Voorouderlijst Van Adorp Jan

 

Adorp Van

Familienaam uit de plaatsnaam Adorp: Nederlandstalige naam van Orp-le-Grand en Orp-le-Petit (Waals-Brabant) en Adorp in Groningen.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVI - XVII - XVIII - Van Adorp Jan (S  + N + M), ca. 1430, x met 1 met Kathelijne Elewijts, x 2 met Margriet Ruwiers (S + N + M), fa Aert, deze x 2 met Jan Hollekens.

 

H3051 a1473: Item Jan Van Adorp xxix st sjaers van eenen eusel gelegen tegen den kaest over en met alle sijden aen Gielis Wants goet en desen chijs heft de kercke half ende hier van eenen schepen brief af ‎(nu: erfgen Gielis Paelmans Hendriksone).

- 25 jun 1503: Hendrik Van Adorp zone wijlen Jans tot behoef van hem en van Aert, Marien & Katlijnen Van Adorp zijn broer en zusters heeft na de dood van Kathlijn Elewijs hunne moedere ontvangen onderhalf mudde rogs erfpacht dat die voors hunne moeder heffende was op huis en hof aldaer de wintmolen plach op te staen.

H851: Fo 257: 28 mei 1538: Hendrik Van Adorp zone wijlen Jans derft die sesse halsteren cooren erfpacht uit twelf halsteren waervan dander sesse competeren aan Jan en Peter Van Adorp gebroeders kinderen wijlen Jans staen bepant etc aan die voors Jan Van Adorp voor hem en voor Peeter Van Adorp zijn broer.

- 22 nov 1538: Claes Van Adorp met consente van Peeter Van Adorp mits de dood van zijn vader Jan Jan Adorp heeft ontvangen voor hem en de andere kinderen van den voors Jan Van Adorp voor deen helleicht en tot behoef Peeters Van Adorp broeders des voors wijlen Jan voor dander hellicht.
- 15 jan 1591: Jan Van Uffel zone wijlen Simons daer moeder af was Anthonijne Van Adorp bij doode des voors Claes heeft te lene ontvangen voor hem en voor de onbejaarde kinderen van Wouter Likpens x wijlen Magdalena Van Uffel die voors ses halsteren rog.
- id: Jan Van Uffel derft aan Remeijs Van Haecht zone wijlen Michiels.
H851: Fo 257: 1 mrt 1573: Peeter Van Langendonck als momboir en tot behoef van Peeter Van Adorp zone wijlen Claes

- 5 jun 1591: Jan Van Uffel heeft te leen ontvangen bij de dood van Peeter Van Adorp.
- 16 dec 1494: Margriet Ruwiers dr wijlen Aerts heeft ontvangen voor haar en Jan en Peeter haar kinderen anderhalf dm bempt int Hooijdonck + een half dm aan de Dijle + een half dg broecklant in de Hoijdonck  voorganger Raes Vander Rivieren ‎(?)‎
- 1 jun 1495: Margriete Ruwiers dr wijlen Aerts en we wijlen Jan Van Adorp nu wettige huijsvr Jan Hollekens koopt tot behoef van haar kinderen van Jan Van Adorp onderhalf dm etc ‎(Jan Xortelen). J
an Hollekens doet hulde.
- 1 jun 1504: ‎ Jan Van Adorp zone wijlen Jan heeft eed gedaan voor hem en voor zijn broer Peter.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Adorp Hendrik,

 

Van Adorp Aert,

 

Van Adorp Marie,

 

Van Adorp Kathlijn,

 

2. Van Adorp Jan, XIV - XV - XVI - XVII (S + N + M),

 

Van Adorp Peter.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - Van Adorp Jan (S + N + M), ca 1480.

 

Uit dit huwelijk

 

Van Adorp Nicolaes, XIV - XV (S + N),

 

Van Adorp Antonijne, XIII - XV - XVI (S + N + M).

 


 

XIV - XV - Van Adorp Nicolaus (N8552 + N14312 + S14768 + N16148 + S17392), ca. 1520, x met Peeters Anna (N8553 + N14313 + S14769 + N16149+ S17393).

 

H851: Fo 155:

- 19 jun 1503: Marie Moens dochter ? wijlen Aerts heeft ontvangen na de dood van ? Hendrik Moens heur oude vader 4 en half dm eussels op de Nijp Hendrik De Bruijn heeft hulde gedaan

- 24 okt 1569: Anna Peeters dochter wijlen Christiaens heeft ontvangen na de dood van Marie Moens heure moedere vier en half dm lant (erfgen Wouter Van Floursem alias Papengaij) Claes Van Adorp haar man heeft den eed gedaan

- 8 aug 1575: Anna Peeters we Claes Van Adorp sterfvrouw

- 18 sep 1589: Aert Paeps als momboir van Christiaen Van Adorp 16 jr, zoon wijlen Willems Claesensone bij dode des vs Anna Peeters heeft te leen ontvangen

- 20 feb 1616: Christiaen Van Adorp, Hans Van Adorp ende Lambrecht Van Beethoven x Cathelijne Van Adorp verkopen een half dm bempt op de Nijpe (Goossen Paelmans nu Jan Verbeecken) gemeten bij Hendrik Hollemans gesworen lantmeter, een half boinder ende 20 r sints tselve is afgevloeijt bij de Dijle aan Aert Smets

- 8 dec 1623 verkoopt Aert Smets het goed aan Everaert Verloo. 

H851: Fo 259:
- 9 okt 1503: ‎(Aert Wouters)‎: Peeter Van Bullestraeten Aertsone heeft ontvangen een dm bempt int Schoubroeck.
- 24 mei 1531: Peeter Van Bullestraeten derft aan Lodewijck Van Meerbeeck zone wijlen Wouters.
- 8 mrt 1545: Jacop Van Meerbeke zone wijlen Lodewijckx heeft het vs dm bempt ontvangen.
- 14 okt 1553: Jacop Van Meerbeke derft aan Claes Van Adorp x Anna Peeters.
- 5 okt 1573: Peeter Van Adorp zone wijlen Claes voor hem en voor Willem, Jan, Jacop & Kathlijne Van Adorp, broers en zussen
- 18 dec 1637: Jan Van Adorp na de dood van Peeter Van Adorp.
- 8 okt 1737: daarna Goltfus.

H851: Fo 257:

- 22 nov 1538: Claes Van Adorp met consente van Peeter Van Adorp mits de dood van zijn vader Jan Jan Adorp heeft ontvangen voor hem en de andere kinderen van den voors Jan Van Adorp voor deen helleicht en tot behoef Peeters Van Adorp broeders des voors wijlen Jan voor dander hellicht.

1 mrt 1573: Peeter Van Langendonck als momboir en tot behoef van Peeter Van Adorp zone wijlen Claes
- 15 jan 1591: Jan Van Uffel zone wijlen Simons daer moeder af was Anthonijne Van Adorp bij doode des voors Claes heeft te lene ontvangen voor hem en voor de onbejaarde kinderen van Wouter Likpens x wijlen Magdalena Van Uffel die voors ses halsteren rog.
- id: Jan Van Uffel derft aan Remeijs Van Haecht zone wijlen Michiels.

- 5 jun 1591: Jan Van Uffel heeft te leen ontvangen bij de dood van Peeter Van Adorp. 

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) de transcriptie van een akte van emancipatie van de kinderen van Nicolaus Van Adorp (en Anna Peeters).  Alleen Joannes, Petrus, Jacobus en Catharina worden als kinderen genoemd.  Guilielmus, wellicht de oudste en al meerderjarig, was misschien al het huis uit of al getrouwd.  De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akten.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7854, fol. 91v., akte dd. 5 september 1569.

Transcriptie.

Item Nicolaus Van Adorp, co(m)morans apud

Haeght, in p(rese)ntia, emancipavit Jo(hann)em, Petrum,

Jacobum et Catherinam Van Adorp, suos

liberos, a pane suo modo debito, quo facto

Berckel recond(uxi)t, coram eisd(em).

 

Uit dit huwelijk:

 

 

Van Adorp Willem, XIII (N8074),

 

Van Adorp Peeter, ca. 1540,

 

Van Adorp Jacob, XIII - XIV (N4276 + N7156 + S7384 + S8696),

 

Van Adorp Jan, ca. 1548,

 

Van Adorp Kathlijne, ca. 1550.

 

 

 

XIII - XV - XVI - Van Nuffel Simon (S + N + M), ca. 1530, x met Antonijne Van Dorp.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Nuffel Simon.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Uffel Jan, XII - XIV - XV (N2108 + S13216 + M26640),

 

Van Nuffelen Magdalena, ca. 1560, x met Wouter Lupkens,

     Uit dit huwelijk:

     Lupkens Elisabeth, x met Cornelis Bouwens,

     Lupkens Marie.

 


 

XIII - XIV -Van Adorp Jacob (N4276 + N7156 + S7384 + S8696), ca. 1545, x met Gertrudis Vercalsteren (N4277 +  N7157 + S7385 + S8697), deze x 2 met Jan Ceulemans, x Haacht 15.07.1595 met Palmaerts Joannes, deze x 2 x Wakkerzeel 11.06.1623 (g. Muelemans Guilielmus, Van Hove Joannes, Van Langendonck Guilielmus en Schuermans Joannes) met Ingelborchs Joanna.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

9 okt 1589: Jan Keulemans x Geertruijt Vandencalster we Jacop Van Adorp heeft na de dood van de voors Jan en Peeter Van Adorp te lene ontvangen sterfman wordt Jan Van Adorp 8 jr oud, zoon van Jacop x Geertruijt voors.
- nota: het onderhalf dm bempt is in deijlinge gevallen aen Christiaen Van Adorp als blijckt hiernaer in den jaere 1616
 

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters)  met vermelding van Joannes Palmaerts sone Joannes en zijn vrouw Joanna Ingelborchs, inwoners van Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8254, folio 545r., akte dd. 14 mei 1633.

Item in tegenwoirdicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Palmmaerts soene wijlen Jans met consente en(de) wete van Jenneken Ingelborchs, sijn(e) huysvrouwe, woonende onder Haecht, gelovende deselve in dijen te hebben, dat sij deser ter manisse sal comen approberen, ende heeft bekent vuyt handen van Lucas Claes ende Cathlijn(e) Van(der) Heyden beke ontfangen te hebben twee hondert r(insguldens) eens, daer voor hij jaerel(ijcx) date van desen geloeft te geven twelff rinsgul(dens) thien stuyvers, te xx st(uyvers) tstuck den gulden en(de) te drije plecken Brabants den stuyver gerekent, loopende munte, erffel(ijcke) rente, alle daer van dierste jaer van betaelinge v(er)schijnen sal den vierthiensten may xvic. vierendertich ende soe voorts van jaere te jaere, gelovende deselve rente jaerel(ijcx) ten v(oor)s(chreven) valdage wel, loffel(ijck) en(de) p(er)sonnel(ijck) te betaelen en(de) te leveren ten behoeve als voor binnen deser stadts wissele van Loven, alles los en(de) vrije van xe., xxe., ce., mindere oft meerdere penniongen, impositien oft exacten, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, telcken termijn(e) als schult met recht v(er)wonnen, onder obligatie en(de) submissie van sijnen p(er)soone en(de) goede, beyde meuble en(de) immeuble, p(rese)nt en(de) toecomende met renuncia(ti)e van allen privilegien en(de) exceptien deser ter contrarien, belovende voorts onder gel(ijcke) obligatie, sub(missie) en(de) renuncia(ti)e als voor deselve rente ter manisse wel en(de) behoorel(ijck) te besetten en(de) te bepanden op goede ende suffuciente panden, weert sijn(de) boven allen voorco(m)meren dobbel rente, en(de) in alles soe veele te doen(e) dat den renthefferen ten eeuwigen dagen sal mogen genoech zijn, consenteren(de) van alsnu voor alsdan int maecken van beleyde, mainmise ende inden decrete der heeren schepenen van Loven sonder daer toe gedaecht oft geroepen te derven worden, voer allen en(de) yegewelcke hunne goeden, beyde haeve en(de) erve, p(rese)nt en(de) toecomende, namentl(ijck) over seecker huys en(de) hoff metten toebehoorten, gestaen tot Haecht aende Haudtheye, reg groot int geheel een halff boen(der), regen(ooten) tsheeren straete ter ier., Lambrecht Van Beethoven ter iier., d' erffgen(aemen) van Geert Bloms ter iiier., tsheeren straete noch in een(e) sijde ter iiiier., item noch over i dach(wan)t lants, soet gelegen is, bij hen, gecocht tegen Henrick Hamers, gelegen onder Haecht opt Hubteren Velt, regen(ooten) tsheeren straete ter ier., Jan Troye ter iier., derffgen(aemen) Hans Van Haecht ter iiier., derffgen(aemen) Ro Jaecques Snijers ter iiiier. sijden, waranderen(de) beyde de v(oor)s(chreve) panden alleenel(ijck) met op tsheeren chijns van(den) gronde, sonder bedragen(de) tsamen ontrent xxx stuyvers, luttel min oft meer, met conditie van(de) v(oor)s(chreve) xii r(insguldens) x st(uyvers) te mogen quyten teender reyse tegen den penninck sesthiene, en(de) altoo met volle rente, al los  en(de) vrije gelts, en(de) binnen Loven te leveren, coram Lievens, Roeloffs, aprilis maii xiiii., 1633.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Adorp Jan, XII - XIII (N2138 + N3578 + S3692 + S4348), ca. 1581,

 

 2. Ceulemans Egidius, () Haacht 09.02.1586,

    

Ceulemans Anna, () Haacht 06.12.1588,

    

Ceulemans Petrus, () Haacht 26.08.1591, 

    

Ceulemans Magdalena, () Haacht 05.03.1594, 

 

2. Palmaerts Elisabeth, () Haacht 23.04.1596, x Haacht 29.06.1614 met Wilhelmus Molemans,

     Uit dit huwelijk:

     Meulemans Christianus, () Rotselaar 28.03.1615 (g. Hermans Christianus en Fierens Magdalena),

     Meulemans Anna, () Rotselaar 28.02.1617 (g. Bols Walter ? en Langendonck Anna),

     Meulemans Joes, () Rotselaar 27.11.1618 (g. Paellmans Joes en Dirincx Anna),

     Meulemans Catharina, () Rotselaar 07.03.1621 (g. Meulemans Isaacus en Palmaert Catharina),

     Meulemans Petrus, () Rotselaar 24.02.1622 (g. Meulemans Petrus en Poor Catharina),

     Molemans Elizabeth, () Rotselaar 18.12.1635 (g. Dauwen Andreas en Van Hoeve Elizabeth),

     Meulemans Andreas, () Rotselaar 09.05.1641 (g. Dauwe Andreas en Van Langendonck Margareta),

 

Palmaers Joannes, () Haacht 06.06.1599, x Wakkerzeel 11.06.1623 (g. Muelemans Guilielmus, Van Hove Joannes, Van Langendonck Guilielmus en Schuermans Joannes) met Ingelborchs Joanna, () Wakkerzeel 08.09.1601 (g...),

     Uit dit huwelijk:

     Palmaert Joannes, () Haacht 19.05.1624,

     Palmaert Joannes, () Haacht 27.03.1626, 

     Palmaert Catharina, () Haacht 04.06.1629, 

     Palmaert Maria, () Haacht 02.02.1633, 

     Palmaert Augustinus, () Haacht 09.04.1636, 

     Pallemaerts Rumoldus, () Haacht 13.01.1641, 

 

Palmaerts Catharina, () Haacht 24.03.1602, x (niet H, Wak, ) met Joannes Docx,

     Uit dit huwelijk:

     Doxs Petrus, () Haacht 14.09.1624, 

     Doxs Joannes, () Haacht 23.09.1624, 

     Dox Cornelius, () Haacht 01.02.1629,

     Doxs Anna, () Haacht 26.10.1631,

     Doxs Arnoldus, () Haacht 07.12.1635. 

 

 

 

XIII - Van Adorp Willem (N8074), ca. 1540, x met Mertens Elisabeth (N8075).

 

H851: Fo 155:

- 19 jun 1503: Marie Moens dochter ? wijlen Aerts heeft ontvangen na de dood van ? Hendrik Moens heur oude vader 4 en half dm eussels op de Nijp Hendrik De Bruijn heeft hulde gedaan

- 24 okt 1569: Anna Peeters dochter wijlen Christiaens heeft ontvangen na de dood van Marie Moens heure moedere vier en half dm lant (erfgen Wouter Van Floursem alias Papengaij) Claes Van Adorp haar man heeft den eed gedaan

- 8 aug 1575: Anna Peeters we Claes Van Adorp sterfvrouw

- 18 sep 1589: Aert Paeps als momboir van Christiaen Van Adorp 16 jr, zoon wijlen Willems Claesensone bij dode des vs Anna Peeters heeft te leen ontvangen

- 20 feb 1616: Christiaen Van Adorp, Hans Van Adorp ende Lambrecht Van Beethoven x Cathelijne Van Adorp verkopen een half dm bempt op de Nijpe (Goossen Paelmans nu Jan Verbeecken) gemeten bij Hendrik Hollemans gesworen lantmeter, een half boinder ende 20 r sints tselve is afgevloeijt bij de Dijle aan Aert Smets

- 8 dec 1623 verkoopt Aert Smets het goed aan Everaert Verloo. 

Haacht bede 1573: Willem Van Adorp in den Houte.
H835: Fo 12: 3 okt 1595
Willem Smets met meester Peeter Wants als momboir van Gielis Wants Jacop Van Adorp voor hem selven ende als momboir met Janne Peeters vanden kinderen wijlen Willems Van Adorp daer moeder aff is Lijsbeth Mertens verkopen aan Jan Clemens x Cathelijne Verhoeven ses dm bempt int Goerbroeck ‎(erfgen jan van Loossen, Michiel Van Haecht, Hendrik Van Puddegem).‎

- 19 jun 1503: Marie Moens dochter wijlen Aerts heeft ontvangen na de dood van Hendrik Moens heur oude vader 4 en half dm eussels op de Nijp, Hendrik De Bruijn heeft hulde gedaan.
- 24 okt 1569: Anna Peeters dochter wijlen Christiaens heeft ontvangen na de dood van Marie Moens heure moedere vier en half dm lant ‎(erfg. Wouter Van Floursem alias Papengaij)‎, Claes Van Adorp haar man heeft den eed gedaan.
- 8 aug 1575: Anna Peeters we Claes Van Adorp sterfvrouw.
- 18 sep 1589: Aert Paeps als momboir van Christiaen Van Adorp 16 j r, zoon wijlen Willems Claesensone bij dode des vs Anna Peeters heeft te leen ontvangen
- 20 feb 1616: Christiaen Van Adorp, Hans Van Adorp ende Lambrecht Van Beethoven x Cathelijne Van Adorp verkopen een half dm bempt op de Nijpe ‎(Goossen Paelmans nu Jan Verbeecken)‎ gemeten bij Hendrik Hollemans gesworen lantmeter, een half boinder ende 20 r sints tselve is afgevloeijt bij de Dijle aan Aert Smets.
- 8 dec 1623: verkoopt Aert Smets het goed aan Everaert Verloo . . .

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Adorp Christiaen, ca. 1573, x Haacht 12.07.1605 met Maria Catharina Bauweleers, x 2 Haacht 23.09.1637 met Catharina Schellekens,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Adorp Anna, () Haacht 27.07.1606,

     Van Adorp Petrus, () Haacht 01.03.1609,

     Van Adorp Adrianus, () Haacht 09.08.1611, x (niet H, ) met Margriet Wauters, fii in Haacht,

     Van Adorp Frans, () Haacht 11.01.1615,

     Van Adorp Barbara, () Haacht 01.11.1617, x Haacht 29.04.1640 met Van Langendonck Henricus, fii in Haacht,

     Van Adorp Joanna, () Haacht 28.11.1623,

     2. Van Adorp Catharina, () Haacht 18.02.1638,

     Van Adorp Joanna, () Haacht 20.11.1639, 

 

Van Adorp Hans - Jan,

 

Van Adorp Catrina, XII (N4037).

 


 

XII - XIII - Van Adorp Jan (N2138 + N3578 + S3692 + S4348), ca. 1580, x Haacht  03.06.1608 met Fierens Maria (N2139 + N3579 + S3693 + S4349), fa Hendrik.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Adorp Jan, () Haacht 16.05.1610, x Haacht 16.08.1636 met Lauwers Martina,

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

- 29 jan 1680: Jan Van Adorp 60 jr na de dood van Jan Van Adorp zijn vader.
- 14 mrt 1732: Norbertus Van Adorp zone Norbertus na dood van Jan Van Adorp zijn grootvader.
- 14 apr 1752: Hendrik Van Haecht zone Petrus na dood van Norbertus Van Adorp.

     Uit dit huwelijk:

     Van Adorp Joannes, () Haacht 14.06.1637,

     Van Adorp Joannes, () Haacht 24.04.1639,

     Van Adorp Egidius,

     Van Adorp Robertus, of is dit Norbertus ? 

     Van Adorp Joannes, () Haacht 19.05.1647,

     Van Adorp Renerius, () Haacht 02.01.1652,

     Van Adorp Norbertus, () Haacht 30.09.1652, + Haacht 23.12.1741, x 1 Haacht 23.12.1677 met Elisabeth Docx,

     + Haacht 23.10.1677,  x 2 (niet H, ) met Maria Goris,

 

Van Adorp Anna, XI (N1069 + N1789), () Haacht 16.12.1612,

 

Van Adorp Egidius, XI - XII (S1746 + S2174),

 

Van Adorp Maria, () Haacht 17.01.1618, x Haacht 14.10.1640 met Van Haecht Petrus, () Haacht 15.02.1615, fs Michael en Vertiers Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van Haecht Anna, () Haacht 14.01.1642,  x Haacht 11.07.1666 met Vanderhoeven Guilielmus, () Haacht 20.03.1641,

     hun gezin en de andere gezinnen vind je bij Vanderhoeven,

     Van Haecht Adrianus, () Haacht 24.02.1644,

Hieronder (akte en commentaar met dank aan Paul Peeters) een akte van donatie inter vivos (gifte onder levenden) door Adrianus Van Haecht, zoon van Petrus (en Maria Van Adorp).  Hij is gedoopt te Haacht op 24.02.1644.  In deze vrij interessante akte vernemen we wel het een en het ander, doch deze roepen ook nieuwe vragen op.

 

Bij het verlijden van de akte woonde Adriaan Van Haecht te Haacht bij zijn oom Jan Van Adorp en was hij ca. 40 jaar oud.  Naar alle waarschijnlijkheid bleef hij ongehuwd.  Blijkbaar was hij gehandicapt of had hij minstens een gebrek en kon hij hierdoor niet in zijn eigen levensonderhoud voorzien.  Uit erkentelijkheid schonk hij zijn oom een perceel land van twee dagmalen onder Haacht, genoemd het Vespoel Block, mits zijn oom in zijn levensonderhoud zou voorzien.  Verder wenste hij in de kerk van Haacht begraven te worden en zullen zijn oom of diens erfgenamen al het profijt van zijn activa en passiva genieten.  Maar de akte gaat verder ...

 

In de akte wordt ook melding gemaakt van zijn neef Gilis (Egidius) Van Adorp en Robert(us) Van Adorp, die beiden kinderen zijn van zijn oom Jan Van Adorp.  Noch Egidius noch Robertus vind ik terug in de klappers van de doopregisters.  Het lijkt me nochtans niet onmogelijk dat zij wel degelijk kinderen zijn van Jan Van Adorp (en Martina Lauwers), gezien tussen hun 2e en 3e kind een tijdspanne zit van acht jaar.  Een andere mogelijkheid is dat er spraakverwarring ontstaan is tussen Robertus en Norbertus, hun vijfde kind.

 

Verder wordt er ook melding gemaakt van Jan Van Haecht (gedoopt Haacht 29.02.1652) en wijlen Anneke Van Haecht (gedoopt Haacht 14.01.1642), resp. broer en zuster van Adriaan.  Anneke (Anna) Van Haecht was degene die naar alle waarschijnlijkheid te Haacht op 04.07.1666 huwde met Guilielmus Vanderhoeven, waarvan Catharina (gedoopt Haacht 12.02.1668), Maria (gedoopt Haacht 23.03.1670) en Joanna (ged. Haacht 29.12.1672) als kinderen.  Anna Van Haecht zou overleden zijn te Haacht op 09.01.1673.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8280 fol. 130r.

 

In teghenwoordigheyt der heren meyer ende schepenen van Loven naerbes. gestaen den clercq Henrion vuyt crachte en. naer vermoghen van sijne procuratie, hem als thoonder der naerbes. acte van donatie, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgen.

Op heden desen sevensten decemb. 1679 compareren. voor mij openbaer bij den Raede van Brabant gheadmitteert notaris, tot Werchter resideren., en. inde presentie vande ghetuygen naerghenoempt, Adriaen Van Haeght sone wijlen Peeters, noch jonghman, woonachtich tot Haecht, out ontrent viertich jaeren, den welcken hem vinden. onbequaem te sijn om sijnen coste bij Jan Van Adorp, sijnen oom, daer bij hij is woonende, geheel. te connen winnen oft verdienen, ter oorsaecke van eenige inconvenienten oft lichaemel. gebrecken, heeft in supplement van dijen bij forme van donatie inter vivos vuyt sijnen eygen vrijen wille van nu en. ten eeuwighen daeghe gelaeten en. ghemaeckt aen. selven sijnen oom seecker stuckxken lants, geheeten het Vespoel Block, groot ontrent twee dachmaelen der maete onbegrepen, soo en. gelijck tselve gelegen is tot Haecht voors. teghens het straetken aldaer ter ir., Adriaen Van Adorp ter ijr. en. Peeter Van Langendonck ter derdere ende 4. seyden, voor vrij en. onbelast, behoedel. (!) eenen capp. siaers aen sijnen exce. den hertoge van Arembergh en. Aerschot, om bij den selven Jan Van Adorp voortaen gehauden en. gebruyckt te worden als sijn eygen en. propre goet opden last dat den sel. Jan Van Adorp oft bij faute van hem sijne erffgen. gehouden sullen sijn in recompense van desen den voors. compt. naer sijne afflijvicheyt eerel. naer sijnen staet ende qualiteyt te doen begraven inde prochie kercke van Haecht en. tot dijen te doen een vuytvaert, gelijck sij daer van eere begeeren, waer voor den selven Adorp oft sijne erffgenaemen oock sullen proffiteren ende genyeten allen des vs. compts. actie, schulden, geene van dijen gereserveert ende daerenboven oft comparant binnen den tijt van thien jaeren quaeme t' overleyden, soo wilt ende begeert den selven datten voors. Jan Van Adorp voor alle mogelijckheden die hij metten voors. comparant gedueren. den selven tijde, tsij in siecke oft anderss., sal moeten vuytstaen boven tghene voors. is, noch sal hebben ende behouden voor hem en. sijne naercomelingen alsulcken rente oft renthgeweyse obligatie van vijff gul. tsiaers ten penninck twintich als den selven compt. is heffen. ten laste vande wede. ende erffgen. van wijlen Franchois Bauweleers, verclaeren. den selven compt. dese donatie te doen tot supplement van sijne montcosten ende anderss. voor soo veele tot het winnen vanden geheelen cost onbequaemp is als voors. is met voordere verstande dat innegevalle den sel. compt. den voornoempden tijt van thien jaeren quaeme t' overleyden en. voor oft naer d' expiratie van dijen onbequaemer ende ongevallijcker wierde oft anderss. bleve gelijck hij alsnu is, soo wilt en. begeert hij compt. datten voornoempden Jan Van Adorp oft sijne naercomelinghen alsvoor sullen hebben, houden en. besitten, als hun eygen ende propre goet, allen alsulcken erffgoederen als den selven compt. sijn competerende vuytten hooffde van sijne ouders, gelegen onder den voors. dorpe van Haecht salvo alleenel. dat een stuckxken lants, groot ontrent een halff dachmael, gelegen op t' Helteren Deelt teghens d' erffve van Lambrecht Van. Bruel erffghenaemen ter eenre ende de herbaene ter ijre. sijden, ter cause van particuliere vrintschap ende affectie naer sijne afflijvicheyt sal volgen aen Gillis Van Adorp, sijnen neffve, ter exclusie van alle andere op conditie dat innegevalle hij comparant quaeme te sterven voorden voors. Gillis Van Adorp, hij alsdan sijn leven lanck gedueren. telcken jaere sal moeten doen celebreren eene misse van requiem in Ste. Adriaens capelle van Haecht voor sijns compts. selve leeffenisse sonder langer op expressen last dat voor allen voors. giften en. donatien den voornoempden Jan Van Adorp, alhier present, beneffens den voorscreven Gillis en. mr. Robert Van Adorp, sijne kinderen, en. accepterende ende hun sterckmaeckende voor hunne mede erffgenaemen, gehouden ende geobligeert sullen sijn den voornompden compt. sijn leefdach lanck t' onderhouden van cost ende dranck, leynen ende wullen, sieck ende gesont, ende hem te besorgen ende versien van alle nootsaeckelijckheden als sijn eygen kint met verstande dat in cas den voornoempden compt. voorden gespecificeerden tijde van thien jaeren quaeme t' overlijden, in sulcker ghevalle Jan Van Haecht ende de kinderen van Anneken Van Haecht, sijns compts. broeder en. suster, in twee gelijcke staecken sullen paerten ende deylen de goederen die naer den sel. tijt van thien jaeren bij desen sijn gelaeten ende gegeven aen. vs. Jan Van Adorp en. sijne erffven, des sullen desel. sijnen broeder en. susters kinderen innegevalle als boven gehouden sijn te doen inde kercke van Haecht vs. ieder ses missen eens tot laeffenisse als boen, geloven. soo den vs. compt. als acceptanten tgene vs. is, alteyts te sullen houden voor goet, vast ende van weerden t' allen daegen sonder tegen seggen van ymanden, onder verbintenisse ende renunciatie als naer rechte, constitueren. onwederroepelijck tot meerder vasticheyt van dijen een ieder thoonder desers om te gaen ende te compareren voor meyer ende te schepenen der heerelijckheyt van Haecht ende alloe. elders daer des soude mogen noodigh ende versocht wesen ende tgene voors. vernieuwen ende herkennen den gebrekelijcken van hun int onderhouden van dijen volontairel. te laeten dumen ende condempneren met costen, oock sonder voorgaen. daegemt., geloven., verbinden. en. renuntieren. als boven, consenteren., etth.

Aldus ghedaen en. gepasseert binnen Haeght ten daege, maende ende jaere als boven ter presentie van Franciscus Meeusens ende Franciscus Mintart, als ghetuygen hier toe geroepen, en. is die minute deser bij den compt., acceptanten ende de ghetuygen beneffens mij notario respective ondert., quod attestor, signatum erat Van Hamme, nots.

Welcken volgens heeft den vs gheconstitueerde vuyt crachte sijnder procuratie den voors. contracte van donatie in alle sijne poincten, clausulen en. arlen. vernieuwt, sijnde den voors. Adriaen Van Haeght vuytten voors. goederen ter manisse des heere meyer ontgoeyt, sijn respective inde selve gegoeyt ende geerft adt. Mintart in. naeme [van] den sel. Jan Van Adorp ende Gillis Van Adorp voor hun, haere erffven en. naercomelingen en. voorts prout inden selven acte van donatie, obligando, submittendo ac ren. in forma, coram Dielbeeck, Hoppenb., 20 octob. 1681.

     Van Haacht Michael, () Haacht 12.08.1646,

     Van Haecht Maria, () Haacht 16.06.1649,

     Van Haecht Joannes, () Haacht 28.02.1652.

 

Van Adorp Catharina, () Haacht 07.03.1621, x Haacht 24.02.1647 met Derboven Renerius,

     Uit dit huwelijk:

     Derboven Catharina, () Haacht 23.10.1647,

     Derboven Michael, () Haacht 31.08.1649,

     Derboven Petrus, () Haacht 13.03.1657. 

 

 

 

XII - Van Adorp Catrina (N4037), x Haacht 31.01.1601 met Lambrecht Van Beethoven (N4036).

 

Aktegegevens i.v.m. dit gezin in het parenteel van Lambrecht Van Beethoven.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Beethoven Adriana, () Haacht 22.01.1602, x Mechelen O.L.Vrouw 27.07.1645 (g. Verstreecken Petrus en Jouret Petrus) met Petrus Langenus,

     Uit dit huwelijk:

     Langnis Guilielmus, () Mechelen St.-Rom 11.05.1646 (g.Van Nieuwenhuijsen Guiliam en Langnis Elisabeth),

     Langnues Cornelius, () Mechelen O.L.Vrouw 1648 (g. Van Kiel Cornelius en Van de Wijngaert Catharina),

     Langenus Clara, () Mechelen O.L.Vrouw 17.07.1651 (g. Van Dam Henricus en Servrancx Clara),

 

Van Beethoven Jenneken (Joanna), () Haacht 1603, x Haacht 10.02.1632 met Jacobs Willem,

     Uit dit huwelijk:

     Jacops Catharina, () Haacht 16.03.1632,

     Jacobs Maria,

     Jacobs Hendrick,

     Jacobs Anna, () Haacht 10.05.1638,

     Jacobs Barbara, () Haacht 10.11.1639,

     Jacobs Joanna, () Haacht 16.11.1642, x Haacht 17.05.1667 met Van de Sande Jan,

     Jacobs Anna, () Haacht 01.01.1647, x met Rombout Palmaerts,

 

Van Beethoven Elisabeth, () Haacht 10.01.1606 (jong gestorven),

 

Van Beethoven Jan, XI (N2018), () Haacht 06.07.1608,

 

Van Beethoven Arenhout, () Haacht 25.05.1611, x Haacht 09.10.1635 met Vanden Bosch Maria, x 2 (niet Rot, H, SJW, ) met Anneke Pasteels,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Beethoven Sara, () Haacht 21.02.1636,

     Van Beethoven Guilielmus, () Haacht 25.10.1637, x met Joanna Op de Beeck, zij x 2 met Nicolaus Vervloet, wonen OLVW,

     2. Van Beethoven Laurentius, () Rotselaar 26.12.1643 (g. Van Crieckingen Laurentius en Henricx Maria), trok naar Antwerpen,

     Van Beethoven Anna, () Rotselaar 29.10.1645 (g. Pasteels Adrianus en Gorts Anna),

     Van Beethoven Joannes, () Rotselaar 07.03.1648 (g. Van Criekinge Joannes en Slegers Catharina),

     Van Beethove Elizabeth, () Rotselaar 20.11.1650 (g. Pasteels Joannes en Brughmans Elisabeth),

     Van Beethoven Petrus, () Rotselaar 28.12.1652 (g. Weets Petrus en Hermans Anna),

     Van Beethoven Catharina, () Rotselaar 23.05.1655 (g. Van Outeren Niclaes en Verlinden Catharina),

     Van Beethoven Anna, () Rotselaar 05.05.1656 (g. Jodes Michael en Vander Heijden Anna),

 

Van Beethoven Elisabeth, () Haacht 12.06.1615,

 

Van Beethoven Marc, () Haacht 05.01.1620, x Haacht 21.01.1660 met Anna Boschmans, geen fii te H.

 


 

XI - De Grove Petrus (N1068 + N1788), x 1 (niet K, ) met Anna Lemmens, x 2 Mechelen Rom 17.10.1634 (g. Grove Guilielmus en Van Adorp Gielis) man ex Keerbergen, vrouw ex Haacht, met toestemming pastoor Haacht, met Anna Van Adorp (N1069 + N1789). Zij x 2 Keerbergen 07.12.1655 (g. Jan De Grove en Jan Valgaerens) met Docx Adrianus.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Grove Petrus .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Grove Wilhelmus, () Keerbergen 23.05.1632 (g. Joannes Serneels en Joanna Schurmans),

 

2. De Grove Maria, () Keerbergen 23.01.1636 (g. Philippus De Grove en Maria Firens),

 

De Grove Adrianus, X (N534 + N209), ook () Haacht ...02.1638, als Adriana (klapper), () Keerbergen 02.02.1638 (g. Adrianus Van Meerbeeck en Maria Claes),

 

De Grove Catharina, () Keerbergen 12.02.1640 (g. Joannes Arts en Catharina De Grove),

 

De Grove Catharina, () Keerbergen 04.09.1641 (g. Joannes Bosmans en Catharina Van Adorp), x Keerbergen 14.10.1662 (g. Adrianus Docx en Theodorus Verswijver) met Jan Van de Valgaeren,

     Uit dit huwelijk:

     Van de Valgaren Maria, () Keerbergen 04.03.1663 (g. Adrianus Docx en Maria Dams),

     Van de Valgaren Wilhelmus, () Keerbergen 23.06.1665 (g. Wilhelmus De Grove en Helena Caleys),

     Van de Valgaren Adrianus, () Keerbergen 22.09.1667 (g. Adrianus Docx n. Adrianus De Grove en Joanna Van Nuffel),

     Van de Valgaren Magdalena, () Keerbergen 10.05.1670 (g. Egidius Bosmans en Magdalena Vercammen),

 

De Grove Magdalena, () Keerbergen 31.07.1644 (g. Franciscus Aerts en Magdalena Van de Plas), x Keerbergen 08.02.1665 (g. Adriaen Docx en Jan Van de Valgaren) met Jan Cornelis,

     Uit dit huwelijk:

     Cornelis Catharina, () Keerbergen 21.09.1667 (g. Franciscus Verbeeck en Catharina Storms),

     Cornelis Joanna, () Keerbergen 22.04.1670 (g. Bernardus Claes en Anna Van Adorp),

     Cornelis Maria Catharina, () Keerbergen 07.11.1672 (g. Joannes Claes en Maria Dockx),

     Cornelis Catharina, () Keerbergen 31.05.1676 (g. Joannes Van de Valgaren en Catharina Dockx),

     Cornelis Joannes, () Keerbergen 15.04.1680 (g. Joannes De Grove en Catharina Ceulemans),

 

De Grove Joanna, () Keerbergen 15.04.1647 (g. Michael Bosmans en Joanna Van Hove), x Keerbergen 29.05.1676 (g. Willem De Grove en Jan Van de Valgaren) met Jan Claes, geen fii te K, R, S,

 

De Grove Ludovicus, () Keerbergen 28.02.1649 (g. Henricus Bosmans en Barbara Lanen),

 

De Grove Ludovicus, () Keerbergen 16.09.1650 (g. Petrus Lauwers en Luduina Lanen),

 

De Grove Jan, () Keerbergen 19.11.1651 (g. Joannes De Grove en Elisabeth De Grove), x Keerbergen 26.02.1675 (g. Adriaen Docx en Jan Valgaerens) met Catharina Peeters,

     Uit dit huwelijk:

     ... (Wilsele ... maar die registers zijn er niet meer),

     De Grove Maria, () Keerbergen 21.01.1682 (g. Joannes Cornelis n. Norbertus Van Adorp en Magdalena De Grove n. Maria Van Langendonck),

     De Grove Andreas, () Keerbergen 31.05.1684 (g. Andreas Verhaecht en Catharina Docx),

     De Grove Petrus, () Keerbergen 20.06.1687 (g. Petrus De Grove en Joanna Peeters),

     De Grove Maria, () Keerbergen 27.07.1689 (g. Judocus Claes en Maria Haverhals),

     De Grove Gerardus, () Keerbergen 15.11.1691 (g. Gerardus Peeters en Anna De Grove),

 

3. Docx Maria, () Keerbergen 20.03.1657 (g. Petrus Wens en Maria Docx).

 

 

 

XI - Van Adorp Egidius (S1746 + S2174), () Haacht 20.05.1615, + Keerbergen 14.03.1668,  x 1 Haacht 18.10.1650 met Verswijver(en) Barbara (S1626 + S1847 + S2175), () Rijmenam 26.06.1628 (g. Arnoldus Van Haegt en Barbara Reycx), deze x 2 Keerbergen 18.02.1669 (g. Jan Van Rillaer en Jan Valgarens) met Van Rillaer Franciscus (S1626), () Rijmenam 20.09.1646 (g. Franciscus Holemans en Catharina De Neef), + Rijmenam 04.05.1706.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat 

KB1167: Fo 105v: 21 jun 1660:

Jan Aerts heeft verkocht het vier vijfde deel aan Adriaen Docx ende Gillis Van Adorp met Anna Van Adorp ende Barbara Verswijver hunne resp huijsvrouwen elck voor de helft de vier vijfde deel van seker huijs etc. .. in coop vercregen tegen Cathelijne, Maeijcke Elisabeth ende Agneet Antheunis.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Adorp Maria, () Keerbergen 21.11.1651 (g. Joannes Van Rompay en Maria Verswijver),

 

Van Adorp Petronella, X (S923), () Keerbergen 06.10.1652 (g. Petrus De Grove en Francisca Van Dessel),

 

Van Adorp Petrus, () Keerbergen 08.11.1654 (g. Petrus Van Haecht en Maria Verswijver),

 

Van Adorp Maria, () Keerbergen 28.01.1657 (g. Paulus De Kuyper en Maria Van Balier),

 

Van Adorp Adriaen, () Keerbergen 13.11.1658 (g. Adriaen Docx en Catharina Van Adorp), x (niet K, ) met Maria Anna Soetens, + Overboelare 02.10.1729, fa Jooris Soetens en Suzanne Mostaert,

     Uit dit huwelijk:

     Van Adorp Henricus, () Overboelare 25.11.1697, + Overboelare 31.08.1783,

     x Haacht 22.08.1719 met Anna Marie Poplimont, () Haacht 03.08.1697 (g. Van Keerbergen Cornelius en

     Van Doren Anna n. Poplimon Anna Maria), + Overboelare 09.04.1782, fa Adrianus (was een tijd schoolmeester te Haacht

     i.v.v. Norbertus Van Adorp) en De Smet Margareta, ex Perk,

        Uit dit huwelijk wordt na 5 generaties (Cornil Joseph Antoine, Augustinus, Dominique en Elise Lambertine)

          in Schaarbeek op 08.04.1919 Jacques Brel geboren. Meer info op http://www.decock-marchand.be

 

Van Adorp Jan, () Keerbergen 04.01.1661 (g. Joannes Van Horick en Anna Vermuyten), x 1 Keerbergen 14.02.1686 (g. Swiggers Jacobus, De Grove Adrianus, Scheppers Antonius en Van Schore Ludovicus) met Catharina Van der Roost, x 2 Keerbergen 07.01.1695 (g. De Grove Joannes, Cleijheijns Henricus en Vanden Plas Petrus) met Maria Van de Plasse,

     Uit dit huwelijk:

     2. Van Adorp Joannes, () Keerbergen 12.07.1697 (g. Joannes Wittemans en Elisabeth Ceulemans),

     Van Adorp Joannes, () Keerbergen 18.06.1699 (g. Petrus Verbinnen n. Joannes Heremans en Anna Van Rillaer n. Maria Verswijver),

     Van Adorp Guilielmus, () Keerbergen 01.05.1701 (g. Koremans Guilielmus en Michiels Maria),

     Van Adorp Anna, () Keerbergen 17.06.1703 (g. Swiggers Joannes n. Cleijnhens Joannes en Van Meerbeeck Anna),

 

Van Adorp Egidius, () Keerbergen 03.07.1666 (g. Egidius en Anna Van Adorp),

 

2. Van Rillaer Anna (S813), () Keerbergen 18.01.1671 (g. Petrus De Grove en Anna Van Eynde).

 


 

X - De Preter Joannes (S922), () Keerbergen 28.02.1661 (g. Joannes Ven en Barbara Van Ooten), x 1 Keerbergen 12.02.1686 (g. Jan Van Dessel, Jan Van Adorp, Christiaen Swiggers en Jan Swiggers) met Van Adorp Petronella (S923), () Keerbergen 06.10.1652 (g. Petrus De Grove en Francisca Van Dessel), + Keerbergen 29.10.1687, x 2 Keerbergen 25.11.1688 (g. Simon Van der Roost en Christiaen Janssens) met Van Ooten (Nooten) Elisabeth (fa. Jan en Mayken Daems).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Preter Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Preter Anna, () Keerbergen 20.11.1686 (g. Joannes Joostens en Anna Van Rillaer),

 

De Preter Anna, IX (S461),

 

2. De Preter Catharina, () Keerbergen 05.07.1689 (g. Joannes Borremans loco Joannes Van Adorp en Catharina Van Loock),

 

De Preter Maria, () Keerbergen 03.08.1691 (g. Cornelius Daems en Maria Haverhals), x 1 Keerbergen 05.12.1725 (g. Adriaen De Preter en Henric Wouters) met Wouters Henricus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, S, R, P, W,

     Wouters Joannes Franciscus, () Keerbergen 04.11.1726 (g. Joannes De Pauwe en Elisabeth Van Ooten),

     Wauters Elisabeth, () Keerbergen 01.01.1728 (g. Cornelius De Pauw en Elisabeth De Preter),

 

De Preter Adriaen, () Keerbergen 06.11.1695 (g. Adrianus De Preter en Anna Van Ooten),

 

De Preter Jan, () Keerbergen 11.05.1698 (g. Joannes Van Huyck en Maria De Vocht),

 

De Preter Cornelius, () Keerbergen 22.06.1702 (g. Cornelius Galot en Joanna Van Balen),

 

De Preter Renerus, () Keerbergen 05.10.1707 (g. Renerius Van Huyck en Maria De Preter), + Keerbergen 13.08.1771, x Keerbergen 08.07.1738 (g. Jan De Preter en Michiel Coremans) met Coremans Catharina, x 2 Werchter 23.12.1757 met Van Eyken Catharina,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, P, H, S, W, Bet,

     De Preter Henricus, () Keerbergen 22.09.1742 (g. Henricus Coremans en Maria Joostens),

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom