelt, regen(ooten) ... [n.v.].

Een halff dach(mael) xii roeden lants opt Hellevelt over de beke, regen(ooten) S(in)t Jans outaer te Tieldonck ter eenre.

Een dach(mael) lants inde prochie van Wespelaer op Ti(m)mervelt, regen(ooten) ... [n.v.].

Een dach(mael) lants opt Wijchmaelevelt aen(de) straet ter eenre.

Een halff boend(er) lants onder Herent aen(den) Molenwech, regen(ooten) m(eeste)r Jesper Roeloffs ter eenre, Geert Vrieels ter iier. sijden, belast met ˝ (mud)de even(e) aen m(eeste)r Jann(en) Roeloffs, noch met een mol(evat) even(e) en(de) vii penn(ingen) aen Augustijn Vrancx.

Een halff boend(er) eussels aent Hellichterbroeckgat, regen(ooten) de Cobbelstraet ter eenre, tv(oer)s(creve) broeck ter iier. sijden, belast met i mol(evat), halff have(re), halff gerste, en(de) ii vlass(en) aen(den) rintm(eeste)r van Rotselaer.

Onderhalff dach(mael) weyen, gelegen ten Ringelegaete bijden Halven Steen, regen(ooten) de straete ter eenre, belast met xvii st(uvers) i bl(an)c aen(de) kercke en(de) Hey(lig)en Geest te Wesepelaer.

Een huys en(de) hoff, gestaen te Loeven inde Wijgaertstraet, regen(ooten) m(eeste)r ... [n.v.] Van Cranevelt ter eenre en(de) de v(oer)s(creve) straet ter iier. sijden.

Een dach(mael) bemps inde Surpels tusschen tgoidshuys van Cortenberge ter eenre, de Leepse ter iier., belastmet omtrint ix (mij)t(en) ts(iae)rs.

Een halff dach(mael) bemps int Wespelaerebroeck, regen(ooten) dBroeckvelt ter eenre, m(eeste)r Henr(ick) Van Diependael ter iier. sijden, hanc quoq(ue) et satis prout, coram Roeloffs, Wils, ja(nua)rii xxi., a(nn)o 1577.

Item sijn bleven en(de) gevallen den v(oer)s(creven) m(eeste)r Henricken Van Diependael in sijne deylinge de goeden en(de) erffrinten naebeschreven, te weten ierst huys en(de) hoff, schuere, stallen, boogaerden en(de) alle ande(re) sijne toebehoorten, groot omtrint i ˝ dach(mael), soo tselve gelegen es inde prochie van Wincxele, ter plaetsen geeeten ten Bossche, tusschen dEyckestraet ter eenre, Vrancx Bloixken ter iier., de Bloken ter iiier. en(de) iiiier. sijden, belast met xiii st(uvers) ts(iae)rs aen jaergetijde.

Een block lants eygen goet, groot thien vieren(deelen), regen(ooten) tv(oer)s(creven) huyus en(de) hoff ter eenre, den waterloop ter iier., Geeraert Verhulst, nu de v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) ter iiier. en(de) sheerenstraet ter iiiier. sijden.

Een block lants, groot een boend(er), regen(ooten) dEykeveldeken ter eenre, Tayseussel ter iire., Vrancxblocxken ter iiier., Geeraert Vand(er) Hulst, nu de v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) ter iiiier., belast met xii mol(evaten) rocx ts(iae)rs aen tgoidshuys van Vrouwenperck.

Een block lants, geheeten Vrancxblocxken, groot ˝ boend(er) eygen goet tusschen dEykestraet ter eerne, dEykenveldeken ter iier. en. het Boogaerdeken ter iiier. sijden.

Drij boend(eren) eygens lants op dEykeveldeken, regen(ooten) Peteer Van Espent ter eenre, den Hersbosch ter iier., dEykstraet ter iiier. en(de) de v(oer)s(creve) ii leste bloken ter iiiier. sijden.

Twee boend(eren) xv vieren(deelen) lants opt Cortenbosch tusschen Jann(en) Boogaerts ter eenre, Henr(ick) Van Diependael Laurenss(one), nu de v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) met den v(oer)s(creven) Jann(en) Boogaerts ter iie., de Nijpstraet ter iiier. en(de) den Nijphoff met Peeter Van Doerne ter iiiier. sijden, daeraff vijff vieren(delen) lants v(er)cregen tegen Jann(en) Vand(er) Hulst, belast sijn met v mol(evaten) even(e) v torn(oisen) aen(den) hertoge van Brab(ant).

Thien dach(maelen) een vierend(eel) eygen lants, gelegen voer de poerte opden Heerpoel tusschen tgoidshuys van Vrouwenperck ter eenre, Henr(ick) Bijls ter iier., het straetken loopen(de) nae Tieldonck ter iiier. en(de) dEykenstraet ter iiiier. sijden.

Een halff boend(er) lants, gelegenopt veldeken aen(de) Spickstraet inde prochie van Velthem, regen(ooten) tgoidshuys van Vrouwenperck in ii sijden, derffgen(aemen) Gielis Absoloons ter iiier., de v(oer)s(creve) straet ter iiiier. sijden, belast aent v(oer)s(creven) goidshuys van Vrouwenperck met ii d(enieren) Lov(ens) ts(iae)rs.

Een halff dach(mael) lants op Tieldonckvelt, regen(ooten) den Groo(te)n Hey(lig)en Geest bi(n)nen Loeven ter eenre, joncker Goert van Brecht ter iier., Jan Van Meerbeke ter iiier., den Hey(lig)en Geest van Tieldonck ter iiiier. sijden, belast aent cap(itte)le van S(in)te Peeters met ... [rand]vierend(eelen) van een(en) penn(inck) ts(iae)rs, noch belast aen(den) prochiaen en(de) coste(re) van Tieldonck met drij mol(evaten) rocx ts(iae)rs, welcke v(oer)s(creve) iii mol(evaten) rocx, bijden selven m(eeste)r Henr(ick) sijn affgeleet.

Drij vieren(deelen) lants opt sevle velt, regen(ooten) Jan Ti(m)mermans ter eenre, de wed(uw)e Roelant Scots ter iier., derffgen(aemen) Merten De Leeuv ter iiier. sijden, belast met tvieren(deel) van een(en) penn(inck) aent cap(itte)le van S(in) Peeters.

Drij dach(maelen) een halff xxxiii roeden lants eygen goet opt Liesrot tusschen den Broeckwech ter eenre, sheerenstraet ter iier. sijden.

Drij dach(maelen) eygens lants inde prochie van Velthem in dAertbrugge tusschen Henr(ick) Bijls ter eenre, derffgen(aemen) Bapiste de Taxis ter iier., de v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) ter iiier. en(de) sheerenstraet ter iiiier. sijden, belast met een hal(ster) rocx ts(iae)rs aen(den) Hey(lig)en Geest van Velthem, bijden v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) voer scepen(en) van Velthem gequeten den ven. februarii a(nn)o lxvi stilo Brab(antie).

Drij dach(maelen) lants opt Cleyn Hellevelt tusschen joncker Goert van Brecht ter eenre, Henr(ick) Vand(er) Hulst ter iier., de beke ter iiier. en(de) Jesper Van Horick, nu de v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) ter iiiier. sijden.

Een halff boend(er) lants int midden van(den) selven velde tusschen Henr(ick) Van Diependael Laureyss(on)e ter eenre, Jesp(er) Van Horick, nu de v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) ter iier., Peeter Van Espent ter iiier., derffgen(aemen) m(eeste)r Gielis De Rijcke ter iiiier. sijden, belast met ii pl(e)c(ke)n ts(iae)rs.

Twee boend(eren) vijff vieren(deelen) lants opt Hellevelt, regen(ooten) de beke ter eenre, Peeter Van Espent ter iier., derffgen(aemen) m(eeste)r Anthonis Henkenshoet, nu de v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) en(de) tCleyn Hellevelt ter iiier. en(de) iiiier. sijden, een halff boend(er) daeraff belast met ien. cap(puyn) ts(iae)rs aen m(eeste)r Jann(en) Roeloffs.

Een boend(er) eygens lants opt Groot Hellevet aen(den) Hoert tusschen den Groo(te)n Hey(lig)en Geest van Loeven in iii sijden en(de) den Groenenwech oft beke ter iiiier. sijden, belast bijden testamente wijlen heer Willems Van Diependael met ˝ (mud)de terwen ts(iae)rs aen(de) capellaenen van S(in)te Peeters en(de) bijden v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) aen(de) selven capellaenen gequeten ut h(abetu)r xxvia. februarii li(br)o lxii in p(rim)a.

Een dach(mael) eygens lants inde prochie van Velthem opt Hoochvelt tusschen den Groenenwech ter eenre, de wed(uw)e Roelant Schots ter iier., tgoidshuys van Vrouwenperck ter iiier. sijden.

Seven vieren(deelen) lants opt Tuyssertveldeken, regen(ooten) tvelt, geheeten de Streke, ter eenre, Jan Van Langendonck ter iier. en(de) iiier., Geert Verhulst ter iiiier. sijden, belast i dach(mael) daeraffmet iii mol(evaten) rocx aen tgoidshuys van Vrouwenperck.

De hellicht van vijff dach(maelen) lants, onverdeylt opt Cleyn Hellevelt, waeraff de wederhellicht den v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) es toebehooren(de), vercregen de v(oer)s(creve) v dach(maelen) bijden v(oer)s(creven) wijlen Henr(ick) Van Diependael en(de) den v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) tegen Jesper Van Horick ut h(abetu)r viiia. julii li(br)o lxiiii in p(rim)a, regen(ooten) van(de) v(oer)s(creve) v dach(maelen) tvelt, geheeten de Streke, ter eenre, Henr(ick) Van Diependael Laureyss(on)e en(de) de v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) ter iier., derffgen(aemen) Aert Claes ter iiier. sijden.

Een dach(mael) lants opt Cleyn Taeldervelt inde prochike van Tieldonck tusschen  het Groot Taeldervelt ter eenre, derffgen(aemen) m(eeste)r Bertholomeeus Van(den) Heetvelde ter iier., Jan Leerbijls ter iiier. en(de) derffgen(aemen) Willem Paeps ter iiiier. sijden, belast met i mol(evat) even(e) ien. s(tuver) pay(men)ts aen(de) capelrije van(den) Hey(lig)e Drievuldich(eyt) tot Nederijssche.

Drij dach(maelen) bosch eygen goet, geheeten den Herbosch, gelegen inde prochie van Wincxele tusschen tvelt, geheeten de Streke, ter eenre, dEykenveldeken ter iier. en(de) iiier. en. Tayseussel ter iiiier. sijden.

Een boend(er) weyen eygen goet, geheeten Tayseussel, tusschen tv(oer)s(creven) bosch ter eenre, de Streke ter iier., Tuyssertveldeken ter iiier. en(de) dblock des v(oer)s(creven) m(eeste)r Henricx ter iiiier. sijden.

Vijff dach(maelen) een vieren(deel), soe bosch soe weyde, geheeten tCortenbosch Eussel, tusschen Jann(en) Ti(m)mermans ter eenre, m(eeste)r Jan Carpereel ter iier., Jan Van Diependael ter iiier. en(de) de Boschstraet ter iiiier. sijden.

Een eussel, gelegen voer de poerte, geheeten den Diercoop, eygen goet, groot omtrint zess dach(maelen) tusschen sheerenstraet in iii sijden en(de) de v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) ter iiiier. sijden, opden last daer te voren vuytgaen(de).

Drij dach(maelen) een halff bosch, nu weyde, wesen(de) eygen goet, regen(ooten) den Diercoop v(oer)s(creven) ter eenre, de Boschstraet ter iier., den Hey(lig)en Geest van S(in)t Jacop en(de) derffgen(aemen) hee(re) Jans Van(den) Timple, ridders, nu die voer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) ter iiier. en(de) tCalvereussel ter iiiier. sijden.

Een eusselken, geheeten tCalvereussel, groot i dach(mael) eygen goet, regen(ooten) de ii leste parceelen in ii sijden, derffgen(aemen) Van(den) Tymple, nu de v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) ter iiier. en(de) het straetken ter iiiier. sijden, belast aen(den) Hey(lig)en Geest van Wincxele met vier mol(evaten) rocx ts(iae)rs, bijden v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) aen(den) Hey(lig)e Geestm(eeste)rs aldaer affgequeten voer scepen(en) van Wincxele den xxven. februarii a(nn)o lxvi stilo Brab(antie).

Vijff vieren(deelen) bosch, gelegen achter tCortenboscheussel tusschen Jann(en) Ti(m)mermans ter eenre, den Potenbosch ter iier., m(eeste)r Jan Van Couwenhoven ter iiier. en(de) de capelrije van Wincxele ter iiiier. sijden.

Een halff boend(er) bemps, gelegen te Werchtere aent Terwelant tusschen Willem Van Aerschot ter eenre, derffgen(aemen) Absoloons ter iier. sijden, belast aen(den) hertoge van Aerschot met iii d(enieren) Lov(ens).

Een halff boend(er) bemps onder Haecht int Golis Gat tusschen den Hey(lig)en Geest van Haecht ter eenre, derffgen(aemen) Van Oirbeke ter ii ande(re) sijden, belast met vijff torn(oisen) aen(den) hertoge van Aerschot.

De hellicht van iii dach(maelen) bemps, onverdeylt gelegen int Werchterbroeck, waeraff de wederhellicht es toebehooren(de) den erfgen(aemen) Roelant Scots, regen(ooten) van(den) selven iii dach(maelen).

Onderhalff dach(mael) bemps eygen inde p(ro)chie van Velthem in dEertbrugge tusschen de Voerbempden ter eenre, derffgen(aemen) Jan Gans ter iier., de v(oer)s(creven) m(eeste)r Henr(ick) ter iiier. en(de) sheerenstraet ter iiiier. sijden.

Een dach(mael) bemps inde prochie van Wespelaer int Hulsterbroeck tusschen den Hey(lig)en Geest van Wespelaer ter eenre, de leygrecht ter iier., Jan Van Diependael ter iiier. en(de) dBroeckvelt ter iiiier. sijden, belast met ... [n.v.].

Een dach(mael) bemps int selve broeck tusschen tgoidshuys vand(er) Banck ter eenre, de leygrecht ter iier. sijden, belast met ... [n.v.].

Eenen boomgaert, gelegen tOisterhem, groot omtrint drij dach(maelen), te leene gehouden van Augustijn Vrancx, tusschen tgoidshuys van Bethleem in ii sijden, m(eeste)r Merten Van Horick ter iiier. en(de) sheerenstraet ter iiiier. sijden, daeraff een(en) inslach gelegen aen(de) straet es chijsgoet, belast aen(den) heere van Herent met ii d(enieren) Lov(ens).

Twee boend(eren) eussels eygen goet inde prochie van Herent opt Wittevrouwenvelt tusschen derffgen(aemen) Van Haecht ter eenre, dWittevrouwenvelt ter iier., derffgen(aemen) Jans De Rijcke ter iiier. sijden.

Tderdendeel van ien. boend(er) bemps, onverdeylt gelegen inde prochie van Wesemael, waeraff dander ii derdedeelen sijn toebehooren(de) den erffgen(aemen) m(eeste)r Bertholomeeus Van(den) Heetvelde en(de) m(eeste)r Henr(ick) Van Haecht, regen(ooten) van(den) selven boende(re) derffgen(aemen) Van(den) Heetvelde v(oer)s(creven) ter eenre, dBroeck ter iier., sheerenstraet ter iiier. en. iiiier. sijden, belast tselve boend(er) aen(den) hee(re) van Wesemael met omtrint viii st(uvers) ts(iae)rs.

Een rinte van omtrint drij peeters ontquytbaer, daermen jaerlijcx voer betaelt twee rinsg(ulden) xiiii st(uvers), vallen(de) S(in)t Jansmisse op een block lants, toebehooren(de) wijlen m(eeste)r Jann(en) Van Bullestraeten, nu m(eeste)r Loick Bocxtuyn als man en(de) momboir van jouff(vrouw)e Marie Vand(er) Rest, sijnder huysv(rouw)en, groot omtrint zess vieren(deelen), gelegen te Wincxele, ter plaetsen geheeten te Daelhem tusschen de kercke van Wincxele ter eenre, de goeden Willem Kips, daer nae Lamb(recht) Paige, nu m(eeste)r Ambrosius Van Duffele, ter iier., de beke aldaer vlieten(de) ter iiier. en(de) de straet ter iiiier. sijden, met scepen(en) brieven van Loeven vand(er) daet xxii. junii a(nn)o xvc. xii, onderteekent Ruyssche.

Een rinte van twee rinsg(ulden) x st(uvers) ts(iae)rs, vallen(de) den ien. dach april opt hoff ter Ca(m)men, gelegen te Tieldonck aen(de) Morterstraet, toebehooren(de) Aert De Wolff als man en(de) momboir van Barbara Yden, sijnen huysv(rouw)en, ende es leen, te leene gehouden van Claesen De Vleeschouwe(re).

Een rinte van vijff rinsg(ulden) thien st(uvers) ts(iae)rs, vallen(de) den viien. dach van meert op Henrick Van Maelcot, Magriete Leerbijls, sijn huys(vrouw)e, met hu(n)ne consorten met scepen(en) brieven van Loeven vand(er) daet den viien. meert li(br)o xl in p(rim)a.

Een rinte van vijff rinsg(ulden) ts(iae)rs, vallen(de) ulti(m)a junii op Huybrecht Oomen, jouff(vrouw)e Philippote Van Winghe, sijn huysv(rouw)e, en(de) seke(re) hu(n)ne goeden te Velthem met scepen(en) brieven van Loeven vand(er) daet den lesten junii li(br)o lxxviii in 3a.

Een rinte van twee rinsg(ulden) ts(iae)rs, vallen(de) viia. aprilis op Jann(en) Mues, A(n)na Shervrancx, sijn huysv(rouw)e, met hu(n)ne consorten met scepen(en) brieven van Loeven vand(er) daet viia. aprilis li(br)o lxix in med(i)a.

Opde co(m)meren en(de) lasten v(oer)s(creven) en(de) voirts meer daerop dat dit deel gehouden sal wesen jaerlijcx te draegen het derdendeel van alsulcken erffpacht als d' infirmarije van(den) groo(te)n begijnhove bi(n)nen Loeven op de eenige van(de) selve goeden en(de) ande(re) goeden der v(oer)s(creve) Kat(lij)ne Van Diependael in hue(re) deylinge gebleven hebben(de) es en(de) dat soe in tijts dat de goeden der v(oer)s(creve) Kat(lijn)en te deele gevallen, daer voer niet beschaedicht en worden, hanc quoq(ue) et sat(is) prout, cor(am) eisd(em).

Item sijn bleven en(de) gevallen der v(oer)s(creve) Kat(lij)ne Van Diependael met consente, wille, wete en(de) overstaen(e) Peeters Van Espent, haers mans, de goeden en(de) erffrinten naebeschreven, te weten(e) ierst huys en(de) hoff, schuere, stallen, boomgaert en(de) een block lants, daeraen gelegen, groot omtrint een boend(er), gelegen inde prochie van Tieldonck aen(de) Morterstraet ter eenre, derffgen(aemen) m(eeste)r Anthonis Henkenshoot, nu de v(oer)s(creven) Peeter Van Espent ter iier., den Heerpoel ter iiier., m(eeste)r Adriaen Boisot ter iiiier. sijden, belast met een(en) hellinck aen Claes De Vleeschouwe(re), een(en) hellicht aent cap(itte)le van S(in)te Peeters, ien. penn(inck) aen(den) hee(re) van Tieldonck en(de) ii cap(puynen) ix penn(ingen) aen(den) Hey(lig)en Geest van Herent.

Sess dach(maelen) eygens lants inde prochie van Wincxele op dEykenveldeken tusschen m(eeste)r Henr(ick) Van Diependael ter eenre, Henr(ick) Van Diependael Laureyss(on)e cu(m) suis ter iier., de Streke ter iiier. en(de) dEykestraet ter iiiier. sijden.

Drij dach(maelen) lants opden Schoemorte(re) tusschen derffgen(aemen) m(eeste)r Gielis De Rijcke ter eenre, Jan Ti(m)mermans met Andries Symoons ter iier., de Waterlee ter iiier. sijden, belast met ii hal(steren) rocx aen(den) p(ro)chiaen en(de) coste(re) van Tieldonck, met iiii penn(ingen) Lov(ens) aen tgoidshuys van Vrouwenperck.

Negen vieren(deelen) lants opt Poertenveldeken tusschen Laureys Moons ter eenre, sheerenstraet ter iier. en(de) iiier., Geert Verhulst ter iiiier. sijden, een dach(mael) daeraff belast met een mol(evat) rocx ts(iae)rs aen(den) prochiaen van Wincxele.

Een halff boend(er) lants opt Streke aent gat, regen(ooten) m(eeste)r Henr(ick) Van Diependael ter eenre, Henrick Van Diependael Laureyss(one) ter iier., Jan Van Calstere ter iiier. sijden, belast met vi mol(evaten) rocx ts(iae)rs aen tgoidshuys van Vrouwenperck.

Een boender lants opt selve velt tusschen Tuyssertveldeken ter eenre, tHellevelt ter iier., Tayseussel ter iiier. en(de) Jesper Van Horick ter iiiier. sijden, belast met xii mol(evaten) rocx ts(iae)rs aent v(oer)s(creven) goidshuys.

Een dach(mael) lants opt selve velt aen(den) Cloot tusschen Henrick Van Diependael Laureyss(on)e in ii sijden, Jan Ti(m)mermans ter iiier. sijden, belast met iii mol(evaten) ts(iae)rs aent v(oer)s(creven) goidshuys.

Een halff dach(mael) lants opt Mortelvelt tusschen derffgen(aemen) Jacop Van Laere ter eenre, Peeter Baeten ter iier. en(de) derffgen(aemen) Henkenshoot, nu de v(oer)s(creven) Peeter Van Espent ter iiier. en(de) iiiier. sijden.

Elff dach(maelen) een vieren(deel) lants op den Heerpoel aen(den) Groenenwech ter eenre, de Woerinckstraet ter iier., Mathijs Van(de) Putte ter iiier. en(de) den waterloop ter iiiier. sijden, een halff boend(er) hieraff gelegen aen(den) waterloop, belast aen(den) Hey(lig)en Geest van Tieldonck met ˝ (mud)de rocx ts(iae)rs, drij dach(maelen) daeraff gelegen aen(den) Groenenwech, belast bij testamente wijlen Henricx Van Diependael en(de) Kat(lij)ne Boons, gehuysschen, met ˝ (mud)de terwen ts(iae)rs aen(de) armen van Tieldocnk, noch met ix st(uvers) ts(iae)rs aen(de) p(ro)chiaen, coste(re) en(de) capellaenen van Tieldonck voer djaergetijt der v(oer)s(creve) gehuysschen.

Seven dach(maelen) lants leengoet, gelegen op Tieldonckvelt tusschen Jann(en) Van Diependael ter eenre, de capelrije van Tieldonck ter iier., den waterloop ter iiier. sijden.

Seven vieren(deel) lants opt Jansvelt tusschen den Groo(ten) Hey(lig)en Geest van Loeven ter eenre, de wed(uw)e Roelant Schots ter cu(m) suis ter iier., de bruerscap van S(in)t Jan ter iiier. sijden, belast met omtrint ii bl(an)c(ke)n ts(iae)rs aent cap(itte)le van S(in)te Peeters, noch met een hal(ster) rocx ts(iae)rs te Perck inde poerte.

Een dach(mael) eygen goets opt selve velt tusschen joncke(re) Goert van Brecht ter eenre, S(in)t Jans bruerscap ter iier. en(de) iiier. sijden.

Drij dach(maelen) lants opt Cleyn Hellevelt aen(de) Ketelstraet tusschen den Groo(te)n Hey(lig)en Geest van Loeven ter eenre, m(eeste)r Henrick Van Diependael ter iier., derffgen(aemen) Henkenshoot, nu de v(oer)s(creven) Peeter Van Espent ter iiier., de beke ter iiiier. sijden.

Onderhalff dach(mael) lants opt selve velt aen(de) Haege tusschen Jespeer Ghuens ter eenre, tHellevelt ter iier., derffgen(aemen) Aert Claes ter iiier., Francen Van Hove ter iiiier. sijden, belast met omtrint xviii (mij)t(en) ts(iae)rs.

Een dach(mael) lants opt selve velt tusschen joncke(re) Goert van Brecht ter eenre, derffgen(aemen) Henkenshoot, nu de v(oer)s(creven) Peeter Van Espent ter iier., m(eeste)r Henr(ick) Van Diependael ter iiier. en(de) de beke ter iiiier. sijden.

Drij boend(eren) drij vieren(deelen) lants opt Hellevelt tusschen m(eeste)r Henr(ick) Van Diependael ter eenre, de beke ter iier., Jesper Ghuens ter iiier. sijden, belast een halff boend(er) hieraff met ii cap(puynen) aen m(eeste)r Jann(en) Roeloffs.

Drij dach(maelen) een halff lants opt selve velt aen(de) Hellestraet ter eenre, Michiel Ti(m)mermans ter iier., tHellenbosch ter iiier., den Groo(te)n Hey(lig)en Geest bi(n)nen Loeven ter iiiier. sijden, belast met seke(ren) chijs aen tgoidshuys van Perck, noch belast met ˝ (mud)de weyssinck jaerlijcx opden meydach voer den armen van Wincxele te backen.

Vijff vieren(deelen) lants, te Wincxele gelegen aen(de) Banckstraet tusschen Ambrosius Van Duffele in ii sijden, de v(oer)s(creve) straet ter iiier. sijden.

Drij dach(maelen) eygens lants op dEsken onder Tieldonck tusschen joncker Goert van Brecht in ii sijden, Laureys Moons ter iiier. en. Roelant Staes ter iiiier. sijden.

Onderhalff dach(mael) lants opt selve velt tusschen m(eeste)r Adriaen Boisot ter eenre, joncke(re) Goert van Brecht ter iier. en. iiier. sijden, belast met ien. st(uver) ts(iae)rs aen m(eeste)r Jann(en) Roeloffs.

Een dach(mael) eygen goet, gelegen te Wincxele op dBroeckvelt tusschen m(eeste)r Ambrosius Van Duffele ter eenre., ... [n.v.].

Drij vieren(deelen lants opt selve velt tusschen ... [n.v.].

Een dach(mael), soe lant soe bosch, opde Vormissele tusschen de wed(uw)e Jans Somers ter eenre, Laureys Moons ter iier. sijden, belast aen(den) hertoge van Brab(ant) met iiii mol(evoeten) even(e) iii torn(oisen).

Twee boogaerden, neffens een gelegen te Tieldonck aen(de) Morterstraet ter eenre, Jan Ti(m)mermans ter iier., dEsken ter iiier. en(de) Mathijs Van(de) Putte ter iiiier. sijden.

Een eussel, groot vijff dach(maelen) vieren(deel, geheeten den Inslach, tusschen de straet in iij sijden, m(eeste)r Henr(ick) Van Diependael ter iiier., derffgen(aemen) Aert Claes ter iiiier. sijden.

Thien dach(maelen), soe bosch soe weyde, geheeten den Hellenbosch, tusschen dPotenveldeken ter eenre, tHellevelt ter iier., de Hellestraet ter iiier. sijden, belast met seke(re) chijsen aen tgoidshuyus van Perck, noch met een(en) ouden groo(te)n aenden Hey(lig)en Geest van Tieldonck.

Vijff dach(maelen) eussels te Betterode tusschen joncke(re) Goert van Brecht met m(eeste)r Adriaen(en) Boisots in ii sijden, de Hoochbeke ter iiier., sheerenstraet ter iiiier. sijden, daeraff de iii dach(maelen), naest de straet gelegen, belast sijn met i ˝ cap(puyn) i ˝ penn(inck) Lovens aen(den) hee(re) van Tieldonck, met noch twee veerdelen have(re) aen ... [n.v.].

Een dach(mael) bemps int Speck aen(de) leygrecht ter eenre, den Hey(lig)en Geest van Wespelaer ter iier., Jan Baeten ter iiier. sijden, belast met vii d(enieren) aen(den) hee(re) van Wespelaer.

Een boender bemps leengoet int Schoubroeck tusschen de leygrecht ter eenre, derffgen(aemen) Thomas Van(den) Berghe ter iier. sijden.

Een halff boend(er) bemps leengoet int Werchterbroeck aen(de) Heergrecht ter eenre, de capelle van Werchte(re) ter iier., Willem Van Langendonck ter iiier., m(eeste)r Anth(onis) Middelborch ter iiiier. sijden.

Drij vieren(deelen bemps int Hellichterbroeck tusschen ... [n.v.], belast met iii mol(evaten), halff gerste halff have(re), en(de) i vlass(en).

Vijffentwintich roeden bemps int selve broeck tusschen Cornelis Van Graeve ter eenre, den Boonhoff ter iier. sijden.

Onderhalff dach(mael) eygens bemps int Wijchmaelebroeck tusschen de Dijle ter eenre, derffgen(aemen) Anthonis Vand(er) Linden ter iier. sijden.

Tsestich roeden bemps int Scepstal aen(den) Deeme(re) ter eenre, de leybeeck ter iier. sijden.

Een halff vieren(deel) bemps int Hellichterbroeck tusschen Willem De Witter ter eenre, ... [n.v.].

Een vieren(deel) hellichtwi(n)ninge int selve broeck tusschen ... [n.v.].

Onderhalff dach(mael) eussels anet Hamelebroeck, regen(ooten) de straet ter eenre, Marie Symoons ter iier. en(de) dBroeck ter iiier. sijden, belast met iii mol(evaten), halff have(re) halff gerste, en(de) een(en) vlass(en) aen(den) r(intmeeste)r van Rotselaer.

Een halff dach(mael) bemps inden Gheevel, regen(ooten) jouff(vrouw)e Swijnberge ter eenre, ... [n.v.].

Een dach(mael) bemps int Hulsterbroeck, geheeten den Strijbempt aen(de) leygrecht ter eenre, den Hey(lig)en Geest van Wespelaer ter iier. sijden, belast met iiii d(enieren) out chijs aen derffgen(aemen) heer Jans Van(den) Tymple.

Tiiie. deel van i dach(mael) sprinckbemps int Hulsterbroeck aen(den) Cloot, regen(ooten) van(den) selven dach(mael) den Hey(lig)en Geest van Wespelaer ter eenre, derffgen(aemen) sRijcken ter iier. sijden.

Thien vieren(deelen) bosch inde Helle tusschen derffgen(aemen) Anthonis Moons ter eenre, Jan Van Diependael ter iier., de wed(uw)e erffgen(aemen) joncker Adriaens Van Duffele ter iiier. zijden, belastmet ... [n.v.].

De hellicht van een(en) halven boend(er) sprinckbemps int Golis Gat, regen(ooten) van(den) selven ˝ boend(er) Henr(ick) Claes ter eenre, de wed(uw)e Henr(icx) Van Haecht ter iier., den voetwech van Haecht nae Wespelaer ter iiier. sijden, belast aen(den) hertoge van Aerschot met i d(enier) Lov(ens) ts(iae)rs.

Een rinte van xii rinsg(ulden) ts(iae)rs op heer en(de) m(eeste)r Melchior Van Berchem, licentiaet inde rechten, jouff(vrouw)e Magriet Duyfkens, sijn huysv(rouw)e, cu(m) suis, vallen(de) ixa. februarii met scepen(en) brieven vand(er) daet ixa. februarii li(br)o lxxiii in 3a.

Een halff boend(er) lants opt Leepservelt tusschen ... [n.v.].

Drij dach(maelen) lants ter Beke opde Varent tusschen Loick Van Maelcot ter eenre, mijn hee(re) Chavant ter iier. sijden, belast elck dach(mael) daeraff met omtrint xviii (mij)t(en) ts(iae)rs.

Vijff vieren(deel) lants opt Croensvelt tusschen de straet ter eenre, belast met een(en) torn(ois) aen(den) hertoge van Brabant, met i oert oft daeromtrint aen derffgen(aemen) Henricx De Rijcke en. met i hal(ster) rocx aen(den) prochiaen van Herent.

Een boend(er) bemps leengoet, gelegen te Werchte(re) aen(den) Vastendijck tusschen sheerenstraet ter eenre, ... [n.v.].

Opde co(m)meren en(de) lasten v(oer)s(creven) en(de) voirts daerop dat dit deel gehouden sal wesen jaerlijcx te draegen de twee derdedeelen van alsulcken erffpacht als dinfirmarije van(den) Groo(te)n Begijnhove bi(n)nen Loven op eenige van(de) selve goeden en(de) ande(re) goeden, den v(oer)s(creven) m(eeste)r Henricken in sijne deylinge gebleven, hebben(de) es, en(de) dat soe in tijts dat de goeden, den v(oer)s(creven) m(eeste)r Henricken te deele gevallen, daer voer niet beschaedicht en worden, hanc quoq(ue) et sat(is) prout, cor(am) eisd(em).

Item es conditie en(de) voirweerde dat partijen deylende, sullen moeten te vreden sijn metter maeten van(de) gronden van erven, hen in deylinge gevallen in grootte gelijck die nu sijn oft naemaels bevonden sullen worden, sonder van malcanderen eenige precise maete te verheyssschen, cor(am) eisd(em).

Item es noch voirweerde en(de) conditie dat elck der v(oer)s(creve) deylgenoten sal moegen aen sijn gedeelte doen a(n)noteren die regenoten van(de) goeden, hem te deele gevallen, soe verrre daer eenige contrarie gestelt oft geomitteert sijn, cor(am) eisd(em).

Item Jan Van Diependael v(oer)s(creven) heeft gekindt en(de) geleden, kindt en(de) lijdt midts desen dat hij van(de) goeden, hem hier voer te deele gebleven, inden jae(re) lxv vercocht heeft aen m(eeste)r Henr(ick), sijnen broeder, huys en(de) hoff metten backhuyse, borreputte, soe tselve gelegen es bi(n)nen der stadt van Loeven inde Borchstraet tegenover tclooster onder de Borch tusschen sijne regenoten aldaer, geloven(de) de selve comenscap van weerden te houden, cor(am) eisd(em).

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Henricus Van Diependael, zoon van Joannes en man van Catharina De Bonte.  Het is echter onduidelijk of het hier gaat om dezelfde Henricus Van Diependael, die getrouwd was met Catharina Boons.  Alleszins is er een zekere gelijkenis.  Was zijn vrouw misschien Catharina Boons alias De Bonte of gaat het hier om twee verschillende personen.  Alleszins traden Adrianus Van Diependaele (mogelijk broer van Henricus) en Joannes De Bonte (mogelijk broer van Catharina) op als voogden voor de minderjarige kinderen van Henricus en Catharina De Bonte.  Een andere akte zou meer duidelijkheid over dit gezin moeten scheppen

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8219, fol. 69r., akte dd. 8 februari 1568.

Item Henryck Van Diependael sone wijlen Jans vuyt crachte van zekeren testamen(te) en(de) vuytersten wille bij wijlen Cathlijn(e) De Bonte, zijn(e) huysv(rouw)e, gemaeckt voer heeren Melchioren Richeroy, priestere, onderprochiaen van S(in)te Peeters te Loven(e), openbaer notaris, ende zekere getuygen opden xiiiien. octobris anno xvc. lviii, Adriaen Van Diependaele en(de) Jan(nen) De Bonte als momboirs van(de) ombeiaerde kinderen des v(oir)screven Henr(icx) en(de) wijlen Cathlijn(e) De Bont v(oir)s(creven), bijden weesm(eeste)ren en(de) overmomboiren des(er) stadt d(aer)toe geauctorizeert, soe tzelve nairdere blijcken(de) was bijd(er) acten d(aer)aff gedepescheert opd(en) xiiiien. dch jan(ua)rii a(nn)o xvc. achtenzestich stilo Br(abantie), onderteeckent du Pretz, hebben opgedraegen met behoirlijcker v(er)thijenissen alsulcken drije car(olus) guld(en) erffel(ijcke) rinte, jairl(ijcx) opden xixen. dach meert te betaelen(e) vuyt ende van alsulcken zesthien car(olus) guld(en) erffel(ijck) als hij Henr(ick) treckende is met scepen(en) brieven van Loven(e) d(aer)op gemaeckt xix. meert a(nn)o xvc. xlvi, ondergeteeckent Joerdens, aen en(de) op een huys metten hove, wijngaerde ende allen andere zijn(e) toebehoirten, gelegen in Smeyers straete tusschen thuys wijlen heer Valentijns Vagere, nu mijn(e) heere van Roze, ende den hoff heer Oliviers van Schoonhoven, ridders, ter eenre, en(de) thuys m(eeste)r Boudewijns Maes, m(eeste)r Frederyck de la Mote ende den hoff van(den) huys van Aeth ter andere zijden, vuytcomen(de) met zijn(e) huysingen ald(aer) inde Cattestraete, exp(osito) imp(ositus) est jure hered(itari)e Jan Willems p(er) mo(nitionem) et satis de v(oir)s(creven) Henr(ick) obligan(do) et submitten(do) in for(ma) ende de v(oir)s(creve) momboirs vuyt crachte heurder co(m)missien et war(as) voor ombelast prout, cor(am) Liedekercke, Berthijns, febr(uarii) viiia., a(nn)o 1568.

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Henricus Van Diependael, zoon van Jan en weduwnaar van Catharina De Bonte. Uit de akte blijkt dat Catharina De Bonte zijn eerste vrouw was. Henricus Van Diependaal moet dus nog een tweede keer getrouwd zijn. Verder treden in de akte ook nog Adrianus Van Diependael en Joannes De Bonte op als voogden van de minderjarige kinderen van Henricus Van Diependael en Catharina De Bonte. Adriaan is ongetwijfeld een broer van Henricus. Joannes Bonte is vermoedelijk de broer (of misschien de vader) van Catharina De Bonte. Vader Henricus Van Diependael draagt een jaarlijkse rente van zeven karolusguldens en acht stuivers en een jaarlijkse rente van zestien rijnse guldens en acht stuivers over aan David (van) tZestich. Eén of misschien wel beide renten (de tekst is hier niet zo duidelijk) waren bepand op een huis met toebehoren en zelfs een wijngaard, gelegen in de Smeiersstraat te Leuven. De Smeiersstraat bestaat nog steeds in Leuven en is thans de verbinding tussen de Muntstraat en het Hogeschoolplein in Leuven. Merk op dat de familienaam tZestich op een wel heel merkwaardige manier wordt weergegeven in de akte, nl. tLX. De familie “van tZestich” was een zeer vooraanstaande familie in het oude Leuven. Iemand die niet vertrouwd is met de Leuvense families, zou nooit weten dat het hier om de familienaam (van) tZestich gaat.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8219, fol. 154v., akte dd. 11.05.1569

Item Henr(ick) Van Diependael sone wijlen Jans als vaedere ende curateur van zijn(e) kineren, die hij behouden heeft van wijlen Cathlijn(e) De Bonte, zijn(e) yerste huysv(rouw)e, Adriaen Van Diependaele ende Jan De Bonte als momboirs van(de) v(oir)scr(eve) zijn(e) ombeiaerde kinderen, bijden weesm(eeste)ren en(de) overmomboiren des(er) stadt daertoe behoirl(ijck) geauthorizeert, zoo tselve naerder blijcken(de) was bij sekere acte d(aer)aff gepass(eer)t opden xiiiien. dach januarii a(nn)o 1568 Br(abantiae), hebben opgedraegen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenissen alsulcken zeven car(olus) guld(en) acht st(uvers) erffel(ijcke) rinte, jairl(ijcx) opten xixen. dach meert te betalen(e) vuyt en(de) van een(e) rente van zesthien rinsguld(en) viii st(uvers) erffel(ijck) als de v(oir)s(creven) Henr(ick) trecken(de) is met scepen(en) brieven van Loven(e) d(aer)op gemaeckt vand(er) daet xix. meerte a(nn)o xvc. xlvi aen ende op een huys metten hove, wijngaerde en(de) alle andere zijn(e) toebehoirten, gelegen in Smeyers straete tusschen thuys wijlen heer Valentijns Vugher, nu mijn heere van Ruze ende den hoff heer Oliviers van Schoonhoven, ridders, ter eenre, thuys m(eeste)r Baudewijns Maes, m(eeste)r Frederycken de la Motte ende den hoff vanden huyse van Aet ter andere zijden, achterwerts vuytcomen(de) met zijn(e) huysinghe ald(aer) inde Cattestraete, expos(ito) imp(ositus) est jure hered(itari)o heer David tLX [tZestich], priestere, canonick van S(in)te Peeters te Loven(e) ter saecken van affquytinghe p(er) mo(nitionem) et satis et war(as) vuyt crachte als boven voer ombelast, prout, cor(am) Liedekercke, Baerts, maii xi.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Diependael Joannes, meester,

Hierbij een akte waarbij meester Joannes Van Diependael, zoon van wijlen meester Henricus en inwoner van Leuven, zijn zonen Joannes en Henricus emancipeert. Ik ga er van uit dat de vader van Joannes senior dezelfde is als die gehuwd was met Catharina Boons.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7498, folio 81r., akte dd. 9 december 1605.

Transcriptie.

Item m(agiste)r Jo(hann)es Van Diependael filius m(agist)ri

Henrici, co(m)moran(s) Lovanii, in p(rese)ntia, eman(cipavit)

Jo(hann)em et Henricu(m) Van Diependael, suas proles,

a pane suo modo debito et consueto, quo facto

N. Cranebroeck recond(uxi)t, coram Schore,

Glavimans, decembris ixa., 1605.

Uit dit huwelijk:

Van Diependael Joannes,

Van Diependael Henricus,

 

Van Diependael Kathlijn, x met Peeter Van Espen,

Twee opeenvolgende akten (met dank aan Paul Peeters) , waarin melding wordt gemaakt van Anna (Anneken) Van Espen(t), dochter van Petrus en Catharina Van Diependael.  Het laat zich raden dat Anthonis Van Espen, zoon van wijlen Joannes, en Henricus Van Diependael, zoon van Hendrik, eveneens familie zijn, vermits beiden ingevolge een akte voor de weesmeesters van Leuven dd. 14.12.1580 optraden als voogden van Anna (Anneken) Van Espen.  In tweede akte vernemen we meer genealogische gegevens.  Petrus Van Espen was de zoon van Joannes en de oom van Engelbertus (Ingelbeerdt) Van Espen.  Anna Van Espen, de dochter van Petrus, moet geboren zijn omstreeks 1563.  Omdat de ouders van Anneke Van Espen reeds overleden waren zonder testament of gereed geld achter te laten om Anneke te onderhouden en bovendien belast waren om onvereffende schulden, was het noodzakelijk dat aan haar voogden de toestemming werd verleend om onroerend goed te mogen verkopen.  Langs vaderszijde werd Anthonius Van Espen als voogd aangeduid.  Hij was een kozijn van Anneke.  Langs moederszijde werd Henricus Van Diependael als voogd aangeduid.  Hij was de oom van Anneke.  Uit dit alles moet ik besluiten dat Henricus Van Diependael (x N.N.) naast de reeds twee gekende kinderen Catharina (x Petrus Van Espen) en Maria (x Joannes Gobbelijns) nog een derde kind Henricus (junior) had.

De kopers van het goed waren Petrus Bilwijck, dokter in de medicijnen, en zijn vrouw Magdalena Steenaerts, die toen te Bergen in Henegouwen woonden.  Van mobiliteit in de 16e eeuw gesproken!

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7474, fol. 132r°, akte dd. 3 januari 1582.

Item in tegenwoerdicheyt der schepen(en) van Loven(e) ende eygengenoiten naerbescreven gestaen Anthonis Van Espent sone wijlen Jans ende meester Henrick Van Diependaele sone wijlen Henricx, beyde als curateurs ende mo(m)boirs van Anneken Van Espent dochter wijlen Peeters ende van Cathlijne Van Diependaele, tot des naerbescreven staet te doene, bijden weesmeesteren deser stadt Loven(e) behoirlijck geaucthorizeert zijnde, blijcken(de) bijder acte authentyck daer van zijnde in date xiiiia. decembris anno xvc. tachtentich lest leden, onderteeckent H. Cloet, alhier gesien ende gebleecken et inseratur, de zelfve momboirs vuyt crachte ende naer vermogen der voirscr(even) aucthorizatie hebben opgedraegen met ressche ende rijse een block eygens landts, groot drije boenderen ende een half ombegrepen der maeten, gelijck tzelfve block gelegen is onder Thieldonck, regenoiten dMeuter Velt ter eendre, derffgenaemen Jacops Van Laere ter andere, die Meuter straete ter derder ende meester Adriaen Boisot metter voirscreven Anna Van Espent ter vierder zijden, exp(osito) soo is daerinne gegoedt ende geerfft ten eygenen rechte Nicolaes Hullegaerdts inden naeme ende tot behoeff heer ende meester Peeters Bilwijck, doctoir inden medicijn(en), ende joufvrouwe Magdalena Steenaerts, gehuysschen, woonen(de) tot Bergen in Henegauwe, per mo(nitionem) redd(idi)t, etc(etera), ende voirts meer op thien carolus gulden te twintich stuyfvers tstuck, erffelijcke rente, alle jaere op den derden dach januarii te betaelen(e) ende inder stadt wissel van Loven(e), los ende vrij te leveren in futurum, quolibet assecut(um), his interfuerunt Impens, Borre, schepen(en) te Loven(e) ende eygengenoiten, item Willem Vos ende Georgius Roberts, oyck als eygengenoiten, cor(am) quibus sat(is) de de (!) voirscreven opdraegeren inden naeme ende qualiteyt voirscreven et war(as) tvoirscreven block op vrije, eygen goet ende voir onbelast met conditien dat de voirscr(even) opdraegers oft besitters vanden zelfven goeden, die voirscreven erffrente van thien carolus gulden erffelijck zullen mogen lossen ende affquytten tallen tijde alst hen geliefven zal teenemaele elcken carolus gulden daer aff met zesthien gelijcke carolus gulde, munte ten tijde vander quytinge in Brabandt cours ende loop hebbende ende met volle rente et casu quo pignora alia, etc(etera), in forma, in desen merckelijcken geconditioneert dat nyet tegenstaende dese jegewoirdige troublen de voirscreven rente altijt zal hebben haeren cours ende daervan betaelinge zal geschieden, quiquidem rogan(tes) quod faciunt scabini Lovanien(sis) predicti januarii iiia.

            In de marge.

Diepe(n)dael s(olvi)t viii s(tuyvers).

De schepen(en) quitan(cie) van dese thien r(insgulden) erffel(ijck) mette v(er)loopen van dijen staet xxvitich. novembris a(n)no 1621 in 2a. et sic vacat.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7474, fol. 133r°, akte dd.  14 december 1580.

Hier naer volcht die copie van(de) voirgementioneerde aucthentycke authorizatie.

Alzoo Ingelbeerdt Van Espent den weesm(eeste)ren der stadt van Loven(e) te kennen hadde gegeven hoe dat Peeter Van Espent, zijn(en) oom, sone wijlen Jans, over een wijle tijts deser werelt was overleden, achterlaetende eene dochtere, genoempt Anneken, ouwdt ontrent den zeventhien oft achthien jaeren, geprocreert vuyt den lichaeme van Cathlijn(e) wijlen Van Diependaele, zijne wettige huysvr(ouwe) als zij leefde, ende want de voirscreven weese van haeren ouders was gepriveert onversien bij testamente oft anderssints van curateurs oft momboirs, die de zelfve en(de) haere goeden soude mogen gaede slaen ende dat douders der zelfver weese egeene gereedt gelt oft meubelen en hadden achtergelaeten om de zelfve daer mede te alimenteren ende tonderhouden, maer wel belast met diverssche schulden ende v(er)loopen renten, gedraegende alreede openbaerlijck boven de gene daermen nochtertijt egeen(e) zekerheydt aff en heefft totter sommen van drije hondert rinsgulden oft d(aer)ontre(n)t, oyck dat de goeden der voirscr(eve) weese midts dese jegewoirdige troeblen al laegen ongeboudt ende desolaet, waer deur ende anderssints de zelfve weese van gebreecke geschaepen waere te vergaene ende haere goeden, zoo doir evictie als anderssints te nyet te gaene, ten waere dat haer bijden voirscr(eve) weesmeester(en) wordden v(er)leendt wettige momboirs, geaucthorizeert zijnde om haere goeden zoo tot alimentatie van haeren persoon als oyck tot betaelinge van haere schulden, ten meesten oyrboir noemende Anthonissen Van Espent, cosijn, ende meester Henrick Van Diependaele, moederl(ijcke) oom der voirscreven weese, de welcke bijde zelfve weese tot des voirscreven es te willen accepteren tot diverssche stonden aensocht waeren, alzoo zij alnoch was aensoecken(de), biddende dat den voirscr(eve) weesmeesteren de zelfve persoonen oft andere daer toe nuth ende bequaem wesende, tot des v(oir)scr(even) is, geliefden taucthorizeren ende naer dijen de voirscreven weesmeesteren hierop hadden aenhoirt den voirscr(even) Van Diependaele die zij voir hen hadden geroepen, die tgene des voirscr(even) es, attesteerde ende affirmeerde warachtich te wesene ende geen middele te hebben(e) oft te weeten(e) de zelfve weese tonderhoudene en(de) t' alime(n)teren dan bij middele van vercoope oft belastinge eenige der zelfver weese goeden ende dat anderssints geschaepen soude wesen de zelfve weese gebreck te lijden(e) ende heure goeden geevinceert te worddene, ende om daer inne te versiene, hebben weesmeesteren expedient gevonden te consenteren ende accorderen opt aggreer(en) vanden raede deser stadt als naervolcht, tierst nochtans den zelfven Van Diependaele ende tot hem den voirscreven Anthonen Van Espent als momboirs geordonneert ende geaucthorizeert hebbende op last vande zelfve weese ende heure goeden te regeren ende gaedeslaegen als zij inder equiteyt zullen bevinden ende doen den eedt d(aer)toe gerequireert ende overmidts de voirscr(eve) redenen ende op dat de weese bij faulte van behulp nyet en conne tot geheele ruine der zelfver weese goeden te mogen belasten met negen oft thien rinsgulden erffelijck om haer als voir daer mede te alimenteren ende eenige vanden apparenste schulden te betalen sonder voirder, ten waere de crediteur(en) de zelfve met rechte totter betalinge wilden bedwingen, indijen gevalle zullen weesmeesteren daer aff geadverteert wesen(de) met kennisse van zaecken voir zoo veele doenlijck zij, daerinne versien ende ingevalle zij momboiren totter zelfver belastinge nyet en connen gecomen, te mogen eenighe parcheel oft parcheelen van goeden der zelfver weese minst schaedel(ijck) wesende, openbaerlijck vercoopen om die penningen als voire daer toe tappliceren op last van alles daer van ende van hunnen handel, te doen deductie ende bewijs, zulcx als behoirt ende hier van den raede deser stadt raport gedaen, soo is bij borgemeesteren, schepenen ende raedt tvoirscreven advys van weesmeesteren geapprobeert ende de voirscreven momboirs voir zulcx gec(om)mitteert ende geaucthoriseert de zelve, c(om)mitteren(de) ende aucthorizerende midts desen, aldus gedaen bijden voirscreven raede, des(en) xiiiien. decembris anno xvc. lxxxtich, mij present der zelfver stadt ender weesmeester(en), secretaris ende was onderteeckent H. Cloet.

     Uit dit huwelijk:

     Van Espen Anna,  x met Joachim Van Maelcote,

     Van Espen Maria, x met Jacobus De Becker, fii in Wespelaar, 

 

Van Diependael Henricus jr,, akte bij Verherbruggen,

 

Van Diependael Maria.

 

 

 

XV - Van Diependael Willem, heer van ..., , (S), x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Diependael Barbara, XIV.

 Gobbelijns - Gobbelincxs Joannes, ° ca. 1560, + Wakkerzeel 29.04.1628, x Wakkerzeel 14.07.1596 (g...) met Van Diependael Maria, Wak+.

 

Uit dit huwelijk:

 

Gobblijns Joanna, x (niet W, Wak, S, Rot, Bet, Heist, H, ) met Van Hove alias Tijs Joannes, x 2 met Joannes De Coeur de jonge ,

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Gobbelijns - Gobbelincxs Joannes.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Barbara, (°) Werchter 14.06.1620 (g. Gobblijns Petrus en Gobblijns Barbara),

     2. ...

 

Gobbelijns Petrus, (°) Wakkerzeel 04.05.1597 (g. Vander Meren Petrus molitor en Van Diependael Margareta), + Wakkerzeel 23.05.1654 maritus Van der Hulst Anna, (+) 24.05.1654, x Wakkerzeel 21.02.1634 (g. Vande Put Petrus, Verhulst Judocus, Verhulst Henricus en Hubertus Gobbelens) met Verhulst Anna, geen fii te Wak, H, W,

     Uit dit huwelijk:

     Gobelijns proles, + Wakkerzeel ...08.1638,

 

Gobbelijns Barbara,

 

Gobbelijns Maria, (°) Wakkerzeel 03.08.1599 (g. Smets Martinus en Vander Meren Maria), x Wakkerzeel 12.10.1631 (g. Van den Put Joannes en Langendonck Hubertus) met Van den Put Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Vanden Put Joannes, (°) Wakkerzeel 15.08.1632 (g. Gobbelijns Joannes en Gobbelijns Catharina),

     Vanden Putt Anna, (°) Wakkerzeel 28.10.1636 (g. Gobelijens Guilielmus en Verhulst Anna),

     Vande Putte Petrus, (°) Wakkerzeel 18.11.1640 (g. Gobbelijns Petrus en Verpaelt Catharina), 

 

Gobbelincxs Guilielmus, (°) Wakkerzeel 21.02.1602 (g. De Witte Guilielmus en Anna Van Maelcot fa Joachimus Van Maelcot), x Leuven Sint-Geertrui 08.01.1640 met Van Cael - Van Caerle Barbara,

     Uit dit huwelijk::

     Goebelinck Joannes, (°) Leuven St-Geertrui 12.02.1642,  

 

Gobbelincxs Hubertus,, (°) Wakkerzeel 11.08.1604 (g. De Coster Damianus en Gobbelincxs Margareta),

 

Gobelens Catharina, + Wakkerzeel 25.08.1636 obiit peste,

 

Gobelens Elisabeth, + Wakkerzeel 18.08.1636, uxor secunda Carel Hubertus obijt peste, 

 

Gobbelyens Joannes, + Wakkerzeel 14.01.1670 dysenteria, (+) 15.01.1670, x 1 Wakkerzeel 11.11.1636 (g. Guilielmus Leerbels, Joannes Verloij, Gobeleyns Petrus en Verhulst Henricus) met Verhulst Susanna, + Wakkerzeel 10.07.1641 uxor, (+) 12.07.1641, x 2 Wakkerzeel 17.08.1641 (g. Gobelyns Petrus en Van de Putte Petrus) met Vanherbruggen Joanna, + Wakkerzeel 18.10.1653 uxor, (+) 20.10.1653, x 3 Wakkerzeel 01.07.1656 (g. Van Langendonck Guilielmus en Vande Putte Petrus) met Everarts Gertrudis, + Wakkerzeel 21.11.1678, (+) 22.11.1678,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gobelijns Guilielmus, (°) Wakkerzeel 21.09.1637 (g. Gobelins Guilielmus en Verhulst Anna), + Wakkerzeel 25.08.1638,

     Gobbelijns Petrus, (°) Wakkerzeel 19.10.1639 (g. Verhulst Petrus en Verhulst Anna),

     2. Gobbelijns Barbara, (°) Wakkerzeel 24.09.1642 (g. Vanherbruggen Cornelius en Van Caerle Barbara),

     Gobbelijns Joannes, (°) Wakkerzeel 30.03.1645 (g. Van Leenput Joannes en Vrients Catharina),

     Gobbelijns Petronilla, (°) Wakkerzeel 05.01.1648 (g. Voets Willem en Willemart Petronilla),

     Gobbelijns Maria, (°) Wakkerzeel 15.03.1650 (g. Gobbelijns Guilielmus en Gobbelijns Maria),

     3. Gobbelens Catharina, (°) Wakkerzeel 16.05.1657 (g. Ingelberghs Joannes en Van Dijck Catharina),

     Gobbelens Anna, (°) Wakkerzeel 25.09.1659 (g. Van Hove Henricus en Hermans Anna),

     Gobbeleijns Susanna, (°) Wakkerzeel 12.04.1663 (g. Verhulst Martinus en Vanden Putt Susanna),

     Goblens Adriana, (°) Wakkerzeel 09.03.1667 (g. Vermeilt Henricus en Scrijns Adriana),

     Gobbelijns Joannes, (°) Wakkerzeel 27.10.1668 (g. Van Merbek Petrus n. Joannes Everaerts en Van Merbeck Maria).

 

 

 

XIV - Van de Putte Matheus (S), fs Goort, x met Barbara Van Diependael,

 

Uit dit huwelijk:

 

Van de Putte Joannes, ° ca. 1545,

 

Van de Putte Anna, ° ca. 1548,

 

Van de Putte Matheus, ° ca. 1550,

 

Vandeputte Maeycken,  x met ... Schots,

     Uit dit huwelijk:

     Schots Elisabeth, x met Poels Severinus, 

 

Van de Putte Wilhelmus, ° ca. 1560,

 

Van de Putte Petrus, ° ca. 1565,

 

Van de Putte Barbara, XIII, ° ca. 1570. 


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom