Voorouderlijst Van Avont Jan

 

Van (den) Avond

Bijnaam ontleend aan het tijdstip. Iemand die bv. dan actief wordt.

 


 

XIII - XIV - Van Avont Jan (N2532 + S5374 + N7854 + S13228 + S15846), ° ca. 1550, x met ... Fierens.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Avont Cornelius, XII - XIII (N1266 + S6614),

 

Van Avont Maria, x Keerbergen 14.06.1613 (g. Cornelius Van Avont, Jan Torffs en Jan Claes) met Jan Valgaerens, deze x 1 met Fierens Maria,

Akte met dank aan Christine Savat

KB1165: Fo 102v: 11 jul 1629:

Jan Guens als gemachtigt bij Anneken Somers wijlen Aertsdochter daer moeder af was wijlen Anneken Guens Anthonisdochter, de voors Jan Guens, Aert ende Peeter zijn broeders ende Anna & Elisabeth Guens hunne susters voor deen helft,

item Jan Daems als gemachtigt van Anneken Guens alias Theunis Jansdochter x Gillis De Bie, en van Cathelijn Somers Niclaesdochter we wijlen Willem Boels geasst van Niclaes Boels haeren sone, de voors Jan, Peeter, Aert Guens alias Theunis

Jan De Rouck Anthonissone daer moeder af was Marie Somers, Cathelijn De Roeck des vs Jans suster x Lambrecht Scheurwege

Laureijs, Willem De Roeck Niclaessone, Maeijcken De Roeck hunne suster x Guilliam Oddaert oick over Maeijcken De Roeck de vs Niclaes dochter huijsvrouwe van Peeter Momens, Matheus Vereijcken x Maijcken Keulemans Peetersdochter daer moeder af was Digna De Rouck

Jan De Rouck Laureijssone daer moeder af was Elisabeth …, Maeijcken De Roeck x Adriaen Ruijsch

Etc ... (uit het Aelstlant?)

Gommaer en Kathlijn Keulemans Peeterskinderen daer moeder af was Digne De Roeck

Heijlken Carleijs x Gilis Luijtens met Peeter Carlijs haren broeder kinderen Jan Carleijs daer moeder af was Cathelijne Goijvaerts tsamen voor dander helft

Verkopen aan Jan Van Valgaren x Marie Van Avont drij dm bempt gelegen over de oude Molenbeek.

 

In bijlage (met dank aan Tom De Preter) nog een getuigenis van Mayken van Avont uit Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 13(1892), J. Th. de Raadt, p.164 -165

1641. Ruiters doen een strooptocht te Keerbergen. Afpersingen en bedreigingen met den dood tegen de inwoners. Gevecht met bloedstorting.

Mayken van Avont, weduwe wijlen Jan van Valgaren oudt xlvij jaeren, gedaecht ende geedt als de voirs. getuygen haer gevraecht wat kennisse sij is

hebbende vant gevecht tgene tot haeren huyse gisteren is geschiet, tuycht tot haeren huyse opgereden te sijn drye ruyters, dewelke sij heeft gegeven te eeten ende te drincken, soe veele als sij hebben gewilt als eyeren, kees ende boter, en hun peerden hoye ende haver, soe vele sij hebben selffs begeert, als die van den solder selve gehaelt, ende naer dien de selve ruyters wel hadden gegeten ende gedroncken soe dat sij seer bij dranck waeren, hebben als doen van de deponente willen gelt hebben, heeft haer int ierste gepresenteert elck twee schellingen, als wanneer een van de ruyters heeft genomen eenen pot met bier, dien over onstucken geworpen tegen den vloer, hebben daer naer haer deponente tusschen beyden geset, staende den een voir haer, dreygende al onstucken te smijten tgene sij in huys hadde, seggende dat het hun al toebehoirde, dat thoff oft placcate mede bricht dat sij (desselfs hun soldaten) moesten te vreden sijn met tgene dat den boer in huys hadde, dat daertoe het

  hun al toebehoirde tgene de boer in huys hadde als koyen, peerden ende andere meublen, daer bij seer vloeckende ende sweerende, hebbende hun daer naer elck gelieft drye schellingen, willende daer nyet mede te vreden scheyden, heysten ierst elck twee pattecons ende sijn ten lesten gecommen op een pattecon, heeft sij deponent gesonden haeren sone naer het dorp om te vernemen, hoe ende in wat manieren daer werdt gehandelt ende oft men aldaer oyck geld de soldaten gaff, is ondertusschen eenen jongen ruyter, hebbende een grauw peert, vuyt den huyse geloopen met eenen deegen, seggende dat hij tpeert van haer deponent soude doirsteken, als wanneer sij deponent deselve peerden heeft ontbonden ende doir de beecke gejaecht, waer naer hij haer seer was dreygende sulcx dat sij in een halve uer daer naer nyet en derfde

in huys commen, geleyck oyck nyet en derffden doen haeren voors. sone die naer het dorp was gegaen ende wederkeerde, seyden de ruyters, dat sij hem de cop soude klieven, doir dien sij seyden dat hij hadde geweest claegen, ende geduerende de absentie van haer deponente ende haeren voirs. sone hebben voirs. ruyters vijff stucken rundtvleesch vuyt de cuype gehaelt ende twee stucken verken vlees van den solder, hebbende de vijff stucken runtvlees met eenen ketel overt vier gehangen, daer naer weder affgehangen ende de drye stucken opgepackt, die sij hebben mede gedragen, als wanneer ten aengange gecommen eenige huyslieden, die nyet en hebben gewilt dat sij deponente deselve soldaten eenich gelt soude geven, deselve ruyters, in gramschap ontsteken sijnde, hebben genomen hun geweir oft rappiers, waer mede sij de huyslieden sijn toegeschoten, houwende, cappende, steekende naer hun, sulcx dat int leste Niclaes Verstraeten op sijn handen zeer is gequest van eenen houw, tselve gedaen sijnde sijn noch meer ander huyslieden gecommen die den voirs. Niclaes soe gequest vindende hebben een van de ruyters op sijn hoeft geslagen ende gequest, sonder dat sij deponent weet wien tselve heeft gedaen... en heeft haer lectuere dese geteeckent

+ Die merck Maycken van Avont.

     Uit dit huwelijk:

     1. Valgarens Petrus, (°) Keerbergen 28.02.1621 (g. Petrus Rams en Maria Smulders),

     Valgarens Egidius, (°) Keerbergen 01.04.1629 (g. Egidius Haverals en Catharina De Jonghe),

     2. Valgarens Martinus, (°) Keerbergen 24.09.1632 (g. Martinus Van Nuffel en Magdalena Van Horck),

 

Van Avont alias Fierens Joanna, XII (S2687 + N3927 + S7923).

 


 

XII - XIII - Van Avont Cornelius (N1266 + S6614), ° ca. 1580, x met Catharina ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Avont Jan, (°) Keerbergen 20.11.1612 (g. Joannes Cleynhens en Elisabeth Peters),

 

Van Avont Martina, XII (N633 + S3307), (°) Keerbergen 15.11.1615 (g. Gerardus Verschuren en Anna Verbinnen),

 

Van Avont Barbara, (°) Keerbergen 26.06.1618 (g. Egidius Haverhals en Barbara Van Hove),

 

Van Avont Margareta, (°) Keerbergen 29.09.1620 (g. Petrus Ramps en Margareta Antonis),

 

Van Avont Henricus, (°) Keerbergen 02.04.1623 (g. Joannes Tielemans en Maria Bosmans), x Werchter 05.07.1648 (g. Van Esch Hubertus en Luijmoeij Cornelius) met Gobeleijns (Gobeleijs - Gobelens - Goblijns) Catharina (S1287 + S1925), deze laatste x 1 (niet W, H, Rot, P, Beer, K, S, Bon, O, SKW, Ber, I, Bet, R, Wak, ) met Geens Ludovicus (Egidius) (S1286 + S1924),

Onderstaande akte met  info over bovenstaande voorouders met dank aan Paul Peeters.

Volgens de onderstaande akte van goedenis dd. 28.05.1646 (genoteerd in de tweede schrijfkamer van Leuven) droegen Lodewijk Geens en Cathlijn Gobelijns uit Werchter vijf vierendelen land te Herent onder Kelfs op aan Jan Wustens en Barbara Poels.  Zij hadden het goed verkocht voor 157 guldens. Het drinkgeld (lijffcoop) dienden de verkopers en de kopers ieder voor de helft ten laste te nemen. Het koren op het perceel reserveerden de verkopers voor henzelf. Op het goed was een Kelfse chijns van één oort verschuldigd.

De dienstdoende griffiers vergisten zich geregeld bij het neerpennen van aktes. Ook in deze goedenisakte vinden we twee fouten. Zo spreekt hij van de Grote Heilige Geest van Werchter. Die was er wel te Leuven, maar in Werchter was dit gewoon de Heilige Geest van Werchter. Een tweede fout was de vergissing tussen meervoud en enkelvoud : “het coren, ..., hen gereserveert, tsijnen behoeve ... inne te doen”.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7905 folio 24v°.

Item in tegenwoirdicheyt des smeyers ende schepenen van Loven nagenoempt gestaen Lowies Geens en. Cathlijn Gobelijns, gehuysschen, woonen. tot Werchter, bij maenisse des voors. smeyers hebben opgedraghen met behoorlijcke vertheydenisse vijff virendeelen landts der maten onbegrepen, soe t' selve liggende is tot Kelfft onder Herent, regennoten den Grooten H. Geest van Loven ter ie., den Grooten H. Geest van Werchter ter ij., Jan Van Langendonck ter iije. sijden, bijde voors. gehuysschen vercreghen bij titule van deylinghe teghen hue. mede erffgenaem en. midts ordonantie vanden rechte, die voors. opdrageren vuyt die voorgenoemde vijff virendeelen landts ontgoet en. onterfft sijnde, soo sijn daer inne gegoet en. geerfft ten erffelijcken rechte Jan Wustens en. Barbara Poels, gehuysschen, insgelijcx per monitionem jure et satis et waras op Kelffchijns, bedragende jaerlijcx eenen oort salvo justo, obligndo. ac ren. in forma, wel verstaende dat die voors. opdrageren het coren, tegenwoirdich op de voors. vijff virendeelen staende, hen gereserveert, tsijnen behoeve voor desen toecomen. oist inne te doen en. voorts om en. voor de some. van hondert lvij gul. los en. vrije geldt boven den lijffcoop beloopen. een pont groot, halff en. halff te betaelen, coram Borcgraeff, Van Winghe, xxviij may 1646.

Akte met dank aan Christine Savat

Wer1875: Fo 292:

- 24 jan 1508: Peeter Imbrechts alias Hove derft een dm en 18 roeden eusels in de Cansblock aan Willem De Colmer Willemssone oudt ontrent 7 jaeren

- 5 apr 1563: Peter De Colmere oudt 43 jr zone wijlen Willems heeft ontvangen bij doode van zijn vader een dm en 18 r

- 1 mrt 1621: Margriete Van Meerbeeck dochter wijlen Peeters ende … De Colmere heeft ontvangen na de dood van Peeter voors

- 13 feb 1637: Lodewijck Geens x Cathlijn Gobeleijns na dood van Hendrik Gobelijns vader des vs > Cathelijne het voors dm en 18 r gelegen te Rotselaer

- 21 mei 1688: Hendrik Geens na de dood van Cathelijne Gobbeleijns sijn moeder

- 29 apr 1726: Hendrik De Wortelaer met commissie van Gillis Van Avont momboir de kinderen van Gillis Geens na de dood van Hendrik Geens heeft ontvangen – sterfman Michiel Geens sone Gillis oudt 15 jr.

     Uit dit huwelijk:

     1. Giens Cristina, (°) Wakkerzeel 28.04.1636 (g. Wauters Leonardus en Keijarts Cristina),

     Geens Barbara, (°) Werchter 07.12.1639 (g. Van Essche Petrus en Van Hove Barbara),

     Geens Anna, X (S643 + S963), (°) Werchter 19.03.1642 (g. Nauroxs Dimphna nomine mariti Van Meerbeeck Christophorus en Vertennen Anna),

     Geens Petrus, (°) Werchter 28.08.1644 (g. Van Nuffel Petrus en Tielens Maria),

     Geens Henricus, (°) Werchter 23.04.1647 (g. Vermijlen Joannes en Van Rompaeij Anna), x 1 (niet W, ) met

     Wauters Maria (S1123 + S2491), (deze x 1 Werchter 17.10.1655 (g. Bruijnincx Joannes, Van Tongelen Arnoldus en

     Wauters Arnoldus) met Bruynincx Judocus (S1122 + S2490), x 2 Werchter 12.01.1676 (g. Van Vlasselaer Adrianus en

     De Worteleer Joannes) met Dirix Barbara,

     Akte met dank aan Christine Savat

     AVT2: 9 juni 1673:

     Hendrik Geens toekomstig bruidegom geast met Hendrik Van Avont sijnen schoonvader ende Maria Wouters  

     we Joos Bruijnincx geasst met Aert Wouters ende Jan Wouters haere naeste vrienden en momboirs des noot synde

     te weten den swager ende broeder des voors Maria Wouters begeren onderling te sluijten een houwelijck

     Maria heeft vier kinderen te weten Janneken, Peterken, Anneken ende Maria Bruijnincx krijgen bij geapprobeerde

     staet 300 gl eens.

          Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, S, K,

          1. Bruynincx Anna, X - XI (S561 + S1245), (°) Werchter 02.07.1657 (g. Wauters Arnoldus en Anna Goris),

          Bruynincx Maria, (°) Werchter 20.02.1660 (g. Arnoldus Machiels en Anna Verhulst),

          Bruynincx Elisabetha, (°) Werchter 04.12.1662 (g. Judocus Roeffs en Elisabetha Bollen),

          Bruynincx Joannes, (°) Werchter 27.11.1665 (g. Bruynincx Joannes en Bruynincx Margaretha), x Werchter 14.03.1699

          (g. Guilielmus Van Dijck en Joannes De Wijngaert) met Wortelaers Maria,

          Bruynincx Petrus, (°) Werchter 12.12.1668 (g. Wauters Petrus en Maria Bruynincx), x Werchter 28.02.1699

          (g. Henricus Vermijlen en Jacobus Rijmenants) met Van Camp Anna,

          2. Guens Joannes, (°) Werchter ...01.1680 (g. Dirix Joannes en Crispijn Catharina),

     2. Van Avont Margareta, (°) Werchter 30.03.1649 (g. Schrijns Henricus en Verstraeten Margareta),

     Van Avont Egidius, (°) Werchter 12.02.1653 (g. Kesselens Egidius en Kastermans Elijsabeth).

 

 

 

XII - Ven Petrus (S2686 + N3926 + S7922), x Keerbergen 14.06.1620 (g. Jan Valgaerens, Cornelius Van Avont, Jan Bosmans en Hubertus Van Hove) met Van Avont alias Fierens Joanna (S2687 + N3927 + S7923).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Ven Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Ven Anna, XI (S1343 + N1963 + S3961), (°) Keerbergen 01.04.1621 (g. Martinus Ven en Cecilia Van Hove),

 

Ven Elisabeth, (°) Keerbergen 13.09.1623 (g. Jan Bosmans en Elisabeth Van Vloersum), x Keerbergen 30.01.1648 (g. Ven Petrus en Guens Jacobus) met Michiel Diricx, (°) Werchter 09.07.1623 (g. Lins Michael sr en Van Hove Barbara, fs Jacobus en Van Houtfin Maria, broer van Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Diercx Petrus, (°) Keerbergen 11.02.1648 (g. Groenenhoet Petrus en Truijt Jacobinna),

     Dircx fs (Cornelius), (°) Keerbergen 28.11.1649 (g. Bosmans Cornelius en Jansens Cecilia),

     Diercx Petrus, (°) Keerbergen 19.11.1651 (g. Diercx Petrus en Bosmans Elizabeth),

     Diericx Joannes, (°) Keerbergen 10.08.1653 (g. Van Rillaer Joannes en Ven Barbara),

     Dircx Barbara, (°) Keerbergen 19.11.1656 (g. Ven Joannes en Dircx Barbara),

     Dirx Michael, (°) Keerbergen 21.04.1660 (g. Ven Michael en Vermijlen Catharina),

     Dircx Joanna, (°) Keerbergen 08.09.1663 (g. Guens Egidius en Van Hove Joanna),

     Dirx Petrus, (°) Keerbergen 29.10.1668 (g. Vanden Eijnde Joannes n. Dirx Petrus en Fierens Elisabeth),

 

Ven Maria, (°) Keerbergen 30.11.1626 (g. Daniel Van de Plas en Maria Fierens), moeder Fierens,

 

Ven Jan, (°) Keerbergen 15.08.1629 (g. Jan Valgarens en Anna Ven), moeder Fierens, x 1 Keerbergen 16.09.1655 (g. Valgaren Joannes en Vanderroost Michael) met Janssens Joanna, x 2 (niet K, Rot, H, W, ) met Panhuijsen Joanna,
     Uit dit huwelijk:

     2. Ven Michael, (°) Keerbergen 01.03.1662 (g. Dircx Michael en Vermijlen Catharina),

     Ven Catharina, (°) Keerbergen 29.03.1665 (g. Vandie Panhuijsen Andreas en Mombaerts Christina n. Troij Catharina),

     Ven Abrahamus, (°) Keerbergen 09.03.1667 (g. Kestens Abrahamus en Grietens Catharina),

 

Ven Michael, (°) Keerbergen 20.01.1633 (g. Michael Bosmans en Catharina Van Ooten), x Keerbergen 22.06.1659 (g. Samuel Van Doren en Jan Valgaerens) met Elisabeth Bosmans,

     Uit dit huwelijk:

     Ven Joannes, (°) Keerbergen 04.01.1660 (g. Joannes Ven en Barbara Ven),

     Ven Michael, (°) Keerbergen 08.12.1660 (g. Petrus Ven en Maria Bosmans),

 

Ven Barbara, (°) Rijmenam 21.10.1636 (g. Petrus Van Valgaerde en Barbara Janssens), x 1 Keerbergen 08.02.1657 (g. Valgaren Jan en Vandenbrande Joannes) met Vandenbrande Laurentius, x 2 Keerbergen 11.11.1660 (g. Petrus Ven en Jan Van de Valgaeren) met Cornelius Ven (fs Cornelius x Lucia Antheunis - neef), x 3 Keerbergen 15.08.1670 (g. De Grove Joannes en Van den Plasch Gommarus) met Jan Vermijten,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, Duf,

     1. Vandenbrande Anna, (°) Keerbergen 26.10.1657 (g. Ircx (Dierckx) Michael en Claes Anna) 

     2. Ven Elisabeth, (°) Keerbergen 11.11.1660 ill. en inc. (g. Ven Michael en Ven Elizabeth),

     ... 

     Ven Petrus, (°) Keerbergen 28.02.1665 (g. Petrus Ven n. Petrus Guens en Magdalena Vercammen),

     Ven Joannes, (°) Keerbergen 23.11.1668 (g. Joannes Guens en Francisca Cudders),

 

Ven Gommarus, (°) Keerbergen 26.12.1641 (g. Scheppers Gommarus en Van Dijck Elizabeth), moeder Fierens.

 


 

XII - Van de Sande Petrus (S3306), (°) (niet K, R, S, P!, O?, x 1 Keerbergen 10.04.1640 (g. Michael Boets en Joannes Claes) met Van Avondt (Van Ooten) Martina (Maria) (N633 + S3307), (°) Keerbergen 15.11.1615 (g. Gerardus Verschuren en Anna Verbinnen), deze x 2 Keerbergen 13.05.1657 (g. Jan Van Hove en Jan Valgaerens) met Boets Michael (N632). Deze x 1 met Maria Cornelis.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van de Sande Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van de Sande Theodorus, (°) Keerbergen 16.07.1642 (g. Theodorus Somers en Maria Van der Roost),

 

Van de Sande Clara, XI (S1653), (°) Keerbergen 22.11.1643 (g. Joannes Lents en Clara Van Reymenam),

 

Van de Sande Barbara, (°) Keerbergen 25.02.1646 (g. Joannes De Graeve en Barbara Livens), x Keerbergen 01.08.1669 (g. Michael Boets en Jan Valgarens) met De Roy Petrus, deze x 2 Keerbergen 11.05.1680 (g. Michael Van Caster, Jan Vermijlen en Michael Boets) met Catharina Bogaerts,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Roy Elisabeth, (°) Keerbergen 04.01.1671 (g. Adrianus Verbinnen en Elisabeth De Grove),

     De Roy Joannes, (°) Keerbergen 02.01.1673 (g. Joannes Op de Beke en Joanna Van de Sande),

     De Roy Petrus, (°) Keerbergen 25.03.1675 (g. Petrus Versant en Maria Guens),

     De Roy Gerardus, (°) Keerbergen 03.12.1677 (g. Gerardus Boots en Catharina Hens),

     2. De Roy Anna, (°) Keerbergen 27.07.1681 (g. Michael Van Caster en Anna Van Leemputten),

     De Roy Anna, (°) Keerbergen 03.09.1682 (g. Adrianus Van Caster en Anna Vermijlen),

     De Roy Joanna, (°) Keerbergen 05.08.1685 (g. Joannes Op de Beke en Catharina Vermijlen),

     De Roy Maria, (°) Keerbergen 26.01.1688 (g. Nicolaus Verhagen en Maria De Neve),

     De Roy Catharina, (°) Keerbergen 17.11.1690 (g. Andreas De Bruyn en Catharina Claes),

 

Van de Sande Joannes, (°) Keerbergen 27.08.1649 (g. Joannes Cornelis en Catharina Van Ooten), x Keerbergen 28.07.1679 (g. Michael Boets en Petrus Van de Sande) met Claes Maria (N535 + N895), zij x 1 Keerbergen 05.02.1669 (g. Jan De Grove en Jan Hermans) met De Grove Adrianus (N534 + N894).

     Uit dit huwelijk:

     1. De Grove Joanna, (°) Keerbergen 13.11.1669 (g. Michael Boets en Joanna Van Hove),

     x O.L.V.Waver 08.09.1695 (g. Petrus Liekens en Henricus Herdewijn) met Petrus Lieckens,

     De Grove Henricus, (°) Keerbergen 01.11.1671 (g. Henricus Vermijlen en Magdalena De Grove),

     De Grove Anna, (°) Keerbergen 19.12.1672 (g. Joannes Claes en Anna Boeyens),

     De Grove Maria, IX (N267 + N447),  (°) Keerbergen 15.10.1674 (g. Petrus Claes en Maria Schrens),

     De Grove Adrianus, (°) Keerbergen 24.10.1676 (g. Adrianus Heylen en Anna Claes).

     2. Van de Sande Joanna, (°) Keerbergen 20.02.1680 (g. Martinus Huybrechts en Joanna Van de Sande),

     Van de Sande Catharina, (°) Keerbergen 13.02.1682 (g. Leonardus Claes en Catharina Bogaers),

     Van de Sande Anna, (°) Keerbergen 09.07.1684 (g. Joannes Holemans en Anna Claes),

     Van de Sande Joannes, (°) Keerbergen 23.05.1686 (g. Joannes Vermijlen Petrussone en Catharina Buts),

     Van de Sande Elisabeth, (°) Keerbergen 01.07.1688 (g. Judocus Claes jr. en Catharina Vrancken),

     Van de Sande Petrus, (°) Keerbergen 02.01.1690 (g. Petrus Van de Sande en Anna Claes),

     Van de Sande Barbara, (°) Keerbergen 20.04.1692 (g. Egidius Huybrechts en Barbara Claes),

 

Van de Sande Petrus, (°) Keerbergen 18.08.1652 (g. Petrus Van de Valgaren en Elisabeth Van de Sande), x (niet K, P, S, Beer, ) met Claes Anna (S1057), (°) Keerbergen 23.04.1642 (g. Jan Vermijlen en Catharina Meeus). Zij x 1 Keerbergen 19.02.1664 (g. Petrus Claes en Jan Hermans) met  Claes Jacobus (S1056), (°) Schriek 30.11.1636 (g. Jacob Vercalsteren en Anna Gobeleyns),

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Adriana, (°) Werchter 24.09.1664 (g. Claes Joannes en Claes Barbara),

     Claes Judocus, X (S528), (°) Keerbergen 11.12.1667 (g. Judocus Claes en Maria Van Dessel),

     Claes Maria, (°) Keerbergen 19.07.1669 (g. Joannes Cornelis sr. en Maria Claes),

     Claes Joannes, (°) Werchter 25.03.1666 (g. Claes Joannes en De Groof Elisabeth),

     Claes Petrus, (°) Werchter 03.12.1670 (g. Vermijlen Petrus en Van Rillaer Catharina),

     Claes Henricus, (°) Werchter 31.07.1672 (g. Cornelis Henricus en Wauters Maria),

     2. Van de Sande Michiel, (°) Schriek propter (omwille) aquas, vermeld Werchter 24.01.1677 (g. Boets Michael en Lens Elisabeth),

     Van de Sande Geeraert, (°) Schriek dixit Werchter 16.10.1678 (g. Baets Gerardus en Verschueren Maria),

     x Schriek 06.11.1714 (g. Michiel Van de Sande en Peter Wouters) met Wouters Catharina, geen fii te S, W, Heist,

     Vander Sande Adriana, (°) Werchter 06.10.1680 (g. Holemans Joannes en Claes Elijsabeth),

     Van de Sande Anna, (°) Werchter 09.11.1683 (g. Vermeijlen Lambertus en Vermeijlen Anna),

     Van de Sande Joanna, (°) Werchter 25.08.1688 (g. Geens Petrus en Claes Anna).

 

Van de Sande Joanna, (°) Keerbergen 24.03.1655 (g. Joannes Vincx en Joanna Van Avondt), x Keerbergen 03.02.1683 (g. Antoon Van de Plas, Petrus Boets, Michael Boets en Jan Swiggers) met Schoovaerts Gommarus, (°) Haacht 21.02.1658, fs Servatius en Joanna Van de Plas.

     Uit dit huwelijk:

     Schoovaerts Joannes, (°) Keerbergen 22.03.1684 (g. Joannes Versande en Catharina Bogaerts),

     x Keerbergen 08.01.1711 (g. Gommarus Schoovaerts en Adrianus Smeulders) met Fierens Clara, fa Petrus en Bosmans Maria,

     Schoovaerts Michael, (°) Keerbergen 21.12.1686 (g. Michael Boets en Martina Wijndricx),

     Schoovaerts Maria, (°) Keerbergen 03.12.1688 (g. Joannes Cornelis en Maria Schoovaerts),

     Schoovaerts Adriana, (°) Keerbergen 02.12.1691 (g. Bernardus Claes en Franscisca Van Rompa),

     x Keerbergen 07.10.1718 (g. Henricus Schoovaerts en Joannes Van Hoorick) met Thijs Petrus,

     Schoovaerts Elisabeth, (°) Keerbergen 05.12.1694 (g. Gerardus Boets en Elisabeth Van de Plas),

     Schoovaerts Henricus, (°) Keerbergen 07.07.1700 (g. Henricus Claes en Anna Van Rillaer),

     x O.L.V.Waver 29.06.1733 (g. Walterus Van der Auwera en Petrus Teijs) met Van der Auwera Joanna, fa Walterus en Herdewijn Ida,

 

2. Boets Henricus, (°) Keerbergen 15.09.1654 (g. Henricus Van Hove en Magdalena Bogaerts),

 

Boets Petrus, (°) Keerbergen 27.08.1656 (g. Petrus Cornelis en Elisabeth Boets), x Keerbergen 22.06.1684 (g. Michael Boets en Bartholomeus Verreth) met Francisca Daems,

     Uit dit huwelijk:

     Boets Maria, (°) Keerbergen 08.05.1685 (g. Joannes Cleynhens en Maria Claes),

     Boets Michael, (°) Keerbergen 20.05.1688 (g. Michael Boets en Barbara Daems),

     Boets Clara, (°) Keerbergen 06.12.1690 (g. Michael Cornelis en Barbara Verret),

     Boets Anna, (°) Keerbergen 08.12.1693 (g. Cornelius Daems en Anna Van Ooten),

     Boets Cornelia, (°) Keerbergen 25.05.1695 (g. Cornelius Daems en Catharina Troy),

     Boets Petrus, (°) Keerbergen 10.08.1697 (g. Petrus Cleynhens en Clara Michiels),

 

3. Boets Gerardus, IX (N316), (°) Keerbergen 10.03.1659 (g. Gerardus Mijte en Joanna Van Rompau).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom