Voorouderlijst Van Doorne Anthonis

 

Van Deurne, Van Deur(en), Van Duer(en), Van Durne, Van Duren, Van Dru(e)nen, Van Deurme, Van Duerm, Van Durm(e), -en, Van Do(o)ren, Van Doorn

Familienaam uit de plaatsnaam Deurne (Antwerpen en Noord-Brabant).

 

Doorn(e) Van (den), Van (den/r) Dooren, Vanendorde, Verdoren, Vandoorne, Van den Doorent, Van Dooren, Van (den) Doren, Doorn, Van Dor(n)

1. Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Doorn: braamstruik, hagedoorn, sleedoorn, ...

2. Zie ook (van) Deurne.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - Van Doorne Anthonis (S), x met Elisabeth Vandenberghe.

 

WRT1846 fo 12v: 13 jan 1561:
Anthonis Van Doerne & Merten Paeps verkopen aan Mathys Mergaerts een stuck lants gelegen te Wackerzeel.
WRT1846 fo 167: 1 dec 1568:
Jan Kennen verkoopt aan Anthonis Van Duerne x Lijsbeth Vandenberghen alle sijn paert, recht, deel ende actie op hem verstorven van wijlen Peeter Kennen x Katherijne Kijnen, zijn ouders, ende van Peeter en Barbele Kennen zijn broeder en zuster in een huis en hof op Tremelo ‎(Jan Spoelbergh)‎ en in ses dm land ‎(Hendrik Schrijns, Jan Peeters, erfgen Jan Vileers,)‎ noch in 10 dm beempt in twee stucken gelehgen ‎(Jan Vandeneijnde alias Bruerken Raeps, erfgen Peeter Van Aerschot, erfgen Ingelbert Storms)‎ noch een dm bempt ‎(erfgen Jan Vandeneijnde, Peeter Casens, en erfgen Peeter Van Aerschot)‎, noch 60 roeden bempt ‎(erfgen Willem Van Aerschot, mr Peeter Ghysbrechts)‎ en noch een plecke gelegen in Heist.
WRT1846 fo 171: 19 apr 1569:

Anthonis Van Duerne x Lijsbeth Vandenberghe verkopen aan Gielis Moons alias Douwe x Katheryne Uiterelst alsulcken paert recht ende actie bij hen gecocht tegen Janne Kennen.
WRT1847 fo 27: 27 dec 1587:
Elisabeth Van Doerne dochter wijlen Anthonis verclaerende wel 34 of 35 jaeren oudt te wesen verclaert gequeten te zijn van Hendrik Paeps van een erfelijcke rente door haer momboirs bekent int jaer 1576 of ontrent.
WRT1847 fo 36: 27 jan 1587:
Wouter Van Doerne zone wijlen Anthonis ter eenre ende Anneken Van Eijcken dochter wijlen Jans ende huisvrouwe des voors Wouters ter andere zijde zijn met malcanderen veraccordeert zekere geconcipieerde tijmmeringe bij hun te doene op een erve eertryts toebehoort hebbende Anthonis Van Doerne des voors Wouters vader dewelcke gevallen is aan Dionijs Van Doerne broeder van Wouter desen werelt zonder wettige oir overleden is ende zijn achtergelaeten we de voors erve verlaet ende abandoneert, zoe is den voors Wouter vande intentie de voorschreven erve taenveerden ende als voors es te betymmeren dwelck oft geschiedt, zal de voors Anneken Van Eijcken oft die voers wouter van dooren haeren man voor haer geraeckt deser werelt toverlijden zonder wettige oir, dat zij zal mogen haelen profijte metter voors erven en huijse naer de doot des voors Wouters soe hoopt den voors Wouter dat die voors Anneken in recompens van desen voors erve ‎(eenen)‎ sal met Peeter zijnen zone die hij nu heeft ende hem met eenige gratuiteyt bedenken zal.

    

Uit dit huwelijk:

 

Van Doorne Elisabeth,

    

Van Doorne Dionijs, x met Maria Loijmans, deze x 2 Mechelen Rom 01.03.1579 (g... beiden ex Werchter) met Petrus Paeps, fs Jan x Lijsbeth Van Geel,

 

Van Doorne Kathlijn, x met Henricus Paeps alias Van Eijcken, fs Willem Paeps alias Van Eijcken x Katheryne Vermijlen,

 

Van Doorne Dionijs,

    

Van Doorne Wouter, XIV (S).

 


 

XIV - Van Doorne alias Brouwers Wouter (S), x 1 met Anna Van Meldert (S), x 2 met Anna Paeps alias Van Eijcken, deze x 1 met Geert Van Aerschot.

 

WRT1847 fo 37v: 27 jan 1687:
Wouter Van Doerne sone wijlen Anthonis ende Anneken Van Eijcken dochter wijlen Jans sijn huijsvrouwe sijn schuldig aen Peeter Van Doorne den voors Wouters sone bij hem behouden van Anneken Van Meldert zijn ierste huijsvrouwe een erfelijcke rente van sesse rinsgulden sjaers welcke rente den voors Peeterken oft zijn actie hebbende nijet en sullen mogen heijssen oft ontvangen voer naer de doot van Wouters Van Doerne voor het derven van den huijse door den voors Wouter Van Doorne eertyts met Anneken Van Meldert gecocht ende nu om de lasten te vercoopen den 12 jan ll.
WRT1847 fo 40v: 7 jan 1588:
Voor Wouter Van Hove meijer, Remeijs Verthiers en Peeter Michiels schepenen is gecomen Peeter Van Doerne schipper ende heeft hem borge gestelt over Rombout ‎(Vertennen)‎ voor Peeter Huijsmans schipper uit Mechelen ter cause vanden coop van eenen pleytschepe.
WRT1847 fo 30: 1 sep 1588:
Wouter Van Hove zone wijlen Wouters en Peeter Moens als momboirs van Peeterken Vermijlen zone Willems ende Marie Vermijlen x Jan Jooris ende Nicasius Van Hove wn Elisabeth Vermijlen, alle kinderen en erfgen Gielis Vermijlen x Anneken Uijterhelst samen ter eenre ende Henrick Vermijlen en Anna Vermijlen met consente ende ten overstaen van Peeter Van Doerne alias Brouwers oock kinderen en erfgen der voorschreven gehuysschen samen ter andere sijde overcomende aengaende geschillen ende questies dwelck zij onderling met malcanderen hadden aengaende het uijtstellen ende houwelijck goet dwelck den voors Hendrik Vermijlen ende Peeter Van Doerne was competerende te weten dat die voors Hendrik ende Peeter samen hebben ende behouden sullen een huijs en hof schuere ende stallen landen ende bossche gelegen tot Cruijce onder die heerlijckheijt van Keerbergen ‎(erfg Lijbrecht Van Eijssche)‎ hierinne begrepen noch een boender lants gelegen ter plaetse voors, aldaer noch een half boender lants onder die heerlijckheijt van Werchter genaemt Thuesken ‎(Peeter Verhulst, derfgen Willem Vermijlen)‎ ende zijn hiermee uit den sterfhuijse gescheijden.

 

Uit onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) dat Wouter Van Do(o)rn(e) (alias Brouwers) sone wijlen Anthonis en zijn echtgenote Anna Van Eycken dochtere wijlen Jans uitweken naar Sint-Truiden !

Dergelijke vondsten in die tijd zijn zeker niet evident.  Het feit dat Wouter Van Doorne toch nageslacht heeft in de streek zou erop kunnen wijzen dat hij met zijn gezin terugkeerde naar onze contreien.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8228 fol. 206r., akte dd. 5 augustus 1587

Item in tegenwoerdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naebes(creven) gestaen Wouter Van Dorn sone wijlen Anthonis, woonen(de) S(in)t Truyden, zoe inden naeme van hem selven als oick tot des naebes(crev)en staet te doene, hebben(de) procura(ti)e speciael van Anna Van Eycken dochter wijlen Jans, sijne wettige huysvrouwe, gepasseert opden iiien. aug(us)ti anno 1587 voer scepen(en) der stadt van Sintruyden, onderteeckent Cortreels, heeft opgedraegen met behoirl(ijcke) verthijdenisse sesse dachmaelen bempt, gelegen te Werchter aenden Keervonder, regen(oten) Huybrecht Van Emelen ter ie., Margriete Vertiers ter iie., de kercke van Werchter ter iiie. en(de) sheeren straete ter iiiier. zijd(en), item sijn actie, paert en(de) deel, hem competeren(de) in huys en(de) hoff, gestaen bijde voers(creve) zesse dach(mae)l bempt tusschen sheeren straete in vier zijden, Wouter Van Hove ende) Pauwel Van Leenpoele ter vierdere zijden, exposito impositus est jure  haereditario Glaude Masquelier sone wijlen Jans, per monitionem en(de) dat in plaetse van cautie om daer aen te verhaelen bij vercoope van dien oft anderssints een rente van twee rinsg(ulden) bij Henrick Driessen tot behoeff des voers(creven) Masquelier, voer schepen(en) van Loven opden xiii. decemb(ris) anno 1583 in prima bekint, sonder voerder, de quo satis et waras de voers(creve) zesse dach(mae)l bempt op drij rinsg(ulden) erffel(ijck) ende thuys en(de) hoff op vijff rinsguld(en) erffelijck aen Willem Van Langendonck terminis tanquam prout jure aut, coram Grave, Loenis, aug(us)ti v.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Doorne Petrus, XIII.

 


 

XIII - Van Deurne Peeter (S6958), schipper, ca. 1565, x met Anna Vermijlen (N1231 + S6959), ca. 1570, deze x 1 met XI - Peeters Anselmus (N1230).

 

Aktes met dank aan Christine Savat

Wer1847: Fo 40v: 7 jan 1588:

Voor Wouter Van Hove meijer, Remeijs Verthiers en Peeter Michiels schepenen is gecomen Peeter Van Doerne schipper als borg voor Peeter Huijsmans schipper uit Mechelen.

Wer1847: Fo 143: 30 jun 1598
Gielis Vermijlen uit Werchter met proc van Jan Joris lantman en momboir van Peter Vermijlen wijlen Willemsone en hem sterk makende voor Hendrik Vermijlen vervangende in dese Anna Vermijlen we Peeter Van Doerne
als erfgen en wettige kinderen van wijlen Gielis Vermijlen ‎(erfgen Aert Moons)‎.

KB1165: Fo 149v: 26 nov 1631:

Barbara (x Huijbrecht Van Laecke?) ende Anna (x Merten Cleijnhens) Van Deurne Peeterskinderen daer moeder af was wijlen Anna Vermijlen ende Jan Daems x Cathelijne Peeters van bloetsewege heeft gedaen met een coop die de comparanten met Michiels Willems hadden aengegaen wordt nu opgedragen tot behoef van Jan Daems x Catharina Peeters halve suster des voor Barbara en Anna Van Deurne ierst de helft van huijs en hof daer dander helft toebehoort aan Hendrik Vermijlen en een stuksken land en een pleksken bosch tot Cruijs, leenroerig.

Jan Peeters x Cathelijne De Preter Laureijsdochter daer moeder af was wijlen Marie Vermijlen ende Peeter Vermijlen Willemssone hebben hun tsaemen geopposeert tegen deselve goedenisse.

Erfgenamen Gillis Vermijlen? (procedure voor het leenhof).

Fo 67: 16 feb 1589:

Peeter Van Doerne tot behoef van Cornelis Verbeeck x Lucia Lauwers tvoors stuk bempt.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Peeters Catharina, X (N615),

 

Peeters Petronella, x ca. 1628 met De Grove Philippus,

     Uit dit huwelijk:

     De Grove Jan, () Keerbergen 25.11.1628 (g. Joannes Van den Brande en Catharina Van Ooten),

     De Grove Elisabeth, () Keerbergen 30.05.1630 (g. Petrus De Grove en Magdalena Willems),

     De Grove Catharina, () Keerbergen 24.03.1633 (g. Adrianus Wauters en Catharina Vermijlen),

     De Grove Anna, () Keerbergen 15.02.1635 (g. Gerardus Meyten en Anna Van Adorp),

 

2. Van Deuren Barbara, x Betekom ...05.1618 (g. Smets ... en Colebonders Joannes) met Hubertus Van Loock,

     Uit dit huwelijk:

     Vande Loock Adrianus, () Betekom 18.12.1634 (g. De Meijer Adrianus en Ae(r)ts Maria),

 

Van Deuren Anna, XII (S3479).

 


 

XII - Cleynhens Martinus (S3478), woonden Werchter - in den Hoeck, ca. 1590, x (niet K, S, W!, Heist, Beer, ), x ca. 1618 met Van Duerren (Dure) Anna (S3479).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Cleynhens Martinus.

 

Uit dit huwelijk:

    

Cleijnhens (Joanna) Catharina, XI (S1739), () Werchter 18.08.1619 (g. Van Loock Hubertus en Willems Catharina),

    

Cleijnhens Aegidius, onder die Laet, () Werchter 22.09.1621 (g. Vermijlen Egidius ex Veldonck en Vermijlen Catharina), x Keerbergen 20.08.1656 (g. Gommarus Van de Plas en Antoon Van de Plas) met Van den Plas Barbara, () Keerbergen 04.07.1627 (g. Wouters Egidius en Van Hove Barbara), fa Daniel en Cuppens Elizabet, deze x 2 Werchter 10.02.1669 (g. Dierix Adrianus en Vande Plas Antonius) met Servaes De Neve,

     Uit dit huwelijk:

     1. Cleijnheijns Joannes Baptista, () Werchter 23.12.1658 (g. Cleijnheijns Joannes en Daems Maria),

     Cleijnhens Hendricus, () Werchter 09.05.1663 (g. Vermijlen Hendricus en Van Doornen Anna),

     x Keerbergen 12.04.1695 (g. Jan Van Loock en Frans Van Reeth) met Van Loock Maria Catharina,

     2. De Neef Martinus, () Werchter 01.11.1669 (g. Huijbrechts Martinus en Van Reet Anna),

 

Cleijnhens (Anna) Adriana, onder de Laet, () Werchter 17.02.1628 (g. Holemans Judocus en Peeters Adriana), x Werchter 05.07.1656 met Van den Plas Antoon, () Keerbergen 03.02.1622 (g. Haneberchs Antonius en Mathijs Clara), fs Daniel en Cuppens Elizabet,

     Uit dit huwelijk:

     Vandeplas Franciscus, () Keerbergen 05.08.1657 (g. Volckaerts Henricus en Cadders Francisca),

     Vanden Plas Adrianus Petrus, () Werchter 25.07.1658 (g. Van Esch Petrus en Daems Catharina),

     ...

     Vande Plas Egidius, () Werchter 27.12.1663 (g. Cleynhens Egidius en Vande Plas Magdalena).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom