Voorouderlijst Tombeur Petrus

 

Tombeur, -eux, Tambeur

1. Naam uit het Oudfranse tombeor, tombeur: acrobaat, kunstenmaker.

2. Of naam uit de plaatsnaam Tombeux in Andrimont, Vivegnies, Hognoul (Luik).

 


 

XI - Tombeur Petrus (N1966), () (niet W!, Wak, H, Rot, Wez, Hols, K, S, Heist, Wes, Til, Buk, Mech, DD, SJW, SPR, Nieuwr, Houw!, KortD!, KorbL, TieltW, Lubb, Pell, ), + Werchter 25.12.1680, x 1 Werchter 03.08.1642 (g. Maes Joannes en Van Tongelen Arnoldus) met Vervoort Barbara (N1967), () (niet W, ), + Werchter 31.03.1668, x 2 (niet W,) met Anna Cluppels. Deze x 1 Werchter 10.07.1668 (g.Theodorus Cluppels en Petrus Serneels) met Leonardus Geybels.

 

Onderstaande aktes en commentaar met dank aan Paul Peeters

Hieronder een akte met vermelding van Cornelius De Meyer en Maria Storms.  De akte werd geregistreerd op 15.07.1682.  De datum is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Petrus Tombeur, de man van Barbara Vervoort, huwde vermoedelijk een tweede maal met Anna Cluppels (Clippels). Barbara Vervoort overleed immers te Werchter op 31.03.1668 en werd er de dag nadien begraven.  Zijn tweede vrouw treedt op als doophefster van zijn kleinzoon Roelandus, gedoopt te Sint-Joris-Winge op 24.10.1673 als zoon van Joannes Tombeurs en Maria Van den Broeck.  Op het ogenblik dat Anna Cluppels huwde met Petrus Tombeur was zij zelf wellicht weduwe van Leonardus Geybels (x Werchter 10.07.1668 in aanwezigheid van Theodorus Cluppels en Petrus Serneels als getuigen).  Petrus Tombeur overleed allicht te Werchter op 25.12.1680 (Kerstmisdag).  Theodorus Cluppels was de eerste man van voornoemde Maria Storms.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7935 fol. 15r (15.07.1682) - geregistreerd op 15.07.1682: 

Inde tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Joannes Mattheus Willemaers vuyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciaele procuratie om die naervolghende acte notariael validelijck te moghen doen vernyeuwen ende herkennen, hem gegeven, heeft t' selve gedaen inder manieren naervolgende, waer van den teneur luydt aldus.

Op heden desen xven. july 1682 comparerende voor mij onderges. als nots., bij den Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, present die getuyghen naergenoempt, Anna Cluppels weduwe Peeters Tombeur, innegesetene van Werchter, heeft bekent gecedeert, overgegeven ende getransporteert te hebben bij forme van wettighen coope, soo sij doet bij desen, aen ende ten behoeve van Cornelis De Meyer ende Maria Storms, gehuysschen, oock innegesetenen van Werchter, present ende accepterende, huys ende hoff met een block landts, daer achter aengelegen onder Werchter voors., t' saemen groot ontrent seven dachmaelen, te weten soo die plecke is gelegen, regen. d' erffgen. Mertten Briers t' saemen oist, s' heerenstraete zuydt, die Broeckstraet west ende Peeter Van Tongelen beneffens Guilliam Van Langendonck t' saemen noordt en. dat om ende voor eene somme van drije hondert guldens eens boven den heerlijcken chijns daer op vuytgaende, mitsgaeders oock boven den last van hondert daelders eens, welcke daer op is heffende Hendrick Van Leenput (!) ende alnoch boven den last van hondert guldens eens, die daer op sijn heffende d' erffgen. Peeter Goossens, welcke voors. lasten den coopere sal gehauden sijn te draeghen, soo daen dat sij vercoopersse daer over nyet en sal worden aengesproecken oft gemolesteert ende sullen die voors. drije hondert guls. moeten worden betaelt inde termijnen naervolghende, te weten vijfftich guldens daer van teghens Baemisse toecomende en. soo vervolghens van halffven tot halffven jaere met vijfftich guldens smaels, welcke die cooperen ende vercoopersse oock geloven wel ende deuchdelijck te betaelen, waranderen. den voors. huyse ende gronde voor nyet voorder belast als hier voorens is vuytgesteken, daer voorens verobligerende haeren persoon ende goederen in forma, naementlijcken drije dachmaelen bempts, gelegen tot Werchter inde Schatbroeckbempden, regen. Guilliam De Meyer oist, d' erffgen. Jans Vermeylen zuydt ende de Blaesveltbempden west, item alnoch een halff boinder bempts, oock gelegen ter plaetse voors., nyet verre van. drije dachmaelen voors., regen. Guilliam De Meyer oist, den Demer zuydt ende west, d' erffgen. Jans Vermeylen noordt, item alnoch onderhalff dachmael landts, oock gelegen onder Werchter, genoempt het Croonevelt, regen. Guilliam Van Langendonck oist, d' erffgen. Guilliam De Wijngaert zuydt, den selven Van Langendonck west, t' sheerenstraete noordt, consenterende tot naerdere vasticheyt van dijen in de opdracht ende goedenisse vande voorgespecificeerde panden om daer te Xhaelen. het voors. guarrandt ingevalle, etha., ende is te weten dat den coopere vuytten hooffde sijnder huysvre. is hebbende die tochte in den voors. vercochten huyse ende blocke daer aen gelegen, welcke hij oock expresselijck verstaet te behauden oft daer inne eenighe vernaederinge quaeme te geschieden, gelovende partijen desen van weerde te houden ende hun naer den inthout deser te reguleren onder obligatie, submissie en. renunciatie in behoorlijcker forme, naementl. renuncieert die vercoopersse aen het privilegie sen. cons. vellea. auth. si qua mulier, daer over door mij nots. ondericht sjnde, constituerende een ieder thoonder deser in ordine van vernyeuwinghe, goeden ende ontgoeden in forma, promittentes semper ratum et gratum, obligan. ut supra.

Aldus gedaen binnen Loven ten daeghe, maendt ende jaere voors., present Joes. Mattheus Willemaers ende mr. Florentius de Tier, getuyghen, tot dese versocht, welcke beneffens partije hebben geteeckent ende is die minute deser bij de respective comparanten ende getuygen beneffens mij notario onderteeckent, signatum A. Cuypers, nots., dijenvolghens den voors. geconstitueerde vuyt crachte ende naer vermoghen van sijne voors. procuratie heeft die bovenges. acte notariael in alle ende iegewelcke poincten, clausulen ende conditien, daer inne breeder vermelt, alhier vernyeuwt, herkent ende gerealiseert, mitsgaeders bij manisse des voors. heere meyers heeft opgedraeghen, gecedeert ende getransporteert met behoorlijcke verthijdenisse ende renunciatie huys ende hoff met het block ende alle andere goederen, in sijne regenoten int witte deser breeder vermelt, exposito impositus est Cornelis De Meyer, alhier present ende t' selve soo voor hem als voor Maria Storms, sijne huysvre., accepterende, per mon. jure et satis, den voors. opdraegere vuyt crachte als voor, obligando, submittendo ac renunciando in foa., et waras prout in procuratorio coram eisdem eodem.

 

Ook nog een akte met vermelding van Petrus Tombeur (Tumbeur) en Barbara Vervoort (Vervoert) uit Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8264 fol. 147v.

In tegenwoordicheyt der heeren schepen. van Loven naerbes. gestaen den clercq Coecx om den naervolgen. contracte notariael behoorel. te herkennen ende te vernieuwen, waervan den teneur is volgende van woorde tot woorde.

Op heden den xxijen. feb. 1664 compareren. voor mij als openbaer nots. en. inde pntie. van. getuygen hier onder genoemt, Peeter Tumbeur ende Barbara Vervoert, gehuysschen, woonende tot Werchter, die welcke hebben bekent en. bekennen bij desen ontfangen te hebben vuyt handen van vrouwe Anna Van. Thommen, wede. van wijlen jor. Jaspar Rogiers Absloens, innegesetene deser stadt Loven, de somme van twee hondert rinsgul. eens in permissie gelt, ter saecke van wel. somme de voors. compten. hebben geloeft en. geloven bij desen te geven en. te betaelen jaerel. op date van desen aen en. ten behoeffve van. voors. mevre. Van. Thommen oft haers actie hebbende, eene rente van twelff gul. x s. tsrs. den penninck xvie., daervan den eersten valdach sal wesen den xxij. feb. anno 1665 en. soo voorts vervolgens van jaere te jaere totte quytinge toe, welcke sal mogen geschieden als de compten. gelieven sal t' eender reyse en. met volle rente in munte als voor, gelovende de selve rente jaerel. wel, loffelijck en. personel. te betaelen en. in stadt wissele van Loven te leveren, los en. vrije van alle impositien als schuldt met recht verwonnen, daer voor verbindende hunne persoonen en. alle hunne goederen, meubele en. immeubele, pnt. en. toecomende, en. namentl. een stuck landts, groot ontrent drije dachmaelen, gelegen aende Bolle straet onder Grootloo, jurisdictie van Schrieck, regen. de selve straet ter ie., Adriaen De Backer ter ije., Peeter Schrijens ter iije. en. Bartholomeus Verstreken ter iiije. zijden, alleenel. belast met een halff blanck tsiaers, geestimeert vijff hondert gul., item noch een halff boinder, soo landt als bempdt, gelegen onder Werchter inde Basdonge, regen. Guilliam Cleymans ter ie., d' erffgen. Hendrick Otto ter ije., s' heere straete ter iije., Joos Vervoert ter iiije. zijden, alleenel. belast met vijff halsteren evene, geestimeert drije hondert vijftich guldens, consenteren. over de voors. goederen int maecken van beleydt en. mainmise en. int decreet en. herdecreet van dijen sonder daertoe geroepen oft gedaeght te sijn, constitueren. voorts onwederoepel. een ieder thoonder deser om dese bekentenisse voor meyer en. schepen. van Loven en. alle hoff en. heer competent te vernieuwen en. te herkennen, promittentes ratum, etc.

Aldus gedaen en. gepasst. ten daege, maende en. jaere als boven ter pntien. van mr. Laureys De Wolff en. Jan Van Pe, getuygen, tot dese geroepen en. gebeden, en. hebben de compten. de minute deser neffens mij noto. ondt., onderstont quod attestor, en. was ondt. A. Van Heusden, nots., naer vermogen van. voors. procurae. soo heeft den voors. geconstitueerden den bovens. contracte notariael in alle sijne pointen, clausulen en. arlen. met alle solemniteyten van rechts wegen daer toe gerequireert, herkent en. vernieuwt, mede eentsaementlijck geconsenteert in het maecken van beleydt en. mainmise, decreet en. herdecreet der heeren schepen. daer over te geven sonder voorgaen. daegement, obligando, submitten. ac renuntiando in forma, coram De Greve, Caverson, xxvija. feb. 1664.

J. De Greve.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Tombeurs Joannes, () Werchter 26.04.1643 (g. Tombeurs Joannes en Vervoort Maria), + St.-Joris-Winge 27.03.1681, x St.-Joris-Winge 12.02.1673 (g. Elen Joannes, Vanden Brouck Guilielmus, Tambeur Petrus en Tambeur Guilielmus) met Vanden Brouck - Vande Broeck Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Tambeur Roelandus, () St.-Joris-Winge 24.10.1673 (g. De Sterdu Rolandus en Clippels Anna), + St.-Joris-Winge 28.11.1716,

     Tambeur Maria, () St.-Joris-Winge 07.06.1675 (g. Vande Kelft Henricus en Rossels Maria),

     Tambeur Andreas, () St.-Joris-Winge 24.05.1677 (g. Tambeur Andreas en Vanden Brouc Barbara), + St.-Joris-Winge 13.11.1677,

     Tambeur Petrus, () St.-Joris-Winge 07.02.1679 (g. Vande Broeck Guilielmus en Lemmes Agneta),

     Tambeur Joannes, () St.-Joris-Winge 16.06.1681 (g. Vande Broeck Guilielmus en Van Hoof Virgine), + St.-Joris-Winge 04.10.1692,

 

Tombeurs Arnoldus, () Werchter 06.11.1644 (g. Kerckmans Arnoldus en Van Tongelen Anna),

 

Tombeur Guielmus, () Werchter 22.07.1646 (g. Holemans Guilielmus en Tombuer Maria),

 

Tombuer Andreas, () Werchter 02.08.1648 (g. Vanden Bosch Joannes n. Tombuer Andreas en Dox Anna),

 

Tombuer Maria, () Werchter 29.04.1651 (g. Vervoort Judocus en Van Arendonck Maria n. Dox Maria),

 

Tombeur Maria, () Werchter 15.0.1653 (g. Michael Luyten en Maria Bruynincx),

 

Tombeur Elisabeth, X (N983), () Werchter 22.11.1654 (g. Bogaerts Petrus en Van Hasselt Elisabeth),

 

Tombeur Catharina, () Werchter 26.11.1657 (g. Vervoort Joannes en Boons Catharina).

 


 

X - Huijbrechts Joannes (N982), () St.-Joris-Winge 08.04.1653 gedoopt door Franciscus Norbertus Morren prior in Gemp (g. Matthijs Joannes en Huijbrechts Anna), + St.-Pieters-Rode 14.08.1694, x St.-Pieters-Rode 14.05.1678 (g. Hubertus Huijbrechts en Joannes Putteghem) met Tambeur(s) - Tombeur Elisabeth (N983), () Werchter 22.11.1654 (g. Bogaerts Petrus en Van Hasselt Elisabeth), + St.-Pieters-Rode 15.11.1705. Deze x 2 St.-Pieters-Rode 12.01.1698 (g. Cornelius Coremans en Guilielmus Coremans) met Verstappen Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Huijbrechts Maria, IX (N491), () St.-Pieters-Rode 27.08.1678 (g. Quirinus Huijbrechts en Maria De Meur),

 

Huijbrechts Hubertus, () St.-Pieters-Rode 16.03.1681 (g. Hubertus Huijbrechts en Maria Vanden Brouck), + St.-Joris-Winge 12.11.1706,

 

Huijbrechts Elisabeth, () St.-Pieters-Rode 23.05.1683 (g. Norbertus Portau en Elisabet Segers),

 

Huijbrechts Catharina, () St.-Pieters-Rode 24.03.1686 (g. Henricus Blox en Catharina De Neeff),

 

Huijbrechts Barbara, () St.-Pieters-Rode 22.10.1689 (g. Mathias Maes en Barbara Portau), + St.-Pieters-Rode 16.10.1693,

 

2. mogelijk kinderloos.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom