Voorouderlijst Van Ballaer Gasparus

 

Berlaer Van, Van Ballaer(t), Van Ballart

Familienaam uit de plaatsnaam Berlaar (Antwerpen).

 


 

XII - Van Ballaer Gasparus (N4050), Wes+, BMB+, + Wespelaar 24.01.1658, x (niet Wes, DD, Kamp, H, Wak, Til, Buk, Hert, L, ) met Catharina Aerts (N4051), (°) (niet Kamp, H,  K, Wak, R, BMB, DDdiv?, Mechdiv?, ).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

BMB243 fo 129v: 9 apr 1653:
Vrouwe Anna Maria De Meulenaer x heer Lowijs Rogier Clarisse ridder van de ordre militaire van St Jakob raedt & comis van s’conincx domeijnen ende finantien verkopen publiek aan Aert Van Gijsel x Anna Van Rijmenam als commant van Jaspar Van Ballaer seker stuk land gelegen op d’andervelt groot ontrent een bunder door haar vercregen bij S+D tegen vrouwe Susanna De Meulenaer x joncker Jan Francois Vanderlaen, ...
WSP5571 fo 35: 18 feb 1654:
Sr Frederick Van Hove coopman tot Antwerpen heeft verkocht aen Jasper Van Ballaer x Clara Aerts een half bunder lants.
WSP5600: rekeningen 1654:
Item betaelt aen Gaspar Van Ballaer vier rinsgl voor die hellicht dat die van Nederassent moeten betaelen in de placquillens vuijt gesonden xxviij dec 1655.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens Til, Buk, Kamp, Wes, H, Wak, K, R, Mech, DD, Hert, L, Noss, Kort, ErpsK,

 

Van Ballaer Maria, XI (N2025),

 

Van Ballaer Catharina, (°) Wespelaar 25.02.1638 (g. Roulandus Rassaert en Catharina Aerts),

 

Van Ballaer Henricus, (°) Wespelaar 22.12.1639 (g. Henric Van Ballaer en Elisabeth Aerts), Wespelaar 06.02.1673, x Wespelaar 13.11.1661 4 de gr. bloedv. (g. Antonius De Becker en Petrus Van Haacht) met De Becker Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van Ballaer Clara, (°) Wespelaar 02.02.1663 (g. Antonius De Becker en Clara Aerts),

     Van Ballaer Catharina, (°) Wespelaar 19.04.1665 (g. Wilhelmus Van Veltem en Catharina De Becker),

     Van Ballaer Maria, (°) Wespelaar 03.01.1668 (g. Petrus en Maria Van Ballaer),

 

Van Ballaer Petrus, (°) Wespelaar 01.07.1643 (g. Petrus Aerts en Margareta Van Ballaer),

 

Van Ballaer Anna, (°) Wespelaar 05.02.1648 (g. Jan Crabbé en Anna Aerts). 

 


 

XI - Van Haecht Petrus (N2024), (°) Haacht 14.09.1623, + Haacht  (zie akte), x Wespelaar 28.11.1653 (g. Arnold Van Haecht, Petrus Aerts en Jaspar Van Ballaer) met Van Ballaer - Van Ballé - Van Bolleer Maria (N2025), (°) (niet H, Bmb!, Hert?, S, Heist, Bet, Hols, K, P, W, Wak, R, Mech, DD, L, Ber, Berg, Kort, Noss, ErpsK, Kamp, Til,), + Wespelaar 06.09.1684.

 

Blijkens de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) gaat Petrus Van Haeght (x Maria Van Ballaer) als voogd langs vaderszijde en oom  van de weeskinderen van Hendrick Van Ball(a)er en Anna De Becker een lening van 300 guldens aan bij Joannes Van Tolhuysen, molenaar te Rotselaar, en zijn vrouw Joanna Van Vlasselaer. Guilielmus Vander Hoeven, voogd van de wezen langs moederszijde, stelt zich borg voor de lening. Haar man Petrus overleed naar alle waarschijnlijkheid te Haacht op 26.02.1675 of 24.11.1675. Om hierover zekerheid te hebben, zijn er meer gegevens nodig. Interessant is te weten dat voor de lening de brouwerije den Halven Steen te Wespelaar in pand werd gesteld, waarvan de weeskinderen uit hoofde van hun ouders eigenaar waren geworden. Hun ouders waren dus brouwers.

Verder blijkt dat Joannes Van Tolhuysen (x Joanna Van Vlasselaer) molenaar was te Rotselaar.

Al bij al toch een interessante akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7937, folio 144r., akte dd. 25 januari 1685.

Inde teghenwoordigheyt der heeren scepenen van Loven naergenoempt gestaen den notaris ende clerck m(eeste)r Jan Baptista Snijers naer vermoeghen van sijne procuratie, hem ghegeven om den naervolghende contracte notariael wettel(ijck) te verniuwen ende te herkennen, heeft tselve gedaen inder maniere naervolgende, luydende den teneur van woorde te woorde aldus.

Op den xiiii. january 1677 voor mij notaris, bij sijne ma(jestij)ts Souverijnen Raide, geordonneert in Brabant, gheadmitteert, binnen Haeght residerende, inde presentie van de ghetuygen onderghenoempt, is ghecompareert Peeter Van Haeght, inneghesetenen alhier, hebbende verclaert deughdelijc ontfangen te hebben inde qualiteyt als momboir vande weeskinderen wijlen Hendrick Van Baller, daer moeder aff was Anna De Becker, van Jan Van Tholhuysen, molder tot Rotselaer, de somme van drije hondert guldens eens in goeden permissie gelde van in december lestleden, gelovende inden naeme der selver weesen, daer over te betalen den jaerelijcxen interest nae rate van vijff ten hondert ende alsoo vijftien guldens tjaers, dierste jaer te verscijnen den xv. december eerstcomende ende soo vervolghens van jaere te jaere totte reele affquytinge toe, die sal moeghen gheschieden met gelijcke drije hondert guldens ende verloopen, ende comparerende mede Guiliam Vander Hoeven als moederlijcken momboir vande selve weesen, heeft hem inde selve qualiteyt ghestelt als borghe ende cautionaris voor den selven Peeter Van Haeght ende tot naerdere asseurantie hebben alle beyde tsamen ende elck een int besundert inde selve hunne qualiteyt verobligeert henne persoonen ende der selver wesen goederen, namentlijc hun huys ende hoff, scure, stallingen, bra[u]werije ende erffve daer aen annex, ghenoempt den Halven Steen, onder Wespelaer, regenotende die herbane ter ie., Paus Collegie ter iie. ende die strate ter iiie. sijden, de selve weesen ten deele ghevallen teghens den ierste comparant inden name van Maria Van Baller, sijne huysvrauwe, constituerende voirts alle thoinders deser om tselve, tsij voor heer ende hoff competent ofte bij forme van Lovensche mainmise wettelijcken te doen ende laten verniuwen ende herkennen ende opt voorschreven huys ende hoff ende appendentien te realiseren sonder voorgaende daghement, met ghelofte, verbintenisse ende renuntiatie pro ut in forma, ende comparerende den selven Jan Van Tolhuysen, heeft ghene voors(chreven) gheaccepteert voor hem ende Jenneken Van Vlasselaer, sijne huysvrauwe, aldus gedaen, gepasseert ende ghestipuleert ter presentie van Cornelis Docx ende Machiel Grietens, getuygen, ende hebben die voorschreve twee ierste comp(aran)ten die minute deser geteeckent neffens mij not(ari)s, onderstont, quod attestor, signatum Grootaerts, not(ariu)s.

Den voorschreven geconstitueerden naer vermogen vande voorscreve procuratie heeft den inhouden den inhouden (!) der selver in alle poincten, cla[u]sulen ende articulen, daer inne breeder vermelt, alhier v(er)niuwt ende herkent, eentsamentlijck geconsenteert int slaen van mainmise over de goederen, inden contracte hier vore gementioneert, obligan(do), submittendo ac reuntiando, coram jo(ncke)r Theodore Van Eynatten ende s(ieu)r Jan De Riddere, hac xxv. january anno 1685.

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Petrus Van Haeght, weduwnaar van Maria Van Ball(a)er, uit Haacht, enerzijds, en Joannes Gijselincx en Joanna Van Vlasselaer uit Rotselaar anderzijds. Maria Van Ball(a)er verleed haar testament op een niet nader bepaalde datum in september 1684 voor notaris Abraham Goltfus. Ook Joannes Van Tolhuysen, de eerste man van Joanna Van Vlasselaer, komt in de akte ter sprake, bij wie Petrus Van Haeght reeds eerder een leningen had aangegaan, waarvan akten voor notaris J. Vanherrewegen te Mechelen op 10.12.1672 en voor notaris H. Grootaers te Haacht op 14.01.1677. De lening voor notaris H. Grootaers ging hij aan als voogd van de wezen van Henricus Van Ball(a)er en Anna De Becker, resp. broer en schoonzuster van Maria Van Balla(e)r. 

 

Het geweldige aan de archieven van het stadsarchief van Leuven is dat men van de ene uithoek naar de andere uithoek van het ressort gaat (van Leuven naar Mechelen, naar Aarschot, Diest, Tienen, enz.). Het is echt onvoorspelbaar wat de volgende akte zal brengen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7938 folio 263r., akte dd. 1 april 1686.

Inde teghenwoordigheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen Guiliam Waghemans naer vermoeghen van sijne procuratie, hem ghegheven omden naervolgende contracte notariael wettelijck te verniuwen ende te herkennen, heeft tselve gedaen als volght.

Comparerende opden 20. meert anno 1686 voor mij notaris ende inde presentie vande naerghenoempde ghetuygen, den eersaemen Peeter Van Haeght, innegesetenen van Haeght, weduwer van wijlen Maria Van Baller, heeft bekent ende gheleden wel ende deughdelijck sculigh te sijn aen Jan Gijselinx ende Joanna Van Vlasselaer, wettighe ghehuysscen ende inneghesetenen van Rotselaer, eene somme van sesse hondert guldens permissie gelt volgens die tegenwoordighe valuatie, ter saeken van welcke somme den voorschreven comparant ghelooft te betaelen eene jaerelijcxe ende erffelijcke rente van dertigh guldens, cours te nemen dathe deser, soo dat dierste jaer van betaelinge vallen ende verscijnen sal opden xx. meert vanden toecomenden jaere xvic. sevenentachentigh ende alsoo vervolgens van jaere tot jaere ten woonhuyse der rendthefferen binnen Rotselaer te leveren, vrije ende exempt van alle lasten ende precarien, oock van xe., xxe., xle., ce., mindere ofte meerdere penningen, alreede innegestelt ende naermaels inne te stellen, nyettegenstaende sijne ma(jestey)ts placcaerten ter contrarieren, ende dat totte reele ende effective quytinge toe der voors(chreve) rente, die altijt sal moegen gescieden ter geliefte vanden rendtgelder in permissie gelde met volle rente in twee rijsen, ider rijse mette iuste hellicht, mits advertentie van sesse weken te vorens, ende tot meerdere asseurantie, soo vande capitalen als jaerelijcxen interest, soo verobligeert den voors(chreven) comparant sijnen persoon ende goederen, meubelen en(de) immeubelen, present ende toecomen(de), ende naementlijck huys, hoff ende toebehoorten, met het block daer aen gelegen tot Haeght, ter plaetse genoempt Vortspoel, groot twee boinderen, regenotende die Puttecum Heyde in twee sijden, een cleyn drieffstraetken ter iiie. ende den vijver, genoempt den Vortspoel, ter iiii. sijden, belast aen sijne excellentie den hertogh van Arschot met twee cappuynen, eenige penningen chijns, ende aende kercke van Haeght met een halster corens tjaers sonder meer, bijden comparant met wijlen sijne huysvrauwe vercregen tegens de erffgenaemen van wijlen Hendrick Van Haeght ende Jan Van Haeght volgens die goedenisse daer van sijnde, gebruyckende ten effecte van dijen de macht, hem ghelaeten door wijlen sijne voorscreve huysvrauwe met haer testament, ghepasseert voor den notaris Abraham Golfus ende seeckere getuygen opden ... [n.v.] september 1684, van welcke den rendtgelder gelooft over te leveren copije autentyca ende ofte bevonden wirde den voors(chreven) pant niet suffisant ofte voirder belast te wesen als voorscreven staet, dat den rendtgelder altijt ter manisse sal naerder panden moeten stellen ofte wel alternativelijck de selve rente affleggen, comende mits dese bekentenisse te cesseren, doodt ende te nyett te sijn alsulcke negen hondert guldens capitael als den voorscreven comparant ghelicht heeft vuyt handen van wijlen Jan Van Tolhuysen voorden notaris J. Verherrewegen, binnen Mechelen residerende, ende seeckere ghetuygen opden x. december 1672, item alnogh drije hondert guldens, bij hem gelicht in qualiteyt als moimbour vande weeskinderen wijlen Hendrick Van Baller ende Anna De Becker voor den notaris H. Grootaers ende seeckere ghetuygen in date xiiii. january 1677, welcke leste drije hondert guldens den voorscreven rendtgelder in ontlastinghe vande voorschreve weesen tsijnen laste hadde ghenomen, te betalen consenterende oversulcx den voorscreven Jan Gijselincx, alhier mede comparerende, inde cassatie vande voor(chreve) twee leste bekentenissen, behaudelijck datten voors(chreven) Peeter Van Haeght vande verloopen der voorscreve twee gecasseerde renten tot dathe deser nogh sculdigh blijft de somme van tweeenvijftigh guldens boven de ac[h]tien guldens, als nu getelt, die welcke den voors(chreven) comparant gelooft te betaelen aenden voorschreven Gijselinx ende sijne huysvrauwe voor Bamisse toecomende sonder voirder dilaye, constituerende tot desen effecte onwederoepelijck een ider thoinder deser om te compareren voor die heeren meyer en(de) scepenen van Loven ende alomme daer het van noode wesen sal ende aldaer tghene voorscreven is, te laten verniuwen ende verclaeren executoriael, consenterende soo tot vastigheyt vande voorscreve rente als oock vande belooffde somme van lii guldens int slaen van mainmise ende decreet daer over te gheven sonder voorgaen(de) daghement, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, actum ut supra ter presentie van s(ieu)r Rombaut Dauwe, oudt overdeken deser stadt, ende m(eeste)r Caerel Davits, procureur der selver stadt, ghetuygen, tot dese gebeden, sijnde doriginele minute deser bijde comparanten hinc inde beneffens mij notaris onderteeckendt, onderstont quod attestor, signatum J.B. Snijers, notaris.

Aldus vernieuwt ende herkendt door den voorschreven geconstitueerden, obligando, submittendo ac renuntiando, coram d(omini) Peeters et Vanden Kerchoven, hac prima aprilis a(nn)o 1686.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haecht Petrus, (°) Haacht 07.10.1654,

 

Van Haecht Arnoldus, (°) Haacht 02.11.1656,

 

Van Haecht Joannes, X (N1012), (°) Haacht 08.01.1659,

 

Van Haecht Magdalena, (°) Haacht 19.04.1661,

 

Van Haecht Guilielmus, (°) Haacht 04.12.1663,

 

Van Haecht Catharina, (°) Haacht 28.08.1665,

 

Van Haecht Maria, (°) Haacht 01.10.1668,

 

Van Haecht Cornelius, (°) Haacht 06.04.1671,

 

Van Haecht Rumoldus, (°) Haacht 13.02.1674.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom