Voorouderlijst Van Aerschot alias Vermeulen Anthonis

 

Aerschot Van (der), Van Aerschodt, Van Aarschot, Van Arschot, Van Arscoot, Van Asscho(d)t, Van Ascot, Van Aerchot, d'Archot, Da(r)schotte, Daschot, Arschoot, Arschodt

Familienaam uit de plaatsnaam Aarschot (Vlaams-Brabant).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - Van Aerschot alias Vermeulen Anthonis (S), ° ca. 1500, x met Ghuens Corlien.

 

Had bovenstaande Anthonis een broer Willem (en deze dan weer een zoon Aert) ?

 

NR5244: extract uit chijnsboeck van Rotselaer
fo 133 A:
Peter Goris Peetersone
Peeter Meulemans te voren Aert Van Aerschot de jonge Willemsone van ontrent een dagm hofs daeraen gelegen tusschen derfgen Daneel Van Hoijvelt, Sheerenstraet
dese vier parcelen souden samen drie dm 15 roijen & noch een half dm gelegen te Beversluijs geheeten de Bloemsheijde en staen elck in solidum verpandt voor dese chijnsen.
 

 

Op deze pagina (akte en commentaar met dank aan Paul Peeters) bleek IETS niet te kloppen.  Op die pagina werd vermeld dat Joris Van Aerschot (x Elisabeth Vertiers), Aert Van Aerschot (x Anna Schrijns), Jacob Van Aerschot (x Maria De Kepper) en Jehanna of Susanne Van Aerschot (x Bartholomeus Verstraeten) kinderen waren van Willem Van Aerschot alias Vermeulen.  De onderstaande akte spreekt dit echter tegen !  De akte is een scheiding en deling tussen de kinderen van Anthonius Van Aerschot en Corlien Ghuens.  De (nog in leven zijnde) kinderen van dat gezin waren volgens de akte :

-       Gregorius (Joris);

-       + Arnoldus (Arnt);

-       Catharina (Cathlijne);

-       Maria (Marie);

-       Johanna.

Arnt was reeds overleden.  Daarom kwam het deel uit de nalatenschap toe aan zijn kinderen, die hij verwekt had met zijn (nog in levende zijnde) echtgenote Anna Sc(h)rijns.  Deze kinderen waren ongetwijfeld nog minderjarig en werden daarom in de akte vertegenwoordigd door Guilielmus (Willem) Van Aerschot en Gerardus (Geert) De Pelsmakere als voogden (momboirs).  Voogd Willem Van Aerschot was mogelijk een broer van Anthonius.  Vermoedelijk was voogd Geert De Pelsmakere verwant langs moederszijde (Anna Schrijns).  Het huwelijk van Arnt met Anna Schrijns wijst er op dat hij niet de zoon kan zijn Guilielmus Van Aerschot alias Vermeulen.

Marie Van Aerschot was blijkens de akte gehuwd met Augustijn Brieffs.

In de akte blijkt geen sprake te zijn van Jacobus Van Aerschot.

Verder is er de merkwaardige voornaam Corlien.  Allicht betreft het hier een afgeleide van Cornelie (Cornelia) of van Carolien.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7855, fol. 315r., akte dd. 12 maart 1570.

Een scheydinge ende deylinge, gedaen en(de) gemaect zijn(de) tusschen Joriss(en) Van Aersschot sone wijlen Anthonis, t(er) eenre, Willem(en) Van Aersschot en(de) Geert De Pelsmake(re) als mo(m)boirs vanden kinderen van Anna Scrijns weduwe Arnts wijlen Van Aersschot, behouden vand(en) selven wijlen Aerden, broeder des v(oir)s(creven) Jor(is), ende voerden welcken zij hen in des(en) sterck en(de) principael zijn(e) makende, t(er) ande(re), Cathlijne Van Aersschot, zustere der v(oir)s(creve) gebruederen, cum tutore, t(er) derder, Marie Van Aersschot, hen zuste(re), met consen(te) en(de) overstaen(e) Augustijns Brieffs, huers mans, t(er) vierder, en(de) Johanna Van Aersschot, huerlieden zuste(re) t(er) vijffster zijden, vanden goeden ende renten, hen v(er)storven bijd(er) afflijvicheyt der v(oir)s(creven) wijlen Anth(onis) ende Corlien Ghuens, gehuysschen, vade(re) en(de) moeder der v(oir)s(creve) gebroederen en(de) susters, te deylen(e).

Soe zijn bleven ende gevallen den voirs(creven) Joriss(en) in zijn(e) deylinge een halff dach(mael) bempts, gelegen tot Rotselaer op Hel[s]terbroeck de lancxte zijde naest Werchtere, regen(oten) Arnts De Pelsmake(re) en(de) de kineren Arnts wijlen Van Aersschot op i bl(an)c heeren chijs, noch een halff dach(mael) lants onder Rotselaer opden Hoeffacke(re) op drije penn(ningen) Lovens chijs ende voirts op sess(e) rinsg(ulden) eens, de twee rinsgulden d(aer)aff den v(oir)s(creven) kidneren wijlen Arnts eenen rinsgulden der v(oir)s(creven) Marien en(de) eenen rinsg(ulden) Jhanna Van Aersschot, hanc quoq(ue) et sat(is) oblig(ando) p(ro)ut, coram Dormale, Goerts, martii xiia.

Sijn bleven ende gevallen den voirs(crev)en mo(m)boiren tot behoeff als boven een halff dach(mael) bempts onder Rotselaer op tHel[s]terbroeck naest den goeden den voirs(creven) Jor(is), noch eenen boogart, gelegen te Beversluys onder Rotselaer, regen(oten) de voirs(creve) kinderen wijlen Arnts in drije zijden en(de) sheeren strate t(er) iiii. zijden, op xvi st(uvers) erffel(ijck) den Heyligengeest van Rotselaer, een gans chijs aen(den) hee(re) van Rotseaer en(de) noch zijn den selven gebleven twee rinsg(ulden) eens opden v(oir)s(creven) Jooris, te Sincxen naestcomen(de) te betalen(e), behalven Anna Van Aersschot d(aer)inne huer tocht, hanc quoq(ue) et sat(is) oblig(ando), etc(etera), cor(am) eisd(em).

Sijn bleven ende gevallen der v(oir)s(creve) Marien een halff dach(maelen) bempts opt tHel[s]terbroeck naest den goeden der v(oir)s(creve) kinderen wijlen Arnts en(de) de goeden van Johanna Van Aersschot, item een halff dachmael lants, gelegen onder Wesemale opden Winckel, regen(oten) Peeter Van Aersschot t(er) eenre, Willem Poetmans t(er) ande(re) en(de) sheeren strate t(er) iii. zijden, item ncoh een(en) rinsg(ulden) erffel(ijck) eens, opden v(oir)s(creven) Jor(is) te betalen(e) als boven, hanc quoq(ue) et sat(is) oblig(ando) p(ro)ut, cor(am) eisd(em).

Sijn bleven ende gevallen der v(oir)s(creve) Johanna in hue(re) deylinge een halff dach(mael) bempts, op tHelder Broeck v(oir)s(creven), regen(oten) de goeden der v(oir)s(creve) Marien en(de) tgoidsh(uys) van Vrouwen Perck, noch een halff dach(mael) lants opden Winckele onder Wezemale, regen(oten) Peeter Van Aersschot en(de) Willem Poetmans ende noch eenen rinsguld(en) eens, opden v(oir)s(creven) Jor(is) te betalen(e) als boven, hanc quoq(ue) et sat(is) oblig(ando) p(ro)ut, cor(am) eisd(em).

Sijn bleven ende gevallen Cathlijnen Van Aersschot in hue(re) deylinge een dach(mael) bempts opt tHelter Broeck, regen(oten) tgoidsh(uys) van Vr(ouw)en Perck en(de) de Vroechmisse van Rotselaer op een bl(an)c heeren chijs, noch een blocxken lants, gelegen te Beversluys ond(er) Wes(emal)e, op ii st(uvers) voer seker jaergetijde, hanc quoq(ue) et sat(is) oblig(ando) p(ro)ut, cor(am) Dormale, Goerts, martii xi.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Aerschot Joris, XIV (S9556 + S9620 + S9684),  ° ca. 1525,

 

Van Aerschot Aert, ° ca. 1528, x met Anna Schrijns, fa Jan,

R- anno 1560:
Een dachmael lants te Beversluys & 25 roeden hoeffs aldaer noch een halff dachmael lants tot Beversluys .. aen Aerden Van Aerschot bleven ...
Wer1846 fo 91: 17 apr 1564:
Margriete Scrijns wijlen Jans dochter m+m Willem Van Aerschot, Katheryne Schrijns suster de svs Margriete met m+m Jan Vandervoirt, Anne Schrijns ook zuster m+m Arnde Van Aerschot verkopen samen aan Vranck De Schrijnmaker x Katheryne Van Hove een half bunder opt Terwelant.
Wer1874 fo 181: 27 sep 1569:
Anne Schrijns x Aernde Van Aerschot verkoopt aan Willem Spoelbergh x Katheryne Wouters drij dm bempt aent Demerbroeck ‎(erfgen Ingelbert Storms, Jan De Clerck Willemsone)‎ te quiten aan Hendrik Schrijns.

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters

De transcriptie van de akte was geen lachtertje. Het is een aartsmoeilijk geschrift, dat dan nog wordt doorspekt met afkortingen. Dit schrift is alleen voor specialisten. Het is de kunst om de tekst letter voor letter en waarheidsgetrouw weer te geven.  Dank u Paul.

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7868, akte dd. 03.08.1588.

Transcriptie folio 308r°.

Item Anna Scrijns dochte(re) wijlen Hans, weduwe

Aerts wijlen Van Arsschot, woonen(de) te Rotselaer,

cu(m) tutore, etc(etera), in p(rese)ntia, heeft geloeft en(de) geloefde mits

desen Glaude Masquellier als ren(tmeeste)r van mijn(e)

hee(re) van Wesemale ind(en) naem en(de) tot behoeff desselffs

heere van Wesemale te betalen(e) de so(mm)e van

xxvii r(ins)g(uldens) te xx st(uvers) tstuck eens, te weten(e) den

derddendeel d(aer)aff van en vrijdage en(de) vierthien dag(en)

naest(comen)de, het iie. derddendeel te Love(n)kermisse naest(comen)de

en(de) het derdde derddendeel te Bamiss(e) d(aer)naest volgen(de),

tanq(uam) assecut(um) en(de) dat ter caus(en) van zekeren.

 

Hieronder een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Arnoldus Van Aerschot (zoon van Anthonius) en Anna Schrijns.  De akte is helaas in het Latijn (met hier en daar een flard Middelnederlands), maar uit de context kan verstaan worden dat zij gegoed werden in een aantal goederen in het gehucht Beversluis tussen Rotselaar en Wezemaal, die zij gekocht hadden van Joanna Van Aerschot, weduwe van Anthonius Vanden Berge, en haar kinderen, waaronder Anthonius en Adrianus Vanden Berge, die zich sterk maakten voor hun broeders en zusters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr.  7854, fol. 324v., akte dd. 6 februari 1569.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), etc(etera), Johanna Van Aersschot relicta Anthonii Vand(en) Berge cum tutore ac vigore certi testamenti seu ultime voluntatis dicti quondam Anthonii, sui mariti, dum vixit coram d(omi)no Anthonio Van Bettenrode, tanq(uam) notario et certis testibus januarii xvii. a(n)no xvc. lxviii conditi et Anthonis et Adrianus Vand(en) Berge, fratres, filii dicte Johanne, quos retinvi t a predicto suo marito pro se ips(e) ac se fortes facien(te) pro ceteris eorum fratribus et sororibus, omnes co(m)morantes in Rotselaer, sup(er)p(ortaverun)t cum debita eff(estucatio)ne bona subscripta tam sub prefato Rotselaer q(u...) (?) in Wezemale respective sita primo v(ideli)c(et) unu(m) jurnale terre arabilis sit(am) in loco d(i)c(t)o opt Beversluysen Velt, inter bona Catherine Pelsmakers ab una Jo(hann)is Van Ranshom t(er) ande(re) et Cornelii Van Graven a 3a. p(ar)t(ibus), item adhuc tria quartaria terre, sit(am) in eodem loco inter bona Gerardi De Pelsmakere t(er) eenre, Adriani Van Hallebeke t(er) ande(re) et predict(um) Graven a tertia p(ar)t(ibus), item unam clausuram terre continen(t...) (?) circiter dimidiu(m) jurnale p(ro)ut absq(ue) reprehensione menure, sit(am) est in predicto loco sub Rotselaer inter stratam ibidem ab una, Arnoldi Van Aersschot ab alia et heredium Anthonii quond(am) Van Aersschot a 3. p(ar)t(ibus), item adhuc dimidium jurnale terre, sit(am) in loco dicto, den Leempoele, inter bona Anthonii Van Arsschot ab una, stratam ibidem ab alia et Jo(hann)is Craen a 3a. p(ar)t(ibus), item unu(m) porneriu(m) seu pratulu(m), sit(am) ibidem in predicto loco de Beversluysen, inter bona relicte sConincx ab una, Georgii de Aersschot ab alia et strata(m) ibidem ab aliis p(ar)t(ibus) exp(osito) imp(ositus) Arnoldus Van Aersschot f(ilius) quond(am) Anthonii et Anna Scrijns, eius uxor, per mo(nitionem) jure et sat(is) oblig(ando) et war(as) sub censibus duor(um) fundi tanq(uam) p(ro)ut, cor(am) Dor(ma)le, Kelffs, sexta februarii.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7854, fol. 324v., akte dd. 6 februari 1569.

Item de voirs(creven) Arnt en(de) zijn huysv(rouw)e, oblig(antes) indivisim, hebben geloeft den voirgen(oempden) opdragers costeloos en(de) schadeloos te houden ende te indemneren van alzulcke twee mudden rocx erffel(ijck) als zij jaerlijcx gelden(de) zijn aen Henricken Caels tAersschot, elck mudde d(aer)aff staende te lossen(e) met xxviii gulden(en) en(de) de zelve jaerl(ijcx) soe in tijts te betalen(e), dat zij oft hen goeden d(aer)aff nyet en beschadicht en selen wordden, welcke schade op die voirs(creven) gehuysschen comen en(de) vallen zal, met oyck dachterstellen van dijen v(er)schenen wezen(de) ende daeren boven geloeven zij hunlieden te betalen(e) de so(m)me van vijfftich gulden(en) eens bynnen acht dagen naestcomen(de) en(de) dit voer die bate van(den) coope van(de) v(oir)s(creve) goeden coomen(de), quol(ibe)t ass(ecu)t(um), v(er)clerende voirts de voirs(creve) p(ar)tijen in lijcoope hierop gestelt te hebben(e) drije gulden eens, eisd(em).

     Uit dit huwelijk:

     Van Aerschot Cathlijn, ° ca. 1560, x met Adrianus Meeus, gezin hier,

     Van Aerschot Gerardus, ° ca. 1570, x met Adriana Van Emelen,

Hierbij een akte met vermelding van Gerardus Van Aerschot en zijn vrouw Adriana Van Emelen enerzijds en Maria Wouters als weduwe van wijlen Adrianus Van Inthout anderzijds. Zij waren allen inwoners van Gelrode.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 30r., akte dd. 24 oktober 1614.

Item in tegenwoirdicheyt der schepenen van Loven(en) gestaen, Geert Van Aerschot als man ende momboir van Adriana Van Emelen, woonen(de) tot Geelrode, heeft gecedeert ende getransporteer, gel(ijck) hij cedeert en(de) transporteert mits desen, tot behoeff van Marie Wouters wed(uw)e wijlen Adriaens Van Inthoudt, woonen(de) insgel(ijcx) tot Geelrode, alsulcke rente van seven rijnsguld(ens) erffel(ijck) mette verloopen van dijen, als die hij personnel(ijck) trecken(de) was met schepenen brieven van Loven(en) in date january xiii., libro xvc. lxxvii, in 3a. op Jannen Storms den jongen, cederen(de) alsoe tot behoeff vande voirs(chrev)e Marie Van Emelen de brieven daer van zijnde met allen de gelueften daer inne begrepen, ten zelven rechte et satis obligan(do), submitten(de) ac renuntian(do) in forma et waras voer eene goede en(de) ombelaste rente, coram Rijcke, Maes, octobris xxiiiia. a(nn)o 1614.

          Uit dit huwelijk:

          Van Aerschot Anna,

          Van Aerschot Cornelius, x Rotselaar 15.02.1626 (g. Anthonius Gooris, Gerardus Van Aerschot en Henricus Van Hove) met Goris Magdalena,

     x 2 Rotselaar 27.03.1629 (g. Anthonius Gooris en Guilielmus Fobelets) met Joannes Fobelets,

     x 3 Rotselaar 05.08.1631 (g. Anthonius Gooris en Joannes Van Meerbeeck) met Joannes Van Meerbeeck,

     aktes en commentaar i.v.m. dit koppel vind je in het parenteel van Joannes Van Meerbeeck. 

 

? Van Aerschot Jacob, ° ca. 1530, x met Maria De Kepper, deze x 1 met Vincent Vercouteren,

Wez 4539 ‎(1565)‎ fo 17:  Van Jacop Van Aerschot alias Vermeulen als getrout hebbende de we Vincents Vercouthen erfgen Jans Voghels.

     Uit dit huwelijk:

     Van Aerschot Anna, x met Adriaen De Muysere,

     Van Aerschot Arnoldus, x met Maria Blanckaerts,

 

Van Aerschot Maria, XV - XVI (S + M),

 

Van Aerschot alias Vermeulen Jehanna - Susanne, ° ca. 1530, x met Bartholomeus Verstraeten,

R1604 fo 85v: 4 april 1571 voir paeschen:
Susanne/ Joanna Van Aerschot we wijlen Bertholomeus Verstraten verkoopt aan Jan De Pelsmakere x Aerchte Meeus een half dm bempts int Hellichterbroeck ‎(Augustyn Briers)‎.
R1604 fo 85v: 4 april 1571:
Susanne Van Aerschot we Bertholomeus Verstraten verkoopt aan Wouter Verstraten een half dm lants op Truije moeijens hoff ‎(Augustyn Briers).‎
R1604 fo 161v: 20 maart 1576:
Jehanne Van Aerschot we Berthelemeus Verstraten ‎(testament dd 17 jan 1570)‎ verkoopt aan Augustyn Briers x Marie Verstraten een stuk beempt gelegen int Bexembroeck ‎(Cornelis Van Emelen)‎, Merten en Elijsabeth Briers wettige kinderen Augustijn Briers x Marie Verstraten.

Geertruit Verstraeten x Anthonijse Meulemans, Wouter Verstraten ende Jooris Van Aerschot als momboirs van Willem, Henderick ende Geert Verstraeten wettige kinderen wijlen Berthelemeus Verstraten ende Jehanne Vermoelen, Berthelemeus Van Goirlaken ende Jan De Donckere als momboirs van Wouter ende Marie Verstraten wettige kinderen wijlen Aert Verstraten ende . . .‎ verkopen samen aan Jacop De Keijsere ende Pauwelijn Van Aerschot twee stukken land onderhalf dm samen opde Hertshage ‎(Lauwerijs Ingels, Jacop Van Aerschot, Augustyn Briers en Jacops De Keijsere, wijlen Joos De Pelsmaker)‎.
     Uit dit huwelijk:

     Verstraeten Willem,

     Verstraeten Hendrik, 

     Verstraeten Geraert, ° ca. 1565, x met Catharina Brugmans, deze x 2 met Vrolijcx Godefridus, gezin daar.

     SAL 6340/ B: bedezetting Rotselaar °159773. Geert Verstraeten landbouwer met eigen huis en hof.

R1605 fo 21v: 28 maart 1601:
Hendrick Leijs voor de tochte, Jasper Van Halbeke, Marie Van Halbeke x Jan De Wiege, ende Jasper ende Jan vervangende Goedele Van Halbeke hunne sustere alnoch onder haer jaeren wesende tesamen als erfgen testamentair van Anna wijlen Van Halbeke hunne comparanten oude moije verkopen 5 vd lants te Bexem wesende een block geheten de Wijgaert hoff tusschen sHeeren straete, de Wielstraete, derfgen Margriet Briers aan Geeraert Verstraeten x Catlijn Brugmans.
R1605 fo 94: 29 dec 1606:
Hendrik Van Dijcke als momboir van de onbejaerde kinderen van wijlen Peter Lauwers x Cathelijne vranckx alias Grietens met overstaen van Peter Lauwers den jongen gesondt sijnde
Joris Van Aerschot, Adriaen Briers, Geert Van Aerschot & Adriaen Meeus x Cathelijne Van Aerschot suster des voors Geerts.
Item Merten Briers x Goedele De Cale.
Als erfgenamen van Geraert Verstraten verkopen twee vd als zijlieden waren pretenderende op een half dm gelegen te Bexem eerst de voors Geraert Verstraeten toebehoort hebbende aen Goyvaert Vrolijckx de jongen met Cathelijne Brugmans sijn huijsvrouwe.
 

 

ierbij een akte van evictie, waarin melding wordt gemaakt van Gerardus Verstraeten zone wijlen Bartholomeus en zijn vrouw Elisabetha Brugmans enerzijds en Leo Bernouille anderzijds.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7496, folio 210v., akte dd. 22 maart 1605.

Allen den ghenen die dese l(ette)ren zullen sien ofte hooren lesen, wij Duffle, Beringen, Liebrechts, Rivieren, schepenen van Loven, saluyt, alsoe opten vierden dach decembris anno xvc. liii voer schepenen van Loven sijn gecompareert Hendrick Standaerts zone wijlen Joos ende Elizabeth Truys, sijne huyssvrouwe, ende consorten, ende hebben aldaer bekindt aen wijlen Joosen De Moor eenen carolus gulden erffel(ijck), soe eest dat Laureys Loekemans, zoe als man ende momboir van Anna De Briedere, daer moeder aff was Marie wijlen De Moor dochter wijlen Joos De Moor, als oyck hem sterckmaecken(de) voerde medeerffgenaemen des voirs(chrerven) wijlen Joos De Moor, dijen dactie der voirs(chrev)e rente es competerende vuyt saecken vande zelve brieven om te co(m)men tot betaelinge ende vasticheyt vande voirs(chrev)e rente, verachtert van xxviiitich. jaeren, mede oyck voerde costen daero(m)me gedaen, versocht assistentie van recht om die voirs(chrev)e zijne gebreken opde goeden vande verobligeerde te verhaelen, waeromme den voirs(chreven) Laureys Loekemans inder voirs(chreve)r qualiteyt van wegen deser stadt Loven opde executie van schepene brieven der selver gegeven zeckere oepene brieven van mainmise oft beleyde, addresserende aenden iersten deser stadtboden, opten vierden dach juny verleent sijn geweest op ende over die goeden vande verobligeerde, waer die buyten vrijen hooftsteden bynnen den landt van Brabant gelegen sijn, ende Jan De Prester, gesworen bode deser stadt, in zijne als in onse genadighe heeren eertshertogen van Brabant ende deser stadt handen tot behoeff vanden voirs(chreven) impetrant opten xiien. juny daer naer genomen heeft gehadt de goeden naerbeschreven, te wetene ierst een erffve, gelegen tot Bexem, prochie van Rotzelaer, groot omtrent drije vierendeelen, daer eertijts huys, hoff, schueren, stallen plach op te staen, beplandt met fruytboomen, regen(ooten) sheeren straete oft eeussele daer bij gelegen, groot omtrent een dachmael ombegrepen, regenooten sheeren straete in drije sijden ende Geert Verstraeten ter iiiire. sijden, item een stuck erfve, zoe lant als rouwagie van bosschweye, groot omtrent drije dachmael, tot Bexem aen t' Vossenhooft, regenooten een cleyn straetken ter eenre, sheeren heye ofte straete ter iire., Hendrick Van Maelcote ter iiire. ende Adriaen De Muyser ter vierdere zijden, ende den voirs(chreven) impetrant totte voirs(chrev)e goeden behoirl(ijck) geleydt ende wantmen geen proprietarissen oft andere geactionneerde der voirs(chrev)e goeden en conste becomen oft geweeten, soe sijn die alle die selve in cas van oppositie alhier ter puyen aff van desen stadthuyse gesommeert ende gedaecht om te compareren opden rolle voer schepenen van Loven tegen den vien. july xvic. vier, ende want nyetmandt van wegen der zelver proprietarisen oft geactionneerde ten voirs(chreven) dage en is gecompareert ende den procureur des impetrants ten voirs(chreven) dage compareren(de), versocht mits non comparitie der gesommeerde ende gedaegde behoirl(ijck) default ende voer t' prouffijt van dijen dat die voirs(chrev)e brieven van mainmise zouden wordden gedecreteert ende vercleert executoriael ende es dijen volgende bij schepenen van Loven opten viien. augusti anno xvic. vier, t' voirs(chreven) decreet gegeven geweest ende die voirs(chrev)e brieven vercleert executoriael, vuyt crachte van welcken decrete den voirs(chreven) impetrant tot zijnen versuecke andere deser stadt brieven van proclamatien, addresserende aenden iersten deser stadt boden daer op versocht, geaccordeert sijn geweest om voerde gebreken des impetrants mits nyet voldoeninghe die voirs(chrev)e goeden ter kercke geboden ende proclamatien te mogen stellen ende den meeste biedende vercoopen, d' welck naer forme ende teneur der selver brieven ende die provisien daer op verleent bijden voirs(chreven) bode ende executeur es gedaen ende die executie bij diversche kerckgeboden ende proclamatien ende die cedullen daer aff tot Rotzelaer opde kerckdoren ende opde herberge tot Loven in d' Exterken geaffigeert ten diversche sitdaegen inde zelve herberge gehouden sijn geweest, soe dat dijen volgende die voirs(chrev)e goeden vercocht ende metten vuytganck vander kerssen gebleven sijn als leste verdierdere Leo Bournoille om ende voer t' sestich carolus guldens te xx stuyvers eens, los ende vrij gelts, ende boven sheeren chijns zoe verre daer eenigen vuytgaet, ende den selven chijns op elck parceel nyet en excedeert inde jairlijxe betaelinge die sesse stuyvers volgende die conditie daer aff zijnde, ende alsoe de voirs(chrev)e Bournille, leste verdierdere, was in gebreke van voldoeninghe, soe es bijden voirs(chreven) impetrant vuytgenomen Geert Verstraeten als naest leste verdierdere voer t' gebot van drijenvijftich rinsguldens eens, die hem oyck gereet gaff  de guedinge daer op te aenveerden, behalven dat de voirs(chrev)e twintich stuyvers erffelijck opde voirs(chrev)e panden sullen blijven staen ter rente, ter quytinge den penn(inck) achtien, zoe dat daer aff getrocken de voirs(chreve) achtien rinsguldens eens, den naestlesten verdierder alnoch opgeleet heeft vijffendertich rijnsguldens eens, naer alle welcke exploicten zoe behoirlijck gedaen sijnde, soe sijn alle die ghene die eenige actie oft recht totte voirs(chrev)e goeden zouden willen pretenderen, anderwerffven ter puyen aff gesommeert ende gedaegt tegen op heden date deser ten eynde te commen sien ende hooren interponeren t' decreet op ende over die voirs(chrev)e vercochte goeden oft bij hem alsdan te seggen die redenen waero(m)me t' selve niet en soude behoiren te geschieden, met inthimatie zoe verre sij nyet en compareerden, datmen hunder absentie nyettegenstaende totter interpositie van den decrete der voirs(chrev)e goeden voorts procederen zouden naer behoiren, tot welcken dage compareren(de) die voirs(chrev)e impetrant, in desen vercooper, ten eynde totter voirs(chrev)e interpositie geprocedeert te wordden ende partijen voirts geroepen zijnde, en es van wegen der verobligeerde noch andere partije nyemandt gecompareert, welcken volgende versocht die voirs(chreve) impetrant geprocedeert te wordden totter behoirlijcke guedinge der voirs(chrev)e goeden, doen te wetene dat, oversien ende gevisiteert bij ons schepenen van Loven, wel ende int lange die voirs(chrev)e schepen(en) brieven van proclamatien ende executorien mette exploicten ende relatien bij den voirs(chreven) bode ende executeur, zoe van conden als dagementen ende anderssints, ende geconsidereert oyck dat die wederpartije ten voirs(chreven) daghe nyet en compareerde ende procederen(de) daeromme voirts totter interpositie vand(en) decrete, hebben wij schepen(en) voirs(chreven) ter maenissen des meyers van Loven daer over staende van heerheyden van wegen der eertshertogen van Brabant bij onsen vonnisse geaucthorizeert ende auctoriseren bij desen die voirs(chrev)e kerckgeboden, proclamatien ende vercoopdagen dijen naegevolgt ende alles des in desen bij den voirs(chreven) bode ende executeur vuyt crachte van zijne commissie, hem in desen gegeven, bij hem gedaen es geweest ons decreet vande voirs(chrev)e drije parceelen tot behoeff van Geert Verstraeten zone wijlen Bartholomeeus als naestlesten verdierder bij faulte van voldoeninge vande(n) voirs(chreven) Bournoille, lesten verdierder, hebben geinterponeert ende interponeren mits desen om die bij hem, zijne erfven ende naeco(m)melingen gebruyckt te wordden gelijck sijne andere propre goeden, behoudelijck dat die cooper sal gehouden sijn te betaelen den grontheer van sijne rechten zoe verre hem ter causen van desen eenige competeren ende is dijen volgende die voirs(chrev)e Geert Verstraeten zone wijlen Bartholomeeus zoe tot behoeff van hem als van Elizabeth Brugmans, zijne huyssvrouwe, bijden voirs(chreven) meyer van Loven van wegen als boven tot zijnder maenissen ende onsen wijsdomme behoirlijck gegoet ende geerft geweest met alle solemniteyten daer toe van rechts wegen gerequireert et satis die voirs(chreve) impetrant voerde quantiteyt vande penningen bij hem ter causen van desen t' ontfangen ende nyet voirder, actum martii xxiia., 1605.

 

 


 

XIV - Van Aerschot Joris (S9556 + S9620 + S9684), ° ca. 1525, x met Elisabeth Vertiers (S9557 + S9621 + S9685), fa Joannes.

 

Deijlinge van erfgen Jooris Van Aerschot ende de kinderen wijlen Rombouts De Cale x Marie Van Aerschot:
- erfgen Joris Van Aerschot met momboiren Willem Van Aerschot en Jeroen Craen
- kinderen Rombout De Cale x Maeijcken Van Aerschot
- Geert Van Aerschot met Anneken Van Eijcken zijn huijsvrouwe Wouter Van Doren, heeft nu de huijsvrouwe van Geert Van Aerschot tochteresse daer vader aff was Joris Van Aerschot doude met Elisabeth Verthiers moeder af was.
Fo 16v: Jeroen Craen zone wijlen Rombouts en Joris Van Aerschot zone wijlen Joris hebben de eed van mombarije gedaen over de voors kinderen Rombout De Cale zone wijlen Jacops x Marie Van Aerschot dochter des voors wijlen Joris.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Aerschot Maeijcken, ° ca. 1550, x met Rombout De Cael, fs Jacop,

     Uit dit huwelijk:

     De Cael Gudula, x met Bries Martinus, fii bij Bries,

 

Van Aerschot Geert, ° ca. 1555, x met Anna Paeps alias Van Eijcken, deze x 2 met Wouter Van Doren, fs Anthonis x Elisabeth Vandenberge,

Wer1847: Fo 78v: 5 mei 1593:
- Wouter Van Doerne x Anna Van Eijcken eertyts we wijlen Geert Van Aerschot
- Joris Van Aerschot broers des voors Geert
zijn veraccordeert over de schulden.

- 22 jun 1574: mr Wouter Vanderborgh ten behoef van Marie Absaloens sijn swagerinne bij doode heer Anthoen Absaloens in zijne tyt ridder van Jeruzalem wijlen heurs broeders heeft ontvangen een bunder land gelegen ter Heyden onder Werchter opt Croijvelt
- 8 okt 1575: Maria Absaloens x jonker Aert Vandenwijngaerden verkoopt aan Artuer Van Eijcken x Lijsbeth Douwen
- 6 nov 1595: Wouter Van Dorne x Anna Van Eijcken dochter wijlen Jans woonende te Werchter mits de dood van Aert Van Eijcken broeder des voors Anna heeft te leen ontvangen
- 2 dec 1620: Peeter Paeps alias Van Eijcken na doode van Wouter Van Doorne op hem verstorven na de dood van Anneken Paeps sijne sustere
- 13 feb 1637: Jan Stroobants x Elisabeth Van Eijcken alias Paeps na de dood van Peeter Paeps haar vader.
  

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) twee opeenvolgende akten met vermelding van Gerardus (Geert) Van Aerschot en Anna (Paeps alias) Van Eycken.  De akte is gebaseerd op de datum van de voorgaande akte.  Zoals reeds eerder aangehaald, gaat het om een datering in Brabantse stijl, d.w.z. het jaartal veranderde met Pasen.  De dag na 31.12.1574 was dus 01.01.1574.

Let ook in de tweede akte op het woord “selen”.  Het gaat om een oude vorm van “sullen” (zullen).  Hoe verder men teruggaat in de tijd, hoe merkwaardiger de woorden.  Een interessante site waar men oude woorden kan terugvinden, is de volgende : http://gtb.inl.nl/?owner=VMNW.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7859, fol. 244r., akte dd. 30 januari 1574.

Item, in p(rese)ntia vill(ici), etc(etera), meester Raso Cottreels sone Thielmans, zoe ind(en) name van hem selven als oyck in des(en) vervangen(de) Marie Van Horpmale, zijn(e) huysvrouwe, heeft opgedragen met behoirlijcke verthijdenisse een stuck bempts, groot omtrent vijff dach(maelen), gelijck tselve ombegrepen der maten gelegen is te Werchte(re) inde Varenstraete tuschen de selve straete ter eenre, de goeden der hertogen van Aerscot ter ande(re), Henr(ick) Van Roost ter iii. en(de) de beghijn(en) van Loeven ter iiii. zijd(en), bij hem vercregen tegen Jan(nen) Paeps voe(r) schepen(en) van Loeven opten ... [n.v.], exp(osito) imp(ositus) Geert Van Aerschot en(de) Anna Van Eycken, zijn huysvrouwe, per mo(nitionem) jure et sat(is) oblig(ando) ac renunc(iando) et waras op sheeren cheys van(de) heeren van Rotselae(re) als hee(re)n van(den) gronde, tamq(uam) prout, coram eisdem.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7859 fol. 244r., akte dd. 30 januari 1574.

Item de voers(creve) gehuyschen, obligan(tes), etc(etera), hebben gelooft den voers(creven) m(eester) Ras(en) de so(m)me van hondert ende vierenviertich rinsgulden eens tuschen dit en(de) S(in)te Mertens(mis)se naestcomen(de) te betalen(e) tamq(uam) ass(ecutu)m ter saken van(den) coop der selver goeden, los en(de) vrij van pontpen(ningen) en(de) anders(sin)ts, met oyck tv(er)loop van(de) cheynsen d(aer) vuytgaen(de), verschenen van drie jaeren, die al selen stae(n) ten laste vand(en) voers(creven) Geerd(en), cora(m) eisd(em).

            In de marge.

De voers(creven) m(eeste)r Raes heeft bekindt hem van(de) voers(creve) so(m)me van c en(de) xliiii rinsg(uldens), alhier geme(n)tioneert, voldaen te zijn(e), actujm xviii. novembris a(nn)o lxxv.

 

Van Aerschot Joris, XIII (S4778 + S4810 + S4842).

 

 

 

XV - XVI - Briers Augustijn (S + M), ° ca. 1500, x met Maria Van Aerschot.

 

Uit dit huwelijk:

 

Briers Merten,

 

Briers Augustijn ,  XIV - XV,

 

Briers Jan ?,

 

Briers Margriet, ° ca. 1535, x 1 met Vuyten ?, x 2 met Karel Vanderlinden, deze x 2 met Marieken Cools, akte bij Vits.

     Uit dit huwelijk:

     2. Vanderlinden Joanna, ° ca. 1575, x 1 met Anthonius Vits, x 2 met Andreas Van Salm,

     Vanderlinden Catharina, ° ca. 1580, x met Adrianus Pasteels. 

 


 

XIII - Van Aerschot Joris  (S4778 + S4810 + S4842), ° ca. 1555, x 1 met Elisabeth Viskens/Vissenaekens, fa  Jan x Elisabeth Vandeneijnde, x 2 met Margriet CoenLeen (S4779 + S4811 + S4843).

 

SAL 6340: anno 1597 bede Werchter:
83. Joris Van Aerschot heeft huis & hof groot metten gronde een dm, huert vijf en half bunderen en een half dm soe lant als bempt, eenen ploegh, 2 peerden, 7 koijen sesse veersen 2 veulen.
Wer1847 fo 173v: 20 okt 1598:
Thomas Van Aerschot draagt op zes dm land ter Varent aan Joris Van Aerschot x Elisabeth Viskens voor deen helft en aan Adriaen Briers x Cathlijn Poortmans voor dander hellicht.
Wer1847 fo 192: 3 mei 1600:
Peeter Van Essche x Anna Uijterelst hebben opgedragen aan Jooris Van Aerschot x Eliabeth Vissenakens een vinneken ...

Wer1848 f8: 19 okt 1604:
Deylinge voor Joris Van Aerschot, Willem Der Boven & Jan Luijten vuijten naeme van hunne huijsvrouwen, erfgenamen van Willem Viskens
- Jooris Van Aerschot x Elisabeth Viskens
- Willem Der Boven x Anneken Viskens
- Jan Luijtens x Cathlijn Viskens
susters van Willem Viskens, kinderen van Jan Viskens x Elisabeth Vandeneynde.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Aerschot Thomas, ° ca. 1580,

 

Van Aerschot Jan,  

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Joannes Van Aerschot, inwoner van Werchter en zoon van Gregorius of Georgius en Elisabetha Viskens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 248v., akte dd. 5 mei 1614.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naebeschreven gestaen Jan Van Arschot sone Jooris, daer moeder aff was Lijsbeth Vischkens, woonende te Werchteren, per mo(nitionem) heeft opgedragen met behoirl(ijcke) verthijdenisse de proprieteyt oft erffelijckheyt, hen competerende inde goederen naebeschreven, oock geleghen onder Werchter, te weeten ierst het derdepaert van huys ende hoff met alle sijn toebehoorten, groot een halff boender, reg(enoo)ten sheeren strate ter eenre, tclooster van Perck ter andere, het cappittel van Sinte Peeters te Loven ter iiir. ende Willem Rogmans ter vierder sijden, item noch het derde paert vande hellicht van sesse dachmael landts, reg(enoo)ten sheeren strate ter eenre, derffghenaemen Peeters Van Eyssche in twee sijden, Willem Rogmans ter vierder ende Anna Boschmans ter vijffder sijden, item noch een stuck landts, geleghen opden Ouden Hoff, groot een boender, reg(enoo)ten) die voorschreven Willem Rogmans ter eenre, Willem Schrijns ter andere, den Heyligen Geest van Werchteren ter derder ende de goeden des voorschreven opdraeghers ter vierder sijden, item noch het derde part van eenen bempt, geheeten den Varent, groot vijff dachmaelen, soo dat het stuck, geleghen is reg(enoo)ten die voorschreven Willem Rogmans ter eenre, tgoidthuys van Parck ter andere, de Cleyn Laecke ter derder ende den Heyligen Geest van Werchteren ter vierder sijden, exp(osito) ende Peeter Verstraten sone wijlen Zegers, imp(ositus) p(er) mo(nitionem) heeft alle die selve goeden den voorghen(oempden) opdraghere wederom overgegeven om die ten erffel(ijcken) rechte te hebben, te houden ende besitten op sheeren chijns ende recht daer vuytgaende, terminis debitis et consuetis persolven(dis) ende voorts meer op neghen carolusguldens te xx st(uyvers) tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden datum van desen te betaelen ende te leveren, los ende vrij van allen beden, lasten ende impositien, oock van(de) honders xe., xxe., ce., mindere ende meerdere penninghen, den voorschr(ev)en Peeter Verstraten, sijn erven ende naecomelinghen erffel(ijck) in toecomen(de) tijden, telcken termijn als schult met recht verwonnen, iure et satis die voors(chreven) opdragere obligan(do) et submitten(do) et waras ut sup(ra) ende om den voorschreven Peeteren Verstraten vande voorschreven rente ende jaerl(ijcxe) betaelinghe van dijer noch beter te versekeren, soe geloeft midts desen die voorschreven Jan Van Arschot de selve rente alle jaere wel ende loffel(ijck) ten tijde ende termijn voorschreven te betaelen ende te leveren, los ende vrij als boven, quolibet assecutum obligan(do) et submitten(do), geloe(ve)n(de) voorts meer die voorschreven Jan Van Arschot soe wanne[e]r hij sal hij sal gecomen wesen totten houwel(ijcken) oft eenighen anderen geapprobeerden staet, dat hij dit tegenwoirdich contract ende constitutie der voorghen(oempde) rente voor meyer ende schepenen van Loven anderwerven sal comen vernieuwen, ratificeren ende approberen in forma, met conditie dat hij de voorschreven rente van neghen carolusgulden erffel(ijck) sal moghen lossen ende quyten alst hen gelieven sal teender reyse tegen den pennionck xvie. ende met volle rente, coram eisdem eodem.

De opdrachte bij forme van affquytinghe van(de) rente van neghen rinsgulden erffel(ijck), hier voor vermelt, gedaen bij heer ende m(eeste)r Jan Massen, licen(tiaet) inder heyliger godtheyt, tot behoeff Jans Van Arsschot, es ghepaseert voor meyer ende schepenen van Loven opden vijffden may anno 1617 in prima et sic vacat, actum viiia. maii anno 1617 voorschreven.

            In de marge.

Dopdraechte bij forme van affquytinghe van(de) rente van ix rinsgul(dens) erffel(ijck), alhier vermelt, gedaen bij heer en(de) m(eeste)r Jan Massen, licentiaet inder heyliger godtheyt, tot behoeff Jans Van Aerschot, is ghepasseert voor meyer en(de) schepen(en) van Loven opden ven. may anno 1617 in prima, actum viii. may 1617 voors(chreven).

 

2. Van Aerschot Barbara, ° ca. 1585, x met Willem Leemans,

     Uit dit huwelijk:

     Leemans Margriet, x Werchter 15.02.1654 (g. De Kijser Joannes en De Wortelere Remigius) met Bernaert Boogaerts, fii in Werchter,

 

Van Aerschot Maria, ° ca. x (niet W, ) met Joannes De Keyser, fs Jan,

Onderstaande akte van Emancipatie en commentaar met dank aan Paul Peeters.

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7918, folio 278v°, akte dd. 28.09.1665.

 Transcriptie.

Item in tegenwoordichijt der schepenen

van Loven naergenoempt gestaen Jan De

Keyser soene wijlen Jans, woonende tot

Werchter, heeft geemancipeert ende

wettelijcken vuytten broede gedaen Peeter,

Guilliam, Hendrick, Geeraerdt, Anneken,

Jenneken ende Lijsebeth De Keyser, sijne

kinderen, die hij verweeckt heeft van Mayeken Van

Arschot, sijne wettige huysvrauwe, quo facto De

Man reconduxit coram eis. eod.

Commentaar

In de akte van emancipatie van de kinderen van Jan De Keyser en Maria Van Aerschot wordt geen melding gemaakt van hun kinderen Maria, Barbara, Jan en Cornelius, wat erop zou kunnen wijzen dat ze reeds overleden waren.

De akte leert ons verder dat de vader van Jan De Keyser, echtgenote van Maria Van Aerschot, eveneens Jan heette.

De laatste letters op sommige regels verdwijnen in de vouw van het register, maar dit levert geen enkel probleem op om de akte volledig te transcripteren.  De zwarte randvlek van de vouw op de rechterzijde van de foto werd dan ook niet geretoucheerd.

     Uit dit huwelijk:

     De Keijser Anna, (°) Werchter 05.09.1640 (g. De Keijser Cornelius en Claes Anna),

     De Keijser Petrus, (°) Werchter 08.06.1643 (g. Paeps Petrus en Van Hoegaerden Margareta),

     x Werchter 15.06.1670 (g. De Keijser Joannes en Wauters Arnoldus) met Wauters Anna, (°) Werchter 24.01.1649 (g. Van Adorp Adrianus en

     Bruynincx Maria nomine Wauters Anna), fii bij Wouters,

     De Keijser Barbara, (°) Werchter 03.10.1645 (g. Van Tongelen Arnoldus n. Vanden Sanden Antonius en Stoop Maria n. Couts Barbara),

     De Keijser Guilielmus, (°) Werchter 18.10.1646 (g. Scrijns Guilielmus en Van Esch Barbara),

     De Keijser Henricus, (°) Werchter 11.04.1649 (g. Briers Henricus en Goris Margareta),

     De Keijser Joanna, (°) Werchter 27.12.1651 (g. De Kock Hubertus en Smets Joanna),

     De Keijser Elijsabeth, (°) Werchter 19.03.1654 (g. Vanden Putte Egidius en Mieus Elisabeth),

     De Keijser Joannes, (°) Werchter 10.12.1656 (g. Kannaerts Joannes en Roefs Catharina),

     De Keijser Cornelius, (°) Werchter 01.06.1659 (g. Librechts Gerardus n. Van Nuffelen Cornelius en De Keijser Maria),

 

Van Aerschot Catharina, XII (S2389 + S2405 + S2421).

 


 

XII - van de Wijgaerde Guilielmus (S2388 + S2404 + S2420), ° (niet W, ), + Werchter 10.04.1671, x (niet W, ) met Catharina Van Aerschot (S2389 + S2405 + S2421), ° (niet W, Wak, ), + Werchter 20.05.1697.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van de Wijgaerde Guilielmus.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wijngaert Joannes, XI (S1194 + S1202 + S1210), (°) Werchter 22.05.1643 (g. Joannes De Keyser en Margaretha De Wijngaert),

 

De Wijngaert Maria, (°) Werchter 22.01.1646 (g. Guilielmus Wortelaers en Maria Holemans, x 1 Werchter 21.10.1670 (g. Lauwens Petrus en De Wijngaerde Joannes) met Adrianus Lauwens, x 2 Werchter 02.04.1674 (g. Van Langendonck Joannes en Van Roijst Cornelius) met Guilielmus Van Langendonck, x 3 Werchter 18.08.1681 (g. Vertiers Michael en Goevaerts Egidius) met Petrus Castermans,

     Uit dit huwelijk:

     1. Lauwens Petrus, (°) Werchter 09.08.1671 (g. Petrus Van Tongelen en Maria Holemans), + Werchter 06.06.1720, x > 1715 met Fobelets Maria,

     2. Van Langendonck Guilielmus, (°) Werchter 28.05.1674 (g. Guilielmus De Wijngarde en Maria Van Langendonck),

     Van Langendonck Guilielmus, (°) Werchter 25.10.1676 (g. Guilielmus Van Langendonck en Catharina Van Aerschot),

     Van Langendonck Barbara, (°) Werchter 11.09.1678 (g. Joannes De Wijngaert en Maria Van Tongelen n. Barbara Janssens),

     3. Castermans Clara, (°) Werchter 18.10.1681 (g. Arnoldus De Wijgaert en Clara Vercalsteren),

     Castermans Joanna, (°) Werchter 02.11.1683 (g. Henricus De Wijngaert en Joanna De Keyzer),

      x Werchter 08.11.1710 met Cornelis Van Tongelen,

     Castermans Anna, (°) Werchter 04.11.1686 (g. Anthonius Van Langhendonck en Anna De Mey er),

     x (niet W, ) > 1717 met Gerardus Huygens, (°) Holsbeek 20.06.1688 (g. Joannes Bear Heckenrode en Dla Otto),

     Castermans Maria, (°) Werchter 22.04.1689 (g. Gerardus Paeps alias Van Eycken en Maria Van Langhendonck),

     + Holsbeek 02.03.1763, x 1 Werchter 23.02.1715 met Petrus Huygens, (°) Holsbeek 09.09.1685 (g. Joannes Geeraerts

     n. Petrus Geeraerts en Anna De Wolf), + Holsbeek 28.10.1720, fs Petrus Huygens en Catharina Bear,

     x 2 Holsbeek 14.03.1721 (g. Bernard Huygens en Petrus Luyckx) met Petrus Taverniers, (°) Lubbeek 22.11.1696,

 

De Wijngaerde Henricus, (°) Werchter 18.11.1648 (g. Henricus Lijsens en Maria Van Aerschot),

 

De Wijngaerdt Elisabetha, (°) Werchter 15.09.1650 (g. Petrus Van Boschstraeten en Elisabeth Van Boschstraeten),

 

De Wijngaerde Guilielmus, (°) Werchter 26.10.1653 (g. Joannes Van Aerschot nomine Guilielmus Peeters en Elisabeth Verstraeten)

 

De Wijngaerde Petrus, (°) Werchter 06.12.1656 (g. Petrus Van Tongelen en Maria Paeps jr.),

 

De Wijngaerde Arnoldus, (°) Werchter 06.12.1656 (g. Arnoldus Michiels en Anna Ricx nomine Barbara Van Esche),

 

De Wijngaert Lucia, (°) Werchter 28.10.1660 (g. Joannes De Wortelere en Lucia De Wortelere), x Werchter 03.02.1682 met Guilielmus Van Langendonck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Langhendonck Cornelius, (°) Werchter 19.03.1687 (g. Cornelius Van Langhendonck en Maria De Wijngaert),

     Van Langhendonck Anna, (°) Werchter 08.10.1688 (g. Arnoldus De Wijgaert en Anna Van Langendonck n. Van Leem...).

 

Terug naar startpagina  Terug naar startpagina stamboom