Voorouderlijst Torfs Joannes

 

Turf(s), Torf(s), Teurfs

Beroepsbijnaam voor de turfsteker, veenboer, turfhandelaar.

 


 

XI - Torfs Joannes (S1132), () deze is wellicht fs Guilielmus x Maria Lieckens, (niet R, P, Bon?, O?, L?, Mech?, SKW?, S, Duf?, Ber?, Heist, Waar, Beer, K, H, LSM?, DD, ), x 1 Rijmenam 28.01.1651 (g. Gualterus Palmaerts alias Janssens en Joannes Van Horenbeeck) met Palmaerts Adriana, () Rijmenam 05.01.1623 (g. Marten De Paster en Adriana Gilmaerts), x 2 (niet R, P, Bon, Mech, Ber, O, SKW, S, Heist, Waar, Beer, K, H, DD, L, ) met Van Purmelen - Pumeleer - Pumelen Elisabeth (S1133), () (niet Mech, O, L, SKW, S, Duf, Heist, Waar, Beer, K, H, DD, van elders).

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii in P, Bon,

 

1. Torfs Barbara, () Rijmenam 28.03.1651 (g. Franciscus Torfs en Barbara Torfs),

    

Torfs Catharina, () Rijmenam 02.11.1653 (g. Gualterus Janssens en Catharina Palmarts),

 

2. Torfs Joanna, () Rijmenam 17.06.1661 (g. Joannes Verstraeten en Joanna Palmaerts), x niet (Bet, B, W, S, Heist, R, K, ) met Van Vlasselaer Laurentius,

     Uit dit huwelijk:

     Van Vlasselaer Andreas, () Betekom 05.01.1689 (g. Turfs Andreas en Van Vlasselaer Maria),

     Van Vlasselaer Elisabeth, () Betekom 10.08.1690 (g. De Wit Johannes en Van Vlasselaer Elisabeth),

     Van Vlasselaer Johannes, () Betekom 31.08.1692 (g. Torfs Johannes en Goisens Catharina),

     Van Vlasselaer Petrus, () Betekom ...08.1696 (g. Van Vlasselaer Petrus en Van Aerschot Adriana),

     Van Vlasselaer Joannes, () Betekom 31.07.1699 (g. Elsen Joannes en Van Vlasselaer Barbara),

 

Torfs Adrianus, () Rijmenam 05.04.1663 (g. Adrianus Geens en Anna Neels),

 

Torfs Andreas, X (S566), () Rijmenam 05.09.1666 (g. Andreas Verbuecken en Anna Neels).

 


 

X - Torfs (Teurfs Teurs) Andreas (S566), () Rijmenam 05.09.1666 (g. Andreas Verbuecken en Anna Neels), x 1 Betekom 23.06.1691 (g. Culemans Walterus Franciscus en Van Vlasselaer Laurentius) met Culemans Anna, x 2 Betekom 14.06.1696 (g. Van Inde Petrus en Claes Laurentius) met Loos alias Engels Adriana, x 3 Betekom 19.03.1701 (g. Laurentius Claes (koster) en Servius Rams) met Rams Maria (S567), () Betekom 07.08.1674 (g. Joannes Verschueren en Borne Maria).

 

VT Betekom 1702

Andries Torfs, een perdt, met sijn vrouw, een koeij ende een kalff, samen metten halven ploegh

VT Betecom 1709:

Andries Torffs en sijn vrouw

Kinderen: Jan, Peeter, Adriaen, Maria ende Elisabeth

coren: 16,5 halster

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van verschillende kinderen van Andreas Torfs en Maria Rams, te weten Joannes, Petrus, Guilielmus, Maria (x Cornelius Staes), Elisabetha (x Joannes Van Gestel), Catharina (x Joannes Van Haeght) en wijlen Anna (x Henricus Crab).

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7196, akte dd. 23.01.1743.

In tegenwoodigheyt van Joannes Franciscus Govaerts, meyer, ende voor schepenen der heerelijckheden van Bruggen Rivieren in Betecom, &a., naergenoempt gestaen Jan Torfs, Peeter Torfs, Guilliam Torfs, Maria Torfs in houwelijck met Cornelis Staes, Elisabeth Torfs in houwelijck met Jan Van Gestel, ende Catharina Torfs in houwelijck met Jan Van Haeght, de selve vrouwe-persoonen geassisteert met haerlieder voornoempde mans ende momboirs, item Hendrick Crab weduwe wijlen Anna Torfs (seggende tot het naervolgende behoorlijck geauthoriseert te sijn bij wethouderen van Werchter volgens appostille, gemargeert op de reqte., bij hem ten eynde naerbeschreven aen de selve wethouderen gepresenteert ende op gisteren behoorlijck geapostilleert, welcke authorisatie hij gelooft te sullen overleggen uytterlijck binnen acht daeghen oft soo saen de selve ter greffie van Werchter voors. sal wesen geregisteert om alhier van gelijcken geregistreert te worden) de gene met behoorelijcke vertijdenisse bij titel van wettigh vercoop hebben opgedraegen in handen des meyers voornoempt als in 's heeren handen van den gronde vijff daghmaelen ende ontrent de veertigh roeden der juste precise maete onbegrepen, voor desen meest heyde ende quaet bosch ende nu voor het meestendeel opgebroken tot lant ende voor de meer rest noch heyde, liggende in den vijfenveertighsten keur onder de heerlijckheyt van Bruggen tot Moorsum, regenoten Carel Van Noppen oft nu den secretaris Moockenborgh ende sr. Rochus Cantillion uxoris nomine oost, Laureys Cools zuydt ende oock ten deele oost, Peeter Van Nuffelen ende het goet dwelck Gillis Van Reet bij titel van meubiliaire successie is pretenderende west ende het straetje noort, d' opdraegeren competerende uyt den hoofde van hunne ouders wijlen Andries Torfs ende Maria Rampst, waerenderende het selve voor suyver ende onbelast, behoudelijck den gerechtighen 's heeren chijns, aenpaert in den voors. 45en. peerdtskeur, recht van pontpenningen a rate van thien par cento, mede op de gewoonelijcke servituyten van den gronde sonder meer ende naer dijen d' opdraegers in hunne respective qualiteyten ter maenisse des meyers met wijsdomme der schepenen uyt de voorgeindividueerde plecke, soo die deser ure bevonden wordt, waeren ontgoeyt ende onterft, soo is daer inne ter selver maenisse ende wijsdomme ende met alle gewoonelijcke solemniteyten gegicht, gegoeyt ende geerft op schot, los ende eenen iegelijcken sijnen goeden rechte behoudende Edmundus Stephanus Thiry, notaris ende greffier deser bancke, alhier present ende bij titel als boven accepterende, den waerachtighen coop is bij die vercoopers ende coopers voors. hinc inde verclaert te wesen een hondert vijffenseventigh guldens courant gelt, boven een vierdendeel aems goet bier voor lijffcoop ende drij guldens voor het besorghen van authorisatie, van welcke coopsomme voorn. opdraegers ende vercoopers bekennen deughdelijck ende ten vollen voldaen te wesen, dese daer over mede dienende voor absolute quittantie sonder dat oyt van andere oft voordere dan dese sal moeten gedoceert worden, mits welcke surrogerende sij vercoopers den cooper onder waerschap als voor in hunne plaetse, stede ende gerechtigheyt, verclaerende gheen recht, actie oft pretentie meer te hebben nocht te behouden in op oft tot de voorgespecificeerde plecke, nu nocht ten eeuwighen daghe, aldus opgedraegen, &a., ende tot d' erffenisse gecomen op heden drij en twintighsten january 1700 - drij en veertigh, coram den voors. meyer, Peeter Jacobs, Hendrick Van Neuffelen, Hendrick Vander Borght ende Antoon De Wit, schepenen.

             (get.) Jan Torfts

Dit  X  is het handtmerck van Peeter Torfs, soo hij niet kan schrijven.

Dit ist  X  hantmerck van Elisabet Torfs.

Dit ist  X  hantmerck van Maria Torfs.

Dit ist  X  hantmerck van Catharina Torfs.

Dit ist  X  hantmerck van Guilliam Torfs.

(get.) Hendrick Crab.

Dit ist  X  handtwmerck van Cornelis Staes.

(get). Jan Van Gestel.

Dit ist  X  hantmerck van Jan Van Hacht.

(get.) J.Fr. Govaerts, meyer.

(get.) Peeter Jacobs

(get.) Hendrick Van Nuffelen.

Dit ist   X  hantmerck van Anthoin De Wit.

 

Copia

Aen d' heeren wethoudreen van Werchter als oppermomboiren.

Verthoont reverentelijck Hendrick Crab, inwoonder deser jurisdictie ende parochie van Werchter, weduwer wijlen Anna Torfs, dat aen sijne twee minderjaerighe kinderen, verweckt met de selve sijne huysvrauwe saliger, voor den eygendom is competerende het sevenste paert in vijff daghmaelen ende ontrent veertigh roeden, voor desen meest heyde ende quaet bosch, nu opgebroken om tot landt bekeert te worden, gelegen tot Moorsum onder Betecom, regenoten vande geheele indivise partije Carel Van Noppen oft nu den secretaris Moockenborgh ende sr. Rochus Cantillion oost, Laureys Cools zuydt ende oock ten deele oost, Peeter Van Nuffelen ende het goet dat Gillis Van Reet bij titel van meubiliaire successie is pretenderende west ende het straetje noordt, ende gemerckt de andere ses paerten bij d' eygen ooms ende moeyen der voors. minderjaerighe sijn vercocht a rate van vijffentwintigh guldens courant gelt voor elck paert ende dat van het resterende paert der minderjaerighe in status quo gheen het minste geniet can comen, sijnde ter contrarie geschaepen vogel weyde te blijven liggen tot groote prejuditie, soo van hem verthoonder tochtenaer als van de weesen proprietarissen, te meer om dat den peerdtskeur, waer onder de selve partije is liggende, eerstdaeghs can comen te vervallen, welcke inconvenienten souden connen geprevenieert worden bij middel van aen den cooper der andere ses paerten (content wesende het voors. resterende sevenste paert der weesen in coop te aenveerden a rate als voor, te weten voorgelijcke vijfentwintigh guldens courant gelt eens, mits genoeghsaeme ende prompte leveringhe, willende andersints absolutelijck gescheyden ende gedeylt twesen) te jonnen ende laeten dan alsoo sulcx niet en vermagh te geschieden sonder preallabele permissie van u. eerw., redene van recours tot de selve.

Oodtmoedelijck biddende gelieve gedient te wesen hun noodigh consent te draeghen tot het voors. transport ende leveringhe, hem verthoonder authoriserende in forma om voor heer ende hoff competent te consenteren in ontgoedenisse ende goedenisse, mitsgaeders om de coopsomme (gemerckt de kleynigheyt) onder sijne signature te ontfangen, d.d., &a.

 

Copije van. appnte.

Schepenen der heerelijckheyt van Werchter, geledt hebbende op den inhoudt deser en. daer over wel geinformeert sijnde naer voorgaende advies daer toe gehadt te ehbben van. respectiven ooms der minderiaerighe kinderen, in dese vermelt, authoriseren den suppliant om het sevenste paert der voors. minderiaerighe kinderen in de gemelde vijff daghmaelen en. ontrent veertich roeden heyde en. quaet bosch te mogen jonnen ende vercoopen voor de somme van vijfentwintich guls. courant gelt en. de selve penninghen onder sijne signature te ontfangen, mitsgaeders om voor heer ende hof competent te consenteren in de ontgoedenisse en. goedenisse in forma op conditie nochtans dat de selve kooppenningen sullen moeten gereappliceert worden ten behoeve van. voors. twee minderjaerige kinderen, waervan den suppliant sal gehouden wesen aen ons te doen behoorelijcke rekeninge, beweys en. reliqua, actum bij alle de schepenen der voors. Werchter den 22. january 1743, was onder. A. Dirix, sris., met paraphe, 1743.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Torf Johannes, () Betekom 15.02.1692 (g. Van Loofelt Johannes en Culemans Maria),

 

Torfs Anna, () Betekom 05.01.1695 (g. Tesens ? Jan en Van Poeijer Magdalena),

 

Thorf Elisabeth, () Betekom 02.04.1696 (g. Cuelemans Lucas en Van Winckel Elisabeth),

 

2. Torfs Adriana, () Betekom 29.07.1697 (g. Ramps Seger en Andries Adriana), moeder Engels,

 

Torffs Joanna, () Betekom 04.02.1699 (g. Wauters Marcus en Vanden Broeck Joanna), moeder Loos,

 

Torfts Joannes, () Betekom 11.02.1701 (g. Van Dijck Joannes en De Meijer Maria), moeder Engels,

 

3. Torfs Maria, IX (S283), () Betekom 04.02.1702 (g. Wouters Marcus en Anna Rams),

 

Torfs Jan, () Betekom 10.10.1703 (g. Segers Michiel en Anna Ramps), x (niet Bet, ) met Willeberts Maria,

VT 1743 Betecom Molestraat ende Moorssum

Jan Torfs en obijt Maria Willeberts obijt 26.12.174(5)

Lisabeth  26.02.1732

Peeter    24.03.1734

Andries   05.11.1735 obijt 18.07.1746

Anna     25.01.1738

     Uit dit huwelijk:

     Teurfs Joanna, () Betekom 18.04.1730 (g. Vander Reet Egidius en Teurfs Joanna),

     Teurfs Elisabeth, () Betekom 26.02.1732 (g. De Wit Sebastianus en Teurfs Elisabeth),

     Teurfs Petrus, () Betekom 24.03.1734 (g. Teurfs Petrus en Rauvoet Joanna),

     Teurfs Andreas Egidius, () Betekom 05.11.1735 (g. Van Luffelen Egidius en Teurfs Elisabeth), + Betekom 18.07.1746,

     Torfs Anna Elisabeth, () Betekom 25.01.1738 (g. Torfs Guilielmus en Gelders Anna Elisabeth),

     Torfs Catharina Theresia, () Betekom 15.03.1741 (g. Ramps Franciscus en Torfs Catharina),

     Torfs Joannes Baptista, () Betekom 25.11.1745 (g. Vertruijen Joannes Baptista en Pauwels Anna Elisabeth),

     Torfs Maria Anna, () Betekom 28.12.1743 (g. Van Gestel Joannes en Claes Elisabeth),

 

Torfs Elisabeth, () Betekom 08.10.1705 (g. Joannes Elsen en Elisabeth Rams), x Betekom 12.02.1737 (g. Vander Reeth Egidius en Van Santvort Petrus) met Van Gestel Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gestel Joannes Franciscus, () Betekom 05.11.1737 (g. Peeters Joannes Franciscus en Teurfs Catharina),

     Van Gestel Maria Theresia, () Betekom 29.06.1739 (g. Cools Laurentius en Torfs Catharina), + 1741,

     Van Gestel Guilielmus, () Betekom 03.11.1741 (g. Elsen Guiliam en Torfs Maria), + 1741,

     Van Gestel Joannes Franciscus, () Betekom 31.12.1742 (g. Goris Joannes en Verhagen Petronella),

 

Torfs Petrus, () Betekom 25.03.1708 (g. Petrus Van Santfort en Magdalena Bollens), x 1 Betekom 26.08.1738 (g. Vander Reeth Egidius, Janssens Antonius en Janssens Joannes) met Janssens Maria, x 2 (niet Bet, W, ) met Van Meerbeeck Catharia,

VT 1743 Betecom Molestraat ende Moorssum

Peeter Torfs en Maria Janssens, obijt 03.05.1746 en Cathrien Van Meerbeeck 28.09.174...

Peeter      01.12.1739  obijt 22.12.17...

Marie An  10.03.1743

Cornelis   27.04.1746  obijt 30.04.1746

Cornelis   16.08.1747

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) aktes met vermelding van Cornelius en Egidius Wouters, zonen van Adrianus en Catharina Vinckx, enerzijds en Petrus Torfs en Maria Janssens, anderzijds.

Bron : R.A.L., Inventaris van de schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 7196, akte dd. 31.07.1745.

In de tegenwoordigheyt des loco meyers ende schepenen der heerelijckheden van Bruggen, Rivieren in Betecom, &c., gestaen Cornelis Wouters ende Dielis Wouters, gebroeders, sonen Adriaen Wouters ende van Catharina Vinckx, inwoonders van Bael, gehucht der stadt Arschot, de welcke met consent van selve haere moeder, van de welcke sij geloven dese te sullen doen aggreeren, hebben opgedraeghen met wettighe vertijdenisse in handen desselfs loco meyers als in 'sheeren handen van den gronde seker plexken landt, groot een daghmael der juste precise maete onbegrepen, gelegen onder desen dorpe van Betecom in het gehucht Moorsum bij Heetsvelt, deel maeckende van den vijffenveertighsten peerdtskeur libro Bruggen, regenoten Jan Librechts erfgenaemen oost ende west, Hendrick Bruyndonckx erfgenaemen ende de kerck van Betecom zuyt ende Jan De Peuter noorden, waranderende sij opdraegeren het selve parceel op den gerechtighen sheeren chijns, aenpaert van peerdtskeur, recht van pontpenningen a rate van thien par cento, op de gewoonelijcke servituyten van den gronde, signantelijck op het wegen van de plecke van Jan Librechts erffen., liggende op d' oost seyde van het voors. parceel, item op het vijfde paert eender rente van hondert guldens wisselgelt capitael aen Peeter Reyers erfgenaemen, staende de meer rest respective tot last van Jan De Peuter van twee vijfde paerten ende van Jan Librechts erfgenaemen, insgelijcx voor twee vijfde paerten, vallende jaerlijcx in de maendt mey, waer van sij hun contingent sullen effenen tot den lest verschenen valdagh inclusive ende voortaen staen tot last van Peeter Torfs, ten wiens behoeve dese opdraght bij titel van wettigh vercoop is geschiedende om ende voor de somme van vijffenvijftigh guldens curant, bij hem in contant voldaen, dese mede dienende voor volle ende absolute quittantie, voor voordere lasten ende commeren geloven de transportanten altoos te wesen recht guarant tegens eenen iegelijcken, verbindende daer voor hunne persoonen ende goederen, present ende toecomende, in forma, item sal het jaer pacht te verscheynen Andriesmisse naestcomende, bij den cooper worden geprofiteert, welcken volgende de voorn. opdraegers ende transportanten, soo in hunnen eyghen naeme als in den naeme van hunne moeder, voor welckers aggreatie ende ratificatie sij hun ieder in soldium sijn sterckmaeckende, uyt het voorgeindividueert parceel respective voor den eygendom ende recht van tocht met maenisse des loco meyers ende wijsdomme der schepenen ontgoeyt ende onterft wesende, soo is in het selve ter selver maenisse ende wijsdomme met alle gewoonelijcke solemniteyten gegicht, gegoeyt ende geerft Peeter Torfs, present ende accepterende voor hem, sijne huysvrouwe Maria Janssens ende hunne naercomelingen op schot, lot ende eenen iegelijcken sijnen goeden rechte behoudende, aldus opgedraegen, vertegen tot d' erffenisse gecomen, &c., op heden lesten july 1700 vijffenveertigh, coram Cornelis Nuyts, schepenen, als ad hunc actum loco praetoris geauthoriseert, Hendrick Van Nuffelen ende Hendrick Vander Borght, mede schepenen, sijnde boven de coopsomme betaelt acht stuyvers voor lijfcoop.

Dit is 'tmerck van CW Cornelis Wouters.

Dielis Wauters.

'tmerck van CN Cornelis Nuyts.

Hendrick Van Nuffelen.

Hendrick Vander Borght.

Mij present E.S. Thiry, greffr.,

1745.

Nog eens Cornelius en Egidius Wouters als zonen van Adrianus en Catharina Vinckx enerzijds en Petrus Torfs (x Maria Janssens) anderzijds.

Ter verduidelijking :

- aenre. : aenleggere.

- gede. : gedaeghde.

Bron : R.A.L., Inventaris van de schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 7196, akte dd. 27.08.1745.

Extraordinairen rolle, gehouden den 27en. augusti 1745 tot Betecom, coram Cornelis Nuyts, Hendrick van Nuffelen, Peeter Jacobs ende Hendrick Vander Borght, schepenen.

Jan De Peuter, aenleggere ende naerderlinck, tegen Peeter Torfs, cooper ende gede.

Den aenre. ende naderlinck seght tot sijne kennisse te sijn gecomen dat den gede. vercregen heeft bij coop tegens Cornelis ende Dielis Wouters, gebroeders, met ratificatie van henne moeder Catharina Vinckx, ontrent een daghmael landt, gelegen tot Moorsum bij Heetsvelt, regenoten Jan Librechts erfgen. oost ende west, Hendrick Bruyndonckx ende de kerck alhier zuyd ende hem naederlinck noorden, ende want hij naederlinck de vercoopers van bloedts wegen is bestaende, hem voorsulcx competerende het recht van naderschap, soo presenteert hij aenre. sigh tot het selve, consignerende ten dien eynde alhier gout ende silver in goede ganckbaere munte, naementlijck een ducaet in gout ende eenen blamuser in silver, met voordere presentatie van den cooper ende gede. in alles te ontheffen over den voors. coop, mitsgaders oock te restitueren ende voldoen ingevolghe die gedecreteerde costuymen der hooftstadt Loven, sustinerende mits dijen tot het begeleght naederschap te moeten worden geadmitteert, seggende voor U E. tegens op hodie den cooper te hebben doen daeghen op competenten segel door 'sheeren dienaer Jan Nijs ut idem retulit ende mits de presentatie des gede. versoeckt promptelijck afstant alias U E. ordonnantie, maeckende interim heysch van costen ingevalle, &c.

Eodem et coram iisdem comparuit Peeter Torfs, cooper ende gede., den welcken heeft verclaert den aenleggere te admitteren tot het bijgeleght naderschap mits promptelijck effectuerende sijn voors. verclaeren, welcken volgende heeft meergemelden naederlinck gerestitueert aen den gede. vijffenvijftigh guldens als coopsomme, acht stuyvers van lijfcoop, met oock alle voordere gedebourseerde penningen over de goedenisse, alhier gepasseert in dato 31en. july lestleden, dewelcke den gede. met geluckwenschinge is abandonnerende aen ende ten behoeve van den naederlinck ende naer dijen den selven Peeter Torfs met maenisse ende wijsdomme der voornoemde schepenen uyt het voorgeindividueert parceel landts was ontgoeyt ende onterft, soo is ter selve maenisse ende wijsdomme met alle gerequireerde solemniteyten daer inne gegicht, gegoeyt ende geerft Jan De Peuter, present ende het selve accepterende, soo voor hem als voor sijne huysvrouwe Anna Symens, hunne erfgenaemen ende naercomelingen op schot, lot ende eenen iegelijcken sijnen goeden rechte behoudende, actum coram et dato ut supra ende is het geconsigneert gout gelicht bij den naederlinck.

Dit is 'tmerck + van Peeter Torfs.

Peeter Jacobs.

't merck CN van Cornelis Nuyts.

Hendrick Van Nuffelen.

Hendrick Vander Borght.

Mij present E.S. Thiry, greffr.,

1745.

En nog eens Petrus Torfs (x Maria Janssens).

Bron : R.A.L., Inventaris van de schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 7196, akte dd. 27.08.1745.

In de tegenwoordicheyt des loco meyers ende schepenen der heerelijckheden van Bruggen, Rivieren in Betecom, &c., gestaen Jan De Peuter sone Jans ende van wijlen Elisabeth Vinckx, inwoonder van Betecom voors., in houwelijck hebbende Anna Sijmens, den welcken heeft bekent ende geleden ontfangen te hebben ende hem t' sijnen vollen contentemente uyt de penningen der kercke alhier aengetelt sijn eene somme van twee hondert guldens courant gelt, den pattacon gerekent tot twee guldens sesthien stuyvers, den schellinck tot seven stuyvers ende alle andere specien naer advenant, gelovende daer voor te gelden ende als schuldt met den rechte verwonnen ten behoeve van de selve kerck interest te sullen betaelen ten advenant den penninck vijfentwintigh, aldus eene erffelijcke rente van acht guldens jaerlijcx, los, vrije ende exempt van xe., xxe., xle., le., ce., mindere ende meerdere penningen ende generalijck van alle andere lasten ende impositien, van wat nature de selve souden moghen wesen, gheene uytgesondert noch geexcipieert, oock niet tegenstaende eenighe placcaerten, ordonnantien ofte uytsendingen ter contrarie, waer aen hij mits desen wel expresselijck is derogerende ende renuntierende, sullende het eerste jaer vallen ende verscheynen den sevenentwintighsten augusti van den naestcomenden jaere 1700 sessenviertigh ende soo vervolgens van jaere tot jaere tot de effective afquytinghe toe, de welcke t' allen tijde den rentgeldere gelievende, sal moghen geschieden met gelijcke somme van twee hondert guldens courant gelt t' eender reyse ende den interest naer rate van tijde, alle oncosten ende rechten als pontpenningen, creatie, &c., tot de gene van cassatie inclusive, bij den rentgeldere privativelijck gedraeghen te worden, sullende tot dijen oock gehouden wesen dese rente jaerlijcx ten valdaghe oft uytterlijck vierthien daghen daer naer te betaelen aen handen ende ten domicilie van de kerckmeesters, alsdan in fonctie wesende, sonder dat de selve daer over eenighe vermaeninghe sullen moeten doen, alles onder obligatie, submissie ende renuntiatie in forma, ende tot meerdere vastigheyt ende versekeringhe van allen 't gene voorschreven staet, heeft opgedraeghen met behoorelijcke vertijdenisse ende renuntiatie in handen des loco meyers als in 'sheeren handen vanden gronde, eerst ontrent een daghmael landts, bij hem op heden vernaedert tegen Peeter Torfs, gelegen onder dese parochie tot Moorsum bij Heetsvelt, regenoten Jan Librechts erfgenaemen oost ende west, Hendrick Bruyndonckx ende de kerck alhier zuyt, sijns selfs goet noort, item heeft den selven als voor beneffens sijnen vader Jan De Peuter, ten desen present, alnoch opgedraeghen huys, hof ende erve met appendentien ende dependentien van dien, ter plaetse voors. gestaen ende gelegen, houdende ontrent een half daghmael, regenoten Jan Librechts erfgen. oost ende noorden, 'sheeren straete west ende de kercke van Betecom zuyden, gedevolveert bij doode wijlen Elisabeth Vinckx voors., item ontrent twee daghmaelen landts, gedevolveert als voor, met noch een half daghmael der maete onbegrepen, vercregen bij coop tegens Niclaes Smets erfgenaemen, insgelijcx ter plaetse voors. gelegen tusschen het Loyckens Eussel ende Cornelis Jacobs, genoemt het Bosken, ten oosten, Jan Librechts erfgen. ende het vorvernaedert daghmael ten zuyden, de selve erfgenaemen Librechts west, de selve Adriaen De Keyser ende Jan De Roy ten noorden, de selve goederen garanderende op den gerechtighen 'sheeren chijns ende aenpaert van peerdtskeuren onder de heerelijckheyt van Bruggen, mitsgaders op de gewoonelijcke servituyten van den gronde ende voorts voor suyver ende onbelast, als sullende uyt de alsnu gelichte penningen gequeten worden alsulcke drij vijfde paerten eender rente van hondert guldens wisselgelt capitael als die weduwe wijlen Peeter Reyers daer op was heffende met verbintenisse als boven van tusschen heden ende drij daghen te doen conoteren van behoorelijcke quytinghe ende cassatie der selve rente ende naer dijen de voors. opdraegers met maenisse des loco meyers ende wijsdomme der schepenen hier over staende, respective voor den eygendom ende tochte der voorgespecificeerde goederen waeren ontgoeyt ende onterft, soo is ter selve maenisse ende wijsdomme met alle gewoonelijcke solemniteyten daer inne gegicht, gegoeyt ende geerft Jan Librechts, present ende accepterende in den naem ende ten behoeve van St. Laureys kerck alhier et reddidit aen de selve opdraegeren wederom respectivelijck voor den eygendom ende tochte accepterende op schot, lot, &c., ende voortaen op de voors. rente van acht guldens jaerlijcx betaelt te worden ende voorts meer als bij desen act, actum 27en. augusti 1700 vijfenveertigh coram Peeter Jacobs als ad hunc actum geauhtoriseert loco praetoris Cornelis Nuyts, Hendrick Van Nuffelen ende Hendrick Vander Borght, mede schepenen, sijnde in presente van de selve gequeten in handen van Jan Reyers de rente van hondert guldens wisselgelt, te weten door Jan De Peuter sestigh guldens ende door Jan Librechts viertigh guldens, item alnoch sessendertigh guldens door Jan De Peuter voor eene andere rente, bij hem alleen was raeckende, present Anna Sijmens ende in dese belastinghe consenterende.

Dit is 'tmerck van + Jan De Peuter den ouden.

Jan De Peuter.

Dit is 'tmerck + van Anna Sijmens.

Joannes Reyers in den naemen van mijne moeder Anna Lauwens wedewe Peeter Reyers.

Peeter Jacobs.

'tmerck CN van Corn. Nuyts.

Hendrick Van Nuffelen.

Hendrick Vander Borght.

Mij present E.S. Thiry, greffr.

1745.

     Uit dit huwelijk:

     1. Torfs Petrus Antonius, () Betekom 01.12.1739 (g. Elsen Antonius en Torfs Catharina), + Betekom 22.12.1747,

     Torfs Maria Anna, () Betekom 15.12.1741 (g. Staes Cornelius en De Roover Maria Anna), + Betekom 1741,

     Torfs Maria Anna, () Betekom 10.03.1743 (g. Van Gestel Joannes en De Roover Maria Anna),

     Torfs Cornelius, () Betekom 27.04.1746 (g. Verbeeck Cornelius en Cornelis Maria Anna), + Betekom 30.04.1746,

     2. Torfs Cornelius, () Betekom 16.08.1747 (g. Van Meerbeeck Cornelius en Staes Anna Maria),

 

Torfs Adriaen,

 

Torfs Joanna, () Betekom 26.09.1710 (g. Petrus Vertruyen en Joanna Sijmus),

 

Torfs Anna, () Betekom 19.12.1712 (g. Petrus Verlinden en Anna Sneijers), x Betekom 15.12.1737 (g. Crab Henricus en Vander Reeth Egidius) met Crab Henricus, deze x 2 Werchter 20.09.1743 met Van Avondt Maria,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii Bet, W, S, B,

     1. Crab Maria Petronella, () Werchter 13.01.1738 (g. Boschmans Henricus en Torf Maria),

     Crab Catharina, () Werchter 23.09.1739 (g. Boschmans Petrus en Goossens Catharina),

     Crab Anna, () Werchter 13.05.1741 (g. Teurfs Guilielmus en Wouters Anna),

     2. Crabbe Henricus, () Werchter 21.01.1744 (g. Van Avondt Henricus en Feijaerts Thresia),

     Crab Arnoldus, () Werchter 29.09.1746 (g.  Verbek Arnoldus en Van Avont Anna),

     Crabbe Susanna Teresia, () Werchter 26.12.1748 (g. Van Houtvinck Henricus en Van Avont Susanna), 

     Crabbe Joannes Franciscus, () Werchter 24.01.1753 (g. Bosmans Joannes en Van Woensel Maria), + Werchter 24.05.1753, 

     Crabbe Anna, () Werchter 17.06.1754 (g. Paeps alias Van Eijcken Joannes en Van Langendonck Anna), 

     Crabbe Petrus, () Werchter 04.01.1759 (g. Vloebergh Petrus en Paeps alias Van Eijcken Joanna Maria),

     Crabbe Lucia, () Werchter 04.01.1759 (g. Michiels Guilielmus en Holemans Lucia), 

 

Torfs Guilielmus Andreas, () Betekom 19.02.1715 (g. Van Meerbeck Gulilemus en Vlasselaer Elisabeth),

 

Torfs Catharina, () Betekom 06.02.1717 (g. Joannes Antonis en Catlijn Verdonck), x 1 Betekom 16.06.1742 (g. Torfs Joannes, Vander Reeth Andreas en Van Gestel Joannes) met Van Hoght Joannes, x 2 Betekom 12.12.1752 (g...) met Mertens Joannes Franciscus, geen fii in Bet, W, S, B,

 


 

IX - Staes Cornelius (S282), Werchter () Wakkerzeel 03.09.1698 (g. Verhaeghen Cornelius en Lijftox Elisabeth), + Werchter 28.02.1749, x Betekom 26.04.1724 (g. Andreas Teurfs en Andreas Verhart) met Teurfs Maria (S283), () Betekom 04.02.1702 (g. Marens Wouters en Anna Rams), + Werchter 08.11.1761( deze huwde achteraf met te Werchter 13.05.1749 met Petrus Wouters).

 

Aktegegevens i.v.m. dit gezin in het parenteel van Staes Cornelius.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Staes Catharina, () Werchter 04.12.1725 (g. Andreas Teurfs en Catharina Staes), + Werchter 01.04.1763, x Werchter 05.02.1747 (g...)  met Petrus Van Outvinck, () Werchter 21.09.1711,

     Uit dit huwelijk:

     Van Houtvinck Henricus, () Werchter 26.06.1746 (g. Henricus Van Houtvinck en Anna Maria Staes),

     x Werchter 07.11.1780 (g. Van Hoegaerden Joannes Baptista frater en Bols Arnoldus custos) met Joanna Van Hoegaerden, () Werchter 12.03.1755,

     Van Hautvin Petrus Franciscus, () Werchter 10.11.1751 (g. Petrus Wauters en Anna Goossens),

     Van Houtvin Lucia, () Werchter 10.11.1751 (g. Arnoldus Van Hautvin en Lucia Holemans),

     Van Houtvin Elisabeth, () Werchter 08.07.1753 (g. Guilielmus Van Hautvin en Elisabeth Staes),

     Van Houtvin Joanna, () Werchter 13.05.1755 (g. Joannes Van Hautvin en Joanna Van Nuffelen), + Werchter 07.12.1801,

     x Werchter 11.04.1780 (g. Van Houtvin Petrus pater en Verbeeck Adrianus Frans) met Henricus Guens,

     () Werchter 06.12.1735, + Werchter 12.11.1818, fs Joannes en Elisabeth Goovaerts,

     Van Houtvink Anna Maria, () Werchter 29.03.1757 (g. Joannes Baptist Van Hautvin en Maria Teurfs), + Werchter 10.04.1757,

     Van Houtvin Joannes Baptista, () Werchter 12.09.1761 (g. Joannes Van Hautvin en Catharina Staes),

 

Staes Joannes, () Werchter 03.04.1726 (g. Joannes Staes en Elisabeth Thijs),

 

Staes Anna Maria, () Werchter 18.11.1729 (g. Egidius Van Reet en Maria Staes), x 1 Werchter 19.10.1749 met Michael Van Woensel (deze wellicht kinderloos x 1 Werchter 25.11.1746 met Bosmans Elisabeth) en 2 x Werchter 03.02.1780 (g. Geens  Gasparus en Van Woensel Antonius) met Verstraelen Joannes, wonen Laet,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Woensel Anna Maria, () Werchter 11.01.1750 (g. Joannes Paeps alias Vaneijcken en Joanna Maria Lambrechts),

     Van Woensel Anna Maria, () Werchter 12.01.1752 (g. Petrus Wouters fs Joachimus ex S en Anna Maria Van Woensel),

     + Werchter 12.02.1783, x Werchter 07.01.1799 met Gaspar Geens ex Heist,

     Van Woensel Anna Elisabeth, () Werchter 12.05.1754 (g. Joannes Van Tongelen en Elisabeth Staes), pater ex S, mater ex W,

     Van Woensel Antonius, () Werchter 26.10.1756 (g. Antonius Van Tongelen en Anna Maria Van Vlasselaer),

     x Werchter 06.02.1781 met Maria Catharina Geeraerts, () Werchter 22.05.1754,

     Van Woensel Joanna Maria, () Werchter 10.08.1759 (g. Servatius Bols n. Peter Van Hautvin en Maria Teurfs),

     Van Woensel Joanna, () Werchter 16.02.1762 (g. Christianus Paeps alias Van Eycken en Susanna Van Avont),

     Van Woensel Anna Catharina, () Werchter 14.02.1765 (g. Petrus Wouters en Anna Maria Paeps alias Van Eijken),

     Van Woensel Barbara Maria, () Werchter 25.05.1767 (g. Joannes Franciscus Vantongelen en Anna Maria Paeps alias Van Eijken),

     Van Woensel Maria Anna, () Werchter 01.01.1770 (g. Petrus Vantongelen en Anna Maria Van Loo), x (niet W, ) ca. 1796 met Geens Joannes Baptist,

 

Staes Elisabeth, VIII, (S141), () Werchter 01.01.1735 (g. Petrus Coenens en Elisabeth Teurfs).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom