Voorouderlijst U/Vytter Elst Willem

 

Uiterelst

Verdwenen familienaam uit de plaatsnaam Elst. Mogelijk geëvolueerd naar Elst (van (der)). Zie daar verder.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts.

 

XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - Vytterelst Willem (S + N), ° ca. 1490, x met Anna Raes (S + N), (fa Jacobs ?).

 

Uit dit huwelijk:

 

Uytterelst Margareta, x met  Arnoldus Vande Velde, fs Jacobus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Velde Adraina, x met Lenaert Van den Berge, fs Merten,

 

Vytterelst Catharina, x met Kerckmans ...,

     Uit dit huwelijk:

     Kerckmans Adriaenken,  

 

Jan Uijterelst, x 1 met Anna Poortmans, x met Verpaelt Anna, (is Poortmans idem als Verpaelt ?),

     Uit dit huwelijk:

     Uijterelst Anneken, + Werchter 30.09.1641, x 1 met Petrus Van IJssche fs Libertus, x 2 met Jan De Grove.

In de akte maakt men melding van Anna (V)uytter Elst, weduwe van Petrus Van Essche (Van Ijssche) en vrouw van Joannes De Grove. Eén van haar kinderen heette Guilielmus Van Eyssche. Zij had met haar eerste man nog andere minderjarige kinderen, waarvan de identiteit niet werd vermeld, maar Joannes Van Hove en Joannes Verthiers traden als voogd op namens die andere kinderen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7502, folio 3r., akte dd. 1 juli 1611.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Anneken Vuytter Elst Elst, eertijts wed(uw)e wijlen Peeters Van Essche, met consent en(de) ten overstaene Jans De Grove, haers mans, voorde tocht van het naerbes(chreven) goet, Willem Van Eyssche, haren sone, en(de) met hem Jan Van Hove en(de) Jan Verthiers als momboirs van haere ombejaerde kinderen, bij haer behouden van(den) voors(chreven) wijlen Peeter, tot des naerbes(chreven) staet te doene, volcomel(ijck) geauthoriseert zijn(de) bijde schepen(en) des dorps van Werchtere opden xxviiien. dach juny 1611, blijcken(de) bijder authorisa(ti)e daeraff op seeckere req(ues)ten gestelt, ond(erteecken)t H. Leerze, in desen gesien en(de) gebleken, voorde proprieteyt, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff boen(der) bempts, gelegen tot Bla[e]sbroeck, regen(oten) Jan Van Hove ter eenre, derffgen(aemen) Peeters Van Eyssche ter iie., Cornelis Verthiers ter iiie. en(de) Jan Maes ter iiiie. zijd(en), item alnoch alsulcken iii ˝ dach(maelen) bempts, gelegen tot Blaesbroeck onder Werchtere voors(chreven) als zij opden ixe. dach july xvic. ende een voor schepen(en) van Loven in prima v(er)cregen hebben gehadt tegen Jozijne Van Essche, exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte die voors(chreven) Jan Maes, tegenwoordich borgem(eeste)r des(er) stadt Loven, soo tot behoeff van hem als van Cath(lij)ne Van Essche, zijn(e) huysvr(ouw)e, p(er) mo(nitionem) et sat(is) die voors(chreve) opdraegeren respective ind(er) voors(chreve) qua(litey)t obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et waras voor ombelast, coram Rijcke, Loomans, julii prima, anno 1611.

Item is te weten dat midts de voors(chreve) opdrachte van(de) voors(chreve) twee stucxkens bempts de voors(chreve) Jan Maes en(de) zijn(e) voors(chreve) huysvr(ouw)e den voors(chreven) opdraegeren hebben gequiteert en(de) quytgeschouwen van alsul(cke) acht rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) metten v(er)loopen van thien jaeren daeraff v(er)schenen als sij vuytten voors(chreve) iii ˝ dach(maelen) bempts bij voorgaende erffvuytgevin(ge) waeren gelden(de) boven alnoch veertich rinsg(u)l(dens) eens, bijde sel(ve) aen(de) voors(chreve) opdraegeren getelt en(de) betaelt.

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Anna Vuyter Elst (Uijterelst) en haar man Petrus Van Essche, inwoners van Werchter. De akte bevestigt dat Anna dochter is van Joannes en Anna Verpaelt (en dus niet van Catharina zoals op de aangehaalde link werd vermeld). Bovendien blijkt dat Anna Vuyter Elst de kleindochter is van Anna Raes. Alleen is het niet duidelijk of dit langs vaders- dan wel als moederszijde is.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7487, folio 249v., akte dd. 19 mei 1595.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) der schepen(en) van Loven naerbeschreven gestaen Anna Vuyter Elst dochter wijlen Jans, daer moeder aff was Anna V(er)paelt, en(de) huysvr(ouw)e Peeters Van Essche zone wijlen Liebrechts, woonen(de) tot Werchtere, ende heeft met consente, wille, wetene ende overstaen(e) desselffs Peeters, haers mans, per mo(nitionem) opgedraegen met behoirlijcke v(er)thijdenisse het vierde paert en(de) deel, haer competerende) in eender erffel(ijcke) rente van sesse carolusgul(dens) erffel(ijck), vallen(de) jaerl(ijcx) den xxiiien. dach der maendt septembris, staen(de) te quyten(e) den penn(inck) xviiie. ende staen(de) bij scheydinghe en(de) deylinge in date septembr(is) xxiii., lib(ro) xvc. lvi in prima, beseth op sekere gronden van erffven Jacobs Raes, geleghen tot Rijmenant en(de) Mechelen tusschen hunnen regen(oten) aldaer, naer vuytwijsen der selver scheydin(ge) en(de) deylinge daeraff zijn(de) in date v(oir)s(chreven) ende gelijck de selve rente van sesse carolusgul(dens) erffel(ijck) metter voirn(oempde) deylinghe Anna Raes, grootmoeder der v(oir)s(chreve) opdragersse, voir die tocht en(de) haeren kinderen voer d' erffelijckheyt in deylinghe gebleven is, exp(osito) soe es met sel(ve) vierde deel(e) der v(oir)s(chreve) rente van sesse carolusgul(dens) erffel(ijck) gegoyet ende geerft Severijn Vander Bruggen zone wijle(en) Henricx, woonen(de) binnen des(er) v(oir)s(chreve) stadt, per mo(nitionem) et sat(is de voirs(chreve) gehuysschen opdraegeren indivisim obligan(do) et submitten(do) se et sua omnia et singula in forma et war(as) voer een goet, onbelast ende ongealieneert vierde paert der selffver v(oir)s(chreve) rente van sesse rinsgul(dens) erffel(ijck), cederen(de), transporteren(de) en(de) geven(de) alsoe de selve opdraegeren overe den voirs(chreven) Severijn Van(der) Brugge, zijn(e) erffven en(de) naercomelinghen de v(oir)s(chreve) brieven van scheydin(ge) en(de) deylinghe in date v(oir)s(chreven) daeraff zijn(de), voer zoe vele die tv(oir)s(chreve) vierde paert der selver rente zijn aengaen(de) met allen en(de) iegewelcke conditien, conventien en(de) geloofften, daerinne begrepen, mitsgaders de v(er)loopen ter zaecken van(de) sel(ve) voirs(chreve) vierde paerte der voirnoe(m)pder rente, v(er)schen(en) ten sel(ven) rechte, cor(am) Edelheer, Heetvelde, maii xixa.

 In mijn vorige email had ik het over Anna Raes als grootmoeder van Anna Vuytter Elst, maar dat het niet duidelijk was of dit langs vaders- of moederszijde was. Met de volgende akte wordt dit probleem opgelost. Joannes Vuyter Elst (x Anna Poortmans) had nog een zuster Margaretha, die gehuwd was met Arnoldus Vande Velde zone Jacobus. De ouders van Margaretha waren Guilielmus en Anna Raes. Haar broer Joannes had dus dezelfde ouders. M.a.w. Anna Raes was de grootmoeder van Anna (Anneken) Vuytter Elst langs vaderszijde. In de onderstaande akte is er ook sprake van Adriana (Adriaenken) Kerckmans, die dochter was van Catharina Vuyter Elst. Deze Adriana Kerckmans wordt nicht genoemd. Catharina Vuyter Elst was dus mogelijk een zuster van Joannes en Margaretha Vuyter Elst.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7487, folio 254v., akte dd. 22 mei 1595.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven gestaen Aerdt Van(den) Velde zone wijlen Jacops, naergelaeten weduwer van Margriete Vuyter Elst dochter wijlen Willems, daer moeder aff was Anna Raes, woonen(de) tot Werchter, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoirlijcker verthijdenisse die tocht, hem competerende in en(de) van een(e) rente van drije carolusgul(dens) erffelijck vuyt en(de) van een(e) meerdere rente van sesse gelijcke carolusgul(dens) erffel(ijck), vallen(de) jaerl(ijcx) den xxiiien. dach der maendt septembri, staen(de) te quytene den penn(inck) xviiie. en(de) staen(de) bij scheydinge en(de) deylinge in date septembr(is) xxiii., lib(ro) xvc. lvi, in hac camera beseth op sekere gronden van erffven Jacops Raes, gelegen tot Rijmenant en(de) Mechelen tusschen hunnen regen(oten) aldaer naer vuytwijsen der selver scheydinge en(de) deylinghe d(aer)aff zijn(de) in date v(oir)s(chreven) ende gelijck de selve v(oir)s(chreve) rente van sesse carolusgul(dens) erffel(ijck) metter sel(ver) voirnoempder scheydin(ge) en(de) deylinge der v(oir)s(chreve) Anna Raes in deylin(ge) gebleven is ende de voirs(chreven) opdraegere vuytter selver tocht ontgoet en(de) onterft zijn(de), soe es daerinne gegoet Lenaert Van(den) Berge zone wijl(en) Mertens als man en(de) momboir Adriana Van(den) Velde, dochter des voirs(chreven) Aerdts, ende tocht ende erffdomme v(er)gaedert sijn(de), soe heeft de selve Lenaert naer vermoegen van seke(re) procuratie speciael en(de) onwederroepel(ijck), hem gegeven bijder v(oir)s(chreve) Adriana, sijn(e) huysvr(ouw)e, gepasseert opten xxen. may in desen loopen(de) jaere xvc. en(de) xcv voer schepen(en) bij S(in)t Jans met Schriecken en(de) Grootloo, al naerder blijcken(de) bijder sel(ver) procuratie, onderteeckent met naeme en(de) toenaem(e) van(de schepen(en) daer over geweest hebbende in date v(oir)s(chreven), in desen gezien en(de) gebleecken ende anderssints opgedraegen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse desel(ve) v(oir)s(chreve) rente van drije carolusgul(dens) ende tot dijen alnoch dertich st(uyvers) erffel(ijck) vuyt en(de) van(de) v(oir)s(chreve) sesse carolusgul(dens) erffel(ijck), opde sel(ve) gehuysschen verstorffven bij doode en(de) afflijvicheyt van Adriaenken Kerckmans, daer moeder aff was Catthlijn(e) Vuyter Elst, heurder nichte, zoe de voirs(chreven) Lenaert verclaerde, maecken(de) tsaemen vier carolusgul(dens) en(de) thien st(uyvers) erffel(ijck), vallen(de) jaerlijcx en(de) staen(de) te quyten(e) als voer, exp(osito) soe es daerinne gegoedt en(de) geerft ten erffelijcken rechte Severijn Vander Bruggen sone wijlen Henricx, woonen(de) binnen deser v(oir)s(chreve) stadt et sat(is) de v(oir)s(chreve) respective opdraegere inder voirs(chreve) qualiteyt, obligan(do) et submitten(do) se et sua omnia et singula in forma amplissima et war(as) voer eene goede, onbelaste en(de) ongealieneerde rente prout, cederen(de), transporteren(de) en(de) gevende alsoe desel(ve) opdraegeren tot behoeff des voirs(chreven) Severijn, sijn(e) erffven en(de) naecomelingen overe de v(oir)s(chreve) brieven van scheydinge en(de) deylinge in date voirs(chreven) voer soe vele die dese opgedraegen rente van vier carolusgul(dens) en(de) x st(uyvers) is aengaen(de), met allen en(de) iegewelcke conditien, co(n)ventien en(de) geloofften, zoe van jaerl(ijcxe) betaelin(ge) als anderssints, daerinne begrepen, mitsgaders oyck allen en(de) iegewelcke verloopen ter saecken der sel(ver) rente, v(er)schen(en) ten sel(ven) rechte, cor(am) Edelheer, Hougaerden, maii xxiia., 1595.

 

Ui(j)terelst  Jacob, XIII - XIV - XV - XVI - XVII.

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - XVII - Ui(j)terelst  Jacob (S + N), ° ca. 1520, x met Spoelberch Margriet, zij x 2 met Arnts Vervarent.

 

Uit dit huwelijk: De in de aktes vermelde Jan Spoelbergh x Digne Verloo is wellicht een zus van bovenstaande Margriet.

 

Wer1846: Fo 92: 3 jul 1565:

Jan Spoelbergh x Digne Verloo bekennen schuldig te zijn en verkocht te hebben een Margriete Spoelbergh we Jacob Uijterelst voor de tocht en Peeter, Anne, Katheryne, Lijsbette, Margriete ende Marie Uiterelst wijlen Jakops kinderen voor de prorpt ende Janne Spoelbergh ende Gelijse Vermijlen als momboirs van Lijsbeth Uiterelst ...

Wer1846: Fo 83v: 4 jul 1565:

Margriete Spoelberg we Jakob Uiterelst nu x Arnts Vervarent draagt op aan haar kinderen de tocht in huis en hof ten Eynde geheeten den Hovel en verkopen samen aan Jan Spoelbergh x Digne Verloo ...

Peeter Uijterelst, Anne Uijterelst x Gelyse Vermijlen, Katherijne Uijterlest x Geleijse Moons, Lijsbeth Uiterelst x Peeter Ghens, Margriete Uijterelst x Janne Holemans, Marie Uiterelst en Lijsbeth Uijterelst onbejaard kind.

Wer1846: Fo 75v: 8 jan 1565:

Katheryne Van Ysche x Hendrik Van Hove verkoopt aan Jan Uiterelst x Katheryne Verpaelt een stuk land met een bempdeken geheeten te Boets gelegen ten Eynde (Willem Gooten, erfgen Jakop Uiterelst). Is deze Jan een broer van bovenstaande Jacob ?

 

Uit dit huwelijk:

 

Uiterelst Peeter,

 

Uiterelst Anna, XII - XIV - XV - XVI ,

 

Uiterelst Katheryne, x met Gelijse (Gilis) Moons,

 

Uiterelst Lijsbette, XIII,

 

Uiterelst Margriete, x met Janne Holemans,

 

Uiterelst Maria, ° ca. 1545.

 


 

XII - XIV - XV - XVI - Vermijlen Gielis, ° ca. 1545, x 1 met Anna Uiterelst, x 2 met Cathlijn Van Hove, deze x 1 met Jacob Moons, x 2 met Vranck De Schrijnmaeker, x 4 met Jan Vandeneijnde, fs Peeter, x 5 met Willem Scrijns (deze x 1 met Anna Verhulst), de rest van het gezin bij Scrijns.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vermijlen Gielis.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vermijlen Maria, x 1 met De Preter Laureys, ° ca. 1565, x 2  met Jan Joris alias Osterman, fs Jan,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Preter Cathelijne, x met Jan Geerts, geen fii K, W,

 

Vermijlen Anna, XI - XIII (N1231 + S6959),

 

Vermijlen Hendrik, XIII - XIV - XV (N2142 + S2310 + S2588 + N3582 + S3836 + S4230 + S4550 + S4604 + S6964),

 

Vermijlen Elisabeth, x met Nicasius Van Hove, fs Cornelis,

 

Vermijlen Willem, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Peter,

 

2. Moons Aerde,

 

Moons Barbara,

 

3. De Schrijnmaecker Anna, XIV - XV,

 

De Schrijnmaecker Katryne,

 

De Schrijnmaecker Anthonis, ° 1573.

 

 

 

XIII - Geens Peeter (S5144 + S7696), ° ca. 1545, x met Elisabeth Uijterelst (S5445 + S7697).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Geens Peeter .

 

Uit dit huwelijk:

 

Geens Hendrik, XII (S2572 + S3848),

 

Geens Anna, x (niet H, ) met Van Nuffel Petrus alias Van Loo,

     Uit dit huwelijk:

     Van Nuffel Hieronimus, (°) Haacht 31.01.1602,

     Van Nuffel Maria, (°) Haacht 06.06.1604,

     Van Nuffel Catharina, (°) Haacht 17.10.1606,

     Van Nuffel Cornelius, x Werchter 09.01.1654 (g. Van Tongelen Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met

     Joanna Vander Meren, deze x 1 (niet H, W, ) met Joannes Van Tongelen,

     Van Nuffel Margareta, x Werchter 25.02.1645 (g. Van Nuffel Petrus en Van Nuffel Wilhelmus) met Jacobus Fontenelle,

     Van Nuffel Jan,

     Van Nuffel Elisabeth, x (niet W, Wak, H, ) > 1639 met Bernaerts Cornelius,

          Uit dit huwelijk:

          Bernaerts Gasparina, ° ca. 1638,

          Bernaerts Catarina, (°) Werchter 29.03.1639 (g. Van Nuffel Guielmus en Caiaerts Christina),

          Bernaerts Joanna, (°) Werchter 20.05.1641 (g. Schot Joannes en Van Essche Margareta),

          Bernaerts Margareta, (°) Werchter 12.07.1642 (g. Van Loy Cornelius en Van Nuffel Margareta),

     Van Nuffel Petrus,

     Van Nuffel Anna, (°) Werchter 19.07.1620 (g... en Boschmans Anna n. Costers Catharina).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom