Voorouderlijst Van Alcken Joannes

 

Alken (van), Van Alcken

Familienaam uit de plaatsnaam Alken (Limburg).

 


 

XIII - Van Alcken Joannes (S), ca. 1550,

 

Bijgaand een akte met vermelding van Guilielmus en Elisabetha Van Alcken, gehuwd met Andreas Van Roost, beiden kinderen van Joannes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 182r., akte dd. 26 maart 1613.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen jo(uffrouw)e Cath(ari)na Van Termonde dochter wijlen jo(ncke)r Joachims ten overstaene en(de) bij sijne s(ieu)r Fabio Matteloni, haers mans, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een stuck van drije dach(maelen) bempts, gelegen bynnen den dorpe van Cortrijcke ter plaetse, geheeten den Molen Eussel, met noch een dach(mael) bempts, daer neven gelegen, maecken(de) tsamen een boen(der), regen(oten) de Molenstraet oostweert, jo(uffrouw)e Switten noorden, de Verrebempden westweert ter iiie. zijden, exp(ositus) de voors(chreve) opdraegersse imp(ositus) Willem Van Alcke sone wijlen Jans ende Elisabeth Van Alcken wed(uw)e wijlen Andries Van Roost et satis die voors(chreven) opdraeghe(rsse) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma et waras de voors(chreve) drije dach(maelen) op iiii st(uyvers) payem(ents) en(de) iii cap(puynen) en(de) het voors(chreven) dach(mael) op een(en) cap(puyn) heeren chijs aen jo(uffrouw)e ... [n.v.] Switte sond(er) meer daerop vuyt te gaene, coram Roeloffs, Leunis, martii xxvia., 1613.

Verclaren(de) de voors(chreve) partijen den justen prijs hier aff te zijn om en(de) voorde somme van een hondert en(de) tzestich carol(us) gul(den)s eens los gelts, daeraff alsnu gereet betaelt wordden de hondert xx ende de veertich rinsg(u)l(dens) bynnen eender maent naestcomen(de) en(de) geloeft de voors(chreve) jo(uffrouw)e volgende de conditie daeraff zijn(de), allen de v(er)loopen chijnsen te betaelen totten daeghe van(de) goedinghe toe v(er)schenen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Alcken Elisabeth, x met Van Roest Andreas, fs Hendrik (fs Wouter x Lijsbeth Schrijns) x Maria Wouters,

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat.

Wez1856 losse pagina: 19 mrt 1612
Elisabeth Van Alken we Andries Van Roost met autorisatie dd 9 okt 1612 verkoopt drie vierde maeijbempt gelegen opt Kerkhovenbempt aen sinoir Jan Dilani.
Wez20226 ‎(1615)‎ fo 8v:
- item van Lijsbeth Van Alken van twee half dm bempt int Dumberghenbroeck.
    

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Elisabetha Van Alcken, weduwe van Andreas Van Roost. Volgens deze akte heeft Andreas Van Roost noch een zuster Anna.

Bron : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7501, folio 122r., akte dd. 14 februari 1611.

Alsoo tusschen Jacop Bouchorst, imp(etran)t van zekere opene brievenj van daechsele met commitimus voor schepen(en) van Loven ter eenre en(de) E(lisa)b(e)th Van Alke wed(uw)e Andries Van Roost, ged(aechd)e, ter andere zijden, proces was hangen(de) onbeslicht voor schepen(en) van Loven ter cause van zekere costen, verlet en(de) vacatien, bijd(en) voors(chreven) Bouchorst gedaen int v(er)volgen van(de) successie, gesuccedeert opte voors(cchreven) ged(aechd)e van wegen wijlen Aerdt Woutiers naer v(er)mogen van(de) procura(ti)e en(de) brieven van accordt, hem Bouchorst bijde voors(chreven) Andries Van Roost zaliger en(de) consorten daertoe gegeven, alles naer luyt des voors(chreven) accordt, van wel(cke) goeden de ged(aechd)e nochtans naerdemael hebben gedisponeert naer haeren goetduncken sonder wete ofte consente van(den) voors(chreven) Bouchorst, soo ist dat partijen, in des(en) comp(aran)ten, voor schepen(en) van Loven naergen(oempt) hebben v(er)claert, gel(ijck) sij v(er)claren bij desen nopen(de) tvoors(chreven) different en(de) geschille, voor soo vele die voors(chreve) wed(uw)e en(de) haer zaliger mans sustere Anneken Van Roost aengaet, voor dwel(ck) sij haer sel(ven) sterckmaeckt en(de) v(er)vanckt, sonder voorder int minnel(ijck) v(er)accordeert te zijn(e) in des(er) voegen, te weten dat de voors(chreve) E(lisa)b(e)th Van Alcke, geass(isteer)t bij een(en) vrempden momboir, haer metten rechte tot desen v(er)leent, zoo voor haer sel(ve) als in desen vervangen(de) Anneken Van Roost, heeft gecedeert en(de) getransporteert, gel(ijck) zij cedeert en(de) transporteert bij desen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) tot behoeff des voors(chreven) Bouchorst alsul(cke) paert, portie, actie en(de) gedeelte als op hen is gedevolveert en(de) v(er)storven bij dafflijvich(eyt) van wijlen Aerdt Woutiers voors(chreven), alomme waer die gelegen zijn oft bevonden sullen mogen worden, tzij in Hollant, Braba(n)t, egeene vuytgesondert, van wat nature die sel(ve) mogen wesen, tsij leenrenten ofte erffgoeden, voor soo vele hun aengaet en(de) hen eenichsints souden mogen competeren in des voors(chreven) Aerdts Wouthiers sterffhuys ter sel(ver) nature en(de) rechte, als sij transportanten en(de) constitua(n)ten daeraene en(de) in waren hebben(de) sonder voorder, blijven(de) hiermede doot en(de) te nyet alle des voors(chreven) Bouchorst pretensien opte voors(chreve) wed(uw)e en(de) der voors(chreve) Anna Van Roost, maer blijven(de) in zijn geheel tegen dander medeconsorten inde brieven van daechsele, procura(tie) en(de) contract, boven v(er)melt, naerder v(er)haelt, beloven(de) de voors(chreve) wed(uw)e voor haer en(de) hare naercomelin(gen) en(de) desselffs Anna Van Roost van tgene voors(chreven) es, nu en(de) ten eeuwigen daegen te houden voor goet en(de) van weerden, daeronder v(er)binden(de) haeren persoon en(de) allen haren goeden, meubele en(de) immeuble, p(rese)nt en(de) toe(comen)de, ende tot dijen eynde renun(tierende) het beneficie van rechte s(enatus) c(onsulti) vell(eiani) de eo certiorata et aliis quibuscunq(ue) in forma, coram Duffle, Beringhen, feb(rua)rii xiiiia., 1611.

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Elisabetha Van Alcken, weduwe van Andreas Van Roost, en haar zoon Guilielmus Van Roost, inwoners van Wezemaal. De akte laat toe te stellen dat Andreas Van Roost moet overleden zijn vr 28.03.1616.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7506, folio 214r., akte dd. 28 maart 1616.

Item Elisabeth Van Alcken wed(uw)e wijlen Andries Van Roost en(de) Willem, haeren sone, oudt over de xxiiii jaeren, soo hij v(er)claerde, woonen(de) tot Wesemael, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben bekindt indivis(im) en(de) in solidum schuldich te zijn(e) Carel V(er)linden en(de) Marie Coels, sijne huysvr(ouw)e, vier carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden xxviiien. meerte en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven los en(de) vrije te leveren, oock van xe., xxe., ce., en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penn(ingen) en(de) impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutu(m), obligan(do) et indivis(im) submitten(do), etc(etera), et tantum et ad mo(nitionem) pignus valens, etc(etera), obligan(do) et submitten(do) ut sup(ra), met conditie dat die voors(creve) bekinders die voors(creve) rinte van vier carol(us) gul(den)s sullen mogen lossen tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) daeraff met xvi gel(ijcke) gul(den)s loopen(de) munte, ac cum, des heeft de voors(creve) Elisabeth Willem(en), haeren voors(creven) sone, van dese gelofte daeraff geloeft costeloos en(de) schaedeloos tontheffen en(de) indempneren onder obligatie en(de) submissie voors(creven), coram Schore, Greve, martii xxviiia., anno 1616.

      Uit dit huwelijk:

     Van Roest Aleijdis,

     Van Roest Maria, x met Joannes Verheijden,

In de onderstaande akte (met dank aan Paul) maakt men melding van Joannes Verheyden, weduwnaar van Maria Van Roost.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7898, folio 60r., akte dd. 15 november 1632.

Item in teghenw(oirdicheyt) des meyers en(de) schep(enen) van Loven naerbeschreven gestaen Andries Van Alcken, woonen(de) tot Vlaslaer, ter manisse, et(ceter)a, heeft opgedraeg(en) met behoorelijcke v(er)thijdenisse zeven vierendeelen lants, gelegh(en) tot Wesemael, regenoet Jan Van(den) Panhuysen, Isack Van(den) Panhuysen, Willem Rogmans, tgoitshuys van Ouderghem en(de) met meer andere, bij de v(oor)s(creve) transp(ortan)t v(er)cregen in twee partije[n] respective opd(en) lesten aprilis en(de) ii. aug(usti), al lestleden, van Jan V(er)heyden, wed(uw)er van Maria Van Roost, expos(ito) impos(itus) Goort Hoeze en(de) Amerentia Van Roost, gehuysschen, bij maniere van v(er)naerderinghe p(er) mo(nitionem) et satis et waras dat hij gedueren(de) sijn dominie niet en heeft belast, voorts gelooft den v(oor)s(chreven) Goorte te voldoen en(de) volbreng(en) allen de geloeftten, bij den transportant aen Jan V(er)heyden int ontfanghen van(de) v(oor)s(chreve) goeden, soe opden lesten aprilis als iia. augusti, alle lestleden, voor schep(enen) van Loven gedaen, coram Borchgreeff, De Greve, no(vem)bris xv., a(nno) 1632.

     Van Roest Elisabeth, x > 1630 met Petrus Peeters, fii in Wezemaal,

     Van Roest Barbara, () Wezemaal ...01.1594 (g. Van Roest Petrus en Van Roest Anna), x 1 met Joannes Bruelemans, x 2 met Gerardus Bosmans,

     Van Roest Emerantiana, () Wezemaal 19.05.1596 (g...),

      x Wezemaal 19.11.1623 (g. Piaet Henricus frater en Van Roest Guilhelmus frater) met Piaet Joannes,

     Van Roest Guilhelmus, () Wezemaal 07.08.1592 (g. Van Hove Guilhelmus en Van Alcken Catharina), x met Maria Verheylen,

     Van Roest Anna, () Wezemaal 18.06.1602 (g. Van Bostraten Joannes en Van Roest Anna),

     Van Roest Eelken, () Wezemaal 19.12.1604 (g. Antonius Goris alias Bruers en ...  Eelken uxor Wilhelmus), 

 

Van Alcken Guilielmus, XII (S2714),

 

Van Alcken Catharina, ca. 1575,

 

Van Alcken Wilhelmina, ca. 1580.

 


 

XII - Van Alcken Gwillielmus (S2714), x St.-Pieters-Rode 15.05.1603 (g. Joannes Steenselmans en Adrianus Ardans) met Henricx Alijdis (S2715).

 

In het laatste stuk van de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Guilielmus Van Roost, zoon van wijlen Andreas en inwoner van Vlasselaar (gehucht tussen Wezemaal, Nieuwrode en Gelrode). Ook E(e)lken Hendricx, weduwe van Guilielmus Van Alcken, en haar zoon Andries Van Alcken zijn blijkbaar gerelateerd aan dezelfde familie. Deze Eelken Hendricix is allicht de doophefster van Eelken Van Roest.

Transcriptie.

"19. decembris, infa(n)s Andreae Va(n) Roest et Elizabeth,

eius uxoris, no(m)ine infa(n)s Eelken, suscept(ores) Eelken Antonius

Goris al(ia)s Briers et Eelken uxor Wilhelmus Va(n)

Alken."

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 141v., akte dd. 7 maart 1630.

Item in p(rese)ntia, etc(eter)a, gestaen Elken Hendricx wed(uw)e wijlen Willems Van Alcke met Andries Van Alcke, haeren sone, oudt 26 jaeren, woonen(de) tot Nyeurode, hebben onbesundert en(de) onverscheyden bekendt en(de) bekennen mits desen schuldich te sijn aen Jaecques Van Werrembor als momboir van(de) onbejaerde kinderen wijlen Symoens De Munter en(de) Cath(lij)ne Van Werrembor, alhier p(rese)nt en(de) t' s(elv)e accepteren(de) tot behoeff van(de) s(elv)e kinderen sesse carolus gul(den)s te xx st(uyvers) t' stuck en(de) vijff gelijcke stuyvers loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) op date deser te verschijnen en(de) in deser stadts wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije, et(ceter)a, in futurum quolibet assecutum et tantum, ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(unciando) in forma, signanter predicta vidua sen(atus) cons(ulti) vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier, de eo certiorata et ad mo(nitionem) pignus valens, met conditie dat de voors(chreve) rente t' allen tijden sal mogen gequeten worden met hondert gelijcke rinsg(uldens) eens en(de) met volle rente, ende tot beter vasticheyt der selver rente, soo consenteren die v(oor)s(chreve) bekenderen, te weten die voors(chreve) wed(uw)e voorde tocht van(de) naerbes(chreven) goeden int geheel en(de) haeren voors(chreven) sone voor d' erffelijckheyt van(de) hellicht der selver goeden int maecken van mainmise over alle henne meuble en(de) immeuble goeden en(de) int decreet van dijen sonder daertoe te moeten gedaeght oft geroepen wesen, alles tot hunnen cost en(de) special(ijck) over d' erffgoeden naerbes(chreven), eerst huys en(de) hoff, gelegen tot Vlasselaer onder Nyeuwrode voors(chreven), groot tsaemen ses vieren(deelen), regen(oten) den Lostinck aldaer ter ie., s' heeren straete ter iie. en(de) iiie., belast alleenl(ijck) met een(en) gulden chijns, item een halff boender xxv roeden weyde, daerop die voors(chreve) bekenderen sullen een huys stellen, oock aldaer geleghen, regen(oten) de voors(chreve) Lostinck ter ie., het clooster van Auwergem ter iie. en(de) iiie. en(de) s' heeren straete ter iiiie., belast met s' heeren chijns ingevalle met bevindt den s(elv)en daerop vuyt te gaen, item een dachm(ael) bosch onbegrepen der maten, gelegen onder Nieuwrode inde Diericx Veldthoeve, regen(oten) de kercke van Wesemael ter ie. den Cleren Bosch ter iie., item drije vieren(deelen) bosch, oock inde selve hoeve gelegen, regen(oten) de straete leydende naer het Diericx Veldt, wesende de s(elv)e bosschen alleenl(ijck) belast met een heeren chijnsken, verclaren(de) die voors(chreve) comp(aran)ten de voors(chreve) gronden van erffven geheel suffisant voorde voors(chreve) rente, jae meer dan dobbel rente weerdich te sijn, voor welcke sufficientie van(de) voors(chreve) erffgoeden en(de) dat de selve altijdt voorde voors(chreve) rente goedt genoech sullen wesen, is borghe blijvende als principael Willem Van Roost sone wijlen Andries, woonen(de) tot Vlasselaer, ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(unciando) prout in forma, van welcke borchtochte geloven die v(oor)s(chreve) bekenders den selven Van Roost altijdt costeloos en(de) schadeloos t' indemneren, coram Assche, Grave, martii vii., 1630.

            In de  marge.

Op heden den lesten feb(rua)ry a(nn)o 1633, soo heeft Jaecques Van Werremborre bekendt vuyt handen van Elken Hendricx wed(uw)e Willems Van Alcke ontfangen te hebben de capitaele pen(ningen) van dese rente van xi r(insguldens) en(de) v st(uyvers) erffel(ijck) met een jaer v(er)loops, consenteren(de) alsoo in(de) cassatie van desen, des t' oircon(den), et(ceter)a, en(de) was ondert(eeckent) J. Van Werrembor.

 

In de bijgaande akte emancipeert Guilielmus Van Alcken, inwoner van Vlasselaer, zijn kinderen Andreas en Adriana. In de akte vernemen we dat Guilielmus de zoon is van Joannes .

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 60r., akte dd. 1 oktober 1612

Item Guilhelmus Van Alcken filius quond(am) Jo(hann)is,

co(m)moran(s) apud Vlasselaer, in p(rese)ntia, etc(etera), eman(cipavit)

Andream et Adriana(m) Van Alcken, suas proles, a pane

suo modo debito et consueto, quo facto G. Boels

recond(uxi)t, eisd(em).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Alcken Andreas, () St.-Pieters-Rode 18.06.1604 (g. Andreas Verroost en Elisabeth Stroijts), moeder N Helena, x St.-Pieters-Rode 01.06.1630 (g. Joannes Schrieck, Sijmon Van Cauteren, Adrianus Thielens en Joannes Peeters) met Thielens Joanna, deze x 2 St.-Pieters-Rode 06.05.1642 (g. Thomas De Cock vader, Joannes Vanden Schrieck en Adrianus Vanden Schrieck) met Anthonius De Cock,

Onderstaande aktes (met dank aan Paul Peeters)

Joanna Thielens huwde een tweede maal met Anthonius De Cock te Sint-Pieters-Rode op 06.05.1642 in aanwezigheid van Joannes Vanden Schrieck als getuige. De ondertrouw had eveneens plaats te Sint-Pieters-Rode op 30.04.1642 in aanwezigheid van Adrianus Vanden Schrieck als getuige.

Deze informatie kon ik afleiden uit de volgende akte voor de schepenen van Leuven (S.A.L., register 7572).

In teghenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naer te noemen gestaen den clerck De Vrecq om t' ghene naerbes. staet, alhier te

vernieuwen als thoonder geconstitueert sijnde, heeft t' selve gedaen als volgt. Compareren. op heden den tweeden mert 1682 voor mij nots.

en. die getuyghen naergenoempt Peeter Hoes, teghenwoordich innegesetene van Wesemael, den welcken ten saecken vanden coop

van sesse vierendeelen landt, bij hem gecocht teghen d' erffgenamen van wijlen Jenneken Thielens, heeft bekent aende selve erffgen.

schuldich te sijn de somme van sessentseventich gul. en. noch ontfanghen te hebben vuyt handen van Michiel De Coeck (!), een der

selver erffgenamen, de somme van vierentwintich gul., ter cause van welcken ontfanck en. prijs hij tot ontlastinghe der selver erffgen. t' sijnen

laste is nemende hondert guldens capitaels vuyt de rente van thien guldens sjaers, te voorens geweest sijnde twee renten, d' eene van

acht ende d' ander van twee guldens sjaers, bij wijlen Andries Van Alken, ien. man was vande voors. Jenneken Thielens, t' sijnen laste

genomen ten behoeve der kercke van Wesemael bij acte, gepasseert voor schepenen der stadt Loven den xvien. aprilis ende dat van opden

xiijen. aprilis vanden voorleden jaere 1681, soo dat het eerste jaer van betaelinghe teghen den penninck xvie. t' sijnen laste vervallen en.

verschijnen sal den xiijen. aprilis toecomen., welcke hij dienvolghens tot behoeff van. voors. kercke is bekennen. ende geloeft jaerl. te betaelen

als schult met recht verwonnen, los en. vrije van allen impositien en. exactien, alreede innegestelt en. naermaels inne te stellen, daer voor

verobligeren. sijnen persoon en. goederen en. naementl. de voors. sesse vierendeelen landts, geleghen onder Wesemael int Hellegat,

ter plaetse geheeten den Spegen Hock, regen. Adriaen Van Brussele oist en. suydt en. sijns selffs goet west en. den voetwech loopen. naer

het Ros noorde, item noch een halff dachm. landts, regen. het voors. parcheel oist, Adriaen Van Brussel suydt, d' erffgenamen Dionijs Van

Inthaut west, bij hem vercreghen voor schepenen der stadt Loven opden xiijen. feb. 1671 in media teghens Adriaen Vercautere, item vijff

dachmaelen bempts onder Wesemael, regen. Peeter Van Salm oist, die Lostinghe zuydt met het straetken loopen. naer het Vlasselaren

Broeck, het clooster van Auwerghem ende Merten Van Meerbeeck west, Guilliam Van Thienen noordt, bij hem vercreghen teghen den

selven Adriaen Vercautere voor schepenen deser stadt den xien. novembris 1671 inde selve camere, item huys en. hoff, gestaen en.

geleghen tot Vlasselaer, groot t' samen drije dachmaelen, regen. die Broeckstraet oist, d' erffgen. Peeter Vanden Zijp suydt, d' erffgen.

Jan Bets west en. de straete noordt, waranderen. de selve goederen niet meer belast te sijn als met cleynen sheeren chijns, vuytgenomen

den voors. bempt belast te wesen met twee halsteren coren sjaers aenden H. Geest van Wesemael en. het voors. huys ende hoff met

sesse gul. vijff stuyvers sjaers aen Robert Sarije oft sijne erffgenamen, consenteren. daer over int maecken van mainmise, decreet en.

herdecreet sonder daeghement, constitueert allen thoonderen deser om tghene voors. staet te vernieuwen voor meyer en. schepenen deser

stadt en. allomme elders en. aldaer te consenteren in voluntaire condemnatie, promittens ratum, allen dwelck bij mij notario ten behoeve

der voors. kercke ende ontlastinghe der voors. erffgen. is geaccepteert ter presentien van Ferdinandus Van Nijversele en. van Jan Corin als

getuyghen, hebben. den voors. comparant de minute deser geteeckent, onder stont mij present als nots. ende was onderteeckent A. V. Schrieck.

Aldus vernieuwt bijden voorn. geconstde. in allen ende iegewelcke pointen en. clausulen, coram dd. Vanden Driessche et Deens, juny xi, 1687.

 

Onderstaande akte bewijst dan weer dat Andreas Van Al(c)ken en Joanna Thielens naast hun kinderen Joannes, Guilielmus en Margareta nog een dochter Joanna hadden die huwde met Andreas Vits. Andreas Vits en Joanna Van Alcken huwden te Sint-Pieters-Rode op 18.10.1665 (get. : Antonius Vits en Antonius De Cock) en woonden in Nieuwrode. Vermits Joanna Thielens als vruchtgebruikster (tochte) mee borg staat voor de lening die haar dochter en schoonzoon aangaan, was Andreas Van Alcken reeds overleden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7925 fol. 16r.

Item inde tegenwoordicheyt des here meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen den procur. Cotthem om tgene naerbes. staet, te Xnieuwen. ende herkennen, geconstitueert sijnde bij procuratie hier onder geinsereert, ende heeft tselve gedaen inder vuegen naervolgende.

Comparerende op heden den lesten juny 1672 voor mij notario ende getuygen naergenoempt, Andries Viets ende Joanna Van Alken, gehuyschen, innegesetene der heerlijckheyt van Nieuwroode, de welcke hebben bekent, soo sij doen mits desen, ontfangen te hebben van wegen die regeerders van het innecomen der kerck van Wesemael de somme van hondert ende vijfftich guldens eens in goeden gevalueerden gelde, ter cause van welcke somme die voors. compten. hebben bekent aen ende ten behoeve der voors. kercke schuldich te wesen eene erffel. rente van ix r. vij s. tsiaers, cours genomen hebbende te halff mert lestleden ende voorsulcx voor dierste jaere vallen en. Xschijnen. sal te halff mert vanden toecomenden jaere 1673 ende soo voorts van jaere tot jaere totte quytinghe toe, dewelcke sal moegen geschieden alst hen comparanten gelieven sal teender reyse ende met volle rent[e], geloovende ondertusschen deselve jaerl. wel ende loffelijck te betaelen als schult met rechte verwonnen ende inde stats wissel van Loven te leveren, los ende vrije van alle impositien ende exactien, alreede inngestelt ende alnoch inne te stellen, hoedanich die souden moegen wesen, daer voor Xobligerende. hennen persoon ende goederen, meubelen ende immeubelen, ende naementl. ten overstaen ende met consent van Joanna Thielens, moedere der voors. Joanna Van Alken, hier mede comparerende ende voor soo veele dese aengaet van haere tochte vande naerbes. goederen renuncierende het kints gedeelte der voors. Joanna Van Alcken vuyt den hooffde van wijlen Andries Van Alken, haeren vader, op haer gedevolveert, bestaen. inde hellicht van huys ende hoff met sijne appendentien ende dependentien, indt geheel ontrent drije dachmalen, gelegen te Vlasselaer onder Nieuwroode, regenooten tsheere straete ter ie., Jan Van Emelen ter ije., de Lostinck ter iije. ende het clooster van Audergem ter iiije. sijden, item een halff dachmael bosch, gelegen indt Dircx Velt, regenooten de straete ter ie., Niclaes Van Heffel ter ije. ende Adriaen Montens ter iije. sijden, item in een halff dachmael hoywasch, gelegen indt Nieuwroode Broeck, regenooten Adriaen Montens ter ie., den Lostinck ter ije. ende Henrick Goorts ter iije. sijden, item inde hellicht van seven vierendelen landts, gelegen opde Cleyne Helsteringe, regenooten van. selve geheele seven vierendelen d' erffgenamen vanden vs. Andries Van Alcken in twee sijden, den wech naer Nieuwroode ter iije. ende de Ijserestraet ter iiije. sijden, item in twee halff dachmaelen daer bij gelegen, regenooten van d' eene de Ijserestraet ter ie., tsheere bosch van Wesemael ter ije., Henrick Goorts ter iije. ende de voors. seven vierendelen ter iiije. sijden, ende van d' andere de selve seven vierendelen ter ie., derffgenamen Andries Van Salm ter ije., Henrick Goorts ter iij., welcke vs. twee halff dachmaelen ende de voors. seven vierendelen tegenwoordel. door een gewonden sijn, item in drije vierendelen landts, gelegen onder Wesemael tuschen byede wegen, regenooten de straete van twee sijden, het clooster van Auregem (!) ter iij. sijden ende het geheel van dijen, tgene hen naermaels in deylinge sal comen te vallen, constituerende alle thoonder deser om tgene vs. is, te Xnieuwen. voor meyer ende schepenen der stadt Loven ende aldaer de voors. goederen wettel. voorde vs. capitale rente ende Xloopen. van dijen op te draegen ende te Xobligeren. met alle solemniteyten van rechts wegen daer toe gerequireert, geloovende tselve alle van weerden te houden onder obligatie, submissie ende renunciatie in forma, des gelooven de voors. bekenderen die vs. tochte vande vs. henne moedere tegen de voors. rente altijt ongepreiudicieert te houden ende de selve henne moedere dijenaengaende altoos costeloos ende schadeloos te ontheffen onder gelijcke constituie, obligatie, submissie ende renunciatie als voor.

Actum binnen Nieuwroode ter pntien. van Cornelius Petrus Claes, Willem Van Alcken ende Michiel De Cock als getuygen ende hebben de voors. comparanten de minute deser onderteekent, mij present als nots, signatum A. Vanden Schrieck, den voors. Van Cotthem, geconstitueerden, heeft den bovenges. notariaelen contracte alhier vernieuwt ende herkent in alle ende igewel. sijne pointen ende clausulen ende dijenvolgens tot asseurantie der voors. rente ende capitaele van dijen ter ma. des voors. heere meyers heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse alle de goederen, hier boven indt witte deser Xmelt., exposito ende mr. Wijnant Van Limborch, clerck inde middel camere, inden naeme ende tot behoeve vande kercke van Wesemael accepterende, impositus per mo. reddidit om alle de vs. goederen te houden, te besitten ende te gebruycken als henne andere eygene en. propere goederen opden commer ende last dier op van auts vuytgaende ende voorts meer op eene voortaene rente van ix r. vij s. tsiaers erffel. rente, geloovende, bekennende te betaelen ende te quyten alles in conformiteyt vanden bovenges. contracte noael. coram Plaines, De Ridder, xiij july 1672.  Jan De Ridder, 1672.

 

Nog een akte van emancipatie met commentaar:

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 8261, folio 444v, akte dd. 23 juni 1656.

Transcriptie

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van

Loven naerbeschreven gestaen Anthoen De Cock,

woonende tot Vlasselaer oender Nieuwrode,

heeft behoorelijck geemancipeert ende

vuyt den broode gedaen Willem, Andries

ende Jenneken Van Alken, kinderen wijlen

Andries, daer moeder af is Jenneken

Thielens, sijne huysvrouwe, item Machiel,

Cornelis ende Kerstiaen De Cock, verw sijne kinderen, bij

hem verweckt vuyt den schoot van sijne

voors. huysvrouwe, quo facto Jan Schellekens

recundixit in forma, coram De Rijck,

Crabbeels, 23. juny 1656.

Commentaar.

Deze akte van emancipatie werpt een nieuw licht op de samenstelling van het gezin van Joanna Thielens, die een eerste maal in het huwelijk trad met Andreas Van Alcken en een tweede maal met Anthonius De Cock.  Joanna Thielens had uit haar eerste huwelijk niet vier, maar vijf kinderen, te weten Joannes, Guilielmus, Margareta, Joanna en Andreas De Cock.  Van haar tweede man had zij minstens nog drie kinderen, namelijk Michael, Cornelius en Christiaen De Cock.

 

In deze akte is er sprake van Andreas Van Alcken, zoon van Guilielmus (x Henricx Aleydis). Andreas (x Joanna Thielens) woonde in Nieuwrode, maar blijkbaar liet hij zijn kinderen wel dopen in Sint-Pieters-Rode.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7523, folio 217r., akte dd. 16 april 1635.

Item Andries Van Alcken sone wijlen Willems, woonen(de) te Nauwroede, in p(rese)ntia, etc(eter)a, heeft bekendt en(de) geleden, kendt ende lijdt mits desen wel en(de) deuchdelijck schuldich te sijne aen m(eeste)r Jan Boyens, p(rese)nt en(de) t' selve accepteren(de) in(den) naem en(de) tot behoeff van(de) kercke vna Wesemael thien rinsg(uldens) erffel(ijcke) rente, alle jaer opden xiiien. aprilis te v(er)schijnen en(de) te betaelen, d(aer)aff d' eerste jaer van betaelinghe sijn sal den xiiien. aprilis 1636 en(de) in(de) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen, in futurum quolibet assecutum et ad mo(nitionem) pign(us) inf(ra) leuc(am) valens duplum et tantum, ob(ligando), etc(eter)a, in forma, met conditie dat die selve rente altijdts sal moghen gequeten worden alst den v(oor)s(chreven) bekendere gelieven sal t' eender reyse teghen den pen(ninck) xvien. en(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise over alle sijne goeden en(de) int decreet van dijen sonder daertoe te derfven gedaeght oft geroepen te worden, ende is te weten dat de capitaele deser rente sijn spruyten(de) van twee v(er)scheyden renten, d' een van acht en(de) d' ander van twee rinsg(uldens), gequeten den pen(ninck) xiiien. aprilis lestleden in hac ca(mer)a bij m(eeste)r Jan Boyens als decretant van(de) goeden Jans Dellemans, coram eisdem.

 

Blijkens de volgende akte wordt Andreas Van Alcken, zoon van wijlen Guilielmus en inwoner van Nieuwrode, in het bezit gesteld van een half dagmaal land in het Diricx Veldt onder Nieuwrode voor een som van 23 Rijnse guldens, 2 vanen lijfkoop en nog 3 Rijnse guldens ten besten.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 268v. akte dd. 6 februari 1634.

Item, in p(rese)ntia, etc(eter)a, gestaen Niclaes Andries sone wijlen Andries, woonen(de)

tot Wesemael, bij manisse heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse

een halff dachm(ael) landts, geleghen int Dirix Veldt onder Nauwroye,

regen(oten) Henrick V(er)eeckt ter ie., d' erffgen(aemen) Cathlijn Thijs ter iie., Wauter

De Keyser ter iiie. west, expos(ito) impos(itus) est Andries Van Alcken sone

wijlen Willems, woonen(de) tot Nauwroye, per mo(nitionem) et satis ob(ligando), etc(eter)a, in

forma, et waras op s' heeren cleynen chijns ingevalle daer eenighen

op is vuytgaende, en(de) dit om en(de) voor xxiii r(insguldens) eens, los en(de) vrije geldt,

en(de) twee vaenen lijffcoop en(de) noch drije rinsg(uldens) ten besten, coram De Vroey,

Rivieren, eodem.

   Uit dit huwelijk:

     1. Van Alken Joannes, () St.-Pieters-Rode 24.08.1631 (g. Joannes Van Schrickman en Catharina Thielens),

     Van Alken Guilielmus, () St.-Pieters-Rode 12.10.1632 (g. Petrus Van Schrickmans en Maria Thielens),

     Van Alken Margareta, () St.-Pieters-Rode 18.11.1637 (g. Joannes Joannis en Margareta Thielens),

     Van Alken Joanna, x St.-Pieters-Rode 18.10.1665 (g. Antonius Vits en Antonius De Cock) met Vits Andreas,

Bijgaand een akte van evictie, waarin Andreas Vits en Joanna Van Alcken worden genoemd. Beiden waren reeds overleden. Michael De Cock die als voogd optrad namens hun minderjarige kinderen, is de halfbroer van Joanna Van Alcken. Ter verduidelijking : de afkortingen pp. en bb. in de akte staan respectievelijk voor 'penninck' en 'brieven'.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8292, folio 15v., akte dd. 24 juli 1692.

Allen die gene die dese teghenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen, saluyt, wij jo(ncke)rs Stembor, Silvius, d(omin)is Caels et Vander Veeken, alle schepenen der stadt Loven, doen condt ende te weten dat alsoo Michiel De Cock als momboir vande kinderen ende erffgenaemen van wijlen Andries Vits ende Jenneke Van Alcken, gehuysschen waeren als sij leeffden, met schepene brieven deser stadt in dathe derthien july 1672 in media, onderteeckent M. Peeters, verobligeert staen aende kerckm(eeste)rs van(de) kercke van Wesemael in eene rente van negen guldens seven stuyvers eenen halven tsjaers, den pp. sesthien, hebbende die voors(chreve) kerckm(eeste)rs vuyt crachte der voors(chreve) schepene bb. tot vasticheyt en(de) jaerelijckxe betaelinghe der gemelde rente om ingevolghe van 't gebreck van het selve te moghen verhaelen opde goederen der voors(chreve) kinderen als erffgenaemen van henne voors(chreve) ouders, welcken volghens sijn aende voors(chreve) kerckm(eeste)rs geaccordeert geweest opene bb. van mainmise in dathe 6. juny lestleden, addresserende aen(den) eersten deser stadts bode, naer vermoghe van welcke soo heeft den bode Minne in sijne als in ons gena(dichs) h(ee)ren ende deser stadts handen tot behoeff van(de) voors(chreve) kerckm(eeste)rs onder andere huys ende hoff met sijne appendentie ende dependentie, gestaen onder Nieuwrode tot Vlasselaer, regen(oten) tsh(ee)ren straete ter ire., Jan Van Emelen ter iire., de Lostinck ter iiire. en(de) het cloister van Oudergem ter vierdere sijden, belast aen het cappittel van Aerschodt met eenen gulden tsjaers, item een half dachmael hoeywasch, gelegen int Nieuwrode Brock, regen(oten) Adriaen Montens ter ire., den Lostinck ter iire., die representanten van Hendrick Gooris ter iiire. item elf vierendeelen lants, boven het voors(chreven) huys gelegen onder Nieuwrode, regen(oten) dEysere straete ter ire., den wech loopende naer Nieuwrode ter iire., Merten Van Salm ter iiire., sheeren bossch ter 4re., belast met vijff halsteren coren tsjaers aen(den) h(ee)re van Nieuworde, sijnde de voors(chreve) kerckm(eeste)rs behoorelijck geleyt geweest totte voors(chreve) goederen door den bode Minne achtervolghens sijn relaes ende mits den consente der voors(chreve) gehuysschen, gedraeghen int bekennen der voors(chreve) rente, soo is dienvolghens geconcludeert geweest prout in litteris van mainmise opden sessden juny lestleden ingevolghe den consente van Machiel De Cock als momboir der voors(chreve) minderjaerige kinderen en(de) erffgenaemen der voorgeroerde gehuysschen ende versocht dat de selve brieven van mainmise sullen worden gedecreteert ende verclaert executoriael, soo het selve is geschiedt opden xiiiien. juny lestleden, welcken volghens hebben de voors(chreve) kerckm(eeste)rs v(er)socht ende geobtineert andere deser stadts brieven van executoriaeles en(de) proclamatie, eenschelijckx addresserende aen den iersten deser stadts bode, inhoudende permissie om de voors(chreve) gebrecke te moghen verhaelen opde voors(chreve) goederen ende de selve ter kercke geboden te moghen stellen, d' welck bijden bode Minne is gedaen geweest naer behooren opde kerck dore van den dorpe van Nieuwrode en(de) op den huyse van Anthoen Willems, aldaer gestaen, met designatie van dach ende ure, sijnde dienvolghens gehouden twee behoorelijcke sitdaeghen, waervan den eersten is gehouden geweest opden xviiien. juny en(de) den tweeden opden derden july, bijde lestleden, als wanneer ten vuytgaen vande brandende keersse de voors(chreve) goederen sijn gebleven aen Jan De Reymacker voor ende om de somme van vierhondert achtenneghentich guldens eens, als meest ende den lesten hoogher volghens de conditien daerover gehouden bijden clerck Croons loco den clerck Vander Veeken, dwelck gedaen sijnde, is den cooper ende de voors(chreve) geexecuteerders gedaeght aldaer ter plaetse door den bode Minne (ut retulit) om ten daeghe geprefigeert te aenveerden ende over die gedaene vercoopinghe te comen sien procederen totte goedenisse der v(er)cochte goederen oft andersints daerteghens te seggen prout consilii met intimatie in forma, soo is van weghens de kerckm(eeste)rs vande kercke van Wesemael versocht voorts geprocedeert te worden tot interpositie vanden decrete over die voors(chreve) verkoghte goederen ende mits non comparitie des ged(aeghd)e voor(chrerven), doen cont ende te weten dat bij ons schepenen, hier boven geroert, wel en(de) int langhe oversien hebbende de voors(chreve) schepene brieven, decreet mette exploiten ende relatien ende allen t' gene daer vuyt voorschreve naer is gevolght ende op alles procederende voorts totte interpositie vande voor[s](chreve) decrete, hebben wij schepenen voors(chreven) ter manisse des heeren meyers daer over staende van wegens shertoghe van Brabant en(de) van sijn recht van naderschap renuncierende bij onsen vonnisse geauthoriseert ende authoriseren bij desen die voors(chreve) vercoopinghe ende allen t' gene daer vuyt ende naer is gevolgt ende die voorschreve) geexecuteerde voorts geroepen sijnde ende nyet comparerende, default ende contumatie gevende ende voort proffeyt van dijen hun van alsulcken recht, actien ende gerechticheyt als hij totte voors(chreve) goederen souden hebben, versteckende, hebben wij schepenen voors(chreven) de selve aengewesen ende aenwijsen bij desen aen Jan De Reymaecker, present en(de) accepterende, te weten het huys voorschreven ende het half dachmael broek bempt, breeder hier boven tusschen sijne regenoten gespecificeert, tot behoeve van Maria Van Maria Van Salm, sijne moedere, ende voorts elff vierendelen ten behoeve van Jan De Reymaecker en(de) de selve te besitten als hun eyghen en(de) propre go[e]deren, soo sijn dijenvolghens de selve ider inde voorsgespecificeerde goederen gegoet en(de) geerfft met alle solemnitijten van rechts weghen daer toe gerequireert en(de) versocht, actum eodem die xxiiii. july 1692.

     Van Alken Andreas

     2. De Cock Michael,

     De Cock Cornelius,

     De Cock Christiaen, zijn deze laatste kinderen () in Aarschot ?

 

Van Alcken Adriana, XI (S1357), () St.-Pieters-Rode 30.08.1606 (g. Matheus Timmermans en Dorothea Gooris),

 

Van Alcken Catharina, () St.-Pieters-Rode 30.08.1606 (g. Joannes Cruijplants en Catharina Gestels).

 


 

XI - Van Cauter(e) - Vercouteren - ... Simon - Sijmon (S1356), () Holsbeek 12.10.1603 (g. Dnus Ville Simon Cretons en Van Coutere Elizabeth), + Holsbeek 13.07.1634 mv, x 1 Holsbeek 18.05.1627 (g. Van Cautere Cornelis, Van Alcken Andreas en Van Alcken Guilhelmus) met Van Alcken Adriana (S1357), () St.-Pieters-Rode 30.08.1606 (g. Matheus Timmermans en Dorothea Gooris), x 2 Holsbeek 10.09.1630 (g. Van Cauteren Cornelius en Van Hoij Joannes) met Van Hoij Judoca

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Cauter Simon.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Cautere Andreas, X (S678), () Holsbeek 26.12.1627 (g. Van Alcken Andreas en Van Cautere Joanna),

 

Vercouteren - Van de Cauter Joannes, () Holsbeek 07.11.1629 (g. Piaet Joannes en Pasteels Catharina), x Wezemaal 11.08.1652 (g. Van Inthout Hubertus en Minnen Walterus) met Van Inthout Anna, deze x 1 Wezemaal 10.01.1643 (g. Adrianus De Kepper en Walterus Minnen) met Mellaerts Guilielmus, (+) Wezemaal 17.03.1652,

     Uit dit huwelijk:

     1. Mellarts Elisabeth, () Wezemaal 04.12.1642 (g. Joannes Mellarts en Elisabeth Van Inthout),

     Mellarts Bartholomeus, () Wezemaal 04.02.1644 (g. Adrianus Keppers en Maria Wauters),

     Mellaerts Walterus, () Wezemaal 25.09.1646 (g. Walterus Minnen en Maria Van Inthout),

     Mellaerts Joannes, () Wezemaal 01.12.1647 (g. Joannes Van Inthout en Catharina Mellaerts), moeder Joanna,

     Mellaerts Petrus, () Wezemaal 16.01.1651 (g. Petrus Van Inthout en Joanna Van Roest),

     2. Van Couteren Dionisius, () Wezemaal 24.02.1654 (g. Van Inthout Andreas en Van Couteren Maria),

     Van Kouteren Andreas, () Wezemaal 19.11.1656 (g. Van Alkeren Andreas en Lombaerts Anna),

 

2. Van Couter Maria, () Holsbeek 13.08.1631 (g. Vander Elst Joannes en Van Hoij Maria),

 

Van Coutere Judoca, Holsbeek 09.10.1632, () Holsbeek 10.10 sub conditio (g. Van Coutere Petrus en Van Geertruden Judoca),

 

Van Coutere Simon, () Holsbeek 31.05.1634 (g. Huijckens Georgius n. De Creton Simon Hugo Dnus Holsbeek ex Pellenberg en Van Coutere Maria fa Joannes).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom