Voorouderlijst Van Bael Geraert

Baal Van, Van Baale, (van) Bael, Van Bol, Verba(a)l

Familienaam uit de plaatsnaam Baal (Vlaams-Brabant, Gelderland) of Baarlo (Noord-Brabant, Limburg en Antwerpen).

 

Balen Van, Van Baelen

Familienaam uit de plaatsnaam Balen (Antwerpen) of Baelen (Luik).

 XII - XIII - XIV - Van Bael Geraert, ca. 1560, x met ...


Uit dit huwelijk:


Van Bael Baptist, XI - XII - XIII (N1224 + S2590 + S3870 + S4000 + S4606 + S5210 + S6966 + S7802),

 

Van Bael Ambrosius, x met ... Maria,

WRT1847 fo 136v: 31 okt 1596:
Baptista Van Baelen zone wijlen Geraerts heeft opgedragen zeker erve daerop een vervallen huis es staen welck huijs en materialen den selven coper af sal mogen trecken gelegen op Tremelo aan Aert Holemans x Marie Wouters en heeft geapprobeert Ambrosius Van Baelen.

     Uit dit huwelijk:

     Van Bael Anna, + Schriek 04.05.1668,

     x Schriek 22.07.1625 (g. Sebastianus Vercalster, Lucas Schepers, Philip Vervloet en Gommer Boets) met Tuytgans Adrianus, gezin daar,

     Van Bael Elisabeth, x Schriek 03.06.1624 (g. Arnold Hoolaerts en Jan Holemans) met met Sebastianus Vercalsteren, deze x 1, gezin bij Vercalsteren,

     Van Bael Helena, () Schriek 13.08.1609 (g. Jan Holemans en Helena Backers). 

 


De gegevens van Paul Peeters hebben heel wat geholpen om het gezin Van Bael Baptist x Roefs Anna samen te stellen. Waarvoor dank.

 

XI - XII - XIII - Van Bael - Van Balen - Van Barle Baptist (N1224 + S2590 + S3870 + S4000 + S4606 + S5210 + S6966 + S7802),   ca. 1590, + >  07.10.630, x met Roefs Anna (N1225 + S2591 + S3871 + S4001 + S4607 + S4825 + S5211 + S6967 + S7803). Zij x 2 met Petrus Vander Veken.

 

Baptist Van Bael wordt vermeld in de telling van 1597 te Werchter. Dank aan Paul Peeters. 

Baptist van Barle heeft huys ende hoff met

eenen koelhoff ende iij dachmaelen lants, belast

met xx stuvers tsiaers, huert noch v bunderen lant

ende bempt, belast met x rinsguldenen erffelijck, eenen ploech,

twee peerden ende vier koyen.

Stadsarchief Leuven, Inventaris Cuvelier, nr. 6340.

 

Bij deze mijn nieuwste vondst over de familie Van Bael te Werchter. De akte werd op 07.10.1630 verleden in de tweede schrijfkamer van de stad Leuven. De akte gaat over Anna Roefs als weduwe van Baptista Van Bael. De griffier van de stad Leuven was duidelijk niet vertrouwd met de familienaam van Anna, want hij vermeldde Roers in plaats van Roefs. De akte levert alleszins nieuwe gegevens op. In de oorspronkelijke genealogie had ik opgegeven dat Baptist Van Bael overleed vr 23.12.1652. Deze overlijdensdatum kan intussen bijgesteld worden. Hij moet overleden zijn vr het verlijden van de onderstaande akte, dus vr 07.10.1630.

Anna Roefs blijkt na het overlijden van Baptista Van Bael hertrouwd te zijn met Petrus Vander Beken. Op het ogenblik dat de akte werd verleden, waren er nog minderjarige kinderen uit haar eerste huwelijk. Anna Roefs stelt voor een jaarlijkse en erfelijke rente van zes guldens en vijf stuyvers al haar goederen en een perceel beemd van zes dagmalen in pand. Waarschijnlijk is het dat parceel dat zij aankocht met het geleende geld. Het perceel was gelegen te Werchter in het gehucht Heyde. Vermoedelijk werd hiermee de Tremelo Heide bedoeld. Blijkbaar was het perceel beemd van 6 dagmalen nog in onverdeeldheid met Anthonius Gooris. Omdat Baptista Van Bael reeds overleden was, had Anna Roefs haar goederen in vruchtgebruik (de tocht), terwijl haar kinderen de naakte eigendom (de proprieteyt) van de goederen hadden. Omdat de kinderen nog minderjarig waren, had Anna Roefs het akkoord nodig van de voogden van haar kinderen. In de regel werd een voogd langs vaderszijde en een voogd langs moederszijde aangeduid. Langs moederszijde was de voogd Judocus (Joos) Roefs, de broer van Anna. Normalerwijze zou Petrus Paeps dus voogd langs vaderszijde moeten zijn, maar in de akte staat uitdrukkelijk dat hij door de wet van Werchter (lees de wethouders) werd aangesteld. Mogelijk is er dus geen direct familieverband tussen Petrus Paeps en de familie Van Bael. Of er een familieverband is tussen Anthonius Gooris en de familie Van Bael, is evenmin duidelijk.

 

Judocus Roefs is gehuwd geweest met Elisabetha Verloo. Van dit echtpaar kennen we volgende kinderen :

1.   Joannes Roeffs, gedoopt te Werchter op 25.01.1622 (ss. : Joannes Van Hove en Anna Roeffs).

      Doopheffer Joannes Van Hove was schepen van Werchter. Hij was gehuwd met Maria Roefs, allicht een zuster van Anna en Judodus Roefs. Doophefster Anna Roeffs was de vrouw van Baptista Van Bael.

2.   Catharina Roeffs, gedoopt te Werchter op 01.12.1624 (ss. : Anthonius Verstraeten en Catharina Van Aerschot).

3.   Petrus Roeffs, gedoopt te Werchter op 25.03.1627 (ss. : Petrus Van Eyken en Maria Van Balen filia Baptista).

      In Werchter had men twee families Paeps, met name Paeps alias Van Eycken en Paeps alias Thay. Ik vermoed dan ook dat doopheffer Petrus Van Eyken in feite Petrus Paeps alias Van Eycken is.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 14r., akte dd. 7 oktober 1630.

Item in teghenwoirdicheyt der meyers en(de) schepen(en) van Loven

naerghen(oempt) ghestaen Anna Roers, weduwe van wijlen Baptista

Van Baelen en(de) nu huysvrouwe Peeters Van(der) Beken, met consente,

wille en(de) bij zijn(e) des zelffs Peeters voir haere tocht, item Joos

Roers, broeder der ^ v(oir)s(chreve) ^ Anna, ende Peeter Paeps als mombours, te

weeten die v(oir)s(chreven) Joos als oom en(de) Peeter Paeps d(aer)toe ^ als ^ ghecom-

mitteert vuyter weth van Werchteren ^ als mombours ^ vande weeskinderen

der v(oir)gen(oempde) Anna, bij haer behouden van(den) v(oir)s(chreven) Baptista Van Baelen,

verclaeren(de) die voirs(chreven) ^ Peeter en(de) ^ mombours tghene des naer bes(chreve)n

staet, ghedaen te wordden tot meesten oirboir en(de) p(ro)ffijte van(de)

v(oir)s(chreve) weeskinderen en(de) om mette pen(ningen) hiervan te procederen, te

betaelen en(de) te voldoen den coop van een stuck bemps, bij de v(oir)s(chreve) moede(re)

der v(oir)gen(oempde) weeskinderen tot behoeff der zelver ^ v(oir)s(chreve) weeskinderen ^ ghecocht en(de) v(er)creghen

^ en(de) dairinne de v(oir)s(chreve) weeskinderen sijlieden alleen oyck zijn gheghoeyt en(de) gheerft, zoo zij eltsamen affirmeeren, ^

heeft opghed(raegen), te weten die v(oir)s(chreve) Anna voor de tocht hebben heeft alsoo

die v(oir)s(chreve) Anna met consente en(de) overstaen des v(oir)s(chreven) Peeters, haers mans,

als ^ oyck ^ van(de) v(oir)s(chreve) mombours ^ als voir ^ bekent, zoo zij bekent midts des(en) wel

en(de) deughdel(ijck) schuldich te zijn(e) Peeteren Paeps sone wijlen Henr(icx)

sesse carolus gul(dens) te xx st(uyvers) tstuck en(de) vijff st(uyvers) ghel(ijcke) stuyvers

erffel(ijck)e rente, alle jaere op den zevensten dach van october te

betaelen en(de) inder stadtwissele van Loven, los en(de) vrije van allen lasten,

beden en(de) impositien, mede oyck van xe., xxe., hondertste, minde(re) en(de)

meerdere pen(ningen), te leveren, den voirghen(oempden) Peeteren erffel(ijck) in toe-

comen(de) tijd(en) telcken termijn(e) als schult metten rechte v(er)wonnen, ghe-

loven(de) de zelve rente ter maenissen des zelffs Peeters te

besetten en(de) te hypoticeren op goede, loffel(ijcke) en(de) sufficiente pand(en)

en(de) gronden van erffven, tot Werchteren en(de) d(aer)ontrent geleghen,

weert zijn(de) boven alle voirco(m)meren en(de) lasten daerop vuyt-

gaen(de), dobbel rente en(de) voirts meer zoo vele te doen dat den v(oir)ghen(oempden)

Peeteren Paeps erffel(ijck) in toecomen(de) tijden sal moghen ghenoch zijn,

ende om die heeren (?) daervoir die v(oir)s(chreve) Anna met c(on)sente des v(oir)s(chreven)

haers mans v(er)bonden heeft en(de) v(er)bindt midts des(en) haeren persoon

en(de) ^ de tocht van hare ^ goederen, p(rese)nt ende onder renu(n)ciatie van het p(ri)vilegie, den v(oir)z(eyde)n

v(er)leent, haer ierst d(aer)van behoorl(ijck) onderricht zijn(de), ende om den v(oir)s(chreven)

Peeteren van al des v(oir)s(chreven) is, noch bat te v(er)zekeren, soo hebben die

die voirs(chreve) Anna voir haere tocht en(de) die v(oir)s(chreve) mombours

ind(en) naem van(de) wees(en) voirde proprieteyt gheconsenteert,

zoo zij consenteren bij des(en), dat die v(oir)s(chreven) Peeter sal moegen

maecken tallen tijd(en) hem ghelieven(de), sal moghen doen maecken

beleydt en(de) mainmise op de goederen, bijd(en) v(oir)s(chreven) wijlen Baptista

Van Baelen achtergelaten, consenteren(de) oyck mede int decret

bij schepen(en) d(aer)op te gheven ende namentl(ijck) op een stuck bempts,

gheleghen te Werchteren onder tghehucht van(der) Heyd(en), groot zesse

dachmaelen, waerinne de v(oir)s(chreve) Anna voir haer tocht competeren

en(de) de kinderen voir de p(ro)prieteyt de drije dachmaelen, alnoch

onverdeylt teghen Anthuenis Gooris, met conditien dat die

v(oir)s(chreve) Anna de selve rente sal moghen lossen en(de) affquyten tallen

tijd(en) alst haer ghelieven sal metter so(m)me van hond(er)t car(olus) gul(dens)

eens, die zij voir het capitael van(de) v(oir)s(chreve) rente vuyt hand(en) des v(oir)s(chreven)

Peeters Paeps bekent ontfanghen te hebben en(de) met volle rente,

coram Daniels, Loenckens, octobris vii., 1630. 

 

Hierbij een akte van evictie waarin Baptista Van Bael (man van Anna Roefs) als laatste en hoogste bieder in het bezit kwam van een bunder beemd, gelegen onder Werchter en het Bricxpoel genoemd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 267r., akte dd. 21 juni 1610.

Allen den genen die dese l(ette)ren sullen sien oft hooren lesen, saluyt, Pulle, Roeloffs, Glavimans, Broecke, doen conde met kennisse der waerheyt dat alsoo Willem wijlen Driesch met schepen(en) brieven van Loven v(er)bonden was aen wijlen hee(re) David Van Tzestich in eene erffel(ijcke) rinte van sesse rinsg(u)l(dens) ende vijff stuyvers erffel(ijck), daeraff dactie nu is competeren(de) de fundatie inde Lelie schole bynnen des(er) stadt Loven, daeraff dat Janne De Ridder als man en(de) momboir van E(lisa)b(e)th Driesch, dochter des voors(chreven) Willems en(de) erffgen(aem) desselffs, in gebreke is bleven van betalinge en(de) vastich(eyt) ende vuyt saecken van dijen zijn s(ieu)r Anthoen De Potters als rentm(eeste)r der voors(chreve) fundatie wijlen h(ee)r Davidts Van Tzestich opden xe. marty 1608 v(er)leent geweest zeker des(er) stadts brieven van mainmise op allen die goeden des voors(chreve) E(lisa)b(e)ths goederen, namentl(ijck) op een boend(er) bempts, geheeten dBricxpoel, gelegen tot Werchter ombegrepen der maeten, regen(oten) Margriete Leerse ter ie, Jan Poelers ter iie. ende den Lippolenwech ter iiie. zijden, en(de) dat om bijd(en) sel(ven) De Pottere zijn wettich gebreck metten costen en(de) commeren daer aene omme gedaen, te v(er)haelen ende zijn de sel(ve) brieven van mainmise behoorl(ijck) bij Marcq Everaerts, bode deser stadt, geexploicteert geweest en(de) den voors(chreven) Jan De Riddere ind(er) qua(litey)t voors(chreven) gesommeert te co(m)pareren tot een(en) zekeren geleden daeghe voor schepen(en) van Loven ten eynde om die voors(chreve) mainmise te hooren en(de) sien decreteren oft anderssints daertegen te zeggen, ten wel(cken) daeghe hij nyet en is geco(m)pareert, comparen(de) alleen de voors(chreven) De Potte(re), recht versuecken(de), alsoo dat bij reden(en) van dijen die voors(chreve) brieven van mainmise opden vie. meert anno 1610 behoorl(ijck) zijn gedecreteert over die geleverde goeden ende zijn dijen volgen(de) den voors(chreven) De Potter verleent geweest voirdere brieven executoriaelen van proclamatien, die wel(cke) bij Marcq Everaerts, bode deser stadt, zijn behoorl(ijck) geexecuteert geweest en(de) dijen volgen(de) zijn die voors(chreve) goeden bij attache van billetten inde prochie van Werchte(re) ter venten gestelt en(de) met twee behoorl(ijcke) sitdaegen, disteren(de) van malcanderen xiiii daeghen v(er)cocht geweest bynnen het voors(chreven) dorp van Werchter ten huyse des meyers aldaer, genaempt Walrant Van Lantrop, ende zijn de voors(chreve) goeden dijen naevolgen(de) v(er)cocht en(de) metten vuytgaen van(der) berrender keerssen gebleven Bap(tis)ta Van Baelen als leste verdieder om en(de) voor die so(mm)e van hondert en(de) elff rinsg(u)l(dens) eens, van wel(cken) v(er)coope die voors(chreven) Everaerts heeft behoorl(ijcke) conde gedaen aen(den) officier aldaer als stadthoudere tsheeren van(den) gronde ter conservatie van heure heerl(ijcke) rechte en(de) oock den cooper dachbescheyden, te compareren tegen op heden gel(ijck) als Everaerts, bode, v(er)claerden en(de) gestonde om die goedinghe tontfangen, doen conde ende wete dat bij ons schepen(en) int lange overzien sijnde die voors(chreve) proceduren, exploicten ende tgene des daer vuyt en(de) naer gevolght is, procederen(de) alsoo voorst totter impositie van(den) voors(chreven) decrete, hebben wij schepen(en) ter manisse smeyers van Loven daerover staen(de) van heerheyden van weghen shertoghen van Brab(an)t bij onsen vonnisse geauthoriseert en(de) authoriseren midts desen die voors(chreve) exploicten, kerckgeboden, proclamatien en(de) v(er)coopinghen ende allen tgene des in desen bijd(en) voors(chreven) bode vuyt crachte van(de) voors(chreve) commissie ios gedaen geweest ende voorts tegen die gedaechde deffault ende contumatie gegeven ende voorts tproffijt van dijen hen alsul(cken) recht en(de) actie als hem nu oft naemaels totte voors(chreve) goeden soude mogen competeren, secluderen(de), ende die sel(ve) goeden den voors(chreven) Bap(tis)ta Van Baelen aengewesen en(de) aenwijsen midts desen om die sel(ve) goeden bij hem oft zijn(e) actie hebben(de), beseten, gebruyckt en(de) gepossedeert te wordden als zijne eygene en(de) propre goeden, behoudel(ijck) dat hij sal schuldich zijn te betaelen den hee)re van zijne pontpenn(ingen), ter causen van zijnen coope v(er)schenen,, ende is den voors(chreven) meyer van Loven van wegen als vore met vonnis van ons schepen(en) voors(chreven) inde voors(chreve) goeden gegoyt en(de) geerft geweest met allen solemniteyten, daertoe gerequireert, actum xxia. junii 1610.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Wer1849/ 1: Fo 59v ‎(1611)‎:
Baptist Van Balen verkoopt de hellicht van huis en hof gelegen tot Ninde aan de Cappelle straete ‎(erfgen Peeter Paeps)‎ item de hellicht van een half boender bempts aende Kerkhofstraete aan Cornelis Baudewijns.
Wer1848: Fo 71v ‎(4 maart 1608)‎:
Verbintenisse gedaen bij Cristiaen Roefs ende zijne kinderen tot indemniteyt van Aert Van Tongeren aengaede twelf gl erfelijck over de borchtochte dien hij bleven is aen mr Peeter De Greve.
Cristiaen Roefs als tochteneer ende Baptista Van Balen x Anna Roefs de voors Cristiaen dochter daer moeder af was Cathelijne Luijckens end Elibrecht Van Essche als momboir van Jois en Maeijcken Roefs des voors Cristiaen kinderen te weten alle de goeden die gecomen ende gedevolveert zijn bij aflijvigheijt van wijlen Jakob De Leeuw opde voors Cathlijn Luijckens wijlen allen welcke panden den voors comparanten ... aen Aert Van Tongelen tot versekerheijt van zijne beschidige borghtocht die hij bleven es aen meester Peeter Degreve volgens contracte tot Loven gepasseert over een half jaer of zo...
Wer1847: Fo 136v: 31 okt 1596:
Baptista Van Baelen zone wijlen Geraerts heeft opgedragen zeker erve met een vervallen huis in Tremelo aan Aert Holemans x Marie Wouters,
geapprobeert door Ambrosius Van Baelen.
Wer1847: Fo 142v: 22 apr 1597:
Lucia Smets x Jan Coene voor de tocht en Pauwelijn Moons x Jan Viskens voor de propt verkopen een huis en hof in Tremelo een half dm groot aan Baptista Van Bael x zone wijlen Geraerts ende huijsvrouwe.

Wilm Smets filius Henrici woonende tot Betekom heeft opgedragen drij dm bempts tot Tremelo geheeten den Hertellenberg ‎(Peeter Holemans, erfgen Gielis Van Gestel)‎ aan derfgen van wijlen Baptist Van Balen te weten Jan, Cathlijn, Elijsabeth, Christoffel, Maeijcken, Christiaen, Agneet ende Barbara Van Baelen.
AVT2: 21 maart 1672:
Anthoon Guiliam ende Hendrik Vervoort alle kinderen Sebastiaen Vervoort x wijlen Maria Van Bael verklaren hoe zij op hun goederen zijn nemende 2 gl erfelijck als Jan Henckens is pretenderende ende twee gl erfelijck als derfgen Jan Van Bael oock sijn pretenderende op de S+D vanden voors Sebastiaen Vervoort x wijlen Maria Van Bael was ten laste gelijt duijtweijsens van hunne scheijde brieve sulckx dat het land onder Schriek gebnoempt de Waterleese was gevallen ende gebleven aene voors gehuisschen met de last vande voors twee renten beloopende tsamen in cap ter somme van 64 gl eens ende alsoo die voors gehuiisscjen tsamen in leven vande voors Maria Van Bael het voors lant hebben verkocht aan Jan Vermijlen alias Muijskens volgens d
'uijtwijse vanden erfbrief daer van sijnde doo en hebben die voors vercoopers int vercoopen vant voors lant die voor renten daerop niet vuijtgesproken noch daerop gewarandeert soo dat die mombaers van weesen vandfe voors Jan Vermijlen x Adriana Guens willen ontslagen ende ontlast sijn vanden voors renten sonder deselven te willen laeten staen op hunne voors pant ... soo verobligeren sij eerste C ... en stellen een vaste hypotheque op huijs en hof metten lande annex groot ontrent die drije dm gelegen in Sluijsdonck onder Werchter toebehoorende den voors Sebastiaen Vervoort voorde tochte sijne drij voors sonen voor de erfelijkheijt ‎(erfgen Antoon Vervoort). 

 

Bijgaand een akte (met dank aan Paul) met vermelding van Anna Roefs, weduwe van Baptista Van Bael (Van Balen) en vrouw van Petrus Vander Veken. Uit de akte blijkt verder dat haar broer Judocus Roefs de voogd was van haar kinderen die zij behield van haar eerste man. Anna Roefs stelt goederen onder Tremelo in pand voor een jaarlijkse en erfelijke rente van 10 karolusguldens. De griffier vermeldde respectievelijk Roes en Roos als familienaam.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, folio 70r., akte dd. 4 november 1630.

Item in p(rese)ntia villici, et(ceter)a, gestaen Anna Roes, eertijds wed(uw)e wijlen Bap(tis)ta Van Balen met consent en(de) overstaen Peeters Van(der) Veken, haers tweede mans, en(de) van Joos Roos, broeder der voors(chreve) Anna, als momboir van(de) kinderen van haeren ien. bedde, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse eerst huys en(de) hoff met sijne toebehoorten, geleghen te Tremeloo onder Werchter, regen(oten) de Heyde ter ie., Peeter Holemans ter iie. en(de) mijn heer Van(den) Cruyce ter iiie., belast alleenlijck met s' heeren chijns, item drije dachm(aelen) bempdts onbegrepen der maeten, oock aldaer geleghen, regen(oten) t' voors(chreven) huys ter ie., den voors(chreven) Van(den) Cruyce ter iie., s' heeren straete ter iiie., Peeter Holemans ter iiiie., belast boven s' heeren chijns met seven rinsg(uldens) erffel(ijck) aen Joos Stroets, item een ander bempdeken, groot een dachmael onbegrepen der maeten, oock aldaer geleghen, regen(oten) s' heeren straete ter ie., Ambroise Van Eyck ter iie. en(de) Henrick Schrijns ter iiie., onbelast, en(de) dat voor de tocht, haer soo in de voors(chreve) goeden competeren(de), als voor d' erffelijcheyt, haere voorkinderen toecomende, voor de belastinghe van welcke erffelijcheyt mits desen is borghe blijvende als principael Jeroen Van Hove, woonen(de) tot Werchter, dat de selve altijdt van weerden sal blijven en(de) dat nyemandt hem daertegen hiernaermaels en sal partije maecken onder ob(liga)tie en(de) ren(untia)tie in forma, expos(ito) ende jo(uffrouwe) Jozijne Van Haecht dochter Jans, begijnken inden Grooten Begijnhove alhier, impos(itus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t opde lasten voors(chreven), daerop d' opdraegersse de selve is waranderende ende voorts meer op thien carolus guldens te xx st(uyvers) t' stuck loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) opden xviiien. jan(ua)ry te v(er)schijnen, waervan d' eerste jaer vallen sal xviii. jan(ua)ry naestcomen(de) en(de) in deser stadts wissele van Loven te leveren tot behoeff van(de) voors(chreve) jo(uffrouw)e Jozijne los en(de) vrije van xe., xxe., ce. en(de) allen andere, meerdere oft mindere pen(ningen) en(de) impositien, ingestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet ass(ecu)tum, met conditie dat de voors(chreve) rente van thien rinsg(uldens) t' allen tijden sal moghen gequeten worden t' eender reyse teghen den pen(ninck) xvi en(de) met volle rente, coram Daneels, Foxius, novembris iiiia., 1630.

In de marge.

De quitan(tie) van dese thien rinsg(uldens) erffel(ijck) staet martii xv. 1642 in hac ca(mer)a et sic vacat.     

 

Hierbij een nieuwste vondst over Baptista Van Bael uit Werchter. Elisabetha Crabeels, priorin van het klooster van Sint-Niklaasberg verklaarde dat Baptist Van Bael een jaarlijkse en erffelijke rente van tien guldens heeft afgelegd en dat de door hem in pand gestelde goederen onder Werchter ontlast werden van de schuld. De oorspronkelijke akte, waarbij de rente werd gecreerd, werd geregistreerd op 24 november 1499 in de eerste schrijfkamer te Leuven. Wellicht heeft Baptista Van Bael de schuld uit hoofde van deze rente op de een of andere manier gerfd of van iemand overgenomen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7502, folio 199r., akte dd. 2 april 1612.

Item suster E(lisa)b(e)th Crabeels, priorinne des goidtshuys van Sinte Niclaes Berghen bynnen der stadt van Aerschot, heeft bekint en(de) bekindt midts desen aen haer inden naem van tvoors(chreven) goidtshuys gelost, gequeten en(de) affgeleeght te zijn bij Baptist Van Balen, woonen(de) tot Wechtere, alsulcken thien rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) als tvoors(chreven) goidtshuys jaerl(ijcx) was trecken(de) op seeckere goeden, gelegen tot Werchtere voors(chreven), den voors(chreven) Baptist toebehooren(de) volgen(de) de brieven daeraff zijn(de) in daete den xxviien. novembris anno xiiiic. en(de) xcix in hac camera, schelden(de) alsoo den voors(chreven) Baptist en(de) v(er)obligeerde goeden daeraff volcomel(ijck) quytte, promitt(ens) nullatenus alloqui sed semp(er) satis erga quoscunque obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, constitueren(de) voorts inde cassa(ti)e van(den) register ende erffbrieven daeraff zijn(de), coram Pulle, Impens, april(is) iia., 1612.    

 

Bij deze mijn nieuwste vondst over Baptista Van Bael (Van Balen) en zijn vrouw Anna (Anneken) Roefs, inwoners van Werchter. De akte is een bevestiging dat Baptist de zoon was van Gerardus (Gheert). Zijn vader was op het ogenblik van het verlijden van de akte reeds overleden. Baptist Van Bael en zijn vrouw bekennen op 07.04.1614 een jaarlijkse en erfelijke rente van 12 guldens en 10 stuivers verschuldigd te zijn aan Jacoba (Jacomijne) Berthijns, inwoonster van Leuven. De vervaldag van de rente was op 7 april. Voor de rente stelden zij al hun goederen in pand. De schepenen van Leuven getuigden dat de rente op 19.01.1652 vereffend was.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7504, folio 237r., akte dd. 7 april 1614.

Item Baptist Van Balen soene wijlen Gheerts en(de) Anneken Roeffs, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben bekindt en(de) bekinnen midts desen indivis(im) schuldich te zijn aen jo(uffrouw)e Jacomijne Berthijns, woonen(de) bynnen des(er) stadt Loven, twelff carol(us) gul(den)s en(de) thien st(uyvers) ts(iae)rs erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden viien. dach der maent van april en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, ve., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutum ad mo(nitionem) pignus valens, etc(etera), et tantum obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, ende tot meerdere v(er)seeckerheyt en(de) betere vasticheyt der voors(chreve) rinte en(de) jaerlijcksche betaelin(ge) van dijen consenteren die voors(chreve) bekinderen int maecken van mainmise over henne goeden en(de) int decreet der sel(ve) sonder daertoe te geroepen te derffven wordden, met conditie dat die voors(chreve) bekinderen oft henne naercomelin(gen) die voors(chreve) rinte van twelff rinsg(u)l(dens) en(de) x st(uyvers) sullen mogen lossen ende affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) met xvi gel(ijcke) carol(us) gul(den)s erffel(ijck), loopen(de) munte, ac cum, cora Pulle, Loomans, aprilis viia., 1614.

            In de marge.

De schepenen quictan(tie) van dese twelff gul(dens) x st(uyvers) erffel((ijck) habetur xixa. januarii 1652 in hac camera et sic vacat.

Uit dit huwelijk:

 

Van Balen Catharina, XII (S2605 + S3901),

 

Van Balen Elisabeth, XI - XII (S1295 + S1935 + S2303 + S3483),

 

Van Baelen Christoffel,

 

Van Bael (Balen) Maria, + Werchter 18.08.1677, x ca. 1640 met Sebastianus Vervoort, x 2 Werchter 19.10.1655 (g. Coremans Joannes en Mr Van Roijst Cornelius) met Mesmaekers Anna,

Aktes met dank aan Christine Savat.

AVT2: 21 maart 1672.

Anthoon Guiliam ende Hendrik Vervoort alle kinderen Sebastiaen Vervoort x wijlen Maria Van Bael verklaren hoe zij op hun goederen zijn nemende 2 gl erfelijck als Jan Henckens is pretenderende ende twee gl erfelijck als derfgen Jan Van Bael oock sijn pretenderende op de S+D vanden voors Sebastiaen Vervoort x wijlen Maria Van Bael was ten laste gelijt duijtweijsens van hunne scheijde brieve sulckx dat het land onder Schriek genoempt de Waterleese was gevallen ende gebleven aende voors gehuisschen met de last vande voors twee renten beloopende tsamen in cap ter somme van 64 gl eens ende alsoo die  voors gehuiisschen tsamen in leven vande voors Maria Vanbael het voors lant hebben verkocht aan Jan Vermijlen alias Muijskens volgens duijtwijse vanden erfbrief daer van sijnde en hebben die voors vercoopers int vercoopen vant voors lant die voor renten daerop niet vuijtgesproken noch daerop gewarandeert soo dat die mombaers van weesen vande voors Jan Vermijlen x Adriana Guens willen ontslagen ende ontlast sijn vanden voors renten sonder deselven te willen laeten staen op hunne voors pant .. soo verobligeren sij eerste C .. en stellen een vaste hypotheque op huijs en hof mletten lande annex groot ontrent die drije dm glegen in Sluijsdonck onder Werchter toebehoorende den voors Sebastiaen Vervoort voorde tochte sijne drij voors sonen voor de erfelijkheijt (erfgen Antoon Vervoort).

AVT2: 19 okt 1676:

Sebastiaen Vervoort ende Jan Lensclaes als momboirs van Hendrik Guens daer vader af was Peeter Guens ende Margriet Verstraten zijn moedere ter eenre, ende Francois Verhaegen tot Keerbergen gewesene man van Maeijcken Guens den vs Hendrik sustere was wijlen ter tweedere

gaat over nagelaten schulden.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervoort Anthoon,

     Vervoort Guielmus, () Werchter 03.01.1640 (g. Worteleers Guielmus en Stoop Maria),

     x Werchter 06.05.1666 (g. Vervoort Sebastianus en Tombeur Petrus) met Schrijns Maria,

     Akte met dank aan Paul Peeters

     Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7929 fol. 40v.

     Item in tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Guilliam Vervoort en. Mayeken Schreyns,

     gehuyschen, innegesetenen der heerelijckheyt van Werchter, de welcke bij manisse des vs. heere meyers hebben opgedraegen met behoorelijcke

     vertheydenisse en. renunciatie een stuck lants, gelegen onder Werchter, groot een boinder onbegrepen der maeten, genoempt die Hauwreycke,

     regenoten d' Winterbroeck straetken oost en. zuyt, Willem Van Roost west en. noortwaerts, item noch een dachmael lants, gelegen opt Sluys Velt,

     regenoten Hendrick Vervoort oost, d' wechstraetken zuyt, Anthoen Vervoort west en. de kercke van Werchter noort, ende mits d' ordonnantien van

     rechte die vs. opdraegeren daer vuyt behoorelijck ontgoyet en. onterft sijnde bij manisse des voors. heere meyers, soo is daer inne gegoyet en. geerft

     mr. Anthoen Van Dijck als rentmeester vande kercke van Wackerseel, alhier present en. ten behoeve der selver accepterende, per mo. reddidit opde

     commeren en. lasten daer te voorens op vuytgaen., terminis debitis et consuetis persolvendis en. voorts meer op eene voortaene nieuwe rente van

     twelff gls. en. thien stuyvers tsiaers den penninck sesthien, allen jaeren vallende en. Xscheynende. op heden date deser en. waer van oversulcx d'

     ierste jaer van betaelinge vallen en. Xscheynen. sal den seventhiensten augusti vanden naestcomenden jere xvic. sevenentseventich ende soo voorts

     van jaere tot jaere totte affquytinge toe de welcke t' allen tijden sal moegen gebeuren alst die voors. rentgelders gelieven sal t' eender reyse ende met

     volle rente, munte volgens den placcarte van sijne Con. Mat. in Brabant cours en. loop hebbende, en. tot naerdere asseurantie van. voors. rente en.

     jaerelijcxsche betaelinge der selver hebben die vs. rentgelderen verbonden en. Xobligeert. henne respective persoonen en. goederen, meubelen en.

     immeubelen, present en. toecomende, met submissie en. renunciatie in foa., consenterende over allen de selve int maecken van beleyde en.

     mainmise, mede int decreet der vs. heeren schepenen van Loven, daer over te geven sonder Xgaende. daegement, gelovende die vs. rente allen

     jaeren ten tijde en. termijne voors. wel en. loffelijck te betaelen binnen Wackerseel vs. ten behoeve der vs. kercke t' elcken jaere en. termijn vs. als

     schult met recht Xwonnen., los en. vrij van allen beden, lasten en. impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, onder gel. obligatie,

     submissie en. renun. als boven, bekennen. die vs. rentgelderen ontfangen te hebben vuyt handen vanden voors. mr. Anthoen Van Dijck de somme

     van twee hondert guldens eens in permissien gelde, dienen. dese alsoo voor absolute quictancie, waranderende de vs. goederen voor los en. vrij

     behaudelijck s' heeren chijns vanden gronde ingevalle bevonden wort eenige daer op vuyt te gaen, coram Schore, Sylvius, xvija. augusti 1676.

     H. Vander Aa.

     Vervoort Henricus, () Werchter 06.03.1642 (g. Schuermans Henricus en Vervoort Anna),

     2. Vervoort Nicolaus, () Werchter 21.10.1657 (g. Bloms Nicolaus en Vermijlen Adriana),

     Vervoort Maria, () Werchter 24.08.1660 (g. Verschueren Joannes en Van Bael Maria),

     Vervoort Catharina, () Werchter 10.12.1663 (g. Claes Petrus en Van Arschott Catharina),

     Vervoort Joannes, () Werchter 23.01.1667 (g. Castermans Joannes en Verbeeck Anna),

 

Van Bael Christianus, X - XI (N612 + S2000),

 

Van Bael Jan,

Akte met dank aan Christine Savat.

AVT3: 12 juni 1680:

Peeter Vermijlen & Adriaen Vanderveken als momboirs van Gielis Vermijlen gaan akkoord met Adriaen Van Bael en Aert Van Bael over wat vs Gielis Vermijlen met Peeter zijn broeder is voortgecomen van wegens wijlen Jan Van Bael hunnen oom.

 

Van Bael Agnetis, 1585, + Werchter 21.09.1651, x met Nicolaes Heijlighen,

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van  Nicolaus Heyligen en zijn vrouw Agnetis (Agnes) Van Bael (Van Baerle), wonende te Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7903, fol. 105r., akte dd. 11 oktober 1644.

Item inde teghenwoordicheyt der schep(enen) van Loven naerbeschr(ev)en gestaen Guill(am) Charlier, geswoeren bode deser stadt, vuyt crachte van special(ijcke) en(de) onwedderopel(ijcke) procurat(ie), hem tot des naerbes(chreven) staet te doen, gegeven bij Niclaes Heylighen, woenen(de) tot Werchter, tot de v(oor)s(chreve) procurat(ie) gebruyckt hebben(de) de macht, hem gegeven bij Agnes Van Baerle, sijne huysvrouwe, voerden not(ari)s m(eeste)r Francois Courtois en(de) seckere getuyghen opden xvi. july 1644 en(de) de voorgenoempde procurat(ie) gepass(er)t voor den notaris Guillam Huyge en(de) zeckere getuyghen opd(en) xxi. 7bris 1644, alhier gesien en(de) geblecken, heeft bekent voorden v(oor)s(chreven) constituant en(de) sijnder v(oor)s(chreve) husvrouwe aen die vanden Grooten Beghijnhoeve ten behoeve van twee aultaers inde kercke van(de) v(oor)s(chreve) beghijnhoeve en(de) die van S(in)te Cathelijnenberch inden selven hoeve veertich carolus guldens te xx st(uyvers) stuck, munte in Brabant cours en(de) loop hebben(de), erffelijcke rente, allen jairen opden xviiien. july te verscheynen ofte betaellen inde stadts wissel van Loven, los en(d)e vrije van allen impositien, innegestelt oft alnoch naer maels inne te stellen, oock van x., xx., cen. en(de) allen andere, mindere oft meerdere penni[n]ghen ten behoeve van die vanden v(oor)s(chreven) begijnhoeve erffel(ijck) in toecommen(de) tijde, telcken jaer en(de) termijn voors(chreven) voors(chreven) als schult met recht v(er)wonnen, oblig(ando) et submitt(endo) den p(er)soon en(de) allen de goederen des v(oor)s(chreven) constituants met renunt(iatie) in forma, geloven(de) voors(chreven) voerts die v(oor)s(chreve) rente van xl gul(dens) allen jaeren en(te) termijnen v(oor)s(chreven) wel en(de) loeffel(ijck) te betaellen en(de) leveren, los en(de) vrije en(de) ten behoeve als boven et satis, oblig(ando), submitten(do) ac renunt(iando) ut sup(ra) en(de) om die van het voors(chreven) collegie noch beter te v(er)seckeren v(er)seckeren, soo heeft den comparant vuyt crachte sijn(der) v(oor)s(chreve) co(m)miss(ie) voor den constituant en(de) sijne huysvrouwe geconsentert int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle en(de) igwelcke goederen, beyde haeve en(de) erffve, den v(oor)s(chreve) v(er)obligerde toebehooren(de), en(de) naementlijck op huys en(de) hoeff metter landen d(aer)aen, geleghen tot Werchter, groot vijff dachmalen der maete onbegrepen, reg(enoten) den Oliviers Puts ter eenre, Lambrecht Van(den) Calstre ter tweedere, tsheeren straete ter derder en(de) die Tremelooheye ter vierdre sij[d]e, belast met vier hal(ste)ren rogge aen(den) H(eylighen) Gheest van Werchter en(de) ontrent iii st(uyvers) chijns, bijden v(oor)s(chreven) constituant v(er)creghen voor schepen(en) van Werchter teghen jouff(rouw)e Elisabet V(er)haghen opden xviii. july 1644, item over een ander huys en(de) hoeff, groot ontrent een dachmale, regen(oten) die Tremelooheye ter eenre, Peeter Holemans ter tweed(er), den Hertelenberch ter derd(er) en(de) derffg(enamen) van Gillis Van Gestele ter vierder sijden, item over den Hertelenberch, groot ontrent drije dachmalen teghens het v(oor)s(chreven) huys, reg(enoten) tsel(ve) huys ter ie., Peeter Holemans ter tweeder, menheer Vanden Cruyce ter derd(er), derffg(enamen) van Ambrosius Van Eycken, belast met xiiii. g(ulden) guld(en) tsjaers, soe aen(den) H(eylighen) Gheest als heeren chijns, item aen Jan Van Baelen vuytte v(oor)s(chreve) somme twintich st(uyvers) tsjaers, consenteren(de) mede int decret der heeren schepen(en) van Loven d(aer) over te geven sonder te derffven geroepen oft gedaght te wordden met c(on)ditie dat die rentgelders de v(oor)s(chreve) rente van veertich guldens sullen moghen lossen alst hun gelieven sal t' eender rijsen, elcken guld(en) met xvi g(uldens), los en(de) vrije, munte in Brabant cours en(de) loop hebben(de) en(de) met volle rente, en(de) is te weten dat dese rente wort bekent van de cooppenni[n]ghen van het ierste parcheel goets, bij den constituant gecocht van jouff(rouwe) Elisabet V(er)haghen, begijn tot Lier, suster van wijlen m(eeste)r Peeter V(er)haghen, tot tv(er)coop geautorisert geweest bij de heeren weesm(eeste)ren der stadt van Lier in date iiii. july 1644, onderteeckent Van Postel, alhier gesien, en(de) dat tot redemptie van een gel(ijcke) rente van xl guld(ens), den p(enninck) xvi., die wijlen Peeter V(er)haghen schuldich was aen die van(den) v(oor)s(chreven) begeynhoeve met schepen(en) brieven van Loven de data 13. aprilis 1640 in ia. en(de) bij mamise geaffectert op het ierste parcheel goet en(de) meer andere panden in date 28. july 1640, welcke panden mits dese bekentenisse on[t]slaen(de) en(de) van(de) v(oor)s(chreve) mamise en(de) decret geliberert, daer inne s(ieu)r Niclaes Vand(er) Noot als rentm(eeste)r van het v(oor)s(chreven) beghijnhoeff is consenteren(de), coram Borchgrave, Hertshals, octobris xi., a(nno) 1644.

     Uit dit huwelijk:

     Heijlighen Godefroij,

     Heijlighen Joannes,

     Heijlighen Sebastianus,

     Heijlighen Petrus,  

 

Van Balen Barbara, () Werchter 05.12.1618 (g. Zegers Arnoldus alias Gruenneder/Gruenveder en Van Espen Catharina),

Akte met dank aan Christine Savat.

AVT3: 23 sept 1681:

Hendrik Vermijlen schepen ende Rombout Van Tongelen x Maeijcken Vermijlen hen sterkmakende voor Peeter Vermijlen

item voor de kinderen Jan Vermijlen en voor Adriana Vermijlen hunne broeders en zuster ter jre,

Adriaen en Aert Van Bael ter andere zijden hen machtig makende voor de kinderen Jan Peeters x Maeijcken Van Bael

vriendelijk geaccordeert over de goeden van wijlen Barbara Van Bael hunne mooije was

- een half boender land onder Schriek in den Loosen hoeck mede over hetzelfde bempdeken het Brilspoelken tot Tremelo met andere geschillen.

 


 

XII - Van Gestel Egidius (S2604 + S3900), x met Van Balen Catharina (S2605 + S3901), 1577-1600. Ze huwde x 2 met Stroi Petrus., fs Joannes.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Gestel Egidius.

 

Petrus Troye en zijn vrouw Catharina Van Bael (de oudste dochter van Baptista Van Bael - met dank aan Paul Peeters) bekennen op 28 juni 1636 uit hoofde van een lening aan Maria en Catharina Vanden Huyse, beiden begijnen op he Groot Begijnhof te Leuven, een erfelijke en jaarlijkse rente van 12 karolusguldens en 10 stuivers verschuldigd te zijn. De eerste vervaldag van de rente was 28 januari 1637. Voor de lening stelden zij twee percelen in pand, te weten een perceel van 3 dagmalen beemd, genoempt de Brietspoel, en een perceel van 1 dagmaal, beiden te Tremelo onder Werchter gelegen. Het eerste perceel was reeds belast met 32 stuivers, het tweede perceel was onbelast. Uit de randvermelding van de akte blijkt dat de rente volledig was afgelegd op 20.05.1718. Verder leert de akte ons dat Petrus Troye de zoon was Joannes. Petrus Troye en Catharina Van Bael woonden te Werchter, maar dit kon evengoed Tremelo zijn, want dit was toen een gehucht van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7524, folio 204r., akte dd. 28 januari 1636.

Item Peeter Troye soene wijlen Jans en(de) Cathlijn Van Baele, gehuyschen, woonen(de) tot Werchter, in presen(tie), etc(etera), hebben wel en(de) deuchdelijk bekendt schuldich te sijne aen jouff(rauw)en Marie en(de) Cathlijne Van(den) Huyse, begijnckens inden Grooten Begijnhove bynnen deser stadt Loven, twelff carolus guldens te twintich stuyvers Brabants tstuck en(de) thien gelijcke stuyvers, erffelijcke rente, alle jaer op date deser te v(er)scheynen en(de) te betaelen, daeraff dierste jaer van betalinghe sijn sal den xxviiien. january anno xvic. sevenendertich en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ninghen) en(de) impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) assecutum et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens dupl(um) et tan(um) obligan(do), etc(etera), in forma, met conditie dat die v(oor)s(chreve) rente alteyts sal moeghen woorden gequeten alst den v(oor)s(chreven) bekenderen gelieven sal teender reyse teghen den pen(ninck) xvien. en(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise over de goeden naerbeschreven en(de) int decreeet van dijen sonder daer toe te dorven ghedaeght oft geroepen te woorden en(de) naementl(ijck) over drije dachmael beempts, genoempt de Brietspoel, geleghen onder Werchter op Tremeloy, regen(oot) de wech straete ter ier., derffgen(aemen) Henrick Peeters ter iier., die leygracht ter iiier. en(de) Anthoen Gooris ter iiiier. sijden, item over een dachmael landts, geleghen op Tremeloye, regen(oot) de wech straete ter ier., Peeter Paeps ter iier. en(de) iiie. en(de) Aert Van(der) Voorst ter iiiier. sijden, sijnde dierste parcheel belast met xxxii stuyvers en(de) dleste ombelast, cor(am) volgen(de) dattestatie daer aff gegeven bijde weth van Werchter in date opden xxvii. january 1636, ond(erteecken)t Jan Van Lantrop, meyer, Jan Bruyninx, Peeter Van Tongelen en(de) Merten Briers, schepen(en) van Werchter, alhier gesien en(de) geblecken, coram Hulst, Leunckens, january xxviii., 1636.

            In de marge.

Is gebleken bij quit(an)tie, geschreven op segel van ses st(uyvers) in date 20. may 1718, ondert(eeckent) Helena Hermans, meestersse der fondatie van jo(uffrouw)e Segers onder den titel van Jesus Maria Joseph in het Groot Begijnhoff binnen Loven datte capitaele der voors(chreve) rente van twelff guldens thien st(uyvers) sjaers mette verloopen dijer sijn voldaen, quare sic vacat, hac xxii. may 1718.

 

Op het ogenblik dat de onderstaande akte werd verleden voor de schepenen van Loven, was Catharina Van Bael als weduwe van Egidius Van Gestel reeds hertrouwd met Petrus Troy. Naar aanleiding van het overlijden van Egidius Van Gestel was Catharina Van Bael voor het vruchtgebruik (de tocht) in het bezit gekomen van een perceel weide en land ter grootte van 6 dagmalen, gelegen te Werchter. Van haar eerste huwelijk met Egidius Van Gestel had Catharina op dat ogenblik nog twee in leven zijnde zonen, met name Joannes en Martinus Van Gestel (ik houd het hier voorlopig op Martinus want het zou eventueel ook Marcus kunnen zijn). Joannes en Martinus Van Gestel hadden na het overlijden van hun vader Egidius het voornoemde perceel in blote of naakte eigendom gerfd (voor de erfelijkheid).

Catharina Van Bael ging een lening aan bij Maria Vanden Huyse, begijn op het Groot Begijnhof te Leuven, en haar zuster Catharina Vanden Huyse, waarvoor zij een jaarlijkse en erfelijke rente van 3 karolusguldens en 2 stuivers diende te betalen. Voor de lening stelde zij het voornoemde perceel in pand, waarvoor zij volmacht verkreeg van haar tweede man Petrus Troy ingevolge een akte, op 14.12.1637 verleden voor de schepenen van Werchter. Het in pand gestelde perceel werd symbolisch overgedragen aan Maria en Catharina Vanden Huyse. Deze symbolische overdracht is het voorwerp van de onderstaande akte, die op 15.12.1637 voor de schepenen van Leuven werd verleden. Het in pand gestelde perceel was reeds belast met een erfelijke cijns van een halve stuiver of een halve braspenning. De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7526, folio 28v., akte dd. 15 december 1637.

Item in presen(tia), etc(etera), gestaen Catharina Van Bael, tot des naerbeschreven staet te doen, hebben(de) volcomen procuratie, haer gegeven bij Peeter Troy, haeren tegenwoordighen man, voorde schepen(en) van Werchter opden xven. xiiiien. decembris 1637, alhier gesien en(de) geblecken, voor haer tocht, en(de) Jan Van Gestelt, soe in sijnen eyghen naem als in(den) naem en(de) hem sterck maecken(de) voor Merten Van Gestelt, sijnen broeder, voor derffelijckheyt, bij manisse hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse secker stuck weyde en(de) landt, geleghen tot Werchter, groot tsaemen sesse dachmaelen ombegrepen der maeten, regen(oten) sheeren straete ter ier., den Heyligengeest van Werchter ter iier., derffgen(amen) Van(der) Haeghen ter iiier. en(de) derffgen(amen) Jans Gooris ter iiiier. sijden, expos(ito) en(de) jouff(rouw)e Marie Van(den) Huyse, begijncken inden Grooten Begijnhove alhier, soo voor haer selven als voor jouff(rouw)e Cathlijne Van(den) Huyse, haere sustere, imp(osita) per mo(nitionem) redd(idi)t op xix stuyvers chijns erffel(ijck) en(de) ontrent een(en) halffven st(uyver) oft halffven braspenninck tsiaers sonder meer, terminus prout en(de) voorts meer op eene voortaene rente van drije carolus guldens te xx s(tuyvers) Brabants tstuck en(de) twee en(de) een(en) halffven gelijcke stuyvers erffelijcke rente, alle jaer op date te v(er)scheynen en(de) te betaelen, daer aff dierste jaer van betalinghe sijn sal den xven. decembris anno xvic. achtendertich en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penninghen en(de) impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et satis et waras ut supra et casu quo pignora, etc(etera), et tant(um) obligan(do), geloven(de) die v(oor)s(chreve) bekenderen indivisim die v(oor)s(chreve) rente jaerl(ijcx) ten tijde ende termijne voors(chreven) wel en(de) loffelijck te betaelen en(de) te leveren, los en(de) vrije als voor, assecut(um) obligan(do), etc(etera), in forma, met conditie dat die selve sal moeghen gequeten worden tallen tijden alst den v(oor)s(chreven) bekenderen gelieven sal teender reyse teghen den pen(ninck) xvien. en(de) met volle rente, eisd(em).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Gestel Jan,

 

Van Gestel Martinus/Marcus,

 

Van Gestel Elisabetha, () Werchter 25.02.1620 (g. Joannes Calstermans en Elisabeth Vertiers),

 

Van Gestel Ludovicus, XI (1302 + 1950), () Werchter 05.10.1622 (g. Ludovicus Vervoort en Elisabeth Van Balen),

 

2. Stroi Wilhelmus, () Werchter 10.05.1626 (g. Vermijlen Wilhelmus en Van Balen Anna adolescens).

 

 

 

XI - XII - Vermijlen Egidius (S1294 + S1934 + S2302 + S3482), x (niet W, ) met Van Balen Elisabeth (S1295 + S1935 + S2303 + S3483), zij x 2 met Cornelius Van der Veken, deze x 1 met Catharina Paeps, + Werchter 28.12.1645.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vermijlen Egidius

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vermijlen Peeter,

 

Vermijlen Hendrik,

 

Vermijlen Adriana, wonen in het Naamse land, x (niet W, ) met Godefridus Van Hove - Vanhet Hof, geen fii in W, K, H, Rot, Wez, Wak,

 

Vermijlen Maria, XI - XII (S647 + S967 + S1151 + S1741), () Werchter 02.04.1625 (g. Roeffs Judocus en Vermijlen Anna),

 

Vermijlen Joannes vulgo Muijshansken, onder de Laete - Loosen Hoeck, () Werchter 04.02.1627 (g. Van Tongel Joannes en Van Wesenbeke Elisabeth), x Werchter 27.04.1650 (g. Holemans Antonius en Van Tongelen Arnoldus) met Geens/Guens Adriana, deze x 2 Werchter 14.11.1663 (g. Holemans Antonius en Dierix Everardus) met Bols - Cools - Wollens - Wols Rumoldus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vermijlen Elisabeth, () Werchter 23.02.1652 (g. Janssens Joannes en Van Linden Elisabeth),

     Vermijlen Joannes, () Werchter 24.08.1656 (g. Vermijlen Joannes en Van Eijck Elisabeth),

     Vermijlen Petronilla, () Werchter 18.04.1658 (g. Guens Petrus en Holemans Adriana),

     Vermijlen Gertrudis, () Werchter 21.10.1659 (g. Van Esche Petrus en Elsen Gertrudis),

     Vermijlen Catharina, () Werchter 26.10.1660 (g. Van Esche Petrus en Van Santvoort Catharina),

     2. Wols Maria, () Werchter 16.04.1664 (g. Boxtuijns Joannes en Vanden Bosch Maria),

     Cools Maria, () Werchter 15.08.1665 (g. Huijbrechts Joannes en Dijnkens Maria),

     Wollens Jacobus, () Werchter 13.03.1667 (g. Holemans Petrus en Daems Maria),

 

2a. Van der Veken Cornelius, () Werchter04.03.1640 (g. Cornelius Luymoy en Maria Goris),

 

Van der Veken Catharina, () Werchter 30.05.1645 (g. Petrus Paeps en Catharina Van Esch),

 

2b. Van der Veken Cornelius.

 

 

 

X - XI - XII - Van Bael Christianus (N612 + S2000), () (niet W, K, Bet, H, S, Rot, Beer, P, Wak, ), x (niet W!, K, Bet, H, S, Rot, Beer, P,  ) met Vermijlen Adriana (N613 + S2001), () (niet K, W, S, Bet, Rot, H, Beer, P!, Ber, Bon!, ), deze x 2 (niet W, H, Wak, S, K, ) met Guilielmus Verhagen.

 

Op 23 december 1652 emancipeerde Christianus Van Bael vijf van zijn zeven kinderen voor de schepenen van Leuven. Aktes met dank aan Paul Peeters.

Item Christianus Van Bael filius quondam Baptistae

commorans in Werchteris, in presentia, etha., emancipavit

Joannem, Petrum, Adrianum, Arnoldum et Mariam Van

Bael, suas proles, a pane suo modo debito et consueto,

quo facto Phls. Hollandts reconduxit, coram Daneels,

Vuyterhellicht, decembris xxiij, 1652.

 

Hieronder ook een akte waarin Christianus Van Bael en zijn schoonvader Egidius Vermijlen genoemd worden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7918 fol. 217r.

Item in tegenwoerdicheyt der schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Hendrick Claes, innegeset. van Werchter, den welcken vuyt crachte ende naer vermogen van speciale procuratie, hem, tot tghene naerbeschreven staet te doen, gegeven bij ende van wegen Wouter Stroomans, innegeseten van Betecom, gepasseert voer den notaris M. Keyens, tot Loven residerende, ende seeckere getuygen op den xen. deser, in forma authentica alhier gethoont ende gebleken, heeft verclaert ende verclaert bij desen in den naem des selffs constituants ontfangen te hebben vuyt handen van Gillis Vermijlen cum suo, innegeseten van Werchter voersch. de somme van vier hondert guldens eens in permissien ende gevalueerden gelde, waer voren hij in den naem des voerschreven Gillis Vermijlen (present Christiaen Van Bael, sijnen schoonsone, ende in den naem van den selven Gillis Vermijlen, sijnen schoonvaeder, cum suo, accepterende) heeft bekent ende bekent bij desen wel ende deuchdelijck schuldcih te sijn eene erffelijcke rente van vijffentwintich guls. sjaers den penninck xvien., alle jaeren te verschijnen op heden date deser ende waer van den iersten valdach sal wesen den xien. february a. xvic. sevenentsestich ende soo voirts van jaere tot jaere totte quytinge der selver toe, die welcke sal moghen geschieden t' allen tijden den rentgeldere believende met gelijcke somme van vier hondert guls. teender reyse ende met volle rente ende inder stadts wissele van Loven ofte tot Werchter te leveren, los ende vrey van xen., xxen., cen., mindere ende meerdere penningen ende van alle andere impositien en. exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, te leveren tot behoeff vanden voerschreven Gillis Vermijlen cum suo, henne erffven ende naercomelingen oft actie van hen hebbende, gelovende den voerschr. Hendrick Claes inden naem als boven die selve rente wel ende loffelijck te betalen ende te leveren, los, vrey ende tot behoeff als boven, t' elcken valdach als schult met rechte verwonnen, obligan. et submitten. personam et bona predicti constituentis ac renuncian. in forma, ende om den voerschreven Gillis Vermijlen cum suo vande voerschreven rente van vijffentwintich guls. sjaers ende jaerlijcxe betalinge der selver noch beter te verseeckeren, heeft den voerschr. Hendrick Claes vuyt crachte ende naer vermogen als boven inden naem vanden voersch. constituant geconsenteert ende consenteert bij desen int maecken van beleyde ende mainmise op ende over alle ende iegewelcken goederen des selffs constituants, beyde haefve en. erfve, ende int decreet der heeren schepen. van Loven daer over te gheven sonder daer toe te derffven geroepen oft gedaeght te wordden ende signantelijck over de hellicht van een boender bosch voer de proprieteyt ende die geheele tochte, gelegen onder Bael, jurisdictie van Aerschot, regenoten oist derffgenamen van Willem Vermijlen, suydt Jan Nijs, west sheeren straete ende die weduwe van Hendrick Moockenborch noort, item de hellicht van drey dachmalen bosch, gelegen onder Betecom, regen. oost derffgenamen van Jan Van Vlaslaer, zuydt t' clooster van Roosendael, west derffgenamen Jesper Meesens, nort Hendrick Geurts, ende over die geheele tocht der selver alleenelijcken belast met clijnen heeren chijns sonder meer, coram Bucq, Santels, xia. feb. 1666.

De Ridder.
Nota.

Dat alhier bij copije authentyck is gebleken dacte notariael, gepasseert voorden notaris Van Tongelen, tot Werchter resideren., ende seeckere getuygen in date 3a. augusti 1669, waer bij Gielis Vermijlen ende Christiaen Van Bael verclaeren totte voerschreven rente van xxv guls. maer gedaen te hebben twee hondert guls. capitael.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat.

AVT2: 3 feb 1676:

Hendrik Geens x Barbara Diericq mitsgaders Cristiaen Van Bael als momboir van haer kinderen van wijlen Jan Heijligen haeren iersten man was verhuren aan Jan Kerkmans huis en hof, schuur en satllinge mette lange annex gelegen tot Ninde groot een boender, item een half bonder lant geheten den Dox gelegen aldaer.

AVT3: 9 jan 1680:

Adriaen Van Bael, Aert Van Bael met Adriaen Goris x Cathlijn Willems hen sterkmakende voor de erfg. en kinderen Jan ende Peeter Van Bael (+ nog namen in de marge cfr hierboven?) en alle die recht hebben in deze zaak zijn overeengekomen met we Aert Van Tongelen ter presentie van Cornelis Van Roost haeren schoonzoon .. dat alsoo aen die tweede C wijlen mr Aert Van Tongelen is bij testamente gemaeckt vanwegen Jan Vermijlen hunder vs ierste C oome was selven vystaet oft Vinne geheeten het Peyre vinne om diversche oirsaken was een onderpant bij een lening bij jouffr Anneken Boogaerts begijnken tot Loven van 300 gl komen overeen over de aflossing van de rente

Memorie:

We Aert Van Tongelen ter presentie van Cornelis Van Roost haeren schoonzoon en Aert Van Bael hem sterkmakende voor Adriaen Van Bael zijnen broeder mede voor de kinderen Jans Peeters x Maria Van Bael, item Adriaen Goris x .. Willems mede voor de minderjarige kinderen van Willem Willems x Barbara Vermijlen. 

AVT3: 23 sept 1681:

Hendrik Vermijlen schepen ende Rombout Van Tongelen x Maeijcken Vermijlen hen sterkmakende voor Peeter Vermijlen

item voor de kinderen Jan Vermijlen en voor Adriana Vermijlen hunne broeders en zuster ter jre,

Adriaen en Aert Van Bael ter andere zijden hen machtig makende voor de kinderen Jan Peeters x Maeijcken Van Bael

vriendelijk geaccordeert over de goeden van wijlen Barbara Van Bael hunne mooije was

- een half boender land onder Schriek in den Loosen hoeck mede over hetzelfde bempdeken het Brilspoelken tot Tremelo met andere geschillen.

Fo 202 (30 sept 1681):

S+D kinderen en erfg. Christiaen Van Bael x Adriaenken Vermijlen

- Gillis Willems als momboir over minderjarige kinderen wijlen Jan Van Bael x wijlen Anna Willems x Cathalijn Van Loije nu x Jan Derboven

- Peeter Vincx als momboir beneffens Guilliam Schrens over wesen wijlen Peeter Van Bael x Cathlijn Vincx

- Adriaen Van Bael

- Aert Van Bael

- Guilliam Verhagen als momboir beneffens Guilliam De Wortelaer over de minderjarige kinderen wijlen Annijcken van Bael x Hendrick Francken.

AVT3: 29 jan 1684:

Adriaen ende Aert Van Bael soo voor henselve als mede als momboirs van de minderjarige kinderen Jans, Peeter ende Maeijcken Van Bael alle kinderen van Christiaen Van Bael x Adriana Vermijlen ter jre,

Adriaen Goris ende Jan Willems als momboirs van de kinderen Willem Willems daer moeder aff leeft Barbara Vermijlen alsoo deselve hun sterk makende representerende hun als erfgenamen wijlen Jans Vermijlen hebben . Gegoet ende gegicht Cornelis De Meijer x Maeijcken Storms in drij dm land gelegen te Bael onder Aerschot.

AVT3: 6 okt 1684:

Aert Van Bael in eigen naam en als momboir van de kinderen Jans, Peeters, Adriaens ende Maeijcken Van Bael zijne gewesene susters ende broeders daer moeder af leeft Adriana Vermijlen comparerende voor deselve Guilliam Verhagen haeren man ende momboir ter tweede zijden hebben gecedeert aen Aert Michiels drij dm lants te Veldonck, item alnoch een rente van 50 gml cap dewelcke aende vs C is geldende de we Adriaen Theunis tot Veldonck.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Bael Joannes, XI (S1000), () Betekom 17.11.1633 (g. Petrus Van der Veeken en Anna Van den Berch),

 

Van Bael Petrus, () ca 1636, + Werchter 29.06.1677, x 1 ca 1667 (niet W, ) met Van Geel Anna, x 2 Werchter 07.04.1671 (g. Van Bael Cristianus en Vinx Petrus) met Catharina Vincx, + 10.01.1670, we Antonius Wauters,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Bael Petrus, () Werchter 22.10.1667 (g. Petrus Verhasselt en Gertrudis Vrancken), illegitiem uit Van Geel Anna,

     2. Van Bael Adrianus, () Werchter 24.02.1672 (g. Arnoldus Machiels en Maria Holemans),

     Van Bael Lucia, () Werchter 24.02.1672 (g. Joannes Vermijelen en Lucia Worteleers),

     Van Bael Joannes, () Werchter 21.04.1673 (g. Joannes Heijligen en Elisabeth Vinx),

     Van Bael Adrianus, () Werchter 08.05.1675 (g. Maria Van den Bos n. Van Wons.... en Catharina Claes),

     Van Bael Barbara, () Werchter 04.12.1676 (g. Judocus Vervoort en Barbara Vermeylen), + Werchter 30.05.1751, x (niet W, ) > 1704

     met Laurentius Bruffart, () Werchter 12.09.1670 (g. Maria Boons n. Laurentius Delicht en Catharina Vossens), + Werchter 14.11.1747, fs Paulus en Maria Boons,    

 

Van Bael Adrianus, () ca 1638, x Werchter 11.11.1664 (g. Schrijns Guilielmus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Schrijns Catharina,

Op 15 september 1700 werden de goederen van Adrianus Van Bael en Catharina Schrens verdeeld onder hun kinderen.  De enorm uitgebreide akte werd verleden voor de schepenen van Werchter. Je vindt ze onder de KLIK bij 1. Met dank aan Paul Peeters.

     Uit dit huwelijk:

     Van Bael Guilielmus, () Werchter 03.05.1665 (g. Guilielmus Schrijns en Anna Bostraeten),

     Van Bael Guilielmus, () Werchter 16.09.1666 (g. Guilielmus Sgrijns sr en Maria Schrijns),

     Van Bael Barbara, () Werchter 29.01.1668 (g. Guilielmus Worteleers en Barbara Schrijns),

     Van Bael Petronella, () Haacht 15.01.1670, x Haacht 23.09.1695 (g. Adrianus Vervloet en Franciscus Swinnen) met Bartholomeus Ingels,

     Van Bael Maria, () Haacht 12.12.1672,

     Van Bael Elisabeth, () Haacht 17.06.1674, x Haacht 21.02.1699 met Gasparus Theys,

     Van Bael Catharina, () Haacht 21.03.1677,

     Van Bael Joannes,

 

Van Bael Sebastianus, () Werchter 21.04.1641 (g. Sebastianus Vervoort en Elisabeth Vermijlen),

 

Van Bael Maria, () Werchter 22.11.1643 (g. Joannes Van Tongel jr. nomine patris en Maria Van Tongelen), x Werchter 25.02.1664 (g. Michael Vrancken en Christianus Van Bael) met Henricus Vrancken, x 2 met Jan Peeters, geen fii in W, H, Wes, S,

 

Van Bael Arnoldus, IX (N306), () Werchter 26.02.1647 (g. Arnoldus Van Tongelen en Elisabetha Lauwens nomine Maria De Kock),

 

Van Bael Barbara, () Werchter 17.02.1650 (g. Petrus Van Tongelen en Barbara Vermijlen).

 


 

X - Van Bael Joannes (S1000), wellicht () Betekom 17.11.1633 sub Arschote - wellicht Baal (g. Petrus Van der Veecken en Anna Van den Berch), x Haacht 17.06.1657 met Willems Anna (S1001), () Haacht 25.06.1628, + Haacht 29.04.1671, x 2 (niet H, Westel, ) met Catharina Van Loo - Van Looij. Deze x 2 Haacht 13.07.1680 met Jan Derboven.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Bael Joannes, () Haacht 10.08.1658,

 

Van Bael Petrus, IX (S500), () Haacht 05.10.1664,

 

Van Bael Hermannus, () Haacht 07.04.1667,

 

Van Bael Maria, () Haacht 15.01.1670,

 

2. Van Bael Maria Anna, () Haacht 12.12.1672, x Westerlo 04.07.1703 (g. Joannes Verhaert en  Jacques V...) met Bartholomeus Van de Ven,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Vens Petrus Franciscus, () Westerlo 10.03.1712 (g. Bertels Petrus en Derboven Maria),

 

Van Bael Maria, () Haacht 22.12.1673,

 

Van Bael Elisabeth, () Haacht 24.03.1675,

 

Van Bael Adriana, () Haacht 24.08.1676,

 

Van Bael Henricus, () Haacht 08.03.1678,

 

Van Bael Philippus, () Haacht 17.09.1679, + Herselt 23.01.1728, x (niet Westel, Hers, ) met Anna Verachtert,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bael Franciscus, () Herselt 10.09.1711 (g. Franciscus Verachtert en Anna Van Bael,

 

3. Derbons Maria, () Haacht 16.04.1682.

 

 

 

IX - Van Bael Arnoldus (N306), onder de Laet, () Werchter 26.02.1647 (g. Arnoldus Van Tongelen en Elisabetha Lauwens nomine Maria De Kock), + Werchter 05.06.1702, x 1 Werchter 06.02.1669 (g. Van Bael Cristianus en Van Bael Adrianus) met Daems Maria (N307), () Keerbergen 02.03.1636 (g. Henricus Van de Roost en Maria Ingelborchs), + Werchter 23.08.1676, (deze x 1 Keerbergen 19.01.1659 (g. Egidius Bosmans en Jan Valgarens) met Van Ooten Joannes, onder de Laet, () Keerbergen 29.06.1631 (g. Henricus Van Roost en Maria Stevens), fs Adrianus en Maria Van de Roost), x 2 Werchter 25.06.1679 (g. Van Roost Cornelius en Goossens Joannes) met Pelgrims Maria, () Heist 08.08.1660 (g. Cornelius Van Dijck en Maria Momboirs).

 

RA, Notariaat Generaal Brabant 25.05.1710:

Op 24 mei 1710 lenen Maria Pelgrims weduwe Aert Van Bael uit Keerbergen en haar dochters Catlijn Van Bael in huwelijk met Adriaen Van den Broeck en Clara Van Bael in huwelijk met Jan Van de Velde 100 guldens aan 5 % van Jan Vervoort uit Grootlo.  Op dezelfde dag verkopen Clara Van Ooten in huwelijk met Corneel De Pauw, Lisbet Van Ooten in huwelijk met Jan De Preter, en Anna Van Ooten in huwelijk met Jan Lens, het recht op hun deel in een huis met een half bunder land, gelegen in Kruis onder Keerbergen.

RA, Notariaat Generaal Brabant 08.12.1713:

Maria Pelgrims, wed. Aert Van Bael, verhuurt aan Peeter van Bael, haar zoon, huis, schuur en stalling met hof en land gelegen onder Keerbergen.

Akte met dank aan Christine Savat.

SW2: 8 okt 1699:

Peeter Vermijlen Sebastiaensone verkoopt een half huijs waervan Aert Van Bael de wederhelft bezit.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Ooten Catharina, () Keerbergen 03.10.1659 (g. Joannes Van der Roost en Catharina Van de Roost),

    

Van Ooten Clara, () Keerbergen 11.12.1661 (g. Joannes Bosmans en Clara Verlinden),

    

Van Ooten Elijsabeth, () Werchter 27.12.1663 (g. Daems Joannes n. patrus sui Philippus en Vermijlen Elisabeth),

    

Van Ooten Anna, () Werchter 10.05.1668 (g. Vander Roost Sijmon en De Grove Elijsabeth),

 

2. Van Bael Cornelius, () Werchter 26.12.1669 (g. Cornelius De Mayer en Anna Willems),

 

Van Bael Joannes, () Werchter (Laet) 10.07.1672 (g. Joannes Vermijlen en Catharina Van Wesenbeke nomine Adriana Vermijlen), + Betekom 14.05.1738, x Betekom 29.01.1702 (g. Guilielmus Bols en Adrianus Coremans) met Maria Coremans, () Betekom 12.08.1676 (g. Petrus Coremans en Maria Troij), + Betekom 24.11.1741, fa Adrianus en Maria Mirocx,

Diverse aktes i.v.m. het gezin Van Bael Joannes x Maria Coremans vind je onder de KLIK bij 2. Met dank aan Paul Peeters.

     Uit dit huwelijk:

     Van Bael Henricus, () Betekom 15.11.1702 (g. Henricus Mirockx en Margaretha Van Avont),

     Van Bael Guilielmus, () Betekom (door pastor Baal) 06.01.1706 (g. Guilielmus Bols en Sescina Pauwels),

     + Betekom 05.08.1767, x 1 Betekom 30.01.1742 (g. Bosmans Joannes en Tielemans Henricus) met Catharina Bosmans,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Guilielmus Van Bael en Catharina Bosmans.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7196, akte dd. 03.02.1747.

In de tegenwoordigheyt des meyers ende schepenen der heerelijckheden van Bruggen, Riviere, in Betecom, &c., hier onder te noemen gestaen Jan Mertens Jans sone, innegesetene van Betecom voors., den welcken bij titel van wettigh vercoop, bij hem gedaen aen ende ten behoeve van Guilliam Van Bael ende Catharina Bosmans, gehuysschen, oock innegesetene van Betecom, heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse in handen des meyers als in 'sheeren handen van den gronde, sekere plecke landts, onder het selve Betecom gelegen, gemeynelijck genoemt Peeter Briers Bosch, nu ter tijt als in drij besondere plexkens met elsen kantjes ende grachtjens gesepareert, te saemen houdende drij daghmaelen ende veertigh roeden der juste precise maete onbegrepen, aen de coopers, het selve voor desen in hueringhe gehouden hebbende, genoeghsaem bekent, regenoten Jan Foblets erfgen. met hunnen bosch, genoemt het Vosgoet, ende Peeter Baumans met sijnen Waelen Bosch Landt te saemen oost, Peeter De Keyser, &c., zuyt, Peeter Cornelis ende Van Dormael over Des Mares west ende Hendrick Schepers erfgenaemen met hun Goor Eussel noordt, hem opdraeghere competerende bij scheydinghe ende deylinghe uyt den hoofde van sijne ouders, die het selve mits desen is guaranderende op den gerechtighen 'sheeren cheyns ende aenpaert in den eersten peerdtskeur onder de heerlijckheyt van Riviere, recht van pontpenningen a rate van thien par cento, op de gewoonelijcke, soo voordeelighe als naerdeelighe, servituyten van. gronde ende voorts meer voor suyver ende onbelast, daer voor mits desen sijnen persoon ende goederen verbindende in forma, ende den selven opdraeghere ter maenisse des meyers met wijsdomme der schepenen uyt het voorgeindividueerde parceel landts ontgoeyt ende onterft wesende, soo is daer inne ter maenisse ende wijsdomme voors. met alle gewoonelijcke solemniteyten gegicht, gegoeyt ende geerft Guilliam Van Bael, alhier present, voor hem, sijne huysvrouwe Catharina Bosmans ende hunne naercomelingen accepterende op schot, lot ende eenen iegelijcken sijnen goeden rechte behoudenden, den waerachtighen coop is bij partien hinc inde verclaert te wesen vierhondert viertigh guldens, die den opgedraeghere ten vollen bekent ontfanghen te hebben, dese dienende voor absolute quittantie sonder oyt van voordere oft andere te moeten doceren, actum desen derden february 1700 sevenenveertigh, coram Peeter Van Cauteren, meyer, Hendrick Van Nuffelen ende Adriaen Janssens, schepenen.

Jan Mertens.

Dit is GVB merck van Guilliam Van Bael.

Peeter Van Couteren.

Hendrick Van Nuffelen.

Adriaen Janssens.

Mij present E.S. Thiry, greffr.,

1747.

     x 2 Betekom 06.04.1750 (g. Van Beiren Cornelius en Van Bael Henricus) met Catharina Van Beiren, meer info daar,

     Van Bael Maria Anna, () Betekom 09.04.1708 (g. Carolus Coeremans en Maria Crispeyns n. Maria Miroux),

     Van Bael Maria Theresia, () Betekom 07.02.1710 (g. Joannes Miroux en Maria Janssens),

     Van Bael Adrianus, () Betekom 14.08.1712 (g. Adrianus De Wijngaert en Elisabeth Van Bael),

     Van Bael Adrianus, () Betekom 16.11.1717 (g. Adrianus Coeremans en Joanna Van Adorp),

Van Bael Joanna, VIII (N153), () Werchter 28.08.1674 (g. Joannes Van Bael nomine patris sui en Maria Van Bael),

 

3. Van Bael Anna, () Werchter 12.03.1680 (g. Adrianus Van Bael en Anna Van Tongelen nomine Anna Pelgrims),

 

Van Bael Adrianus, () Werchter 07.05.1681 (g. Adrianus Van Wunsel en Francisca Bosmans), + Werchter 31.03.1685,

 

Van Bael Barbara, () Werchter (Laet) 05.04.1683 (g. Joannes Tichiels en Barbara Van Roost), + Werchter 13.10.1693,

 

Van Bael Catharina, () Werchter 22.02.1685 (g. Henricus Vervoort en Catharina Screyns), x 1 ca. 1705 (niet W, S, ) met Van den Broeck Adrianus, x 2 ca. 1724 (niet W, ) met Verstraelen Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Broeck Joanna, () Werchter 29.03.1706 (g. Joannes Van den Brouck en Joanna Van Bael),

     Van den Broeck Clara, () Werchter 17.03.1708 (g. Pontanius Servot en Clara Van Bael),

     Van den Broeck Petrus, () Werchter 17.02.1711 (g. Petrus Van Bael en Barbara Pelgrims),

     Van den Broeck Elisabeth, () Werchter 04.02.1713 (g. Henricus Van Roest en Elisabeth Van Tongelen),

     2. Verstraelen Joanna, () Werchter 23.03.1724 (g. Michael Verstraelen en Joanna Van Woensel),

     Verstraelen Catharina, () Werchter 17.01.1727 (g. Petrus Van Bael en Catharina Callot),

 

Van Bael Clara, () Werchter 22.02.1685 (g. Joannes Vervoort en Clara Oethen), x Baal 26.02.1710 (g. Joannes Van de Velde, Joannes Librechts en Rdus Dnus Arnoldus Tolen) met Joannes Van de Velde,

     Uit dit huwelijk:

     Van de Velde Joanna, () Werchter 05.01.1711 (g. Joannes De Wortelaer en Joanna Bosmans),

 

Van Bael Maria, () Werchter 03.06.1687 (g. Petrus Cornelius Vervoort en Maria Van Bets),

 

Van Bael Petrus, () Werchter 03.06.1687 (g. Petrus Van Bael en Maria Heylighen), + Werchter 19.07.1765, x 1 ca.1714 (niet W, ) met Gobelijns Catharina, () Werchter 06.12.1682 (g. Henricus Geens en Catharina Van Linden dmv Gebruers Maria), + Werchter 14.07.1734, fa Guilielmus en Clara Hendrickx, x 2 Werchter 10.05.1735 met Maria Anna Kerckmans,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Bael Andreas, () Werchter 11.11.1714 (g. Andreas Van Roest en Clara Van Bael), + Werchter 16.04.1780,

     x 1 (niet W, ) met Maria Geets, () Haacht 19.04.1722 (g. Antonius Haemels en Maria Jacops), + Werchter 30.07.1765,

     fa Cornelius en Maria Peeters, x 2 Werchter 05.07.1768 met Anna Maria Vermuyten,

     Van Bael Egidius, () Werchter 03.11.1716 (g. Egidius Geens en Elisabeth Van Vlasselaer), ongehuwd,

     Van Bael Joannes, () Werchter 01.12.1718 (g. Joannes Huccelmans en Maria Gobelens),

     Van Bael Catharina, () Werchter 11.03.1721 (g. Carolus Wauters en Catharina Van Bael), x Werchter 25.08.1750 met Petrus Scheerens,

     Van Bael Arnoldus, () Werchter 24.05.1724 (g. Arnoldus Van der Veken en Joanna Bosmans).

 


 

IX - Van Bael Petrus (S500), () Haacht 05.10.1664, + Haacht 04.03.1700, x Werchter 18.04.1690 (g. De Worteleer Remigius en De Keijser Henricus) met De Worteleer - De Wortelere - De Mortelar Anna (S501), () Werchter 12.08.1663 (g. Arnoldus Van Tongelen en Anna Rix), deze x 2 (niet H, W,) met Mertens Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Bael - Van Bael(t) - Van Balen (Maria) Margaretha - Margareta, () Werchter 24.04.1691 (g. Van Roost Cornelius n. Van Bael Joannes en De Worteleer Margareta), x Haacht 18.01.1721 (g. Joannes Mertens en Petrus Van Baelt) met De Coninck (Koninck) alias De Cock Egidius,

     Uit dit huwelijk:

     De Cocqs Anna (Maria), () Haacht 13.08.1722 (g. Mertens Albertus en Worteleers Anna),

     De Koninck Joannes Baptist, () Haacht 28.08.1724 (g. Joannes Mertens en Clara Van Gothem n. Coeckelbergh Catharina),

     De Koninck Petrus, () Haacht 06.07.1727 (g. Van der Veken Joannes n. de Herkenrode Petrus Ds van Roost en Maria Van Balen),

     De Koninck Jacobus, () Haacht 11.04.1732 (g. Jacobus Mertens en Maria Willems),

 

Van Bael Maria, () Werchter 23.04.1691 (g. Henricus De Keyser en Maria Van den Berghe), () Werchter 24.03.1691 (g. De Keijser Henricus en Vanden Berghe Maria), x 1 Haacht 17.09.1719 met Feremans - Heremans Petrus, x 2 Haacht 16.02.1730 met Huijbrechts - Huijbens Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Feremans - Heremans Joannes Josephus, () Haacht 07.09.1720 (g. Mertens Joannes en Luijtens Clara n. Feremans Catharina),

     Feremans - Hermans Anna, () Haacht 09.02.1722 (g. Willems Petrus en De Wortelaer Anna),

     2. Huijbens Elisabeth, () Haacht 23.09.1731 (g. Mertens Joannes en Wauters Elisabeth),

     Huijbrechts Franciscus, () Haacht 17.08.1734 (g. Mertens Joannes en Van Balen Margareta),

 

Van Bael Joannes, XIII (S250), () Haacht 09.08.1697 (g. De Worteleer Joannes en Willems Elisabeth),

 

Van Bael Petrus, x (niet H, Humel, Steen, ErpsK, ) 10.03.1735 met Van Hamme Magdalena, () Humelgem 31.10.1702 (g. Jacoba Van Dijck en Elisabeth Van Hamme), + Haacht 28.08.1765 we Peer, fa Petrus en Maria Wans,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bael Anna Maria, () Haacht 19.01.1736 (g. Joannes Mertens en Maria Wans),

     Van Bael Elisabeth, () Haacht 12.04.1737 (g. Petrus Van Hamme en Elisabeth Van Hamme),

     Van Bael Josina, () Haacht 19.08.1738 (g. Joannes Van Bael en Maria Van Wan n. Josina Van Hamme),

     Van Bael Anna, () Haacht 07.07.1741 (g. Petrus Bogaerts en Margareta Van Bael),

     Van Bael Guilielmus, () Haacht 14.08.1745 (g. Guilielmus De Coninck en Maria Mertens), + Ransberg 07.03.1819,

     x Holsbeek 29.10.1766 (g. Lauwers Joannes en Stas Petrus) met Elisabeth Stas,

 

Van Bael Hermannus, () Haacht 10.04.1700 (g. Van Bael Hermannus en Kesters Dimpna), + Haacht 20.03.1742,

 

2. Mertens Dijmphna, () Haacht 17.06.1702 (g. Mertens Joannes Baptista en Lestes ? Joanna).

 

 

 

VIII - Lambert Henricus (S152), () (niet W, Bet, S...), x met  Van Bael Joanna (S153), () Werchter 28.08.1674 (g. Joannes Van Bael nomine patris sui en Maria Van Bael), + Werchter 14.06.1727, ze x 1 Werchter 26.06.1697 (g. Van Bael Arnoldus en Van Dijck Guilielmus) met Gallot Cornelius (S570), () Werchter 31.08.1659 (g. Antheunis Cornelius en Boschmans Elisabeth). Lambert Henricus x 2 ca. 1725 (niet S, Beer, Ber, P, W, Rot, Bet, ) met Catharina (Ser)Vranckx (S267), () (W?, Heist?, ). Gallot Cornelius x 1 Werchter 01.07.1686 (g. Gallot Franciscus en Hoolaerts Egidius) met Vermeulen Maria (S571).

 

Not. Swiggers 48/24.04.1714: Akkoord tussen Joanna Van Bael x Hendrik Lambeer van Ninde en Elisabeth Van Ooten (echtg. Jan de Preter) met consoorten.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gallot Franciscus, () Werchter 16.11.1688 (g. Goris Franciscus en Vermeulen Joanna),

 

Galoth Franciscus, () Werchter 05.02.1690 (g. Galoth Franciscus en Verweust Petronella),

 

Galot Cornelius, () Werchter 13.05.1692 (g. Vanderveken Cornelius en Crab Anna),

 

Galot Maria, IX (S285), () Werchter 24.04.1694 (g. Bosmans Anthonius en Noots Maria),

 

2. Gallot Norbertus, () Werchter 02.08.1698 (g. Verwoest Petronilla),

 

Gallot Anna, () Werchter 17.04.1700 (g. Vanderhoeven Arnoldus, Van Roest Arnoldus nomine Willems en Van Bael Anna),

 

Gallot Clara, () Werchter 31.01.1702 (g. Dirix Petrus en Van Bael Clara),

 

Gallot Catharina, () Werchter 28.02.1704 (g. Van Roest Arnoldus n. Willems Henricus en Van Bael Catharina),

 

3. Lambert Joannes, () Werchter 21.05.1707 (g. Joannes Geeraerts en Elijsabeth De Cock),

 

Lambert Cornelius, VII (N76), () Werchter 31.01.1712 (g. Cornelius Bosmans en Maria Peeters),

 

4. Lambeer Catharina, VIII (S133), () Werchter 13.12.1728 (g. Joannes Soemers en Catharina Gallot),

 

Lambert Henricus, () Werchter 03.09.1733 (g. Crab Henricus en Van Meerbeeck Barbara).

 

 

 

Van Eycken Petrus (S602), () Werchter 17.05.1674 (g. Petrus Van Eycken en Anna Bols), x Werchter 21.02.1703 (g. Cornelius Gallot en Arnoldus Van Eyken) met Anna Van Bael, () Werchter 12.03.1680 (g. Adrianus Van Bael en Anna Van Tongel nomine Anna Pelgrims).

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps Maria, () Werchter 25.01.1704 (g. Van Meerbeeck Petrus en Pellegrims Maria),

 

Paeps alias Van Eijken Henricus, () Werchter 26.10.1705 (g. Henricus Paeps en Catharina Van Bael),

 

Van Eijken Anna, () Werchter 26.01.1708 (g. Petrus Lijaerts en Anna Van Hove),

 

Van Eijken Catharina, () Werchter 15.11.1709 (g. Joannes Van der Meren en Catharina Van Bael),

 

Van Eijken Joannes, () Werchter 16.11.1711 (g. Joannes Lieckens en Elisabeth Van Bael),

 

Van Eijken Clara, () Werchter 06.03.1713 (g. Joannes Van de Velde en Clara Michiels).

 


 

VIII - Van Bael(et) Jan (S250), () Haacht 09.08.1697 (g. De Worteleer Joannes en Willems Elisabeth), x Keerbergen 27.05.1731 (g. Antoon Thijs en Frans Jacobs) met Schrijns (Schreens, Schreyts, Schreyens, Seleveyns) Maria (S251), () Keerbergen 15.10.1706 (g. Henricus Schrens en Maria Coetmans).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Bael Catharina, VII (S142), () Haacht 21.03.1732 (g. Egidius De Koninck en Catharina Courtmans),

 

Van Bael Petrus, () Haacht 17.11.1733 (g. Petrus Schreens en Margaretha Van Bael),

 

Van Bael (Anna) Maria, x Haacht 19.01.1763, x Haacht 12.02.1765 met Stroobants Abraham, hoe zit het met dit huwelijk en de volgende twee?

     Uit dit huwelijk:

     Stroobants Joannes Baptista, () Haacht 05.04.1763 (g. Lens Joannes Baptista en Schrens Maria),

     Stroobants Petrus, () Haacht 01.02.1768 (g. Van Bael Petrus en Stroobants Maria),

     Stroobants Joanna Elisabeth, () Haacht 03.07.1775 (g. Lens Joannes Baptist en Van Wesenbeeck Elisabeth),

 

Van Bael (Anna Maria) Magdalena, () Haacht 13.03.1738 (g. Joannes Mertens en Magdalena Van Ham), x Haacht 01.01.1762 met Stroobants Joannes Baptist (bij x Abraham),

     Uit dit huwelijk:

     Stroobants Maria Catharina, () Haacht 11.07.1763 (g. Worteleers Joannes en Stroobants Maria),

     Stroobants Anna, () Haacht 19.05.1766 (g. Stroobants Abraham en Van Bael Anna),

     Stroobants Guilielmus, Haacht 21.04.1770, () Haacht 21.04.1770 (g. Goris Guilielmus en Van Bael Maria),

     Stroobants Barbara, () Haacht 16.01.1773 (g. Lauwers Joannes en Stroobants Barbara),

     Stroobants Elisabeth, () Haacht 13.06.1777 (g. De Cauter Petrus en Van Wesenbeeck Elisabeth),

 

Van Bael Anna, () Haacht 12.03.1741 (g. Petrus Van Bael en Anna Feremans), x 1 Haacht 13.08.1771 met Van Lanckriet Joannes, + Haacht 28.03.1773, x 2 Haacht 17.01.1774 met De Cauter Joannes Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Lanckriet Maria, () Haacht 08.07.1772 (g. Van Haecht Henricus en Van Bael Maria),

     2. De Cauter Elisabeth, () Haacht 02.01.1775 (g. De Pauw Petrus Franciscus en Vande Sande Elisabeth),

     De Cauter Barbara, () Haacht 13.04.1776 (g. De Cauter Petrus Joannes en Van Meulder Barbara),

     De Cauter Petrus, () Haacht 31.12.1776,

     De Cauter Joannes Jacobus, () Haacht 31.10.1778 (g. De Cauter Jacobus Josephus en Van Bael Magdalena),

     De Cauter Anna, () Haacht 17.02.1783,

 

Van Bael Joanna, () Haacht 06.07.1743 (g. Petrus Van Bael en Joanna Van Lanckriet),

 

Van Bael Petrus, () Haacht 22.01.1746 (g. Petrus Van Bael en Petronilla Ceulemans), x Haacht 16.05.1775 met Van Wesenbeeck Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bael Joannes Franciscus, () Haacht 20.04.1776 (g. Van Wesenbeeck Franciscus en Van Bael Magdalena),

     Van Bael Arnoldus, () Haacht 30.06.1777 (g. Van Wesenbeeck Arnoldus en Van Bael Maria),

     Van Bael Anna Catharina, () Haacht 12.09.1778 (g. Van Wesenbeeck Joannes Franciscus en Van Bael Anna),

     Van Bael Maria, () Haacht 02.12.1782,

     Van Bael Petrus, () Haacht 21.07.1785,

     Van Bael Joannes Baptist, () Haacht 20.05.1788,

     Van Bael Andreas, () Haacht 03.02.1791,

     Van Bael Guilielmus, () Haacht 13.10.1793.

 


 

VII - Wortelaers Joannes (S124), () Werchter 09.10.1724 (g. Joannes Van Hov... en Elisabeth Wauters), + Keerbergen 09.12.1804, x Haacht 13.01.1756 met Van Bael Catharina (S125), () Haacht 21.03.1732 (g. Egidius De Koninck en Catharina Courtmans), + Keerbergen 25.04.1813.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wortelaers Maria Catharina, () Haacht 09.11.1756 (g. Arnoldus Wouters en Maria Van Bael),

 

Worteleers Anna Maria, () Haacht 08.01.1758 (g. Van Langendonck Michael en Schrens Maria),

 

Wortelaers Maria Anna, () Haacht 18.03.1760 (g. Joannes De Koninck en Magdalena Van Bael), x Keerbergen 25.10.1796 (g. Wortelaers Joannes en Vanderroost Gerardus) met Vanderroost Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Vanderroost Joannes, () Keerbergen 06.09.1797 (g. Wortelaers Joannes Franciscus en Verbiest Joanna),

     Vanderroost Petrus, 03.11.1799, () Keerbergen 19.05.1800 (g. Vanderroost Petrus Franciscus en Van Camp Maria Teresia n. Thijs Elisabeth),

 

Wortelaers Joannes Franciscus, VI (S62), () Haacht 10.03.1762 (g. Joannes Van Bael en Anna Maria Vermijlen),

 

Wortelaers Joanna, () Haacht 22.11.1763 (g. Joannes Vermijlen en Anna Van Bael),

 

Wortelaers Anna Catharina, () Haacht 28.08.1766 (g. Petrus Franciscus Van Bael en Anna Catharina Vermijlen),

 

De Worteleer Jan, () Haacht 09.03.1769 (g. Vermeijlen Joannes Franciscus en Van Bael Anna),

 

De Worteleer Petrus, () Haacht 19.04.1772 (g. Stroobants Egidius en Feremans Anna), x Keerbergen 20.09.1797 (g. Wortelaers Joannes en Michiels Petrus) met Michiels Anna Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Wortelaers Elisabeth, () Keerbergen 08.02.1798 (g. Wortelaerts Joannes en Corbeels Elisabeth),

     Wittelaers Joanna, () Keerbergen 20.03.1800 (g. Michiels Petrus en Wittelaers Anna Catharina),

 

De Witteleer Petrus Frans, () Keerbergen 07.06.1778 (g. Petrus Frans Vanderroost en Elisabeth Van Langedonck).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom