Voorouderlijst Van Crochten Jan

 

Cruchten (van), Van Crughten, (van) Kruchten, Van Krugten

Familienaam uit de plaatsnaam Krochten in Princenhage (Noord-Brabant), Kruchten (Rijnland-Palts), Cruchten (Groothertogdom Luxemburg) of Kruchten-Maasbracht (Nederlands Limburg).

 


Mogelijk betreft het hier een gezin van oud-soldaten van het Werchterse garnizoen, die in de plaatselijke gemeenschap introuwden.

 

XIV - XV - Van Crochten - Van Cruchten Theodorus, fs Jan (S8658 + M11490), ca. 1565, + Wakkerzeel 19.09.1625, x 1 met Moens alias De Visschere Maria, fa Peeter Moons alias Dauwe x ... Vandevelde, (deze x 1 met Adriaen Cuyter), met x 2 Haacht 26.08.1603 met Lavaerts Barbara (S8659 + M11491).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

-  6 sept 1562: Henrick De Schermere zone wijlen Jans x Berbel De Witte ‎(zijn moeder)‎ dochter wijlen Henricq De Witte zijns grootvader heeft ontfangen onderhalf dm eusels + 25r lands ‎(Willem De Colmere, Henrick Van Horicke, Huijbrecht De Ridder)‎
- opdenzelfden dag heeft de voors Hendrick De Schermere bij consente van zijn voors moeder het anderhalf eusel gederft aan Peeter Moons sone wijlen Machiel
- 5 okt 1598: Peeter Vandevelde x Anthonijne Moons dochter wijlen Peeters, heeft te leene ontfangen na doode deseelfs Peeters tot behoef van hemzelf en van Maria Moons x Dierick Crucke ende Lysbeth Moons x Jannen Maerschalckx gesusteren onderhalf dm eusels ...
- dezelfden dag hebben Anthonijne Moons x Peeter Vande Velde verkocht die voers anderhalf dm ende 25r aan Cornelis Van Bijgaerden x Magdalena Vanden Zijpe woonende te Rotselaer
. . .
Wer1847: Fo 176: 21 okt 1599:
Cornelius Cerbeeck x Lucia Lauwers verkopen huis en hof bij de kerk van Werchter ‎(erfgen Hendrik Keijaerts)‎ aan Dierick Cruchten x Maria Moons.

R1605 f 34: 13 nov 1601:
Jan Viskens Janssone, Anthonijne Moons dochter wijlen Peeter x .... Vandevelde, Elisabeth Moons oyck Peeters dochter x Jans Maerschalckx, Marie Moons oock Peeters dochter x Dierick Cruchten, oock sterkmakende en vervangende Hansken Verhaegen minderjarige daer moeder aff was Catharina Schemers & voorts nog mede vervangende... alle erfgen van wijlen Servaes x Cathelijne Schemers resp oom & moijcken der voors erfgenamen quijten aan Willem Janssens x Cathelijne Rogmans.
Acte van momboirague over de kinderen van Dirick Van Croechten bij hem behouden ende achtergelaeten bij Maria Moons als oyck van kinderen van wijlen Adriaen Cuyter haeren eersten man was ‎(nr R1605)‎.
Compareren Jan Maerschalcx als getrout hebben Elisabeth Moons & Peeter Vande Velde getrouwt hebben Anthonijne Moons & hebben hen geconstitueert als momboirs over donbejaerde kinderen van wijlen Maria Moons bij haeren gecregen van Adriaen Cuijstens & Dierick Van Crochten, geloven den voors. wesen schade te verhouden & baten te vorderen ende van hun administratie te doen rekeningen Lowijs de Soliqua de voocht zijnde ende hebben dijnvolgens gedaen den behoorelijcken daertoe staende opde 7 april 1607 coram Aert Van Aerschot ende Geeraert Gielis, schepenen.
 

 

Barbara Lavaerts, inwoonster van Wakkerzeel, (met dank aan Paul Peeters) emancipeert haar kinderen Guilielmus, Nicolaus, Walterius, Jacobus, Anna, Maria en Elisabetha Van Cruchten (Van Crochten), die zij behouden heeft  van wijlen haar man Theodorus (Dirick) Van Crochten.

Bron : S..A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 179v., akte dd. 23 juni 1629.

Transcriptie.

Item in presentie als boven gestaen

Barbara Lavaerts weduwe wijlen

Dirick Cruchten, woonende tot

Wackerzeel, heeft behoirlijcken

geemancipeert en(de) vuyt haeren

broode gedaen Willem, Niclaes,

Waulter, Jaecques, Anneken, Maycken

en(de) Elizabeth Van Cruchten, haere kinderen, bij

haer behouden van wijlen Dierick

Van Cruchten voers(chreven), quo facto

N. De Vos reconduxit in

forma, coram Berckel, Stockmans,

xxiii. junii 1629.

 

Hierbij een akte met vermelding van Theodorus (Dierck) Van Cruchten en zijn vrouw Barbara Lavaerts, inwoners van Wakkerzeel. Uit de akte blijkt dat Theodorus de zoon is van Joannes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7886, folio 196v., akte dd. 12 februari 1611.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende scepenen van Loven naerbes(creven) gestaen Dierck Van Cruchten soone wijlen Jans ende Barbara Lavaerts, zijne huysvrouwe, woonende te Wackerseel, per mon(itionem) hebben opgedragen met behoirl(ijcke) vertijdenisse de goeden naerbes(creven), te weeten ierst een huys met alle sijne toebehoirten, gelegen te Werchter bijde kercke aldaer tusschen zijne regenooten, bij hen vercregen tegen Cornelis De Donckere, belast met xiiii stuyvers t' siaers, item noch een huys en(de) hoff, gelegen te Wackerseele bijde kercke, waerinne sij tegenwoirdel(ijck) is woonende, bij hem vercregen van Geert Haens, belast met iii rinsg(uldens) x st(uyvers) tsiaers, item noch een hoffstede, gelegen te Werchtere aen het kerckhoff, regen(oten) het ierste boven gementioneert huys, alle welcke voors(chreve) parcheelen den voorgen(oempden) Dierck zijn toebehoirende als bij hem gecocht ende vercregen, soo hij vercleerde ende bleecke bij attestatie ende certificatie van Jan Leerbels ende Willem De Witte, scepenen van Werchteren, volgende den besceede daeraff zijnde, bijden voors(creven) Jan Leerbijls gescreven ende bij hunlieden beyde onderteeckent in date den xien. deser tegenwordiger maendt van februario in dit loopende jaer 1611, alhier volcomentl(ijck) getoont en(de) gesien, exp(osito) ende heer ende m(eeste)r Anthonis Peper, p(res)b(yte)re ende baccalaureus inder godtheyt, inden naem ende tot behoeff van(de) Collegie van(der) Godtheyt, daerinne gegoeyt ende geerft zijnde, per monitionem reddidit opden last ende commere voors(creven) daerop uytgaende, ten behoirl(ijcke) en(de) gewoonl(ijcke) tijde ende termijne te betaelen, ende voorts meer op sess carol(us) guldens te xx stuyvers t' stuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, ende vijff gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaer op heden date deser te betalen ende inder stadt wissele van Loven, los ende vrij van allen lasten, beden ende impositien, soo ordinaris als extraordinarisse, oock vanden xen., xxen., cen., mindere ende meerdere penningen, te leveren ter voors(creve) Collegie vander Godtheyt, erffel(ijck) in toecomende tijden, elcken termijn als scult met rechte v(er)wonnen, iure, etc(etera), et satis die voors(creve) opdrageren indivisim obligan(do) et submitten(do) hunlieden respective persoonen ende alle hunne goederen, p(rese)nt ende toecomende, ende die voors(creve) Barbara renuncian(do) privilegie senat(us) cons(ulti) velleiani de eo certiorata, ende om t' voors(creve) collegie noch beter te versekeren, promiserunt dicti coniuges indivisim obligan(do) et submitten(do) et renuncian(do) utsup(ra), die voors(creve) rente alle jaer ten tijde ende termijn voors(creven) wel ende loffel(ijck) te betaelen ende te leveren, los, vrij ende ten behoeve als boven, quolibet vero termino tanquam debitum assecutum ende soo verre die voors(creve) opgedrage goederen nyet sufficiant oft goet genoegh en waren voorde voors(creve) rente, altijts ter manisse andere, goede ende sufficiente panden daervoor te stellen ende te hypo[ti]cheren et tantum prout et poterunt redimere quando volverint teender reyse met hondert rinsgul(dens) eens ende met volle rente, die welcke voors(creve) somme van hondert gul(dens) die voorgen(oempde) geloovers bekennen voor het capitael alsnu ontfangen te hebben, coram eisdem et eodem.

Item die voors(creve) gehuyss(chen) hebben gelooft die pontpenningen, ter cause van dese verscenen, te betalen sonder cost oft last vande voors(creve) collegie, coram eisdem eodem.
 

Uit dit huwelijk:

 

1a. Cuyter ...

 

1b. Krochten Theodorus, () Haacht 27.12.1598, x (niet Mech, Wak, W, Bon, DD, ) met De Bruijn Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van Crochten Jacobus, 

     Van Crochten Renatus, () Mechelen OLV 07.03.1637 (g. Fromau Renatus en Vercammen Elijsabeth/Gaillaerts Catharina),

     Van Crochten Joannes Baptist, () Mechelen OLV 27.02.1639 (g. Van Tielen Joannes Baptist en Maes Adriana),

     Van Croechten Maria, () Mechelen OLV 07.10.1642 (g. Goetens Cornelius en Boelpaep Maria),

     Van Crochten Guilielmus, () Mechelen OLV 28.11.1644 (g. Rombaudts Guilielmus en Herparts Francisca),

     Van Crochten Adrianus, () Mechelen OLV 10.06.1649 (g. Quackels Joannes n. Vercammen Adrianus en Janssens Maria),

 

Van Crochten Petrus, x (niet Wak, ) met Verherbrugghe Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Crochten Jacoba, + Wakkerzeel 12.04.1635,

     Van Cruchten Nicolaus, + Wakkerzeel 24.03 - 13.05.1641,

     Van Crochten Joannes, x 1 Wakkerzeel 03.02.1660 (g. Verhulst Petrus en Van Crochten Jacobus) met Verhulst Catharina,

Onderstaande gegevens met dank aan Paul Peeters:

Joannes Van Crochten en Catharina Verhulst lieten volgende kinderen dopen te Wakkerzeel :

- Theodorus, ged. 03.01.1661 (ss. : Theodorus Van Crochten, grootvader, en Anna Verhulst, tante en vroedvrouw)

- Jacobus, ged. 14.09.1666 (ss. : Jacobus Van Crochten en Anna Vanden Rheyn)

- Henricus, ged. 02.09.1669 (ss. : Jacobus Van Crochten en Maria Janssens)

- Jacoba, ged. 31.08.1671 (ss. : Anthonius Fondri nomine Lucas Mertens - geen meter vermeld).

 

In de doopakte van Henricus staat dat de ouders als pachters woonden onder Kelfs.  Uit het tweede huwelijk van Joannes Van Crochten met Anna Coremans sproot nog een kind, eveneens gedoopt te Wakkerzeel, nl.

- Petrus, ged. 02.02.1675 (ss. : Petrus Moymens - meter niet vermeld).

 

Catharina Verhulst was dochter van Henricus Verhulst.  Dit blijkt uit de onderstaande goedenisakte (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7547, folio 181v).  Mogelijk was zij de dochter van Henricus Verhulst en Margaretha (Maria) Jacobs, die volgende kinderen lieten dopen te Wakkerzeel :

- Martinus, ged. 15.01.1636 (ss. : Martinus Verhulst ? [familienaam niet vermeld] en Anna Verhulst), moeder Anna genoemd.

- Catharina, ged. 29.09;1638 (ss. : Petrus Verhulst en Catharina Van Dries)

- Guilielmus, ged. 28.12.1645 (ss. : Guilielmus Van Langhendonck en Anna Vander Linden)

- Joannes, ged. 05.05.1648 (ss. : Joannes Kolebrants en Joanna Kramers)

In de doopakte van Guilielmus worden de familienamen van de ouders resp. als Van der Hulst en Jaecks geschreven.

 

Item in tegenwoirdicheyt der heeren meyers en. schepenen van Loven naerbes. gestaen den notaris en. clerck Hollandts vuyt crachte en. naer vermogen van sekere onwederroepel. procurae., hem (tot des naerbeschreven staet te doen) gegeven bij en. van wegen Jan Van Crochthem en. Cathlijn Verhulst, gehuyschen, innegesetenen van Werchter, en. den consente tot dien gegeven bij Hendrick Verhulst, vader der voors. Cathlijne, alles inde voors. procurae. geinsereert, gepasseert voorden notaris mr. Hendrick Van. Cauter en. sekere getuygen opden xixen. aprilis lestleden, alhier gesien ende die heeren schepenen volcomentl. in forma gebleken, heeft inder voors. qualiteyt bij manisse des heeren meyers en. vonnisse der naerbes. schepenen opgedraegen met behoorl. verthijdenisse het derde paert in huys en. hoff met een block landts, groot een halff boender, gelegen opt Rutersvelt onder Rotselaer, regen. derffgenaemen Jans Van Meerbeeck ter ire., Willem Van Langendonck ter ije. en. iije. ende sheeren straete ter iiije. sijden, item noch het derde paert in huys en. hoff, gelegen tot Kelffs onder Herent, groot een halff dachmael, regen. Merten Van Ermegem ter eenre, het Groot Kerstelvelt ter ije., Joos Verhulst ter iije. en. sheeren straete ter iiije. sijden, ende den voors. opdraegere qualitate qua supra vuytte voors. goederen ontgoydt en. onterft sijnde, soo is daer inne gegoydt en. geerft mr. Jan Van Weedts inden naem en. ten behoeve van. fundatie van wijlen Steven Jacobs, gefundeert inden Cleynen Begijnhove alhier, idem reddidit opde commeren en. lasten van oudts daer op vuytgaen., terminis debitis et consuetis persolvendis ende voorts meer op eene voortaene rente van drije guldens twee stuyvers eenen halffven erffel., vast en. jaerlijcx den xixen. aprilis, waer van d' ierste jaer van betaelinge vallen en. verscheynen sal den xixen. aprilis van. naestcomen. jaere 1661 en. soo voorts van jaere tot jaere totte redemtie der selver rente, die welcke sal moeten geschieden t' eender reyse tegen den pen. xvien. met volle rente, los en. vrije, als schult met rechte verwonnen, met gelofte van. selve rente jaerlijcx ten tijde en. termijne voors. wel en. loffel. te betaelen en. bynnen deser stadt wissele van Loven ten behoeve der voorseyde fundae. Jacobs te leveren onder obligae., submissie en. ren. in forma, alles achtervolgen. den innehoudt der voors. procuratie, die welcke alhier wordt gehouden voor geinsereert, coram Vander Thommen, Herthals, scabinis, hac xxiiija. aprilis 1660.

     x 2 Wakkerzeel 23.07.1673 (g. Vrynion Joannes en Van Gorp Joachimus) met Coremans Anna, fii in Wak,

     Van Crochten Jacobus, x Werchter 15.07.1664 met De Keijser Anna, + Wakkerzeel 18.03.1697, fii in W,

     Van Crochten Petrus, () Wakkerzeel 15.03.1625 (g. Verpaelt Petrus en Van Maelcot Maria),

 

Van Crochten Catharina, x Wakkerzeel 18.01.1622 (g. De Haen Joannes en Nives Joannes) met De Haen Philippus, fs Paschasius,

In deze aktes (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Philippus De Haen en zijn vrouw Catharina Van Crochten. Uit de akte vernemen we dat Philippus de zoon is van Paschasius (Passchier). Alhoewel hun kinderen in Wakkerzeel werden gedoopt, woonden zij blijkbaar op het ogenblik van het verlijden van de akte in Herent. Een drie mijt is klein koperen muntje dat voornamelijk in de Noordelijke Nederlanden in zwang zou geweest hebben.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7531, fol. 118r., akte dd. 22 juni 1643.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven compareren. Ph(i)l(ip)s De Haene soene Paeschier en(de) Cathlijne Van Crochten, gehuyschen, woonen(de) te Wackerseel onder Herent, bij manisse, etc(etera), hebben tsamen opgedraeghen met wettighe vertijdenisse een derdendeel van een boender landts onbegrepen der maeten, geleghen onder Thildonck opt Cleyn Daeldervelt, regen(oot) de hoeve van jo(uffrouwe) wijlen Van(den) Heetvelde ter ier., Christiaen Hauwijck ter iier. en. sheeren straete ter derdere sijden, gelijck die voors(creven) gehuyschen tselve v(er)creghen hebben van Jan Cammens voor meyer en(de) schepenen deser stadt Loven opden ... [n.v.] in tertia, exp(osito) imp(ositus) est h(ee)r en(de) m(eeste)r Jo(hann)es Lhost, raedt en(de) pensionaris deser stadt Loven inden naem en(de) ten behoeve van(den) onnoeselen jo(ncke)r Jan Baptista Van(den) Heetvelde, per mo(nitionem) jure et satis obligan(do) et submitten(do) ac ren(unciando) in forma, et waras tvoors(crhreven) derdendeel op een meucken eeven heeren chijns ende tvoors(chreven) halff boender ende op den voors(cheven coopere van(den) voors(chreven) coope nogh bat te v(er)seckeren, soe hebben die voors(chreve) opdraegeren delicentia villici et sententia scabinor(um) Lovanien(sis) opgedraeghen met wettighe v(er)thijdenisse een dachmael landts, geleghen onder Kelffs, regen(ooten) de straet ter ier., die v(oor)s(crheven) opdraegere ter iie., die Broeck straet ter iiier. en(de) het driesken ter iiiier. sijden, exp(osito) imp(ositus) est die v(oor)s(chreven) h(ee)r en(de) m(eeste)r Jo(hann)es Lhost inden naem en(de) ten bheoeve als voor per mo(nitionem) jure et satis et waras op een drije mijt sonder meer, ende dit voor eenen onderpande bij v(er)coop oft andersints daeraen te v(er)haelen, tghene mij naermaels bevinden sal den v(oor)s(chreven) coopere van tghene voors(chreven) is, te luttel oft te nauwe gedaen te sijne, voorder ende andersints nyet ende dit om en(de) midts der so(mm)e van een hondert xxv r(insguldens) eens, los en(de) vrije gelt, coram Daneels, Broeck, junii xxii., 1643.

 

Ditmaal worden Philippus De Haen en zijn vrouw Catharina Van Crochtum (Van Crochten) weer vermeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7903, folio 283v., akte dd. 14 december 1643.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naergenoempt gestaen Niclaes Vander Vorst vuyt crachte ende naer vermogen van onwederoepelijcke procuratie, hem tot des naerbeschreven staet te doen, gegeven, luydende aldus.

Comparerende op heden desen xxviiien. january a(nn)o 1643 voer mij openbaer not(ari)s, en(de) inde presentie vande naerbeschreven getuygen, Aerdt Van Meerbeeck ende Michiel Heynsmans, bijde als geeede momboirs vande minderjarige kinderen van wijlen Jan Van Meerbeeck, in sijn leven meyer van Thildonck, die welcke vuyt crachte ende naer vermogen van authorisatie, hen tot tghene naerbeschreven staet, bijde heeren weesmeesters ende oppermomboiren van Thildonck verleent in date xiiiien. february a(nn)o 1642, hebben bekendt ende geleden wel ende deuchdelijck vercocht te hebben aen Philips De Haen en(de) Cathlijn Van Crochtum, gehuysschen en(de) ingeseten(en) van Herent, ende in coop accepterende eenen bempt, groot sesse dachmalen onbegrepen der maeten, gelegen in sijne grachten onder de baronnye van Rotselaer, genaempt den Linde Bempt, regen(oten) Merten Marschalck ter eenre, het Linde Broeck ter iie., Lucas Claes ter iiie., Cathlijn Van Malcot ter iiie. zijden, voer de somme van vijfftich guldens eens en(de) voirder op eene erffelijcke rente van twaelff guldens thien stuyvers tsjaers, den penninck xvien., vuytgaende opde voerschreven bempt, die welcke jaerlijcx treckende sijn d' erffgenamen Jaspar Driesmans, vallende alle jaere ... [n.v.], waranderende den selven bempt op een gans aen sijne ex(cellen)cie den hertoch van Aersschot sonder meer, dat die vercoopers totten voerschreven bempt eenich recht meer sijn reserverende, gelovende altijts genoech te doen in dijen nu oft naermaels bevonden worde iet te cort gedaen waere, belovende die coopers die voerschreve vijfftich guldens te betalen tusschen date deser ende Bamisse naestcomende als schult met recht verwonnen, hebbende voirts den voernoempden cooper tot verseeckeringe der vercoopers ende der voerschreven rente alnoch verobligeert ende ten onderpandt gestelt een dachmael landts, vrey ende onbelast, gelegen onder Thildonck op het Blommervelt, regenoten den H(eyligen) Geest van Wackerseel ter eenre, den voetwech ter iie., den H(eyligen) Geest van Rotselaer ter iiie. en(de) den H(eyligen) Geest van Loven ter iiiie. zijden, bij hen vercregen tegen Jan Verpaelt sone wijlen Peeters, constituerende die voerschreve vercoopers onwederoepelijcken een ieder thoonder deser om in hunnen naem te gaen ende compareren voerde heeren wethauderen deser stadt Loven, meyer en(de) schepenen(en) van Rotselaer, anderssints voer heer en(de) hoff competent ende aldaer hen vuyte voerschreven sesse dachmalen bempt inde voernoempde qualiteyt t' ontgoeden ende t' onterffven en(de) daer inne te goeden ende te erffven den voerschreven Philips De Haen ende sijne huysvrauwe naer der bancke recht ende mette solemniteyten daer toe gerequireert, promittentes ratum ac gratum onder obligatie, submissie ende renunciatie pro ut in forma, de et super quibus, etc(eter)a, aldus gedaen ter presentie van Geeraerdt Van Langendonck ende Sulpitius De Borchgraeffve, getuygen, hier toe geroepen en(de) gebeden, die d' originele minute deser mette vercoopers en(de) coopers hebben onderteeckent neffens mij openbaer not(ari)s, bijden Rade van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, quod attestor, en(de) was onderteeckent H. Vanden Cauter.

Welcken volgende den voerscheven comparant vuyt crachte sijnder voerschreven procuratie heeft het voerschreven contract in alle sijne poincten alhier vernieuwt en(de) gerepeteert, en(de) dijenvolgens inden naem der voers(chreve) constituanten per monitionem heeft opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse inden naem der voers(chreve) constituanten die voerscheve sesse dachmaelen bempt, hier voirens in sijne regenoten gespecificeert, ende die voerschreve opdraegere vuyt crachte als boven vuytte voers(chreve) sesse dachmaelen bempt be ontgoyet ende onterft sijnde, soo sijn daer inne behoirlijck gegoyt en(de) geerft ten erffelijcken rechte die voerschreve Philips De Haen en(de) Cathlijn Van Crochtum, gehuysschen, per mo(nitionem) jure et satis die voerschreven opdragere obligan(do) et submitten(de), die persoonen en(de) goederen der voerschreve constituanten ac renuncian(do) in forma et waras ut supra, coram Fusco, Gudelinus, xiiii. decembris a(nn)o 1643

 

In deze akte wordt enerzijds melding gemaakt van Philippus De Haen (zoon van Paschasius), inwoner van Herent, en anderzijds van zijn zwager (schoonbroer) Theodorus (Dirick) Van Cruchten (Van Crochten). Volgens de akte is deze laatste (wonende te Mechelen) de zoon van wijlen Theodorus en van wijlen Maria De Vis(s)chere.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7902, folio 24v., akte dd. 13 maart 1641.

Item in tegenwoirdicheyt der schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Philip De Haen sone Pa[s]chier wijlen Pa[s]chier, woonende onder Herent, die welcke hem heeft gestelt borge en(de) verbonden als principael voor Dirick Van Cruchten sone wijlen Diricx en(de) van wijlen Marie De Vischere, woonende tot Mechelen, zijnen swager, voor het lichten en(de) ontfangen vande capitale cooppenningen van alsulcken hoffstede, gelegen te Werchter aen het kerckhoff, als den voors(chreven) zijnen swager cortelinge heeft vercocht aen Jan Van Tongeren, tegenwoerdel(ijck) int selve huys woonende, bedraegende die selv den selven principalen coop voor die somme van iiic. l gul(dens) eens, daer vore dat t' voors(chreven) huys en(de) hoffstadt aen nyemanden en staet belast, verbonden noch veralieneert, behoudel(ijck) dat t' selve huys int leven van(den) voors(chreven) wijlen Dirick Van Cruchten, t' selve hennen vader, onder meer andere goeden heeft bij hem onbehoorl(ijck) belast met Barbara Lavaerts, sijne tweede huysvrouwe, opden xiien. february 1611 voor schepenen alhier in media met eene rente va(n) vi gul(dens)  v st(uyvers) t' sjaers aende Coll(egie) vande Godtheyt alhier, midts sij t' selve huys alleenel(ijck) was besittende in tochte, gelijck die voors(chreve) Barbara Lavaerts, alhier present zijnde, oock heeft bekent en(de) geloeft die voors(chreve) rente van vi gul(dens) v st(uyvers) in haer particulier te dragen en(de) hare voorkinderen daeraff volcomentl(ijck) t' ontlasten, daer vore verbindende haren persoon en(de) goeden in forma, obligando, submitten(do) ac renun(ciando) die voors(chreve) comp(aran)t in fo(rm)a, dyes geloeft die voors(chreven) Dirick Van Cruchten, zijnen swager, van alles costeloos en(de) schadeloos t' ontheffen en(de) indemneren onder obligatie, submissie en(de) renunc(iatie) als boven, coram Daneels, Corselius, martii xiiia., a(nn) 1641.

 

In de akte wordt melding gemaakt van Philippus De Haen en zijn vrouw Catharina Van Crochtum.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7902, folio 194v., akte dd. 27 oktober 1642.

Item in teghenwoerdicheyt des meyers, schepenen ende eyghenoten naerbeschreven gestaen Jan Verpaelt sone wijlen Peeters, wonende tot Wackerseel, per monitonem heeft opgedraeghen met behoirlijcke verthijdenisse een dachmael landts ombegrepen der maeten, gelegen opt Blommaerts Velt onder Thildonck, regenoten den Heyligen Geest van Wackerseel ter eenre, den voetwegh gaende naer Rotselaer ter iier., den H(eyligen) Geest van Rotselaer ter derdere ende den H(eyligen) Geest van Loven ter iiiier. zijden, hem opdraegere verstorven bij doot ende afflijvicheyt van sijne auders, expositus impositi sunt Philips De Haen ende Cathlijn Verpaelt Van Crochtum, gehuysschen, woonende tot Herent, per mo(nitionem) jure et satis obligan(do), subm(ittendo) ac renuncian(do) in forma, waranderende tvoerschreven dachmael lants voer vrij, eyghen ende ombelast geot, verclaerende den rechtveerdighen coop prijs daervan te sijn hondert ende dertich rinsguldens eens, die den voers(chreven) opdraegere in voldoeninghe deser bekent ontfangen te hebben, coram Borchgraeff, Goffart, octobris xxvii 1642.

 

In de akte wordt melding gemaakt van Philippus De Haen en zijn vrouw Catharina Van Crochten.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7900, folio 503r., akte dd. 20 juni 1639.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven nabescreven gestaen Jan Verpaelt met consente, wille, wete en(de) overstaen van Guillamme Verpaelt, sijnen broeder en(de) momboir cum tutore, bij manisse, etc(etera), heeft opgedraegen met behoorel(ijcke) v(er)thijden(isse) een dachmael lants, gelegen te Kelft onder Herent regenoten opt Cleyn tKerstervelt, regenoten sheeren straete ter ie., Coenraert Van(den) Broecke ter iier., den advocaet Langendonck ter iiier. en(de) vierder zijden, gel(ijck) tvoers(creven) goet den v(oer)s(creven) transporant in deylinge is gebleven tegen zijn(e) mede erffgen(aemen) voer meyer en(de) schepen(en) van Wackerseel des geleden van over een jaer en(de) de voers(creve) transportant daervuyt behoorel(ijck) ontgoeyt en(de) onterft zijn(de), soo is daer inne behoorel(ijck) gegoeyt en(de) geerft ten erffelijcke rechte Philips De Haen en(de) Cath(lijn)e Van Crochten, gehuyschen, per mo(nitionem) jure et satis die voers(creve) transportant oblig(ando) et submitt(endo) in forma et waras op ix (mij)ten heeren chijns aen heere van Kelft tanq(uam) prout, coram S(ainc)t Victoer, Cheyssens, Corselius, junii xxa., 1639.

Item te weten zoo p(ar)tijen v(er)claeren dat den rechtveerdigen coop van desen bedraeght ter so(m)men van een hondert en(de) vijftich vijffentwintich carolus guldens eens, los en(de) vrij gelt, zoo van pontpenningen, goedinge gelt als anderssints, boven aloch vijffentwintich carolus guld(ens), zoo van lijcoop als andere oncosten, coram eisd(em) d(aer)af den transp(or)tant hem bekent voldaen te sijn eisdem van renten daer mede sijn goet is belast, coram eisdem.

Item de v(oer)s(creven) Philips De Haen bekent aen(den) v(oer)s(creven) transportant als reste van desen coop schuldich te zijn die so(m)me van xxv gul(dens) die hij den v(oer)s(creven) transp(or)tant beloeft te voldoen binnen zesse weken naest(comen(de) assecutum coram eis(em).

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Philippus De Haen en Catharina Van Crochten.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuv elier, register nr. 7899, folio 431v., akte dd. 9 oktober 1634.

Item in tegenwoirdicheyt de meyers ende schepen(en) van Loven naebescreven gestaen Jan S(er)vrancx, woonen(de) te Herent, bij manisse, etc(etera), heeft opgedragen met behoorel(ijcke) v(er)thijden(isse) een derdendeel van een boender landts, gelegen onder Thildonck op Taeldervelt, regen(oten) Christiaen Houweycx ter eenre, sheeren strate ter iier., jo vrouwe Alijt Peckius wed(uw)e jo(ncke)r Anthonis Van(den) Heetvelde ter, vrouwe van Thildonck, ter iiier. zijd(en), en(de) in alder vuegen en(de) manieren, gel(ijck) tv(oor)schreven goet d(en) v(oor)s(chreven) transportant v(er)storven en(de) gesuccedeert is bijder doot en(de) afflijvicheyt van wijlen Barbara Huens, zijn(e) moedere, zoo hij v(er)claerde, exp(osito) imp(ositus) est Philips De Haen en(de) Cath(lijn)e Van Crochten gehuyssen, per mo(nitionem) jure et satis die v(oor)s(creve) transportant oblig(ando) et submitt(endo) in forma et waras op zesse st(uyvers) zekere evene, daer men jaerel(ijcx) voer betaelt zesse stuyvers aen S(in)t Cath(lijne)n aultaer van Overijssche chijns, item op negen rinsg(uldens) erffel(ijck) aen(de) Tweelff Apostelen alhier, geloven(de) de gehuysschen de selve rente en(de) chijns jaerel(ijcx) soo in tijts te betalen dat den v(oor)screven Jan Servrancx noch zijn(e) goeden noh erffgen(aemen) daervore nyet en sullen worden gemolesteert, directel(ijck) noch indirectel(ijk) in eeniger manieren, noch daervore v(er)binden(de) ind(ivisi)m hunne p(er)soon(en) en(de) goed(en), rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecomen(de), ende tot meerder v(er)sekerheyt van(de) geloeften van satis et waras, soo heeft de v(oor)s(creven) Jan Servrancx opgedragen met behoorel(ijcke) v(er)thijden(isse) de lic(entia) dicti vil(lici) eene rente van thien rinsg(uldens) erffel(ijck), bepant opde goed(en) Willem S(er)vrancx, zijn(en) broeder, als namentl(ijck) op huys en(de) hoff, groot ontrent een dachm(ael), gelegen onder Wijchmael tusschen de goeden van(den) Heyligen Geest van Loven ter ie., shee(ren) strate ter iier., en(de) Bartholomeeus Van Surpel ter iiier. en(de) Molenstraetken ter iiiier. zijd(en), onbelast exp(osito) imp(ositus) est de v(oor)s(creven) Philips De Haen en(de) Cath(lijn)e Van Crochten, en(de) dat bij maniere van cautie om daeraen te v(er)halen tgene daer inne de v(oor)s(creve) Jan Servrancx soude mogen bevonden worden in gebreke te sijn en(de) dat ter tijt en(de) wijlen toe de v(oor)s(creve) Jan Servrancx oft en(de) zijn(e) mede erffgen(aemen) sullen gequeten hebben alsulcken thien rinsg(uldens) tweelff rinsg(uldens) erffel(ijck) als hij me transp(or)tant met zijn(e) mede erffgen(aemen) bekent en(de) g(e)n(er)alijk op alle hunne goeden bekent bepandt hebben aen(de) Collegie du Bay en(de) nyet langere, item v(er)cleren p(ar)tijen de coop boven de v(oor)s(creve) geexprimeerde lasten te bedragen bedragen xxxv rinsg(uldens) eens, los en(de) vrij gelt, daeraf den v(oor)s(creven) Jan S(er)vrancx hem bekent voldaen en(de) bet(aelt) te sijn, coram Dielbeke, Vander Hulst, octobris ixa., 1634.

 

Bij deze een akte met vermelding van Philippus De Haen en zijn vrouw Catharina Van Crocht(en).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 125v., akte dd. 23 maart 1629.

Item in p(rese)ntie des meyers ende den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Jan Van Meerbeke, woonen(de) te Rotselaer, voorde tochte, Peeter Van Meerbeke, soene des v(oor)s(chreven) Jans, hier oyck present, hen tsaemen ende elcken van h int besonder sterckmaeckende voor Christoffel ende Jan Van Meerbeke, hunlieden sijne respective soenen en(de) broeders des v(oor)s(chreven) Jans, gelovende deselve in dijen te hebben om d' innehouden deser ter manisse te co(m)men lauderen ende approberen, ende hebben opgedraegen met wettige v(er)thijdenissen huys ende hoff metten toebehoorten, groot onbegrepen der maeten drije vierendeelen, soe de plecke gelegen is te Kelffs onder Herent, regenooten tsheeren straete in twee zijden, Jan Van(der) Cammen ter derdere, expositis impositi est sunt iure haereditario Philips De Haen ende Cathlijn Van Crocht, sijne huysvrouwe, et satis die v(oor)s(chreve) opdrageren indivisim elck inder qualiteyt, soe sij compareren, obligerende en(de) submitteren(de) henne p(er)soonen en(de) goeden, soe voor hem selven als voer den v(oor)s(chreven) Christoffel en(de) Jan Van Meerbeke, met renunciatie van(de) regel van rechte dicteren(de) dat generaele renunciatie van geender weerden en is ten sij dat speciale voorgaet, privil(egiis) de duob(us) reis et aliis in forma, ende waranderen(de) op des heeren chijns van(den) gronde aen(de) erffgen(aemen) Van Griecken, item aen(den) goidtshuyse van Bethleem met drije guldens erffel(ijck), v(er)schijnen(de) jaerel(ijcx) in augusto, item aen(de) kercke oft H(eyligen) Geest van Wespelaer twee gulden ende thien stuyvers erffel(ijck), alles staende ten laste der v(oor)s(chreven) gegoydden, metten achterstel der selver lasten van twee voorgaen(de) jaeren, v(er)claerende den prijse van(den) coope te bedraegen boven de gereserveerde lasten de somme van een hondert tweentseventich [guldens] eens, los en(de) vrije gelts, alreede aen(de) v(oor)s(chreve) opdrageren thennen contentemen(te) voldaen, coram Van Grave, Berckel, martii xxiii., 1629.

En nog een akte bij Van Ermegem.

     Uit dit huwelijk:

     De Haen Petrus, () Wakkerzeel 31.03.1623 (g. Verpaelt Petrus en Malins Anna),

     De Haen Petrus, () Wakkerzeel 12.09.1624 (g. Verpuilt Petrus en Van Crochten Anna),

     De Haen Andreas, () Wakkerzeel 23.12.1627 (g. Van Carel Andreas en Vanderhaghen Maria),

     De Haen Catharina, () Wakkerzeel 22.02.1633 (g. Malin Lambertus en Verpaelt Catharina),

     De Haen Guilielmus, () Wakkerzeel 21.04.1637 (g. Verpaelt Guilielmus en De Hertoghe Adriana),

     De Haen Nicolaus, () Wakkerzeel 27.09.1640 (g. Huijgens Nicolaus en Leerebels Anna),

 

2. Van Crochten Anna, XIII - XIV (S4329 + M5745),

 

Van Crochten Elisabeth, + Wakkerzeel ...02.1692, x Wakkerzeel 04.09.1640 (g. Servatius Van Cruchten en Fondry Servatius) met Fondri - Fondrij Antonius,

     Uit dit huwelijk:

     Fondrij (Maria?) Antonius, () Wakkerzeel 22.09.1641 promogenita (g. Van Esse Joannes en Van Tienen Maria),

     Fondri Petrus, () Wakkerzeel 26.04.1643 (g. Van Rijmenam Petrus en Paeps Anna),

     Fondri Theodoricus, () Wakkerzeel 20.11.1644 (g. Gobbens Theodoricus en De Neuter Joanna),

     Fondri Emerantiana, () Wakkerzeel 12.09.1646 (g. Fannus Joannes en Gijsels Emerantiana),

     Fondri Joannes, () Wakkerzeel 03.05.1648 (g. Ingelborghs Joannes en Van Maelcot Catharina n. Anna ...),

     Fondri Antonius, () Wakkerzeel 06.09.1650 (g. Van Langendonck Antonius en Lambaerts Gertrudis),

     Fondrij Joanna, () Wakkerzeel 11.01.1653 (g. Tempels Franciscus en Smets Joannes),

     Fondrij Anna, () Wakkerzeel 14.07.1655 (g. Viskens Gerardus n. Adrianus Verkammen en Willems Anna),

     Fondri Barbara, () Wakkerzeel 15.04.1659 (g. Fondri Godifridus en Bartolijns Barbara).

Van Crochten Guilielmus,

 

Van Crochten Nicolaus,

Van Crochten Walterius,

Van Crochten Jacobus,

Van Crochten Maria.
 


gezien de onvolledige Wakkerzeelse register zitten hierboven een paar berekende gissingen

 

XIII - XIV - Mertens Lucas (S4328 + M5744), () Wakkerzeel 15.05.1605 (g. De Rijcke Lucas en Van Langendonck Anna), x Wakkerzeel 18.06.1630 (g. Schuermans Joannes en Mertens Petrus) met Van Crochten - Vercrochten Anna (S4329 + M5745), () (niet Wak!, W!, Wes!, Rot, Wez, H, Til!, Buk!, Wink, K, ), + Wakkerzeel 12.01.1681.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Mertens Lucas.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Crochten - Mertens Lucas, XIII (M2872), () Wakkerzeel 28.08.1629 ill. (g. Loesen Martinus en Gobbelijns Maria),

 

Mertens Nicolaus, () Wakkerzeel 10.09.1632 (g. Dams Judocus en Karis Margareta), x Wakkerzeel 19.01.1655 (g. Mertens Lucas en Fondri Antonius) met Vlemincks - Vlemincx Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Antonius, () Wespelaar 13.10.1655 (g. Elisabeth Crochten n. Antonius Fondri en Anna Vleminx),

     Mertens Nicolaus, () Wespelaar 04.08.1658 (g. Nicolaus Van Campenhoudt en Maria Martens),

     Mertens Fredericus, () Wespelaar 25.05.1661 (g. Martinus Vlemincx n. Fredericus Hermans en Maria Conincx n. Elis. Vlemincx),

     Mertens Jan, () Wespelaar 28.03.1664 (g. Jan Rassaert en Maria Van Wassenhove n. Maria Fondrye),

     Mertens Nicolaus, () Wespelaar 16.07.1670 (g. Petrus Schovaerts en Petronella Segers), moeder Catharina,

 

Mertens Maria, () Wakkerzeel 12.04.1635 (g. Daems Waltherius en Van Aken Maria), x 1 Wakkerzeel 05.04.1659 4 de gr.  (g. Van Langendonck Wilhelmus en Mertens Lucas) met De Koninck Egidius, x 2 ? Wespelaar 22.04.1659 (g. Wilhelm Joostens en Egidius Van den Panhuysen) met Verbesselt Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     ? 2. Verbesselt Anna, () Wespelaar 26.04.1660 (g. Nicolaus Van Campenhoudt en Anna Helsemans),

     Verbesselt Catharina, () Wespelaar 29.01.1662 (g. Jan Couckelberchs en Catharina Verbesselt),

     Verbesselt Alexander, () Wespelaar 18.12.1663 (g. Alexander Joostens en Maria Verbesselt),

     Verbesselt Catharina, () Wespelaar 01.03.1665 (g. Wilhelm Verbesselt en Catharina Janssens),

     Verbesselt Wilhelmus, () thuis door vader Wespelaar 24.07.1667 (g. Wilhelm Buelens en Anna Philet n. ... Anna),

     Verbesselt Elisabeth, () Wespelaar 21.11.1668 (g. Corneel Verbesselt n. Van Couckelberch Jan en  Elisabeth Van Boesdonck),

     Verbesselt Antonius, () Wespelaar ...03.1671 (g. Antonius Rassaert),

     Verbesselt Catharina, () Wespelaar 04.11.1675 (g. Henricus Vander Velden en Catharina De Becker),

 

Mertens Anna, () Wakkerzeel 04.11.1637 (g. Petrus Jaecks en Elisabeth l. Anna ...),

 

Mertens Susanna, () Wakkerzeel 29.12.1639 (g. Van Cruchten Theodoricus en Mertens Joanna),

 

Mertens Wilhelmus, XII (S2164), () Wakkerzeel 20.02.1642 (g. Mertens Wilhelmus en Van Langendonck Elijsabeth),

 

Mertens Theodoricus, () Wakkerzeel 02.08.1644 (g. Gobbens Theodoricus en Lavaerts Gertrudis), + Wakkerzeel 18.03.1729, x Wakkerzeel 11.07.1671 (g...) met Van Gorp Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Joanna, () Wakkerzeel 01.07.1673 (g. Mertens Lucas en Van Langendonck Joanna),

     Mertens Anthonius, () Wakkerzeel 25.06.1676 (g. Van Dijck Anthonius),

 

Mertens Anthonius, () Wakkerzeel 24.10.1648 (g. Fondri Anthonius en Geens Anna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom