Voorouderlijst Van Beethoven Jan

 

Beethoven Van

Familienaam mogelijk uit de plaatsnaam Betho in Tongeren.

 


 

XV - XVI - XVII - XVIII - Van Beethoven Jan (N32288 + S45088 + M77344 + M88552 + M89120 + M95840 + M101984 + M124576 + M165536 + M188768 + M247264), ° ca. 1485, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Beethoven Marc, XIV - XV - XVI - XVII (N16144 + S22544 + M38672 + M44276 + M44560 + M47920 + M50992 + M62288 + M82768 + M94384 + M123632),

 

Van Beethoven Cornelis, woonde op de Plaetse, ° ca. 1515, x Haacht > 1537 met Margriet Van Hove, Hendricksdr,

Op 16 november 1537 verschenen voor de schepenbank van Antwerpen 'Margriet Van Hove, dochter van wijlen Hendrik, met Cornelis Van Biethoven, haar man en momboir, wonende te Haacht, verkocht aan Gielis Van Hove, bontwerker, heure neve, en aan Michielken Peeters, zijn vrouw, alle heur rechten, actie, paert ende gedeel van alle goeden die haar enigszins toekomen bleven ende verstorven mogen zijn van Aert Van Hove, juwelier, hueren oom, welke voorzeide goeden Margriet Van Loo, we des voorzeiden Aert Van Hove, in tochte is bezittende'.

Op 21 en 31 augustus 1551 verschenen voor de schepenbank van Antwerpen ' Jan Moens, cuyper, Hendrik sonen wylen, daer moeder af was Lysebeth Van Hove, Aerde Van Hove, heur ouden oom, Marie De Witte, Hendrickx dr, waer moeder af was Kathelyne Van Hove, Hendricks dr, met Peeter Swinnen, ejus marito en tutore, Hendrick Verhulst Geertssone wylen, daer moeder af was Johanna Van Hove, Sebastiaen Storms, Hendrick Verhulst ende Marcus Bethoven als momboiren met de rechte tot Haecht, geleverd van de wettige kinderen Cornelis Van Bethoven, daer moeder af was Margriete Van Hove, oock wylen Hendricksdr.'. Zij verkopen de helft van een rente op het huis geheten 'Den Azijnhof' aan de weduwe van Gielis Van Hove, gelegen in de Predikherenstraat en dat Aerde Van Hove en zijn vrouw Margrite Van Loo hadden verkregen op 18.02.1506.

     Uit dit huwelijk:

     Van Beethoven Pauwel, woonde op de Langhendonck, x met ...

          Uit dit huwelijk:

          Van Beethoven Elisabeth, x met Gielis Vercalsteren, fii in Haacht,

          Van Beethoven Willem,

     Van Beethoven Anna,

 

Van Beethoven Adelys,

 

Van Beethoven Anna,

 

Van Beethoven Pauwel.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - Van Beethoven Marc (N16144 + S22544 + M38672 + M44276M44560 + M47920 + M50992 + M62288 + M82768 + M94384 + M126632), ° ca 1510, x met Smets Anna (N16145 + S22545 + M38673 + M44277 + M44561 + M47921 + M50993 + M62288 + M82769 + M94385 + M123633).

 

Zij woonden te Kampenhout volgens RAB, Kampenhout reg. 2309, fol 18-19,  8 mei 1571: " Voor het Laathof van de Heer... schenen Jan De Witte en zijn wettige huisvrouw en item Mark Van Beethoven, zone wijlen Jan's van Beethoven, en Anna Smets zijn wettige huisvrouw, hebben geloeft te geven tot behoeff der huysarmen der prochie van Campenhout te weeten alla jaeren twee rinsgulden t'stuck tot 20 st. en een plecke tot drye plecken Brabants, gesedt op huerlieden goeden aende Landinge straet aldaer ."

RAB.RK.49.047:

Uitbetaling voor werk in de bossen in 1573 : " Desen Rentmeester die welcke noch betaelt heeft Mercken van Beethoven van dat hij diverschen daegen gevrocht heeft een tbosch geheeten Beserijs van tselve te begrechten en alomme te soppen alst blijckt bij ziijn quitantie hier onder gegeven, IIII p.IIII st."

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Beethoven Aert , XIII - XIV - XV - XVI (N8072 + S11272 + M19336 + M22138 + M22280 + M23960 + M25496 + M31144 + M41384 + M47192 + M61816).

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - Van Beethoven Aert (Arnould) (N8072 + S11272 + M19336M22138 + M22280 + M23960 + M25496 + M31144 + M41384 + M47192 + M61816), ° Kampenhout ca. 1535, + Kampenhout 09.12.1609, x 1 ca. 1567 met Van Vlasselaer Josyne (N8073 + S11273 + M19337 +  M22281 + M22139 + M23961 + M25497 + M31145 + M41385 + M47193 + M61817), ° Kampenhout ° 1545, + Brussel ?.09.1595 (verbrand als heks), x 2 Haacht 01.02.1600 met Petronella -Pirijne Geerts.

RAB, Kampenhout, reg 2308, fol 9v van 23 juni 1583:" op het Elsterveld van de goeden Aerts Van Beethoven ..."

RAB Kampenhout, reg 2308, fol 74-75 van 14 september 1589: " voor scepenen van Kampenhout, vervangend de erflaten van het Hof van Bethaniën, wordt verkocht ten behoef Aert's Van Beethoven en Francisca (?) Van Vlasselaer zijn wettige huisvrouw een stuks beemds groot 't derde deel van een bunder en gelegen bij Wilder in de Schilthoven bempten tusschen de goeden des Godshuys van Ste Cleren binnen Brussele en de goeden van Jan van Bourgeois, licentiaat inden rechten, .. joncheere Aert de Borghgraeve, ...metten anderen zijde aende Molenbeke ."

RAB Kampenhout reg 2307, fol 16-16 van 29 mei 1590: " voor scepenen van Kampenhout vervangend de erflaten des Heren F. Hinckaert, ridder en heer van Berg, Lille, Nederokkerzeel en van zijn Laathof te Assentende daer omtrent gelegen,  verkoopt Christiaan Imbrechts ten behoef Aert's Van Beethoven en zijn huisvrouw Josijne Van Vlasselaer een halff dagwand lands inder grooten tselve  gelegen is tot  Assent op 't Elsterveld tusschen de goeden Jacob Berckmans in deen zijde ende goede Huybrecht van Bredsijt in dandere, commende metter derder syde aen sherren straete geheten de Quaede Straetre."

In de zomer van 1595 werd Josijne verdacht van toverij . Zulks kwam ter ore van Jan Baptist Van Spoelberch, meier van Kampenhout die, ingevolge het strenge bevel uitgevaardigd op 20 juli 1592 door Koning Filips II, op de loer lag . Josijne werd aangehouden op 5 augustus 1595 en was daarmee beslist verloren . Zij bekende op de pijnbank en na 13 september 1595 stierf zij op de brandstapel te Brussel .
In de "Rekeninghe van Jans Bap. van Spoelberch als meyer van Camenhout" (1594-1618) kunnen we lezen : " Josijne van Vlasselaer als huysvrouwe Aerts van Beethoven, woonende tot Campenhout, is byden voirsch. meyer geapprehendeert wordden door de groote fame, suspitie en inditie van toeverye, de welcke den voersch. Amptman gelevert synde, is soeverre tegen de selve geprocedeert,dat zij ten leste is gecondemneert metten brande waervan by den selven meyer confiscatie van goederen der voersch. gehuysschen ten behoeff van zijn Majesteit in arreste genoemen ." (RAB.RK. 12.756)

Na de veroordeling van zijn vrouw diende Aert Van Beethoven volgend verzoekschrift in :
RAB.RK. 303: " Alsoe Aerdt van Beethoven oudt als sestigh jaer, wonende tot Campenhout, den president ende luden van Camere van Rekeninge van Brabaant bij request te kennen gegeven heeft gehadt hoe dat nu onalncx heden Josyne Van Vlasselaer dess supplts huysvrouwe, by vonnisse van wethouder der stadt van Brussel mits d'exercitie van toverye by haer gecommiteert, is gecondemneert metten brande geexcuteert te worden sulcx datter soude naer volghen, zynde tot dyen alle haer goet geconfisweert geweest ten behoeff van zijn Majt ende dat dyen achtervolghendeee Jan Bapta van Spoelbergch als meyer van Campenhout prentendeert inden naemen van zyne majt deen hellicht van alle deeen achtergelaten goeden der voorschreven Josyne, soe meubelen als inneboedel tegen den suppl aff te deylen om die selve publyckelycke ten hoogsten daet van biedende te doen vercoope ten proffyte van zijn voorsc. majt.
Nijet tegenstaande de selve publycke vercooping es medebringende een groot onere ende confusie nyet alleenlyck voor den supplt. maer oock voor zijne vier kinderen (daer aff drye zyn gehoudt, ende deen ongehoudt )- dat die supplt.is een oudt man, quaelyck den cost in syne oude daeghen  kan besorgen, ende dat hy oyck in zyn handt es gequest, sulcx dat hy die selve nyet en can gebruycken,-
hebben daeromme van zijne majt. geordonneert ende geaccordeert als dat nu den voorsc. Aert van Beethoven supplt. sal laten volgen die panden ende goeden gecong-fisqueert voer die helft tot profyt van zijn Majt. mits betalende alle ene eenyegelucke costen . 5 mei 1596 .

Anderzijds noteerde Jan Baptis van Spoelbergh in de marge van voornoemde rekeningen :
" De acte in den texte vermelt :... dat men den voirsc. Aerdt Beethoven zal laeten volgen die panden en gronden van erfven geconfisqueert voer den schuld van prossessen van zijn Majt. mits betaelen allen en eenen yegelucken costen zoe van der erecosten ende vacatien van de commissarissen . En by de Rentmeestere vande domeynen van Vilvoirden uyt costen deser toecomenden verantwordten ontfanck gemaeckt van eenen erfchijns van  XX st. erfcheyns dat wegens tconsent en accordt gedaen aen Aert Beethoven van te moghen gebruyken de gronden van erfven inder acte hier boven geruert ."
(RAB.RK.12756)

Een Cijnsboek van 1606/07: " Aert Van Beethoven den welcken mijne heeren van de camere van vrs hoven in Brabant geaccordeert  hebben te mogen gebruyken de helft van sijn huysvrouwe goet, als zijnde voort een toveresse gebrant geweest onder Campenhout, naer inhout de acte daer van zynde in dato de Vden mey XVc sesentnegentig, midts jaerlycx betaelende eenen erfcheyns onquytbaer van XX st.Artois." ( RAB. RK. 44.960)  

Hierbij een akte met vermelding van Arnoldus Van Beethoven, zoon van Marcus en inwoner van Kampenhout. Arnoldus was de man van Judoca (Jozijne) Van Vlasselaer die als heks werd verbrand te Brussel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7497, folio 36v., akte dd. 16 augustus 1604.

Item Aerdt Van Beethoven sone wijlen Mercx, woonen(de) tot Campenhout, in p(rese)ntia, heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een dachm(ael) landts, geleghen opt Assene Velt ond(er) Campenhoudt voors(chreven), regen(ooten) Willem Bol in twee zijden, Roelant Van Cauwenberch ter iiie. en(de) derffgen(aemen) m(eeste)r Jan Servrancx ter iiiie. zijd(en), exp(osito) impos(itus) est die voors(chreven) Willem Bol p(er) mo(nitionem) et sat(is) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) et war(as) op vii mijten hee(ren) chijns, tanqua(m) prout, coram Liebrechts, Rivieren, augusti xvia., 1604.

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Beethoven Mark, XIV - XV (M11140 + M11980 + M12748 + M15572 + M20692 + M23596 + M30908), °  Kampenhout ca. 1568,

 

Van Beethoven Anna, XIV (M11609), ° Kampenhout ca. 1570,

  

Van Beethoven Hendrik, XIII - XIV (S5636 + M9668), ° Kampenhout ca. 1572,

 

Van Beethoven Lambert, XII (N4036),  ° ca. 1575,

 

2. Van Beethoven Jan, (°) Kampenhout 19.07.1601 (g. Joannes Van Espen en Margareta Cosijns), x Leefdael 1634 met Ruelens Catharina., fa Nicolaus Woonde in Leefdaal.

RAB. Sch.2307. blz.56/57: Op 1 mei 1629 is gecompareert in propren persine Jan Van Beethoven, zone wylen Aert van Beethoven, daer moeder aff is Pierryne Geerts, heeft opgedragen, gecedeert ende getransponeert met wettigen in handen Gielis Smets, meyer vander voorsc. laethove vanwege des voorsc. Jr Engel Lambrechts, als heere van den  gronde.... tot behoeff Anthoens vanden Kerckhove ontgaende voor hen selven in propietyt., overmits d'aflijvigheyt van sijne ouders ... ende te behorende Pieryne Geerts, moedere des vrs Jane van Beethoven ende wettige hysvrouwe des vrs Anthoen vande  Kerckhoven ... te  wetene eene stede met een huysken daerop staende... gelegen onder de prochie van Campenhout, aen sheeren straete, aen de goede jonker Aert de Borghgraeve. Na de verkoop van het vaderlijk huis, waarin vroeger ook zijn vier halfbroeders hadden geleefd, trok Jan naar Leefdaal, waar hij in 1634 in het huwelijk trad met Catharina Ruelens. 

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Joannes Van Beethoven zone Arnoldus en zijn vrouw Catharina Ruelens, inwoners van Leefdaal. Uit de akte blijkt dat zijn vrouw de dochter is van Nicolaus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 365v., 31 mei 1630.

Item in tegenwoirdicheyt des heere meyers meyers en(de) den schepen(en) van Loven naerbeschreven gestaen Jan Beethoven soene wijlen Aerts, soe in sijn(en) eygenen naeme als van wegen ende Cathlijne Ruelens dochter Niclaes, sijn(e) huysvr(ouwe), woonende onder Leeffdael, bijde selven zijn(e) huysvrouwe om het naerschreven staet te moegen doen, behoorel(ijck) gemachticht met procuratie, gepasseert voorden notaris Jan Woutelers ende sekere getuyghen opden 28en. deser maent may 1630, hier v(er)thoont, en(de) hebben tsaemen en(de) elck besonder heeft opgedraegen met behoorel(ijcke) verthijdenissen een(e) ledige erffve, soe deselve gelegen is, groot ontrent een dachmael, onder Leeffdael, regen(ooten) Willem Boogaert ter ier., de kinderen Peeter Van(der) Vorst als man en(de) momboir van Marie De Vleeschouwer ter iier., den heere van Merode, stuyckende boven over hoeck, ter iiier., tsheeren straete ter vierdere, belast met ontrent een(en) braspen(ninck) tsheeren chijns sonder meer, bij hen v(er)cregen tegen Gielis Stevens voor wethouderen van Leeffdaele opden ... [n.v.], met belofte van binnen den tijt van drije maenden daer op een loffel(ijck) huys op te timmeren van drije gebinten, wel meer maer nyet min, in plaetse van eenen suffisanten pant, item draecht alnoch op sijn actie, paert ende deel, hem en(de) de v(oors)(chreve) sijn(e) huysvrouwe competerende voor derffelijckheyt in een huys en(de) hofff metten toebehoorten, groot in sijn begrijp een dachmael onbegrepen der maeten, tot Leeffdael v(oor)s(chreven) gelegen, regenooten Aert Van Tuyecom ter ier., den heere van Merode ter iier., Christophel Rees met sijn(e) mede erffgen(aemen) ter derdere, tsheeren straete ter vierdere zijden, exposit(is) ende  m(eeste)re Niclaes De Vos met per monit(ionem) iure haereditario imposito, soe tot behoeff van hem selven als van s(ieu)r Joos De Vos, sijn(en) broedere, idem reddidit terminis ende voorts meer op eene voortaene rente van sesse rinsguldens ende vijff stuyvers tsiaers te xx st(uyvers) tstuck den gulden en(de) den stuyver te drije plecken Brabants gerekent, erffelijcke rente, alle jaere op date deser te v(er)schijnen, waer van den iersten termijn van betaelinge vallen en(de) v(er)schijnen sal den lesten dach van may sesthien hondert ende eenendertich, ende soe voorts van jaere te jaere, gelovende die v(oor)s(chreven) opdraegere, soe in sijn(en) naeme als van wegen der v(oor)s(chreve) sijn(e) huysvr(ouwe), de voors(chreve) rente jaerel(ijcx) ten v(oor)s(chreven) valdaege wel, loffelijck en(de) p(er)sonnel(ijck) te betaelen en(de) te leveren ten behoeve des v(oor)s(chreven) Niclaes en(de) Joos De Vos hunlieden naercomelingen ende huns actie te hebbene, binnen deser stadts wissele van Loven, alles los en(de) vrije van xe., xxe., xle., ce., mindere oft meerdere penningen, impositien ofte exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellene, mede van pontpenningen in futurum telcken termijne en(de) jaere als schult met recht v(er)wonnen, alles onder obligatie, sub(missie) van hunl(ieden) p(er)soonen en(de) goeden, beyde meuble en(de) immeuble, tegenwoirdige en(de) toecomen(de), met renuncia(ti)e privileg(iis) de duobus reis et aliis in forma, et casu quo alia et tantum, met conditie dat die v(oor)s(chreve) rentgelderen de v(oor)s(chreve) rente tallen tijden alst hen gelieven sal, sullen moegen quyten teender reyse tegen den penninck sesthiene ende naer volle rente, al losgelts, aen en(de) ten behoeve als voor te leveren, coram Van(der) Vorst, Van Assche, ultima maii, 1630.

     Uit dit huwelijk:

     Van Beethoven Joannes, (°) Leefdaal 25.10.1639 (g. Stevens Jan en Vonckx Martina),

     Van Beethoven Henricus, (°) Leefdaal 15.05.1642,

     Van Beethoven Petrus, (°) Leefdaal 06.07.1651, x met Abeloos Martina, een loot uit dit gezin: zie Servrancx.

 


 

XIV - XV - Van Beethoven Mark (M11140 + M11980 + M12748 + M15572 + M20692 + M23596 + M30908), ° Kampenhout ca. 1568, + Nederokkerzeel 1640, x ca 1591 met Proost Adriana Willemsdr (M11141 + M11981 + M12749 + M15573 + M20693 + M23597 + M30909), + Nederokkerzeel 1635.

 

Pachtboek van 1670: Item treckt de cappelye jaerlycx 8 molevaten roghs erfpacht op huys ende hoff inde plaetse tegenover de kercke. Desen pand behoort Marcus Van Beethoven.

 

Hieronder een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Marcus Van Beethoven en de kinderen die hij behouden heeft van zijn vrouw  Adriana Proost.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 543v., akte dd. 21 april 1636.

Item in tegh(enwoordichey)t des meyers en(de) schepenen van Loven naebeschr(even) gestaen Marcus Van Beethoven, hem in desen sterckmaeckende voerde Adriana Proost, sijn kinderen, bij hem behouden van wijlen Adriana Proost, woonende tot Neerockerseel, p(er) mo(nitionem) heeft opged(rag)en met behoorel(ijcke) verthijdenisse een dachmael lants, geleghen inde prochie van Erps, geheeten den Ketelput, regen(oten) neffens die goeden van S(in)t Jans binnen de stadt van Brussele ter eendere, die goeden der kercken van Erps ter andere, de goeden der erffgen(aemen) wijlen jo(ncke)r de Pleynes ter derdere ende de goeden van(den) H(eyligen) Geest van Neerockerseel ter vierdere sijden, inder vuegen en(de) manieren ghelijck hij opdragere de tselve dachmael lants v(er)creghen heeft voer schepen(en) van Neerockerseele opden xxvi. februarius xvic. thien teghens Gielis Suetens als man en(de) momboir van Maycken De Wolff en(de) andere hunne erffgen(aemen), exposito soo is d(aer)inne gegoeyt en(de) geerft ten erffelijcken rechte Jan Trappeniers, soo voer hem selven als oock tot behoeff van sijne tegenwoordighe huysv(rouw)e et satis die voors(chreven) opdragere obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma, et waras voer vrij en(de) ombelast, coram Borchgraeff, Van(der) Hulst, aprilis xxi., 1636.

 

Marcus Van Beethoven, inwoner van Nederokkerzeel, emancipeert zijn kinderen Arnoldus, Guilielmus, Heylwigis, Anna, Catharina en Ida.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7886, folio 135v., akte dd. 29 november 1610.

Item Marcus Van Beethoven filius quondam Arnoldi,

commorans apud Neerockerseele, in p(rese)ntia, emanci-

pavit Arnoldum, Guilhelmum, Heylwig(em), Annam, Catha-

rinam et Idam Van Beethoven, suos liberos, a pane

suo modo debito et consueto, quo facto Herheyns re-

conduxit, coram Van(der) Vorst, Beringen, novemb(ris) xxix.,

anno 1610.

 

Nog een paar aktes bij Huyge.

 

Uit dit huwelijk:

    

Van Beethoven Helwig, ° ca. 1593, x 1613 met Huybrecht Trappeniers,

    

Van Beethoven Arnold, XIII - XIV (M5570 + M5990 + M6374 + M7786 + M10346 + M11798 + M15454), ° ca. 1595,

    

Van Beethoven Anna, ° ca. 1597, + Kampenhout 01.03.1662, x met Engelbertus Peeters,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Willebrordus, (°) Kampenhout 07.10.1626 (g. Willebrordus en Catharina Van Beethoven),

     Peeters Arnoldus, (°) Kampenhout 16.06.1629 (g. Arnoldus Van Beethoven en Catharina Opde Beke),

     Peeters Marcus, (°) Kampenhout 23.04.1635 (g. Petrus Goedts en Maria Trappeniers), x Kampenhout 09.07.1662 (g. Daniel Claes en Antonius ...)

     met Van Breesem Antonia, (°) Kampenhout 17.02.1636 (g. Antonius Cockelberch en Joanna Vander Heyden), fii in Kampenhout,

    

Van Beethoven Guilliam, ° ca. 1601, x 1 1628 Nederokkerzeel met Maria Hermans, + Nederokkerzeel 11.04.1660, x 2 met Verschaest Catharina, ° Haacht 18.04.1624, fa Petrus x Anna Verreycken,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Guilielmus Van Beethoven, zoon van wijlen Marcus en inwoner van Nederokkerzeel. Hij draagt een huis met hof te Nederokkerzeel over aan Cornelius Thommaes als voogd van de kinderen van wijlen Arnoldus (Aert Van Beethoven). Deze Arnoldus is vermoedelijk de broer van Guilielmus en de man van Catharina Verstrecken.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7529, fol. 47r., akte dd. 11 februari 1641.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Guilliam Van Beethoven sone wijlen Marcus, woonen(de) te Nederockerzeel, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoirlijcke v(er)thijdenisse een huys en(de) hoff, groot tsaemen i ½ dachmael, gestaen en(de) gelegen tot Nederockerzeel bijde kercke aldaer, regenooten derffgenaem(en) Steven Verhoeven ter eenre, Daniel V(er)dijen ter tweedere en(de) sheeren straete ter iiie. en(de) vierdere sijd(en), expos(ito) ende Cornelis Thommaes als momboir van(de) kinderen wijlen Aert Van Beethoven inden naem(e) en(de) tot behoeff der sel(ve) kinderen, impos(itus) per mo(nitionem) redd(idi)t aenden voirs(chreven) opdraegere om tsel(ve) huys en(de) hoff te hebben, te houden en(de) te besitten op twee gul(dens) ende een(en) halven stuyver erffel(ijcke) chijns aen tgoidtshuys van Sinte Michiels binnen Antwerpen sonder meer, ende voirts meer op een(en) vortaen(e) rente van sesse carolus gul(dens) te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) thien gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere opden iersten dach van meerte te verschijnen en(de) te betaelen, daeraff den iersten valdach van betaelinghe vallen en(de) verschijnen sal opden iersten meert 1642 en(de) binnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bete, oock van xe., xxe., ce. en(de) van alle andere impositien, alreede innegesetelt oft naermaels inne te stellen in toecomende tijden, quolibet assecutum et tantum, obligan(do) et submitten(do) quolibet assecutum geloven(de) de v(oir)s(chreven) bekindere de voirs(chreve) rente van sesse gul(dens) x st(uyvers) erffel(ijck) jaerlijcx wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije als vore onder de sel(ve) obligatie en(de) submissie, etc(etera), met conditie dat de voirs(chreve) bekindere de sel(ve) rente sal moegen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hem gelieven sal t' eender reys(en), elcken gul(den) erfel(ijck) daeraff met sesthien gelijcke gul(dens) loopen(de) munte en(de) met volle rente, coram Fusco, Leunckens, februarii xi., anno 1641.    

 

Van Beethoven Catharina, ° ca. 1604, x Nederokkerzeel 1629 met Jan Bisschop,

Meer info over dit gezin via de akte onder de KLIK. Met dank aan Paul Peeters.

Onderstaande akte met dank aan Jeanne Servranckx

Register 5889 Nederokkerzeel , dd. 13.01.1649 erfgenamen 1 & 2 verkopen aan Cath Van Beethoven wedw. Jan Biscops

Marcus De Ceuster x Cathelijne De Pauw

1. Peeter Dillemans voor zijn kinderen, voor de helft, Gaspar Van Langendonck is momboir

2. Peeter De Ceuster voor de andere helft beiden ingezetenen van Herent

     Uit dit huwelijk:

     Bisschops Adriaan,

     Bisschops Peter,

     Bisscops Maria,

     Bisschops Joanna,

    

Van Beethoven Ida, ° ca. 1604, x met Peter Neels.

 

 

 

XIV - De Wolf Aert (M11068),  x 1591 met Van Beethoven Anna (M11069), ° Kampenhout ca. 1570,

 

Aktegegevens i.v.m. dit gezin in het parenteel van De Wolf Aert.

    

Uit dit huwelijk:

    

De Wolf Joanna, + Kampenhout 31.08.1676 we, x Kampenhout 15.10.1634 (g. Geeraert De Coninck en Aert De Wolf) met Petrus De Coninck, (°) Kampenhout 28.05.1605, + Kampenhout 25.02.1672, fs Joannes x Anna Persoons,

     Uit dit huwelijk:

     De Coninck Maria, (°) Kampenhout 04.08.1635 (g. Egidius De Wolf en Maria De Coninck),

     De Coninck Joanna, (°) Kampenhout 24.04.1637 (g. Joannes Hugo en Joanna Marcelis),

     De Coninck Emerantiana, (°) Kampenhout 16.02.1639 (g. Joannes De Wolf en Emerantiana Coninckx),

     De Coninck Elisabeth, (°) Kampenhout 12.12.1641 (g. Arnoldus De Wolff en Elisabeth Polspoel),

     De Coninck Anna, (°) Kampenhout 02.09.1644 (g. Stephanus De Becker en Emerantiana Persoons), 

    

De Wolf Judocus, x met Verbiest Digna (S2161 + M717), deze x 2 Kampenhout 30.09.1627 (g. Nicolaus Winnepenninckx en Joannes De Kinder) met Imbrechts Guilielmus (S2160 + M6716), x 3 (niet Kamp, ) met Sebastianus Pauwels, geen fii.,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Wolf Henricus, (°) Kampenhout 21.12.1625 (g. Henricus Vanden Bosch en Joanna Swollfs),

     De Wolf Catharina, (°) Kampenhout 17.12.1628 (g. Arnoldus Swollfs en Catharina Bovenbergh),

     De Wolf Ambrosius, (°) Kampenhout 11.06.1630 (g. Ambrosius Beeckmans en Christina Huyghe),

     De Wolf Joanna, (°) Kampenhout 03.08.1635 (g. Joannes De Kinder en Joanna Verreyt),

     2. Imbrechts Petrus XI - XII (S1080 + M3358), (°) Kampenhout 29.06.1638 (g. Petrus De Coster en Catharina Cardinaels),

     Imbrechts Henricus, (°) Kampenhout 21.08.1640 (g. Henricus Der Kinderen en Catharina Cardinaels),

     Imbrechts Guilielmus, (°) Kampenhout 15.01.1642 (g. Guilielmus Vander Kinderen en Gertrudis Van Hamme),

     x Buken in de kapel 24.11.1671 (g. Arnoldus De Keuster en Christianus Pauwels) met De Coster Anna, (°) Kampenhout 12.04.1650,

     Imbrechts Maria, wonen Ruisbeek, (°) Kampenhout 31.08.1644 (g. Joanna Cruypelants l. Hubertus Wouters en Joanna Beckers), + Kampenhout 28.03.1669,

     x Kampenhout 14.05.1669 (g. Egidius en Amandus Blockmans, Henri Imbrechts en Guilielmus Coetsecom) met Smekens Antonius, kleermaker, + 28.11.1709,

     Imbrechts Joannes, (°) Kampenhout 04.06.1649 (g. Stephanus Vander Meiren l. Aert Cardinaels (x Catharina Imbrechts) en Joanna Lanciers),

     x Kampenhout 20.02.1680 (g. RD Amandus De Pauw, Jacobus Verstraeten en Petrus Mommens) met Verstraeten Anna, (°) Kampenhout 28.05.1660,

     fa Jacobus en Maria Coen,

 

De Wolf Egidius, XIII (M5534),

     

De Wolf Matthias, (°) Kampenhout 27.02.1600 (g. Joannes De Wolf en Pirijnken Verbert),

    

De Wolf Joannes, (°) Kampenhout 10.04.1604 (g. Joannes Huege en Maria Verrijt), x Kampenhout 16.02.1620 (g. Stephanus Polspoel en Joannes Huyghe) met  Elisabeth Polspoel, (°) Kampenhout 14.10.1598 (g. Jacobus Van Bresem en Elisabeth Crabbeels),

    Uit dit huwelijk:

     De Wolf Antonius, (°) Kampenhout 05.01.1625 (g. Antonius Crabbeel en Paschasia Swolffs),

     De Wolf Barbara, (°) Kampenhout 21.05.1628 (g. Marcus Van Beethoven en Barbara Polspoel),

     De Wolf  Egidius,

     De Wolf Joannes,

     De Wolf Maria,

     De Wolf Anna, (°) Kampenhout 20.09.1636 (g. Petrus De Coninck en Anna Van Beethoven),

     De Wolf Petrus, (°) Kampenhout 23.02.1638 (g. Petrus Gorts en Barbara Tum),

     De Wolf Arnoldus, (°) Kampenhout 12.09.1640 (g. Engelbertus Peeters en Joanna Verrijt),

 

De Wolf Arnoldus, (°) Kampenhout 06.01.1608 (g. Aert  Van Beethoeven en Maria Huyge), x Kampenhout 29.11.1631 (g. Egidius De Wolf en Bernaert Huygens) met Joanna Verrijt, (°) Kampenhout 18.11.1610 (g. Hendrick Buls en Joanna Echeboes?), + Kampenhout 27.09.1678 we,

     Uit dit huwelijk:

     De Wolf Joannes, ° ?, x 1 Kampenhout 28.09.1659 (g. Joannes De Coninck, Stephanus Vander Meiren en Egidius De Wolf)

     met Anna Coninckx, x 2 Kampenhout 02.03.1677 (g. Joannes Kerincx, Arnoldus Vander Meiren en Ludovicus Vande Put) met Maria Vande Put,

     De Wolf Catharina, ° ?, x Kampenhout 03.11.1675 (g. Petrus Winnepenninckx en Stephanus Vander Meren koster) met Norbertus Winnepenninckx,

     De Wolf Arnoldus, (°) Kampenhout 19.03.1637 (g. Henricus Van Beethoven en Joanna Van Nonocum),

     x Kampenhout 04.06.1667 (g. Joannes De Wolf en Egidius Vander Beken) met Anna Tobback,

     De Wolf Cornelius, (°) Kampenhout 30.05.1641 (g. Joannes De Wolf en Cornelia Verrijt),

     x Kampenhout 12.09.1662 (g. Joannes Verrijt, Jan en Jacobus Goyvaerts en Arnoldus De Wolf) met Catharina Govaerts,

     De Wolf Eligius, (°) Kampenhout 11.12.1647 (g. Eligius Conincks),

     De Wolf Maria, (°) Kampenhout 01.11.1647 (g. Jacobus Goyvaerts en Maria Wittincx), x (niet Kamp, ) met Petrus Verreyt,

     De Wolf fs, (°) Kampenhout ...03.1653 (g. Marcus Van Beethoven en Catharina ...),

 

De Wolf Paschasius.

 

 

 

XIII - XIV - Van Beethoven Hendrik (S5636 + M9668), ° Kampenhout ca. 1572, + Boortmeerbeek 1638, x ca. 1592 met Reykens alias Eyckens alias Van Bo(e)venbeeck Catharina (S5637 + M9669), wellicht ex Boortmeerbeek, uit dit huwelijk werd na 6 generaties (Van Beethoven Mark, Cornelis, Michiel, Lodewijk, Johan en ... Ludwig) te Bonn op 17.12.1770 de componist Ludwig van Beethoven geboren, meer info op de Website Van Meldert,

 

Met dank aan Paul Peeters hieronder aktes over dit koppel. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7912 fol. 39v°.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en. schepenen van Loven naergenoemt gestaen Arnoldus Glavimans naer vermogen van speciaele procuratie, hier volgende ende geinsereert.

Comparerende op heden den xiiijen. 7bris. 1658 voor mij notario, pnt. den getuygen naergenoemt, jor. Ferdinandus Van Spoelberch, heere van Lovenioel, die welcke in plaetse van quytinge heeft bij forme van dijen gecedeert ende getransporteert aen Rombout Van Beethove, present ende dat accepteren., eene rente van negen guls. vij ½ st. s' jaers mette verloopen van dijen, bekent bij Hendrick Van Beethove ende Cattlijn Van Bovenbeeck, auders waeren des vs. acceptan[t]s, wesende de vs. rent[e] gereserveert ende bepandt op seeckere goeden, gelegen tot Borchtmeerbeeck opt Burreveldt volgens de brieven daer aff sijnde in date juny xix libro 1614 in tertia, cederende mede die brieven ende documenten eodem jure, constituerende Glavimans en. elck thoonder deser om in des heere compts. naem te gaen voor alle hoff ende richter competent ende aldaer dese cessie als voor te doen ende laetten Xnieuwen., promittens ratum obligando, etca.

Aldus gedaen binnen Loven pnt. Arnoldus Glavimans en. Ysebrant Basenborch, getuygen, tot desen versocht, ende is de minute vanden comparant onderteeckent, onderstont mij present als notaris ende was onderteeckent P. Van Meerbeeck.

Welcken volgende den vs. compt. bij manisse des vs. meyers heeft opgedragen met behoorelijcke verthijdenisse die voormelde rent van ix guls. vij ½ st. erffelijck, hier vorens breeder vermeldt, expos. impos. den vs. Rombout Van Beethove, cederende mede die brieven ende documenten, alles pro ut latius ante, coram S. Victoir, Meys, xx 7bris. 1658. 

 

Hierbij een akte van emanicpatie van de kinderen van Henricus Van Beethoven zone Arnoldus (x Catharina Eyckens alias Van Bo(e)venkercke).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7500, folio 270v., akte dd. 23 juni 1610.

Transcriptie.

Item Henricus Van Biethoeven filius quond(am) Arnodi, co(m)moran(s)

apud M Boertmeerbeeck, in p(rese)ntia, etc(etera), eman(cipavit) Arnoldu(m),

Rumoldu(m), Henricu(m) et Marcu(m), proles suas, a pane suo

modo debito et consueto, quo facto du Pretz recond(uxi)t,

 

Hierbij een akte met vermelding van Henricus Van Beethoven en Catharina Van Boerenbeke (Van Boevenbeeck), inwoners van Boortmeerbeek. Ik merk op dat er wel degelijk "Van Boerenbeke" in de akte staat.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 330r., akte dd. 26 november 1622.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(creven) gestaen Coenraert De Riddere sone wijlen Pauwels, ingeseten(en) des(er) sel(ver) stadt, soo voor hem als mede vuyt crachte van zeke(re) speciaele en(de) onwederroepel(ijcke) procura(ti)e, hem gegeven bij Willem De Ridder, zijn(en) broeder, wesen(de) op heden date des(er) gepass(eer)t voor m(eeste)r Henrick Leunis als openbaer not(ari)s en(de) zeke(re) getuyghen, alhier gesien en(de) te vollen gebleken, mede Henrick Van Beethoven hem oock sterckmaecken(de) voor Cath(lij)ne Van Boerenbeke, zijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Boertmeerbeeck, dat sij des(en) metten iersten sal approberen, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) ierst een stuck landts, groot vijff dachm(aelen) ombegrepen der maeten, gelegen opt Borrevelt tot Boertmeerbeeck voorseyt tusschen die goeden van mevrauwe aldaer ter ie., die herbaene ter iie. en(de) iiie. en(de) Franchois Verheyden ter iiiie. zijd(en), toebehooren(de) tsel(ve) landt die voors(creve) gehuysschen achtervolgen(de) die goedinge daeraff tot hennen behoeff gedaen bij Aert Van Langendonck cum s(ui)s voor schepen(en) van Boertmeerbeeck opden iiiien. meert 1614 1614, wesen(de) ombelast goet, item een halff boend(er) landts, oock opt voors(creven) velt gelegen, regen(oten) de herbaene ter ie., Rombout Borremans ter iie., het clooster van Auwergem ter iiie. en(de) de wed(uw)e Ph(i)l(ip)s Stroobants ter iiiie. zijd(en), belast met een veertel rocx en(de) ii st(uyvers) erffel(ijck) aen(den) H(eyligen) Geest aldaer, gel(ijck) die voors(creve) gehuysschen tsel(ve) stuck v(er)cregen hebben tegen Anthonis Van(der) Hoffstadt, als procura(ti)e hebben(de) van Aerdt en(de) Geeraert Van Langendonck voor schepen(en) der selver plaets plaetse opd(en) xv. sept(embris) 1620, item twee derdendeelen van een boend(er) landts ombegrepen der maeten, gelegen boven heeren Perck tusschen die goeden der cappelle van Overloo in twee zijd(en) en(de) tGroot Gasthuys alhier ter iiie., wesen(de) onbelast goet, alnoch onverdeylt tusschen die voors(creve) gebroeders en(de) de weese van wijlen Jan De Ridder, als op henlieden v(er)storven zijn(de) van wijlen Pauwel De Ridder, hennen respectiven vaeder en(de) grootvaeder, gel(ijck) die sel(ve) Pauwel tsel(ve) landt v(er)creghen hadde tegen het goidtshuys van sHertoghen Eylandt bij Gempe voor schepen(en) alhier opden xxix. april(is) 1680 1580, ond(erteecken)t Cloet, exp(osito) en(de) m(eeste)r Peeter Van(der) Hoffstadt ind(en) naem en(de) tot behoeff van(de) fundatie h(eer)s Vincents Berthijns inde Collegie van Atricht alhier, imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t opd(en) respectiven last voors(creven), daerop dopdraegeren die voors(creve) goeden sijn waranderen(de) ende voorts meer op een(e) voortaene rente van achthien carol(us) g(u)l(dens) te xx st(uyvers) tstuck en(de) xv g(u)l(dens) gel(ijcke) stuyvers loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, alle jaer opden xxvien. novemb(ris) te v(er)schijnen en(de) in des(er) stadts wissele van Loven te leveren tot behoeff der voors(creve) fundatie, los en(de) vrije van xe., xxe., ce. en(de) allen ande(re), minde(re) oft meerde(re) penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in toecomen(de) tijd(en), telcken termijn(e) als schult met rechte v(er)wonnen, met conditie dat die voors(creve) rente tallen tijd(en) sal moghen gequeten worden met drije hondert gel(ijcke) g(u)l(dens) eens en(de) met volle rente, geloven(de) voorts die voors(creve) opdraegeren qua(lita)te qua supra indivis(im) en(de) elck een voor al die voors(creve) rente van xviii g(u)l(dens) xv st(uyvers) alle jaer ten tijde en(de) termijne voors(creven) wel ende loffel(ijck) altijts te betaelen en(de) te leveren, los en(de) vrije als boven in futur(um) quolibet assecut(um) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) personaliter in forma, et casu quo predicta pignora, etc(etera), ende tot beter vastich(eyt) der sel(ver) rente, soo consenteren die voors(creven) opdraegeren oock naer v(er)mogen der voors(creve) procura(ti)e int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle henne en(de) des voors(creven) Willems De Riddere meubele en(de) immeubele goeden en(de) int decreet van dijen sonder daertoe te derffven geroepen wordden en(de) speciael(ijck) op twee huysen oft wooninghen, staen(de) neffens den anderen inde Hoelstraete alhier te Loven tusschen die herberge, genaempt Roomen, ter ie. en(de) den huyse, geheeten den Trompet, ter andere, met alle henne toebehoorten, gel(ijck) dieselve huysen aen(de) voors(creve) twee gebroeders Willem en(de) Coenraert De Ridder respective sijn te deele gevallen bij scheydinghe en(de) deylinghe, gepass(eer)t voor m(eeste)r Guill(iam)e Loesen, licen(tiaet) ind(en) rechten, als openbaer not(ari)s opden ix. feb(rua)ry lestleden, wesen(de) die sel(ve) twee huysen belast tsamen met ontrent twintich g(u)l(dens) erffel(ijck) aen diverssche p(er)soonen, item op twee derdendeelen, de voors(creve) gebroeders competeren(de) in eenen hoff, gelegen inde Bauterssom straete alhier te Loven, welcken volgen(de) soo is die voors(creven) m(eeste)r Peeter Van(der) Hoffstadt qua(lita)te qua behoorl(ijck) geleyt geweest tot allen die voors(creve) meubele goeden int g(e)n(er)ael en(de) speciael(ijck) totte voors(creve) twee wooninghen en(de) hove, wel(ck) beleydt oock midts desen wordt gedecreteert en(de) v(er)claert executoriael midts den voors(creven) consente, coram Maes, Beringhen, novemb(ris) xxvia., 1622.

Item is te weten dat dese belastinghe is geschiedende om mette capitaele penn(ingen) van dijen te contenteren een(en) Jan Swinnen, woonen(de) tot Vilvoorden, van diverssche acten van taxatien van costen, beloopen(de) over die twee hondert en(de) thien g(u)l(dens) eens, die hij geobtineert heeft ten laste van het weeskint wijlen Jans De Ridder voors(creven) bij voorgaen(de) procedure tegen den sel(ven) wijlen Jan lange jaeren voor zijne afflijvich(eyt) geintenteert geweest hebben(de), mede om te betaelen andere ontcosten, soo van executie als anderss(in)ts de voors(creve) weese aengaen(de), sulcx dat de voors(creve) rente bijde sel(ve) weese alleen moet gedraeghen wordden en(de) de voors(creve) opdraegeren daeraff worden geindempneert, eisd(em).

Depost co(m)pareren(de) Cath(lij)ne Van Boerenbeeck, huysvr(ouw)e des voors(creven) Henricx Van Beethoven, heeft gelaudeert en(de) geapprobeert, gel(ijck) sij laudeert en(de) approbeert bij desen de bovenst(aende) belastinghe bijden sel(ven) haeren man gedaen, geloven(de) die rente van xviii g(u)l(dens) xv st(uyvers), daerinne v(er)melt, wel en(de) loffel(ijck) altijts te betaelen, obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) prout predictus eius maritus signanter adhuc privilegio s(enatus) c(onsulti) vell(iani) et auth(entica) si qua mulier de eo certiorata, coram Maes Schore, Maes, decemb(ris) va., 1622.

coram eisd(em).

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Beethoven Arnold, XII - XIII (S2818 + M4834), (°) Haacht 20.04.1595,

    

Van Beethoven Rombout, ° Boortmeerbeek 1596,

    

Van Beethoven Hendrik, (°) Haacht 21.01.1599, + > 1638,

    

Van Beethoven Mark, ° Boortmeerbeek 1601.

 

 

 

XII - Lambrecht Van Beethoven (N4036), metselaar, ° Kampenhout ca. 1575, + Haacht 07.12.1652, x Haacht 31.01.1601 met Van Adorp Catrina (N4037).

 

Lambrecht was metser-timmerman, want volgens een rekeningboek van de Spanjaard Christoffel Medina van Montoya, luitenant-generaal der Spaanse troepen in ons land en heer van Hollaken onder Rijmenam  werd op 24 juni 1667 aan Anna Bosmans, huisvrouw van Jan Van Beethoven, en dus schoondochter van Lambrecht, de som van 42 gulden uitbetaald, en voor dat Lambrecht in 1635 de stal op het goed van Hollaken gemaakt had, wijl Medina in de slag van Rocroi doodgebleven was.  

 

Bijgaand (met dank aan Paul Peeters) de transcriptie van de akte van emancipatie van de kinderen van Lambertus Van Beethoven (en Catharina Van Adorp). De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akten. Ik vraag me wel af of er in het gezin van Lambertus Van Beethoven en Catharina Van Adorp er geen tweede Joanna was, een eerste Joanna, geb. ca. 1603, die jong stierf en een tweede Joanna, die nadien trouwde met Guilielmus Jacobs. Wanneer de eerste Joanna, geb. ca. 1603, zou blijven leven zijn, zou zij in 1631 meerderjarig zijn en zou zij logischerwijze niet in de akte vermeld staan.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 223v., akte dd. 23 juni 1631.

Transcriptie.

Item Lambertus Van Beerthoven filius quondam Arnoldi,

commorans apud Haecht, in p(rese)ntia, emancipavit Joannem,

Arnoldum et Joannam Van Beerthoven, suas proles, a pane

suo modo debito et consueto, eisdem eodem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Beethoven Adriana, (°) Haacht 22.01.1602, x Mechelen O.L.Vrouw 27.07.1645 (g. Verstreecken Petrus en Jouret Petrus) met Petrus Langenus,

     Uit dit huwelijk:

     Langnis Guilielmus, (°) Mechelen St.-Rom 11.05.1646 (g.Van Nieuwenhuijsen Guiliam en Langnis Elisabeth),

     Langnues Cornelius, (°) Mechelen O.L.Vrouw 1648 (g. Van Kiel Cornelius en Van de Wijngaert Catharina),

     Langenus Clara, (°) Mechelen O.L.Vrouw 17.07.1651 (g. Van Dam Henricus en Servrancx Clara),

 

Van Beethoven Jenneken (Joanna), (°) Haacht 1603, x Haacht 10.02.1632 met Jacobs Willem,

     Uit dit huwelijk:

     Jacops Catharina, (°) Haacht 16.03.1632,

     Jacobs Maria,

     Jacobs Hendrick,

     Jacobs Anna, (°) Haacht 10.05.1638,

     Jacobs Barbara, (°) Haacht 10.11.1639,

     Jacobs Joanna, (°) Haacht 16.11.1642, x Haacht 17.05.1667 met Van de Sande Jan,

     Jacobs Anna, (°) Haacht 01.01.1647, x met Rombout Palmaerts,

 

Van Beethoven Elisabeth, (°) Haacht 10.01.1606 (jong gestorven),

 

Van Beethoven Jan, XI (N2018), (°) Haacht 06.07.1608,

 

Van Beethoven Arenhout, (°) Haacht 25.05.1611, x Haacht 09.10.1635 met Vanden Bosch Maria, x 2 (niet Rot, H, SJW, ) met Anneke Pasteels,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Beethoven Sara, (°) Haacht 21.02.1636,

     Van Beethoven Guilielmus, (°) Haacht 25.10.1637, x met Joanna Op de Beeck, zij x 2 met Nicolaus Vervloet, wonen OLVW,

     2. Van Beethoven Laurentius, (°) Rotselaar 26.12.1643 (g. Van Crieckingen Laurentius en Henricx Maria), trok naar Antwerpen,

     Van Beethoven Anna, (°) Rotselaar 29.10.1645 (g. Pasteels Adrianus en Gorts Anna),

     Van Beethoven Joannes, (°) Rotselaar 07.03.1648 (g. Van Criekinge Joannes en Slegers Catharina),

     Van Beethove Elizabeth, (°) Rotselaar 20.11.1650 (g. Pasteels Joannes en Brughmans Elisabeth),

     Van Beethoven Petrus, (°) Rotselaar 28.12.1652 (g. Weets Petrus en Hermans Anna),

     Van Beethoven Catharina, (°) Rotselaar23.05.1655 (g. Van Outeren Niclaes en Verlinden Catharina),

     Van Beethoven Anna, (°) Rotselaar 05.05.1656 (g. Jodes Michael en Vander Heijden Anna),

 

Van Beethoven Elisabeth, (°) Haacht 12.06.1615,

 

Van Beethoven Marc, (°) Haacht 05.01.1620, x Haacht 21.01.1660 met Anna Boschmans, geen fii te H.

 


 

XIII - XIV - Van Beethoven Aert (Arnoldus) (M5570 + M5990 + M6374 + M7786 + M10346 + M11798 + M15454, x met Verstrecken Catharina (M5571 + M5991 + M6375 + M7787 + M10347 + M11799 + M15455), ° voor 1600, zij x 2 met Verbeeren Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Beethoven Maria, XII - XIII (M2785 + M2995 + M3187 + M3893 + M5173 + M5899 + M7727), ° Perk 1615, + Perk 20.08.1677,

 

Van Beethoven Cornelius, (°) Perk 23.02.1630 (g. Cornelius Huygens en Cornelia De May),

 

Van Beethoven Guilielmus, (°) Perk 30.11.1632 (g. Guilielmus Van Beethoven en Joanna Donckers),

 

Van Beethoven Catharina, (°) Perk 07.10.1635 (g. Engelbertus Pieters en Catharina Van Groenderbeeck), + Berg 30.03.1706, x 1 Perk 12.01.1659 (g. Joannes Verbeeren stiefvader bruid en Cornelius Thomaes) met Cornelius Machtens, (°) Perk 25.09.1633, + Berg 18.08.1676, fs Cornelius en Barbara Van Espen, x 2 Berg 06.04.1680 (g. Amandus Pauwels en Henricus Schovaerts) met Joannes Van Roosbroek, deze x 1 (niet Berg, ) met De Wil Maria, ex Kampenhout,

     Uit dit huwelijk:

     1. Machtens Anna, (°) Perk 21.03.1659 (g. Anna Van Vethom),

      Machtens Adam, (°) Perk 11.02.1660 (g. Joanna De Doncker),

      Machtens Petronilla, (°) Berg 01.04.1664 (g. Petrus Verbelen en Margareta Verdeyen),

     x Perk 04.04.1689 (g. Joannes Peeters en Petrus Van Beveren) met Petrus Peeters, fii in Perk,

     Machtens Adrianus, (°) Berg 09.02.1667 (g. Adrianus Ermens en Maria Van Beethoven),

     Machtens Joannes, (°) Berg 17.02.1670 (g...),

     Machtens Anna, (°) Berg 25.07.1672 (g. Petrus Van Doren en Anna Van Espen),

     2. Machtens Amandus, (°) Berg 29.02.1660 (g. Amandus Blockmans en Elisabeth Van Voldersom),

     Machtens Jacobus, (°) Berg 08.04.1663 (g. Henricus De Wil en Anna Gijselincx),

     Machtens Anna, (°) Berg 06.01.1666 (g. Augustinus Van Espen en Anna Blockmans),

     Machtens Joannes, (°) Berg 08.12.1668 (g. Joannes Van Voldersom en Anna Van Wel),

     Machtens Gaspar, (°) Berg 04.11.1674 (g. Gaspar Blockmans en Joanna Van Wil), + Berg 19.10.1691,

     3. kinderloos.

 

 

 

XII - XIII - Van Beethoven Arnoldus (S2818 + M4834), (°) Haacht 20.04.1595, x Rijmenam 01.10.1623 (g. Rumoldus Van Beethoven en Laurentius Janssens) met Janssens Anna (S2819 + M4835), ex Rijmenam.

 

Uit dit huwelijk:

    

Van Beethoven Catharina, XI (S1409), (°) Haacht 08.01.1626,

    

Van Beethoven Paschasia, XII (M2417), (°) Haacht 03.04.1627,

    

Van Beethoven Anna, (°) Haacht 18.10.1628,

    

Van Beethoven Maria, (°) Haacht 13.01.1631,

    

Van Beethoven Arnoldus, (°) Haacht 03.10.1632,

    

Van Beethoven Elisabeth, (°) Haacht 25.09.1634,

    

Van Beethoven Joannes, (°) Haacht 23.12.1637.

 

 

 

XI - Van Beethoven Jan (N2018), (°) Haacht 06.07.1608, + Haacht 23.10.1680, x (niet H, R, K, Kamp, DD, Rot, Wak, W, Wes, Til, Buk, ) met Bosmans Anna (N2019), (°) ex Boortmeerbeek ? (niet W, H, K?, R, Wes!, Bon!, P!, Rot?vdB, Kamp, Bmb!, ), + Haacht 03.02.1679.

 

RAB 6404, fol 304. v°. I0 oktober 1638 : Jan Van Beethoven koopt een stuk grond dat toebehoorde aan Jan Van Gort...gelegen "aen het vossenvecken..."

RAB 835 bis, fol 38 v°. 6 juni 1644 : " ... opt hulterenvelt aenden Hoeyenberge regenoten die Houtheyde op twee halsteren corens erffelijcken aen Jan Van Beethoven ende derffg. Van Adorp".

RAB 835 bis fol 71, v°-72. 13 februari 1648 :
" Jan Van Beethoven Lambrechtssone ende Anna Bosmans... kopen van Jo. Catharina Gonsales seker stuck lants eertuts eene hoffstede groot ses dachwanden ...gelegen aende Houtheyde ...gelegen tusschen de houdtheyde ter 1e hulterenvelt ter 2e ende 3e ..."

RAB 835 fol 100. 28 februari 1652 : Het klooster van " Bleyenbeerge binnen Mechelen " verkoopt aan Jan Van Beethoven ende Anna Boschmans " seker stucksken bosch, groot omtrent een halff dachwand...gelegen in de Haverdongen ."

RAB 835 bis fo197.v°-198 . 4 mei 1662 :" Jan Van Beethoven ende Anna Boschmans . Jan Van Nuffelen, gehuwd met Cathlyn Jacobs verkopen aan Jan Van Beethoven ende Anna Boschmans tvierde paert van sesse dachm. bempts, gelegen achter paeijlt aent goorbroeck..."

RAB 835 bis, fol 207. 21 november 1662 : " Jan Van Beethoven ende Anna Boschmans kopen van Reynier Van Beringhen omderhalff dachm. lants gelegen opt Hulterenvelt regenoten d'erffgenaemen Wilms..."

RAB 835 ter fol 1v°-2 . 30 april 1665 : " Jan Van Beethoffnen koopt van mr Jacques De Coninck die hellicht van een halff dach. oft vierendeel landts ... opt hoyevelt ... aren die Houdtheyde ..." Notariële
akte dd. 8 oktober 1649 .

RAB 835 ter, f°46.v°-47. 6 juni 1669 :" ... een stuck ... soo landts als bempt gelegen ten houtten genoept den scotdriesch ... regenoten Jan Van Beethoffnen... zuijdt die Houtheyde ..."

RAB 835 ter, fol 51. v°-52. 2 oktober 1669 : " Jan Van Beethoven ende Anna Boschmans koopen van Peter Coolbrenders gehuwd met Barbara Jacobs, het derde paert van 6 dechm. bemptss alhier bij tgoorbroeck... François Van Beethoffnen ende Anna Boschmans, zijne ouders ..."

RAB 836, fol 54-59. 26 oktober 1679 :" Op 12 october 1679 compareerde voor den notaris Van Dyck tot Mechelen Jan Van Beethoven, weduwnaer wylen Anna Boschmans voor tochte, Hendrik Van Beethoven, oock notaris, Cathelyn Van Beethoven, geassisteert van Aert Verdeyen, haeren man... alle kinderen vanden voors. Jan Van Beethoven... verklaren ontvangen te hebben van Mr Jan De Drijver, deken van het schildersambacht te Mechelen de som van 400 gulden..." Als pand gegeven " een behuysde hoffstede met gronde gelegen op den Hout ende 3 degm. landts int heulterenvelt ".

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Beethoven Frans, (°) Haacht 20.10.1639, + Haacht 27.05.1671,

 

Van Beethoven Hendrik, (°) Haacht 26.10.1641, koster en notaris te Putte, + Putte 24.02.1714, x (niet H, P, mech, ) met Van den Brande Elisabeth,

Studeerde in de koraalschool van Petrus Wets. Bezat heel wat gronden in Haacht.

     Uit dit huwelijk:

     Van Beethoven Anna, (°) Mechelen OLV 22.12.1667 (g. Van Hoerebeke Martinus en Bosmans Anna n. Pastorana Elisabeth),

     Van Beethoven Joannes, gareelmaker, (°) Putte 27.01.1670 (g. Vanden Brande Melchior n. Vanden Brande Balthazar en Van Beethoven Anna),

     x 1 Putte 06.12.1703 met Elisabeth Geluijckens, + Putte 11.06.1717,   x 2 Putte 15.08.1717 met Anna Geens,

     Van Beethoven Maria, (°) Putte 01.03.1672 (g. Truijts Joannes n. Van Beethoven Joannes en Bosmans Anna n. Vander Wile Maria), x met Karel Verhaegen,

     Van Beethoven Balthazar, (°) Putte 08.04.1674 (g. Van Drijwegen Balthazar en Vloetberghs Joanna), + Wambeke 22.05.1729, priester o.a. te Wambeke,

     Van Beithoven Franciscus, (°) Putte 20.12.1676 (g. Corneij Franciscus pastor OLVW en Vanden Brande Maria), verhuisde naar Wouw (Bergen-op-Zoom),

     Van Beithoven Clara, (°) Putte 14.01.1680 (g. Vanden Brande Melchior n. Rijmenants Michael en Van Hoof Maria n. Vanden Brande Clara),

     Van Beethoven Catharina, (°) Putte 29.03.1682 (g. De Grove Philippus en De Rong Anna n. Van Beethooven Catharina),

 

Van Beethoven Martin, (°) Haacht 08.11.1643,

 

Van Beethoven Willem, (°) Haacht 03.03.1645, + voor 1658,

 

Van Beethoven Anna, (°) Haacht 10.10.1646, + Haacht 18.08.1673,

 

Van Beethoven Catharina, (°) Haacht 14.06.1649, + Haacht 08.11.1705, x Haacht 14.09.1669 met Verdeyen Arnoldus (Aert), + Haacht 06.05.1697,

     Uit dit huwelijk:

     Verdeyen Jan, (°) Haacht 01.10.1670,

     Verdeyen Peeter,

     Verdeyen Matheus, (°) Haacht 04.09.1680,

     Verdeyen Guilielmus, (°) Haacht 04.09.1680,

     Verdeyen Petronella, (°) Haacht 27.09.1682, + Haacht 17.10.1741,

 

Van Beethoven Maria, X (N1009).

 


 

XII - XIII - Thomaes Cornelius (M2784 + M2994 + M3186 + M3892 + M5172 + M5898 + M7726), (°) Steenokkerzeel 08.10.1609, + Perk 03.02.1675, x Perk 14.02.1637 (g. Elisius Van Obbergen en Joannes Verstrecken koster) met Van Beethoven Maria (M2785 + M2995 + M3187 + M3893 + M5173 + M5899 + M7727), ° Perk 1615, + Perk 20.08.1677.

 

Uit dit huwelijk:

 

Thomaes Arnoldus, XI - XII (M1946 + M2586), (°) Perk 02.08.1638 (g. Marcus Van Beethoven en Maria Thomaes),

 

Thomaes Joanna, (°) Perk 05.03.1641 (g. Nicolaus Van Nuvel en Adriana Van Beethoven),

 

Thomaes Catharina, XI - XII (N1497 + M1593 + M2949 + M3863), (°) Perk 05.03.1644 (g. Guilielmus Van Beethoven en Catharina Thomaes),

 

Thomaes Anna, (°) Perk 16.09.1646 (g. Nicolaus Coenaert nom. Petrus Fraeye en Anna Van Beethoven), + Perk 16.01.1675 ongehuwd,

 

Thomaes Barbara, (°) Perk 23.05.1649 (g. Guilielmus Peeters en Barbara Van Obberghe),

 

Thomaes Joannes, XI (M1392), (°) Perk 04.06.1652 (g. Joannes De Haes en Barbara Coesemans),

 

Thomaes Cornelius, (°) Perk 25.03.1655 (g. Barbara Coesemans en gn peter),

 

Thomaes Petrus, (°) Perk 19.09.1655  (g. Anna Loyx en gn peter),

 

Thomaes Jeronimus, (°) Perk 30.03.1660 (g. Jeronimus Van Biethoven en Anna Loyx).

 

 

 

XII - Casteels Gommar(i)us (M2416), ° ca. 1620, + < 1731, x met Van Beethoven Paaschijne (M2417).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Casteels Gommar(i)us.

 

Uit dit huwelijk:

 

Casteels Henricus, x 1 met Sneps Elisabeth, x 2 met Goyvaerts Margaretha, x 3 met Van Gijsel Catharina, deze x 1 met Adriaen Claes (deze x 1 met Ackermans Muycken, x 2 met Adriaens Catharina), en x 2 Rombout De Key,

     Uit deze huwelijken,

     1. Casteels Agneet,

     Casteels Maria,

     Casteels Emmerantia

     2. Casteels Antonius, 

     3. De Keije Peter, (°) Hever 18.07.1681 (g. Peter Verhulst en Maria Vercammen),

     De Keije Catharina, (°) Boortmeerbeek, Hever 21.10.1683 (g. Gerard Vercammen en Catharina Van Elsen),

     De Keije Jacob, (°) Hever 07.10.1685 (g. Jacob Verelst en Maria Schoeters fa Huibrecht),

     De Keije ..., ° en + Hever 07.08.1687, (°) door de vrvr,

     De Keije Jan, (°) Hever 21.06.1689 (g. Jan Van Gijsel en Elisabeth De Ron),

 

Casteels Emerantiana, x met Bautmans Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Bautmans Petrus,

     Bautmans Maria, x 1 met Geets Petrus, x 2 met Borremans ..., fii in Hever en Bmb,

     Bautmans Antonius, x ..., + < 1748, fii, 

 

Casteels Joannes, x (niet Wink, ) met Drijmans Anna,

 

Casteels Antonius, + < 1700,

 

Casteels Anna, + < 1695,

 

Casteels Laurentius, x (niet H, ) met Bogaerts Joanna, deze x 2 met Geets Antonius,

     Uit dit huwelijk:

     Casteels Clara, (°) Haacht 26.01.1701 (g. Vanden Sanden Petrus en Hendrickx Clara),

 

Casteels Clara,

 

Casteels Sebastianus - Christianus, XI (M1208). 

 

 

 

XI - Verbeeck Petrus (S1408), ex Grootlo, (°) (niet K, W!, S, ...), x Haacht 12.02.1647 met Van Beethoven Catharina (S1409), (°) Haacht 08.01.1626.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Arnoldus, X (S704), (°) Werchter 06.08.1651 (g. Van Beethoven Arnoldus en Jacops Catharina,

 

Verbeeck Egidius, x (niet S, Heist, ) met De Ryck Catharina,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist,

     Verbeeck Maria, (°) Schriek 08.12.1689 (g. Corneel Vercalsteren en Maria De Rijck),

     Verbeeck Egidius, (°) Schriek 25.02.1691 (g. Egidius De Rijck en Anna Van Leemput),

     Verbeeck Jan, (°) Schriek 02.12.1692 (g. Jan Boxstuyns en Joanna Goossens),

     Verbeeck Walter, (°) Schriek 16.08.1695 (g. Jan De Rijck en Anna De Rijck),

     Verbeeck Philip, (°) Schriek 26.01.1698 (g. Philip De Rijck en Maria Guens),

     Verbeeck Egidius, (°) Schriek 03.01.1700 (g. Egidius De Rijck en Catharina Van Rillaer),

     Verbeeck Bartolomeus, (°) Schriek 11.07.1704 (g. Bartolomeus Verbeeck en Elisabeth Mertens),

 

Verbeeck Anna, x Schriek 06.05.1685 (g. Bart Verbeeck, Jan Van den Eynde en Corneel Goossens) met Goossens Egidius, geen fii te S,

 

 

 

X - De Pauw Petrus (N1008), (°) Haacht 08.01.1651, + Haacht 17.04.1713, x Haacht 24.08.1679 met Van Beethoven Maria (N1009), (°) Haacht 17.02.1653, + Haacht 09.05.1712.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Pauw Joanna, (°) Haacht 06.12.1680, x Haacht 04.07.1703 met Van Schaerlaecken Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Van Schaerlaeken Joanna, (°) Haacht 25.05.1704 (g. De Pauw Petrus en Van der Linden Joanna),

     Van Schaerlaeken Cornelius, (°) Haacht 05.01.1707 (g. De Pauw Cornelius en De Pauw Magdalena),

 

De Pauw Magdalena, (°) Haacht 21.07.1682 (g. Joannes De Pauw en Catharina Pallemaerts), x Haacht 28.05.1713 (g. Joachimus Van Ertrijck) met Petrus Van Etterijck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Erterijck Petrus, (°) Haacht 04.06.1714 (g. De Pauw Petrus en Jans Barbara),

     Van Erterijck Joachimus, (°) Haacht 03.08.1715 (g. Van Erterijck Joachimus en De Pauw Maria),

     Van Erterijck Joannes, (°) Haacht 03.08.1715 (g. Nijs Joannes en Van Janssens Barbara),

     Van Erterijck Joannes, (°) Haacht 10.11.1716 (g. Verdeijen Joannes en Pallmaerts Catharina),

     Van Erterijck Abraham, (°) Haacht 03.05.1718 (g. Van Lanckriet Abraham en Van de Velde Joanna),

     Van Erterijck Joanna, (°) Haacht 31.08.1721 (g. Versteven Petrus en Verbiest Joanna),

     Van Erterijck Maria, (°) Haacht 31.08.1721 (g. Liekens Petrus en Van der Aura Maria),

 

De Pauw Jan, IX (N504), (°) Haacht 25.03.1684 (g. Joannes De Pauw en Catharina Pallemaerts),

 

De Pauw Elisabeth, (°) Haacht 30.12.1685 (g. Egidius Cox en Elisabeth Van den Brande), x Haacht  02.06.1711 (g. Gommarus Verstreken en Petrus De Pauw) met Petrus Versteven - Verstrecken, geen fii te H, R, K,

     Uit dit huwelijk:

     Versteven Anna, (°) Haacht 01.08.1715 (g. Versteven Joannes en Palmaerts Anna),

 

De Pauw Maria, (°) Haacht 28.04.1688 (g. Joannes Verdijns en Maria Gobbens),

 

De Pauw Peeter, (°) Haacht 08.03.1690 (g. Petrus Smets en Clara Van Ooten),

 

De Pauw Cornelius, (°) Haacht 29.08.1692 (g. Cornelius De Pau en Catharina De Pau).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom