Voorouderlijst Van Bostraten Henricus

 

Bosstra(e)ten Van, (van) Bostraeten

Naam uit de plaatsnaam Bosstraat in Berlaar/O.L.V.Waver (Antwerpen) en Erpe (Oost-Vlaanderen).

 


 

XIV - XV - Van Bostraten Henricus (S + N),

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Bostraten Sara, x (niet Rot, ) met Vanden Broeck Egidius,

RTS1606 fo 139v: 14 feb 1635:
S+D erfgen Gielis Vandenbroeck x Sara Van Bostraeten
- Gielis Vandenbroeck
- Jan Vandenbroeck
- Adriana Vandenbroeck x Adriaen Michiels
- Alida Vandenbroeck x Michiel De Brier
- Elijsabeth Vandenbroeck x Boudewijn Van Boischot
1. Gielis Vandenbroeck, Adriaen Aichiels en Boudewijn Van Boeschot een half boender lants in de hellicht
2. Michiel De Brier in de voors qualiteyt ende tot behoef van Jan Vandenbroeck ten overstaen van Jan Van Bostraeten als momboir van voors Jan Vandenbroeck ende van Adriaen Meeus als medemomboir desselfs seker half boender lants gelegen in de hellicht in twee diversche plecken groot samen een boender onverdeylt tegen derfgen Jan Dauwen.

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Adriana, x (niet Rot,) met Adriaen Michiels, 

     Van den Broeck Aleijdis, x Rotselaar 06.09.1633 (g.  De Brier Cornelius en Van Bostraeten Joannes) met De Brier Michael, 

     Vanden Broeck Elizabeth, () Rotselaar 17.02.1608 (g. Van Bostraten Johannes en Ally Elizabeth),

     x Rotselaar 04.06.1634 (g. Van Boisschot Judocus en Paeps Anthonius/mag. Van Crieckinge Joannes) met Van Boisschot Balduinis,  

     Vanden Broeck Egidius, () Rotselaar 06.11.1610 (g. Vanden Broeck Egidius en Kersbeck Magdalena),

     Vanden Broeck Catharina, () Rotselaar 25.11.1613 (g. Janssens Guilielmus en Van Aerschot Catharina),

     Vanden Broeck Judoca, () Rotselaar 07.04.1615 (g. Tresmans Jaspar en Van Crieckinghe Judoca),

     Vanden Broeck Joannes, () Rotselaar 02.11.1618 (g. Laijvers Joannes en Van Eynde Anna),

 

Van Bostraten Johannes, XIII - XIV (N5022 + S7230 + S9934 + S10134).

 


 

XIII - XIV - Van Bostraten Johannes (N5022 + S7230 + S9934 + S10134), x (niet Rot, W!, Wak!, ) met Van Hougarde Margareta 'N5023 + S7231 + S9935 + S10135).

 

Akte met dank aan Christine Savat. 

Wer1848: Fo 11bisv (9 jan 1604):

Huijbrecht Van Hoegaerden hem sterkmakende over Merten Van Heymbeeck x Berbel Van Hoegaerden den voors Huijbrecht dochter, Jan Van Hoegaerden ende Hans Van Bostraeten x Margriet Van Hoegaerden, ter eenre, ende Hendrik Peeters vervangende hiermede zijn broeder Gielis Peeters ter andere hebben samen opgedragen tot behoef van Hendrik Van Dycken x Elisabeth Lauwers een dm land geheeten tHeygueten. 

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Joannes Van Bos(sch)straeten en Margaretha Van Hoegaerden, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7516, folio 86r., akte dd. 9 oktober 1626.

Bosschstraeten h(abe)t.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), etc(etera), gestaen Henrick Van Roost, om t' gene des naerbes(chreven) staet te mogen doene, hebben(de) procura(ti)e speciael en(de) onwederroepel(ijck) bevel, hem gegeven respectivel(ijck) bij heeren en(de) m(eeste)rs Jacobus Sauvaige den ouden en(de) Jacobus, sijnen sone, beyde licentiaten inde rechten, en(de) gepasseert voor A. Cuypers als openbaer not(ari)s en(de) seeckere getuygen op den xxviii. 7bris. 1626 lestleden, alhier gesien en(de) gebleken, waeraff den teneur onder dit contract sal worden geinsereert.

Opden xxviiien. 7bris. 1626 comparerende heer ende m(eeste)r Jacobus Sauvaige den ouden ende heer en(de) m(eeste)r Jacobus Sauvaige den jongen, beyde licentiaeten inde rechten, hebben vercocht ende vercoopen bij desen aen Jan Van Bosschstraeten, woonende te Werchtere, alhier p(rese)nt en(de) t' selve accepteren(de), soo tot sijnen behoeve als tot behoeff van Margriete Van Hougaerden, sijne huysvr(ouwe), die hellicht van seven dachm(aelen) bempts, waer van d' ander hellicht is competeren(de) jo(uffrouw)e Johanna Sauvaige, respective dochtere en(de) sustere der voors(chreve) vercooperen, gel(ijck) de selve onbegrepen der maeten gelegen sijn onder Werchtere int Schaetbroeck, regenooten die voors(chreven) Jan Van Bosschstraeten ter eenre, s' heeren straete ter iie. en(de) iiire., die Demere ter iiiire. en(de) ve. ende den heere van Blaesvelt ter 6e. sijden, ende dat om ende voor de so(mm)e van 600 r(insguldens) eens, los geldts, boven die lasten daer op uytgaen(de), te weten die hellicht van vier rinsg(uldens) v st(uyvers) erffel(ijck) vuyt eene meerdere rente aenden Grooten H(eyligen) Geest binnen Loven, waer op t' selve bij desen wort gewarandeert, constitueren(de) die voors(chreve) vercooperen onwedrerroepel(ijck) Niclaes Van Craenenbrouck, m(eeste)r Hendrick Van Roost ende eenen yegelijcken thoonder deser besondert om de goedinge hier van voor meyer ende schepenen van Loven en(de) alomme elders daer des van noode wesen sal, wettel(ijck) te passeren met geloefte van genoechdoeninge en(de) warantschap als voors(chreven) staet, mitsgaders observantie van alle solemniteyten naer recht ende costuyme gerequireert, promittentes ratum et gratum, obligantes, submittentes et renuncian(tes) in fo(rm)a, aldus gedaen tot Loven ter p(rese)ntie van Merten Briers en(de) Carel Pinnock, als getuygen hier toe versocht, ende hebben die vercooperen die minute deser onderteeckent, onder stont neffens mij openbaer notaris, inden Raede van B(ra)bant geadmitteert, ondert(eeckent) A. Cuypers, not(ari)s.

Per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijdenisse die hellicht van seven dachmael bempts, waer van d' ander hellicht is competeren(de) jo(uffrouw)e Johanna Sauvaighe, respective dochter ende suster der voors(chreve) constituanten, gel(ijck) de selve ombegrepen der maeten gelegen sijn onder Werchter int Schaetbroeck, regen(ooten) Jan Van Bosschstraeten ter ire., s' heeren straete ter iire. en(de) iiire., die Demere ter iiiire. en(de) ve. en(de) den heere van Blaesvelt ter vier. zijden, expos(ito) impos(itus) est de voors(chreven) Jan Van Bosschstraeten, soo tot behoeff van hem selven als mede tot behoeff van Margriete Van Hougaerden, sijne huysvr(ouwe), woonende tot Werchtere, et satis die voors(chreve) woonende tot Werchtere et satis die voors(chreven) geconstitueerde obligan(do), etc(etera), et waras op de hellicht van vier rinsg(uldens) vijff stuy(vers) erffel(ijck) vuyt eene meerdere rente aen(den) Grooten H(eyligen) Geest binnen Loven, tamq(uam) prout jure, coram Assche, Impens, octob(ris) ixa., 1626.

 

Hierbij twee akten. In de eerste vind ik niet direct een connectie. Bij de tweede akte, die verwijst naar de eerste akte, vond ik  wel een connectie. Met de tweede akte geraak je overigens EEN GENERATIE HOGER. Hierin wordt melding gemaakt van Joannes Van Bostraeten en zijn vrouw Margaretha Van Hoegaerden, die hun naderschap (voorkooprecht wegens familiale banden) lieten gelden op een onroerend goed op de Varent onder Werchter. Het goed werd oorspronkelijk gekocht door Henricus en Martinus Briers, kinderen van Adrianus. Blijkens de akte is Joannes Van Bostraeten de zoon van Henricus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7511, folio 58v., akte dd. 9 oktober 1620.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(creven) gestaen Jacob Van(den) Brant en(de) Anna Paps, gehuysschen, woonen(de) tot Keerberghen, per mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff boen(der) landts ombegrepen der maeten, wesende een besloten block, gelegen tot Varent onder Werchter, regen(oten) de kercke van Werchter ter ie., derffgen(aemen) Peeters Van Essche ter iie., sheeren straete ter iiie., Adriaen Briers en(de) Jooris Van Aerschot ter iiiie. zijden, exp(osito) soo sijn daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Henrick en(de) Merten Briers, kinderen des voors(chreven) Adriaens, et satis die voors(creve) opdraegeren obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et waras op xx st(uyvers) ts(iae)rs aende kercke van Werchter, noch drije rinsg(u)l(dens) ts(iae)rs aen Govaert N., woonen(de) tot Keerberghen, ende soo verre meer bevonden wordt daerop vuyttegaen, excederen(de) die vijff stuyvers) ts(iae)rs, dat geloven die voors(creve) opdraegeren thennen laste te nemen en(de) de voors(creve) coopers daeraff tindemneren ende tot behoorl(ijcke) vasticheyt en(de) goet waerschap van des voors(creven) es, hebben die voors(creve) opdraegeren alnoch opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) drije dachmaelen landts, gelegen onder Werchter op Tremelo, geheeten de Hoyvelle, regen(oten) Lambrecht V(er)calsteren in drije zijden, sheeren straete ter iiiie., exp(osito) imp(ositi) sunt die voors(creven) Henrick en(de) Mertten Briers om hen gebreck naemaels daeraen te v(er)haelen bij faulte van tvoors(creven) waerschap, voirder oft anderssints nyet, et satis et waras voor ombelast, coram Schoer, Greve, octob(ris) ixa., 1620.

Item die voors(creve) partijen v(er)cleeren den prijs van(den) coop van tvoors(creven) landt te wesen twee hond(er)t vier rinsg(u)l(dens) xvi st(uyvers) en(de) twelff rinsg(u)l(dens) lijffcoop, daerinne begrepen het capitael vna(de) voors(creve) drije rinsg(u)l(dens) erffel(ijck), bedraegen(de) xlviii rinsg(u)l(dens) eens, sijnde alsoo den justen prijs hondert lvi rinsg(u)l(dens) xvi st(uyvers) en(de) xii rinsg(u)l(dens) lijffcoop, item het goedinghe gelt en(de) tpontgelt moeten partijen halff en(de) halff draeghen en(de) dopdraegers zullen de v(er)loopen vande voors(creve) gewarandeerde lasten affdoen en(de) betaelen totten dach van heden date deser, eisd(em).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7511, folio 78v., akte dd. 30 oktober 1620.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(creven) gestaen Adriaen Briers, hem sterckmaecken(de) voor Henrick en(de) Merten Briers, sijns kindreen, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een besloten block, gelegen ter Varent onder Werchter, regen(oten) de kercke van Werchtere ter ie., derffgen(aemen) Peeters Van Essche ter iie., sheeren straete ter iiie., Adrien Briers voors(creven) en(de) Jooris Van Aerschot ter iiiie. zijden, exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Jan Van Bostraeten soene wijlen Henricx en(de) Margriet Van Hougaerden, sijne huysvr(ouw)e, en(de) dat bij maniere van naerderschappe, per mo(nitionem) et satis et waras als inde goedenisse, bij hem Adriaen v(er)cregen voor schepen(en) meyer ende schepen(en) van Loven opden ix. octob(ris) 1610 in prima van Jacob Van(den) Brant, cederen(de), transporteren(de) en(de) geven(de) den sel(ven) gehuysschen over allen sijn recht, dwelck hij int v(er)crijch van(den) sel(ven) lande was hebben(de), soo van warantschap, onderpandt als anderssints, om tsel(ve) goet te houden en(de) te besitten als hij tsel(ve) was hebben(de), eodem iure, coram S(ainc)t Victor, Willemaerts, octob(ris) xxxa., 1620.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere geg. Rot, Wak, Bet, K, S, H, Rot, Wez,

 

Van Bostraten Petrus, x (niet W!, ) met De Worteleer Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bostraten Joannes, () Werchter 20.09.1626 (g. De Worteleer Joannes en Van Bostraten Elijsabeth),

 

Van Bosstraeten Elisabeth, XII - XIII (N2511 + S3615 + S4967 + S5067),

 

Van Bostraten - Van Boschstraeten Joannes, x (niet W!, ) met Vermeulen Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bostraten Petrus, () Werchter 29.09.1639 (g. Valleij Joannes n. Bostraten Petrus en Van Wijngaerde Margareta),

     Van Bostraten Maria, () Werchter 27.010.1641 (g. Van Bostraten Joannes sr en Vanden Broeck Adriana),

     Van Bostraeten Margareta, () Werchter 30.12.1643 (g. Schrijns Guilielmus en Schrijns Margareta n. Van Hogaerden Margareta),

     Boschstraeten Henricus, () Werchter 21.01.1646 (g. Lijsens Henricus en Vermeulen Anna,

 

Van Bostraeten Anna, x Werchter 16.07.1656 (g. De Worteleers Guilielmus en Schrijns Guilielmus) met De Worteleers Joannes.

 


 

XII - XIII - Schrijns Guilielmus (N2510 + S3614 + S4966 + S5066),  x (niet Wak, ) > 1628 met Van Bosstraeten Elisabeth (N2511 + S3615 + S4967 + S5067), () Rotselaar 30.07.1609 (g. Verboven Guilielmus en Huls Elizabeth).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Schrijns Guilielmus.

 

Uit dit huwelijk:

    

Schrijns Margaretha, () Werchter 03.05.1628 (g. De Wortelaer Joannes en Van Hoeghaerden Margaretha), x Werchter 19.05.1647 (g. Scrijns Wilhelmus en pretor Van Tongelen Petrus) met De Raymaeker Cornelius,  deze huwde x 2 met zus Anna. zie onder,

    

Schrijns Maria, x Werchter 12.10.1658 (g. Vanden Put Petrus, Schrijns Guilielmus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Vandenput Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Vanden Putte Guilielmus, () Werchter 05.12.1658 (g. Schrijns Guilielmus en Vervoort Anna),

     Vanden Putt Petrus, () Werchter 14.01.1663 (g. Vanden Putt Petrus en Schrijns Adriana),

     Vanden Putte Joanna, () Werchter 19.04.1665 (g. Gobbelijns Petrus en Schrijns Joanna),

     Vanden Putt Remigius, () Werchter 06.12.1667 (g. Verstraten Joannes n. Schrijns Remigius en Van Bostraten Anna),

     Van de Put Barbara, () Werchter 14.12.1670 (g. Gobelens Joannes en Schrijns Barbara),

     Van de Put Carolus, () Werchter 24.05.1673 (g. Jansens Carolus en Schrijns Petronella),

 

Schrijns Joanna, x Werchter 21.10.1657 (g. Janssens Carolus en ... Joannes) met Janssens Carolus,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Joannes, () Werchter 11.06.1658 (g. De Wortelere Joannes en Schrijns Maria),

     Janssens Gerardus, () Werchter 05.07.1659 (g. Janssens Gerardus n. Mirox Petrus en Van Esche Barbara),

     Janssens Wilhelmus, () Werchter 01.11.1662 (g. Schrijns Wilhelmus en Van Bostraten Anna),

     Janssens Anna, () Werchter 01.11.1662 (g. De Wijngarde Henricus en Vanden Berge Anna),

     Janssens Joannes, () Werchter 29.04.1665 (g. Crabbeels Joannes Dnus en Worteleers Lucia n. Schrijns Anna),

     Janssens Wilhelmus, () Werchter 16.02.1667 (g. Schrijns Wilhelmus en Bries Elisabeth),

     Janssens Maria, () Werchter 16.02.1667 (g. Meelkens Joannes en Van Vlasselaer Maria),

     Janssens Remigius, () Werchter 25.04.1672 (g. Schrijns Remigius en Schrijns Barbara),

     Janssens Catharina, () Werchter 25.04.1672 (g. Coens Joannes en Janssens Catarina),

     Janssens Joannes, () Werchter 09.12.1674 (g. Meerkens Henricus en Schrijns Petronilla). 

 

Schrijns Catharina, () Rotselaar 09.09.1638 (g. De Wijngaert Joannes en De Witte Catharina), x Werchter 11.11.1664 (g. Schrijns Guilielmus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Van Bael Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bael Guilielmus, () Werchter 03.05.1665 (g. Guilielmus Schrijns en Anna Bostraeten),

     Van Bael Guilielmus, () Werchter 16.09.1666 (g. Guilielmus Sgrijns sr en Maria Schrijns),

     Van Bael Barbara, () Werchter 29.01.1668 (g. Guilielmus Worteleers en Barbara Schrijns),

     

Schrijns Wilhelmus, x 1 Werchter 21.10.1657 (g. Janssens Carolus en ... Joannes) met Janssens Joanna, x 2 Werchter 25.09.1659 bloedv. (g. Schrijns Guilielmus pater, De Wortelere Guilielmus frater en Van Tongelen Arnoldus koster/schepene) met De Worteleer (Worteleers) Lucia (S2197 + S6197), (deze x 1 x Werchter 10.11.1641 (g. Stroobants Joannes en De Wijngaert Joannes) met Verstraten Joannes (S2196 + S6196)), x 3 Werchter 22.01.1667 (g. Verstreken Joannes en Janssens Carolus) met Verstreken Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Verstraten Petrus, XI - XII (S1098 + S3098), () Werchter 12.04.1643 (g. Van Tongelen Petrus en Serneels Catarina),

     Verstraten Guielmus, () Werchter 25.06.1645 (g. Worteleer Guilielmus en Verstraten Maria),

     Verstraten Joannes, () Werchter 16.04.1648 (g. Van Eijcken Joannes en Van Essche Barbara),

     + Werchter 13.08.1720 in ecclesia, x Werchter 23.03.1686 (g. Van Roest Cornelius en Vander Haghen Joannes)

     met Anna Van Roost, () Werchter 19.08.1666 (g. Gerardus Van Krieckinge en Anna Paeps),

     + Werchter 16.04.1741 in ecclesia, fa Cornelius en Anna Van Tongelen,

     Verstraeten Anna, () Werchter 05.01.1651 (g. Schrijns Wilhelmus en Van Tongelen Anna), x Werchter 01.07.1677

     (g. Foblets Joannes en Verstraten Henricus) met Fobelets Joannes,

     Verstraeten Henricus, () Werchter 25.12.1653 (g. Crab Henricus en Goris Margareta),

     Verstraeten Henricus, () Werchter 10.01.1657 (g. De Worteleers Henricus en Aerts Paschasia),

     x Werchter/Mechelen 05.06.1699 (g. Van Roost Arnoldus en Costenoble R.P. minoriet) met Catharina Van Roost,

     () Werchter 06.09.1677 (g. Joannes De Wijgaert en Adriana Paeps n. Catharina Van Tongelen), + Werchter 05.05.1772, fa. Cornelius en Anna Van Tongelen,

     2. kinderloos ?

     3. Schrijns Guilielmus, () Werchter 11.09.1661 (g. Schreyns Wilhelmus nomine suis puer Joannes en Mesmaeckers Anna),

     Schrijns Catharina, () Werchter 14.12.1663 (g. De Worteleers Guilielmus en De Troch Catharina Brigitta),

     x Mechelen Rom  04.02.1690 (g. Van Roost Cornelius pater en Vanderhaegen Joannes) met Van Roost Arnoldus,

     4. Schrijns Elisabeth, () Werchter 10.10.1668 (g. Van Roost Cornelius n. Jansens Gerardus en Van Bostraeten Elisabeth),

     Schrijns Gulielmus, () Werchter 17.05.1671 (g. Schrijns Gulielmus en Verstreken Anna),

     Schrijns Catharina, () Werchter 18.02.1674 (g. Schrijns Wilhelmus en Janssens Catarina),

     Schrijns Remigius, () Werchter 03.05.1677 (g. Schrijns Remigius en Van Tongelen Anna),

 

Schrijns Anna, XI - XII (N1255 + S1807 + S2483 + S2533),

 

Schrijns Adriana, () Werchter 05.11.1642 (g. Worteleer Guilielmus en Calstermans Maria n. Calstermans Adriana),

 

Schrijns Barbara, () Werchter 15.02.1645 (g. Vanden Panhuysen Gregorius en Vanden Calster Barbara), x 1 Werchter 11.11.1673 (g. Schrijns Wilhelmus en Van Adorp Norbertus) met Van Adorp Renerus, x 2 (niet W, Bet, ) met Bols Guilielmus, deze x 1 Betekom 26.07.1665 (g. Vander Loock Adrianus, Bastiaens Joannes, Van Roij Adrianus en De Brier Marcus) met Van Gauberghen Elisabeth, x 2 Betekom 05.06.1669 (g. Joannes Joannes en Janssens Carolus) met Janssens - Jancens - Jances Magdalena, () Werchter 27.02.1645 (g. Janssens Michael en Vanden Sande Magdalena),

     Uit dit huwelijk:

     1. Bols Gerardus, () Betekom 21.12.1666 (g. Janssens Gerardus en Brugmans Joanna),

     Bols Joannes Baptista, () Betekom 05.04.1668 (g. Van Vlasselaer Petrus en Wauters Elisabeth),

     2. Cools Lucia, () Betekom ? 04.03.1671 (g. De Bruijn Adrianus en Pieters Lucia),

     Bols Jeronimus, () Betekom 21.12.1672 (g. Jancens Gerardus n. Jancens Jeronimus en Jansens Anna n. Mijlemans Elisabeth),

     Bools Catharina, () Betekom ...03.1675 (g. Jansees Carolus en Vandervekens Catharina),

     Bools Anna, () Betekom 08.06.1677 (g. Vermeijlen Guilielmus en dlla Anna Verscheuren),

     3a. Van Adorp Adriana, () Werchter 06.10.1674 (g. Van Adorp Joannes en Van Bostraten Elijsabeth),

     3b. Bols Petrus Josephus, () Betekom 28.04.1684 (g. Dnus Saverneel Petrus en Van Langendonck Elisabeth),

     Bols Henricus, () Betekom 02.09.1687 (g. Librecht Henricus n. Verstraeten Henricus en Scrijns Catharina),

 

Schrijns Remigius, () Werchter 04.09.1647 (g. Wortelaers Henricus en Wortelaers Lucia), x Werchter 28.02.1672 bloedv 3 de en 4 de gr. en hertrouw 03.02.1674 (g. Schrijns Wilhelmus en De Worteleer Wilhelmus) met Ingelborghs Catharina, deze x 1 Werchter 14.06.1655 (g. Van Tongelen Petrus maierus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Lauwens Petrus jr,

     Uit dit huwelijk:

     1. Lauwens Guilielmus, () Werchter 19.04.1656 (g. De Woortelers Guilielmus en Serneels Catharina),

     Lauwens Joannes, () Werchter 19.04.1662 (g. Janssens Joannes en De Worteleer Lucia),

     Lauwens Petrus, () Werchter 04.04.1664 (g. Van Dijck Petrus en Engelborghs Maria),

     Lauwens Anna Maria, () Werchter 29.05.1667 (g. Lauwens Adrianus en Ingelborghs Anna),

     Lauwens Joannes, () Werchter 10.07.1671 (g. Dauwen Joannes en Van Haecht Elijsabeth),

     2. Schrijns Catharina, () Werchter 31.12.1673 (g. Worteleers Joannes en Van Leemput Maria n. Des Mares Catarina),

 

Schrijns Petronilla, () Werchter 29.01.1650 (g. Peeters Wilhelmus en Van Ophem Joanna), x Werchter 12.01.1675 (g. De Keijser Joannes en Schrijns Remigius) met De Keyser Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     De Keijser Guilielmus, () Werchter 04.05.1675 (g. Van de Put Guilielmus en De Keijser Elisabet),

     De Keijser Petrus, () Werchter 16.11.1677 (g. De Keijser Petrus en De Worteleer Lucia),

     De Keijser Joannes, () Werchter 17.02.1680 (g. De Keijser Joannes en De Keijser Anna),

     De Keijser Remigius, () Werchter 17.02.1680 (g. Scrijns Remigius en Van Arschot Catharina).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom