Voorouderlijst Van Bijgaerden Cornelius

 

Beygaerden Van, Beygaert, Beijgaert

Naam uit de plaatsnaam Bijgaarden (Vlaams-Brabant) of plaatsnaam in Hoksem (Vlaams Brabant).

  


 

XIII - Van Bijgaerden Cornelius (S), ca.1510, x met Magdalena Vanderzijpen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Bijgaerden Catharina, XII (S),

 

Van Bijgaerden Guilielmus,

 

Van Bijgaerden Joannes,

 

Van Bijgaerden Anna, x met Godefridus De Brier,

 

Van Bijgaerden Augustinus.

 


 

XII - Brugmans Guilielmus (S), fs Guilielmus ?, ca. 1540 (75 jaar in 1624)   x  (niet Rot, ) met Van Bygaerden Catharina,

 

De volgende akte (met dank aan Paul Peeters) met bijhorende procuratie is vrij interessant omdat ze een zicht geeft op het gezin van Cornelius Van Bijgaerden en Magdalena Vanden Zijpe, waarvan dochter Catharina huwde met Guilielmus Brugmans. Zo blijkt dat Catharina de zuster te zijn van Guilielmus (Willem), Joannes (Hans), Anna (Anneken) en Augustinus. Joannes was brouwersgast en woonde in Antwerpen. Anna was gehuwd met Godefridus De Brier.

Daarnaast wordt in de akte ook melding gemaakt van Joannes Vanden Panhuysen, meier van Rotselaar, en zijn vrouw Dymphna Aurocx.

Soms slaagde de stadsklerk de bal wel goed mis. In de akte staan niet minder dan drie fouten.

1.      Daar waar er stond "ende de selve Willem". Hier moest er mijn inziens staan "ende Willem Van Bijgaerden". Even verder staat er immers "geconstitueert ende gemachticht sijnde bij Jan Van Bijgaerden, sijns broeders". Verder in de akte staat er ook "hier inne vervangende Augustijn Van Bijgaerden, alnoch minderjarich, broeder des voors(chreven) Willems, Jans, Cathlijne ende Anneken Van Bijgaerden, alle kinderen ende erffgen(aemen) van ...".

2.      In de eigenlijke akte verwees hij naar de procuratie die Joannes Van Bijgaerden verleden had voor notaris Joannes Haddin, residerende te Aert. Van de plaatsnaam Aert had ik nog nooit gehoord en aanvankelijk dacht ik dat het mogelijk ging om Ath in Henegouwen, doch de bijgaande procuratie zelf geeft meer duidelijkheid. Het was een notaris die in Antwerpen verbleef.

3.      Volgens de akte was Joannes Vanden Panhuysen gehuwd met Dymphna Surocx, terwijl dat het natuurlijk Aurocx moest zijn
[Jan Haddin als not(ari)s ende sekere getuyghen, resideren(de) binnen]

der stadt van Aert, opden 29. octobris

lestleden, alhier gesien en(de) volcomelijck
ten erffelijcken rechte Jan Van(den) Panhuyse,

meyer van Rotselaer, soo in sijnen eygen

naem als mede inden naem en(de) tot behoeff

van Digna Surocx, sijne huysvrouwe,

per mon(itonem) iure, et satis die voors(chreve)

De eerste letter "S" in Surocx is identiek aan de "S" in satis.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7889, folio 160v., akte dd. 7 december 1615.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen, Cathlijne Van Bijgaerden met consente, wille, wete ende overstaen Willems Brugmans, haers mans, ende de selve Willem [lees : ende Willem Van Bijgaerden] tot des naebes(chreven) staet te moghen doen, oock behoorl(ijck) geconstitueert ende gemachticht sijnde bij Jan Van Bijgaerden, sijns broeders, volgende den instrumente van procuratie d(aer)op gemaeckt ende gepasseert voor Jan Haddin als not(ari)s ende sekere getuyghen, resideren(de) binnen der stadt van Aert (!) opden 29. octobris lestleden, alhier gesien en(de) volcomelijck gebleken, en(de) waeraff den teneur hier naer sal worden geinsereert, Anneken Van Bijgaerden met consente, wille, wete en(de) overstaen van Goert De Brier, haers mans, de selve Willem Van Bijgaerden ende Goert De Brier beyde ende elck een voor al int besundere, hen in desen sterckmaeckende ende hier inne vervangende Augustijn Van Bijgaerden, alnoch minderjarich, broeder des voors(chreven) Willems, Jans, Cathlijne ende Anneken Van Bijgaerden, alle kinderen ende erffgen(aemen) wijlen Cornelis Van Bijgaerden ende Magdalene Van(den) Zijpe, gehuysschen als sij leefden, bij manisse, et(ceter)a, hebben opgedraeghen met behoorel(ijcke) verthijdenis allen hun actie, paert, deel ende gerechticheden, hunlieden ende elcken van hen comparanten respectivel(ijck) competeren(de) inder qualiteyt als voore in eenen besloten bempt, geleghen halff onder Rotselaer ende halff onder Wiltsele, groot drije dachmaelen xxv roeyen, luttel min oft meer, alsoo den selven geleghen is regen(oten) sheeren straete ter ie., d' erffgen(aemen) Jacobs Van(den) Bossche ter tweedere, mevrouwe d' abdisse van Vrouwenperck ter iiie. en(de) de beke, genaemt de Borchtgracht, ter vierdere sijden, ende de voors(chreve) opdraegeren respectivel(ijck) inder qualiteyt ende naer vermoghen als voore d(aer)vuyt behoorl(ijck) ontgoet en(de) onterft sijnde, soo is d(aer)inne behoorl(ijck) gegoet en(de) geerft ten erffelijcken rechte Jan Van(den) Panhuyse, meyer van Rotselaer, soo in sijnen eygen naem als mede inden naem en(de) tot behoeff van Digna Surocx (!), sijne huysvrouwe, per mon(inionem) iure et satis die voors(chreve) transportanten elck in qualiteyt als voore, oblig(ando) et submitten(do) in forma, et waras elck dachmael aen t' goidtshuys van Vrouweperck voors(chreven) op een(en) cappuyn, eenen penninck Lovens en(de) xvi plecken Brab(an)ts tanquam prout, coram Thommen, Greve, decembris viia., 1615.

            Hier naer volght den teneur der voors(chreve) procuratie.

Op heden den xxix. octobris a(nn)o xvic. en(de) vijfthien compareren(de) voor voor (!) mij Jan Haddin, openbaer notaris, bijden Raide van Brab(an)t geadmitteert, t' Antwerpen resideren(de), en(de) den getuyghen naergenoemt, Hans Van Bijgaerden, brouwers gast, meerderjarich ende sijns selffs sijnde, inwoonder deser stadt, geboren van Rotselaer bij Leuven, mij notaris bekent sijnde, constituit Willem Brugmans, sijnen swaeger, woonen(de) binnen Rotselaer voors(chreven), omme van wegen en(de) vuegen vuyten naeme sijns constituants aen hoedanighe persoon oft persoonen die, het sij oft wesen sal, te vercoopen, te cederen en(de) te transporteren alsulcken sijn paert, actie ende gedeel[te], hem competeren(de) bij versterff sijns vaders ende moeders saliger Cornelis Van Bijgaerden ende Magdaleen Van(den) Zijpe in een huys, hoff en(de) allen landt en(den) sandt gronde en(de) allen den toebehoorten, gelegen onder Rotselaer voors(chreven), ende dat voor alsulcken prijs ende somme van penninghen, alsoot hem goetduncken sal en(de) gelieven, den coopere oft coopers d(aer)inne te goeden, t' ervene en(de) te vestigen met brieven oft andersints soo dat behooren sal, halm te schietene, wettel(ijck) gifte te schiet gevene, warantschap te doene en(de) te gelovene, zijns constituants persoon en(de) goeden daer voor te verbinden, de penninghen d(aer)aff comende t' ontfanghen ende quitantie d(aer)aff te gevene ende voorts alles daerinne te doen en(de) te hanterene dat hij constituant selver voor p(rese)nt en(de) voor ooghen wesende, soude moghen doen, alwaert dat de saecke breeder ende speciaelder macht behoeffde dan voors(chreven) is, geloovende voor goet en(de) van weerden te houden t' allen dagen, t' gene bijden voors(chreven) sijnen gemechtichden hierinne gedaen en(de) gehanteert sal worden sonder daertegens te doene oft te comen in eeniger manieren onder verbintenisse sijns persoons ende goeden, present ende toecomende, constitueren(de) oft noot waere ... [n.v.], woonen(de) tot Rotselaer, om dese voor de wethouderen aldaer te vernieuwen ende voorts, et(ceter)a, alwaert, geloevende ut ante, aldus gedaen t' Antwerpen, p(rese)nt s(ieu)r Wouter Vander Vorst en(de) Michiel Scherpereel, ammelaeckewercker, inwoonders deser stadt, als getuyghen, ende heeft de voors(chreven) comparant de minute deser onderteekent int reg(istr)e mijns not(ari)s, onder stondt, quod attestor, en(de) onderteeckent J. Haddin, not(ariu)s pub(licu)s, admiss(us).

 

Uit dit huwelijk:

 

Brugmans Cornelius,

 

Brugmans Guilielmus, ca. 1570, x 1 met Elisabeth Schellens,

     Uit dit huwelijk:

     Brugmans Guilielmus, 

     Brugmans Cornelius,

     Brugmans Joannes, 

     Brugmans Anthonius,

     Brugmans Henricus, 

     Brugmans Anna, 

     Brugmans Elizabeth, () Rotselaar 15.08.1605 (g. De Pelsmaker Bartholomeus en Leijs Elizabeth), + Rotselaar 12.10.1689 we,

     x Rotselaar 07.08.1646 (g. Pasteels Joannes en Mr Van Crieckinge Joannes) met Pasteels Guilelmus, x 2 (niet Rot, ) met Jacobus Vandenschriek,

     Brugmans Catharina, () Rotselaar 23.01.1611 (g. Meulemans Guielmus en Reyniers Catharina),

     x 1 Rotselaar 23.10.1639 (g. Van Crieckinge Laurentius, Brugmans Guilhelmus en Pasteels Joannes)

     met Mr Van Crieckinge Joannes, x 2 Rotselaar 01.08.1656 (g. Antonius Huart en Isaac Van den Panhuysen) met Richardus - Rijkaart Herriers - Herreijns,

          Uit dit huwelijk:

          1. Van Crieckinge Anna, () Rotselaar 26.08.1640 (g. Lechy Henricus en Van Crikinge Anna),

          Van Crieckinge Joannes, () Rotselaar 29.09.1642 (g. Calstermans Joannes en De Pelsmaker Joanna),

          Van Crieckinge Catharina, () Rotselaar 07.02.1644 (g. Michael Verrijdt en Catharina Bots),

          Van Crieckinge Gerardus, () Rotselaar 20.06.1646 (g. Van Crieckinge Gerardus en Busse Anna),

          Van Crieckinge Andreas, () Rotselaar 14.07.1648 (g. Otten Andreas en  Van Meerbeeck Maria),

          Van Crieckinge Laurentius, () Rotselaar  01.01.1651 (g. Vanden Panhuijsen Joannes en Henrix Catharina),

          Van Crieckinge Elisabeth, () Rotselaar 16.03.1653 (g. Philippus Verreau en Elisabeth Holemans),

          Van Crieckinge Antonia, 13.02, () Rotselaar 15.02.1655 (g. Goris Anthonius en Goris Jacoba),

          Van Crieckinge Judoca, 13.02, () Rotselaar 15.02.1655 (g. Van Meerbeeck Christophorus en Van Crieckinge Judoca),

     Brugmans Cornelius, () Rotselaar 01.04.1619 (g. Brugmans Cornelius en Van Bygaerde Anna),

     x Rotselaar 18.10.1650 (g. Mr Van Crieckinge Joannes en Van Crieckinge Gerardus) met Parmentiers Elizabeth,

 

Brugmans Catharina, XI (S1991), ca. 1574,

 

Brugmans Barbara, ca. 1580, x (niet Rot, ) met Berthel De Pelsmaecker alias Ter Heyden, fs Hendrick,

     Uit dit huwelijk: fii niet in Rot, W,

     De Pelsmaecker Maria, 1604, x Wezemaal 08.06.1630 (g. Foblets Arnuldus pater en Pelsmakers Bartholomeus pater/Raidemakers Joannes) met Jacobus Fobelets,

     De Pelsmaecker Joanna, () Wezemaal 13.03.1608 (g. Van Boesschot Bartholomeus en De Pelsmaker Johanna),

     x Rotselaar 13.06.1627 (g. Van Aerschot Henricus en Pelsmaecker Bartholomeus/Vrolijx Godefridus) met Antonius Van Aerschot, 

     De Pelsmaecker Anna, () Wezemaal 25.07.1610 (g. Brugmans Petrus en De Muijser Anna), x (niet Rot, Wez, ) met Herman Leijs,

     De Pelsmaecker Catharina, () Wezemaal 08.02.1612 (g. Van Aersschot Arnoldus en Vuedincx Catharina),

     x Rotselaar 08.07.1651 (g. Leijs Hermannus en De Pelsmaker Godefridus) met Henricus De Neuter,

     De Pelsmaecker Henricus, 1615,

     De Pelsmaecker Joannes, 1617, x Wezemaal 09.12.1643 (g. Peters Petrus en Van Schrieck Jacobus) met Catharina Vandenschrieck, fii in Betekom, Wezemaal,  

     De Pelsmaecker Henricus, () Wezemaal 13.09.1619 (g. Brugmans Henricus en Vander Hulst Anna),

     x Rotselaar 12.05.1646 (g. De Brul Henricus en De Pelsmaeckers Godefridus) met Emerantiana Vandenpanhuijsen, fii in Rotselaar,

     De Pelsmaecker Bartholomeus, 1622, x (niet Rot, Wez, W, ) met Magdalena Goris,

     De Pelsmaecker Godefridus, () Wezemaal 21.02.1622 (g. Valentijns Andreas/Vroelijcx Godefridus en Meijs Elisabeth),

     x Rotselaar 27.04.1655 (g. De Brier Cornelius pater en De Pelsmaker Bartholomeus) met Elisabeth De Brier, fii in Rotselaar,

     De Pelsmaecker Guilielmus, () Wezemaal 09.10.1625 (g. Brugmans Gwilhelmus en Boogaerts Anna),

     x 1 Rotselaar 16.11.1647 (g. Janssens Joannes pater en De Pelsmaeckere Godefridus/... Petrus)

     met Catharina Janssens, x 2 Rotselaar 27.06.1654 (g. Janssens Joannes en mag. Van Crieckinghe Joannes) met Margareta Rondas,

 

Brugmans Henricus, ca. 1580,

 

Brugmans Joannes, ca. 1580, x Rotselaar 14.11.1621 (g. De Vos Jacobus, Smets Adrianus, Brugmans Petrus en Brugmans Cornelius) met De Vos Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Brugmans Wilhelmus, () Rotselaar 27.09.1622 (g. Brugmans Wilhelmus en Aurogge Anna),

     Brugmans Anna, () Rotselaar 29.08.1627 (g. Van Brase ? Hubertus en De Vos Anna),

 

Brugmans Elisabeth, ca. 1590, x 1 (niet Rot, ) met Willem Serneels, gezin bij Serneels.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom