Voorouderlijst Van Asbroeck Joannes

 

Van Asbroeck

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam As(se)broeck: essenbroek. Een moerasgebied waar veel essen groeien. O.a. molenaarsfamilie in Kapellen-op-den-Bos, Zemst, Wezemaal,  ...

 


 

XII - Van Asbroeck Joannes (N7536 + M8896), x met Cornelis Catharina (N7537 + M8897).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Asbroeck Jan, XI (N3768),

 

Van Asbroeck Hendrik, XIV (M11692), dit is mogelijk een broer wonende in Weerde, de doorklik zit onder zijn naam,

 

Van Asbroeck Lanseloot, XIII (M4448), het parenteel onder zijn naam, () Wezemaal 19.07.1609 (g. de Lanne Joannes n. de Grobbendonk Lancelottus en Van Beneden Catharina), + Zemst 07.11.1671, x (niet DD, Mech, ) met Joanna Suijs, + Zemst 05.01.1672,

 

Van Asbroeck Petrus, molitoris, + Wezemaal 27.11.1636, x Wezemaal 30.01.1628 (g. Scoolmeesters Laurentius) met Willems Magriet - Margareta, ex Duitsland, fa Joannes en Stephania Ravens, zij x 2 mogelijk kinderloos Wezemaal 20/22.02.1637 (g. Van Beets Arnoldus en Peters Paulus) met Diricx Cornelius,

Onderstaande boeiende gegevens (akte en commentaar) over een paar kinderen uit dit gezin met dank aan Paul Peeters

Jacoba (Jaecquemijnken) Van Asbroeck is de dochter van de molenaar Peter en Margareta Willems. Haar moeder Margareta en haar oom Lancelot waren kinderen van Joannes Willems en Stephania Ravens.

Lancelot Willems werd gedoopt te Wezemaal op 26 oktober 1608 (get. : Joannes De Lanne in naam van de edele heer Lancelot de Grobbendonck, baron van Wezemaal, en Josina Van Ermighem in naam van Juliana de Resimont). Lancelot de Grobbendonck is wellicht Lancelot Schetz, die ook burgemeester van Brussel was.

Margareta Willems werd gedoopt te Wezemaal op 2 oktober 1613 (get. : Christianus Moors en Margareta Van Boschstraten uit Werchter).

Vader Joannes Willems was blijkbaar afkomstig van Ghinnem (het huidige Ginnheim) in het land van Frankfurt am Main (Francofurtum ad Moenum).

Ofwel ging het hier om een echte Duitser, waarvan de familienaam vernederlandst werd, ofwel was het een echte Vlaamse naam: merkwaardig of toch niet ? Mogelijk werd hij wel in Duitsland geboren, maar is zijn vader iemand die naar aanleiding van de godsdienstoorlogen (de inquisitie) in de 16e eeuw naar Duitsland vluchtte en van zodra het hier wat rustiger werd, terugkeerde naar onze contreien.  Het is inderdaad zo dat er in de 16e eeuw vele mensen naar Engeland, het huidige Nederland en Duitsland zijn gevlucht, waarvan er een aantal terugkeerden.

Peter Van Asbroeck gaf op 16.02.1664 een volmacht aan zijn zuster Jacoba en aan zijn oom Lancelot Willems om het geld te innen waarop hij aanspraak maakte uit hoofde van een perceel land, het Monckhoff genoemd.  Deze volmacht ondertekende hij met een molenijzer.  Mogelijk was hij zoals zijn vader ook molenaar. 

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7915 fol. 308r.

Item inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen mr. Peeter Van Cotthem, notaris, etha., om tgene naerbeschreven staet, te vernieuwen, geconstitueert sijnde bij procuratie hier onder geinsereert, ende heeft tselve gedaen inder vuegen naervolgende.

Op heden desen xvij. february 1664 comparerende voor mij openbaer notaris, present die getuygen naertenoemen, Jaecquemijnken Van Asbroeck dochtere Peeters, meerderjarich, ende Lansloot Willems, haeren oom ende gewesene momboir, als tot het gene naerbeschreven staet te moegen doen, geauthoriseert sijnde bij Peeter Van Asbroeck volgens sijne procuratie, hier onder geinsereert, luydende aldus.

Ick Peeter Van Asbroeck, geve volle maecht aen mijne suster Jaquemijnken Van Asbroeck ende Lansloot Willems, mijnen oom ende momboir, om te ontfangen die penningen, die ick ben pretenderende op een block lants, gelegen tot Wesemael, geheeten den Monckhoff, actum den xvi. february 1664, ende was onderteekent met een molenijser hanteeken des vs. Peeters.

Welcke vs. compten. inder qualiteyt voors. bekennen, gelijck sij doen bij desen, alsnu te hebben gecedeert ende getransporteert aen ende ten behoeve van Peeter de Caumont ende Anna De Waersegere, gehuyschen, alsulcke eene erffel. rente van sesse gul. vijff stuy. tsiaers als de voors. compte. beneffens haeren broeder, constituant in desen, heffen. ende treckende sijn op Carel Van Arschot ende Catlijne Foxius, sijne huysvrouwe, ende henne goederen, signantel. op eene plecke lants, geheeten den Monckhoff, gelegen aent Hulselaeren Velt, regenoten tsheerenstraete ter eenre ende twe[e]der en. het Hulselaeren Velt ter iij. zijden, met het tegenwoordich loopende jaer dat innegetreden is den xxiije. october lestleden ende voorsulcx voorden iersten valdach te Xschijnen. xxiij. october naestcomende, alles ingevolge vande erffbrieven daeraff sijnde, gepasseert voor meyer ende schepenen van Wesemael den xxiije. october 1652, ende dat om ende voor alsulcke somme van penningen als sij compten. qualitate qua alsnu bekennen te hebben ontfangen vuyt handen van Peeter de Caumont ende Anna De Waersegere, gehuyschen, passerende oversulcx dese voor quitancie, waranderende de vs. transportante de voors. rente voor eene deugdel. ende onveralieneerde rente, daer voor Xbindende. henne persoonen ende goederen, present ende toecomende, met sub en. renunciatie in forma, constituerende tot dijen eynde aen ider thoonder deser in solidum de voors. transportanten quate. qua om tgene voors. staet, voor meyer ende schepenen van Loven te vernieuwen in behoorelijcker forme met recht van onterffenisse en. erffenisse in forma, alles pro ut moris et stily de et super quibus promittentes semper ratum et gratum, ob., sub. ac ren. in forma, actum binnen Loven ter presentie van Carel Van Arschot ende Jan Michiels als getuygen, tot desen gebeden, hebbende de voorschreve transportanten de minute deser onderteekent, onderstont mij present als notaris quod attestor ende was onderteekent W. Van Limborch, notaris, den voors. Van Cotthem, comparant, vuyt crachte sijnder voors. commissie ende procuratie d' innehouden vanden bovenges. instrumente notariael alhier in alle sijne poincten ende clausulen vernieuwt, herkent ende andermael gereitereert hebbende, heeft dijenvolgens ter manisse des voors. heere meyers met behoorel. Xthijdenisse. opgedraegen, gecedeert ende getransporteert de rente van sesse gul. vijff stuyvers erffel., indt witte deser Xmelt., ende mits dordonnantie van rechte den voors. opdraegere ierst daer vuyt ontgoet en. onterft sijnde, soo is behoorel. gegoet ende geerft ten erffel. rechte mr. Wijnant Van Limborch inden naeme en. ten behoeve van Peeter de Caumont en. Anna De Waersegere, gehuyschen, per mo. jure et satis den voors. opdraegere vigore quo supra, ob., sub. ac renuncians pro ut in coi. forma et waras ut supra et latius pro ut in dicto procuratorio, coram St. Victor, De Greve, marty xxv, 1664.  J. De Greve. 

 

In de akte maakt men melding van Petrus Van Asbroeck en Margaretha Willems. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7900, folio 128v., akte dd. 9 mei 1636.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naebescreven gestaen Henrick Elssen en(de) Digna Mercx, gehuysschen, woonen(de) tot Wezemael, bij manisse, etc(etera), heeft hebben opgedragen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse huys en(de) hoff, gestaen en(de) gelegen te Beversluys onder Rotselaer Wezemael oft onder Rotselaer, regen(oten) de strate in twee zijden, derffgen(aaemen) Franchen De Keysere ter iier. en(de) ... [n.v.], item noch een halff dachm(ael) lants op de Hertshage onder Rotselaer, regen(oten) de strate ter ie., Abraham Mombaerts ter iier., de kinderen Jan Meeus ter iiier. en(de) den v(oor)s(chreven) Abraham Mombaerts ter iiiier. zijden, ende den v(oor)s(chreven) transportant vuyt alle de v(oor)s(chreve) goederen behoorel(ijck) ontgoeyt en(de) onterft zijnde, ende Peeter Van Asbroeck, zoo in sijn(en) eygen naem als inden naem(e) en(de) tot behoeff van Margriete Willems, sijn(e) huysvrouwe, daer inne behoorel(ijck) gegoeyt en(de) geerft zijn(de) bij manisse des v(oor)s(chreven) meyers heeft den v(oor)s(chreven) transportant de v(oor)s(chreve) goeden wederom over gegeven om die te houden en(de) te besitten opt recht en(de) co(m)mere(n) daer te voren op vuytgaen(de), ten behoorel(ijcken) en(de) gewoonel(ijcken) tijde en(de) termijn(e) te betalen ende voorts meer op zeven carolus g(uldens) te xx st(uyvers) stuck, munte in Brabant cours en(de) loop hebben(de), erffel(ijcke) rente, alle jare op heden date van desen te betalen en(de) inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrj van allen beden, lasten en(de) impositien, tzij ord(inariss)e oft extraord(inariss)e, egeen alreede innegestelt oft naermaels alnoch inne te stellen, oyck van xe., xxe., ce., mindere en(de) meerdere penning(en), te leveren tot beho inder stadtwissel van Loven te leveren tot behoeff des v(oor)s(chreven) Peeter Van Asbroeck en(de) Margriete Willems, hunnen erven en(de) naercomel(ingen) oft actie van hen hebben(de), erffel(ijck) in toecomen(de) tijden als schult met rechte verwonnen, et satis die v(oor)s(chreve) transportanten ind(ivisi)m oblig(ando) et submitt(endo) in forma en(de) de v(oor)s(chreve) Digna Mercx renun(tiando), privilegio senatus consulti velleiani et authentica si qua mulier de eis certiorata et waras op sheeren chijns prout, en(de) om den v(oor)s(chreven) Peeter Van Asbroeck en(de) Margriete Willems van(de) v(oor)s(chreve) erffrente van zeven carolus gulden en(de) van(de) jaerelijcxe betalinge de selver noch bat te v(er)sekeren, soo hebben de v(oor)s(chreve) Henricus Elsen en(de) Digna Mercx ind(ivisi)m et insolidum geloeft, zoo en(de) gel(ijck) sij geloven bij desen, des(elv)e rente alle jaere ten tijde en(de) termijn(e) v(oor)s(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betalen en(de) leveren, los en(de) vrij als vore, telcken termijn als verreyckte schult, oblig(ando) et submitt(end) ac renun(tiando) ind(ivisi)m ut supra met conditien dat de v(oor)s(chreve) rentgelderen deselve rente sullen mogen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hen gelieven zal teender reyse tegen den pen(ninck) xvie. en(de) met volle rente, coram Lunckens, Vander Hulst, Leunckens maii nona, 1636.

            In de marge.

Opden 4en. may 1652 compareren[de] Lanslot Willems als momboir van(de) weesen en(de) onbeiaerde kinderen van Peeter Van Asbroeck en(de) van Margriet Willems, gehuyschen als sij leeffden, heeft in dijer qualitijt bekent, gelijck hij bekent mits desen, ontfanghen te hebben vuyt handen van Hendrick Elsen die capitaele penninghen hellicht van[de] capitle penningen van(de) rente van seven guldens erffelijck, int witte deser v(er)melt, wa[e]rmede die selve rente alsnu is gereduceert op en(de) sal blijven loopen op drij g(u)l(den)s thien stuyvers en(de) dat tot behoeve van[de] v(oor)s(chreve) weese[n] en(de) onbeiaere kinderen, consenteren(de) alsoo in[de] cassatie voor soo velle (!) aengaet die v(oor)s(chreve) hellicht, geloven[de] daer voor nyet meer aen te spreken, maer tegen een ygelijck daer tegen te doen goet guarandt, obligan(do), submitten(do) in forma.

Lans(lot) Willems.

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Petrus Van Asbroeck en Margaretha Willems. Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van Lancelot Willems, timmerman en inwoner van Leuven, die gehuwd was met Catharina Raymaeckers (De Raymaecker). Deze Lancelot Willems was de zoon van Joannes en Stephania Ravens. Lancelot is ook de broer was van Margaretha Willems. In elk geval vind ik volgende kinderen van Lancelot Willems en Catharina Raymaeckers terug :

-     Henricus Willems, gedoopt Wezemaal 01.05.1631.

      ss. : Joannes Raimakers nomine Henricus Cranen en Margaretha Willems soros Lancelot.

-     Petrus Willems, gedoopt Wezemaal 26.01.1634.

      ss. : Petrus Van Asbroec en Stephania Ravens.

-     Catharina Willems, gedoopt Leuven (Sint-Geertrui) 03.03.1637.

      ss. : Cornelius Diricx en Catharina De Rijck (moeder vermeld als Raymackers).

-     Anna Wyllems, gedoopt Leuven (Sint-Geertrui) 15.02.1639.

      ss. : Arnoldus De Raymaecker en Anna Vermoelen (moeder vermeld als De Raymaecker).

-     Joanna Maria Willems, gedoopt Leuven (Sint-Geertrui) 26.08.1643.

      ss. : Henricus De Coster en Catharina Van Peetersoms (moeder vermeld als De Raemaker).

-     Margaretha Willems, gedoopt Leuven (Sint-Geertrui) 11.02.1648.

      ss : Anthonius Bertin en Margaretha Van Gheel.

Joannes Willems en Stephania Ravens lieten minstens volgende kinderen na :

-     Lancelottus Willems, gedoopt Wezemaal 26.10.1608.

      ss. : Joannes de Lanne nomine Lancelottus de Grobbendonck en Josina (Judoca) Van Ermighem.

-     Margaretha Willems, gedoopt Wezemaal 02.10.1613.

      ss. : Christianus Moors en Margaretha Van Boschstraten uit Wercher.

-     Joannes Willems, gedoopt Wezemaal 12.05.1619.

      ss. : Joannes Champegnoy nomine Joannes de Lanne en Maria Hoors.

Volgens de doopakten van Lancelottus, Margaretha en Joannes is hun vader Joannes afkomstig van Ghinnem prope Francofordiam ad Moenum. Het gaat hier om het Duitse Ginnheim, thans een noordelijk stadsdeel van Frankfurt am Main. Uit de doopakte van Joannes blijkt dat de vader ook timmerman was en dat Stephania Ravens eveneens van Ginnheim afkomstig was. Joannes de Lanne die peter was van Lancelottus en Joannes, was secretaris van de baron van Wezemaal.

Joannes Willems en Stephania Ravens zijn dus beide van Duitse oorsprong. Van immigratie gesproken !

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, fol. 555r., akte dd. 23 mei 1636.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven nabescreven gestaen Lancelot Willems, woonen(de) alhier te Loven, tymmerman van sijn(en) styl, en(de) Cath(elijn)e Raymaeckers, gehuysschen, p(er) mo(nitionem) hebben opgedragen met behoorel(ijcke) v(er)thijden(isse) allen dactie, paert, gerechticheyt en(de) kintsgedeelte als den v(oor)s(creven) Lancelot v(er)storven en(de) gedevolveert is aen en(de) op alle de goederen van Jan Willems en(de) Stefvena Ravens, zijn(e) vader en(de) moeder, mits der doet ende afflijvicheyt des v(oor)s(creven) zijns vaders, als te weten van en(de) aen een een huys en(de) hoff met allen zijn(e) toebehoorten, gelegen te Wesemael, met noch drije plecken lants, en(de) noch hoff als bogaert, oyck al te Wesemael gelegen, ende de v(oor)s(creve) transportanten daervuyt behoorel(ijck) ontgoeyt en(de) onterft zijn(de), ende Peeter Van Asbroeck, zoo in zijn(en) eygen naem als inden naem en(de) tot behoeff van Margriete Willems, zijn(e) huysvrouwe, daerinne behoorel(ijck) gegoeyt en(de) geerft zijn(de), per mo(nitionem) reddidit sub jure prius inde debito terminis debitis et consuetis persolven(dis) ende voerts meer op zesse carolusg(uldens) te xx st(uyvers) tstuck, munte in Brabant cours en(de) loop hebben(de), erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden date van desen te betalen en(de) inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij van allen beden, lasten en(de) impostien, oyck van xe., xxe., ce., mindere en(de) meerdere penn(ingen), te leveren tot behoeff des v(oor)s(creven) Peeters Van Asbroeck en(de) Margriete Willems, hunnen erven en(de) naercomelingen oft actie van hen hebben(de), erffel(ijck) in toecomen(de) tijden als schult met rechte v(er)wonnen, oblig(ando) et submitt(endo) ind(ivisi)m in forma, et waras dat sij transportanten tv(oor)s(creven) kintsgedeelte nye tzedert de v(oor)s(creve) devolutie nyet en hebben belast, v(er)cocht noch gealieneert prout en(de) om den v(oor)s(creven) Peeter Van Asbroeck, zijn(e) huysvrouwe en(de) actie van hen hebben(de), van(de) v(oor)s(creve) erffrente van zesse carolusg(uldens) v st(uyvers) en(de) van(de) jaerel(ijcxe) betalinge der selver noch bat te v(er)sekeren, soo hebben de v(oor)s(creven) Lancelot Willems en(de) Cath(elijn)e Raymaeckers ind(ivisi)m et insolidum geloeft, zoo en(de) gel(ijck) sij geloven bij desen, deselve rente alle jaere ten tijde en(de) termijn(e) v(oor)s(creven) wel en(de) loffel(ijck) te betalen en(de) leveren, los en(de) vrij als vore, telcken termijn als v(er)reyckte schult oblig(ando) et submitt(endo) ind(ivisi)m hunne p(er)soon(en) en(de) goeden, p(rese)nt en(de) toecomende), met allen renun(tiatie) in forma, met conditien dat de v(oor)s(creve) bekenderen deselve rente sullen mogen lossen en(de) afquyten tallen tijden alst hen gelieven zal teender reysen tegen d(en) pen(ninck) xvie. en(de) met volle rente, coram Lievens, Vand(er) Heyden, maii xxiii., a(nn)o 1636.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Asbroock Johannes, () Wezemaal 10.02.1630 (g. Moors Corst (exorcismo)/de Lane Johan en Ramakers Catharina),

     Van Asbroec Lanslot, () Wezemaal 05.01.1632 (g. Willems Lanslot en Van Inthout Maria),

     Van Asbroec Petrus, () Wezemaal 29.01.1634 (g. Bogaerts Petrus en Janssens Maria),

     Van Asbroec proles, + Wezemaal 02.03.1636 pest,

     Van Asbroeck Jacoba, () Wezemaal 30.10.1636 (g. Van Asbroeck Jacobus en Maibos Elizabeth).

 


 

XI - Van Asbroeck Jan (N3768), x Zemst 22.06.1614 (g. Aart Bosmans en Petronella Vander Heijden) met Petronella Bosmans (N3769).

 

1618: molenaar Zemst, later molenaar KapBos.

P. Behets, Genealogisch Repertorium ..., 1. Baetens. De molens van Zemst en Hever.

Hij liet in 1634 de molen over aan zijn zoon Jacob x Anna De Wechter. Hij bewoonde de molen nog in 1654.

Op de molen werd in 1656 beslag gelegd en hij werd verkocht in drie openbare zitdagen voor meier en schepenen van Kapelle op de Bos. Lanceloot Van Asbroeck, molenaar van Zemst, betaalde de schulden en nam zelf een hypotheek van 1200 gd met als onderpand de molen.

Zijn zoon Jan (zie boven) verkreeg de molen in 1666, maar in 1669 werd hij reeds doorverkocht aan Hendrik Vloeberg van Ruisbroek.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Asbroeck Jacob, XI (N1884).

 


 

XI - Van Asbroeck Jacob (N1884), ca. 1620, x met Anna De Wechter - De Wachter (N1885), + Kapelle-op-den-Bos 18.05.1675.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Asbroeck Catharina, + Kapelle-op-den-Bos 02.03.1681, x Leest 26.03.1664 (g. Christianus Van Vaeck en Mattheus Persoons) met Cuijpers - De Cuijper Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Cuypers Petrus, () Leest 22.02.1664 (g. Petrus Neeffs en Catharina De Bolloo),

     Cuypers Joannes, () Leest 01.08.1665 (g. Jacobus Ilias n. Joannes Van den Walle en Maria Geens),

     Cuypers Petronilla, () Leest 15.03.1668 (g. Rumoldus Keersmakers en Petronilla Van Asbroeck),

     De Cuyper Margarita, + Kapelle-op-den-Bos 27.02.1681,

     Cuypers Petrus, () Kapelle o/d Bos 19.10.1673 (g. Petrus Vanden Bemde en Anna Van Deijck), + Oxdonk 23.12.1673,

     Cuypers Anna, () Kapelle o/d Bos 04.06.1675 (g. Laurentius De Prins en Anna Van Vaecke),

     Cuypers Cornelius, () Kapelle o/d Bos 23.01.1678 (g.. Cornelius Vekemans en Zanderina Van Slagmeulen),

     Cuypers Henricus, () Kapelle o/d Bos 10.11.1680 (g. Henricus De Prins en Catharina Teurf),

 

Van Asbroeck Gabriel, X (N942),

 

Van Asbroeck Petrus, koster, ca. 1641, + Kapelle 27.09.1713, x 1 Kapelle o/d Bos 29.10.1676 (g. Sijmon Van Causbroeck en Stephanus Van Nuffel) met Van Causbroeck Catharina, + Kapelle 18.05.1689, x 2 Kapelle o/d Bos 09.02.1692 (g. Joannes Peeters en Stephanus Van Nuffel) met Ceuppens Margareta, + Kapelle 27.11.1695, x 3 Kapelle-op-den-Bos 15.07.1697 (g. Egidius Vanden Anghnst en Joannes De Tollenaer) met Anna Mettenaxt, + Kapelle 07.08.1737,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Asbroeck ..., + Kapelle 08.03.1688,

     Van Asbroeck Gabriel, handwerker, koster, () Kapelle o/d Bos 17.07.1677 (g. Hubertus Vanden Eeden l. Gabriel Van Asbroeck en Maria Coorens),

     + Kapelle 20.11.1731, x Kapelle o/d Bos 23.11.1700 (g. Arnoldus Goossens en Petrus Van Asbroeck) met Genits Catharina, fii in Kap,

     Van Asbroeck Gaspar, () Kapelle o/d Bos 28.12.1680 (g. Gasparus Del... en Francisca Van Hoeve l. Joanna Van Jeun),

     Van Asbroeck Jan Baptist, () Kapelle o/d Bos 03.04.1685 (g. Gabriel Van Asbroeck en Joanna Van Jeun),

     Van Asbroeck fs, en + Kapelle-op-den-Bos 15.05.1689,

     3. Van Asbroeck Maria, () Kapelle-op-den-Bos 15.01.1699 (g. Anna Verhijen l. Laurentius Van Roeij en Maria Van Causbroeck),

     Van Asbroeck Elisabeth, () Kapelle-op-den-Bos 04.02.1700 (g. Carolus Matthijs n. ... en Maria Segers n. Elisabeth ...),

     Van Asbroeck Anna, () Kapelle-op-den-Bos 20.06.1703 (g. Jacobus De Gent en Anna De Ruijsser), + Kapelle 12.04.1793,

     Van Asbroeck Judocus, () Kapelle-op-den-Bos 05.08.1706 (g. Judocus Vanden Anghnst en Judocus Vanden Velden),

     Van Asbroeck Guillielmus, () Kapelle-op-den-Bos 17.03.1709 (g. Guillimus Van Zeun en Maria De Smet). 

 


 

X - Van Asbroeck - Van Hasbrouck Gabriel (N942), () (niet Heist, P, S, Beer, I, Ber, Wez, Bet, WMB, Huls, Wiek, Nijl, Kes, Bev, Hergom, Wiek, Huls, Duf, Kamp, Berg, Perk, L, LSt.-J, Mech, H, B, Wak, El, Ep, Hev, Leest, Mui, Z, Asse, Homb, Steenh, Walem, Z, Mui, SKW, Ruisb, Wal, KapBos!,  ), x 1 (niet DD, ) met Anna Van Herdam, + Kapelle-op-den-Bos 09.11.1667, x 2 Heist 08.01.1669 (g. Van Dijck Joannes, Van de Vonder Joannes, Van Woensel Cornelis en Dijns Joannes) met Catharina Van Cloot, x 3 Westmeerbeek 01.07.1676 (g...) met Maria De Schutter (N943), () Heist 15.08.1656 (g. Peeter Vincx en Maria De Schutter), x 3 Heist 10.05.1689 (g. Mathias Heus en Andreas Verbruggen) met Fieren Elisabeth (dit huwelijk wellicht kinderloos).

 

Uit dit huwelijk: aanvullende gegevens met dank aan Robert Goyvaerts,

 

1. Van Asbroeck fa, en + Kapelle-op-den-Bos 03.11.1667,

 

2. Van Asbroeck Jacobus, () (niet Heist, P, S, Beer, Ber, I, Duf, Nijl, Kes, Bev, Ges, Hertgom, WMB, Wiek, Huls, Duf, L, Mech, DD, ), x Heist 13.02.1707 (g. Franciscus De Schutter en Guilielmus Van Asbroeck) met Maria Peeters,

     Uit dit huwelijk:

     Van Asbroeck Cornelius, () Heist 27.01.1708 (g. Cornelius Clijmens en Elisabeth Nelis),

     Van Asbroeck Maria, () Heist 29.07.1710 (g. Petrus Van Cloeijdt en Maria Verstappen),

     Van Asbroeck Catharina, () Heist 19.06.1712 (g. Adrianus Peeters en Catharina Peeters),

     Van Asbroeck Adrianus, () Heist 21.03.1714 (g. Adrianus Bruynseels en Anna Van Asbroeck),

     Van Asbroeck Joannes Gisbertus, () Heist 21.05.1716 (g. Gisbertus Van den Broeck en Catharina Boecx),

     Van Asbroeck Melchior, () Heist 19.10.1720 (g. Melchior Laureijs en Maria Anna Verstappen),

 

Van Aschbroeck Catharina, () Heist 21.08.1672 (g. Petrus Van Aschbroeck en Cathlijn Van Roey),

 

3. Van Asbroeck Anna (Maria), Heist 27.05.1675 (g. Gilis De Schutter en Catharina Verspreet), baptisata est in Meerbeeck, x Heist 13.05.1705 (g. Gabriel Van Asbroeck en Joannes Veen) met De Weef - De Weghe Egidius,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, I, Ber, Duf, Nijl, Kes, Bev, Ges, Hertgom, WMB, Wiek, Huls, Beer, S,

     De Weghe Petrus, () Heist 25.08.1712 (g. Petrus Van Cloot en Sara Van Asbroeck),

 

Van Asbroeck Maria, nata est in Meerbeeck, () Heist 01.01.1677 (g. Paulus De Roeck en Maria Janssens), x (niet Heist, DD, ) met Joannes Hens,

     Uit dit huwelijk:

     Hens Anna, () Heist 08.07.1704 (g. Jacobus Van Asbroeck en Sara Van Asbroeck),

     Hens Andreas, () Heist 23.10.1707 (g. Andreas Van Asbroeck en Joanna De Swert),

 

Van Asbroeck Elisabeth, () Heist 02.08.1678 (g. Paulus De Schutter en Catharina Verspijck), x Heist 09.02.1706 (g. Joannes Smits en Gabriel Van Asbroeck) met Van Nuffel Joannes, geen fii te Heist, I, Ber, Duf, Nijl, Kes, Bev, Ges, Hertgom, WMB, Wiek, Huls, Beer, S,

 

Van Asbroeck Sara, IX (N471), nata et baptisata est in Meerbeck, Heist 11.04.1680 (g. Franciscus De Schutter en Sara De Schutter),

 

Van Asbroeck Petrus, () Heist 10.02.1682 (g. Petrus Van Asbroeck en Elisabeth Dens),

 

Van Asbroeck Andreas, () Heist 27.05.1683 (g. Andreas Bools en Anna De Cooster), x 1 Heist 28.01.1710 (g. Gisbertus Van den Broeck en Gabriel Van Asbroeck) met Anna Maria Van Deuren, x 2 (niet Heist, ) met Adriana Dierckx,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Asbroeck Catharina Theresia, () Heist 03.12.1710 (g. Jacobus Van Asbroeck en Catharina Van Deuren),

     Van Asbroeck Franciscus Bartholomeus, () Heist 02.08.1712 (g. Bertholomeus Boeckx en Joanna Van Deuren),

     Van Asbroeck Petrus, () Heist 10.07.1714 (g. Petrus Van Deuren en Anna Van Tricht),

     Van Asbroeck Joannes Baptista, () Heist 27.02.1716 (g. Joannes Bruynseels en Elisabeth Hanegraefs),

     2. Van Asbroeck Henricus, () Heist 29.01.1718 (g. Henricus De Schutter en Anna Van Gestel),

 

Van Asbroeck Franciscus, () Heist 13.02.1686 (g. Franciscus De Schutter en Catharina Van Asbroeck),

 

Van Asbroeck Catharina, () Heist 05.08.1687 (g. Franciscus De Schutter en Sara De Schutter).

 


 

IX - Van Immerseel Petrus (N470), () (niet I, P, Beer, ...), x Heist 18.05.1705 (g. Van Asbroeck Gabriel en Van Immerseel Guilielmus) met Van Asbroeck Sara (N471), () Heist 11.04.1680 (g. Franciscus De Schutter en Sara De Schutter). Deze x 2 Heist 22.10.1711 (g. Gabriel Van Asbroeck en Bernardus Smets) met Peeters Egidius.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Immerseel Maria Theresia, () Heist 02.04.1706 (g. Van Asbrock Jacobus en Nouts Maria),

 

Van Immerseel Gabriel, () Heist 19.10.1707 (g. Van Asbroeck Gabriel en Van Asbroeck Anna Maria),

 

Van Immerseel Margarita Cornelia, () Heist 11.12.1708 (g. Verbruggen Florentius nomine Laurentius Van Immerseel en Van den Berghe Margareta),

 

Van Immerseel Joanna, VIII (N235), () Heist 15.02.1711 (g. Van Emmerseel Guilielmus en Van der Borcht Joanna),

 

2. Peeters Gabriel, () Heist 01.05.1713 (g. Gabriel Van Asbroeck en Elisabeth Stevens),

 

Peeters Petrus, () Heist 12.03.1716 (g. Petrus Truyts en Maria Heijns),

 

Peeters Andreas, () Heist 07.11.1719 (g. Andreas Van Asbroeck en Joanna Francisca Van den Broeck).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom